Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 Ашигт малтмал. Газрын тосны газар & “Голден хаммер” ХХК-ний Хайгуулын ажлын зардлыг нөхөн төлөх гэрээ                                         Улсын төсвөөс хайгуулын ажилд гарсан 
                                               зардлыг нөхөн төлөх тухай 
                                                                 ГЭРЭЭ

2017 оны 10 дугаар сарын 16-­ны өдөр          дугаар ХАЗ-2017/01/44                               Улаанбаатар
                                                                                                                                                        хот

                                                  Ерөнхий зүйл

Нэг талаас Ашигт малтмал, Газрын тосны газар /цаашид Агентлаг гэх/, нөгөө талаас ашигт малтмалын ордыг MV-004780 тоот дугаартай ашиглалтын  тусгай зөвшөөрлийг эзэмшигч Улсыэ бүртгэлийн албанд бүртгэлтэй 9011071115 тоот гэрчилгээ, 5045894 тоот   регистрын дугаартай, "Голден хаммер" ХХК /цаашид тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч гэх/ нь Ашигт малтмалын тухай хууль, Засгийн газрын 2007 оны 3 дугаар сарын 28-­ны өдрийн дугаар 81 тоот тогтоолоор батлагдсан журмыг үндэслэн улсын төсвийн хөрөнгөөр хийсэн Архангай аймгийн Цэнхэр сумын нутагт орших  Бодонтын амны алтны шороон ордын талбайд хийгдсэн, эрэл, эрэл-үнэлгээ, нарийвчилсан хайгуулын ажлын зардлуудыгыг улсын төсөвт эргүүлэн нөхөн төлөх нөхцөл, үе шат, төлбөрийн хэмжээ, хүлээх хариуцлагыг харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.

                              Нэг. Ерөнхий эрэл, урьдчилсан хайгуул, нарийвчилсан хайгуул, 
                                 гидрогеологийн хайгуул, зураглалын ажлын нийт хэмжээ
       1.1 Архангай аймгийн Цэнхэр сумын нутагт орших Бодонтын амны алтны шороон орд
дээр байрлах MV-004780 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн талбайд улсын төсвөөс анхны  зардалд 25,939,28 төгрөгийн зардал гарсан бөгөөд ноогдох хэмжээг Засгийн газрын 2007 оны 81 дүгээр тогтоолоор баталсан журамд заасан аргачлалын дагуу тооцоход 354,075,28 (гурван зуун тавин дөрвөн мянга далан таван төгрөг хорин найман мөнгө) болж байгааг хоёр тал харилцан хүлээн зөвшөөрөв.

                      Хоёр. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн эрх, хүлээх үүрэг

       2.1 Энэхүү гэрээний нэгдүгээр зүйлд заасан зардлыг 1 жилийн хугацаанд төлөх бөгөөд
дор төлбөрийг төгрөгөөр төлнө.

               2017 оны 3-р улиралд 354,075,28 (гурван зуун тавин дөрвөн мянга далан таван төгрөг хорин найман мөнгө ) 
                                     (тоогоор)                   (үсгээр)

       2.2 Энэхүү гэрээний хоёрдугаар зүйлийн  2.1-­т дурьдсан хугацаанд төлөхөөр хуваарилсан төлбөрийг хавсралт 1-­д заасан хугацаанд Төрийн сан банкны төгрөгийн 100900000722 тоот
Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Нөхөн төлбөрийн дансанд төлнө. Төлбөр төлөхдөө 
гүйлгээний утга хэсэгт ашигт малтмалын тусшай зөвшөөрлийн дугаар, хэдэн оны, хэд дүгээр
улирлын төлбөр болохыг тодорхой бичнэ.
        2.3 Хайгуулын ажлын зардлын нөхөн төлбөр хийсний дараа уг төлбөр Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Нөхөн төлбөрийн дансанд орсон эсэхийг шалгаж болно.
       2.4 Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь нөхөн төлбөрийг төлөхдөө хуваарьт улиралдаа багтаан 
боломжит нөхцлөөр төлөлт хийж болно. 
      2.5 нөхөн төлбөрийг гэрээнд заасан хугацаанд төлөх үүрэгтэй бөгөөд төлбөрөө бүрэн 
төлсөн тохиолдолд төлбөрийн баримтыг Агентлагт ирүүлж, гэрээний хавсралтад гэрээ хариуцсан мэргэжилтнээр тэмдэглэл хийлгэн баталгаажуулна. 


