Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

                                                   ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭ

ОГНОО: 2015 оны 4 дүгээр сарын

ТАЛУУД

Монгол Улсын Өмнөговь аймаг (Өмнөговь аймаг)

Ханбогд сум (Ханбогд сум)

Манлай сум (Манлай сум)

Баян-Овоо сум (Баян-Овоо сум)

Даланзадгад (Даланзадгад сум)

Оюу Толгой ХХК (ОТ ХХК)ОРШИЛ

A. 

Хөрөнгө оруулалтын гэрээнд заасанчлан ОТ ХХК нь Хөрөнгө оруулагч бөгөөд ОТ Төсөл

нь Өмнөговь аймагт оршдог. Ханбогд сум нь ОТ Төсөлд хамгийн ойр орших сум юм.

Хөрөнгө оруулалтын гэрээг байгуулсан цагаас эхлэн Талууд бүтээлч, хамтын ажиллагаанд

тулгуурласан харилцааны ач холбогдлыг хүлээн зөвшөөрч ирсэн ба Хамтран ажиллах

орон нутгийн нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэх, ОТ Төслийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд

хувь нэмэр оруулсан хэд хэдэн төсөлд Талууд хамтран ажиллаад байна.B. Талууд дөрвөн жилийн хугацаанд хийсэн уулзалт, яриа хэлэлцээ, хүчин чармайлтын үр

дүнд энэхүү Гэрээг байгуулж байгаа бөгөөд 2011 онд байгуулсан Санамж бичиг, 2012 онд

байгуулсан Үйл явцын гэрээгээр энэхүү үйл явцыг баримтжуулсан болно. Санамж бичиг,

Үйл явцын гэрээ болон ажлын хэсгийн хурлын тэмдэглэлүүд нь олон нийтэд нээлттэй

байсан. Багийн хурал, олон нийтийн уулзалт, Ахмадуудын холбоо болон бусад орон

нутгийн байгууллагуудтай уулзалт, хурал хийх буюу малчидтай шууд харилцах замаар

Талууд Хамтран ажиллах орон нутгийн иргэд, байгууллагатай өргөн хүрээнд зөвшилцсөн

болно.C. Санамж бичиг, Үйл явцын гэрээнээс гадна Хөрөнгө оруулалтын гэрээ болон Ашигт

малтмалын тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.1 дэх хэсэгт заасныг тус тус үндэслэн

Талууд дараах зорилгоор энэхүү Гэрээг байгуулж байна. Үүнд:


(i) Талуудын цаашдын харилцаанд ил тод байдлыг хангах явдлыг харилцан зөвшөөрч,

энэхүү Гэрээнд тэмдэглэх;(ii)  Бие биеийнхээ ашиг сонирхлыг харилцан хүлээн зөвшөөрөх, хүндэтгэх, дэмжих

Тухайлбал:

(a) Өмнөговь аймаг болон Түншлэгч Сумдын зүгээс ОТ Төсөл болон ОТ ХХКийн бизнес, үйл ажиллагаанд бодитой дэмжлэг үзүүлэх;(b) Эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, боловсрол, сургалт, хөдөлмөр эрхлэлтийг

дэмжих, байгаль орчин, соёлын өвийг хамгаалах, түүнд хяналт тавих, орон

нутгийн бизнесийн хөгжлийг дэмжих зэргээр нийгэм, эдийн засгийн

тогтвортой хөгжлийг бий болгох.


                                                                                                                                                     1Харилцан тохиролцсон нөхцөлүүд

Талууд дараах нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрч, харилцан тохиролцов. Үүнд:


1. ТОДОРХОЙЛОЛТ БА ТАЙЛБАР

Энэхүү Гэрээнд том үсгээр эхэлж бичсэн нэр томьёог Хавсралт 1-ийн 1 дэх хэсэгт заасан

утгаар ойлгох ба Хавсралт 1-ийн 2 дахь хэсэгт заасан утгаар тайлбарлана.2. УРЬДЧИЛСАН НӨХЦӨЛ

Энэхүү Гэрээ болон түүнд заасан Талуудын үүргүүд нь ОТ ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах

зөвлөлөөс ОТ ХХК-д энэхүү Гэрээг байгуулах зөвшөөрлийг олгосноор хүчин төгөлдөр

болно.3. ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРЧМУУД

Ашиг сонирхлоо харилцан дэмжих, хамтран ажиллах3.1 Талууд шударгаар, харилцан бие биеийнхээ ашиг сонирхлыг дэмжих, хүндэтгэх зарчмыг

баримтална. Талууд ОТ Төсөл болон Хамтран ажиллах орон нутгийн нийгэм, эдийн

засгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах зорилгоор үр дүнтэй, ил тод, харилцан ач холбогдол

бүхий хамтын ажиллагааг дэмжин хөгжүүлнэ.

Өмнөговь аймагт үзүүлэх дэмжлэг3.2 Өмнөговь аймаг болон Түншлэгч Сумдын нийгэм, эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийг

дэмжих зорилгоор энэхүү Гэрээний дагуу Талууд хүлээсэн Үүргээ биелүүлэх, түүнд

хяналт тавих, түүнчлэн Өмнөговь аймаг болон Түншлэгч Сумдад тулгамдаж буй асуудал

буюу нэн тэргүүнд анхаарал хандуулах шаардлагатай зүйлсийн талаар нэгдсэн ойлголтыг

бий болгоход Талууд хамтран ажиллана.3.3 Хөгжлийг дэмжих сан (ХДС)-г бий болгож, түүнийг санхүүжүүлэх болон аливаа Төсөл,

Хөтөлбөрт дэмжлэг үзүүлэх явдал нь Хамтран ажиллах орон нутгийн нийгэм, эдийн

засгийн тогтвортой хөгжилд ОТ ХХК-аас оруулж буй чухал хувь нэмэр гэдгийг Талууд

хүлээн зөвшөөрч байна.

ОТ Төсөлд үзүүлэх дэмжлэг3.4 Талууд ОТ Төслийн бүтээмж, үр ашиг, өсөлтийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн ОТ ХХК-аас

явуулах аливаа үйл ажиллагаа зэрэг ОТ Төслийн бүтээн байгуулалтын ажлыг Хөрөнгө

оруулалтын гэрээ болон холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу дэмжиж ажиллана. ОТ

ХХК өгсөн Үүрэг, Амлалтуудаа биелүүлж, хэрэгжүүлэхэд Өмнөговь аймаг болон Ханбогд

сум зохих дэмжлэг, туслалцааг байнга, цаг тухайд нь үзүүлнэ.3.5 Үүрэг, Амлалтуудын биелэлт болон Төсөл, Хөтөлбөрийн хэрэгжилт нь холбогдох хууль

тогтоомж, Хөрөнгө оруулалтын гэрээ, ОТ ХХК дагаж мөрдөх үүрэгтэй холбогдох бусад

шаардлагад нийцсэн байхаас гадна нийгмийн үйл ажиллагаа, орон нутгийн талаар ОТ

ХХК болон Рио Тинтогийн гаргасан холбогдох стандарт, бодлого, удирдамжийн

шаардлагад нийцсэн байна.

ОТ Төслийн талаар олон нийтэд мэдээлэл түгээх3.6 Талууд ОТ Төслийн талаар олон нийтэд (Өмнөговь аймаг болон Түншлэгч Сумдын иргэд,

оршин суугчид болон аливаа гуравдагч этгээдийг оруулан) үнэн зөв, бодит мэдээлэл өгөх

ба гуравдагч этгээдээс ОТ Төслийн талаар олон нийтэд түгээж буй мэдээлэл үнэн зөв байх,

буруу мэдээлэл түгээхээс сэргийлэх шаардлагатай боломжит арга хэмжээг авахыг

зөвшөөрч байна.
                                                                                                                                             24. ХАРИЛЦААНЫ ХОРОО

Талууд Харилцааны хороог үүсгэн байгуулж, түүний үйл ажиллагаанд оролцох тус тусын

төлөөлөгчдийг нэр дэвшүүлнэ. Харилцааны хороо нь энэхүү Гэрээний Хавсралт 2-т

заасны дагуу Талууд харилцааны зарчмаа дэмжин ажиллах, хэрэгжүүлэх зохион

байгуулалтын хэлбэр байна. Харилцааны хорооны бүтэц, чиг үүрэг, зорилт, үйл

ажиллагааны журмыг Хавсралт 2-т дэлгэрэнгүй заасан болно.5. ХАРИЛЦАН ТОХИРОЛЦСОН ҮҮРЭГ, АМЛАЛТУУД5.1 Энэхүү Гэрээг байгуулах үед ОТ ХХК нь дараах сэдэвчилсэн чиглэлүүдээр Үүрэг,

Амлалтууд (Хавсралт 4-10-т илүү дэлгэрэнгүй тусгасан)-ыг хэрэгжүүлэхээр тохиролцсон

бөгөөд эдгээр нь Талуудын ашиг сонирхолд ихээхэн ач холбогдолтой болохыг хүлээн

зөвшөөрөв. Үүнд:

(a) Усны менежмент (Хавсралт 4);(b) Байгаль орчны менежмент (Нөхөн сэргээлт, биологийн төрөл зүйл болон

экологийн тэнцвэрт байдал) (Хавсралт 5);(c) Уламжлалт мал аж ахуй ба бэлчээрийн газрын менежмент (Хавсралт 6);(d) Үндэсний түүх, соёл, аялал жуулчлал (Хавсралт 7);(e)  Нийгмийн суурь үйлчилгээ (Эрүүл мэнд, боловсрол, мэргэжлийн сургалт ба

хөдөлмөр эрхлэлт) (Хавсралт 8);(f) Орон нутгийн бизнесийн хөгжлийг дэмжих, тэдгээрээс бараа, үйлчилгээ худалдан

авах (Хавсралт 9);(g) Дэд бүтэц, хөрөнгө оруулалтын төслүүд (Хавсралт 10).5.2 Сэдэвчилсэн хавсралтуудын хэрэгжилтэд энэхүү Гэрээний 16 дахь хэсэгт заасны дагуу

хяналт тавьж, тэдгээрт энэхүү Гэрээний 18.8-д заасны дагуу нэмэлт, өөрчлөлт оруулна.5.3 Талууд холбогдох Сэдэвчилсэн хавсралтуудад тодорхой заасны дагуу, мөн цаашид

харилцан тохиролцож Үүрэг, Амлалтуудыг үргэлжлүүлэн боловсруулж, дэмжиж

ажиллана.5.4 Талууд Харилцааны хороон дахь өөрсдийн төлөөлөл, оролцоогоор дамжуулан эдгээр

Үүрэг, Амлалтуудын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, дэмжлэг үзүүлнэ.5.5 Гуравдагч этгээд ОТ Төслийн үйл ажиллагаатай биечлэн танилцах, ОТ Төсөлд бараа, ажил,

үйлчилгээ нийлүүлэх үйл ажиллагаа нь энэхүү Гэрээний 3 дахь хэсэгт заасан Талуудын

харилцаанд баримтлах зарчим, Үүрэг, Амлалтуудад нийцсэн байх нь чухал ач

холбогдолтой гэдгийг Талууд хүлээн зөвшөөрч байна.5.6 Сэдэвчилсэн хавсралтад заасан Амлалтууд нь:

(a) холбогдох бусад хууль тогтоомж, стандарт, Хөрөнгө оруулалтын гэрээ, БОННҮ

зэрэг хэд хэдэн баримт бичгүүдэд заасан ОТ ХХК-ийн тодорхой амлалтуудыг

товчлон тусгасан;(b) ОТ ХХК-ийн хүлээх үүргүүдийг (үүнд холбогдох бусад хууль тогтоомж, стандарт,

Хөрөнгө оруулалтын гэрээ, БОННҮ-д заасан буюу бусад байдлаар хүлээсэн

үүргүүд орно) өөрчлөхгүй, орлохгүй, тэдгээрт нэмэлт тодотгол хийхгүй бөгөөд

тийм зорилго агуулаагүй;(c)  Амлалтуудыг Сэдэвчилсэн хавсралтад тусгаж оруулсан нь аливаа этгээдэд (Талууд

ба Түншлэгч Сумдыг оруулан) ямар нэгэн эрх олгож, үүрэг хүлээлгээгүй бөгөөд
                                                                                                                             3тийм үр дагавар үүсгэх зорилгогүй гэдгийг Талууд хүлээн зөвшөөрч, харилцан

тохиролцов.

6.  ХАНБОГД СУМЫН ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТ, БАЙГУУЛАЛТ

Ханбогд сумын хот төлөвлөлтийн асуудлыг Ханбогд сум нь энэхүү Гэрээнээс тусад нь авч

үзэхийг Талууд харилцан зөвшөөрөв. Энэхүү Гэрээний дагуу Талууд Ханбогд сумын хот

төлөвлөлтөнд хувь нэмэр оруулах буюу хот төлөвлөлтийг хийх үүрэг хүлээгээгүй. Гэхдээ

ХДС-аас баталсан Төсөл, Хөтөлбөрийг дэмжиж, хэрэгжүүлэх замаар Ханбогд сумын хот

төлөвлөлтөд хувь нэмэр оруулж болно.7. ОТ ХХК-ИЙН ҮЗҮҮЛСЭН БУЮУ ҮЗҮҮЛЖ БУЙ ДЭМЖЛЭГ

ОТ ХХК-ийн өмнө нь үзүүлсэн дэмжлэг7.1 Энэхүү Гэрээг байгуулахаас өмнө Хавсралт D-д дурдсан их хэмжээний санхүүжилт, үр

өгөөж, бусад төрлийн дэмжлэгийг ОТ ХХК үзүүлсэн болохыг Талууд харилцан хүлээн

зөвшөөрч байна.


ОТ ХХК-ийн одоогийн үүргүүд7.2 ОТ ХХК Хамтран ажиллах орон нутгийн нийгэм, эдийн засгийн тогтвортой хөгжилд хувь

нэмэр оруулах зорилгоор тодорхой төслүүдийг хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд тэдгээрийг

хэрэгжүүлж дуусгахыг ОТ ХХК зөвшөөрч байна. Хавсралт Е-д заасан тэдгээр төслүүдийг

ОТ ХХК өмнө нь хүлээсэн үүрэг амлалтын хүрээнд тусад нь үргэлжлүүлэн санхүүжүүлэх

бөгөөд энэхүү Гэрээний дагуу ХДС-аас санхүүжүүлэхгүй.8. ЦААШИД ОТ ХХК-ААС ҮЗҮҮЛЭХ САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ


ХДС-г байгуулах, түүний удирдлага8.1 Талуудын харилцаанд баримтлах зарчмын дагуу, Хамтран ажиллах орон нутгийн нийгэм,

эдийн засгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах зорилгоор Талууд Төрийн бус байгууллагын

тухай Монгол Улсын хууль болон Монгол Улсын холбогдох бусад хууль тогтоомжид

заасны дагуу ХДС-г "Бие даасан хуулийн этгээд"-ийн хэлбэрээр үүсгэн байгуулж,

бүртгүүлэх үүрэг хүлээнэ.8.2 ХДС–ийн үйл ажиллагааг ХДС-ийн Удирдах зөвлөл удирдан зохион байгуулах бөгөөд

энэхүү Гэрээний Хавсралт 3-т заасан бүтэц, эрх хэмжээ, зарчмын дагуу ХДС-ийн Удирдах

зөвлөлөөс тухай бүр баталсан аливаа дүрэм, журмын хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулна.

ХДС-д үзүүлэх санхүүгийн дэмжлэг8.3 ХДС-г байгуулсны дараа ОТ ХХК нь 8.4 дэх хэсэгт заасан тохируулгын дагуу хуанлийн

нэг жилд нийт таван сая Америк доллар (5,000,000 ам.доллар) (эсхүл үүнээс богино

хугацаанд хувь тэнцүүлсэн дүнгийн хэмжээгээр) (Санхүүгийн дэмжлэг)–ыг ХДС-д

ирүүлсэн Төсөл, Хөтөлбөрүүдийг Хавсралт 3-т дэлгэрэнгүй заасан зарчмын дагуу

санхүүжүүлэх, хэрэгжүүлэх зорилгоор ХДС-д шилжүүлнэ.8.4 2017 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс эхлэн тухайн нэг жилд олгох Санхүүгийн дэмжлэгийн

хэмжээг дор дурдсан томьёоны дагуу тооцоолно:

Жил_Санхүү.дэмжлэг t  = 5,000,000ам.доллар х   ХҮИАНУ/t-1
                                                                                   ХҮИАНУ/суурь хугацаа-2015 оны 7 сар

Үүнд:


                                                                                                                               4Жил_Санхүү. дэмжлэг t    гэж тухайн t жилд ОТ ХХК-аас олгох Санхүүгийн

дэмжлэгийн хэмжээг ойлгоно.ХҮИАНУ/t-1              гэж Америкийн Нэгдсэн Улс (АНУ)-ын Хөдөлмөрийн

статистикийн хорооноос гаргадаг АНУ-ын улирлын зохицуулалт хийгдээгүй

Хэрэглээний Үнийн Индексийн (t -1) оны 7 дугаар сарын ерөнхий түвшинг

ойлгоно.ХҮИАНУ/суурь хугацаа 2015  оны 7-р сар АНУ-ын Хөдөлмөрийн статистикийн хорооноос

гаргадаг АНУ-ын улирлын зохицуулалт хийгдээгүй Хэрэглээний Үнийн Индексийн 2015 оны 7 дугаар сарын ерөнхий түвшинг ойлгоно.8.5  ХДС –ийн санхүүжилтийн үүрэг амлалтаас хамааран Санхүүгийн дэмжлэгийг жилийн

туршид хэсэгчлэн шилжүүлнэ. Санхүүгийн дэмжлэгийг шилжүүлэх цаг хугацаатай

холбоотой шийдвэрийг гаргахдаа ОТ ХХК нь ХДС-ийн Удирдах зөвлөлтэй зөвшилцөж

Санхүүгийн дэмжлэгийг (эсхүл түүний зарим хэсгийг) үзүүлэх хэлбэр, хугацааг товлож,

зохион байгуулахыг эрмэлзэх бөгөөд ингэснээр ХДС нь санхүүжилтийн үүрэг амлалтаа

тухай бүр биелүүлэх боломжтой болно.8.6 Санхүүгийн дэмжлэгийг арилжааны банкин дахь ХДС-ийн нэр дээр нээлгэсэн, түүний

хяналтад байх дансанд байршуулна. ХДС-г үүсгэн байгуулах болон түүний үйл

ажиллагааны зардлыг (үүнд цалин, татвар, аудитын болон хөндлөнгийн зөвлөх

үйлчилгээний хөлс зэрэг орно) ХДС өөрөө хариуцах бөгөөд эдгээр зардлыг Санхүүгийн

дэмжлэгээс эсхүл ХДС-ийн бусад орлогоос төлнө.8.7 Талууд нь Санхүүгийн дэмжлэг, түүний зарцуулалт, мөн Санхүүгийн дэмжлэгээр

хэрэгжүүлсэн Төсөл, Хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн явцын талаарх дэлгэрэнгүй

мэдээллийг ХДС-ийн Удирдах зөвлөлөөс зөвшөөрсөн хэлбэрээр, холбогдох хууль

тогтоомжид заасан шаардлагад нийцүүлэн олон нийтэд нээлттэй байлгана.8.8 ХДС, түүний зарцуулалт, аливаа Төсөл, Хөтөлбөрүүдийг сонгох шийдвэр гаргах

ажиллагаа болон Төсөл, Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцын талаарх аудитыг жил бүр

(хэрэв ХДС-ийн Удирдах зөвлөлөөс өөрөөр шийдвэрлэсэн бол үүнээс олон удаа) олон

улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн, нэр хүндтэй нягтлан бодох, аудитын байгууллагаар

гүйцэтгүүлнэ. Аудит хийлгэхтэй холбоотой зардлыг ХДС хариуцна.8.9 Талууд дараах нөхцөл хангагдах хүртэл Санхүүгийн дэмжлэгийг шилжүүлэхгүй байхаар

харилцан тохиролцов:

(a) энэхүү Гэрээний 8-д заасны дагуу ХДС үүсгэн байгуулагдаж, банкинд данс

нээлгэсэн;(b) ХДС-ийн Удирдах зөвлөлөөс Хавсралт 3-ийн 6(с)-д заасны дагуу ХДС-аас

Санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх шалгуурыг баталсан.Санхүүгийн дэмжлэгийг түдгэлзүүлэх, зогсоох, буцаах

8.10 ОТ ХХК нь:

(a) Санхүүгийн дэмжлэг олгохоо зогсоох буюу түдгэлзүүлж болно; мөн/эсхүл(b) ХДС-ийн үлдэгдлийг ОТ ХХК-д буцаан шилжүүлэхийг ХДС-аас шаардаж болно.


                                                                                                                                5Дээрх заалтууд нь дараах нөхцөлийн аль нэг нь үүссэн тохиолдолд хэрэгжинэ. Үүнд:


(c) Өмнөговь аймаг болон Ханбогд сум, эсхүл тэдгээрийн аль нэг нь энэхүү Гэрээг

удаа дараа болон/эсхүл ноцтой зөрчсөн (үүнд 3.4, 10.1 болон 10.2 дахь заалтад

холбогдох зөрчил хамаарна) бөгөөд тухайн зөрчил арилаагүй байх хугацаанд;(d) 8.8-д заасан аудитын тайлангаар ХДС-ийн хөрөнгийг ХДС-ийн Удирдах зөвлөлөөс

тодорхойлсон зориулалтаар зарцуулаагүй, эсхүл хууль буюу энэхүү Гэрээг зөрчсөн

бөгөөд тухайн зөрчил буюу ноцтой дутагдлыг арилгах боломжгүй, эсхүл

боломжтой байсан ч зөрчил буюу ноцтой дутагдлыг гарснаас хойш 30 хоногийн

дотор арилгаагүй гэж тайлагнасан бол;(e) ХДС нь Хавсралт 3-т заасан өөрийн эрх хэмжээ, чиг үүрэг, баримтлах журмаа

ноцтойгоор зөрчсөн бол;(f) Төсөл, Хөтөлбөрүүдийн боловсруулалт, хэрэгжилт, ХДС-ийн үйл ажиллагаа, ХДС

болон түүний зарцуулалттай холбогдуулан авлига, хээл хахууль, бизнесийн ёс зүйг

зөрчсөн эсхүл зөрчсөн гэх тодорхой баримт байгаа бөгөөд түүнийг ХДС нь 30

хоногийн дотор баримтаар няцаагаагүй, үгүйсгээгүй бол; эсхүл(g) Давагдашгүй хүчин зүйл бий болсон талаар ОТ ХХК нь Өмнөговь аймаг болон

Ханбогд суманд мэдэгдэл хүргүүлсэн өдрөөс эхлэн тухайн Давагдашгүй хүчин

зүйл 120 хоногоос дээш хугацаагаар үргэлжилсэн бол.


