Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 БАТЛЛВ БАТЛАВ


ТӨВ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА ЗААМАР СУМЫН ИТХ-ЫН ДАРГА


Ж. БАТЖАРГАЛ .ГАЛТБАДРАХ

№13

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, УУРХАЙ АШИГЛАХ, ҮЙЛДВЭР


БАЙГУУЛАХТАЙ ХОЛБОГДСОН ДЭД БҮТЦИЙГ


ХОГЖҮҮЛЭХ, АЖЛЫИ БАЙР НЭМЭГДҮҮЛЭХ


ТУХАЙ ГЭРЭЭ

Энэхүү гэрээг нэг талаас Төв аймгийн Заамар сумын Засаг дарга Бямбадорж овогтой Самбуу


(цаашид “Засаг дарга” гэх), нөгөө талаас ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч МОНГОЛ


МАЙНИНГ ЭНД ЭКСПЛОРЕЙШН ХХК-ны захирал ажилтай Г.Батболд (цаашид “Тусгай


зөвшөерөл эзэмшигч” гэх) нар (цаашид хамтад нь “Талууд” гэх) дараах нөхцөлөөр харилцан


тохиролцож 2019 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдөр Тов аимгийн Заамар сумавд байгуулав.


Нэг. Нийтлэг үндэсл эл


1.1. Энэхүү гэрээ нь Төв аймгийн Заамар сумын нутагт Ашигт малтмалын тухай хууль болон холбогдох


бусад хууль тогтоомжийн дагуу олгосон тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байгаль орчныг хамгаалах, уурхай


ашиглах. үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон дэд бүтцийг хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх асуудлаар


орон нутгийн захиргааны байгууллагагай хамтран ажиллахтай холбогдсон харилцааг зохицуулна.


1.2. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь тухайн тусгай зөвшөөрөл бүхий талбай орших сумын байгаль


орчныг хамгаалах. уурхай ашиглах. үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон дэд бүтцийг хөгжүүлэх. ажлын


байр нэмэгдүүлэх төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.


1.3. Ашигт малтмалын ордын тусгай зөвшеорөл эзэшпигчтэй эюхүү гэрээг тухайн сумын Засаг дарга


байгууляа.


I


1.4 Энэхүү гэрээг 2002 оны 10 сарын 23-ны өдөр олгогдсон MV005028 дугаартай ашиглалтын тусгай


зөвшөөрел эзэмшигчтэй байгуулна.


1.5 Орон нутдгт хийх бүтээн байгуулалтын ажлыи өргөг болон мөнгөн хавдив тусламжийн хэмжээ нь


Төсвийн тухай хуулийн 25.3-т заасан хэмжээгээр тодорхойлогдоно.


Хоёр. Засаг даргьш эрх, үүрэг


2.1. Энэхүү гэрээний хүрээнд Засаг дарга дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ:


2.1.1. Хууль тогтоомжоор олгогдсон бүрэн эрхийн хүрээнд ашигт малтмал эрэх, хайх. ашиглах үйл


ажиллагааг тогтвортой, хэвийн явуулах нөхцөлөөр тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийг хангах;


2.1.2. Гэрээний хүрээнд хэрэгжүүлсэн болон хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа төсөл. арга хэмжээний


талаар орон нутгийн иргэдэд тогтмол буюу cap бүр мэдээлэл өгч. саналыг нь авах;


2.1.3. Энэхүү гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой уулзалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, сумын иргэдийн


Төлөелөгчдийн Хурлаар баталсан төсөл. арга хэмжээнээс тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй хамтран


хэрэгжүүлэх боломжтой төсөл, арга хэмжээг сонгож, түүнтэй зөвшищсөний үндсэн дээр энэ тухай-


иргэдэд мэдээлэх;


2.1.4. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн зарласан ажлын байр болон бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан


авахгай холбогдсон мэдээллийг иргэдэд хүргэн ил тод, нээлтгзй хэлбэрээр зохион байгуулах;


2.1.5. тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хянапт


тавих;


2.1.6. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн гаргасан хүсэлт, шаардлагыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн


шийдвэрлэж, зохих хариуг өгөх.


