Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 БАТЛАВ БАТЛАВ.


ТӨВ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА ЗААМАР СУМЫН ИТХ-ЫН ДАРГА


Ж. БАТЖАРГАЛ

№04

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, УУРХАЙ АШИГЛАХ, ҮЙЛДВЭР


БАЙГУУЛАХТАЙ ХОЛБОГДСОН ДЭД БҮТЦИЙГ


ХӨГЖҮҮЛЭХ, АЖЛЫН БАЙР НЭМЭГДҮҮЛЭХ


ТУХАЙ ГЭРЭЭ


Энэхүү гэрээг нэг талаас Төв аймгийн Заамар сумын Засаг дарга Бямбадорж овоггой Самбуу


(цаашид “Засаг дарга” гэх), нөгөө талаас ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч ЗААМАР


ГОУЛД ХХК-ны захирал ажилтай Т.Эрдэнэсайхан (цаапшд “Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч” гэх) нар


(цаашид хамтад нь "Талууд” гэх) дараах нөхцөлөөр харилцан тохиролцож 2019 оны 03 дугаар сарын 29-


ны өдөр Төв аймгийн Заамар суманд байгуулав.


Нэг, Нийтлэг үидэслэл


1.1. Энэхүү гэрээ нь Төв аймгийн Заамар сумын нутагт Ашигт малтмалын тухай хууль болон холбогдох


бусад хууль тогтоомжийн дагуу олгосон тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байгаль орчныг хамгаалах, уурхай


ашиглах, үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон дэд бүтнийг хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх асуудлаар


орон нутгийн захиргааны байгууллагатай хамтран ажиллахтай холбогдсон харилцааг зохицуулна.


1.2. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь тухайн тусгай зөвшөөрөл бүхий талбай орших сумын байгаль


орчныг хамгаалах. уурхай ашиглах, үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон дэд бүтцийг хөгжүүлэх, ажлын


байр нэмэгдүүлэх төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.


1.3. Ашигт малтмалын ордыи тусгай зовшөерол эзэмшигчтэй эшхүү гэрээг тухайн сумын Засаг дарга


байгуулна.


1.4 Энэхүү гэрээг 2007 оны 05 сарын 07 -ны өдөр олгогдсон MV00012439, MV00021068 дугаартай


ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй байгуулна.


1.5 Орон нутагг хийх бүтээн байгуулалтын ажлын өртөг болон мөнгөн хандив тусламжийн хэмжээ нь


Төсвийн тухай хуулийн 25.3-т заасан хэмжээгээр тодорхойлогдоно.


Хоёр. Засаг даргын эрх, үүрэг


2.1. Энэхүү гэрээний хүрээнд Засаг дарга дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ:


2.1.1. Хууль тогтоомжоор олгогдсон бурэн эрхийн хүрээнд ашигт малтмал эрэх, хайх, ашиглах үйл


ажиллагааг тогтвортой, хэвийн явуулах нөхцөлөөр тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийг хангах;


2.1.2. Гэрээний хүрээнд хэрэгжүүлсэн болон хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа төсел, арга хэмжээний


талаар орон нутгийн иргэдэд тогтмол буюу cap бүр мэдээлэл өгч, саналыг нь авах;


2.1.3. Энэхүү гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой уулзалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, сумын иргэдийн


Төлөөлөгчдийн Хурлаар баталсан төсөл, арга хэмжээнээс тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй хамтран


хэрэгжүүлэх боломжтой төсөл, арга хэмжээг сонгож, түүнтэй зөвшилцсөний үвдсэн дээр энэ тухай


иргэдэд мэдээлэх;


2.1.4. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн зарласан ажлын байр болон бараа, ажил, үйлчилгзэ худалдан


авахтай холбогдсон мэдээллийг иргэдэд хүргэн ил тод, нээлттэй хэлбэрээр зохион байгуулах;


2.1.5. тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт


тавих;


2.1.6. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн гаргасан хүсэлт, шаардлагыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн


шийдвэрлэж, зохих хариуг өгөх.


