Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 БАТЛАВ БАТЛЛВ.


ТӨВ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА ЗААМАР СУМЫН ИТХ-ЫН ДАРГА


Ж. БАТЖАРГАЛ Q ( Ци.ГАЛТБАДРАХ


' №10


БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, УУРХАЙ АШИГЛАХ, ҮЙЛДВЭР


БАЙГУУЛАХТАЙ ХОЛБОГДСОН ДЭД БҮТЦИЙГ


ХӨГЖҮҮЛЭХ, АЖЛЫИ БАЙР ИЭМЭГД ҮҮЛЭХ


ТУХАЙ ГЭРЭЭ


Энэхүү гэрээг нэг талаас Төв аймгийн Заамар сумын Засаг дарга Бямбадорж овогтой Самбуу


(цаашвд “Засаг дарга” гэх), нөгөө талаас ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч ЖОТОЙН


БАЖУНА ХХК-ны захирал ажилтай Л.СЭРГЭЛЭН (цаашвд “Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч” гэх) нар


(цаашид хамтад нь “Талууд” гэх) дараах нөхцөлөөр харилцан тохиролцож 2019 оны 03 дутаар сарын 30-


ны өдөр Төв аймгийн Заамар суманд байгуулав.


Нэг. Нийтлэг үндаслэл


1.1. Энэхүу гэрээ нь Төв аймгийн Заамар сумын нутагт Ашигт малтмалын тухай хууль болон холбогдох


бусад хууль тогтоомжийн дагуу олгосон тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байгаль орчныг хамгаалах. уурхай


ашиглах. үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон дэд бүтцийг хөгжүүлэх. ажлын байр нэмэгдүүлэх асуудлаар


орон нутгийн захиргааны байгууллагатай хамтран ажиллахтай холбогдсон харилцааг зохицуулна.


1.2. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь тухайн зусгай зөвшөөрөл бүхий талбай орших сумын байгаль


орчныг хамгаалах. уурхай ашиглах. үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон дзд бүтцийг хөгжүүлэх, ажлын


байр нэмэгдүүлэх төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.


1.3. Ашигт малтмалып ордын тусгай зевпгөорел эзэмтпигчтэй энэхүү гэрээг тухайн сумын Засаг дарга


байгуулна.


1.4 Энэхүү гэрээг 2003 оны 12 сарын 2-ны өдөр олгогдсон MV006612 дугаартай ашиглаптын тусгай


зевшеөрөл эзэмшигчтэй байгуулна.


г


1.5 Орон нугагт хийх бүтээн байгуулалтын ажльш өртөг болон мөнгөн хандив тусламжийн хзмжээ йь


Төсвийн тухай хуулийн 25.3-т заасан хэмжээгээр тодорхойлогдоно.


Хоёр. Засаг дарг ын эрх, үүрэг


|


2.1. Энэхүү гэрээний хүрээнд Засаг дарга дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ:


2.1.1. Хууль тогтоомжоор олгогдсон бүрэн эрхийн хүрээнд ашигт малтмал эрэх, хайх. ашиглах үйл


ажиллагааг тогтвортой, хэвийн явуулах нөхцөлөөр тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийг хангах;


2.1.2. Гэрээний хүрээнд хэрэгжүүлсэн болон хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа төсөл, арга хэмжээний


талаар орон нутгийн иргэдэд тогтмол буюу cap бүр мэдээлэл өгч, саналыг нь авах:


2.1.3. Энэхүү гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой уулзалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, сумын иргэдийн


Төлөөлөгчдийн Хурлаар баталсан төсөл. арга хэмжээнээс тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй хамтран


хэрэгжүүлэх боломжтой тесөл, арга хэмжээг сонгож, түүятэй зөвшилцсөний үндсэн дээр энэ тухай


иргэдэд мэдээлэх;


2.1.4. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн зарласан ажлын байр болон бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан


авахтай холбогдсон мэдээллийг иргэдэд хүргэн ил тод, нээлттэй хэлбэрэзр зохион байгуулах;


2.1.5. тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжиитэд хяналт


тавих;


2.1.6. Тусгай зөвшеөрөл эзэмшигчийн гаргасан хүсэлт, шаардлагыг хууль тогтоомжвд нийцүүлэн


шийдвэрлэж, зохих хариуг өгөх.


