Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй


                                                                                          Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох

                                                                                                       журмын 2 дугаар хавсралт
                                           БИЧИЛ УУРХАЙГААР АШИГГ МАЛТМАЛ ОЛБОРЛОХ

                                                            ТУХАЙ ГЭРЭЭ /№8/ 


"Бичил уурхайгаар aiimrr малтмал олборлох журам"-ын 2  дугаар зүйлийн 2.4, 3


дугаар зүйлийн 3.1.3,  6 дугаар зүйлийн 6.1.3-т заасны дагуу нэг талаас Сэлэнгэ аймаг 
(хот)-ийн Баянгол сум (дүүрэг)-ын Засаг дарга С Ариунбат (цаашид “Засаг дарга” гэх),  
нөгөө талаас "Нүнжигт Баянгол" нөхөрлөл, хоршоо, бүртгэгдээгүй нөхөрлөл (цаашид


"Бичил уурхай эрхлэгч этгээд" гэх)-ийг төлөөлж, захирал (албан тушаал) Ц.Болормаа нар


(цаашид хамтад нь "Талууд” гэх) дараах нөхцөлөөр харилцан тохиролцож 2018 оны 08
дугаар сарын 22 -ны өдөр энэхүү гэрээ (цаашид "Гэрээ” гэх) Баянгол сум (дүүрэг)-д 
байгуулав. 
                                      

НЭГ. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ  

1.1 Бичил  уурхай эрхлэгч этгээд нь Баянгол сум (дүүрэг)-ын Баян багийн нутаг 
дэвсгэрт орших Нэргүй хөндий нэртэй газрын 4.93 гектар талбай буюу солбицол 

Д/д                    Уртраг                                 Өргөрөг
            Град    Мин       Сек                      Град  Мин  Сек
1          106    10       19.3                          48        43   26.62  
2          106     10       21                            48       43   26.53 
3          106     10       21.18                       48        43  26.54
4          106     10       21.18                       48        43  21.21
5         106     10       21.18                        48        43  22.6
6         106     10       10.2                          48        43  22.6
7         106     10      10.2                           48        43  38.8
8         106     10      15.37                         48        43  38.69
9         106     10       15.11                         48        43  38.61
10       106     10       14.71                        48        43  37.96
11       106     10       13.5                          48        43  37.16
12      106     10        12.52                        48        43  36.24
13       106     10       11.8                          48        43  35.21 
14       106     10       11.36                        48        43  34.12
15       106     10       11.21                        48        43  33
16       106     10       11.36                        48        43  31.88
17       106     10       11.8                          48        43  30.79
18       106     10      12.52                         48        43  29.76
19       106     10       13.5                          48        43  28.84
20       106     10       14.71                        48        43  28.04
21       106     10       16.11                        48        43  27.39
22       106     10        17.65                      48        43  26.92Энэхү журмын 6 дугаар зүйлийн 6.1.3-т заасны дагуу үүсмэл алт (ашигт малтмалын

төрөл)  олборлохтой холбогдсон үйл ажиллагаа эрхэлнэ. 

1.2. Бичил уурхайгаар ашигт  малтмал олборлох талаар сум (дүүрэг)-мsy Засаг дарга, 

бичил уурхай эрхлэгч этгээдий хооронд үүсэх харилцааг энэхүү гэрээгээр зохицуулна.Хоёр. Сум (дүүрэг)-ын Засаг
даргын эрх, үүрэг2.1.  Сум (дүүрэг)-ын Засаг дарга нь “Бичил уурхайгаар ашигт малтмал
олборлох журам”-ын 6 дугаар зүйлд зааснаас гадна дараах эрх, үүргийг
хэрэгжүүлнэ:     2.1.1. бичил уурхай эрхлэгч этгээдэд ногдох талбайн
хэмжээг тогтоож, байршлын зургийг гэрээнд хавсаргах;     2.1.2. хог хаягдлын цэгийн байршлыг тогтоох;     2.1.3. бичил уурхай эрхлэгч этгээдийн олборлосон
ашигт малтмалыг ангилан ялгах, баяжуулах талбайг тогтоох;     2.1.4. бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн аргачлалын
дагуу нөхөн сэргээлтийн зардлыг тооцож, бичил уурхай эрхлэгч этгээдтэй
тохиролцсоны үндсэн дээр зохих хөрөнгийг төвлөрүүлэх;     2.1.5. бичил уурхайн ажилтнуудад (цаашид “ажилтан”
гэх) зориулсан хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны сургалтыг мэргэжлийн
байгууллагын тусламжтайгаар зохион байгуулах;     2.1.6. энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ
биелүүлэхийг бичил уурхай эрхлэгч этгээдээс шаардах;     2.1.7. байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн
төлөвлөгөөний гүйцэтгэлд хяналт тавих;     2.1.8. хүрээлэн байгаа орчинд сөрөг нөлөөлөл үзүүлж
байгаа үйл ажиллагааг зогсоох. 