2.1.7 Аймаг .сумын Засаг даргын удирдамжийн дагуу хяналт шапгалт хийж буй яжттын хэсэг тухайн


объектоп саадгүй нэвтрэн орох


Гурав. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн


эрх, үүрэг


3.1. Энэхүү гэрээний хүрээнд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ:


3.1.1. Үйл ажиллагаагаа хэвийн. тасралтгүй явуулахад орон нутгийн иргэн хуулийп этгээдийи зүтээс


хууль бусаар саад учруулсан тохиолдолд уг асуудлыг зохих журмын дагуу Засаг дарга, иргэдийн


Төлөөлөгчдийн Хуралд тавьж шивдвэрлүүлэх;


3.1.2. Орон нутгийн иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, тэднийг сургалтад хамруулах талаар орон


нутгийн хөдөлмөрийн байгууллагатай хамтарч ажиллан, шаарддагатай ажлын байр болон түүнд тавих


огаардпагыг ии тод, нээлттэй хэлбэрээр нийтэд зарлах;


3.1.3. Хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний хүрээнд шаардлагатай ажлын байрны сургалтын хөтөлбөр


боловсруулж, тухайн орон нутгийн иргэдийг хамруулах ажлыг зохион байгуулах;


3.1.4. Сумын харъяат иргэнииг зохих түвшний сургалтад хамруулсны үндсэн даэр иргэнийг түр,


19 нргэнийг байнгийп ажлын бяйраар ханган яжиллах;


3.1.5. Өөр орон нутгаас ажилтан, мэргэжилтэн урт хугацаагаар авч ажиллуулах тохиолдолд холбогдох


хуулийн дагуу тухайн ажилтныг Засаг даргын Тамгын газарт бүртгүүлэх;


3.1.6. Хэрэгжүүлж байгаа төсөл. арга хэмжээ болон үйл ажиллагааныхаа талаар тухайн сумьш иргэдэд


тогтмол буюу cap бүр мэдээлэл өгч байх;


3.1.7. Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах, ажиллах хүч сонгохдоо тухайн орон нутагт бүртгэлтэй


татвар төлөгч иргэн, хуулийн этгээдэд тэргүүн ээлжинд давуу эрх олгох;


3.1.7.1 Малчин иргэдээс хуваарийн дагуу 20 үхэр, хонь,... ямаа,.... адуу, 5000 литр сүү цагаан идээ,


500 кг тоэдс, хүнсний ногоо худалдан явях ---


3.1.7.2 Орон нутгийн жижнглэн худалдаа эрхлэгчид уурхайн тосгонд очиж худалдаа хийхийг


дэмжиж ажиллана.


3.1.7.3 Сумын оёдлыв цехээр 50 хос ажлын хувцас, ш комбинзон, 50 хос гуглыг тус тус захиалан


хийлгэх


3.1.8. Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын баталсан байгаль


орчныг хамгаалах ажлын төловлөгөө, хөтөлбөрийг биелүүлж ажиллах;


3.1.9. Гамшгийп үед сайн дурьш үндсэн дзэр тухайн ороп нутагг техпик, топог тохпорпмж,


ажиллах хүчний болон бусад материаллаг туслалцаа үзүүлэх.


3.1.10 Сум орон нутгийн хегжилд зориулж дэд бүтэц, нийгмийн салбарын хөренгө оруулалт,


бүтээн байгуулалтын төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэх чиглэлээр “Заамар нутгийн хөгжлийг


дэмжих” сан ТББ-ын үйл ажиллагааг дэмжин ажиллах


3.1.11 Аймаг, еумьш Зясяг дяргын удирдамжийн дагуу хяналт шалгалт хийж буй ажлып хэсгийг


тухайн объектод саадгүй нэвтрүүлэх


3.1.12 Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан техникийн болон биологийн нөхөн


сэргээлтинг хийж гүйцэтгэн хүлээлгэн өгөх


3.1.13 Биологийн похон сэргээлтийн талбайн 2-оос доошгүй га-д тэжээлийн ургамал тарьж


хүлзэлгэн өгөх


3.1.14 Төмстий 2-р багийн нүтагт бэлчээрийн худаг гаргах


Дөрев. Хамтын ажиллагааны хороо


4.1. Тачуудын гэрзэ байгуулах үйл явц болон гэрээний хэрэгжилтэд хяналт гавих ажлыг зохион


байгуулах үүрэг бүхий Хамтын ажиллагааны хороо (цаашид "хороо" гэх)-г Засаг даргын Тамгын газар,


тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч болон тухайн орон нутгийн иргэдийн төлөөллийг оролцуулан байгуулж


ажиллуулна.