2.1.7 Аймаг .сумын Засаг даргын удирдамжийн дагуу хяналт шалгалт хийж буй ажлын хэсэг тухайн


объектод саадгүй нэвтрэн орох


Гурав. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн


эрх, үүрэг


3.1. Энэхүү гэрээний хүрээнд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ:


3.1.1. Үйя ажиллагаагаа хэвийн, тасралтгүй явуулахад орои нутгийп иргэн, хуулийн этгээдиин зүтээс


хууль бусаар саад учруулсан тохиоддолд уг асууддыг зохих журмын дагуу Засаг дарга, иргэдийн


Төлөөлөгчдийн Хуралд тавьж шийдвэрлүүлэх;


3.1.2. Орон нутгийн иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, тэднийг сургалтад хамруулах талаар орон


нутгийн хөдөлмөрийн байгууллагатай хамтарч ажиллан, шаардлагатай ажлын байр болон түүнд тавих


шаардлагыг ил тод, нээлттэй хэлбэрээр нийтэд зарлах;


3.1.3. Хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний хүрээнд шаардлагатай ажлын байрны сургалтын хөтөлбөр


боловсруулж, тухайн орон нутгийн иргэдийг хамруулах ажлыг зохион байгуулах;


3.1.4. Сумын харъяат иргэнийг зохих туьшний сургалтад хамруулсны үндсэн дээр... иргэнийг,


түр 2 иргэнийг байнгийп ажлып байраар ханган ажиллах;


3.1.5. Өөр орон нутгаас ажилтан, мэргэжилтэн урт хугацаагаар авч ажиллуулах тохиолдолд холбогдох


хуулийн дагуу тухайн ажилтныг Засаг даргын Тамгын газарт бүртгүүлэх;


3.1.6. Хэрэгжүүлж байгаа төсөл, арга хэмжээ болон үйл ажиллагааныхаа талаар тухайн сумын иргэдэд


тогтмол буюу cap бүр мэдээлэл өгч байх;


3.1.7. Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах, ажиллах хүч сонгохдоо тухайн орон нутагт бүртгэлтэй


татвар төлөгч иргэн, хуулийн этгээдэд тэргүүн ээлжинд давуу эрх олгох;


3.1.7.1 Малчин кргэдээс хуваарпйн дагуу 3 үхэр, хонь,... ямаа,.... адуу, 300 литр сүү цагаап вдзз,...


кг темс, хүнсний ногоо худалдян авах


3.1.7.2 Орон нутгийн жижиглэн худалдаа эрхлэгчид уурхайн тосгонд очиж худалдаа хийхийг


дэмжиж ажиллана.


3.1.7.3 Сумын оёдлын цехээр .... хос ажлын хувцас, ш комбинзон, 12 хос гутлыг тустус захиалан


хийлгэх


3.1.8. Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын баталсан байгаль


орчныг хамгаалах ажлын төлөвлөгөө, хөтелберийг биелүүлж ажиллах;


3,1,9. Гамшгийп үед сайп дурын үндсэп доэр тухайи орон путагт техник, топог тохвөрвмж,


ажиллах хүчний болон бусад материаллаг туслалцаа үзүүлэх.


3.1.10 Сум орон нутгийн хөгжилд зориулж дэд бүгэц, нийгмийн салбарын хөронгө оруулалт,


бүтээн байгуулалтын төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэх чиглэлээр “Заамар нуггийн хөгжлийг


дэмжих” сан ТББ-ын үйл ажиллагааг дэмжин ажиллах


3.1.11 Аймаг, сумын Засаг даргын удирдамжийн дагуу хяналт шалгалт хийж буй ажлын хэсгийг


тухайн объектод саадгүй нэвтрүүлэх


3.1.12 Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан техникийн болон биологийн нөхөн


сэргээлтийг хийж гүйцэтгэн хүлээлгэн өгөх


3.1.13 Биологийн пөхен сэргээлтийн талбайп 2-оос доошгүй га-д тэжээлийн упгамял тарьж


хүлээлгэн өгөх


Дөрөв. Хамтын ажиллагааны хороо


4.1. Талуудын гэрээ байгуулах үйл явц болон гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавих ажлыг зохион


байгуулах үүрэг бүхий Хамтын ажиилагааны хороо (даавщд "хороо" гэх)-г Засаг даргын Тамгын газар,


тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч болон тухайн орон нутгийн иргэдийн төлөөллийг оролцуулан байгуулж


ажиллуулна.


