Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй


                                 Бичил уурхайгаар ашигт малтмал

                                      олборлох тухай гэрээ 


2019 оны 02 дугаар сарын 11-ны өдөр                                                                  Дуурлиг


“Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам”-ын 2.4, 3.1.3, 6.1.3-т
заасны дагуу нэг талаас Хэнтий  аймаг (хот)-ийн Баян-Адарга  сум, (дүүрэг)-ын Засаг дарга Оросоо овогтой Лхагвадорож (цаашид “Засаг дарга”
гэх), нөгөө талаас бичил уурхайн “ Энхсайхан жоншт” нөхөрлөл, хоршоо,
бүртгэгдээгүй нөхөрлөл (цаашид “Бичил уурхай эрхлэгч этгээд” гэх)-ийг төлөөлж нөхөрлөлийн ахлагч Цэнгэл овогтой Энхсайхан бид нар (цаашид хамтад нь “Талууд” гэх) дараах нөхцөлөөр харилцан
тохиролцож     2019 оны 02 дугаар саpын 11-ны өдөр энэхүү гэрээг (цаашид “Гэрээ” гэх)  Баян-Адарга сум
(дүүрэг)-д байгуулав.Нэг. Ерөнхий зүйл1.1. Бичил уурхай эрхлэгч этгээд нь Баян-Адарга  сум
(дүүрэг)-ийн Хөлийн холбоо  нэртэй газарт орших 0,8 гектар  талбайд
журмын 6.1.3-т заасны дагуу 1 жилийн хугацаагаар жонш (ашигт малтмалын төрөл) олборлохтой холбогдсон үйл ажиллагаа эрхэлнэ.1.2. Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох талаар сум (дүүрэг)-ын Засаг
дарга, бичил уурхай эрхлэгч этгээдийн хооронд үүсэх харилцааг энэхүү гэрээгээр
зохицуулна.Хоёр. Сум (дүүрэг)-ын Засаг
даргын эрх, үүрэг2.1.  Сум (дүүрэг)-ын Засаг дарга нь “Бичил уурхайгаар ашигт малтмал
олборлох журам”-ын 6 дугаар зүйлд зааснаас гадна дараах эрх, үүргийг
хэрэгжүүлнэ:     2.1.1. бичил уурхай эрхлэгч этгээдэд ногдох талбайн
хэмжээг тогтоож, байршлын зургийг гэрээнд хавсаргах;     2.1.2. хог хаягдлын цэгийн байршлыг тогтоох;     2.1.3. бичил уурхай эрхлэгч этгээдийн олборлосон
ашигт малтмалыг ангилан ялгах, баяжуулах талбайг тогтоох;     2.1.4. бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн аргачлалын
дагуу нөхөн сэргээлтийн зардлыг тооцож, бичил уурхай эрхлэгч этгээдтэй тохиролцсоны
үндсэн дээр зохих хөрөнгийг төвлөрүүлэх;     2.1.5. бичил уурхайн ажилтнуудад (цаашид “ажилтан”
гэх) зориулсан хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны сургалтыг мэргэжлийн
байгууллагын тусламжтайгаар зохион байгуулах;     2.1.6. энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ
биелүүлэхийг бичил уурхай эрхлэгч этгээдээс шаардах;     2.1.7. байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн
төлөвлөгөөний гүйцэтгэлд хяналт тавих;     2.1.8. хүрээлэн байгаа орчинд сөрөг нөлөөлөл үзүүлж
байгаа үйл ажиллагааг зогсоох. 
Гурав. Бичил уурхай эрхлэгч этгээдийн эрх, үүрэг3.1. Бичил уурхай эрхлэгч этгээд дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ:     3.1.1. бичил уурхай эрхлэгч этгээдэд олгосон
талбайд ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагаагаа явуулах;     3.1.2. ажилтнуудыг тогтоосон талбайд суурьшуулах;     3.1.3. суурьшлын талбайг тохижуулж, ахуйн болон
үйлдвэрийн хог, хаягдлын цэгийг байгуулах;
     3.1.4. гэрээгээр олгосон талбайд нөхөрлөл, хоршоо, бүртгэгдээгүй нөхөрлөлийн
гишүүн бус этгээдийг ажиллуулахгүй байх;

