Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журмын


хоердугаар хавсралт

БИЧИЛ УУРХАЙГААР АШИГТ МАЛТМАЛ ОЛБОРЛОХ ТУХАЙ ГЭРЭЭ

“Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам’-ын 2 4,3.1.3,6.1,3-т заасны дагуу нэг

талаа^л//^?Аймаг(хот)-ын Сум (дүүрэг)-ийн Засаг дарга^^.|^.С7^;^иаашид


"Засагдарга” гэх), нөгөө талаар/^^.^.^7,..^^^..Х^^Лнөхөрлөл ,хоршоо,бүртгэгдээгүй нөхөрлөл

(цаашид “Бичил уурхай эрхлэгч этгээд” гэх -ийгтөлөөлж (албан тушаал)


Ш:.. ./Ifo'rtj нар(цаашид хамтад нь “Талууд гэх) дараах нөхцөлөөр харилцан тохиролцож


20/FoHbi ('г/дугаар сарынЛ'?. -ны өдөр энэхүү гэрээг (цаашид Тэрээ” гэх). сум

(дүүрэг)-д байгуулав.

Нэг. Ерөнхий зүйл


1.1 Бичил уурхай эрхлэгч этгээд ньсум (дүүрэг)-ийн нэртэй


газарт орших гектар талбайд журмын 6.1.3-т заасны дагуу .// жилийн


хугацаагаар (ашигт малтмалын төрөл) олборлохтой холбогдсон' үйл


ажиллагаа эрхэлнэ.


1.2.Бичил уурхайгаар ашигг малтмал олборлох талаар сум (дүүрэг)-ийн Засаг дарга, бичил


уурхай эрхлэгч этгээдийн хооронд үүсэх харилцааг энэхүү гэрээгээр зохицуулна.
Хоёр. Сум (дүүрэг)-ийн Засагдаргын эрх, үүрэг


2.1. Сум (дүүрэг)-ийн Засаг дарга нь“Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам"-ын 6


дугаар зүйлд зааснаас гадна дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ.


2."1.1. Бичил уурхай эрхлэгч этгээдэд ногдох талбайн хэмжээг тогтоож, байршлын зургийг гэрээнд


хавсаргах


2 " 2.Хо" х 5ягдлын цэгийн байршлыг тогтоох:


2 .3. Бичил уурха/ эрхлзгч этгээдийн ашигт малтмалыг ангилан ялгах, баяжуулах талбайг


тогтоох.


2.1.4. Бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн аргачлалын дагуу нөхөн сэргээлтийн зардлыг тооцож,


Бичил уурхай эрхлэгч этгээдтэй тохиролцсоны үндсэн дээр зохих хөрөнгийг төвлөрүүлэх


2.1.5. Бичил уурхайн ажилтнуудад (цаашид “ажилтан” гэх) зориулсан хөдөлмөр хамгаалал,


аюулгүй ажиллагааны сургалтыг мэргэжлийн байгууллагын тусламжтайгаар зохион байгуулах.


2.1.6.энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг бичил уурхай эрхлэгч этгээдээс шаардах.


2.1,7.байгаль ор1- ныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлд хяналт тавих.


2.1.8. хүрзэлэн байгаа орчинд сөрөг нөлөөлөл үзүүлж байгаа үйл ажиллагааг зогсоох.

Гурав. Бичил уурхай эрхлэгч этгээдийн эрх, үүрэг


3.1. Бичил уурхай эрхлэгч этгээд дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ


3.1.1. Бичил уурхай эрхлэгч этгээдэд олгосон талбайд ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагаа


явуулах.


3.1 2.ажи тгнуудыг тотоосоч талбайд суурьшуулах.


3.1.3. суурэшлын талбайг тохижуулж. ахуйн болон үйлдвэрийн хог. хаягдлын цэгийг байгуулах.


3.1.4. гэрээгээр олгосон талбайд нөхөрлөл, хоршоо.бүртгэгдээгүй нөхөрлөлийн гишүүн бус


этгээдийг ажиллуулахгүй байх.


3.1.5. Байгаль орчныг хамгаалж, гол,горхи,булаг шанд уст цэгийг бохирдуулахгуй байх.


3.1.6. Бичил уурхайн аюулгүй байдлын дүрмийг дагаж мөрдөх, болзошгүй ослоос урьдчилан


сэргийлэх арга хэмжээ авах.


