Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ЭРДЭНЭ СУМЫН БИЧИЛ УУРХАЙГААР


АШИГГ МАЛТМАЛ ОЛБОРЛОХ ТУХАЙ ГЭРЭЭ


2019 он № Эрдэпэ сум


“Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам”-ын 2.4, 3.1.3, 6.1.3-т заасны дагуу нэг


талаас Дорноговь аймаг (хот)-ийн Эрдэпэ сум, (дүүрэг)-ьш Засаг дарга Э.Гаибаяр


(цаашид “Засаг дарга” гэх), нөгөө талаас “ нөхөрлөл, хоршоо,


бүртгэгдээгүй похорлөл (цаашид “Бичил уурхай эрхлэгч этгээд" гэх)-ийг төлөөлж


нөхөрлөлийн дарга (албан тушаал) Z?, нар (цаашид хамтад


иь “Талууд” гэх) дараах нөхцөлөөр харилцан тохиролцож 2019 оны 03 дугаар сарын /


,-ны өдөр энэхүү гэрээг (цаашид “Гэрээ” гэх) Эрдэнэ сум (дүүрэг)-д байгуулав.


Нэг. Гфонхий зүйл


1.1. Бичил уурхай эрхлэгч этгээд нь Эрдэнэ сумын Бүрдэнэ багийн (дүүрэг)-ийн Хунхат


иэртэй газарт орших 5 гектар талбайд журмын 6.1.3-т заасиы дагуу 2019 оны 12


дугаар сарын 31 -нийг хүртэл нэг жилийп бичил уурхай (жоншны төрөл) олборлохтой


холбогдсон үйл ажиллагааг эрхэлнэ.


1.2. Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох талаар сум (дүүрэг)-ын Засаг дарга, бичил


уурхай эрхлэгч этгээдийн хооронд үүсэх харилцааг энэхүү гэрээгээр зохицуулна.


Хоёр. Сум (дүүрэг)-ын Засаг даргын эрх, үүрэг


2.1. Сум (дүүрэг)-ын Засаг дарга нь “Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам"-


ын 6 дугаар зүйлд зааснаас гадна дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ:


2.1.1. бичил уурхай эрхлэгч этгээдэд ногдох талбайн хэмжээг тогтоож, байршлын зургийг


гэрээнд хавсаргах;


2.1.2. хог хаягдлын цэгийн байршлыг тогтоож, сатандартын дагуу савтай болох.


2.1.3. бичил уурхай эрхлэгч этгээдийн олборлосон ашигт малтмалыг ангилан ялгах,


баяжуулах талбайг тогтоох;

2.1.4. бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн аргачлалын дагуу нөхөн сэргээлтийн зардлыг


тооцож, бичил уурхай эрхлэгч этгээдтэй тохиролцсоны үндсэн дээр зохих хөрөнгийг


төвлөрүүлэх;


2.1.5. бичил уурхайн ажилтнуудад (цаашид “ажилтан” гэх) зориулсаи хөдөлмер хамгаалал,


аюулгүй ажиллагааны сургалтыг мэргэжлийн байгууллагын тусламжтайгаар зохиои


байгуулах;


2.1.6 Журмын 2.2.2-т заасаиы дагуу тухайн аймаг, иийслэлд оршин суугчаар бүртгүүлсэи


иргэнийг тухайн талбайд ажиллуулахад хяналт тавих.


2.1.7. энэхүү I эрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг бичил уурхай эрхлэгч этгээдээс


шаардах;


2.1.8. байгаль орчныг хашаалах, нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлд хяналт


тавих;


2.1.9. хүрээлэи байгаа орчинд сорог нөлоөлөл үзүүлж байгаа үйл ажиллагааг зогсоох.


2.1.10 Бичил уурхай эрхлэгчид Байгаль орчны нөхөн сэргээлтиин төлөвлөгөөг ажлын 5


хопогт багтааи батлуулж барьцаа хөрөнгийг байгаль хамгаалах санд товлөрүүлэх.