4.2. Хороо нь 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй байх бөгөөд талуудын оролцоог тэгш хангасан байна. Хорооны


бүрэлдэхүүнд орох иргэдийн төлөөлпийг багийн иргэдайн Нийгийн Хурлаас нэр дэвшүүлнэ. Хорооны


бүрэлдэхүүнийг тухайн шатны Засаг дарга томилж, чөлөөлне.


4.3. Хороо гэрээ байгуулах үйл явц болон гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллана.


Тав. Гэрээний хэрэгжилт


5.1. Талууд гзрээг тухайн жилийн 1-р улиралд багдаан Сумын засаг даргатай байгуулж, гэрээний ил тод


байдлыг хангах зорилгоор тухайн орон ну^тгийн иргэдэд гэрээ байгуулсан талаар мэдээлэх бөгөөд гэрээ,


түүнтэй холбогдсон баримт бичгийг талуудын цахим хуудсавд ажлын 3 хоногийн дотор байршуулна.


Гэрээний хувийг ажлын 5 хоногийн дотор Аймгийн Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын


санаачилгын дэд зөвлөлд хүргүүлнэ.


5.2 Талууд гэрээний хэрэгжилтийг сум орон нутагтаа хагас бүтэн жилээр дүгнэж сумын ИТХ-аар


баталгаажуулан, хагас жилийн хэрэгжилтииг 07 сарын 20-ны дотор, жилийн эцсийн хэрэгжилтийг дараа


оны 02 сарын 15-ны дотор Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст ирүүлнэ.


5.3 Орон нутагтай байгуулсан Нийгмийн хариуциагын гэрээний хагас бүтэн жилийн


хэрэгжилтийгхавсралтад заасны дагуу Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтйин хэлтэс 02


сарын 20-ны дотор дүгнэж Засаг даргын зөвлө.чийн хурлаар хэлэлцүүлэн ИТХ-д таншщуулна..


Зургаа. Гэрээний хариуцлага


6.1. Талууд гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу


хариуцпага хүлээлгэнэ. Эюхүү гэрээ нь тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хууль тогтоомжоор хүлээсэн бусад


үүргээс татгалзах үвдэслэл болохгүй.


6.2. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч гэрээ байгуулсан эсэх талаарх мэдээллийг геологи, уул уурхайн


асуудал хариуцсан төрийн захиргаанъг байгууллагад тогтоосон хугацаанд хүргүүлнэ.


 Долоо. Маргаян шийдвэрлэх

7.1. Талууд гэрээний хэрэгжилттэй холбогдсон маргаан, зөрчлийг эв зүйгээр шийдвэрлэхийг эрмэлзэх


бөгөөд тохиролцоонд хүрч чадаагүй тохиолдолд гомдлоо шүүхэд гаргаж болно.
Найм. Гэрээ хучин төгөлдор болох


8 1. Талууд гарын үсэг зурсан өдроөс эхлэн тухайн жилийнхээ 12-р сарын 31-ны өдөр хүртэл гэрээ


хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.


8.2. Давагдашгүй хүчин зүйлсийн улмаас гэрээг хугацаанаас өмнө дуусгавар болгож болно.


8.3. Талууд харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болно. Гэрээвд


оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт нь гэрээний нэгэн адил хүчинтэй байх бөгөөд түугний салшгүй хэсэг болно.


8.4. Гэрээг монгол хэл даэр 3 хувь үйлдэнэ. Зайлшгүй тохиолдолд гэрээний хувийг англи хэл дээр


үйлдэж болно

Төв аймгийн, Заамар ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:

Мо энд эксплорейшн ХХК

Б.Сам^у


Захирал Г.Батболд

Хаяг: Заамар сум 4-р баг Б хот, ХУД Гэгээнтэн цогцолбор


....... --.....# 5 хороо 201-р байр 13 хар

Утас: 96961896 Утас:991 12133