8.11  Түүнчлэн, Талууд ОТ ХХК-ийн Санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх үүрэг нь ямар ч тохиолдолд

ОТ ХХК хувьцаа эзэмшигчиддээ ногдол ашиг төлөх үүрэг, ОТ Төслийн эдийн засгийн

тогтвортой байдал, амжилтаас хамаарахыг онцгойлон хүлээн зөвшөөрч байна. Иймээс ОТ

ХХК нь дараах нөхцөл байдал үүсвэл аливаа Санхүүгийн дэмжлэгийг зогсоох эсхүл

түүний хэмжээг бууруулж (түр, тодорхой бус хугацаагаар эсхүл бүр мөсөн) болно. Үүнд:


(a)  ОТ ХХК нь MV-006709 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон ашигт

малтмалын ордыг ашиглах үйл ажиллагааг аюулгүй ажиллах нөхцөлд оруулах

үүднээс арчлан хамгаалах, засвар үйлчилгээ хийх албан ёсны шийдвэр гаргасан;(b)  MV-006709 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд Бүтээгдэхүүн

боловсруулах, олборлох үйл ажиллагаа тодорхойгүй хугацаагаар зогссон эсхүл

тухайн үйл ажиллагааг 6 сараас дээш хугацаагаар хойшлуулсан, түдгэлзүүлсэн;(c)  MV-006709 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд Бүтээгдэхүүн олборлох,

боловсруулах үйл ажиллагаанд Төрийн эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, үйл

ажиллагаа ноцтойгоор нөлөөлсөн бөгөөд энэ байдал нь 45 хоногоос дээш

хугацаагаар үргэлжилсэн; эсхүл(d)  энэхүү Гэрээний 13.1(b)(i)-аас (v)-д заасан аливаа нөхцөл байдал үүссэн.8.12  Хэрэв ОТ ХХК нь энэхүү Гэрээний 8.10-т заасны дагуу Санхүүгийн дэмжлэг олгохоо

зогсоосон буюу түдгэлзүүлсэн эсхүл энэхүү Гэрээний 8.11-д заасны дагуу аливаа

Санхүүгийн дэмжлэгийг бууруулсан буюу зогсоосон бол дараа олгох Санхүүгийн

дэмжлэгийн дүн дээр бууруулсан буюу зогсоосон санхүүжилтийг нэмж олгохгүй бөгөөд

тийнхүү нэмэгдүүлэх үүргийг ОТ ХХК хүлээхгүй.9.  НИЙТИЙН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ДЭД БҮТЦИЙН БАЙГУУЛАМЖ/ҮЙЛЧИЛГЭЭ9.1  Өмнөговь аймаг болон Түншлэгч сумдаас Нийтийн зориулалттай дэд бүтцийн барилга

байгууламж/үйлчилгээтэй холбоотой ОТ ХХК-д ирүүлсэн аливаа саналыг Хөрөнгө

оруулалтын гэрээний холбогдох нөхцөлийн дагуу авч үзэж, шийдвэрлэнэ.

                                                                                                                                      69.2  Энэхүү Гэрээний 9.1-д заасан санал нь дараах шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг

харгалзаж үзнэ:

(a)  ОТ Төслийн үйл ажиллагаанд саад учруулах эсэх;(b)  Үүргүүд, Амлалтуудтай уялдаж буй эсэх;(c)  ОТ ХХК-ийн аюулгүй байдлын үүргүүдэд нийцэж буй эсэх;(d)  Техник, эдийн засгийн хувьд хэрэгжих боломжтой эсэх.9.3  Энэ Гэрээний нөхцөлөөс гадуур барилга, байгууламж барих, нийтийн зориулалттай дэд

бүтцийн буюу хөрөнгө оруулалтын төслийг ОТ ХХК бие даан санхүүжүүлэхэд энэхүү

Гэрээ саад болохгүй.10. ЗӨВШӨӨРӨЛ10.1  Үндсэн үйл ажиллагаа болон энэхүү Гэрээ, БОННҮ-ийн дагуу хүлээсэн үүрэг, амлалтыг

хэрэгжүүлэхэд ОТ ХХК болон ОТ Төсөл нь Зөвшөөрөл авах шаардлагатай болохыг

Талууд зөвшөөрч байгаа болно.10.2  Хуулиар зөвшөөрсөн хэмжээнд Өмнөговь аймаг болон Ханбогд сумын аль аль нь ОТ ХХК

(эсхүл түүний нэрийн өмнөөс)-ийн Зөвшөөрөл хүссэн аливаа өргөдөл, хүсэлтийг хүлээн

авч Зөвшөөрлийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу аль болох хурдан шуурхай олгоход

цаг тухайд нь дэмжлэг үзүүлж ажиллана.11.  МЭДЭГДЭЛ БОЛОН БАТАЛГАА

Энэхүү Гэрээний 2 дахь хэсэгт заасан нөхцөлөөс хамаарч, Тал тус бүр нь дараах зүйлсийг

мэдэгдэж, баталж байна:

(a)  энэхүү Гэрээг байгуулах, түүнийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай бүх зөвшөөрлүүдийг авсан;


(b) энэхүү Гэрээ, түүнд заасан нөхцөлүүд нь хүчин төгөлдөр бөгөөд Талууд заавал

биелүүлэх, түүнд заасан үүргийг хэрэгжүүлнэ;(c)  энэхүү Гэрээний талаар хэлэлцээ хийх явцад Гэрээний агуулга, үр дагаврын талаар

Санамж бичиг болон Үйл явцын гэрээнд заасны дагуу санхүүгийн болон хууль

зүйн зохих зөвлөгөөг бүрэн гүйцэд авсан;(d)  энэхүү Гэрээний агуулгын талаар мэдээлэл, ойлголттой болсоны үндсэн дээр

энэхүү Гэрээг байгуулж байгаа болно.12.  ТАТВАР12.1  Энэхүү Гэрээний дагуу олгосон аливаа төлбөрт (аливаа Санхүүгийн дэмжлэгийг оруулан)

Хуулийн дагуу суутгал (үүнд Татвар, шимтгэл, хураамж эсхүл суутгал зэргийг оруулан)

хийх шаардлагатай бол суутган авах хэмжээгээр тухайн төлбөрийн дүн буурах бөгөөд

хүлээн авагч нь гагцхүү суутгал хийсний дараах цэвэр дүнг авна. ОТ ХХК нь суутгасан

хэмжээгээр төлбөрийг нэмэгдүүлэх үүрэг хүлээхгүй.12.2  ХДС нь аливаа Төсөл, Хөтөлбөрийг санхүүжүүлэх, хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор

ногдуулсан, эсхүл үйл ажиллагаатай нь холбогдон үүссэн Татварын бүх үүрэг,

хариуцлагыг өөрөө хариуцна.13.  ГЭРЭЭНИЙ ХУГАЦАА БА ГЭРЭЭ ДУУСГАВАР БОЛОХ13.1  Энэхүү Гэрээ нь Гэрээ хүчин төгөлдөр болох өдрөөс эхлэн дор дурдсан үндэслэлээр

дуусгавар болгох хүртэл хугацаанд хүчин төгөлдөр байна. Үүнд:

                                                                                                                                           7(a)  Хэрэв ОТ ХХК нь энэхүү Гэрээгээр хүлээсэн аливаа материаллаг болон чухал

үүргээ 6 сарын хугацаанд биелүүлээгүй бөгөөд тухайн үүрэг нь Давагдашгүй

хүчин зүйлд хамаарахгүй бол Өмнөговь аймаг болон/эсхүл Ханбогд сум нь ОТ

ХХК-д хандан түүний гаргасан зөрчил, түүнийг арилгах тухай мэдэгдэл (Орон

нутгийн мэдэгдэл)-ийг бичгээр ОТ ХХК-д хүргүүлснээс хойш Ажлын 60

хоногийн дотор Орон нутгийн мэдэгдэлд заасан зөрчлийг арилгах, үүргийг

биелүүлэхэд чиглэсэн зохих арга хэмжээг ОТ ХХК аваагүй бол Өмнөговь аймаг ба

Ханбогд сум (тус тусдаа бус, хамтран) энэхүү Гэрээг цуцалж болно; мөн(b)  ОТ ХХК дараах нөхцөлд энэхүү Гэрээг цуцалж болно:

(i) Өмнөговь аймаг болон Ханбогд сум хамтдаа эсхүл аль нэг нь энэхүү

Гэрээгээр хүлээсэн аливаа материаллаг болон чухал үүргээ 6 сарын

хугацаанд гүйцэтгээгүй бөгөөд тухайн үүргийг гүйцэтгээгүй нь

Давагдашгүй хүчин зүйлд хамаарагдахгүй бол Өмнөговь аймаг болон

Ханбогд сум эсхүл тэдгээрийн аль нэгний гаргасан зөрчил, түүнийг арилгах

тухай мэдэгдлийг Өмнөговь аймаг болон Ханбогд суманд эсхүл тэдгээрийн

аль нэгэнд хандан ОТ ХХК бичгээр (ОТ ХХК-ийн Мэдэгдэл) хүргүүлэх ба

ийнхүү хүргүүлснээс хойш буюу Өмнөговь аймаг болон Ханбогд сум эсхүл

тэдгээрийн аль нэг нь ОТ ХХК-ийн Мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш

Ажлын 60 хоногийн дотор ОТ ХХК-ийн Мэдэгдэлд заасан үүргийг

биелүүлэхэд чиглэсэн зохих арга хэмжээг аваагүй;(ii)  Гэрээт талбайд хамаарах ашигт малтмалын нөөцтэй холбоотойгоор

Бүтээгдэхүүн олборлох болон /эсхүл боловсруулах үйл ажиллагаа бүр

мөсөн зогссон, эсхүл эдийн засгийн хувьд үр ашиггүй болсон;(iii)  Хөрөнгө оруулалтын гэрээ дуусгавар болсон;(iv)  Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлүүдийн аль нэгийг

сунгалгүйгээр дуусгавар болгосон эсхүл цуцалсан; эсхүл(v)  ОТ ХХК нь Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлүүдийг шилжүүлсэн.
13.2  Энэхүү Гэрээг цуцлах буюу дуусгавар болгох нь аливаа бусад Төрийн эрх бүхий

байгууллага болон бусад Талуудаас ОТ ХХК-д олгосон аливаа тусгай зөвшөөрөл,

зөвшөөрөл, эрхийн хүчин төгөлдөр байдалд нөлөөлөхгүй.14.  MV-006709-г ШИЛЖҮҮЛЭХ

Шилжүүлэн авагч нь энэхүү Гэрээний нөхцөлийг хүлээн авч Гэрээний тал болоход ОТ

ХХК боломжит хүчин чармайлт гаргасан эсхүл Шилжүүлэн авагч нь тухайн нөхцөл

байдалд үндэслэлтэй хандаж бусад Талуудтай тэдгээрийн шаардлагад нийцсэн шинэ

хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулахаар зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд ОТ ХХК нь

MV-006709 ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг шилжүүлэхгүй.15.  МАРГААН ШИЙДВЭРЛЭХ


Шударгаар хэлэлцээ хийх15.1  Энэхүү Гэрээтэй холбоотой эсхүл түүнээс үүдэлтэйгээр Талуудын хооронд аливаа

маргаан гарвал түүнийг Талууд эхний ээлжинд сайн санааны үндсэн дээр шударгаар

хэлэлцээ хийх замаар шийдвэрлэхийг эрмэлзэнэ. Хэрэв аль нэг Талын хэлэлцээ хийх

тухай хүсэлтийг бичгээр гаргасан өдрөөс хойш Ажлын 30 хоногийн дотор тухайн

маргааныг хэлэлцэн шийдвэрлэж чадаагүй бол маргааныг шийдвэрлүүлэхээр Өмнөговь

аймгийн Засаг дарга болон ОТ ХХК-ийн Ерөнхийлөгч бөгөөд Гүйцэтгэх ерөнхий захирал

нарт хандана. Хэрэв маргааныг шийдвэрлүүлэхээр тэдгээрт хандсанаас хойш Ажлын 30

                                                                                                                                           8хоног эсхүл өөрөөр тохиролцсон хугацааны дотор маргааныг хэлэлцэн шийдвэрлэж

чадаагүй бол маргааныг энэ Гэрээний 15.4-т заасны дагуу шийдвэрлэнэ. 


15.2  Талууд маргааны аль ч үе шатанд маргааныг эвлэрүүлэн зуучлалаар шийдвэрлүүлэхээр

тохиролцож болох ба энэ зорилгоор зохих туршлагатай, мэргэшсэн мэргэжилтэн/үүд

ажиллуулж болно.15.3  Талууд энэхүү Гэрээний зүйлийн талаар маргаантай байгаа бол Орон нутгийн мэдэгдэл

буюу ОТ ХХК-ийн Мэдэгдлийг гаргахгүй бөгөөд энэ нь Талуудын энэхүү Гэрээгээр

хүлээсэн аливаа бусад эрх, үүргийн хэрэгжилтэд сөргөөр нөлөөлөхгүй.


Арбитр15.4  Хэрэв маргааныг 15.1-д заасны дагуу хэлэлцэн шийдвэрлэж чадаагүй бол түүнийг маргаан

гарах үед хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Олон Улсын

Худалдааны Эрх Зүйн Комиссын (НҮБОУХЭЗК) Арбитрын дүрмийн дагуу арбитраар

шийдвэрлүүлнэ. Үүнтэй холбоотойгоор дараах журмыг баримтална:


(a) арбитрчийн тоо 3 (гурав) байна;(b)  3 арбитрчийг НҮБОУХЭЗК-ын Арбитрын дүрмийн 7 болон 8-р заалтын дагуу

томилох ба Өмнөговь аймаг болон Ханбогд сум хамтран нэг арбитрчийг, хоёр дахь

арбитрчийг ОТ ХХК, гурав дахь буюу даргалагч арбитрчийг томилогдсон хоёр

арбитрч тохиролцон томилно. ОТ ХХК-аас бусад Талын томилсон арбитрч нь

Англи, Монгол хэлний ярианы болон бичгийн өндөр ур чадвартай хүн байна;(c)  арбитрын үйл ажиллагааны бүх шатанд Монгол хэлний өндөр ур чадвартай

орчуулагчийг байлцуулан арбитрын үйл ажиллагааг Англи хэл дээр явуулах

бөгөөд орчуулагчийн зардлыг ОТ ХХК хариуцна;(d)  арбитрын бүрэлдэхүүн энэхүү Гэрээг тайлбарлахдаа Монгол Улсын хууль, дүрэм,

журмыг хэрэглэнэ;(e)  арбитрын ажиллагаа явуулах газар нь Монгол Улсын Улаанбаатар хот байна;(f)  арбитрын ажиллагааг НҮБОУХЭЗК-ын Арбитрын дүрмийн дагуу Сингапурын

Олон Улсын Арбитрын Төв удирдан зохион байгуулж, НҮБОУХЭЗК-ын

Арбитрын дүрмийн дагуу томилох бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ.15.5  Арбитрын шийдвэр эцсийн байх бөгөөд түүнийг Талууд заавал биелүүлэх үүрэгтэй.

Арбитрын шийдвэрийг түүнийг гүйцэтгэх эрх бүхий аливаа шүүхэд хүргүүлж болох

бөгөөд ингэхдээ хамгийн түрүүнд Монгол Улсын зохих шүүхэд хүргүүлнэ. Хэрэв Монгол

Улсын зохих шүүхэд хүргүүлсэн шийдвэрийг хүргүүлснээс хойш 30 (гуч) хоногийн дотор

гүйцэтгээгүй бол эрх бүхий бусад шүүхэд хүргүүлж болно.15.6  Энэхүү Гэрээний 15 дахь хэсэгт заасан маргаан шийдвэрлэх журам нь энэхүү Гэрээ хүчин

төгөлдөр байх хугацаанд, эсхүл түүний хугацаа дууссаны дараа, эсхүл Гэрээг хугацаанаас

нь өмнө дуусгавар болгосны дараа энэхүү Гэрээтэй холбоотойгоор, эсхүл түүний улмаас

үүссэн үйл ажиллагааны талаар Талуудын хооронд үүссэн аливаа маргаанд нэгэн адил

хамаарна.15.7  Талууд энэхүү Гэрээнээс үүссэн аливаа маргааныг шийдвэрлэх, эвлэрүүлэн зуучлуулах,

хэлэлцээ хийхтэй холбогдон гаргасан зардлаа өөрсдөө хариуцна.16.  ХЭРЭГЖИЛТ, ХЯНАЛТ БА ТАЙЛАН


Хэрэгжилт                                                                                                                                      916.1  Талууд энэхүү Гэрээний зорилго, Талуудын харилцаанд дэмжлэг үзүүлэх үүднээс

Талуудын харилцаа, Гэрээний зорилтыг дэмжиж ажиллах зорилгоор энэхүү Гэрээнд

заасан зарчим, амлалт, журам, үйл явцыг цаг хугацаанд нь шуурхай хэрэгжүүлэхийн ач

холбогдлыг хүлээн зөвшөөрч байна. Хавсралт 11-д дараагийн шатанд хийх алхам,

ажлуудыг тусгасан төлөвлөгөөг хавсаргасан болно. Талууд тэдгээр алхам, ажлуудыг хийх,

хэрэгжүүлэх зорилгоор хамтран ажиллана.

Талууд албан ёсны хяналт тавих16.2  Талууд энэхүү Гэрээний хэрэгжилтэнд гурван жил тутамд (эсхүл Талуудын тохиролцсон

өөр тохиромжтой хугацаанд) албан ёсны хяналт тавих зохих мэргэшсэн гуравдагч

этгээдийг томилох ба дараах асуудлыг авч үзнэ. Үүнд:

(a)  Талууд энэхүү Гэрээний нөхцөлүүдийг биелүүлж байгаа эсэх;(b)  Үүргүүд, Амлалтуудын хэрэгжилт, тэдгээрийн зорилго, зорилт, бусад шаардлагууд,

зарчмууд хэрэгжиж байгаа эсэх;(c)  Сэдэвчилсэн хавсралтууд нь тохиромжтой хэвээр байгаа эсэх, Сэдэвчилсэн

хавсралтуудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагатай эсэх, Талуудын нийтлэг

ашиг сонирхлыг бүрэн дэмжих шинэ Сэдэвчилсэн хавсралтыг тодорхойлох

шаардлагатай эсэх.Хяналтын үр дүн


16.3 Талууд албан ёсны хяналтын үр дүнгийн талаар шударгаар хэлэлцэх зорилгоор уулзалт

хийх бөгөөд түүнд үндэслэж зохих алхам хийх, арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхээр

харилцан тохиролцож болно. Гэхдээ аль ч Тал нь өөрийнх нь зөвшөөрөлгүйгээр гаргасан

аливаа үр дүн, зөвлөмжийг хүлээн зөвшөөрөх, биелүүлэх үүрэг хүлээхгүй. Талуудын

зөвшөөрлөөр албан ёсны хяналтын үр дүн, эсхүл түүний хураангуйг хэвлэн нийтэлж

болно.17.  МЭДЭГДЭЛ17.1  Энэхүү Гэрээний дагуу аль нэг Талд өгөх шаардлагатай аливаа мэдэгдэл, шаардлага,

зөвшөөрөл эсхүл бусад харилцаа (Мэдэгдэл)-г бичгээр өгөх ёстой бөгөөд Мэдэгдлийг

хүлээн авагч Талын дор дурдсан хаягаар (эсхүл тухайн Талын бусад Талд мэдэгдсэн өөр

хаягаар) биечлэн эсхүл зохих төлбөрийг урьдчилан төлсөн шуудангаар буюу факсаар

хүргүүлсэн тохиолдолд албан ёсоор хүргүүлсэнд тооцно. Хэрэв шуудангаар илгээсэн бол

тийнхүү илгээснээс хойш Ажлын 5 хоногийн дараа хүлээн авсанд тооцно. Факсаар

илгээсэн тохиолдолд хүлээн авагчийн факсын дугаарт Мэдэгдлийг бүхэлд нь

дамжуулсныг баталгаажуулсан мэдээг илгээгчийн факсын машин дамжуулснаар хүлээн

авсанд тооцно.17.2  Тал тус бүрт Мэдэгдэл хүргүүлэх хаяг нь:


(a)  ОТ ХХК: Улаанбаатар хот 14240, Сүхбаатар дүүрэг, Чингисийн Өргөн чөлөө 15,

Моннис Цамхаг 12 дугаар давхар, Оюу Толгой ХХК. Хэнд: Компанийн нарийн

бичигт;(b)  Өмнөговь аймаг: Өмнөговь аймаг, Даланзадгад сум, 3 дугаар баг, Өмнөговь

аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 201 тоот, Шуудангийн код: 46089. Хэнд: Засаг

даргын Тамгын газарт;(c)  Ханбогд сум: Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум, Их Булаг, Ханбогд сумын Засаг

даргын Тамгын газар, Шуудангийн код: 46010. Хэнд: Засаг даргын Тамгын газарт.БУСАД ЗҮЙЛ
                                                                                                                                         10Гэрээний нэгдмэл байдал


18.1  Энэхүү Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол тус Гэрээ нь түүнд заасан асуудлаар Талуудын

хоорондын бүхий л тохиролцоог агуулж байгаа бөгөөд энэхүү Гэрээг байгуулсанаар түүнд

заасан асуудлуудтай холбоотойгоор Талуудын хооронд өмнө нь хийсэн бүх яриа, хэлцэл,

хэлэлцээ, мэдэгдэл, баталгаа, харилцан ойлголцлыг (үүнд Санамж бичиг, Үйл явцын гэрээ

болон Хамтран ажиллах гэрээг оруулан) хүчингүй болсонд тооцно.18.2  Энэхүү Гэрээ болон түүнийг үндэслэн байгуулсан аливаа гэрээ нь Хөрөнгө оруулалтын

гэрээ эсхүл 2011 оны 6 дугаар сарын 8-ны өдөр ОТ ХХК, Эрдэнэс Оюу Толгой ХХК болон

ОТ ХХК-ийн бусад хувьцаа эзэмшигчдийн хооронд байгуулагдсан Нэмэлт, өөрчлөлт

оруулж, дахин тодотгосон хувьцаа эзэмшигчдийн гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахгүй.

