Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

ГХГЗЗГ-ын даргын 157 дугаар


тушаалын 2 дугаар хавсралт

Улсын бүртгэлийн дугаар 9019015031


Регистрийн дугаар 2708701

ГАДААДЫН ИРГЭН, ГАДААДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТТАЙ АЖ АХУЙН НЭГЖ


БАЙГУУЛЛАГАД ГАЗАР АШИГЛУУЛАХ ГЭРЭЭ2014 оны 3 сарын 28 өдөр Завхан аймаг, Эрдэнэхайрхан сум


Монгол Улсын Газрын тухай хууль, Завхан аймаг /нийслэл/-ийн Эрдэнэхайрхан сум /дүүрэг/-ийн Засаг даргын 2014 оны 3-р сраны 28-ны өдрийн a/2 тоот шийдвэрийг


үндэслэн газар өмчлөгчийг төлөөлж Эрдэнэхайрхан сум /дүүрэг/-иин газрын асуудал


эрхэлсэн албан тушаалтан Цэнд-Аюуш овогтой Доржбал газар ашиглагчийг төлөөлж, /Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК/-нийн гүйцэтгэх захирал ажилтай Виллиам Томас Колвин нар энэхүү гэрээг байгуулав.Энэхуү гэрээнд гэрээний салшгүй хэсэг болох дараах зүйлийг заавал тусгах бөгөөд


эдгээрийн бүрдэл дутуу бол гэрээг хүчингүйд тооцох үндэслэл болно. Үүнд:


1.1. газрын байршил, хэмжээ, хил хязгаар, заагийг тодорхой харуулсан кадастрын


зураг


1.2. газар өмчлөгяөөс газар ашиглагчид тус газрыг хүлээлгэн өгсөн тухай акт


1.3. газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааг зохих журмын дагуу хийлгүүлж баталгаажуулсан баримт

Хоёр. Гэрээний нөхцөл

2.1. Газар ашиглагчид олгосон газрын нийт хэмжээ 72,86 /га/.


Үүнээс:


Нэгж талбарын тодорхой хэсгийг Тухайн зориулалтаар эзэмших газрын хэмжээ

эзэмших зориулалт


1.Усны хоолой, эрчим хүчний шугам барих 72,86 /га/


2. ................................................... /га/

3. ................................................... /га/ 
4 ................................................... /га/ 
5................................................... /га/ 


2.2. Газрын төлбөрмйн хэмжээ

Нэгжийн үнэ 80000 төгрөг /үсгээр/ наян мянга /


Бүгд үнэ 5828800 төгрөг /үсгээр/ таван сая найман зуун хорин найман мянга найман зуу /


Үүнээс


1- р улиралд 1457200 төг 3-р улиралд 1457200 төг


2- р улиралд 1457200 төг 4-р улиралд 1457200 төг


2.3. Газрын төлбөрийг улирал бүрийн эхний сарын 25-ны дотор газар эзэмшүүлэгчийн ...................................................тоот дансанд шилжүүлж байна.


/Банкны салбарын нэр, дансны дугаар/


2.4. Газрын төлбөрийг улирал бүрийн эхний сарын 25-ны дотор газар ашиглуулагчийн Төрийн сан банкны 092200995 тоот дансанд шилжүүлж байна.


2.5. Газар ашиглуулах тухай эрх бүхий Засаг даргын шийдвэр гаргасан өдрөөр газрын төлбөр хийх хугацааг тогтооно.


2.6. Эрх бүхйи байгууллагын шийдвэрээр газрын төлбөрийн хэмжээ өөрчлөгдөх тохиолдолд гэрээнд өөрчлөлт оруулна. Ийнхүү газрын төлбөрийг шинэчлэн тогтоолгоогүй бол зохих зардлыг газар ашиглагч хүлээнэ.Гурав. Газар ашиглагчийн эрх үүрэг

3.1. гэрээний нөхцлийн дагуу газрыг ашиглах


3.2. газар өмчлөгчөөс газрын төдөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааг гаргуулж авах


3.3. гэрээнд үүргээ зохих ёсоор биелүүлж ирсэн бол эрхийн гэрчилгээний хугацаа


дуусахад уг газрыг үргэлжлүүлэн ашиглахаар эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах


3.4. газрын төлбөрийг газрын ашигт шинж чанарыг ашигласан эсэхээс үл хамааран


хугацаанд нь төлөх 
3.5. төлбөр төлөх үүргээ хугацаандаа гүйцэтгээгүй тохиолдолд гүйцэтгээгүй үүргийн