2.1.7 Аймаг .сумын Засаг даргын удирдамжийн дагуу хяналт шалгалт хийж буй ажлын хэсэг тухайн


объектод саадгүй нэвтрэн орох


Гурав. Тусгай зөвшөөрвл эзэмшигчийн


эрх, үүрэг


3.1. Энэхүү гэрээний хүрээнд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ:


3.1.1. Үйя ажиллагаагаа хэвийи, тасралтгүй явуулахад орон нутгийн иргэн, хуулийн этгээдийн зүгээс


хуулъ бусаар саад учруулсан тохиолдодд уг асуудлыг зохих журмъш дагуу Засаг дарга, иргэдийн


Төлөөлөгчдийн Хуралд тавьж шийдвэрлүүлэх;


3.1.2. Орон нутгийн иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж. тэднийг сургалтад хамруулах талаар орон


нутгийн хөдөлмөрийн байгууллагатай хамтарч ажиллан, шаардлагатай ажлын байр болон түүнд тавих


шаарддагыг ил год, нээлттэй хэлбэрээр нийтэд зарлах;


3.1.3. Хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний хүрээнд шаардлагатай ажлын байрны сургалтын хөтөлбөр


боловсруулж, тухайн орон нутгийн иргэдийг хамруулах ажлыг зохион байгуулах;


3.1.4. Сумыя харъяат иргэнийг зохих түвшний сургалтад хамруулсны үндсэн дээр... иргэнийг,


түр 10 иргзшшг байнгийн ажльш байраар ханган ажиллах;


3.1.5. Өөр орон нутгаас ажилтан, мэргэжилтэн урт хугацаагаар авч ажиллуулах тохиолдолд холбогдох


хуулийн дагуу тухайн ажилтныг Засаг даргын Тамгын газарт бүртгүүлэх;


3.1.6. Хэрэгжүүлж байгаа төсөл, арга хэмжээ болон үйл ажиллагааныхаа талаар тухайн сумын иргэдэд


тоггмол буюу cap бүр мэдээлэл өгч байх;


3.1.7. Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах, ажиллах хүч сонгохдоо тухайн орон нутагт бүртгэлтэй


татвар төлөгч иргэн, хуулийн этгээдэд тэргүүн ээлжинд давуу эрх олгох;


3.1.7.1 Малчин иргэдээс хуваарийн дагуу 15 үхэр, 20 хопь, 20 ямаа,.... адуу, 4000 литр сүү цагаан


ндээ, 1000 кг томс, хүнсний ногоо худалдан авах


3.1.7.2 Орон нутгийн жижиглэн худалдаа эрхлэгчид уурхайн тосгонд очиж худалдаа хийхийг


дэмжиж ажиллана.


3.1.73 Сумын оёдлын цехээр хос ажлын хувцас, 100 ш комбннзон, 100 хос гутлыг тус тус


захиалан хийлгэх


3.1.8. Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын баталсан байгаль


орчныг хамгаалах яжлын төлөвлөгөө, хетелбврийг биелүүлж ажиллах;


ажиллах хүчний болон оусад матерналлаг туслалмаа үзүүлэх.


3.1.10 Сум орон нутгийн хөгжилд зориулж дэд бүтэц, нийгмийн салбарын хөрөнгө оруулалт,


бүтээн байгуулалтын төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэх чиглэлээр “Заамар нутгийн хөгжлийг


дэмжих” сан ТББ-ын үйл ажиллагааг дэмжин ажиллах


3.1.11 Аймаг, сумыи Засаг даргын удирдамжийн дагуу хяналт шалгалт хийж буй ажлын хэсгийг


тухайн объектод саадгүй нэвтрүүлэх


3.1.12 Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан техникийн болон биологийн нөхөн


сэргээлтийг хийж гүйцэтгэн хүлээлгэн өгөх


3.1.13 Биологийн нөхөи сэргээлтийн талбайи 2-оос доошгүй га-д тэжээлийп ургамал тарьж


хүлээлгэн өгөх


Дөрөв. Хамтын ажиллагааны хороо


4.1. Талуудын гэрээ байгуулах үйл явц болон гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавих ажлыг зохион


байуулах үүрэг бүхий Хамтын ажиллагааны хороо (цаашид "хороо" гэх)-г Засаг даргын Тамгын газар,


тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч болон тухайн орон нутгийн иргэдийн төлөөллийг оролцуулан байгуулж


ажиллуулна.