Хамтын ажиллагаа18.3  Талууд өөрсдийн зардлаар энэхүү Гэрээ болон түүнийг үндэслэн байгуулсан хэлцлүүдийг

бүрэн хүчин төгөлдөр болгоход шаардлагатай бүх арга хэмжээг авч, баримт бичгийг

үйлдэнэ.


Талуудын харилцаа18.4  Энэхүү Гэрээнд тусгайлан заагаагүй бол тус Гэрээний аливаа нөхцөл (Харилцааны хороо

байгуулах тухай нөхцөлийг оруулан) нь Талуудын хооронд ямар нэг нөхөрлөл, холбооны

харилцаа, аливаа бусад үүрэг, хариуцлагыг үүсгэхгүй бөгөөд тийнхүү үүсгэх зорилгыг уг

Гэрээ агуулаагүй болно.


Хэл18.5 Талууд энэхүү Гэрээний Монгол болон Англи хэл дээр үйлдсэн эх хувиудаас тус бүр нэг

нэг хувийг хадгална. Монгол болон Англи хэл дээр үйлдсэн эх хувиуд нь адил хүчинтэй

байх боловч тэдгээрийг тайлбарлахтай холбоотойгоор аливаа хууль зүйн маргаан гарсан

тохиолдолд аливаа зөрүүтэй байдал үүссэн асуудлаар Англи хэл дээрх хувь давуу

хүчинтэй байхаар Талууд харилцан тохиролцов.


Баримтлах хууль18.6  Энэхүү Гэрээнд Монгол Улсын хуулийг баримтална.


Ил тод байдал болон шударга байдал18.7  ХДС-ийн үйл ажиллагаа болон ХДС-ийн дүрэм, журам, энэхүү Гэрээний хүрээнд түүнээс

хэрэгжүүлэх төсөл, хөтөлбөрүүдийг холбогдох авлига, хээл хахуулийн эсрэг болон

бизнесийн ёс зүйн талаарх хууль тогтоомжид нийцүүлж хэрэгжүүлнэ. Талууд тэдгээр

хууль тогтоомж, дүрэм, журмаар тогтоосон хэм хэмжээг зөрчихөөс сэргийлэх бодлого,

арга хэмжээг дэмжиж ажиллана. Талууд ОТ ХХК-ийн "Бидний ажлын арга барил"

бизнесийн үйл ажиллагааны ёс зүйн дүрмийг хүлээн зөвшөөрч байгаа болно.


Нэмэлт, өөрчлөлт18.8  Талууд энэхүү Гэрээнд бичгээр, харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр нэмэлт, өөрчлөлт

оруулж болох бөгөөд үүнд Сэдэвчилсэн хавсралтуудад заасан Үүргүүдэд өөрчлөлт

оруулахтай холбоотойгоор Харилцааны хорооноос тухай бүр гаргасан зөвлөмжийг

үндэслэн нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хамаарна.


Давагдашгүй хүчин зүйл18.9  Энэхүү Гэрээний аль нэг Талын энэ Гэрээгээр хүлээсэн үүрэг, амлалт нь Давагдашгүй

хүчин зүйлийн нөлөөлөлд өртсөн бол тийнхүү өртсөн хугацаа, хэмжээгээр тухайн үүрэг,

амлалтын гүйцэтгэлийг хойшлуулна. Харин тухайн Тал нь Давагдашгүй хүчин зүйлийн


                                                                                                                                   11талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл, түүний үргэлжилж болзошгүй хугацааны талаар бусад

Талдаа бичгээр мэдэгдэнэ.


Тусгаар байдал


18.10 Энэхүү Гэрээний аливаа хууль бус, хүчин төгөлдөр бус, эсхүл хэрэгжих боломжгүй

нөхцөлийг шаардлагатай хэмжээнд тусгаарлан авч үзэх бөгөөд тухайн нөхцөл нь энэхүү

Гэрээ буюу түүний бусад нөхцөлийн хууль ёсны, хүчин төгөлдөр байдал, хэрэгжилтэд

нөлөөлөхгүй.


                                                                                                                                           12                                                                    Гарын үсэг зурах хуудас

Гэрээ ёсоор үйлдэв:

Өмнөговь аймгийн Иргэдийн

төлөөлөгчдийн хурал (ИТХ)-ыг

төлөөлж гарын үсэг зурсан:  Өмнөговь аймгийн ИТХ-ын дарга Лхачингийн БатчулуунГарын үсэг зурсан Өмнөговь аймгийн  Засаг дарга  Бадамгаравын БадрааХанбогд сумын ИТХ-ыг төлөөлж гарын үсэг зурсан ИТХ-ын дарга  Хургаагийн НэхийтГарын үсэг зурсан Ханбогд сумын Засаг дарга  Таванжингийн Буян-ӨлзийОюу Толгой ХХК-ийг төлөөлж гарын 

үсэг зурсан                                            "Оюу Толгой" ХХК-ийн Ерөнхийлөгч
                                                                бөгөөд Гүйцэтгэх ерөнхий захирал
                                                                Эндрью Вүдлэй


 
                                                                                                                                              13Энэхүү Гэрээг боловсруулах болон хэлэлцээ хийх явцад Манлай, Баян-Овоо болон Даланзадгад

зэрэг сумд идэвхтэй оролцож, үлэмж хувь нэмэр оруулсан болохыг Талууд цохон тэмдэглэж

байна. Эдгээр сумд нь энэхүү Хамтын ажиллагааны гэрээг хүлээн зөвшөөрч, түүний зорилго,

түүнд заасан асуудлаар дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор дор гарын үсэг зурав.Даланзадгад сумын ИТХ-ыг төлөөлж

гарын үсэг зурсан  Дамдингийн Улам-ӨрнөхГарын үсэг зурсан Даланзадгад сумын

Засаг дарга  Цэдэнсодномын БаттулгаБаян-Овоо сумын ИТХ-ыг төлөөлж

гарын үсэг зурсан  Очирбатын МандахбаярГарын үсэг зурсан Баян-Овоо сумын

Засаг дарга  Хорлоогийн Батболд
                                                                                                                                   14Манлай сумын ИТХ-ыг төлөөлж гарын

үсэг зурсан   Очирсүрэнгийн Бат-ЭрдэнэГарын үсэг зурсан Манлай сумын Засаг

дарга  Рэнцэндоржийн Бурмаа


                                                                                                                                                  
                                                                                                                                     15Хавсралт 1 – Тодорхойлолт болон тайлбар


1. Тодорхойлолтууд


Гэрээ гэж энэхүү Хамтын ажиллагааны гэрээ, түүний хавсралтууд, тэдгээрт тухай бүр

орсон нэмэлт, өөрчлөлтийг ойлгоно.

Зөвшөөрөл гэж Зөвшөөрөлтэй холбоотойгоор төрийн эрх бүхий байгууллагаас олгох

эсхүл олгосон бүх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, баталгаажуулалт, газартай холбоотой

эрх, түрээс, газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө ба түүнд холбогдох бусад арга хэмжээ,

мөн бусдын газарт нэвтрэх болон дайрч өнгөрөх эрх, эрх бүхий байгууллагын шийдвэр

болон түүнтэй адилтгах бусад үйлдэл буюу шийдвэр, эрх бүхий байгууллагаас олгосон

эсхүл олгох эрх, бүрэн эрх (Зөвшөөрөл гэх) зэрэг хамаарах бөгөөд үүнд Зөвшөөрлийн

сунгуулах, шинэчлэх эсхүл өөрчлөхтэй холбогдсон өргөдөл, хүсэлтийг хамааруулан

ойлгоно.


Ажлын өдөр гэж Улаанбаатар хотод банкууд үндсэн үйл ажиллагаагаа явуулахаар

нээлттэй байх, Бямба, Ням гарагаас бусад өдрийг ойлгоно.


Хамтран ажиллах гэрээ гэж Хавсралт C-д хавсаргасан, 2011 оны 11 дүгээр сарын 7-ны

өдөр байгуулсан Хамтран ажиллах гэрээг ойлгоно.


Гэрээ хүчин төгөлдөр болох өдөр гэж энэхүү Гэрээнд бүх Талууд гарын үсэг зурсан

өдрийг ойлгоно.


Амлалт(ууд) гэж Хөрөнгө оруулалтын гэрээ, БОННҮ, холбогдох бусад хууль тогтоомж,

стандарт буюу дагаж биелүүлэх шаардлагын хүрээнд (үүнд Сэдэвчилсэн хавсралтуудын

эхний хэсэгт тухай бүр орсон буюу дурдсан аливаа зүйлсийг оруулан) Хамтран ажиллах

орон нутгийн нийгэм, эдийн засгийн хөгжилтэй холбоотойгоор ОТ ХХК-аас хэрэгжүүлэх,

хийх, хангах, гүйцэтгэх, үүрэг хүлээсэн буюу үүрэг хүлээх ОТ Төсөлд хамаарах аливаа

үүргийг (үүнд практик, арга хэмжээ хувь нэмэр, дэмжлэг, төсөл, хөтөлбөрүүдийг оруулан)

ойлгоно.


Удирдах зөвлөл дэх орон нутгийн гишүүн гэж Хавсралт 3-ын 2(а)-д заасны дагуу

Өмнөговь аймаг болон Ханбогд сумаас томилогдсон этгээдийг ойлгоно.


Орон нутгийн мэдэгдэл гэснийг энэхүү Гэрээний 13.1(a)-т заасан утгаар ойлгоно.


Орон нутгийн төлөөлөгч гэж Хавсралт 2-ын 3(а)-д заасны дагуу Өмнөговь аймаг болон

Ханбогд сумаас томилогдсон этгээдийг ойлгоно.


Гэрээт талбай гэснийг Хөрөнгө оруулалтын гэрээний 16.11-д заасан утгаар ойлгоно.


Санхүүгийн дэмжлэг гэснийг энэхүү Гэрээний 8.3-т заасан утгаар ойлгоно.


Хамтран ажиллах орон нутаг гэж Өмнөговь аймаг болон/эсхүл Түншлэгч сумдын нутаг

дэвсгэрт багтах засаг захиргааны болон орон нутгийн нэгжийг (Монгол Улсын засаг

захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуульд тодорхойлсончлон)

ойлгоно.


Үндсэн үйл ажиллагаа гэснийг Хөрөнгө оруулалтын гэрээний 1.5-д заасан утгаар

ойлгоно.


Итгэмжлэгдсэн зөвлөх гэж Хавсралт 3-ын 3.4-т заасны дагуу томилогдсон этгээдийг

ойлгоно.

                                                                                                                                            16ХДС гэж энэхүү Гэрээний 8-д заасны дагуу Талуудын байгуулах хуулийн этгээд болох

Хөгжлийг Дэмжих Санг ойлгоно.


ХДС-ийн Удирдах зөвлөл гэж Хавсралт 3-ын 2-т заасны дагуу бүрдсэн удирдах

зөвлөлийг хэлнэ.


ХДС-ийн Удирдах зөвлөлийн гишүүн гэж Удирдах зөвлөл дэх ОТ ХХК-ийн гишүүд,

Удирдах зөвлөл дэх Орон нутгийн гишүүдийг ойлгох бөгөөд тухайлсан нөхцөлөөс

хамааран тэдгээрийн аль нэгийг эсхүл хамтад нь ойлгоно.


ХДС-ийн Гүйцэтгэх захирал гэж ХДС-ийн гүйцэтгэх захирлаар тухай бүр томилогдсон

этгээдийг ойлгоно.


ХДС-ийн Санхүүжилтийн шалгуур гэснийг Хавсралт 3-ын 6(с)-т заасан утгаар ойлгоно.

ХДС-д Ирүүлсэн санал гэж ХДС-д ирүүлсэн Төсөл эсхүл Хөтөлбөрийн тухай саналыг

ойлгоно.


ХДС-ийн Протокол гэснийг Хавсралт 3-ын 11-т заасан утгаар ойлгоно.


Хууль гэж Төрийн эрх бүхий байгууллагаас баталж гаргасан Иргэний хууль, бусад хууль

тогтоомж, тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан эрх зүйн бусад баримт бичиг зэргийг оруулан

Монгол Улсын хууль тогтоомжийг ойлгоно.


БОННҮ гэж ОТ Төсөлд санхүүжилт авахад зориулж хийсэн 2012 оны 7 дугаар сарын 31ний өдрийн ОТ Төслийн байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээг ойлгоно.


Давагдашгүй хүчин зүйл гэж аливаа Талын хяналтаас гадуурх газар хөдлөлт, хүчтэй

шуурга, гал түймэр, аянга цахилгаан, үер, ган зуд, цацраг идэвхт бохирдол зэргээр үл

хязгаарлагдах байгалийн гамшигт үзэгдлүүд, олон улсын хил нэвтрэхийг хориглох (аль

аль талаас), томоохон хэмжээний ажил хаялт болон гоц халдварт өвчний тархалт, дайн

буюу дайн бүхий байдал зэрэг нийгэмд онцгой байдал үүсгэх нөхцөл байдлыг ойлгоно.

ОТ ХХК-ийн бизнесийн хэвийн үйл ажиллагаа, түүний тасралтгүй байдалд ноцтойгоор

нөлөөлөх эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, эдийн засгийн өсөлт эрс буурах буюу

хямралд орох, мөн үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, үр ашиг эрс буурах зэрэг нь Давагдашгүй

хүчин зүйлд хамаарна.


Төрийн эрх бүхий байгууллага гэж аливаа засгийн газар буюу түүнийг төлөөлөн үйл

ажиллагаа явуулж, төрийн бүрэн эрхийг эдэлж, чиг үүргийг хэрэгжүүлж буй аливаа

хуулийн этгээд, төрийн захиргааны байгууллага, санхүүгийн байгууллага, шүүх, комисс,

хэрэг, маргаан хянан шийдвэрлэх байгууллага, яам, агентлаг, газар буюу нэгжийг ойлгоно.

Хөрөнгө оруулалтын гэрээ гэж Монгол Улсын Засгийн газар, Айвэнхоу Майнз

Монголия Инк. ХХК (ОТ ХХК-ийн өмнөх нэр), Айвэнхоу Майнз Лимитед болон Рио

Тинто Интернэшнл Холдингс Лимитед-ийн хооронд 2009 оны 10 дугаар сарын 9-ний өдөр

байгуулсан гэрээг ойлгоно.


Санамж бичиг гэж Хавсралт А-д хавсаргасан, Талуудын хооронд 2011 оны 4 дүгээр

сарын 8-ны өдөр байгуулсан Харилцан ойлголцлын санамж бичгийг хэлнэ.

Ашигт малтмалын тухай хууль гэж Монгол Улсын Ашигт малтмалын тухай (2006)

хуулийг ойлгоно.


Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл гэж (i) MV-006708, MV-006709 болон MV-006710

дугаар бүхий ашиглалтын тусгай зөвшөөрлүүд; (ii) Хөрөнгө оруулалтын гэрээний 15.5

болон 15.7.8-д тус тус заасны дагуу тухай бүр Хөрөнгө оруулалтын гэрээнд хамрагдсан

аливаа бусад ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлүүд; түүнчлэн (iii) энэ тодорхойлолтын (i)
 
                                                                                                                                                 17буюу (ii)-т заасан ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн аливаа шинэчлэл, нэгтгэл,

сунгалт, өөрчлөлт болон түүнийг солих зэргийг ойлгоно.


Мэдэгдэл гэснийг энэхүү Гэрээний 17.1-д заасан утгаар ойлгоно.


Үүргүүд гэж Хамтран ажиллах орон нутгийн нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих

зорилгоор Талууд энэхүү Гэрээний нөхцөлийн дагуу хийж гүйцэтгэх, хэрэгжүүлэхээр

үүрэг хүлээсэн буюу үүрэг хүлээхээр тухай бүр Сэдэвчилсэн хавсралтуудын хоёр дахь

хэсэгт заасан ОТ Төсөлд хамаарах арга хэмжээ, үйл ажиллагаа, төсөл, хөтөлбөрүүдийг

ойлгоно.


Удирдах зөвлөл дэх ОТ ХХК-ийн гишүүн гэж Хавсралт 3-ын 2(b)-д заасны дагуу

томилогдсон хүнийг ойлгоно.


ОТ ХХК-ийн Мэдэгдэл гэснийг энэхүү Гэрээний 13.1(b)(i)-т заасан утгаар ойлгоно.

ОТ Төсөл гэж Гэрээт талбайд буюу түүнтэй холбоотойгоор явуулах Үндсэн үйл

ажиллагаа болон бусад бүх туслах үйл ажиллагаанаас бүрдэх "Оюу Толгой Төсөл"-ийг

хэлнэ.


ОТ ХХК-ийн төлөөлөгч гэж Хавсралт 2-ын 3(b)-д заасны дагуу ОТ ХХК-аас сонгогдсон

этгээдийг ойлгоно.


Талууд гэснийг Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум болон ОТ ХХК гэж, харин Тал гэснийг

тухайн нөхцөлөөс хамааран эдгээрийн аль нэгийг ойлгоно.


Түншлэгч сумд гэж Өмнөговь аймгийн Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай болон Даланзадгад

сумдыг ойлгоно.


Үйл явцын гэрээ гэж Хавсралт B-д хавсаргасан, 2012 оны 9 дүгээр сарын 7-ны өдөр

байгуулсан Үйл явцын гэрээг ойлгоно. 


Бүтээгдэхүүн гэснийг Хөрөнгө оруулалтын гэрээний 16.40-д заасан утгаар ойлгоно.


Хөтөлбөр гэж тухайн бүр ХДС-ийн Удирдах зөвлөлөөс баталсан бодлого, журамд заасны

дагуу ХДС-ээс санхүүжүүлэхээр баталсан Өмнөговь аймаг болон Түншлэгч сумдыг

хөгжүүлэх буюу түүний нийгэм, эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийг дэмжих зорилгоор

хэрэгжүүлэх аливаа биет бус үйл ажиллагааг ойлгоно.


Төсөл гэж тухай бүр ХДС-ийн Удирдах зөвлөлөөс баталсан бодлого, журамд заасны дагуу

ХДС-аас санхүүжүүлэхийг дэмжиж баталсан Өмнөговь аймаг болон Түншлэгч сумдад үр

өгөөж бий болгох буюу тэдгээрийн нийгэм, эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийг дэмжих

зорилгоор баригдсан аливаа биет зүйл, барилга, байгууламжийг ойлгоно.


Нийтийн зориулалттай дэд бүтцийн байгууламж/үйлчилгээ гэснийг Хөрөнгө

оруулалтын гэрээний 7.14-т заасан утгаар ойлгоно.


Харилцааны хороо гэж энэхүү Гэрээний 4-т заасны дагуу байгуулагдаж, Төлөөлөгчдөөр

удирдуулж, Хавсралт 2-т заасан зарчмууд болон тухай бүр Төлөөлөгчдөөс баталсан

аливаа бусад бодлого, зааврын дагуу үйл ажиллагаагаа явуулдаг хороог ойлгоно.


Харилцааны хорооны нарийн бичиг гэж Хавсралт 2-ын 6-д заасны дагуу томилогдсон

этгээдийг ойлгоно.


Төлөөлөгчид гэж ОТ ХХК-ийн болон Сумдын төлөөлөгчдийг ойлгох бөгөөд тухайн

нөхцөлөөс хамаарч тэдгээрийн аль нэгийг эсхүл бүгдийг нь ойлгоно.


                                                                                                                                    18Рио Тинто гэснийг Англи болон Уэлсийн хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан, Нэгдсэн

Вант Улс, Лондон хот, Ийстборн Тиррэйс – 2, W26LG хаягт байрлах Рио Тинто

Интернэшнл Холдингс Лимитед гэж ойлгоно.


Татвар гэснийг Хөрөнгө оруулалтын гэрээний 16.56-д заасан утгаар ойлгох бөгөөд Татвар

нь зохих утгыг өөртөө агуулна.


Сэдвийн үүргүүд, амлалтууд гэснийг Хавсралт 2-ын 2(b)-д заасан утгаар ойлгоно.


Сэдэвчилсэн хавсралт гэж Хавсралт 4 –өөс 10-ыг ойлгоно.2. Тайлбар


Агуулга нь өөрөөр заагаагүй бол энэхүү Гэрээнд:

(a) Үндэслэл, гарчиг болон дэд гарчигууд нь гагцхүү лавлагааны зорилготой бөгөөд

энэхүү Гэрээний тайлбарт нөлөөлөхгүй;(b) ганц тоогоор илэрхийлсэн үгс нь олон тоог, олон тоон дээр илэрхийлсэн үгс нь

ганц тоог илэрхийлнэ;(c) “оруулан/түүний дотор” буюу түүнтэй адил төстэй үг хэллэг нь түүгээр

хязгаарлагдсан гэсэн утгыг агуулсан гэж үзэхгүй;(d)  хэрэв үг тодорхойлогдсон бол түүний хэл зүйн бусад хэлбэрүүд нь түүнтэй ижил

утгыг агуулна;(e)  хуулийн этгээд буюу хүн гэдэгт хувь хүн, компани, нөхөрлөл, сан, холбоо болон

бусад хамтрал, нэгдэл хамаарна;(f)  энэхүү Гэрээний аль нэг Тал гэдэгт тухайн Талын эрх залгамжлагч болон

зөвшөөрөгдсөн эрх шилжүүлэн авагч хамаарна;(g)  тухайн зүйлийг хийж гүйцэтгэх шаардлагатай өдөр нь Ажлын өдөр биш байвал уг

зүйлийг дараагийн Ажлын өдөрт заавал хийж гүйцэтгэнэ;(h) хууль тогтоомж, журам, стандартад тэдгээрийн холбогдох нэмэлт, өөрчлөлт,

шинэчилсэн найруулга зэрэг хамаарах бөгөөд хууль гэдэгт тухайн хуулийн

үндэслэн гаргасан буюу баталсан аливаа дүрэм, журам, тушаал зэрэг орно;(i) гэрээ, баримт бичиг гэдэгт уг гэрээ буюу баримт бичигт тухай бүр оруулсан нэмэлт,

өөрчлөлт, шинэчилсэн найруулга зэрэг хамаарна;(j)  хэрэв Төрийн эрх бүхий байгууллага солигдсон буюу татан буугдсан бол түүнийг

орлох байгууллага буюу уг байгууллагын чиг үүргийг хамгийн ойролцоо

хэрэгжүүлж буй байгууллагыг хамааруулж ойлгоно;(k)  нэгээс дээш тооны этгээдийн хооронд байгуулсан амлалт буюу гэрээ нь тэдгээрийн

хувьд хамтдаа болон тус тусдаа заавал дагаж мөрдөх үүргийг үүсгэнэ.