Гурав. Бичил уурхай эрхлэгч этгээдийн эрх, үүрэг3.1. Бичил уурхай эрхлэгч этгээд дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ:     3.1.1. бичил уурхай эрхлэгч этгээдэд олгосон
талбайд ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагаагаа явуулах;     3.1.2. ажилтнуудыг тогтоосон талбайд суурьшуулах;     3.1.3. суурьшлын талбайг тохижуулж, ахуйн болон
үйлдвэрийн хог, хаягдлын цэгийг байгуулах;     3.1.4. гэрээгээр олгосон талбайд нөхөрлөл, хоршоо,
бүртгэгдээгүй нөхөрлөлийн гишүүн бус этгээдийг ажиллуулахгүй байх;     3.1.5. байгаль орчныг хамгаалж, гол, горхи, булаг
шанд, уст цэгийг бохирдуулахгүй байх;     3.1.6. бичил уурхайн аюулгүй байдлын дүрмийг дагаж
мөрдөх, болзошгүй ослоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах;     3.1.7. хууль тогтоомж, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй
ажиллагааны болон нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр ажилтнуудад сургалт,
сурталчилгаанд бичил уурхайчдыг идэвхтэй оролцуулах;     3.1.8. ашигт малтмалыг ангилан ялгах, баяжуулах үйл
ажиллагааг тогтоосон талбайд гүйцэтгэх;     3.1.9. үйл ажиллагаандаа химийн хорт болон аюултай
бодис хэрэглэхгүй байх, тусгай зөвшөөрөлтэй этгээдээр гүйцэтгүүлэхээс бусад
тохиолдолд тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл ашиглахгүй байх;     3.1.10. Иргэний хуулийн 35 дугаар зүйлд заасан
нөхөрлөл, мөн хуулийн 36.4-т заасан хоршооны зохион байгуулалтад орсон бичил
уурхай эрхлэгч этгээд нь ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагаанд 3500 см3
хүртэлх багтаамжтай дотоод шаталтат хөдөлгүүр бүхий 2-оос илүүгүй механизмыг
ашиглах;


     3.1.11. бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн аргачлалын
дагуу эрх бүхий этгээдийн тогтоосон байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн зардалд
шаардагдах ………… / ……………………………… / төгрөгийг нөхөн сэргээлтийн дундын санд
төвлөрүүлэх;     3.1.12. нөхөн сэргээлтийн дундын санд төвлөрүүлсэн
хөрөнгийг олборлолт явуулсан талбайн нөхөн сэргээлтэд зарцуулах;     3.1.13. бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн аргачлалын
дагуу олборлолт явуулсан талбайдаа нөхөн сэргээлт хийж сум, дүүргийн Засаг
даргын томилсон комисст хүлээлгэж өгөх;     3.1.14. олборлосон ашигт малтмалыг хууль тогтоомжийн
дагуу худалдан авах эрх бүхий хуулийн этгээдэд худалдах;     3.1.15. ажилтнуудтай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах,
холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу орлогын албан татвар төлөх;3.2. Бичил уурхай эрхлэгч этгээд нөхөн сэргээлт хийж, талбайг хүлээлгэн
өгсний дараа ашигт малтмал олборлох өргөдөл дахин гаргах.Дөрөв. Харилцан хүлээх үүрэг4.1. Гэрээнд талууд харилцан хүндэтгэх зарчим дээр тулгуурлан хамтарч
ажиллана.4.2. Гэрээний дагуу бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох явцад байгаль
орчин, бусад этгээдэд хохирол учруулсан тохиолдолд бичил уурхай эрхлэгч этгээд
уг хохирлыг барагдуулах үүрэгтэй. Сум, дүүргийн Засаг дарга байгаль орчинд
учруулсан хохирлыг арилгуулахыг бичил уурхай эрхлэгч этгээдээс шаардана.4.3. Талууд энэхүү гэрээний биелэлтийг жил бүр хамтран дүгнэж, аймаг
(нийслэл)-ийн Засаг даргад дараа оны 1 дүгээр сард багтаан тайлагнана.

Тав. Маргаан шийдвэрлэх5.1. Талууд гэрээтэй холбоотой үүссэн аливаа маргаантай асуудлыг харилцан
тохиролцох замаар шийдвэрлэнэ.5.2. Талууд тохиролцоонд хүрээгүй тохиолдолд Монгол Улсын хууль тогтоомжийн
дагуу маргааныг шийдвэрлэнэ.Зургаа. Гэрээний хүчин
төгөлдөр болох6.1. Энэхүү гэрээ нь 2018 оны 08 сарын 22-ны өдрөөс  2019 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдөр хүртэл хугацаанд хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.6.2. Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлосон талбайд нөхөн сэргээлт хийж
орон нутагт хүлээлгэж өгснөөр энэхүү гэрээний үүрэг дуусгавар болно.6.3. Энэхүү гэрээг 2 хувь үйлдэж талууд тус бүр нэг хувийг хадгална.Долоо. Гэрээнд нэмэлт,
өөрчлөлт оруулах7.1. Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлыг Талууд харилцан тохиролцсоны
үндсэн дээр шийдвэрлэнэ.7.2. Энэхүү гэрээнд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт нь түүний нэгэн адил хүчинтэй
байх бөгөөд гэрээний салшгүй хэсэг болно.Гэрээ байгуулсан:Сэлэнгэ аймаг (хот)-                                                                            "Нүнжигт Баянгол" (нөхөрлөл,

ийн Баянгол сум (дүүрэг)-ын                                                                 хоршоог төлөөлж        

Засаг дарга С.Ариунбат                                                                       Ц.Болормаа