Гурав. Бпчнл уурхай эрхлэгч этгээдийн эрх, үүрэг


3.1. Бичил уурхай эрхлэгч этгээд дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ:


3.1.1. бичил уурхай эрхлэгч этгээдэд олгосон талбайд ашигт малтмал олборлох үйл


ажиллагаагаа явуулах;


3.1.2. ажилтнуудыг тогтоосон талбайд суурьшуулах;


3.1.3. суурьшлын талбайг тохижуулж, ахуйн болон үйлдвэрийн хог, хаягдлын цэгийг


байгуулах;


3.1.4. гэрээгээр олгосон талбайд нөхөрлөл, хоршоо, бүртгэгдээгүй нөхөрлөлийн гишүүн бус


этгээдийг ажиллуулахгүй байх;


3.1.5. байгаль орчныг хамгаалж. гол, горхи, булаг шанд, уст цэгийг бохирдуулахгүй байх;


3.1.6. бичил уурхайн аюулгүй байдлын дүрмийг дагаж мөрдох, болзошгүй ослоос


урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах;

3.1.7. хууль тогтоомж, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны болон нөхөн сэргээлтийн


чиглэлээр ажилтнуудад сургалт, сурталчилгаанд бичил уурхайчдыг идэвхтэй оролцуулах;


 3.1.8. ашигг малтмалыг ангилан ялгах, баяжуулах үйл ажиллагааг тоггоосон талбайд


гүйцэтгэх;

3.1.9. үйл ажиллагаандаа химийн хорг болои аюултай бодис хэрэглэхгүй байх, тусгай


зөвшоөрөлтэй этгээдээр гүйцэтгүүлэхээс бусад тохиолдолд тэсэрч дэлбэрэх бодис,


тэсэлгээний хэрэгсэл ашиглахгүй байх;


3.1.10. Иргэний хуулийн 35 дугаар зүйлд заасан нөхөрлөл, мөн хуулийн 36.4-т заасан


хоршооны зохион байгуулалтад орсон бичил уурхай эрхлэгч этгээд нь ашигт малтмал


олборлох үйл ажиллагаанд 3500 смЗ хүртэлх багтаамжтай доюод шаталтат хөдөлгүүр


бүхий 2-оос илүүгүй механизмыг ашиглах;


3.1.11 Бичил уурхайн аюулгүй байдлын дүрмийн хэрэгжилтэд хяналт тавих.


3.1.12. бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн аргачлалыи дагуу эрх бүхий этгээдийи тогтоосоп


байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн зардалд шаардагдах . /$'f-


/°1 / төгрөгийг нөхөн сэргээлтийн дундын санд 'гөвлөрүүлэх;


3.1.13. нөхөн сэргээлтийн дундын санд төвлөрүүлсэн хөрөнгийг олборлолт явуулсан


талбайн нөхөн сэргээлтэд зарцуулах;


3.1.14. бичил уурхайн нохон сэргээлтийн аргачлалын дагуу олборлолт явуулсан талбайдаа


нөхөн сэргээлт хийж сум, дүүргийн Засаг даргын томилсон комисст хүлээлгэж өгөх;


3.1.15. олборлосон ашигт малтмалыг хууль тогтоомжийн дагуу худалдан авах эрх бүхий


хуулийв этгээдэд худалдах;


3.1.16. ажил гнуудтаи хөдөлмөриин гэрээ оаигуулах. холбогдох хууль тоггоомжийн дагуу


орлогын албан татвар төлөх;


3.1.17 шаардлагатай хүний нөөц бүрдүүлэхэд оюутны сургалтын төлбөрт дэмжлэг үзүүлэх.


3.1.18 Орон нутгийн амжиргааны баталгаажих түвшингээс доогуур орлоготой 2 өрхөд


дэмжлэг үзүүлэх.


3.1.19 Орон нутгийн ажилгүй иргэдийг ажлын байраар хангах


3.1.20 Орон нутагт нийгмийн хариуцлага хүлээж тодорхой санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх.


3.1.21 Журмын 2.2.2-т заасаны дагуу тухайн аймаг, нийслэлд оршин суугчаар бүртгүүлсэн


иргэнийг тухайн талбайд ажиллуулах.


3.2. Бичил уурхай эрхлэгч этгээд нөхөн сэргээлт хийж, талбайг хүлээлгэн өгсний дараа


aiuniT малтмал олборлох өргөдөл дахин гаргах.


Доров. Харилцап хүллх үүрэг


4.1. Гэрээнд талууд харилцан хүндэтгэх зарчим дээр тулгуурлан хамтарч ажиллана.


4.2. Гэрээний дагуу бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох явцад байгаль орчин, бусад


этгээдэд хохирол учруулсан тохиолдолд бичил уурхай эрхлэгч этгээд уг хохирлыг


барагдуулах үүрэггэй. Сум, дүүргийп Засаг дарга байгаль орчипд учруулсап хохирлыг


арилгуулахыг бичил уурхай эрхлэгч этгээдээс шаардана.