                                                                                                                                             19Хавсралт 2 – Харилцааны хороо


1.  Зорилго

Харилцааны хороо нь Өмнөговь аймаг, ОТ ХХК болон Хамтран ажиллах орон нутаг дахь

Түншлэгч Сумдын хоорондын аливаа хамтын ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллана. Энэ нь

орон нутгийн засаг захиргаа, орон нутгийн төлөөлөгчид болон ОТ ХХК-ийн үйл

ажиллагаа хариуцсан ахлах менежерүүд ОТ Төслийн үйл ажиллагаанаас Өмнөговь аймаг

болон Түншлэгч сумдад тулгарч буй өнгөрсөн, одоо болон ирээдүйн нөлөөллийг хэлэлцэж,

дүгнэх зорилгоор хоорондоо тогтмол уулзана. Уулзалт нь дараах үндсэн хоёр зорилготой

байна:

(a)  орон нутгийн оролцоо шаардсан аливаа Үүрэг, Амлалтын талаар олон талыг

хамарсан, ил тод хэлэлцүүлэг өрнүүлэх;(b)  ХДС-д Ирүүлсэн саналын талаарх баримтуудыг хянан хэлэлцэж, түүний хэрэгжих

боломж, дарааллын талаар ХДС-ийн Санхүүжилтийн шалгуур, ялангуяа засаг

захиргааны бодлого, төлөвлөлт, ОТ Төслийн урт хугацааны хөгжлийн чиглэл

болон Талуудын урт хугацааны тогтвортой хөгжлийн талаарх нэгдсэн алсын

төсөөллийг харгалзан үзэж, ХДС-ийн Удирдах зөвлөлд зөвлөмж өгөх.


2. Чиг үүрэг


Харилцааны хороо нь дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:


(a)  Талуудын хоорондын эерэг харилцааг хадгалах, түүнд дэмжлэг үзүүлэх;(b)  Сэдэвчилсэн хавсралтад заасан сэдвийн асуудлаар хүлээсэн Үүргүүд,

Амлалтуудын (Сэдвийн үүргүүд, амлалтууд) хэрэгжилтийн явцад ОТ ХХК-ийн

холбогдох мэргэжилтнүүд зохион байгуулах явцын талаарх хуралд оролцох,

тогтмол тайлан хүлээж авах зэргээр хяналт тавих (зохимжтой тохиолдолд

хэрэгжилтийн талаар протоколууд хөтлөх);(c)  Сэдвийн үүргүүд, амлалтуудын хэрэгжилтийн үр дүн, нөөц хуваарилалт болон үйл

ажиллагааны ололт амжилт, бэрхшээлийн талаар Талуудад тайлан хүргүүлэх;(d)Талуудад Сэдвийн үүргүүд, амлалтуудын хэрэгжилтийг хэрхэн сайжруулах талаар

зөвлөмж хүргүүлэх, мөн Сэдэвчилсэн хавсралтад оруулах нэмэлт өөрчлөлтийг

хэлэлцүүлэхээр Талуудад санал болгох;(e)  БОННҮ болон түүний дагуу ОТ ХХК-ийн хүргүүлсэн бүх тайлангийн хувиудыг

хүлээн авч, хянах замаар байгаль орчин, нийгмийн нөлөөлөлд холбогдох

Амлалтуудыг ойлгох, улмаар эдгээр Амлалтуудыг хэрэгжүүлэх, түүнд хяналт

тавихад идэвхтэй оролцох.


3. Харилцааны хорооны Бүрэлдэхүүн 


Харилцааны хороо нь дараах бүрэлдэхүүн бүхий нийт 13 гишүүнтэй байна:

(a)  ОТ ХХК-д бичгээр мэдэгдсэний үндсэн дээр Өмнөговь аймаг болон Ханбогд

сумдаас хамтран томилсон 9 төлөөлөгч (Орон нутгийн төлөөлөгчид);(b)  Өмнөговь аймаг болон Ханбогд суманд бичгээр мэдэгдсэний үндсэн дээр ОТ ХХКаас томилсон 4 төлөөлөгч (OT-ийн төлөөлөгчид).


                                                                                                                                      20Талууд нь тэдгээрийн томилсон Төлөөлөгчид Харилцааны хорооны бүх хуралд оролцож,

энэхүү Хавсралт 2-т заасан шаардлагууд, Харилцааны хороо болон энэхүү Хавсралт 2-ийн

5-т заасны дагуу байгуулагдсан Ажлын хэсгийн чиг үүрэг, удирдлагыг хэрэгжүүлэхтэй

холбоотой гаргасан аливаа дүрэм, журамд нийцэж ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх

зорилгоор хичээж ажиллана.4.  Ажлын хэсгүүд


Харилцааны хороо нь шаардлагатай тохиолдолд тодорхой Сэдвийн үүрэг, амлалтуудын

хэрэгжилтийг хариуцах, мөн Сэдэвчилсэн хавсралтад оруулахаар санал болгох нэмэлт,

өөрчлөлтүүдийн талаар Харилцааны хороонд зөвлөмж өгөх зорилгоор тодорхой

Сэдэвчилсэн хавсралтуудыг хянаж үзэх, дүгнэх үүрэг бүхий ажлын хэсэг (тус бүр нь

Ажлын хэсэг)-ийг томилж ажиллуулна.


Ажлын хэсэг тус бүрд доод тал нь ОТ ХХК-ийн нэг Төлөөлөгч, Орон нутгийн нэг

төлөөлөгч байх бөгөөд Харилцааны хорооны гишүүн биш боловч холбогдох туршлага, ур

чадварыг нь харгалзан сонгосон, томилогдсон этгээдүүдээс мөн бүрдэж болно.

Харилцааны хороог үүсгэн байгуулснаас эхлэн дор дурдсан Сэдэвчилсэн хавсралтуудыг

хариуцсан дараах Ажлын хэсгүүдтэй байхаар тусгасан болно. Үүнд:


(a)  Гурван Талт Зөвлөл – Хавсралт 4, Хавсралт 5 болон Хавсралт 6;(b)  Үндэсний Түүх, Соёл, Аялал Жуулчлалын ажлын хэсэг – Хавсралт 7;(c)  Нийгмийн Суурь Үйлчилгээний ажлын хэсэг – Хавсралт 8;(d)  Орон Нутгийн Бизнес, Худалдан Авалтын ажлын хэсэг – Хавсралт 9;(e)  Дэд Бүтэц, хөрөнгө оруулалтын Төслүүдийн ажлын хэсэг – Хавсралт 10.Ажлын хэсэг тус бүр нь тухайн Ажлын хэсгийн удирдлага, үйл ажиллагаатай холбоотой

дүрэм, журмын төслийг Харилцааны хороонд санал болгоно.5.  Удирдлага


Харилцааны хороо нь Харилцааны хороо болон түүний Ажлын хэсэг тус бүр дагаж

мөрдөх удирдлага, үйл ажиллагааны нарийвчилсан дүрэм, журмыг энэхүү Хавсралт 2-т

нийцүүлэн батална.6.  Харилцааны хорооны нарийн бичиг 


ОТ ХХК нь Харилцааны хорооны нарийн бичгийн үүргийг гүйцэтгэх ба дор дурдсан

болон бусад үүргүүдтэй байна. Үүнд:


(a)  Харилцааны хорооны хурлыг зарлан хуралдуулах;(b)  Харилцааны хорооны хурлын мэдэгдэл, хурлаар хэлэлцэх асуудал болон аливаа

бусад мэдээллийг бэлтгэх, хүргүүлэх;(c)  Харилцааны хорооны хурлын тэмдэглэлийг бэлтгэж Төлөөлөгчдөд хүргүүлэх;(d)  Харилцааны хорооны хурлын өмнө болон дараа нь тус хурал дээр хэлэлцсэн

асуудлуудаар мэдээлэл өгөх үүднээс Ажлын хэсгүүд, орон нутгийн иргэдтэй хурал,

уулзалт зохион байгуулах;(e)  ХДС-д Ирүүлсэн саналын талаар ХДС-ийн Гүйцэтгэх захиралтай харилцах.


                                                                                                                                     217.  ХуралХарилцааны хороо нь улирал тутамд буюу шаардлагатай тохиолдолд үүнээс олон удаа

хуралдана. Харилцааны хороо нь Дарга (Дарга нар)-аа томилно. Түншлэгч сумдын иргэд,

аж ахуй нэгж, байгууллага болон ОТ ХХК-ийн ажилтнууд Харилцааны хорооны хуралд

ажиглагчаар оролцож болно. Харилцааны хорооноос зөвшөөрсөн бол бусад этгээд

Харилцааны хорооны хуралд ажиглагчаар оролцож болно.8.  Хурлын ирц

ОТ ХХК-ийн Төлөөлөгчдийн 2/3-оос доошгүй, Орон нутгийн төлөөлөгчдийн 2/3-оос

доошгүй төлөөлөгчид оролцсоноор Харилцааны хорооны хурлын ирц бүрдсэнд тооцно.

Хэрвээ хурлыг товлосон цагаас хойш 90 минутын хугацаанд ирц бүрдээгүй бол товлосон

цагаас хойш 48 цагаар хойшлуулан товлоно. Хэрвээ хойшлуулан товлосон хурлыг

товлосон цагаас хойш 30 минутын дотор хурлын ирц бүрдээгүй бол тухайн үед хүрэлцэн

ирсэн Төлөөлөгчдийг хурлын ирц бүрдүүлсэнд тооцно. Харилцааны хороо нь хурлыг

эхлүүлэх хурлын ирц бүрдээгүй бол хурал дээр аливаа асуудлыг хэлэлцэхгүй.9.  Санал өгөх ба шийдвэр гаргах


ХДС-д Ирүүлэх саналтай холбогдуулан Харилцааны хорооноос гаргах зөвлөмж бүхий

аливаа шийдвэрийг тухайн хуралд оролцсон саналын эрхтэй нийт Төлөөлөгчдийн энгийн

олонхийн саналаар батална.


Харилцааны хорооны бусад бүх шийдвэрийг тухайн үед хуралд оролцсон саналын эрхтэй

бүх Төлөөлөгчид санал нэгтэй батална.


Хэлэлцэх аливаа асуудлын хувьд сонирхлын зөрчилтэй байж болох Төлөөлөгч байгаа бол

тухайн Төлөөлөгч нь сонирхлын зөрчил байж болзошгүй талаар мэдэгдэх шаардлагатай

бөгөөд Харилцааны хороо (сонирхлын зөрчилтэй Төлөөлөгчийг оролцуулахгүйгээр)

тухайн Төлөөлөгч тухайн асуудлаар санал өгөх эрхтэй эсэхийг шийдвэрлэнэ.


Түүнчлэн, Харилцааны хороо нь эчнээ санал хураалтаар бичгээр шийдвэр гаргаж болох

бөгөөд уг шийдвэрт тус хорооны бүх Төлөөлөгчид гарын үсэг зурна.10. ХДС-тай харилцах


Харилцааны хороо болон ХДС нь хоорондоо нягт уялдаа холбоотой ажиллах боловч

харилцан бие даасан байдлаар ажиллана. Харилцааны хороо нь энэхүү Хавсралт 2-ын

1(b)-д заасны дагуу ХДС-д зөвлөмж өгнө.


Хувь хүн Харилцааны хороо ба ХДС-ийн Удирдах зөвлөлд давхар гишүүнчлэлтэй байхыг

хориглохгүй боловч ОТ ХХК-ийн болон Орон нутгийн төлөөлөгчдөөс зөвхөн нэг нэг хүн

нэгэн зэрэг ХДС-ийн болон Удирдах зөвлөлийн аль алиных нь гишүүн байж болно.


Харилцааны хорооны болон ХДС-ийн Удирдах зөвлөлийн хурлууд нь ижил төстэй

давтамжтайгаар буюу дараагийн хурлаас өмнө нэг нь нөгөөдөө асуудлаа шийдвэрлэх

боломж олгох үүднээс доод тал нь нэг сарын зайтай хуралдана.11. ХДС-д Ирүүлсэн Саналууд 


Харилцааны хороо нь ХДС-ийн Протоколын талаар ХДС-ийн Удирдах зөвлөлтэй

харилцан тохиролцоно.


Харилцааны хороон дахь болон тус хорооны нарийн бичгээр ажиллаж буй Талуудын

Төлөөлөгчид нь ХДС-н Удирдах зөвлөл болон ХДС-ийн Гүйцэтгэх захиралтай ХДС-д

                                                                                                                                          22

22Ирүүлсэн саналыг ХДС-ийн Протоколд заасны дагуу хянах, үнэлгээ хийх, шийдвэрлэх

зорилгоор хамтран ажиллахад Талууд бүхий л хүчин чармайлтаа гаргаж ажиллана.
                                                                                                                                              23Хавсралт 3 - Хөгжлийг Дэмжих Сан


1.  Зорилго


Хөгжлийг дэмжих сан (ХДС) нь Өмнөговь аймгийн тогтвортой хөгжлийг дэмжихэд

зориулж ОТ ХХК өөрийн санаачилгаар энэхүү Гэрээний 8.3-т заасны дагуу ХДС-д

оруулах санхүүгийн дэмжлэгийг удирдан зохицуулна. ХДС-ийн санхүүжилтээр хөгжлийг

дэмжих нь Үүрэг, Амлалтуудын хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлж болно. ХДС нь Хамтран

ажиллах орон нутгийн нийгмийн дэд бүтэц, эдийн засгийн оролцоог өргөжүүлэхэд

чиглэсэн Төсөл, Хөтөлбөрүүдэд дэмжлэг үзүүлэх замаар Өмнөговь аймгийн иргэд, аж

ахуйн нэгж байгууллагын сайн сайхан байдал, чадавхыг нэмэгдүүлэхийг зорино.2.  ХДС-ийн Удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн


ХДС-ийн Удирдах зөвлөл нь дор дурдсанаар бүрдэж нийт 7 гишүүнтэй байна. Үүнд:

(a) Өмнөговь аймаг болон Ханбогд сум хамтран ОТ ХХК-д бичгээр мэдэгдэн

томилсон гурван гишүүн (Удирдах Зөвлөлийн Орон нутгийн Гишүүд );(b)  Өмнөговь аймаг болон Ханбогд суманд бичгээр мэдэгдэн ОТ ХХК-с томилсон

дөрвөн гишүүн (Удирдах Зөвлөлийн OT ХХК-ийн Гишүүд).Тал тус бүр нь өөрийн томилсон ХДС-ийн Удирдах зөвлөлийн гишүүдийг Хавсралт 3-ын

шаардлагад нийцэн ажиллаж ХДС-ийн Удирдах зөвлөлийн бүх хуралд оролцож, энэхүү

Хавсралт 3-ын 6-д заасан шаардлагын дагуу баталсан ХДС-ийн Удирдах зөвлөлийн

удирдлага, чиг үүрэг, үйл ажиллагааны тухай аливаа дүрэм, журамд нийцүүлэн үйл

ажиллагаа явуулахад анхааран бүхий л хүчин чармайлт гаргаж ажиллана.


ХДС-ийн Удирдах зөвлөлийн гишүүд нь зөвхөн санаатай, илт хайхрамжгүй үйлдэл, эс

үйлдэлдээ хуульд заасан хэмжээнд хариуцлага хүлээнэ.3.  Чиг үүрэг3.1  ХДС-н Удирдах зөвлөл

ХДС-ийн Удирдах зөвлөл нь ХДС-д Ирүүлэх саналуудыг хүлээн авах, хянах, батлах эсхүл

батлахгүйгээр шийдвэрлэх чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ.3.2  ХДС-ийн Удирдах зөвлөлийн гишүүд

ХДС-ийн Удирдах зөвлөлийн гишүүд нь дараах үүрэг хүлээнэ:

(a)  ХДС-ийн Удирдах зөвлөлийн хуралд оролцох;(b)  хүлээн авсан саналуудыг зохих ёсоор хянан хэлэлцэх;(c)  санхүүжилтийг хэрхэн хуваарилах болон ХДС- д Ирүүлсэн саналуудаас алийг нь

дэмжихийг шийдвэрлэх;(d)  энэхүү Хавсралт 3-ын 4 дэх хэсэгт заасны дагуу ХДС-ийн Удирдах зөвлөлийн

зөвшөөрлөөр аливаа Дэд хороонд орж ажиллах;(e)  ХДС-ийн Удирдах зөвлөлийн бүх хурлын тэмдэглэлд үнэн зөв болохыг батлан

гарын үсэг зурах;(f)  ХДС-ийн Удирдах зөвлөлийн гишүүн тодорхой асуудалтай холбоотойгоор ашиг

сонирхлын зөрчил үүсч болзошгүй тухайгаа мэдэгдсэн бол тухайн асуудлыг


                                                                                                                                            24хэлэлцэн шийдвэрлэх явцад тухайн ХДС-ийн Удирдах зөвлөлийн гишүүнийг

оролцуулахгүй байх эсэхийг шийдэх;


(g)   Төсөл, Хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилт, санхүүжилтийн талаарх
мэдээллээрХарилцааны хороог тогтмол хангах.

3.3  Удирдах Зөвлөлийн Дарга


ХДС-ийн Удирдах зөвлөлийн гишүүдийн саналаар Удирдах зөвлөлийн даргыг сонгох

бөгөөд тэрбээр дараах нэмэлт үүрэг хариуцлагыг хүлээнэ:

(a)  ХДС-ийн Удирдах зөвлөлийн хурлыг даргалах;(b)  Төсөл, Хөтөлбөрүүдийн санхүүжилтийн бүртгэл болон цаашид хэрэгжүүлэх

дэмжлэгийг тогтмол хянах;(c)  олон нийтийн арга хэмжээнд ХДС-г төлөөлөн оролцох ба ХДС-д хамтарсан

санхүүгийн эх үүсвэр олох, тодорхой Төсөл, Хөтөлбөрийг хамтран хэрэгжүүлэгч

хайхад ХДС-г төлөөлөх. Энэхүү үүргийг ХДС-ийн Удирдах зөвлөлийн гэрээгээр

төлөөлүүлэн гүйцэтгүүлж болно.


3.4 Итгэмжлэгдсэн зөвлөх


ХДС-ийн Удирдах зөвлөл нь ХДС-ээс санхүүжигдэх хөндлөнгийн Итгэмжлэгдсэн

зөвлөхтэй байх ба уг Итгэмжлэгдсэн зөвлөх нь ХДС-ийн Удирдах зөвлөлийн үйл

ажиллагааны удирдлагыг дэмжих , түүнийг энэхүү Гэрээнд нийцүүлэн үй ажиллагаагаа

явуулахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор ХДС-ийн Удирдах зөвлөлийн хуралд оролцоно.

Удирдах зөвлөл дэх хөндлөнгийн Итгэмжлэгдсэн зөвлөх нь дараах үүрэг хариуцлагыг

хүлээнэ:


(a)  ХДС-ийн Удирдах зөвлөлийн бүх хуралд оролцоно;(b)  ХДС-ийн Удирдах зөвлөлийн даргаар дамжуулан татвар, хууль эрх зүй болон

удирдлагын асуудлаар ХДС-ийн Итгэмжлэгдсэн зөвлөх нь өөрийн мэдлэг,

мэргэшлийн хэмжээнд зөвлөгөө өгөх ба боломжгүй бол асуултуудыг тэмдэглэж

аван шаардлагатай бол дараагийн хуралд зөвлөгөөг бэлдэж оруулна;(c)  ХДС-ийн Удирдах зөвлөл нь энэ Гэрээ, ХДС-ийн Санхүүжилтийн шалгуур болон

Хавсралт 3-ын 6(b)-д заасны дагуу батлагдсан ХДС-ийн дүрэм, журамд заасны

дагуу удирдлагыг хэрэгжүүлж буй эсэхэд хяналт тавина;(d)  бүх шаардлагууд зохих ёсоор хангагдсан гэж үзвэл хурлын бүх тэмдэглэлд

хамтран гарын үсэг зурж, санхүүгийн зарцуулалтыг хамтран шийдвэрлэнэ.


3.5   ХДС-ийн Гүйцэтгэх Захирал

ХДС-ийн Удирдах Зөвлөл нь ХДС-ийн Удирдах зөвлөл ба ХДС-ийн Гүйцэтгэх захирал

нарын хооронд байгуулсан үйлчилгээ үзүүлэх гэрээгээр болон ХДС-ийн Удирдах

зөвлөлөөс тогтоосон эрх хэмжээ, үүрэг хариуцлагын хүрээнд ажиллах ХДС-ийн Гүйцэтгэх

захирлыг томилно.4.  Дэд хороод

Шаардлагатай тохиолдолд ХДС нь Төсөл, Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хянах болон

тодорхой үйл ажиллагаа, төсөл, хөтөлбөрийн ажлыг удирдах дэд хороо (тус бүр нь Дэд

хороо) байгуулж болно. Дэд хороо тус бүрт Орон нутгийн удирдах зөвлөлийн гишүүн

болон ОТ-н Удирдах зөвлөлийн гишүүн тус бүрээс доод тал нь нэгийг оролцуулах бөгөөд

ХДС-ийн Удирдах зөвлөлийн гишүүнчлэлгүй, зохих туршлага, ур чадвар бүхий хүнийг

дэд хороонд оруулж болно.

                                                                                                                                       25Дэд хороо тус бүр нь өөрийн чиг үүрэг болон удирдлагыг хэрэгжүүлэх дүрэм, журмыг

хэлэлцүүлэхээр ХДС-ийн Удирдах зөвлөлд санал оруулна.5.  Удирдлага болон Ажлын алба


ХДС нь өөрийн гүйцэтгэх удирдлагын болон нарийн бичгийн даргын ажлын албаны чиг

үүргийг ХДС-ийн жилийн нийт төсвөөс олгосон бага хэмжээний төсвөөр удирдан явуулах

бөгөөд энэхүү зорилгоор ХДС-ийн Гүйцэтгэх захирал жилийн төсвийг бэлтгэж ХДС-ийн

Удирдах зөвлөлөөр батлуулна. Зөвшөөрөгдөх захиргааны зардал нь:


(a)  ХДС-ийн Удирдах зөвлөлийн гишүүний хуралд оролцох зардал;(b)  ХДС Гүйцэтгэх захирал болон захиргааны ажилтны цалин хөлс;(c)  хурал болон томилолтын зардлууд;(d)  хөндлөнгийн хяналт болон зөвлөхүүд (шаардлагатай бөгөөд ХДС-ийн Удирдах

зөвлөл баталсан);(e)   хэвлэл болон вэб хуудас;(f)  Итгэмжлэгдсэн зөвлөхийн зардал зэрэг болно.