үнийн дүнгийн 0,5 хувиар хэтэрсэн хоног тутамд алданги төлөх


3.6. газар өмчлөгчөөс газрын ашиглалттай холбогдуулан тавьсан шаардлагыг цаг


тухайд нь биелүүлэх


3.7. холбогдох хууль тогтоомжоор тогтоосон бусад эрх, үүрэг, хариуцлага хүлээх

Дөрөв. Газар ашиглуулагчийн эрх, үүрэг4.1. газрыг гэрээнд заасан зориулалтын дагуу ашиглаж байгаа эсэхийг хянах


 4.2. уг газрыг ашиглуулахын зэрэгцээ дараах шаардлагыг газар ашиглагчид тавих


эрхтэй.Үүнд: “Газрын тухай хууль “ -ийн 50-р зүйл , 51-р зүйлийн 51.2, 51.3 дэх заалтуудыг хэрэгжүүлэх


4.3. “Газрын тухай хууль”-ийн 35.3.1 .-35.3.6-д заасан үүргээ гүйцэтгээгүй, энэ талаар тавьсан шаардлагыг биелүүлээгүй тохиолдолд гэрээг цуцалж, мөн хуулийн 62 дугаар зүйлд зааснаар хохирлыг нөхөн төлөхийг шаардах


4.4. газар ашиглуулах гэрээгжил бүрийн 11-р сарын 1-10-ны дотор дүгнэх


4.5. холбогдох хууль тогтоомжоор олгогдсон бусад эрх, үүрэг, хариуцлага хүлээхТав. Газрын талаарх эд хөрөнгийн эрхийн зарим зохицуулалт5.1. газар ашиглагчийн өмчлөлд байгаа тухайн газар дээрх үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрх өөр этгээдэд шилжвэл Монгол Улсын “Иргэний хууль” болон “Газрын тухай хууль”-ийн дагуу шийдвэрлэнэ.


5.2. энэхүү гэрээгээр ашиглах газрыг хязгаартай ашиглах эрх бүхий газар ашиглагч


байгаа болон ийнхүү ашиглахаар шаардсан бол түүний газар ашиглах нөхцөл, журам нь “Иргэнийн хууль”-д заасны дагуу шийдвэрлэгдэнэ. Шаардлагатай гэж үзвэл энэхүү гэрээнд хавсаргаж болно.


5.3. гэрээний талуудын шаардлагатай гэж үзсэн бусад нөхцөл:


Орчны тохижилтыг сайжруулж, ашиглах газартаа ногоон байгууламж байгуулан, мод


тарьж, хөрсний бохирдлыг арилган, хог хаягдлыг тухай бүр цэвэрлэн, ашиглалтын


газартаа шинээр нэмж барилга байгууламж барих бол холбогдох хууль тогтоомжийн


дагуу зөвшөөрөл авсан байна. 
 

Зургаа. Бусад зүйл

6.1. гэрээ нь газар эзэмшигчид газрыг актаар хүлээлгэн өгч, эрх бүхий Засаг дарга газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ олгосон өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болж мөрдөгдөнө.


6.2. энэхүү гэрээг хоёр хувь үйлдэж талууд гарын үсэг зурсан өдрөөс эхлэн Нэг /үсгээр/ жилийн хугацаатай байгуулав.


6.3. энэхүү гэрээтэй холбоотой бусад асуудлыг Монгол Улсын бусад холбогдох хууль


тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.Гэрээний талуудын албан ёсны хаяг, харилцах утас:

Ашиглуулагч:
Завхан аймаг, Эрдэнэхайрхан сум ЗДТГазар


Харилцах утас: 88608875


Ашиглагч: Регистрийн дугаар: 2708701


Улсын бүртгэлийн дугаар: 9019015031


Харилцах дансны дугаар: Хаан банк 5021114327

Харилцах утас: 77116100

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:

Газар ашиглуулагчийг төлөөлж: 
Завхан аймаг/нийслэл/-ын Эрдэнэхайрхан сум /дүүрэг/-ийн Газрын асуудал эрхэлсэн албан тушаалтан Цэнд-Аюуш овогтой Доржбал


Газар ашиглагчийг төлөөлж: 


Улаанбаатар хот /нийслэл/-ийн Сүхбаатар /дүүрэг/-ийн Баян Айраг Экшлорэйшн ХХК-ний гүйцэтгэх захирал Виллиам Томас Колвин/тамга/ /гарын үсэг/

Энэхүү гэрээний нэг хувийг........... тоот дугаар бүхий нэгж талбарын хувийн хэрэгт хадгалав.