Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

2019 оны 11 сарын


14 -ны өдөр Дугаар 08 Завхан аймаг, Улиастай сум

Нэг. Ерөнхий зүйл


Усны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.6, 28.11, 29.1-д -д заасны дагуу


“Монгол ус” төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын 2019 оны 09-р сарын 27-ны


өдрийн 1/584 дугаартай ус ашиглуулах дүгнэлт, Хяргас нуур-Завхан голын сав


газрын захиргааны даргын 2019 оны 11 дугаар сарын 07 -ний өдрийн А/19 тоот


тушаалаар олгосон ус ашиглах зөвшөөрлийг үндэслэн:


Ус ашиглуулагчийг төлөөлж: Хяргас нуур - Завхан голын сав газрын


захиргааны Усны барилга байгууламж, үйлдвэр хөдөө аж ахуйн, ус ашиглалтын


асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Цаваандорж овогтой Отгонбилэг


Ус ашиглагчийг төлөөлж: Завхан аймгийн Завханмандал сумын төвөөс баруун


хойш 58 км, Улиастай хотоос баруун зүгт 210 км, Улаанбаатар хотоос 1200 км


зайтай оршино. 901120,0089 улсын бүртгэл, 5320607 регистрийн дугаартай


"Шувуун хар уул" ХХК-н уурхайн дарга Энэбиш овогтой Ганбат нар ус ашиглах


талаар тохиролцон энэхүү гэрээг 1 жилийн хугацаатайгаар байгуулав.


Хоёр. Гэрээний гол нөхцөл


2.1. Ус ашиглах зориулалт: Ажиллагсдын унд ахуй болон ■ үйлдвэрлэлийн


технологийн усны хэрэгцээнд:


2.2. Ашиглах усны хэмжээ: нийт 16 509 м3/жил


2.2.1 Технологийн ус 13 125 м3


2.2.2 Зам талбайн усалгаа 324 м3


2.2.4 Унд ахуйн хэрэгцээ 3060 м3

“Шувуун хар уул” ХХК-ийн 2019 онд ашиглах усыг газрын доорх өрөмдмөл


худгуудаас авч ашиглана. ________ _________ _


№ Худгийн нэр X У Худгийн Ундарга


гүн л/с


1 Худаг1 94° 40’14.80” 48“ 14’ 21.10" 83 2.0


2 РВ2 94и 40’36.10” 48и 14’26.90" 65 3.0

2.2.4. үйлчилгээ, м3/жил Хамааралгүй


2.2.5. эмчилгээ, сувилгаа, хүн/жил Хамааралгүй

2.3. Усны чанар, найрлага:


Уурхайн үйлдвэрлэлийн талбайн ашиглалты худгуудын усны чанарын


шинжилгээг улирал бүр шинжлүүлж байх,


Шинжилгээний дүнг улирал бүр манай сав газрын захиргаанд ирүүлэх


2.4. Усны эх үүсвэрийн:


Байршил: Уурхайд Баянхайрхан талбайн зүүн уулын Харанхуйн амнаас нийт


гүний 2 ш худаг ашиглана.


Барилга байгууламж: Өрөмдмөл худаг


Тоног төхөөрөмжийн нэр, марк : Худаг-1


QJD-7.5-100-3 маркийн насостой


Тоног төхөөрөмжийн нэр, марк : Худаг-2


QJD-7.5-100-3 маркийн насостой


Нийт усан сангийн багтаамж: 3000 мэ


Тоног төхөөрөмжийн нэр, марк:


25PNJ маркийн насостой


2.5. Хаягдал усны:


Хэмжээ: Унд ахуйн хэрэгцээнд нормоор тооцоход жилд 3060 м3 ус хэрэглэж,


хэрэглээнээс гарах бохир усыг бага оврын цэвэрлэх байгууламжаар цэвэрлэж,


ногоон байгууламжийн усалгаанд ашиглуулахаар Монгол-Ус ТӨААТҮГ-ийн


дүгнэлтэд заасны дагуу цэвэрлэгээг хийсэн байх


Стандартын шаардлага: Хаягдал усыг “Бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн


байршил, цэвэрлэгээний технологи түвшинд тавих үндсэн шаардлага” (MNS


4288-95)-ыг хангасан цэвэрлэх байгууламжид ариутгаж цэвэршүүлсэн байх,


Цэвэрлэсэн хаягдал ус нь “Дахин ашиглах цэвэрлэсэн ус” стандартын


шаардлага


(MNS 6734:2018)-ыг хангасан байх


Солбилцол: N 0 ’..........” Е 0.........’ ” - цэвэрлэх байгууламжийн


байршил буй хаягдал ус зайлуулах цэг бичих


2.6. Хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисын хэмжээ. Усны биохимийн


шинжилгээний дүнг хавсаргана.


Жинлэгдэх бодис, кг


Органик бодис, кг


Эрдэсбодис, кг


Хүнд металл, кг ___________


Аюултай бохирдуулах бодис, гр


2.7. Бохир ус цэвэрлэх барилга байгууламжийн байршил, хүчин чадал,


технологи, цэвэрлэх арга, цэвэрлэгээний түвшин:


Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээнд зааснаар,


ахуйн бохир усыг цэвэрлэх байгууламжийн цэвэрлэх чадварыг сайжруулж,


саарал усны чанарыг стандартад нийцүүлэх


2.8. Усны эх үүсвэрийг хамгаалах, усны нөөц хомсдох, бохирдохоос сэргийлэх


арга хэмжээ, түүнд зарцуулах хөрөнгийн хэмжээ:


Унд-ахуйн усны эх үүсвэрт ариун цэврийн хамгаалалтын бүс тогтоож,


журамлах, ус тээвэрлэхэд зориулалтын машин, ус хадгалах ган ашиглах


Тосгон болон үйлдвэрлэлийн ажлын үед гарах ахуйн бохир усыг


цэвэрлэх, халдваргүйжүүлэх, бохир усны цэвэршилтийн зэргийг хянах


зорилгоор усанд хими, бактериологийн шинжилгээг тогтмол хийж байх


Байгаль орчны итгэмжлэгдсэн лабораториор орчны хяналт шинжилгээ


хийлгэх арга хэмжээ авч, усны бохирдол, усны нөөцийн байдалд хяналт тавьж


ажиллах /улирал бүр/


Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө болон орчны хяналт


шинжилгээний хөтөлбөрт заагдсан арга хэмжээг тухайи оны онцлог байдалд


тохируулан нарийвчлан төлөвлөн хэрэгжүүлж байх


Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөнд 2019 онд 41,699 сая


төгрөг.үүнээс усны бохирдол, нөлөөллийг бууруулахад зориулж 1.5 сая төгрөг


тусгасан байна.


Уурхайн шавхалтын усыг зөвхөн уурхайн дотоодын замын тоосжилтыг


дарах зориулалтаар ашиглах


2.9. Усны тоолуурын:


Төрөл, нэр, дугаар:

Худаг-1


Тоолуурын дугаар: 201900378


Загвар: LXSG


Тоолуурын too: 1


Суурилуулсан байгууллага, огноо: 2019.09.29 Амь-Ус Трейд ХХК


Баталгаажуулсан байгууллага, огноо: 2019.06.21 -2021.06.21


Тоолуурын заалт: 00000


Төрөл, нэр, дугаар: Худаг- 2


Тоолуурын дугаар: 201900358


Загвар: LXSG


Тоолуурын too: 1


Суурилуулсан байгууллага, огноо: 2019.10.01


Баталгаажуулсан байгууллага, огноо: 2019.08.20-2021.08.20


Тоолуурын заалт: 00000


2.10. Сав газрын захиргаа болон Завханмандал сумын байгаль хамгаалагч,


БОХУ-н байцаагч, Шувуун хар уул ХХК-н мэргэжилтнүүд нарыг байлцуулан


цэвэр усны тоолуурын заалт, 12-р сарын 20-ны байдлаар дуусгавар болгон


баталгаажуулж, дараа оны 1-р сарын 1-с хойшхи заалтыг тайлант оны ус


ашиглалтын мэдээ тайланд оруулж байх.