4.3. Талууд энэхүү гэрээний биелэлтийг жил бүр хамтраи дүгнэж. аймаг (иийслэл)-ийн


Засаг даргад дараа оны 1 дүгээр сард багтаан тайлагнана.


4.4 Бичил уурхайн үйл ажиллагаа явуулж байгаа газарт нөхөрлөлийн гишүүд болон


гэрээгээр ажиллаж байгаа этгээдүүдээс гэмт хэрэг болон зөрчлийн шинжтэй үйлдэл, эс


үйлдэхүйг гаргахгүй байх.


Тав. Маргаан шийдвэрлэх


5.!. Талууд гэрээтэй холбоотой үүссэн аливаа маргаантай асуудлыг харилцан тохиролцох


замаар и i и йдвэрл энэ.


5.2. Талууд тохиролцоонд хүрээгүй тохиолдолд Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу


маргааныг i|1И1Ь1вэр.чэлэ.


5.3 Бичил уурхайн үйл ажиллагаа явуулж байгаа газарт нөхөрлөлийн гишүүд болон


гэрээгээр ажиллаж байгаа этгээдүүдээс гэмт хэрэг болон зөрчлийн шинжтэй үйлдэл, эс


үйлдэхүйг гаргасан тохиолдолд гэрээг дуусгавар болгоно.


5.4 Ашигласан талбайн нөхөн сэргээлтийг нөхөрлөл жил болгон хийж ЗД-ын томилсон


ажлын хэсэгт хүлээлгэн өгөөгүй тохиолдолд Засгийн газрын 151 дүгээр тогтоолын 6.1.5


дахь заалтыг удирдлага болгоно.

Зургаа. Гэрээний хүчин төголдөр болох


 6.1. Энэхүү гэрээ HI, 20/5. оны .йсарын • өдрөөс ... 20 /7 оны .^сарын өдөр хүртэл


хугацаанд хүчнн төгөлдөр үйлчилнэ.
6.2. Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлосон талбайд нөхөн сэргээлт хийж орон нутагт


хүлээлгэж өгснөөр энэхүү гэрээний үүрэг дуусгавар болно.


6.3. Энэхүү гэрээг 2 хувь үйлдэж талууд тус бүр нэг хувийг хадгална.

Долоо. 1'эр:>ЭНД НЭМЭЛТ, оөрчлөлт оруулах


7.1. Г-арээнл нэмэлт. оөрчлолт оруулах асуудлыг Талууд харилцан тохиролцсоны үидсэн


дээр шийдвэрлэнэ.

7.2. Энэхүү гэрээнд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт нь түүний нэгэн адил хүчинтэй байх богөөд


Үэрээний салшгүй хэсэг болно.

Гэрээ байгуулсан:

Дорногабь •аймаг^-<7 "" (хот)-ийн. Эрдэнэ сум


(дүфэ^ьпг ЗаЬаг Дарр^^Д7-^'


11' /Э.Ганбаяр/


ЦЭГДЭХ/-.ИИН .7-: нэр, нэр, гарын үсэг,


руи?а. тамдэг/4 >4t - 6 (нөхөрлөл, хоршоо) төлөөлж

цэг/эх/-ийн нэр, нэр, гарын үсэг,


1МРАНЭЛ1ЭН

Сунгалг:


3317706 А. 441S2M70?


аимаг (ХОТ1-ИЙН. Эрдэнэ сум


(дүүрэг)-ын Засаг дарга


/..................../ /Э.Ганбаяр/

20... .. оны.....сарьгн.....өдөр


/эцэг/эх/-и ЙII нэр, нэр. гарын үсэг,


тамга, тэмдэг/ ”. . .... ” (нөхөрлөл, хорпюо) төлөөлж


/..................../ /...... ...................../


/эцэг/эх/-ийн нэр. нэр, гарын үсэг,


тамга, тэмдэг/


20... . оны.....сарын.....өдер


 6»^war


i US


• fNa r

Наран элгэн нөхөрлөл


Талбай 5 га


Х=50$303.3170 Ү=4880611.9450


Х=5О5В61.6784 Ү=4880714.6859


Х=505770.4729 Ү=4880602.2767


Х=5057&5.8349 Ү=4880493.4997
ЭВН АЙМАГ


Д.ЖаргапсаЛхан