6. Удирдлага болон ХДС-ийн Санхүүжилтийн шалгуур

ХДС-ийн Удирдах зөвлөл нь дараах зүйлийг батална:


(a)  ХДС-ийн алсын хараа болон урт хугацааны стратеги, төлөвлөгөө;(b)  ХДС-ийн Удирдах зөвлөл болон энэхүү Хавсралт 3-т нийцсэн Дэд хорооны чиг

үүрэг, удирдлагын нарийвчилсан дүрэм болон журам;(c)  төрийн бодлого, төлөвлөлт, ОТ Төслийн урт хугацааны хөгжлийн чиглэл болон

Талуудын хамтын урт хугацааны тогтвортой хөгжлийн алсын хараа зэргийг

харгалзан үзэх, ХДС-аас санхүүжигдэх Төсөл, Хөтөлбөрүүдийн шаардлагыг хангах

болон сонгон шалгаруулалтын нарийвчилсан шалгуур үзүүлэлтүүд (ХДС-ийн

Санхүүжилтийн шалгуур);(d)  харилцааны хорооны хамт ХДС-ийн Протоколыг.ХДС нь энэхүү Гэрээний 8.1-т заасны дагуу Талуудын харилцан зөвшөөрсөн Дүрмийн

дагуу үүсгэн байгуулагдаж, Хавсралт 3-ын энэхүү 6 дахь хэсэгт дурдсан баримт бичиг нэг

бүр нь ХДС-ийн Удирдах зөвлөлөөр батлагдтал ХДС-ээс аливаа Төсөл, Хөтөлбөрт

санхүүжилт олгохгүй.7. Хурал


ХДС-ийн Удирдах зөвлөлийн хурлыг улирал тутам хийх бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд

түүнээс олон удаа хуралдана.


ХДС-ийн Удирдах зөвлөлийн гишүүн бус этгээд нь ХДС-ийн Удирдах зөвлөл илт

зөвшөөрсөн тохиолдолд хуралд оролцож болно.8. Хурлын хүчинтэй ирц


ХДС-ийн Удирдах зөвлөлийн хурлын хүчинтэй ирц ХДС-ийн Удирдах зөвлөлийн бүх

гишүүдээс бүрдэнэ. Хурлын ирц ХДС-ийн Удирдах зөвлөлийн хурлыг товлосон цагаас

хойш 60 минутын дотор бүрдээгүй бол хурлыг товлосон цагаас 48 цагаар хойшлуулна.

                                                                                                                                     26Хойшлогдсон хурал товлогдсон цагаас 30 минутын дотор хурлын ирц бүрдээгүй бол

ХДС-ийн Удирдах зөвлөлийн хүрэлцэн ирсэн гишүүд хүчинтэй ирцийг бүрдүүлнэ.


ХДС-ийн Удирдах зөвлөлийн гишүүд зөвлөлийн даргад урьдчилан бичгээр мэдэгдэж

ХДС-ийн Удирдах зөвлөлийн хуралд төлөөлөн оролцох хүнийг томилж болно. ХДС-ийн

Удирдах зөвлөл нь хурлын эхэнд хурлын хүчинтэй ирц бүрдтэл ХДС-ийн Удирдах

зөвлөлийн хурлаар аливаа асуудлыг хэлэлцэхгүй.9. Шийдвэр гаргах явц


Ерөнхий үндэслэл


Итгэмжлэгдсэн зөвлөх нь аливаа асуудлаар санал өгөх эрхгүй байна.

ХДС-ийн Удирдах зөвлөлийн ХДС-д Ирүүлсэн саналаас бусад бүх шийдвэрийг тухайн

хуралд оролцож буй саналын эрхтэй нийт гишүүд санал нэгтэйгээр шийдвэрлэнэ.


Шийдвэр гаргах асуудлаар ХДС-ийн Удирдах зөвлөлийн гишүүнд ашиг сонирхлын

зөрчил үүсч болзошгүй бол тухайн гишүүн нь ашиг сонирхол үүсч болзошгүй тухайгаа

ХДС-ийн Удирдах зөвлөлд мэдэгдэнэ. Энэ тохиолдолд тухайн гишүүн хэлэлцэж буй

асуудлаар санал өгч болох эсэхийг ХДС-ийн Удирдах зөвлөл (тухайн гишүүнийг

оруулахгүйгээр) шийднэ.


ХДС-д Ирүүлсэн саналтай холбоотой шийдвэр


ХДС-ийн Удирдах зөвлөлөөр шийдвэрлүүлэхээр ирүүлсэн ХДС-ийн саналыг тухайн

хуралд оролцож буй ХДС-ийн Удирдах зөвлөлийн саналын эрхтэй нийт гишүүд санал

нэгтэйгээр шийдвэрлэнэ.


Хэрэв ХДС-д ирүүлсэн санал ХДС-ийн Удирдах зөвлөлийн хурлаар батлагдаагүй бол

тухайн саналыг дахин хянаж үзэх, сайжруулахаар Харилцааны хороонд хүргүүлнэ.

Харилцааны хороо нь тухайн саналыг хэлэлцүүлэхээр дараагийн ХДС-ийн Удирдах

зөвлөлийн хурал (Зөвлөлийн хоёр дахь хурал)-д дахин оруулж оруулж болно.


Зөвлөлийн хоёр дахь хурлаар ХДС-д Ирүүлсэн саналыг ХДС-ийн Удирдах зөвлөлийн

тухайн хуралд оролцож буй саналын эрхтэй гишүүдийн олонхийн саналаар батална.


ХДС-д Ирүүлсэн саналыг санхүүжүүлэх эсэхийг шийдвэрлэхэд ХДС-ийн Удирдах

зөвлөлийн гишүүд зохих ёсоор авч үзэх бөгөөд ХДС-ийн Санхүүжилтийн шалгуур болон

Харилцааны хорооноос ирүүлсэн санал зөвлөмжийг харгалзаж үзнэ.


ХДС-ийн Удирдах зөвлөл нь эчнээ санал хураалтаар бичгээр шийдвэр гаргаж болох

бөгөөд үүнд ХДС-ийн Удирдах зөвлөлийн бүх гишүүд гарын үсэг зурсан байна.10. Харилцааны хороотой харилцах


ХДС болон Харилцааны хороо нь хоорондоо нягт уялдаа холбоотой байх боловч бие

даасан байдлаар ажиллана. Өмнөговь аймаг болон Түншлэгч сумдын төлөвлөгөөтэй

уялдсан 3 жилийн ажлын төлөвлөгөө болон 5 жилийн стратегийг боловсруулахад

Харилцааны хороо нь ХДС-д туслалцаа үзүүлж, зөвлөмж өгч ажиллана.


ХДС-ийн Удирдах зөвлөл болон Харилцааны хороонд давхар гишүүнчлэлтэй хүн байхыг

хязгаарлахгүй. Гэхдээ ямар ч тохиолдолд Харилцааны хороо болон ХДС-ийн Удирдах

зөвлөлд Орон нутгийн болон ОТ ХХК-н төлөөлөгчдөөс давхар гишүүнчлэлтэй хүн тус бүр

нэг байж болно.


                                                                                                                                              27ХДС-ийн Удирдах зөвлөлийн болон Харилцааны хорооны хурлууд нь хоорондоо хамгийн

багадаа нэг сарын зайтайгаар ээлжилж явагдана. Ингэснээр нэг нь нөгөөдөө хандаж

гаргасан аливаа асуудалд дараагийн хурал болохоос өмнө хариу өгөх боломж бүрдүүлнэ.11. ХДС-д Ирүүлсэн санал


ХДС-ийн Удирдах зөвлөл нь ХДС-д Ирүүлсэн саналыг хянах, үнэлэх, мөн шийдвэр гаргах

үйл ажиллагааны талаарх протокол (ХДС-ийн Протокол)-ийг Харилцааны хороотой

зөвшилцөнө. ХДС-ийн Протокол нь дараах зарчмуудад нийцсэн байна. Үүнд:


(a)  ХДС-д Ирүүлсэн саналыг ХДС-д хүлээлгэн өгсөн байна;(b)  ХДС-ийн Гүйцэтгэх захирал нь ХДС-д Ирүүлсэн саналыг ХДС-ийн

Санхүүжилтийн шалгуурыг хангаж байгаа эсэхийг үнэлнэ;(c)  Хэрвээ ХДС-д Ирүүлсэн санал нь ХДС-ийн Санхүүжилтийн шалгуурыг хангаж

байвал ХДС-ийн Гүйцэтгэх захирал нь Харилцааны хорооны нарийн бичигтэй

ХДС-д Ирүүлсэн саналыг хэлэлцэх ба ХДС-д Ирүүлсэн саналын талаар зохих

этгээд(үүд) (түүний дотор Харилцааны хорооны аливаа гишүүд, орон нутгийн

төрийн захиргааны байгууллагын ажилтнууд, ОТ ХХК-ийн ажилтнууд болон

холбогдох мэргэжилтнүүдээс)-ээс нэмэлт мэдээлэл болон санал (Нэмэлт зөвлөгөө)

авахаар хандаж болно;(d)  ХДС-д Ирүүлсэн саналыг Харилцааны хороонд хянуулахаар хүргүүлнэ.

Харилцааны хороо нь ХДС-д Ирүүлсэн саналтай холбоотойгоор ХДС-ийн Удирдах

зөвлөлд зөвлөмж өгөхөд шаардлагатай Нэмэлт зөвлөгөөг мөн авч болно;(e)  Харилцааны хороо нь ХДС-д Ирүүлсэн саналын талаарх өөрийн зөвлөмж болон

тухайн хөтөлбөртэй холбоотой бүх баримт бичгүүдийг (анхны хүсэлт болон бүх

Нэмэлт зөвлөгөөний хамт) хавсарган ХДС-д Ирүүлсэн саналыг ХДС-ийн Удирдах

зөвлөлд хүргүүлнэ;(f)  ХДС-ийн Удирдах зөвлөл нь аливаа ХДС-д Ирүүлсэн саналыг хянан үзээд батлах

эсэхийг шийдвэрийг гаргахад туслах тухайн саналтай холбоотой Нэмэлт зөвлөгөөг

Харилцааны хороо олж авч, ХДС-ийн Удирдах зөвлөлд гаргаж өгөхийг хүсч болно;(g)  ХДС-ийн Удирдах зөвлөл нь ХДС-д Ирүүлсэн саналыг батлах эсэхийг эцэслэн

шийдвэрлэнэ.ХДС-д Ирүүлсэн аливаа саналыг ХДС-ийн Протоколд заасны дагуу Харилцааны хороо

болон түүний нарийн бичиг нар хянан үзэж, үнэлж, тодорхойлоход Талуудын

Төлөөлөгчид ХДС-ийн Удирдах зөвлөлийн гишүүд болон ХДС-ийн Гүйцэтгэх захиралтай

хамтран ажиллах бөгөөд тийнхүү ажиллахад Талууд өөрсдөөс шалтгаалах бүхий л хүчин

чармайлтыг гаргана.12. ХДС-ийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, тайлагнах


ХДС-ийн Гүйцэтгэх захирал жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг бэлтгэж Харилцааны

хороонд хүргүүлнэ. Энэ Гэрээний 8.7-д заасны дагуу жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

нь олон нийтэд ил тод байх бөгөөд аудитаар баталгаажсан байна. ХДС-ийн Удирдах

зөвлөлийн чиглэл, удирдамжийн дагуу ХДС-ийн Гүйцэтгэх захирал нь ХДС-ийн зорилго,

хүртээмж болон ололт амжилтыг сурталчилсан мэдээлэл, материалыг бэлтгэж, нийтэд

түгээнэ.


ХДС-ийн Удирдах зөвлөлийн сонгосон хөндлөнгийн үнэлгээ хийх этгээд ХДС-ийн үйл

ажиллагаа болон түүний санхүүжүүлсэн Төсөл, Хөтөлбөрүүд нь ХДС-ийн зорилго,

                                                                                                                                28зорилтонд нийцэж байгаа эсэхэд 3 жил тутамд үнэлгээ хийнэ. ХДС-ийн амжилтыг түүний

эрхэм зорилго болон Хавсралт 3-ын 6(а)-д заасны дагуу баталсан урт хугацааны стратеги,

төлөвлөгөөтэй харьцуулж дүгнэнэ.


ХДС-ийн стратегийн хяналтийг 6 жил тутам ХДС-ийн Удирдах зөвлөл болон Гүйцэтгэх

захирал хийх бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд хөндлөнгийн зөвлөхүүдийг энэхүү үйл

ажиллагаанд оролцуулж болно. Стратегийн хяналтаар санхүүжилт хийх түвшин, ХДС-ийн

дараагийн 6 жилийн зорилтууд болон уг зорилтод хүрэх арга замыг авч хэлэлцэнэ.                                                                                                                                 29Хавсралт 4 – Усны Менежмент


ОТ ХХК-аас хэрэгжүүлэх шаардлагатай тодорхой Амлалтуудыг дараах байдлаар товчлон

тусгасан болно. Эдгээр Амлалтуудын талаарх ойлголт, үр дагаврыг энэхүү Гэрээний 5.6 дахь

хэсэгт тайлбарласан болно. Амлалтын талаарх зөв тайлбар, түүний хууль зүйн үр дагаврыг

ойлгох үүднээс Амлалтын талаарх тайлбарыг агуулсан баримт бичгийг лавлаж харах нь зүйтэй.

Олон тохиолдолд Үүргүүд, Амлалтуудад хамаарах холбогдох шаардлагууд, нөхцөлүүд болон

хариу амлалтууд дор дурдсан Үүргүүд, Амлалтуудын хураангуйд ороогүй болно.1.        1 дэх хэсэг – АмлалтуудОТ ХХК нь усны менежмент болон Түншлэгч сумдтай холбогдуулан дараах Амлалтуудыг өгч

байна:


(a)  байгаль орчин, устай холбоотой үндэсний хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг

хэрхэн ханган ажиллаж байгааг 5 (тав) жил тутамд нэг удаа, түүнчлэн тухайн жил

дууссанаас хойш 3 (гурав) сарын дотор хараат бус, эрх бүхий, мэргэжлийн

байгууллагаар аудит хийлгэн шалгуулна. Аудитын шалгалтын үр дүнг байгаль

орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ.(b)  Хөрөнгө оруулалтын гэрээний дагуу БОНБҮ-ийн тайланд тодорхойлогдсон усны

нөөцийн талбайн хүрээнд Хөрөнгө оруулалтын гэрээг байгуулах үед хэрэглэж

байсан ус хэрэглэгчдийн хэрэглэж байсан ундны болон мал аж ахуйн хэрэгцээний

усны хэмжээ, чанарыг одоогийн хэмжээнээс бууруулахгүй.

 

(c)  ОТ ХХК нь өөрийн хөрөнгөөр олж илрүүлсэн усны нөөцийг Түншлэгч сумдын

ахуйн хэрэгцээнд, малчин өрхүүдэд болон хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны

зориулалтаар ашиглуулна.(d)  Илрүүлсэн усны чанар ихээхэн хэлбэлзэж болзошгүй учраас ОТ ХХК нь эдгээр

усны нөөцийг Түншлэгч сумдын ахуйн болон хөдөө аж ахуйн зориулалтаар

ашиглахад зориулан түүний чанарыг сайжруулах, цэвэршүүлэхэд Монгол Улсын

Засгийн газарт дэмжлэг үзүүлж, мөн зөвхөн орон нутгийн ахуйн зориулалтаар

хэрэглэх ус дамжуулах дэд бүтцээр хангана.(e)  Ханбогд сумын төвийг ундны цэвэр усаар хангахад ОТ ХХК нь Монгол Улсын

Засгийн газарт дэмжлэг үзүүлнэ.(f)  ОТ ХХК нь төсөлд ашиглах цэвэршүүлээгүй усны хэмжээг аль болох бууруулах,

усны зохистой хэрэглээ, усны дахин ашиглалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор

боломжтой бол ижил төрлийн уурхайн үйл ажиллагаанд ашигладаг технологи,

горимыг харгалзан үзэж орчин үеийн технологи, горимыг ашиглана.


2.           2 дахь хэсэг - ҮүргүүдДор товчлон дурдсан Үүргүүдийг биелүүлэхээр Талууд харилцан тохиролцсон болно. Эдгээр

Үүргүүдийг тайлбарлахдаа:


(a)  aль нэг Тал нь зарим зүйлийг хийж "болно" гэж заасан байвал уг зүйлийг тухайн

Тал хийх үүрэг хүлээгээгүй боловч тухайн зүйлийг өөрийн шийдвэрээр хийх буюу

хийхгүй байхыг сонгох бүрэн эрхтэй байхыг ойлгоно;(b)  "дэмжлэг үзүүлэх" гэсэн нь аливаа заасан зорилгын үр дүн эсхүл түүний биелэлтэд

баталгаа өгч байгаа гэсэн үг биш юм. Энэ нь тухайн Талд санхүүгийн дэмжлэг

                                                                                                                                           30үзүүлэх буюу санхүүгийн эсхүл бизнесийн хувьд таагүй байдалд хүргэх үүрэг

үүсгэхгүй бөгөөд тухайн Талын хувьд нөхцөл байдлаас хамааран үндэслэлтэй

бөгөөд боломжтой байх гэсэн ойлголтоор хязгаарлагдана.


Талууд нь усны менежмент болон Түншлэгч сумдтай холбогдуулан дараах Үүргүүдийг хүлээхээр

харилцан тохиролцов:


(a)  ОТ ХХК нь байгаль орчин болон усны талаар Монгол Улсын хууль тогтоомжийн

дагуу хийсэн аливаа аудитын (энэхүү Хавсралт 4-ийн 1 дэх хэсэгт заасан

Амлалтуудад дурдсан) хувийг орон нутгийн байгаль орчны асуудал эрхэлсэн

захиргааны байгууллагад хүргүүлнэ.(b)  ОТ ХХК нь шинжлэх ухааны үндэслэлтэй, цогц усны хяналт, шинжилгээг БОНБҮд тусгасан ОТ Төслийн талбайн ойролцоох бүс нутгуудад үргэлжлүүлэн хийж

гүйцэтгэх бөгөөд түүний үр дүнгийн талаарх дэлгэрэнгүй тайлангуудыг холбогдох

орон нутгийн эрх бүхий байгууллагуудад хүргүүлж, тэдгээрийг Монгол Улсын

Засгийн газрын бүс нутгийн усны мэдээллийн санд оруулах боломжтой болгоно.

Мөн эдгээр тайлангуудыг Харилцааны хорооны хурлаар хэлэлцүүлнэ.(c)  Талууд Харилцааны хороогоор хэлэлцүүлсний үндсэн дээр Түншлэгч сумдад

гидрогеологийн эрэл хайгуул хийх, усны нөөц тогтоох үйл ажиллагаанд дэмжлэг

үзүүлэхээр харилцан тохиролцож болно.(d)  Талууд Харилцааны хороогоор хэлэлцүүлсний үндсэн дээр Түншлэгч сумдын ус

нөөцлөх, цооног өрөмдөх болон худаг гаргах, татах зэрэг ус хангамжийн шийдлийг

олж, хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн төслүүдэд дэмжлэг үзүүлэхээр харилцан тохиролцож

болно.(e)  Талууд Харилцааны хороогоор хэлэлцүүлсний үндсэн дээр Түншлэгч сумдын усны

нөөцийг хамгаалах, усны барилга байгууламжийг сайжруулах, ахуйн болон мал аж

ахуйн хэрэгцээний усны хангамжийг боловсронгуй болгоход чиглэсэн үйл

ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэхээр харилцан тохиролцож болно.


                                                                                                                                 31Хавсралт 5 – Байгаль орчны менежмент

(нөхөн сэргээлт, биологийн төрөл зүйл болон  экологийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах)


ОТ ХХК-аас хэрэгжүүлэх шаардлагатай тодорхой Амлалтуудыг дараах байдлаар товчлон

тусгасан болно. Эдгээр Амлалтуудын талаарх ойлголт, үр дагаврыг энэхүү Гэрээний 5.6 дахь

хэсэгт тайлбарласан болно. Амлалтын талаарх зөв тайлбар, түүний хууль зүйн үр дагаврыг

ойлгох үүднээс Амлалтын талаарх тайлбарыг агуулсан баримт бичгийг лавлаж харах нь зүйтэй.

Олон тохиолдолд Үүргүүд, Амлалтуудад хамаарах холбогдох шаардлагууд, нөхцөлүүд болон

хариу амлалтууд дор дурдсан Үүргүүд, Амлалтуудын хураангуйд ороогүй болно.1.            1 дэх хэсэг – АмлалтуудОТ ХХК нь байгаль орчны менежмент болон Түншлэгч сумдтай холбогдуулан дараах

Амлалтуудыг өгч байна:


(a)  OT ХХК нь байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө (БОМТ), байгаль орчны

хяналт шинжилгээ, судалгааны цогц хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. OT ХХК нь 3

(гурав) жил тутамд БОМТ-д тусгасан арга хэмжээг хэрхэн хэрэгжүүлсэн талаар эрх

бүхий, хараат бус, мэргэжлийн байгууллагын гаргасан тайланг байгаль орчны

асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ.(b)  OT ХХК нь БОМТ болон хөндлөнгийн шинжээчийн бэлтгэсэн тайлангуудыг олон

нийтэд нээлттэй байлгах ба ОТ ХХК-ийн үйл ажиллагаа тухайн орон нутгийн

байгаль орчинд хэрхэн нөлөөлж буй талаар орон нутгийн иргэд, аж ахуйн нэгж,

байгууллагуудад хангалттай мэдээлэл өгч, тэдэнтэй тогтмол зөвлөлдөнө.(c)  OT ХХК нь уурхайг бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн хаахдаа тухайн үед үйлчилж буй

Монгол Улсын болон олон улсын стандарт, хэм хэмжээний дагуу ОТ ХХК-ийн

Үндсэн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд учирсан хохирлыг арилгаж, нөхөн

сэргээлт хийнэ.(d)  Дээр дурдсан байгаль орчны хяналт шинжилгээ, судалгааны хөтөлбөрөөр (дээр

дурдсан) агаар, ус, хөрс, амьтан, ургамал болон газрын хэвлийд аливаа

материаллаг сөрөг нөлөө үзүүлсэн нь тогтоогдвол OT ХХК нь уг материаллаг

нөлөөллийг арилгахад шаардлагатай арга хэмжээг өөрийн зардлаар авч

хэрэгжүүлнэ.(e)  ОТ Төслийн үйл ажиллагаанаас шууд шалтгаалан урьдчилан тооцоолоогүй болон

нөхөн сэргээгдэхгүй байгаль, экологийн сөрөг нөлөөлөл, хохирол учирсан бол

хохирлыг Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль болон бусад холбогдох хууль

тогтоомжид заасан хэмжээгээр, экологи-эдийн засгийн үнэлгээг үндэслэн OT ХХК

хохирлыг нөхөн төлнө. Нөхөн төлбөрийн хэмжээг байгаль орчны шинжилгээ

хийдэг хараат бус шинжээчдийн баг тодорхойлох бөгөөд тийнхүү тодорхойлоход

OT ХХК нь шинжээчдийн багтай хамтран ажиллана.


