Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 БАТЛАВ БАТЛАВ


ТӨВ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА ЗААМАР СУМЫН ИТХ-ЫН ДАРГА


Ж. БАТЖАРГАЛ

№06

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, УУРХАЙ АШИГЛАХ, ҮЙЛДВЭР


БАЙГУУЛАХТАЙ ХОЛБОГДСОН ДЭД БҮТЦИЙГ


ХОГЖҮҮЛЭХ, АЖЛЬШ БАЙР ПЭМЭГДҮҮЛЭХ


ТУХАЙ ГЭРЭЭ


Энэхүү гэрээг нэг талаас Төв аймгийн Заамар сумын Засаг дарга Бямбадорж овогтой Самбуу


(цаашид “Засаг дарга” гэх), нөгөө талаас ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч ЦАРИГ


ШОНХОР ХХК-ны захирал ажилтай Б.Буянхишиг (цаашид “Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч” гэх) нар


(цааппед хамтад нь “Талууд” гэх) дараах нөхцелөөр харилцан тохиролцож 2019 оны 03 дугаар сарын 29-


ны өдөр Твв аймгийн Заамар суманд баигуулав.


Нэг. Нийтлэг үндэслэл


1.1. Энэхүү гэрээ нь Төв аймгийн Заамар сумын нутагт Ашигт малтмалын тухай хууль болон холбогдох


бусад хууль тогтоомжийн дагуу олгосон тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байгаль орчныг хамгаалах, уурхай


ашиглах. үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон дэд бүтцийг хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх асуудлаар


орон нутгийн захиргааны байгууллагатай хамтран ажиллахтай холбогдсон харилцааг зохмцуулна.


1.2. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь тухайн тусгай зөвшөөрөл бүхий талбай орших сумын байгаль


орчныг хамгаалах. уурхай ашиглах, үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон дэд бүтцийг хөгжүүлэх, ажлын


байр нэмэгдүүлэх төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.


1.3. Апгигт малтмалын ордын тусгай зовшөорол эзэмшигчтэй эюхүү гэрээг тухайн сумъш Засаг дарга


байгуулна.


.4 Энэхүү гэрээг 1995 оны 10 сарын 14-ны өдөр олгогдсон MV000296 дугаартай ашиглалтын тусгай


зөвшөөрөл эзэмшигчтэй байгуулна.


1.5 Орон нутагг хийх бүтээн байгуулалтын ажлын өртөг болон мөнгөн хандив тусламжийн хэмжээ нь


Тесвийн тухай хуулийн 25.3-т заасан хэмжээгээр тодорхойлогдоно.


Хоёр. Засаг даргын эрх, үүрэг


2.1. Энэхүү гэрээний хүрээнд Засаг дарга дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ:


2.1.1. Хууль тогтоомжоор олгогдсон бүрэн эрхийн хүрээнд ашитт малтмал эрэх, хайх, ашиглах үйл


ажиллагааг тогтвортой, хэвийн явуулах нөхцөлөөр тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийг хангах;


2.1.2. Гэрээний хүрээнд хэрэгжүүлсэн болон хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа төсөл, арга хэмжээний


талаар орон нутгийн иргэдэд тогтмол буюу cap бүр мэдээлэл өгч, саналыг нь авах;


2.1.3. Энэхүү гэрээний хэрэгжилтгэй холбоотой уулзалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, сумын иргэдийн


Төлөөлөгчдийн Хурлаар баталсан төсөл. арга хэмжээнээс тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй хамтран


хэрэгжүүлэх боломжтой төсел, арга хэмжээг сонгож, түүнтэй зөвпжчцсөний үвдсэн дээр энэ тухай


иргэдэд мэдээлэх;


2.1.4. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн зарласан ажлын байр болон бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан


авахтай холбогдсон мэдээллийг иргэдэд хүргэн ил тод, нээлттзй хэлбэрээр зохион байгуулах;


2.1.5. тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт


тавих;


2.1.6. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн гаргасан хүсэлт, шаардлагыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн


шивдвэрлэж, зохих хариуг өгөх.