3 1.7. хууль тогтоомж, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны болон нөхөн сэргээлтийн


чиглэлэээ ажилтнуудад сургалт, сурталчилгаанд бичил уурхайчдыг идэвхтэй оролцуулах.


3.1.8 аш/irr малтмалыг ангилан ялгах, баяжуулах үйл ажиллагааг тогтоосон талбайд гүйцэтгэх.


3.1.9 үйл ажиллагаандаа химийн хорт болон аюултай бодис хэрэглэхгүй байх, тусгай


зөвшөөрөлтэй этгээдээр гүйцэтгуүлэхээс бусад тохиолдолд тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний


хэрэгсэл ашиглахгүй байх.


3.1.10.Иргэний хуулийн 35 дугаар зүйлд заасан нөхөрлөл, мөн хуулийн 36.4-т заасан хоршооны


зохион байгуулалтанд орсон бичил уурхай эрхлэгч этгээд нь ашигт малтмал слборлох үйл ажиллагаанд


3500 смЗ хүртэлх багтаамжтай дотоод шаталтат хөдөлгүүр бүхий 2-оос илүүгүй механизмыг ашиглах.


3.1.11 Бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн аргачлалын дагуу эрх бухий этгээдийн тогтоосон


байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн зардалд шаардагдах


төгрегийг нөхөн сэргээлтийн дундын санд төвлөрүүлэх.

3.1.12. Нөхөн сэргээлтийн дундын санд төвлөрүүлсэн хөрөнгийг олборлолт явуулсан талбайн


нөхөн сэргээлтэд зарцуулах.


3.1.13. Бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн аргачлалын дагуу олборлолт явуулсан талбайдаа нөхөн


сэргээлт хийж, сум, дүүргийн Засаг даргын томилсон комисст хүлээлгэж өгөх.


3.1.4.0лборлосон ашигт малтмалыг хууль тогтоомжийн дагуу худалдан авах эрх бүхий хуулийн


этгээдэд худалдах


3.1.15.Ажилтнуудтай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах, холбогдох хуультогтоомжийн дагуу орлогын


албан татвар төлех.


3.2. Бичил уурхай эрхлэгч этгээд нөхөн сэргээлт хийж, "албайг хүлээлгэч өгсний дараа ашигг


малтмал олборлох өргөдөл дахин гаргах.

Дөрөв. Харилцан хүлээх үүрэг

4.1. Гэрээнд талууд харилцан хүндэтгэх зарчим дээр тулгуурлан хамтарч ажиллана.


4.2. Гэрээний дагуу бичил уурхайгаар ашигг малтмал олборлох явцад байгаль орчин, бусад


этгээдэд хохирол учруулсан тохиолдолд бичил уурхай эрхлэгч этгээд уг хохирлыг барагдуулах үүрэгтэй.


Сум, дүүргийн Засаг дарга байгаль орчинд учруулсан хохирлыг арилгуулахыг бичил уурхай эрхлэгч


этгээдээс шаардана.


«


Тав. Маргаан шийдвэрлэх.

5.1. Талууд гэрээтэй холбоотой үүссэн аливаа маргаантай асуудлыг харилцан тохиролцох


замаар иийдвэрлэнэ.


5.2. Талууд тохиролцоонд хүрээгүй тохиолдолд Монгол Улсын хууль тоггосмжийн дагуу


маргааныг шийдвэрлэнэ.

Зургаа . Гэрээний хүчин тегөлдөр болох


6.1.Энэхүү гэрээ нь 20/^ оны сарын /tV өдрөөс 20/./ оны^1^. сарын


өдөр хүртэл

хугацаанд хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.


6.2.Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлосон талбайд нөхөн сэргээлт хийж орон нутагт


хүлээлгэж өгснөөр энэхүү гэрээний үүрэг дуусгавар болно.


б.З.Энэхүү гэрээг 2% үйлдэж талууд тус бүр нэг хувийг хадгална.

Долоо. Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах

7 1.Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлыг Талууд харилцан тохиролцсоны үндсзн дээр


шийдвэрлэнэ.


7.2. Энэхүү гэрээнд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт нь туүний нэгэн адил хүчинтэй байх бөгөөд


гэрээний салшгүй хэсэг болнс.
Гэрээ байгуулсан:

аймаг (хот)-ийн сум

Засаг дарга(эцхчхийн нэр.нэр.гарын үсэг.тамга тзмдэг) //(эцэг.эхийн нэр нэр.гаэь.ц үсэг.тамга тэмдэг)