Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

                                                                                                            Бичил уурхаигаар ашигт малтмал

                                                                                                       олборлох журмын 2 дугаар хавсралт                               Бичил уурхайгаар ашигг малтмал олборлох тухай гэрээ
2019 оны 02 сарын 11 өдөр                              Дугаар 03                                  Ар Жаргалант
“Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам"-ын 2 4 3 1.3 6.1.3-т заасны дагуу нэг


талаас Хэнтий аймгийн Норовлин сумын Засаг дарга Пүрэвдорж овогтои Алтангэрэл (цаашид


"Засаг дарга" гэх). нөгөө талаас “Улз нөхөд" нэртэй бүртгэгдээгүй нөхөрлөл (цаашид “Бичил


уурхай эрхлэгч этгээд" гэх) -ийг төлөөлж нөхөрлөлийн ахлагч Буяа овогтой Баярдэлгэр нар (цаашид хамтад нь "Талууд" гэх)- дараах нөхцөлөөр харилцан тохиролцож 2019 оны 02 дугаар


сарын 11-ны өдөр энэхүү гэрээ (цаашид "Гэрээ” гэх)-г Норовлин сум (дүүрэг)-д байгуулав

Нэг. Ерөнхий зүйл


1.1 Бичил уурхай эрхлэгч этгээд нь Норовлин сум(дүүр эг)-ийн Жаргалант багийн нутаг


"Шалз-8" нэртэй газарт орших уртраг 112 19 22.12 өргөрөг 48. 33 47.33

                                                    уртраг 112, 19. 27.85 өргөрөг 48, 3.1 48.73

                                                    уртраг 112. 19 34.58 өргөрөг 48 38 36.62

                                                    уртраг 112.19. 28.85 өргөрөг 48. 38, 35.22 солбилцол бүхий 4.48


гектар талбайд журмын 6.1.3-т заасны дагуу 1/нэг/ жилиин хугацаагаар Жонш (ашигт 

малтмалын төрөл) олборлохтой холбогдсон үйл ажиллагаа эрхлэнэ. /Тухайн жилд ашиглах


талбайн хэмжээ / 

Жич Тухайн жилийн уулын ажлын төлөвлөгөөг үндэслзн тухайн жилд ашиглах газрын


хэмжээг тодотгоно.

1 2 Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох талаа . сум (дүүрэг)-ын Засаг дарга,


бичил уурхаи эрхлэгч этгээдийн хооронд үүсэх харилцааг энэхүү гэрээгээр зохицуулна 
 

Хоёр. Сум, дүүргиин Засаг даргын эрх, үүрэг


2.1 Сум, дүүргийн Засаг дарга нь “Бичил уурхайгаар аши л малтмал олборлох журам -ын


6 дугаар зүйлд зааснаас гадна дараах эрх үүргийг хэрэгжүүлнэ. 
2.1.1 Бичил уурхаи эрхлэгч этгээдэд ногдох талбайн хэмх зэг тогтоож, байршлын зургийг


гэрээнд хавсаргах


2.1.2 хог хаягдлын цэгийн байршлийг тогтоох


2.1.3 бичил уурхай эрхлэгч этгээдийн олборлосон ашигт малтмалыг ангилан ялгах,

баяжуулах талбайг тогтоох


2.1.4 бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн аргачлалын да уу нөхөн сэргээлтиин зардлыг


тооцож. бичил уурхайн эрхлэгч этгээдтэй тохиролцсоны үндсэн дээр зохих хөрөнгииг


төвлөрүүлэх


2.1.5 бичил уурхайн ажилтнуудад (цаашид ''ажилтан” гэх) зориулсан хөдөлмөр хамгаалал, 

аюулгүй ажиллагааны сургалтыг мэргэжлийн байгууллагын тусламжтайгаар зохион байгуулах.


2.1.6 энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхииг бичил уурхай эрхлэгч этгээдээс


шаардах


2.1.7 баигаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтиин төгөвлөгөөний гүйцэтгэлд хяналт


тавих.


2.1.8 хүрээлэн байгаа орчинд сөрөг нөлөөлөл үзүүлж байгаа үйл ажиллагааг зогсоох 
 Гурав. Бичил уурхаи эрхлэгч эггээдийн эрх, үүрэг

3.1 Бичил уурхай эрхлэгч этгээд дараах дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ.


3.1.1 бичил уурхай эрхлэгчэтгээдэд олгосон талбайд ашигт малтмал олборлох үйл


ажиллагаагаа явуулах


3.1.2 ажилтнуудыг тогтоосон талбайд суурьшуулах:


3 1.3. суурьшлын талбайг тохижуулж, ахуйн болон үйлдвэрийн хог, хаягдлын цэгийг


байгуулах.


3.1.4 гэрээгээр олгосон талбайд нөхөрлөл хоршоо, бүртгэгдээгүй нөхөрлөлийн гишүүн бус


этгээдийг ажиллуулахгүй байх


3.1.5. байгаль орчныг хамгаалах хамгаалж гол, горхи, булаг шанд уст цэгийг


бохирдуулахгүй байх


3.1.6. бичил уурхайн аюулгүи байдлын дүрмииг дагаж мөрдөх болзошгүй ослоос


урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах


3.1 7. хууль тогтоомж, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны болон нөхөн


сэргээлтийн чиглэлээр ажилтнуудад сургал сурталчилгаачд бичил уурхайчдыг идэвхтэй


оролцуулах.


3.1.8. ашигт малтмалыг ангилан ялгах, баяжуулах үйл ажиллагааг тогтоосон талбайд


гүйцэтгэх.