2.             2 дахь хэсэг – ҮүргүүдДор товчлон дурдсан Үүргүүдийг биелүүлэхээр Талууд харилцан тохиролцсон болно. Эдгээр

Үүргүүдийг тайлбарлахдаа:


                                                                                                                              32(a)  aль нэг Тал нь зарим зүйлийг хийж "болно" гэж заасан байвал уг зүйлийг тухайн

Тал хийх үүрэг хүлээгээгүй боловч тухайн зүйлийг өөрийн шийдвэрээр хийх буюу

хийхгүй байхыг сонгох бүрэн эрхтэй байхыг ойлгоно;(b)  "дэмжлэг үзүүлэх" гэсэн нь аливаа заасан зорилгын үр дүн эсхүл түүний биелэлтэд

баталгаа өгч байгаа гэсэн үг биш юм. Энэ нь тухайн Талд санхүүгийн дэмжлэг

үзүүлэх буюу санхүүгийн эсхүл бизнесийн хувьд таагүй байдалд хүргэх үүрэг

үүсгэхгүй бөгөөд тухайн Талын хувьд нөхцөл байдлаас хамааран үндэслэлтэй

бөгөөд боломжтой байх гэсэн ойлголтоор хязгаарлагдана.Талууд байгаль орчны менежмент болон Түншлэгч сумдтай холбогдуулан дараах Үүргүүдийг

хүлээнэ:


(a)  OT ХХК нь БОМТ (энэхүү хавсралт 5-ын дээр дурдсан 1 дэх хэсэгт дурдсан

Амлалтуудад заасан)-д тусгасан арга хэмжээний хэрэгжилтийн талаар эрх бүхий,

хараат бус, мэргэжлийн байгууллагын гаргасан тайлангийн хуулбарыг байгаль

орчны асуудал эрхэлсэн орон нутгийн захиргааны байгууллагад хүргүүлнэ.(b)  ОТ ХХК нь БОМТ-ний тайланг аливаа байгаль орчны хяналт шинжилгээний

тайлангууд болон аливаа хөндлөнгийн тайлангуудын хамтаар Харилцааны

хороонд хүргүүлнэ.(c)  ОТ ХХК нь агаарын чанар, тоосжилт, хорт хийн ялгаруулалтанд иж бүрэн хяналт

шинжилгээг хийж газар хөндөлт болон тоосжилт үүсгэж буй үйл явцын байгаль

орчинд үзүүлж буй нөлөөллийг багасгах арга хэмжээг авна.(d)  ОТ ХХК нь хог хаягдлыг бууруулах, ангилан ялгах, дахин боловсруулах, хадгалах,

эргүүлэн ашиглах буюу булшлах зэрэг хог хаягдлын менежментийг олон улсад

хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандартад нийцүүлэн хэрэгжүүлнэ. Аюултай хог хаягдлын

менежментийг олон улсын болон үндэсний стандартад нийцүүлэн зохих ёсоор

хэрэгжүүлнэ.(e)  ОТ ХХК нь ашиг сонирхол нь хөндөгдөж буй талуудыг оролцуулан биологийн

төрөл зүйлийг хамгаалах менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлнэ. Биологийн

олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах хөтөлбөрийг Түншлэгч сумдад явуулсан

зохих судалгаанд үндэслэн хэрэгжүүлнэ.


                                                                                                                        33Хавсралт 6 – Уламжлалт мал аж ахуй ба  бэлчээрийн газрын менежмент  


ОТ ХХК-аас хэрэгжүүлэх шаардлагатай тодорхой Амлалтуудыг дараах байдлаар товчлон

тусгасан болно. Эдгээр Амлалтуудын талаарх ойлголт, үр дагаврыг энэхүү Гэрээний 5.6 дахь

хэсэгт тайлбарласан болно. Амлалтын талаарх зөв тайлбар, түүний хууль зүйн үр дагаврыг

ойлгох үүднээс Амлалтын талаарх тайлбарыг агуулсан баримт бичгийг лавлаж харах нь зүйтэй.

Олон тохиолдолд Үүргүүд, Амлалтуудад хамаарах холбогдох шаардлагууд, нөхцөлүүд болон

хариу амлалтууд дор дурдсан Үүргүүд, Амлалтуудын хураангуйд ороогүй болно.1.           1 дэх хэсэг – АмлалтуудОТ ХХК нь уламжлалт мал аж ахуйн ба бэлчээрийн газрын менежмент болон Түншлэгч сумдтай

холбогдуулан дараах Амлалтуудыг өгч байна:
[зориуд хоосон орхив]2.                2 дахь хэсэг – АмлалтуудДор товчлон дурдсан Үүргүүдийг биелүүлэхээр Талууд харилцан тохиролцсон болно. Эдгээр

Үүргүүдийг тайлбарлахдаа:


(a)  aль нэг Тал нь зарим зүйлийг хийж "болно" гэж заасан байвал уг зүйлийг тухайн

Тал хийх үүрэг хүлээгээгүй боловч тухайн зүйлийг өөрийн шийдвэрээр хийх буюу

хийхгүй байхыг сонгох бүрэн эрхтэй байхыг ойлгоно;(b)  "дэмжлэг үзүүлэх" гэсэн нь аливаа заасан зорилгын үр дүн эсхүл түүний биелэлтэд

баталгаа өгч байгаа гэсэн үг биш юм. Энэ нь тухайн Талд санхүүгийн дэмжлэг

үзүүлэх буюу санхүүгийн эсхүл бизнесийн хувьд таагүй байдалд хүргэх үүрэг

үүсгэхгүй бөгөөд тухайн Талын хувьд нөхцөл байдлаас хамааран үндэслэлтэй

бөгөөд боломжтой байх гэсэн ойлголтоор хязгаарлагдана.ОТ ХХК нь уламжлалт мал аж ауйн ба бэлчээрийн газрын менежмент болон Түншлэгч сумдтай

холбогдуулан дараах Үүргүүдийг хүлээхээр харилцан тохиролцов:


(a)  Талууд уламжлалт мал аж ахуй, нүүдэлчдийн бэлчээр ашиглах уламжлалыг

хадгалан хамгаалах, хөгжүүлэх талаар дэмжлэг үзүүлэх үүднээс өөр хоорондоо

болон бусад холбогдох талуудтай хамтран ажиллахыг зөвшөөрч байгаа ба

Талуудын хэрэгжүүлж буй дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэсэн аливаа бодлогууд нь

Өмнөговь аймгийн болон Түншлэгч сумдын бодлоготой нийцсэн байна. Өмнөговь

аймгийн ба Түншлэгч сумдын мал эмнэлэг, үржлийн асуудал эрхэлсэн газрууд

буюу нэгжүүд болон мал аж ахуйтай холбоотойгоор үйл ажиллагаа явуулж байгаа

хоршоод нь тухайн дэмжлэг үзүүлэх бодлогыг тодорхойлоход голлох үүрэгтэй

оролцоно.(b)  Дээрх бодлогуудад дэмжлэг үзүүлэх гэдэгт уламжлалт мал аж ахуй, нүүдэлчдийн

бэлчээр ашиглах уламжлалыг хадгалан хамгаалах, хөгжүүлэх болон эрчимжсэн

мал аж ахуйг хөгжүүлэхэд (үүнд шинэ технологи нэвтрүүлэх, мал эмнэлгийн

үйлчилгээг сайжруулах, бэлчээр ашиглалтын төлөвлөгөөг хөгжүүлэх болон

бэлчээрийн менежментийг сайжруулах зэргийг оруулан) чиглэсэн холбогдох

мэдээлэл, судалгаа болон мэдлэг зэргийг хамааруулж болно.


                                                                                                                              34(c)  Талууд тогтвортой үйл ажиллагаа бүхий малчдын хоршоодыг үүсгэн байгуулахад

дэмжлэг үзүүлж, хамтран ажиллахыг зөвшөөрч байна.(d)  Талууд Түншлэгч сумдын бэлчээрийн усан хангамж дутагдалтай байгаа газарт

бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах, мал услах цэгүүдийг сэргээн

засварлахад дэмжлэг үзүүлэх үүднээс орон нутгийн удирдлага болон бусад

холбогдох талуудтай хамтран ажиллахыг зөвшөөрч байна.(e)  Талууд Өмнөговь аймгийн холбогдох эрх бүхий байгууллагууд, Түншлэгч сумд

болон гуравдагч талуудын оролцоотойгоор бэлчээрийн газрын үнэлгээг хийхэд

дэмжлэг үзүүлэхэд хамтран ажиллахыг зөвшөөрч байна.(f)  ОТ ХХК нь Хамтран ажиллах орон нутгийн хөндөгдсөн газрыг (үүнд Гэрээт

талбай доторх газар хамаарахгүй) ОТ Төсөлд цаашид ашиглахгүй болсны дараа

нүүдлийн малчид болон бэлчээрийн мал ашиглах, нэвтрэх боломжийг бий болгох

зорилгоор боломжтой арга хэмжээ авахыг зорино.(g)  Харилцан тохиролцсон протоколын дагуу ОТ ХХК нь мал сүргийг Гэрээт талбайд

бэлчээрлэх боломжоор хангах бөгөөд энэхүү боломж нь жилийн аль үед

бэлчээрлэх боломжтой байх, түүний үргэлжлэх хугацаа, тодорхой байршил болон

ОТ Төслийн үйл ажиллагааны үр ашигтай байдал болон аюулгүй ажиллагаа,

малчид, мал сүргийн аюулгүй байдалд холбогдох асуудлаар хязгаарлагдана.(h)  Талууд нөлөөлөлд өртсөн малчин өрхөд зориулсан малчдын амьжиргааг

сайжруулах хөтөлбөрт багтах тодорхой саналуудыг боловсруулах ба Харилцааны

хороогоор дамжуулан тэдгээрийг хэрхэн боловсронгуй болгох тухай санал

хүсэлтийг хүлээн авч, мөн түүнийг хэрэгжүүлэхэд Түншлэгч сумдаас дэмжлэг авна.(i)  Талууд нөлөөлөлд өртсөн малчин өрхөд зориулсан шинэ төрлийн орлогын эх

үүсвэр бий болгох төслүүдэд тодорхой саналууд боловсруулах ба Харилцааны

Хороогоор дамжуулан тэдгээрийг хэрхэн боловсронгуй болгох тухай санал

хүсэлтийг хүлээн авч, мөн түүнийг хэрэгжүүлэхэд Түншлэгч сумдаас дэмжлэг авна.


                                                                                                                        35Хавсралт 7– Үндэсний түүх, соёл, аялал   жуулчлал


ОТ ХХК-аас хэрэгжүүлэх шаардлагатай тодорхой Амлалтуудыг дараах байдлаар товчлон

тусгасан болно. Эдгээр Амлалтуудын талаарх ойлголт, үр дагаврыг энэхүү Гэрээний 5.6 дахь

хэсэгт тайлбарласан болно. Амлалтын талаарх зөв тайлбар, түүний хууль зүйн үр дагаврыг

ойлгох үүднээс Амлалтын талаарх тайлбарыг агуулсан баримт бичгийг лавлаж харах нь зүйтэй.

Олон тохиолдолд Үүргүүд, Амлалтуудад хамаарах холбогдох шаардлагууд, нөхцөлүүд болон

хариу амлалтууд дор дурдсан Үүргүүд, Амлалтуудын хураангуйд ороогүй болно.1.              1 дэх хэсэг - АмлалтуудОТ ХХК нь үндэсний түүх, соёл, аялал жуулчлал болон Түншлэгч сумдтай холбоотойгоор дараах

Амлалтуудыг өгч байна. Үүнд:

(a)  ОТ ХХК нь Түншлэгч сумдын соёлын өвийг хамгаалахтай холбоотойгоор Соёлын

өвийг хамгаалах тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, хууль ёсны

шаардлагад нийцүүлж ажиллана.(b)  ОТ ХХК нь ОТ Төслийн бүтээн байгуулалт болон түүний үйл ажиллагаа үргэлжлэх

хугацаанд Өмнөговь аймгийн соёлын өвийг хамгаалах зорилгоор онцгойлон

Соёлын өвийн менежментийн төлөвлөгөө (СӨМТ) болон Соёлын өвийн

менежментийн тогтолцоо (СӨМТо)-г дэмжиж ажиллана.


2.                   2 дахь хэсэг - ҮүргүүдДор товчлон дурдсан Үүргүүдийг биелүүлэхээр Талууд харилцан тохиролцсон болно. Эдгээр

Үүргүүдийг тайлбарлахдаа:


(a)  aль нэг Тал нь зарим зүйлийг хийж "болно" гэж заасан байвал уг зүйлийг тухайн

Тал хийх үүрэг хүлээгээгүй боловч тухайн зүйлийг өөрийн шийдвэрээр хийх буюу

хийхгүй байхыг сонгох бүрэн эрхтэй байхыг ойлгоно;(b)  "дэмжлэг үзүүлэх" гэсэн нь аливаа заасан зорилгын үр дүн эсхүл түүний биелэлтэд

баталгаа өгч байгаа гэсэн үг биш юм. Энэ нь тухайн Талд санхүүгийн дэмжлэг

үзүүлэх буюу санхүүгийн эсхүл бизнесийн хувьд таагүй байдалд хүргэх үүрэг

үүсгэхгүй бөгөөд тухайн Талын хувьд нөхцөл байдлаас хамааран үндэслэлтэй

бөгөөд боломжтой байх гэсэн ойлголтоор хязгаарлагдана.Талууд үндэсний түүх, соёл, аялал жуулчлал болон Түншлэгч сумдтай холбоотойгоор дараах

Үүргүүдийг хүлээхээр харилцан тохиролцов. Үүнд:


(a)  Талууд Өмнөговийн соёлын өв, түүхийг хадгалан хамгаалах, сурталчлах арга

замыг тодорхойлоход өөр хоорондоо болон бусад холбогдох талуудтай хамтран

ажиллахыг зөвшөөрч байна.(b)  Талууд Түншлэгч сумдын соёлын биет ба биет бус өвийг хамгаалах зорилгоор ОТ

ХХК-аас СӨМТ-г хэрэгжүүлэхэд харилцан хоорондоо болон Монгол улсын

Төрийн эрх бүхий байгууллагууд ба холбогдох бусад талуудтай хамтран

ажиллахыг зөвшөөрч байна.(c)  Өмнөговь аймаг нь Өмнөговь аймгийн байгалийн өв, биет ба биет бус соёлын

өвийг хамгаалахад чиглэсэн ажил, арга хэмжээг удирдаж, чиглүүлнэ.

                                                                                                                                 36(d)  Өмнөговь аймаг нь Өмнөговь аймгийн түүх, соёлын өвийн судалгааг сурталчлах,

хамгаалах зорилго бүхий "Говийн соёлын өвийн судалгаа, хөгжлийн төв"-ийг

үүсгэн байгуулах, түүнээс хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд (үүнд ашиг сонирхол нь

хөндөгдөж буй холбогдох талууд хамтран ажиллахад дэмжлэг үзүүлж зохион

байгуулна) идэвхтэй оролцоно.(e)   Талууд ХДС-аас дэмжлэг авах боломжийг хангасан төсөл, хөтөлбөрүүдийг

тодорхойлоход хамтран ажиллах, Түншлэгч сумдын "аж амьдрал, ахуй соёл"-ыг

дэмжих, түүний тасралтгүй байдлыг дэмжих үүднээс Харилцааны хороогоор

дамжуулан тохиромжтой саналыг дэмжиж ажиллахыг зөвшөөрч байна.(f)  ОТ ХХК нь аливаа төлөвлөгөөт малталт хийх буюу шинэ газарт ашиглалтын буюу

олборлолтын үйл ажиллагаа явуулахаас өмнө Харилцааны хороо, Түншлэгч сумд,

Түүх, археологийн хүрээлэн болон Палентологийн хүрээлэнд тус тус мэдэгдэнэ.(g)  ОТ ХХК-ийн газар хөндөх горим нь археологийн, паленталогийн болон угсаатны

зүйн аварч хамгаалах хайгуулыг урьдчилан хийсэн байхыг шаардах бөгөөд

ингэснээр зураг төсөл болон байршлыг тодорхойлох замаар газар хөндөхөөс

зайлхийх боломжтой эсэхийг тогтооно.(h)  ОТ ХХК нь түүх, соёлын ач холбогдолтой гэж тогтоосон газруудад үзүүлэх

нөлөөллийг багасгах, түүнээс зайлсхийх зорилгоор хамгийн боломжит барилгын

зураг төсөл болон байршлуудыг тодорхойлж сонгоно.(i)  ОТ ХХК нь өөрийн зүгээс авч хэрэгжүүлж буй түүхийн болон угсаатны зүйн

судалгаануудад Түүх, археологийн хүрээлэнг оролцуулна.(j)  ОТ ХХК нь мэдээллийн чанартайгаар Хамтран ажиллах орон нутагт орших

уламжлалт ариун дагшин газруудын жагсаалт (үүнд газар нутгийн байдал, орон

нутгийн оршин суугчдад ариун дагшин буюу сүсэг бишрэлийн хувьд ач

холбогдолтой уул, рашаан зэрэг байгалийн онцлогууд болон овоо, тахилга болон

оршуулгын газар гэх мэт)-ыг Харилцааны хороо болон Түншлэгч сумдтай хамтаар

эзэмшиж, хадгалж хамгаална. Эдгээр газруудад холбогдох домог, хорио цээр, зан

үйл зэргийг мөн үүнд тэмдэглэж болно.
 
(k)  ОТ ХХК нь газрыг чөлөөлөх буюу холбогдох барилгын үйл ажиллагааны явцад

"дурсгалт зүйл олдоход баримтлах журам"-ыг сайтар баримтлан Түүх, археологийн

хүрээлэн эсхүл Палентологи, геологийн хүрээлэнгээс олдворыг олж илрүүлсэн бол

шаардлагатай тохиолдолд түүнийг аварч хамгаалах малтлагын ажлыг зохион

байгуулна.(l)  ОТ ХХК-ийн албан хаагч болон гэрээт гүйцэтгэгчдэд зориулсан чиглүүлэх

сургалтын хөтөлбөрт "дурсгалт зүйл олдоход баримтлах журам"-ын талаарх

сургалтыг оруулах ба түүнийг мөн бүх гэрээт гүйцэтгэгчид болон туслан

гүйцэтгэгчдэд тавих шаардлагуудад тусгаж өгнө. ОТ ХХК нь газар чөлөөлөх

ажилд оролцсон бүх ажилтнууд, гэрээт гүйцэтгэгчдийг "дурсгалт зүйл олдоход

баримтлах журам"-ын талаарх сургалтад хамруулна.(m)  Харилцааны хороогоор дамжуулан хүсэлт гаргасан тохиолдолд ОТ ХХК нь өөрийн

аливаа шинэ барилгын талбайг нээхтэй холбогдуулан орон нутгийн иргэд,

байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийг оролцуулан барилгын шав тавих ёслолыг хийнэ.(n)  ОТ ХХК нь соёлын өвийг хамгаалах талаарх ойлголт, мэдлэг (үүнд Түншлэгч

сумдын иргэдийн оюун санааны хувьд ач холбогдолтой гэж тооцогддог амьд, биет

соёлын өв болон байгалийн тогтоц бүхий газар нутгийн элементүүдтэй газруудад

хамаарах соёлын хувьд хүлээн авах чадвар) өгөх үүднээс ОТ ХХК-ийн ажилтан,

                                                                                                                          37албан хаагчид болон гэрээт гүйцэтгэгчдэд зориулсан чиглэл олгох сургалт зохион

байгуулна.

(o)Харилцааны хороогоор дамжуулан харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр Талууд

соёл болон түүхийн өвийн ач холбогдлын талаар ойлголт мэдлэгийг нэмэгдүүлэхэд

чиглэсэн материалуудыг боловсруулж, түгээнэ.(p)Талууд Түншлэгч сумдад орлогын нэмэлт эх үүсвэрийг бий болгох зорилгоор

аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллахыг зөвшөөрч

байгаа ба энэ нь эцсийн дүндээ Түншлэгч сумдын эдийн засгийг уул уурхайн

салбараас хараат байх явдлыг багасгах юм.38Хавсралт 8 – Нийгмийн суурь үйлчилгээ (Эрүүл мэнд,  боловсрол, мэргэжлийн сургалт ба хөдөлмөр эрхлэлт)


ОТ ХХК-аас хэрэгжүүлэх шаардлагатай тодорхой Амлалтуудыг дараах байдлаар товчлон

тусгасан болно. Эдгээр Амлалтуудын талаарх ойлголт, үр дагаврыг энэхүү Гэрээний 5.6 дахь

хэсэгт тайлбарласан болно. Амлалтын талаарх зөв тайлбар, түүний хууль зүйн үр дагаврыг

ойлгох үүднээс Амлалтын талаарх тайлбарыг агуулсан баримт бичгийг лавлаж харах нь зүйтэй.

Олон тохиолдолд Үүргүүд, Амлалтуудад хамаарах холбогдох шаардлагууд, нөхцөлүүд болон

хариу амлалтууд дор дурдсан Үүргүүд, Амлалтуудын хураангуйд ороогүй болно.1.            1 дэх хэсэг - АмлалтуудОТ ХХК нь Түншлэгч сумд болон нийгмийн суурь үйлчилгээнүүдтэй холбоотойгоор дараах

Амлалтуудыг өгч байна:


(a)  ОТ ХХК нь ажилд авах, хөдөлмөр эрхлүүлэх, сургалтад хамруулахдаа Өмнөговийн

бүс нутагт хамаарах сумдын иргэд, түүний дотор Өмнөговь аймгийн иргэдэд давуу

эрх олгоно.