     3.1.5. байгаль орчныг хамгаалж, гол, горхи, булаг
шанд, уст цэгийг бохирдуулахгүй байх;     3.1.6. бичил уурхайн аюулгүй байдлын дүрмийг дагаж
мөрдөх, болзошгүй ослоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах;     3.1.7. хууль тогтоомж, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны
болон нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр ажилтнуудад сургалт, сурталчилгаанд бичил
уурхайчдыг идэвхтэй оролцуулах;     3.1.8. ашигт малтмалыг ангилан ялгах, баяжуулах үйл
ажиллагааг тогтоосон талбайд гүйцэтгэх;     3.1.9. үйл ажиллагаандаа химийн хорт болон аюултай
бодис хэрэглэхгүй байх, тусгай зөвшөөрөлтэй этгээдээр гүйцэтгүүлэхээс бусад
тохиолдолд тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл ашиглахгүй байх;     3.1.10. Иргэний хуулийн 35 дугаар зүйлд заасан
нөхөрлөл, мөн хуулийн 36.4-т заасан хоршооны зохион байгуулалтад орсон бичил
уурхай эрхлэгч этгээд нь ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагаанд 3500 см3
хүртэлх багтаамжтай дотоод шаталтат хөдөлгүүр бүхий 2-оос илүүгүй механизмыг
ашиглах;     3.1.11. бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн аргачлалын
дагуу эрх бүхий этгээдийн тогтоосон байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн зардалд
шаардагдах  500 000 төгрөгийг нөхөн сэргээлтийн дундын санд
төвлөрүүлэх;     3.1.12. нөхөн сэргээлтийн дундын санд төвлөрүүлсэн
хөрөнгийг олборлолт явуулсан талбайн нөхөн сэргээлтэд зарцуулах;     3.1.13. бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн аргачлалын
дагуу олборлолт явуулсан талбайдаа нөхөн сэргээлт хийж сум, дүүргийн Засаг
даргын томилсон комисст хүлээлгэж өгөх;     3.1.14. олборлосон ашигт малтмалыг хууль
тогтоомжийн дагуу худалдан авах эрх бүхий хуулийн этгээдэд худалдах;     3.1.15. ажилтнуудтай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах,
холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу орлогын албан татвар төлөх;3.2. Бичил уурхай эрхлэгч этгээд нөхөн сэргээлт хийж, талбайг хүлээлгэн
өгсний дараа ашигт малтмал олборлох өргөдөл дахин гаргах.Дөрөв. Харилцан хүлээх үүрэг4.1. Гэрээнд талууд харилцан хүндэтгэх зарчим дээр тулгуурлан хамтарч
ажиллана.4.2. Гэрээний дагуу бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох явцад байгаль
орчин, бусад этгээдэд хохирол учруулсан тохиолдолд бичил уурхай эрхлэгч этгээд
уг хохирлыг барагдуулах үүрэгтэй. Сум, дүүргийн Засаг дарга байгаль орчинд
учруулсан хохирлыг арилгуулахыг бичил уурхай эрхлэгч этгээдээс шаардана.4.3. Журам, гэрээний үүргээ биелүүлээгүй буюу зөрчсөн тохиолдолд бичил уурхай 

эрхлэгчтэй байгуулсан гэрээг цуцалж, хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээлгэнэ. 


4.4 Талууд энэхүү гэрээний биелэлтийг жил бүр хамтран дүгнэж аймаг /нийслэл/-ийн 
Засаг даргад дараа оны 1 дүгээр сард багтааж тайлагнана.
 
                                                Тав. Маргаан шийдвэрлэх


5.1. Талууд гэрээтэй холбоотой үүссэн аливаа маргаантай асуудлыг харилцан
тохиролцох замаар шийдвэрлэнэ.5.2. Талууд тохиролцоонд хүрээгүй тохиолдолд Монгол Улсын хууль тогтоомжийн
дагуу маргааныг шийдвэрлэнэ.Зургаа. Гэрээний хүчин
төгөлдөр болох6.1. Энэхүү гэрээ нь 2019 оны 02 сарын 11өдрөөс 2020 оны 02 сарын 11 өдөр хүртэл хугацаанд хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.6.2. Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлосон талбайд нөхөн сэргээлт хийж
орон нутагт хүлээлгэж өгснөөр энэхүү гэрээний үүрэг дуусгавар болно.6.3. Энэхүү гэрээг 2 хувь үйлдэж талууд тус бүр нэг хувийг хадгална.Долоо. Гэрээнд нэмэлт,
өөрчлөлт оруулах7.1. Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлыг Талууд харилцан тохиролцсоны
үндсэн дээр шийдвэрлэнэ.7.2. Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд тухай жилийн нийгэм эдийн засгийн үндсэн чиглэлд 

тусгагдсан хөрөнгө оруулалт болон бүтээн байгуулалтын ажлыг санхүүжүүлж хамтран

ажиллах

7.3 Энэхүү гэрээнд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт нь түүний нэгэн адил хүчинтэй
байх бөгөөд гэрээний салшгүй хэсэг болно.
Гэрээ байгуулсан:


Хэнтий аймгийн Баян-Адарга сумын      Засаг дарга      О.Лхагвадорж

Энхсайхан жоншт нөхөрлөлийн ахлагч Энхсайхан 
-«r

4.