2.1.7 Аймаг ,сумын Засаг даргын удирдамжийн дагуу хяналт пгалгалт хийж буй ажлын хэсэг тухайн


объектод саацгүй нэвтрзн орох


Гурав. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн


эрх, үүрэг


3.1. Энэхүү гэрээний хүрээвд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ:


3 11 Үйл ажиллагаагаа хэвийн, тасралтгүй явуулахад орон нутгийн иргэн, хуулийн этгээдийп зүгээс


хууль бусаар саад учруулсан тохиолдодд уг асуудлыг зохих журмын дагуу Засаг дарга, иргэдийн


Төлөөлөгчдийн Хуралд тавьж шийдвэрлүүлэх;


3.1.2. Орон нутгийн иргэдайн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, тэднийг сургалтад хамруулах галаар орон


нутгийн хөдөлмөрийн байгууллагатай хамтарч ажиллан, шаардлагатай ажлын байр болон түүвд тавих


шаардлагыг ил тод, нээлггэй хэлбэрээр нийтэд зарлах;


3.1.3. Хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний хүрээвд шаардлагатай ажлын байрны сургалтын хөтөлбөр


боловсруулж, тухайн орон нутгийн иргэдийг хамруулах ажлыг зохион байгуулах;


3.1.4. Сумьш харъяат иргэнийг зохих түвшний сургалтад хамруулсны үндсэн дээр... иргэиийг,


түр 10 иргэнийг байнгийн ажлын байраар ханган ажиллах;


3.1.5. Өөр орон нутгаас ажилтан, мэргэжилтэн урт хугацаагаар авч ажиллуулах тохиолдолд холбогдох


хуулийн дагуу тухайн ажилтныг Засаг даргын Тамгын газарт бүртгүүлэх;


3.1.6. Хэрэгжүүлж байгаа төсөл, арга хэмжээ болон үйл ажиллагаамыхаа талаар тухайн сумыи иргэдэд


тогтмол буюу cap бүр мэдаэлэл егч байх;


3.1.7. Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах, ажиллах хүч сонгохдоо тухайн орон нутагт бүртгэлтэй


татвар төлөгч иргэн, хуулийн этгээдэд тэргүүн ээлжинд давуу эрх олгох;


3.1.7.1 Малчии иргэдээс хуваарийн дагуу 11 үхэр, 10 хонь,... ямаа,.... адуу,.... литр сүү цагаан идээ,


кг төмс, хүнсний ногоо худалдан авах


3.1.7.2 Орон нутгийн жижиглэн худалдаа эрхлэгчид уурхайн тосгонд очиж худалдаа хийхийг


дэмжиж ажиллана.


3.1.7.3 Сумьш оёдлын цехээр 40 хос ажлын хувцас, ш комбинзон, 40 хос гутлыг тус тус захиалан


хийлгэх


3.1.8. Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын баталсан байгаль


орчныг хамгаалах ажлын төлөвлөгөө, хөтөлбврийг биелүүлж ажиллах;


3.1,9, Гамшгиин үед сайн дурып үвдсэп дээр тухайн орон путягт техник, топог төхөоромж,


ажиллах хүчний болон бусад материаллаг туслалцаа үзүүлэх.


3.1.10 Сум орон нутгийн хөгжилд зориулж дэд бүтэц, нийгмийн салбарын хөренгө оруулалт,


бүтээн байгуулалтын төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэх чиглэлээр “Заамар нуггийн хөгжлийг


дэмжих” сан ТББ-ын үйл ажиллагааг дэмжин ажиллах


3.1.11 Аймаг, сумын Засаг даргып удирдамжийн дягуу хянялт шялгялт хийж буй ажлын хэсгийг


тухайн обьектод саадгүй нэвтрүүлэх


3.1.12 Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөенд тусгагдсан техникийн болон биологийн нөхөн


сэргээлтийг хийж гүйцэтгэн хүлээлгэн өгөх


3.1.13 Биологийи нөхон сэртлтийн талбайи 2-оос доошгүй га-д тэжээлийи ургамал тарьж


хүлээлгэн егөх


Дөрөв. Хамтын ажиллагааны хороо


4.1. Талуудын гэрээ байгуулах үйл явц болон гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавих ажлыг зохион


баигуулах үүрэг бүхий Хамтын ажиллагааны хороо (цаашвд "хороо" гэх)-г Засаг даргын Тамгын газар,


тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч болон тухайн орон нутгийн иргэдийн төлөөлиийг оролцуулан байгуулж


ажиллуулна.