4.2. Хороо нь 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй байх бегөөд талуудын оролцоог тэгш хангасан байна. Хорооны


бүрэлдэхүүнд орох иргэдийн төлөөллийг багийн иргэдийн Нийтийн Хурлаас нэр дэвшүүлнэ. Хорооны


бүрэлдэхүүнийг гухайн шатны Засаг дарга томилж, чөлөолнө.


4.3. Хороо гэрээ байгуулах үйл явц болон гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллана.


Тав. Гэрээний хэрэгжилт


5.1. Талууд гэрээг тухайн жилийн 1-р улиравд багтаан Сумын засаг даргатай байгуулж, гэрээний ил тод


байдлыг хангах зорилгоор тухайн орон нутгийн иргэдэд гэрээ байгуулсан талаар мэдээлэх бөгөөд гэрээ,


түүнтэй холбогдсон баримт бичгийг талуудын цахим хуудсанд ажлын 3 хоногийн дотор байршуулна.


Гэрээний хувийг ажлын 5 хоногийн дотор Аймтийн Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын


санаачилгын дэд зөвлөлд хүргүүлнэ.


5.2 Талууд гэрээний хэрэгжилтийг сум орон нутагтаа хагас бүтэн жилээр дүгнэж сумын ИТХ-аар


баталгаажуулан, хагас жилийн хэрэгжилтийг 07 сарын 20-ны дотор, жилийн эцсийн хэрэгжиитийг дараа


оны 02 сарын 15-ны дотор Хөрөнге оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст ирүүлнэ.


5.3 Орон нутагтай байгуулсан Нийгмийн хариуцпагын гэрээний хагас бүтэн жилийн


хэрэгжилтийгхавсралтад заасны дагуу Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтйин хэлтэс 02


сарын 20-ны дотор дүгнэж Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн ИТХ-д танилцуулна..


Зургаа. Гэрээний хариуцлага


6.1. Тадууд гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу


хариуцлага хүлээлгэнэ. Энэхүү гэрээ нь тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хууль тогтоомжоор хүлээсэн бусад


үүргээс татгалзах үндэслэл болохгүй.


6.2. Тусгай зөвшеөрөл эзэмшигч гэрээ байгуулсан эсэх талаарх мэдээллийг геологи. уул уурхайн


асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагад тогтоосон хугацаанд хүртүүлнэ.

Долөо. Маргаан шийдвэрлэх


7.1. Талууд гэрээний хэрэгжилтгэй холбогдсон маргаан, зөрчлийг эв зүйгээр шийдвэрлэхийг эрмэлзэх


бөгөөд тохиролпоонд хүрч чадаагүй тохиолдолд гомдлоо шүүхэд гаргаж болно.
Найм. Гэрээ хүчин твгөлдор болох


8.1. Талууд гарын үсэг зурсан өдрөөс эхлэн тухайн жилийнхээ 12-р сарын 31-ны өдөр хүртэл гэрээ


хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.


8.2. Давагдашгүй хүчин зүйлсийн улмаас гэрээг хугацаанаас өмнө дуусгавар болгож болно.


8.3. Талууд харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж боДно Гэрээнд


оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт нь гэрээний нэгэн адил хүчинтэй байх бөгөөд түүний салшгүй хэсэг болно.


8.4. Гэрээг монгол хэл дээр 3 хувь үйлдэнэ. Зайлшгүй тохиолдолд гэрээний хувийг англи хэл дээр


үйлдэж болно

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:

-ны захирал


игийн, Заамар


Засагдарга

Б.Самбуу Т.Эрдчнэсайхан


1Ш ХТУ8888 -


.Хаяг: Заамар сум 4-р баг Хаяг: УБ хот, ЧД 5-р хороо Оранжи төв 4 давхар 403тоотУтас: 96961896 Утас: 99117989, 99114878