2.                 2 дахь хэсэг - ҮүргүүдДор товчлон дурдсан Үүргүүдийг биелүүлэхээр Талууд харилцан тохиролцсон болно. Эдгээр

Үүргүүдийг тайлбарлахдаа:


(a)  aль нэг Тал нь зарим зүйлийг хийж "болно" гэж заасан байвал уг зүйлийг тухайн

Тал хийх үүрэг хүлээгээгүй боловч тухайн зүйлийг өөрийн шийдвэрээр хийх буюу

хийхгүй байхыг сонгох бүрэн эрхтэй байхыг ойлгоно;(b)   "дэмжлэг үзүүлэх" гэсэн нь аливаа заасан зорилгын үр дүн эсхүл түүний биелэлтэд

баталгаа өгч байгаа гэсэн үг биш юм. Энэ нь тухайн Талд санхүүгийн дэмжлэг

үзүүлэх буюу санхүүгийн эсхүл бизнесийн хувьд таагүй байдалд хүргэх үүрэг

үүсгэхгүй бөгөөд тухайн Талын хувьд нөхцөл байдлаас хамааран үндэслэлтэй

бөгөөд боломжтой байх гэсэн ойлголтоор хязгаарлагдана.Нийгмийн суурь үйлчилгээнүүд болон Түншлэгч сумдтай холбоотойгоор Талууд дараах

Үүргүүдийг харилцан тохиолцсон болно:


Нийгмийн эрүүл мэнд ба аюулгүй байдал


(a)  Талууд Өмнөговь аймаг болон Түншлэгч сумдын эрүүл мэндийн тогтолцоог

бэхжүүлэх зорилго бүхий бүх төлөвлөгөө, бодлого, төсөл, хөтөлбөрүүдийг

хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхэд хамтран ажиллахыг зөвшөөрч байна.(b)  Өмнөговь аймаг нь орон нутгийн эрүүл мэндийн үйлчилгээний салбаруудын чанар,

хүрэлцээ, хүртээмжийг сайжруулахад салбар хоорондын хамтын ажиллагаанд

манлайлж оролцоно.(c)  Талууд халдварт болон халдварт бус өвчинтэй холбоотой эрсдэлийг бууруулахад

дэмжих зорилгоор холбогдох бусад талууд болон эрүүл мэндийн байгууллагатай

хамтран ажиллахыг зөвшөөрч байна.(d)  Өмнөговь аймаг болон Түншлэгч сумд нь ажилтнуудын эрүүл мэндийг

сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэхээр бол ОТ ХХК нь ажилтны эрүүл мэндийн

талаарх мэдээллийг Өмнөговь аймгийн эрүүл мэндийн эрх бүхий байгууллагуудад

                                                                                                                               39гаргаж өгөх талаар авч үзэх бөгөөд энэ нь тухай бүр ОТ ХХК-ийн хуулийн дагуу

хүлээсэн үүргүүд болон мэдээллийн нууцлалын бодлогуудад нийцсэн байна.


(e)  ОТ ХХК нь Өмнөговийн эмнэлгийн эмч нар, эрүүл мэндийн салбарын

мэргэжилтнүүдэд англи хэлний чадвар олгох сургалт болон Өмнөговийн эрүүл

мэндийн салбарын боловсон хүчнийг чадавхжуулах талаар дэмжлэг үзүүлж болно.(f)  Талууд авто замын аюулгүй байдлын талаарх ойлголт мэдлэгийг нэмэгдүүлэх

зорилгоор хамтран ажиллахыг зөвшөөрч байгаа бөгөөд ОТ ХХК нь авто замын

аюулгүй байдлын хөтөлбөрүүдийг боловсруулж, хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх

зорилгоор Түншлэгч сумдын цагдаагийн алба, албан хаагчидтай шууд хамтран

ажиллана.(g)  ОТ ХХК нь Түншлэгч сумдын нийтийн зориулалттай авто замын аюулгүй байдлын

талаарх хөтөлбөрүүдийг өөрийн ажилтнууд, гэрээт гүйцэтгэгчдэд ойлгуулан

таниулах, тэдгээр хөтөлбөрүүдийн сурталчилгааг боломжтой газруудад зохион

байгуулна.(h)  Талууд нь Түншлэгч сумдын оршин суугчдийг зам тээврийн ослоос урьдчилан

сэргийлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор янз бүрийн практик мэдлэг олгох

боловсролын үйл ажиллагаа, үзүүлэх сургалт болон бусад арга хэмжээг дэмжих

үүднээс хамтран ажиллахыг зөвшөөрч байна. Боломжтой тохиолдолд ОТ ХХК нь

замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал, автомашины аюулгүй ажиллагааны сургалт,

боловсролын үйл ажиллагаанд өөрийн жолооч нарыг оролцуулна.(i)  ОТ ХХК нь Харилцааны хороонд болон орон нутгийн онцгой байдлын албад,

Түншлэгч сумдын цагдаагийн байгууллага, сумын захиргааны байгууллагуудад ОТ

ХХК-ийн гамшиг, ослын үед авах шуурхай арга хэмжээний төлөвлөгөө, журмын

талаар жил бүр товч мэдээлэл хийнэ.(j)  Талууд Түншлэгч сумдын гамшиг, ослын үед болон зам тээврийн ослын үед авах

шуурхай арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор

хамтран ажиллахыг зөвшөөрч байна.(k)  Талууд тээврийн хэрэгслийг аюулгүй ажиллуулах, халдварт өвчин (тухайлбал,

БЗХӨ, ХДХВ болон сүрьеэ), архи болон мансууруулах бодисын хэрэглээг

хязгаарлах, сэтгэцийн эрүүл мэндийг дэмжих, хүйсийн болон гэр бүлийн

хүчирхийлэл, амиа хорлолтоос урьдчилан сэргийлэх, хоол хүнсний тэжээллэг

чанар, амьдралын хэв маяг болон бие бялдрыг чийрэгжүүлэх үйл ажиллагаа

зэргийг оруулан Түншлэгч сумдын эрүүл мэндийн талаарх кампанит ажлуудад

дэмжлэг үзүүлэх үүднээс хамтран ажиллахыг зөвшөөрч байна.(l)  Талууд Ханбогд суманд малчид болон орон нутгийн бусад гишүүдийн эрүүл

мэндийн асуудлаар судалгаа явуулахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор хамтран

ажиллахыг зөвшөөрч байна.(m)  ОТ ХХК нь өөрийн шийдвэрт үндэслэн SOS Эмнэлэг болон эрүүл мэндийн

ажилтнуудаараа дамжуулан орон нутгийн оршин суугчдад яаралтай түргэн

тусламжийн үйлчилгээ үзүүлэх, эмнэлэгийн нүүлгэн шилжүүлэлтэд туслалцаа

үзүүлэх, эмнэлэгийн тоног төхөөрөмжийг ашиглах бололцоо олгох болон

Ханбогдын эмнэлэгийн ажилтнуудыг дадлагажуулах болон тэдэнд сургалт явуулж

болно. Эдгээр үйл ажиллагааг Харилцааны хороонд жил бүр тайлагнана.Боловсрол


                                                                                                                                    40(n)   2015 онд ОТ ХХК нь Даланзадгад сумын ахлах ангийн сурагчдын хувь хүний

хөгжилд чиглэсэн “Залуусын хөгжлийн хөтөлбөр”-ийг Даланзадгад суманд

эхлүүлнэ.(o)  Талууд дараагийн жилүүдэд бусад Түншлэгч сумдад Даланзадгад суманд

хэрэгжүүлсэн “Залуусын хөгжлийн хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэхэд Өмнөговь

аймгийн Боловсрол, соёлын газарт дэмжлэг үзүүлэх үүднээс хамтран ажиллахыг

зөвшөөрч байна.(p)  Өмнөговь аймгийн хүний нөөцийн төлөвлөлт болон бодлого, мэргэжилтэй

ажиллах хүчний бодит эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан ОТ ХХК нь Монгол Улсын

магадлан итгэмжлэгдсэн их, дээд сургуулиудад бакалаврын түвшинд суралцаж буй

Өмнөговь аймгийн сонгогдож шалгарсан оюутнуудад санхүүгийн туслалцаа

үзүүлдэг “Говийн тэтгэлэгт хөтөлбөр”-ийг дэмжихийг зөвшөөрч байна.(q)  Талууд Гэрээ хүчин төгөлдөр болох өдрөөс хойш таван жилийн хугацаанд “Говийн

тэтгэлэгт хөтөлбөр”-ийг дэмжих зорилгоор хоорондоо болон Түншлэгч сумд,

Өмнөговь аймгийн Боловсрол, соёлын газар болон холбогдох бусад

байгууллагуудтай хамтран ажиллахыг зөвшөөрч байна.(r)  Талууд Даланзадгад суманд “уул уурхайн жишиг сургууль” байгуулахыг дэмжих

үүднээс өөр хоорондоо болон Монгол Улс дахь Америкийн Их Сургуультай

хамтран ажиллахыг зөвшөөрч байна.(s)  ОТ ХХК ба Ханбогд сум нь Ханбогдын сургууль, цэцэрлэгийг сайжруулахад

дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор хамтран ажиллахыг зөвшөөрч байна.Мэргэжлийн боловсрол(t)  Талууд Өмнөговь аймгийн иргэдийн ажил эрхлэлтэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор

шаардлагатай ур чадвар, мэдлэг, практик туршлага эзэмшүүлэхэд чиглэсэн 20152016 оны “Ажлын байранд бэлтгэх хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэхэд Өмнөговь

аймгийн эрх бүхий байгууллагуудтай хамтран ажиллахыг зөвшөөрч байна. Тус

хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлсний дараа Өмнөговь аймгийн эрх бүхий

байгууллагуудаас энэхүү хөтөлбөрийг цаашид үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэхэд ОТ

ХХК үргэлжлүүлэн дэмжлэг үзүүлнэ.(u)  ОТ ХХК болон түүний ханган нийлүүлэгч байгууллагуудад хөдөлмөр эрхлэх

хүсэлтэй Өмнөговь аймгийн сонгогдсон иргэдэд техникийн үндсэн мэдлэг, ур

чадвар олгох үүднээс “Дадлага олгох өмнөх сургалтын хөтөлбөр” –ийг 2015-2016

онд зохион байгуулж, хэрэгжүүлнэ.(v)  Талууд “Дадлагажуулах сургалтын хөтөлбөр”-ийг тогтвортой хэрэгжүүлэх

зорилгоор өөр хоорондоо болон Түншлэгч сумд, Өмнөговь аймгийн Боловсрол,

соёлын газартай хамтран ажиллахыг зөвшөөрч байна.(w)  Талууд Өмнөговь аймаг дахь хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтэд суурилсан

Техникийн болон мэргэжлийн боловсролын сургалт (ТМБС)-ын тогтолцоог

цаашид хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор хамтран ажиллахыг зөвшөөрч

байна.(x)  ОТ ХХК нь ажлын байранд бэлтгэх сургалт, холбогдох бусад асуудлын талаар

мэдээлэл өгөх материалуудыг бэлтгэж, тэдгээрийг Түншлэгч сумдад өргөнөөр

түгээнэ.


                                                                                                                                          41(y)  Талууд ажлын байранд бэлтгэхэд (ялангуяа малчин өрхүүдийг) дэмжлэг үзүүлэх

ямар төрлийн сургалт шаардлагатай болохыг тогтоож, харилцан тохиролцох

зорилгоор Харилцааны хороогоор дамжуулан ажиллахыг зөвшөөрч байна.Хөдөлмөр эрхлэлт


(z)  ОТ ХХК нь эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагааны талаар Монгол Улсын холбогдох

хууль тогтоомжид нийцсэн аюулгүй ажлын байр бий болгох үүднээс эрүүл ахуй,

аюулгүй ажиллагааны бодлого, тогтолцоо, журмуудыг үргэлжлүүлэн бий болгоно.(aa)  Талууд Түншлэгч сумдад хөдөлмөр эрхлэхэд бэлэн байгаа оршин суугчдын

мэдээллийн санг бүрдүүлэхэд хамтран ажиллахыг зөвшөөрч байгаа бөгөөд үүнтэй

холбоотойгоор хөдөлмөрийн ба ур чадварын судалгааг тухай бүр явуулна. Үр дүн

болон ОТ ХХК дахь Өмнөговь аймгийн ажилтнуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн

түвшинг Харилцааны хорооны хурлаар жил бүр танилцуулж, хэлэлцүүлнэ.(bb)  ОТ ХХК нь өөрт байгаа ажлын байрыг зарлахад (дотооддоо болон нийтэд)

Түншлэгч сумдтай ажиллахыг зөвшөөрч байна.Нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд иргэд, нийгмийн бүлгүүдийн оролцоо


(cc)  Талууд Түншлэгч сумдын нийгмийн үндсэн бүлгүүд (тухайлбал Ахмадын холбоо

ба залуусын бүлгүүд гэх мэт)-д зориулсан ОТ ХХК-ийн мэдээлэл, уулзалт,

семинар, зорилтот зөвшилцөл болон сургалт, дэмжлэг үзүүлэх хөтөлбөрүүдийг

хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх үүднээс Харилцааны хороогоор дамжуулан

хамтран ажиллахыг зөвшөөрч байна.(dd)  ОТ ХХК нь орон нутгийн иргэд, аж ахуй нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн гомдол,

маргаан болон санал хүсэлтийг хүлээн авах, хянах, шийдвэрлэх системийг

бүрдүүлэх ба тус системийн зорилго, ашиглалтын талаар Түншлэгч сумдын оршин

суугчдад танилцуулж, нийт ирүүлсэн өргөдөл, гомдлуудын ерөнхий шинж чанар,

тэдгээрийг шийдвэрлэсэн байдлын талаар Харилцааны хороонд жил бүр мэдээлнэ.(ee)  ОТ ХХК нь Ахмадын өдрөөр Түншлэгч сумдын ахмад настай оршин суугчдаас

бүрдсэн сонгогдсон бүлгүүдийг ОТ Төслийн талбайтай танилцуулах буюу нээлттэй

өдөрлөг зохион байгуулах зэрэг ажлыг Харилцааны холбоогоор дамжуулан

явуулна.(ff)  ОТ ХХК нь өөрийн аюулгүй байдлын тогтолцоо, журмыг Түншлэгч сумдад

ойлгуулах, тэдгээрийг орон нутгийн онцлогт тохируулахдаа Харилцааны

хороогоор дамжуулан ажиллах ба энэ нь ОТ Төслийн талбай болон эд хөрөнгийн

нэгдмэл байдал, аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлөхөөргүй байна.(gg)  ОТ ХХК нь өөрийн ажилтнууд, гэрээт гүйцэтгэгчдэд зориулан орон нутгийн иргэд,

аж ахуйн нэгж, байгууллагын талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн сургалт

явуулах ба түүний агуулга, хэлбэр болон Түншлэгч сумд хэрхэн дэмжлэг үзүүлж

болох талаар Харилцааны хороогоор дамжуулан зааварчилгаа авна.(hh)  ОТ ХХК нь нийгмийн эсрэг болон хууль бус зан үйлийн эсрэг дүрэм, журмуудыг

оруулан ажилтнууд, гэрээт байгууллага, иргэдийн үйлдэл, үйл ажиллагаагааг зөв

зохистой түвшинд байлгах журмыг сахиулна.(ii)  ОТ ХХК нь өөрийн явуулж буй үйл ажиллагааны тухай цаг үеийн мэдээллээр

хангах, зорилтот бүлгийн ажил (зохимжтой байдлаар)-ыг зохион байгуулж, ажлын

байранд бэлтгэх сургалтын талаар болон холбогдох бусад асуудлаар мэдээлэл өгөх

                                                                                                                                  42үүднээс Ханбогд сумын багийн хурлуудад тогтмол оролцох ба хийсэн

хэлэлцүүлгийн талаар Харилцааны хороонд эргэж тайлагнана.


 


                                                                                                                                                        43

 
Хавсралт 9 – Орон нутгийн бизнесийн  хөгжлийг дэмжих, тэдгээрээс бараа,

үйлчилгээ худалдан авах


ОТ ХХК-аас хэрэгжүүлэх шаардлагатай тодорхой Амлалтуудыг дараах байдлаар товчлон

тусгасан болно. Эдгээр Амлалтуудын талаарх ойлголт, үр дагаврыг энэхүү Гэрээний 5.6 дахь

хэсэгт тайлбарласан болно. Амлалтын талаарх зөв тайлбар, түүний хууль зүйн үр дагаврыг

ойлгох үүднээс Амлалтын талаарх тайлбарыг агуулсан баримт бичгийг лавлаж харах нь зүйтэй.

Олон тохиолдолд Үүргүүд, Амлалтуудад хамаарах холбогдох шаардлагууд, нөхцөлүүд болон

хариу амлалтууд дор дурдсан Үүргүүд, Амлалтуудын хураангуйд ороогүй болно.1.           1 дэх хэсэг - АмлалтуудОТ ХХК нь орон нутгийн бизнесийн хөгжлийг дэмжих, тэдгээрээс худалдан авалт хийх болон

Түншлэгч сумдын хувьд дараах Амлалтуудыг өгч байна.


(a)  ОТ ХХК нь орон нутгийн бизнес эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг эхлүүлэх болон өсөн

нэмэгдүүлэхэд туслалцаа үзүүлэх бизнесийн хөгжлийн тусгай хөтөлбөрүүдийг

дэмжиж ажиллах ба ингэснээр орон нутгийн бизнес эрхлэгчид нь ОТ Төсөлд

ханган нийлүүлэлт хийнэ. Түүнчлэн ОТ ХХК нь бизнесийн Монгол хамтрагчдын

үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, тэдний үйл ажиллагааг төрөлжүүлэх үүднээс дэмжиж

ажиллах бөгөөд ингэснээр тэднийг ОТ ХХК-аас бүрэн хамааралгүй болгох юм.(b)  ОТ ХХК нь үйлчилгээ болон бараа материал нь цаг хугацаа, өртөг зардал, тоо

ширхэгийн хувьд өрсөлдөхүйц байгаа нөхцөлд Өмнөговь аймагт бизнесийн үйл

ажиллагаа явуулж буй бизнес эрхлэгчдэд давуу байдал олгох үндсэн дээр, Монгол

Улсын иргэд болон/эсхүл хуулийн этгээдийн ханган нийлүүлсэн үйлчилгээ,

Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн тоног төхөөрөмж, түүхий эд, материал болон сэлбэг

хэрэгслийг худалдан авах буюу ашиглах бөгөөд ОТ Төсөлд шаардлагатай байгаа

ачаа тээвэр болон тээвэрлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх Монгол Улсын ханган

нийлүүлэгчдэд давуу байдал олгоно.


2.              2 дахь хэсэг - Үүргүүд


Дор товчлон дурдсан Үүргүүдийг биелүүлэхээр Талууд харилцан тохиролцсон болно. Эдгээр

Үүргүүдийг тайлбарлахдаа:


(a)  aль нэг Тал нь зарим зүйлийг хийж "болно" гэж заасан байвал уг зүйлийг тухайн

Тал хийх үүрэг хүлээгээгүй боловч тухайн зүйлийг өөрийн шийдвэрээр хийх буюу

хийхгүй байхыг сонгох бүрэн эрхтэй байхыг ойлгоно;(b)  "дэмжлэг үзүүлэх" гэсэн нь аливаа заасан зорилгын үр дүн эсхүл түүний биелэлтэд

баталгаа өгч байгаа гэсэн үг биш юм. Энэ нь тухайн Талд санхүүгийн дэмжлэг

үзүүлэх буюу санхүүгийн эсхүл бизнесийн хувьд таагүй байдалд хүргэх үүрэг

үүсгэхгүй бөгөөд тухайн Талын хувьд нөхцөл байдлаас хамааран үндэслэлтэй

бөгөөд боломжтой байх гэсэн ойлголтоор хязгаарлагдана.Талууд нь орон нутгийн аж ахуй нэгжийн хөгжлийг дэмжих, тэдгээрээс бараа, үйлчилгээ

худалдан авах болон Түншлэгч сумдтай холбоотойгоор дараах Үүргүүдийг хүлээхээр харилцан

тохиролцсон болно:

                                                                                                                                     44(a)   ОТ ХХК нь Өмнөговь аймгийн эдийн засгийн хөгжүүлэх болон түүний тогтвортой

байдлыг дэмжиж, орон нутгийн ханган нийлүүлэгчдийн ажлын байр, орлого,

мэдлэг ур чадвар болон технологийн дэвшлийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн

“Өмнөговийн ханган нийлүүлэгчийн хөгжлийг дэмжих худалдан авалтын

бодлого”-ыг баримталж ажиллана. ОТ ХХК нь энэхүү бодлогыг сайжруулахад

чиглэсэн хэлэлцүүлэг хийх, санал хүсэлт болон зөвлөгөө авахыг Харилцааны

хорооноос хүсч болох ба бүх Талууд түүний хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлж

ажиллана.(b)  ОТ ХХК нь "Өмнөговь аймгийн Ханган нийлүүлэгч"-ийг тодорхойлох үүднээс

тусгайлсан шалгуурыг тухай бүр ашиглах буюу өөрчилж болох бөгөөд үүнд

Өмнөговь аймгийн нутаг дэвсгэрт үйлдвэрлэсэн/ханган нийлүүлсэн бараа буюу

үзүүлсэн үйлчилгээ эсэх, ханган нийлүүлэгчид нь Өмнөговь аймагт бүртгэлтэй

бөгөөд тэнд татвар төлдөг эсэх, түүнчлэн ханган нийлүүлэгчийн ажиллах хүчний

ихэнх нь Өмнөговь аймагт оршин сууж, ажил, үйлчилгээгээ явуулдаг эсэхийг

харгалзан үзэж болно.(c)  ОТ ХХК нь жил бүр "Өмнөговь аймгийн Ханган нийлүүлэгч"-ээс худалдан авахад

зарцуулах зарцуулалтын зорилтыг тодорхойлох ба тэрхүү зорилтын хэрэгжилтийн

тайланг Харилцааны хороо болон холбогдох орон нутгийн захиргааны

байгууллагуудад танилцуулна.(d)  ОТ ХХК нь Өмнөговь аймгийн ханган нийлүүлэгчид амжилттай, бизнесийн ёс

зүйтэй менежмент, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа болон байгаль орчны дадал

зэргийг эзэмшүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх үүднээс цуврал сургалтуудыг зохион

байгуулахаас гадна бусад хөгжлийг дэмжих үйл ажиллагааг мөн харгалзаж үзнэ.(e)  ОТ ХХК нь жил бүр Өмнөговь аймгийн ханган нийлүүлэгчдийг үнэлж, хууль зүйн

болон бизнесийн цогц шаардлагуудыг хэрхэн хангасан зэргийг харгалзан үзэж

амжилт гаргасан ханган нийлүүлэгчийг бусдад таниулах, шагнаж урамшуулах

болон дэмжих зэргээр тусгайлан шалгаруулна.(f)  Талууд нь Түншлэгч сумд дахь уул уурхайн бус эдийн засгийн боломжуудыг

хөгжүүлэх үүднээс орон нутгийн бизнесийн болон эдийн засгийн хөгжлийн

хөтөлбөр (ОНБЭЗХХ)-т дэмжлэг үзүүлэхийг харилцан зөвшөөрч байгаа ба

хэлэлцүүлэг хийх, сайжруулахад чиглэсэн санал хүсэлт болон зөвлөгөөг

Харилцааны хорооноос хүлээн авах бөгөөд бүх Талууд түүний хэрэгжилтэд

дэмжлэг үзүүлэхийг зөвшөөрч байна.