4.2. Хороо нь 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй байх бөгөөд талуудын оролцоог гэгш хангасан байна. Хорооны


бүрэлдэхүүнд орох иргэдийн төлөөллийг багийн иргэдийн Нийтийн Хурлаас нэр дэвшүүлнэ. Хорооны


бурэлдэхүүнийг тухайн шатны Засаг дарга томилж, чөлеөлнө.


4.3. Хороо гэрээ байгуулах үйл явц болон гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллана.


Тав. Гэрээний хэрэгжилт


5.1. Талууд гэрээг тухайн жилийн 1-р улираад багтаан Сумын засаг даргатай байгуулж, гэрээний ил тод


байдлыг хангах зорилгоор тухайн орон нутгийн иргэдэд гэрээ байгуулсан талаар мэдээлэх бөгөед гэрээ,


түүнгэй холбогдсон баримт бичгийг талуудын цахим хуудсанд ажлын 3 хоногийн дотор байршуулна.


Гэрээний хувийг ажлын 5 хоногийн дотор Аймгийн Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдаын


санаачилгын дэд зөвлөлд хүргүүлнэ.


5.2 Талууд гэрээний хэрэгжилтийг сум орон нутагтаа хагас бүтэн жилээр дүгнэж сумын ИТХ-аар


баталгаажуулан, хагас жилийн хэрэгжилтийг 07 сарын 20-ны дотор, жилийн эцсийн хэрэгжилтийг дараа


оны 02 сарын 15-ны дотор Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст ирүүлнэ.


5.3 Орон нутагтай байгуулсан Нийгмийн хариуцлагын гэрээний хагас бүтэн жилийн


хэрэгжилтийгхавсралтад заасны дагуу Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтйин хэлтэс 02


сарын 20-ны дотор дүгнэж Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн ИТХ-д танилцуулна..


Зургаа. Гэрээний хариуцлага


6.1. Талууд гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу


хариуцлага хүлээлгэнэ. Энэхүү гэрээ нь тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хууль тогтоомжоор хүлээсэн бусад


үүргээс татгалзах үндэслэл болохгүй.


6.2. Тусгай зйвшяөрөл эзэьппигч гэрээ байгуулсан эсэх талаарх мэдээллийг геологи. уул уурхайн


асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагад тогтоосон хугацаанд хүргүүлнэ.

Долоо. Маргаан шийдвэрлэх


7.1. Талууд гэрээний хэрэгжилпэй холоогдсон MapiaaH, JB э.-. х.,..,.,..,. .г


бөгөөд тохиролиоонд хүрч чадаагүй тохиолдолд гомдлоо шүүхэд гаргаж болно.

Найм. Гэрээ хүчин тегелдөр болох


8.1. Талууд гарын үсэг зурсан өдрөөс эхлэн тухайн жилийнхээ 12-р сарын 31-ны өдөр хүртэл гэрээ


хүчин төгөлдөр үлвтчилнэ.


8.2. Давагдашгүй хүчин зүйлсийн улмаас гэрээг хугацаанаас өмнө дуусгавар болгож болно.


8.3. Талууд харилцан тохиролнсоны үндсэн дээр гэрээнд нэмэлт. өөрчлөлт оруулж болно. Гэрээнд


оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт нь гэрээний нэгэн адил хүчинтэй байх бөгөөд түүний салшгүй хэсэг болно.


8.4. Гэрээг монгол хэл дээр 3 хувь үйлдэнэ. Зайлшгүй тохиоддолд гэрээний хувийг англи хэл дээр


үйлдэж болно

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:
Хаяг: УБ хот, ЧД 2-р хороо 40,50 мянгат темөрчний


гудамж, 8-р байр 200 тоот
Утас: 96961896 Утас: 99111550,88008616, 70008616