4.2. Хороо нь 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй байх бөгөөд талуудын оролцоог тэгш хангасан байна. Хорооны


бүрэлдэхүүнд орох иргэдийн төлөөллийг багийн иргэдийн Нийтийн Хурлаас нэр дэвшүүлнэ. Хорооны


бүрэвдэхүүнийг тухайн шатны Засаг дарга томилж, чөлеөлнө.


4.3. Хороо гэрээ байгуулах үйл явц болон гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллана.


Тав. Гэрээний хэрэгжилт


5.1. Талууд гэрээг тухайн жилийн 1-р улиралд багтаан Сумын засаг даргатай байгуулж, гэрээний ил тод


байдлыг хангах зорилгоор тухайн орон нутгийн иргэдэд гэрээ байгуулсан талаар мэдээлэх бөгөөд гэрээ,


түүнтэй холбогдсон баримт бичгийг талуудын цахим хуудсавд ажлын 3 хоногийн дотор байршуулна.


Гэрээний хувийг ажлын 5 хоногийн дотор Аймгийн Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын


санаачилгын дэд зөвлөлд хүргүүлнэ.


5.2 Талууд гэрээний хэрэгжилтийг сум орон нутагтаа хагас бүтэн жилээр дүгнэж сумын ИТХ-аар


бата.и аажуулан, хагас жилийн хэрэгжилтийг 07 сарын 20-ны дотор, жилийн эцсийн хэрэгжилтийг дараа


оны 02 сарын 15-ны дотор Хөрөнге оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст ирүүлнэ.


5.3 Орон нутагтай байгуулсан Нийгмийн хариуцлагын гэрээний хагас бүтэн жилийн


хэрэгжилтийгхавсралтад заасны дагуу Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтйин хэлтэс 02


сарын 20-ны дотор дүгнэж Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн ИТХ-д танилт!уулна,.


Зургаа. Гэрээний хариуцлага


6.1. Талууд гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу


хариуцпага хүлээлгэнэ. Энэхүү гэрээ нь тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хууль тоггоомжоор хүлээсэн бусад


үүргээс татгалзах үндэслэл болохгүй.


6.2. Тусгай зөвптөөрөл эзэмтпигч гэрээ байгуулсая эсэх талаарх мэдээллийг геологи, уул уурхайн


асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагад тогтоосон хугацаанд хүргүүлнэ.

Долоо. Маргаан шийдвэрлэх


7.1. Талууд гэрээнии хэрэгжиитгэй холбогдсон маргаан, зөрчлийг эв зүйгээр шийдвэрлэхийг эрмэлзэх


бөгөед тохиролцоонд хүрч чадаагүй тохиолдолд гомдлоо шүүхэд гаргаж болно.

Найм. Гэрээ хүчин тегелдер болох


8.1. Талууд гарын үсэг зурсан өдрөөс эхлэн тухайн жилийнхээ 12-р сарын 31-ны өдөр хүртэл гэрэз


хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.


8.2. Давагдашгүй хүчин зүйлсийн улмаас гэрэзг xyiацаанаас өмне дуусгавар болгож болно.


8.3. Талууд харилиан тохиролнсоны үндсэн дээр гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болно. Гэрээвд


оруулсаи нэмэлт, өөрчлөлт нь гэрээний нэгэн адил хүчинтэй байх бөгөөд түүний салшгүй хэсэг болно.


8.4. Гэрээг монгол хэл дээр 3 хувь үйодэнэ. Зайлшгүй тохиолдолд гэрээний хувийг англи хэл дээр


үйлдэж болно

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:
ЖОТОИН БАЖУНА ХХК-ны захирал
£ Л.СЭРГЭЛЭН

Хаяг: УБ хот БГД ГОРЬКИЙН 23-939

Утас:99011649, 99092982