                                                                                                                    45Хавсралт 10 - Дэд бүтэц, хөрөнгө  оруулалтын төслүүд


ОТ ХХК-аас хэрэгжүүлэх шаардлагатай тодорхой Амлалтуудыг дараах байдлаар товчлон

тусгасан болно. Эдгээр Амлалтуудын талаарх ойлголт, үр дагаврыг энэхүү Гэрээний 5.6 дахь

хэсэгт тайлбарласан болно. Амлалтын талаарх зөв тайлбар, түүний хууль зүйн үр дагаврыг

ойлгох үүднээс Амлалтын талаарх тайлбарыг агуулсан баримт бичгийг лавлаж харах нь зүйтэй.

Олон тохиолдолд Үүргүүд, Амлалтуудад хамаарах холбогдох шаардлагууд, нөхцөлүүд болон

хариу амлалтууд дор дурдсан Үүргүүд, Амлалтуудын хураангуйд ороогүй болно.1.          1 дэх хэсэг – АмлалтуудОТ ХХК нь нийтийн зориулалттай дэд бүтцийн байгууламж, хөрөнгө оруулалтын төслүүд болон

Түншлэгч сумдын талаар дараах Амлалтуудыг өгч байна:


(a)  ОТ ХХК нь улсын болон орон нутгийн чанартай авто зам, шугам хоолой болон

бусад тээврийн байгууламжуудыг барьж байгуулахдаа Монгол Улсын бүх хууль

тогтоомж, журмуудад нийцүүлж ажиллах бөгөөд зам болон тээврийн нэгдсэн

сүлжээ, хөгжлийн хэтийн төлөвлөгөөтэй уялдуулахад бүхий л хүчин чармайлт

гаргана.(b)  ОТ ХХК нь тодорхой Нийтийн зориулалттай дэд бүтцийн байгууламж/үйлчилгээг

ОТ Төслийн үйл ажиллагаанд саад учруулахгүйгээр ашиглах эрхийг олон нийт,

Засгийн газар болон гуравдагч этгээдэд олгож болно.(c)  ОТ ХХК нь Нийтийн зориулалттай дэд бүтцийн байгууламж/үйлчилгээний өмчлөл

болон/эсхүл удирдлагыг гэрээний үндсэн дээр орон нутгийн иргэдийн хэрэгцээнд

зориулж орон нутгийн эрх бүхий байгууллагуудад шилжүүлж болох боловч

тийнхүү шилжүүлэх нь ОТ Төсөлд тухайн дэд бүтэц/үйлчилгээг ашиглахад болон

ОТ Төслийн үйл ажиллагаанд саад учруулахааргүй байна.


2.            2 дахь хэсэг - ҮүргүүдДор товчлон дурдсан Үүргүүдийг биелүүлэхээр Талууд харилцан тохиролцсон болно. Эдгээр

Үүргүүдийг тайлбарлахдаа:


(a)  aль нэг Тал нь зарим зүйлийг хийж "болно" гэж заасан байвал уг зүйлийг тухайн

Тал хийх үүрэг хүлээгээгүй боловч тухайн зүйлийг өөрийн шийдвэрээр хийх буюу

хийхгүй байхыг сонгох бүрэн эрхтэй байхыг ойлгоно;(b)  "дэмжлэг үзүүлэх" гэсэн нь аливаа заасан зорилгын үр дүн эсхүл түүний биелэлтэд

баталгаа өгч байгаа гэсэн үг биш юм. Энэ нь тухайн Талд санхүүгийн дэмжлэг

үзүүлэх буюу санхүүгийн эсхүл бизнесийн хувьд таагүй байдалд хүргэх үүрэг

үүсгэхгүй бөгөөд тухайн Талын хувьд нөхцөл байдлаас хамааран үндэслэлтэй

бөгөөд боломжтой байх гэсэн ойлголтоор хязгаарлагдана.Талууд Түншлэгч сумдын нийтийн зориулалттай дэд бүтцийн байгууламж, хөрөнгө оруулалтын

төслүүдтэй холбоотойгоор дараах Үүргүүдийг хүлээхээр харилцан тохиролцов:


(a)  Талууд ОТ Төслийн нөлөөлөлд өртсөн сумдын хот төлөвлөлт болон засаглалыг

сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэхэд Харилцааны хороогоор дамжуулан хамтран

ажиллахыг зөвшөөрч байна.


                                                                                                                           46(b)  Талууд Ханбогд сумын төвийг тогтвортойгоор усаар хангах системийг

байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор хамтран ажиллахыг зөвшөөрч байна.(c)  Талууд өөрсдийн хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн аливаа томоохон хэмжээний

барилгын төслүүдийн орон нутагт үзүүлж болзошгүй нөлөөлөл, түүнийг бууруулах

арга замууд болон тэдгээрийг хамтран ашиглах боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор

зураг төсөл боловсруулсны үр дүнд хамтын хүчин чармайлт гаргах талаар

хэлэлцэх зорилгоор мэдээллийг цаг тухайд нь Харилцааны хороонд хүргүүлэхийг

зөвшөөрч байна.(d)  ОТ ХХК нь нийтийн зориулалттай хог хаягдлын менежментийн байгууламжуудыг

сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор техникийн зөвлөгөө өгөх боловч

тэдгээрийн өмчлөл, удирдлагыг сумын удирдлага, захиргааны байгууллагууд

хэрэгжүүлнэ.(e)  Талууд нийтийн зориулалттай хог хаягдлын менежментийг үе шаттайгаар

сайжруулахад дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллана.


                                                                                                                                47Хавсралт 11 – Хэрэгжүүлэх Төлөвлөгөө

1. Харилцааны хороо

Ажил үүрэг даалгавар                                                                                  Хариуцах этгээд

Талууд Харилцааны хорооны гишүүдээр ажиллаж өөрсдийн                   Тал тус бүр
төлөөлөгчдийг нэр дэвшүүлнэ                                                                           

Анхны хурлыг зохион байгуулна (үүнд хуралдах өдөр, газар                  ОТ ХХК (Харилцааны
ыолон төлөвлөгөө зэргийг тодорхойлно)                                                   хорооны нарийн бичгийн                                                                                                                             хувьд)

Харилцаан хорооны Дарга(ууд)-г томилно                                                Харилцааны хороо

Харилцааны хорооны үйл ажиллагааны дүрэм, журмын                         Харилцааны хороо
төслүүдийг боловсруулж батална

Анхны Ажлын хэсгүүдийг байгуулна                                                           Харилцааны хороо     

Ажлын хэсгийн үйл ажиллагааны дүрэм, журмын                                     Ажлын хэсгүүд/                    төслүүдийг Ажлын хэсгүүд боловсруулж, улмаар                                     Харилцааны хороо
баилуулахаар Харилцааны хороон хүргүүлнэ

ХДС-д Ирүүлсэн саналыг шалгаж, үнэлэн, шийдвэр                              Харилцааны хороо/ХДС
гаргахад баримтлах ХДС-ын Протоколыг ХДС-тай 
хамтран хэлэлцэж батална 


2. ХДС

Ажил/үүрэг даалгавар                                                                                 Хариуцах этгээд

Талууд ХДС-ын Удирдах зөвлөлийн гишүүдээр ажиллах                        Талууд
өөрсдийн төлөөлөгчдийн нэр дэвшүүлнэ

ХДС-ын байгуулна                                                                                      Талууд (ОТ ХХК тэргүүлж                  - Энэхүү гэрээнд дүрмийн хэлбэрийг                                            оролцоно)
               харилцан тохиролцоно
            - ХДС-г үүсгэн байгуулах шийдвэр гаргаж, Талууд   
              харилцан тохиролцсон хэлбэрээр ХДС-ийн дүрмийг
              батална
            - ХДС-г байгуулахаар шийдэрлэснийг бүртгүүлж, ХДС-
              ийн дүрмийг Улсын Бүртгэлийн Газарт бүртгүүлнэ
ХДС-ийн Удирдах зөвлөлийн анхны хурлыг зохион байгуулна                ХДС-ийн Удирдах зөвлөл
(үүнд хуралдах өдөр, газар болон төлөвлөгөө зэргийг
тодорхойлно) 

ХДС-ийн Удирдах зөвлөлийн даргыг томилно                                           ХДС-ийн Удирдах зөвлөл

Гүйцэтгэх захирал,  нарийн бичиг болон ажлын албаны                           ХДС-ийн Удирдах зөвлөл
ажилтнуудыг томилно


                                                                                                                                             48Итгэмжлэгдсэн зөвлөхийг
томилно                                                     
ХДС-ийн Удирдах зөвлөл


ХДС-ийн Удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны
дүрэм,                     
ХДС-ийн Удирдах зөвлөл

журмын төслийг боловсруулж, батална  ОТ ХХК-аас Санхүүгийн дэмжлэгийг
хүлээн авахын тулд                 
ХДС-ийн Удирдах зөвлөлөөс


банкны данс нээж, гарын үсэг зурах эрх
бүхий этгээдийг                  
өгсөн удирдамжийн дагуу

томилно                                                                                                  Гүйцэтгэх захирал болон                                                                                                                             Итгэмжлэгдсэн зөвлөх 


ХДС-ээс Санхүүжилт олгох шалгуур, алсын
хараа болон                  
ХДС-ийн Удирдах зөвлөл

урт хугацааны стратеги, төлөвлөгөөг боловсруулж, батална


ХДС-ийн анхны Дэд хороодыг байгуулах
талаар хэлэлцэнэ             
ХДС-ийн Удирдах зөвлөл     


Хэрэв Дэд хороод байгуулагдсан бол
тэдгээрийн үйл                       Д
эд хорооны гишүүд/ ХДС-

ажиллагааны дүрэм, журмыг боловсруулж,
улмаар                           
ийн Удирдах зөвлөл

батлуулахаар ХДС-ийн Удирдах зөвлөлд хүргүүлнэ


ХДС-д Ирүүлсэн саналыг хянан шалгаж, үнэлж,
шийдвэр                
Харилцааны хороо / ХДС

гаргахад баримтлах ХДС-ийн Протоколыг Харилцааны

 хороотой хамтран
хэлэлцэж, батална


Энэхүү Гэрээний 8.7-д заасан жилийн
эцсийн болон                        
ХДС-ийн Удирдах зөвлөл

 олон удаагийн аудит хийх аудитын байгууллагыг тодорхойлно


Энэхүү Гэрээний 8.6-д заасны дагуу
Дэмжлэг нь олон нийтэд         
ХДС-ийн Удирдах зөвлөл

хэрхэн хүртээмжтэй байх талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг 

түгээх албан ёсны журмуудыг боловсруулна


                                                                                                                                              49                               Хавсралт А
                               Харилцан ойлголцлын санамж бичиг                    (Мэдээллийн системийн зүгээс өгөх тайлбар: Гэрээний эх бичвэрт зурган                                              хэлбэрээр хавсаргагдсан тул текст хэлбэрээр оруулах боломжгүй байсан болно.                                  Иймд  Хавсралт А-г мэдээллийн систем дэх гэрээний PDF хувилбараас үзнэ үү.)


                                     Хавсралт B
                                     Үйл явцын гэрээ


 (Мэдээллийн системийн зүгээс өгөх тайлбар: Гэрээний эх бичвэрт зурган                                              хэлбэрээр хавсаргагдсан тул текст хэлбэрээр оруулах боломжгүй байсан болно.                                  Иймд  Хавсралт B-г мэдээллийн систем дэх гэрээний PDF хувилбараас үзнэ үү.)


                                           Хавсралт C
                                          Хамтран ажиллах гэрээ

              (Мэдээллийн системийн зүгээс өгөх тайлбар: Гэрээний эх бичвэрт зурган                                              хэлбэрээр хавсаргагдсан тул текст хэлбэрээр оруулах боломжгүй байсан болно.                                  Иймд  Хавсралт А-г мэдээллийн систем дэх гэрээний PDF хувилбараас үзнэ үү.)
                    Хавсралт D
                    Гэрээ хүчин төгөлдөр болохоос өмнө
                    үзүүлсэн дэмжлэгийн талаарх хүснэгт

                              ОТ ХХК-ийн зүгээс орон нутагт үзүүлсэн үр өгөөжүүд (2004-2014 он)Он                            Сум                                      Төслүүд болон хөтөлбөрүүд 


2004-2008             Ханбогд                                 Дэмчигийн хийдийг засан сайжруулах                      
                                                                             Сургуулийн барилгын ажил болон тоног                                                                                                   төхөөрөмжүүд, цэцэрлэгийн өргөтгөл, эмнэлгийн                                                                                   барилгын ажил болон тоног төхөөрөмжүүд,                                                                                            малчдад  зориулсан худгууд гаргах,  мөн оюутны                                                                                    тэтгэлэг 
                           Өмнөговь                                Англи хэлний сургалт, эмч нарын дотуур байр, 
                                                                           оюутны тэтгэлэг, эмчийн тэтгэлэг
                          Баян-Овоо                               Дизель түлш, сургуулийн дотуур байрны засварын                                                                                 ажил,  Хар Заг багт мотоциклууд
                          Манлай                                    Манлай сумд хайгуулын бааз (хандив)

 2009                Өмнөговь                                  Хандив - Эмчийн тэтгэлэг, Говь оюутны тэтгэлэг, Говь
                                                                           наадам
                         Манлай                                     Цахилгаан үүсгүүрийн дизель түлш
                         Баян-Овоо                               Цахилгаан үүсгүүрийн дизель түлш
                        Ханбогд                                     Цахилгаан үүсгүүрийн дизель түлш
                                                                          Эмнэлэгт түргэн тусламжийн машин, шүдний                                                                                          эмнэлгийн  тоног төхөөрөмж болон бусад

2010              Ханбогд                                      Дизель түлш болон Генератор / Гашуун сухайт
                      Манлай                                       Цахилгаан үүсгүүрийн дизель түлш
                      Баян-Овоо                                  Цахилгаан үүсгүүрийн дизель түлш
                     
                      Өмнөговь                                   Эмч нарын дотуур байранд үзүүлсэн дэмжлэг
                      Даланзадгад                             Мал аж ахуйн судалгаа, мал хамгаалах сан, малын                                                                               тэжээл 
                                                                         Хамтын оролцоот байгаль орчны хяналт шинжилгээ
                                                                        Соёлын өвийн хөтөлбөр
                                                                        Эмч нарт тэтгэмж, тэтгэлэг олгох
                                                                        Орон нутгийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй
                                                                        байдлын хөтөлбөр

2011              Ханбогд                                     Цахилгаан үүсгүүрийн дизель түлш
                                                                         Усны эх үүсвэрийн хайгуулын ажил
                                                                        Сумын төвд хайрган зам эхлүүлсэн
                                                                        Онгоцоор нисэх зардалд татаас өгсөн (сард 16 хүнд)
                                                                         Мэргэжил, сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн барилгын                                                                             ажил
                                                                         Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөлүүд
                    
                    Манлай                                        Цахилгаан үүсгүүрийн дизель түлш
                                                                         ОТ болон Манлай сумын хооронд хайрган зам тавих
                                                                          барилгын ажил

                   Баян-Овоо                                   Цахилгаан үүсгүүрийн дизель түлш
                                                                        Спорт заалны барилгын ажил

                    Өмнөговь                                   Эрүүл мэндийн байгууллага, хөгжимт жүжгийн театрт                        Даланзадгад                              тоног төхөөрөмж, Цагдаагийн байгууллагад 15 гэр
                                                                       Усны эх үүсвэрийн хайгуулын ажил
                                                                       Соёл, спортын цогцолбор

                                                                   Хатуу хог хаягдлын тоног төхөөрөмжөөр хангах (2 ачааны
                                                                   машин, 10 чингэлэг)
                                                                   Орон нутгийн бизнесийн хөгжүүлэх, Хамтын оролцоот
                                                                    байгаль орчны хяналт шинжилгээ
                                                                   Соёлын өвийн хөтөлбөр
                                                                   Орон нутгийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй
                                                                   байдлын хөтөлбөр        2012                                 Ханбогд                 Цахилгаан үүсгүүрийн дизель түлш
                                                                               35 кВт-ын цахилгаан дамжуулах шугамыг ОТ-оос 
                                                                               Ханбогд сум хүртэл тавих барилгын ажил
                                                                               Сумын төвийн хайрган зам, хоолой, бетон гарцын                                                                                 барилгын ажлыг дуусгах
                                                                               Малын тэжээл
                                                                               Онгоцоор нисэх зардалд татаас өгсөн (сард 16                                                                                        хүнд)
                                                                               Мэргэжил, сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн                                                                                               барилгын ажил
                                                                               Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөлүүд


                                          Манлай                       Малын тэжээл
                                                                              Цахилгаан үүсгүүрийн дизель түлш

                                        Баян-Овоо                   Цахилгаан үүсгүүрийн дизель түлш
                                                                             Малын тэжээл
                                                                             Спорт заалны барилгын ажил


                                       Өмнөговь                      Мэргэжил, сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн                                                         Даланзадгад                 барилгын ажил
                                                                             Малчдад малын тэжээл
                                                                             Эрүүл мэндийн байгууллага, Байгаль орчны                                                                                            судалгааны төв
                                                                              Хамтын оролцоотой байгаль орчны хяналт                                                                                             шинжилгээ,
                                                                             Бэлчээрийн менежментийн хөтөлбөр
                                                                            Соёлын өвийн хөтөлбөр
                                                                            Соёл, спортын цогцолбор
                                                                            Орон нутгийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа,                                                                                         аюулгүй байдлын хөтөлбөр2013                          Ханбогд                               Усны эх үүсвэрийн хайгуулын ажил
                                                                               35 кВт-ын цахилгаан дамжуулах шугамыг ОТ-                                                                                         Ханбогд сумын хооронд тавих барилгын ажил
                                                                               Ханбогд сумаас ОТ-руу тавих замын техник эдийн                                                                                засгийн үндэслэл болон зураг төсөл
                                                                               Ханбогд сумын олон нийтийн цэцэрлэгт хүрээлэнд
                                                                               тоглоомын талбай
                                                                               Ханбогд сумын газар тариалангийн талбайн                                                                                          хашаа  тавих
                                                                              Ханбогд суманд 5.5км урт замыг засмал болгох


                           Манлай                                      Спорт заалны барилгын зураг төслийг                                                                                                       боловсруулж, барилгын ажлыг эхлүүлсэн


2014                  Ханбогд                                      Хамтын оролцоот байгаль орчны хяналт шинжилгээ
                                                                              Орон нутгийн бизнес, эдийн засгийн хөгжил
                                                                              Оролцогч талууд болон орон нутгийн түншлэл
                                                                              Ханбогд сумын ундны усны худаг гаргах, усыг
                                                                              цэвэршүүлэх, цэвэр усан хангамж
                                                                              Ханбогд сумын тоглоомын талбайн барилгын                                                                                           ажлыг дуусгах
                                                                             Ханбогд сумын дотор замыг засмал болгон ажлыг                                                                                    дуусгах


                         Манлай                                         Манлай сумын спорт заал


                         Баян-Овоо                                   Баян-Овоо сумын спорт заал
                                                                            Ханбогд сум, Баян-Овоо сумыг эрчим хүчинд холбох


                          Өмнөговь                                   Соёлын өвийг хамгаалах
                         Даланзадгад                              Орон нутгийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа,                                                                                         аюулгүй байдлын хөтөлбөр
                                                                             Малчдын худгийг засварлах
                                                                             Бэлчээрийн менежментийн хөтөлбөр (малчдын                                                                                     амьжиргааг дэмжих)

        2015              Ханбогд                        Ханбогд сумын цэвэр усан хангамж
                                                                    Ханбогд сум дахь авто замын ус зайлуулах суваг, үерийн
                                                                    хамгаалалт
                                                                   Ханбогд сум, Баян-Овоо сумыг эрчим хүчинд холбох
                                                                   Орон нутгийн түншлэлүүд
                                                                   Орон нутгийн бизнес, эдийн засгийн хөгжил


                            Манлай                         Манлай сумын спорт заал                         Өмнөговь                         Орон нутгийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй
                     Даланзадгад                        байдлын хөтөлбөр
                                                                  Соёл, спортын цогцолбор
                                                                  Соёлын өвийг хамгаалах
                                                                  Малчдын худгийг засварлах
                                                                  Бэлчээрийн менежментийн хөтөлбөр (малчдын амьжиргааг
                                                                  дэмжих)
                                                                 Даланзадгад суманд ТМБС-ын коллеж, Ханбогд суманд
                                                                  Техникийн сургалтын төвийг байгуулах


                                  Хавсралт E
                                  Үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх төслүүдОТ ХХК нь энэ Гэрээг байгуулсан өдөр энэ Гэрээний 7.2-д заасны дагуу дуусаагүй байгаа дараах

төслүүдийг хэрэгжүүлнэ:

(a)    Ханбогд суманд Хатуу хог хаягдлын менежмент (суваг, хог булах газар)(b)    Ханбогд суманд нөөц ихтэй худаг гаргах, ус хангамжийн барилга байгууламж(c)    Ханбогд суманд үерийн ус зайлуулах байгууламж(d)    Даланзадгад суманд Соёл, спортын төв(e)     Манлай суманд спорт заал