2.12. Ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн бүсийн дэглэмийг мөрдөж


ажиллах.


2.13. Ашиглалтын 2 худаг дээр усны эх үүсвэрт эрүүл ахуйн хориглолтын


бүсийг 100 м-т тогтоож, тэмдэгжүүлэлт хийсний дагуу хашаа барих.


2.14. Улирал бүрийн сүүлийн саруудын тоолуурын заалтын бичилтийг хийхэд


сав газрын захиргаанаас төлөөлөл оролцуулж хамтарч хэмжилт хийж байх


2.15. Ус ашигласны нэгж төлбөрийн хэмжээ:


2.15.1. Технологийн ус хэрэглээ:


2716 х 1.8 =4 888.8 /итгэлцүүр/

13125 м3 х 4888,8 = 64 155 000 7


64 155 000 7x0.2= 12 831 000?


2.15.2. Зам талбайн усалгаа


2716x0.3 = 8148 7


324 м3х8148 = 2 639 952 7


2 639 952 7 х 0.2 = 52.7997

Нийт төлбөр: 12 831 000 + 52 799 = 12 885 899 төг


/ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөрийн хэмжээ/


Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн 20.1.1 дэх заалтын
дагуу ундахуйд жилд ашиглах 3060 м3 усыг төлбөрөөс чөлөөлнө.


Завхан аймгийн Төрийн сангийн дансанд төвлөрүүлэх


1. Хаягдал усан дахь нэгж бохирдуулах бодист ногдох төлбөрийн хэмжээ:


Засгийн газрын тогтоол гарсаны дараа төлбөрийг тооцно. /ус бохирдуулсны


төлбөр/


Гурав. Талуудын эрх, үүрэг


Гэрээ байгуулагч талууд нь Усны тухай хуулийн 7.5, 10.1.18. 13.1.1, 13.1.5,


18.1.4, 19.1.2, 19.1.4, 26.1, 30.1, 30.2, 31.1-д заасан эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ.

Дөрөв. Бусад


4.1. Гэрээ нь талууд гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарж баталгаажуулсан


өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно.


4.2. Ус ашиглуулах дүгнэлт, ус ашиглах зөвшөөрөл, хаягдал усны талаарх


дүгнэлт нь гэрээний салшгүй хэсэг байна.

4.3. Гэрээний биелэлтийгжил бүр дүгнэж, тэмдэглэл үйлдэнэ.


4.4. Талуудын тохиролцсоноор гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болох ба

бичгээр үйлдэнэ.


4.5. Гэрээг дор дурдсан үндэслэлээр хугацаанаас нь өмнө цуцалж болно.


4.5.1. ашиглаж байгаа усны эх үүсвэр тусгай хэрэгцээнд шилжсэн;


4.5.2. аль нэг тал татан буугдсан бол.


4.6. Талуудын хооронд үүссэн маргааныг эвийн журмаар шийдвэрлэхийг


эрхэмлэх бөгөөд эс зөвшөөрвөл холбогдох шатны шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:

Ус ашиглуулагчийс төлөөдж?------- Ус ашиглагчий


fa. ...................


/Хяргас нуур-Завхан голын сав газрын Г Шувуун хар уул” К-н уурхайн дарга


захиргааны Усны барилга байгууламж, ус Энэбиш овогтой Ганбат /


ашиглалт хариуцсан мэргэжилтэн


Цаваандорж овогтой Отгонбилэг/
Харилцах утас: 99595950 Харилцах утас: 98113299, 95110212