3.1.9 үйл ажиллагаандаа химинй хорт болон аюултай бодис хэрэглэхгүй байх тусгай


зөвшөөрөлтэй этгээдээр гүйцэтгүүлэхээс бусад тохиолдолд тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний


хэрэгсэл ашиглахгүй баих


3.1.10 иргэний хуулийн 35 дугаар зүйлд заасан нөхөрлөл мөн хуулийн 36 4-т заасан


хоршооны зохион байгуулалтанд орсон бичил уурхай уурхай эрхлэгч этгээд нь ашигт малтмал


олборлох үйл ажиллагаанд 3500 см3 хүртэлх багтаамжтай дотоод шаталтат хөдөлгүүр бүхий 2-


оос илүүгүй механизмыг ашиглах


3.1.11 бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн аргачлалын дагуу эрх бүхий этгээдийн тогтоосон


байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн зардалд шаардагдах 125 000 ( нэг зуун хорин таван мянга) 

төгрөгийг ЗДТГ-ын нэмэлт санхүүжилтийн дараахь дансанд төвлөрүүлэх Нөхөн сэргээлтийн 50


хувийн зардал байршуулах данс 100181355406


3.1.12 нөхөн сэргээлтийн дундын санд төвлөрүүлсэн хөрөнгийг олборлолт явуулсан


талбайн нөхөн сэргээлтэд зарцуулах


3.1.13 бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн аргачлалын дагуу олборлолт явуулсан


талбайдаа нехөн сэргээлт хийж сум, дүүргийн Засаг даргын томилсон комисст хүлээлгэж өгөх


3.1.14 олборлосон ашигт малтмалыг хууль тоггоомжийн дагуу худалдан авах эрх бүхий


хуулийн этгээдэд худалдах


3.1.15 ажилтнуудтай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах. холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу


орлогын албан татвар төлөх.


3.2 Бичил уурхай эрхлэгч нөхөрлөл нь жил бүр сумын ИТХ-д тайлангаа тавьж үнэлэлт


дүгнэлт авах


3.3 Бичил уурхай эрхлэгч этгээд нөхөн сэргээлт хийж талбайг хүлээлгэн өгсний дараа


ашигт малтмал олборлох өргөдөл дахин гаргах 
 

Дөрөв. Харилцан хүлээх үүрэг


4.1. Гэрээнд талууд харилцан хүндэтгэх зарчим дээр тулгуурлан хамтарч ажиллана


4.2. Гэрээний дагуу бичил уурхайгаар ашигт малтмал слборлох явцад байгаль орчин, 

бусад этгээдэд хохирол учруулсан тохиолдолд бичил уурхай эрхлэгч этгээд уг хохиролыг


барагдуулах үүрэгтэй. Сум. дүүргийн Засаг дарга байгаль орчинд учруулсан хохиролыг


арилгуулахыг бичил уурхай эрхлэгч этгээдээс шаардана


4.3 Талууд энэхүү гэрээний биелэлтийг жил бүр хамтран дүгнэж аймаг нийслэлийн Засаг


даргад дараа оны 1 дүгээр сард багтаан тайлагнана. Тав. Маргаан шиидвэрлэх

5.1 Талууд гэрээтэй холбоотой үүссэн аливаа маргаантай асуудлыг харилцан тохиролцох


замаар шийдвэрлэнэ.

5.2 Талууд тохиролцоонд хүрэгүй тохиолдолд Монгол Улсын хууль, Зөрчлийн тухай


хууль болон холбогдох журам дүрмийн тогтоомжийн дагуу маргааныг шийдвэрлэнэ

Зургаа. Гэрээ хүчин төгөлдөр болох  

6.1 Энэхүү гэрээ нь 2019 оны  02 сарын 11 өдрөөс 2020 оны 02 сарын 11өдөр


хүртэл хугацаанд хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

6.2. Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлосон талбайд нөхөн сэргээлт хийж, орон


нутагт хүлээлгэж өгснөөр энэхүү гэрээний үүрэг дуусгавар болно.

6 3. Энэхүү гэрээг 2 хувь үйлдэж талууд тус бүр нэг хувийг хадгална 
 

Долоо. Гэрээнд нэмэлт. өөрчлөлт оруулах

7.1 Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлыг Талууд харилцан тохиролцсоны үндсэн


дээр шийдвэрлэнэ.


7.2. Энэхүү гэрээнд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт нь түүний нэгэн адил хүчинтэй байх


бөгөөд гэрээний салшгүй хэсэг болно.

Найм. Гэрээний нэмэлт

8.1. Ниигмиин даатгалын шимтгэл 388800 төгрөг


8.2 Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 345600 төгрөг


8 3. Хүн амын орлогын албан татвар 477000 тегрөг


8.4 Ус ашиглалтын татвар төгрөг


8.5 Газар ашиглалтын төлбөр төгрөг


8.6 ТББ-ын дундын санд төгрөг

Жич. Ус ашиглалт болон газар ашиглалгын төлбөр хураамжииг ажил эхлэх явцад Ус


ашиглах дүгнэлт Газар ашиглах гэрээгээр зохицуулна.


Гэрээ байгуулсан:

Норовлин сум (дүүрэг)-ын                                                                 "Улз нөхөд" нөхөрлөлийн 
Засаг дарга   П. Алтангэрэл                                                               Б. Баярдэлгэр                                                                                                           Хаяг: Хэнтии аймаг Норовлин сум

                                                                                                           Жаргалант баг
                                                                                                           Утасны дугаар: 98100734