                                                                                                    №ХАЗ- 2017/01/44 гэрээ


 Ашигт малтмал. Газрын тосны газар & “Голден хаммер” ХХК-ний Хайгуулын ажлын зардлыг нөхөн төлөх гэрээ                                         Улсын төсвөөс хайгуулын ажилд гарсан 
                                               зардлыг нөхөн төлөх тухай 
                                                                 ГЭРЭЭ

2017 оны 10 дугаар сарын 16-­ны өдөр          дугаар ХАЗ-2017/01/44                               Улаанбаатар
                                                                                                                                                        хот

                                                  Ерөнхий зүйл

Нэг талаас Ашигт малтмал, Газрын тосны газар /цаашид Агентлаг гэх/, нөгөө талаас ашигт малтмалын ордыг MV-004780 тоот дугаартай ашиглалтын  тусгай зөвшөөрлийг эзэмшигч Улсыэ бүртгэлийн албанд бүртгэлтэй 9011071115 тоот гэрчилгээ, 5045894 тоот   регистрын дугаартай, "Голден хаммер" ХХК /цаашид тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч гэх/ нь Ашигт малтмалын тухай хууль, Засгийн газрын 2007 оны 3 дугаар сарын 28-­ны өдрийн дугаар 81 тоот тогтоолоор батлагдсан журмыг үндэслэн улсын төсвийн хөрөнгөөр хийсэн Архангай аймгийн Цэнхэр сумын нутагт орших  Бодонтын амны алтны шороон ордын талбайд хийгдсэн, эрэл, эрэл-үнэлгээ, нарийвчилсан хайгуулын ажлын зардлуудыгыг улсын төсөвт эргүүлэн нөхөн төлөх нөхцөл, үе шат, төлбөрийн хэмжээ, хүлээх хариуцлагыг харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.

                              Нэг. Ерөнхий эрэл, урьдчилсан хайгуул, нарийвчилсан хайгуул, 
                                 гидрогеологийн хайгуул, зураглалын ажлын нийт хэмжээ
       1.1 Архангай аймгийн Цэнхэр сумын нутагт орших Бодонтын амны алтны шороон орд
дээр байрлах MV-004780 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн талбайд улсын төсвөөс анхны  зардалд 25,939,28 төгрөгийн зардал гарсан бөгөөд ноогдох хэмжээг Засгийн газрын 2007 оны 81 дүгээр тогтоолоор баталсан журамд заасан аргачлалын дагуу тооцоход 354,075,28 (гурван зуун тавин дөрвөн мянга далан таван төгрөг хорин найман мөнгө) болж байгааг хоёр тал харилцан хүлээн зөвшөөрөв.

                      Хоёр. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн эрх, хүлээх үүрэг

       2.1 Энэхүү гэрээний нэгдүгээр зүйлд заасан зардлыг 1 жилийн хугацаанд төлөх бөгөөд
дор төлбөрийг төгрөгөөр төлнө.

               2017 оны 3-р улиралд 354,075,28 (гурван зуун тавин дөрвөн мянга далан таван төгрөг хорин найман мөнгө ) 
                                     (тоогоор)                   (үсгээр)

       2.2 Энэхүү гэрээний хоёрдугаар зүйлийн  2.1-­т дурьдсан хугацаанд төлөхөөр хуваарилсан төлбөрийг хавсралт 1-­д заасан хугацаанд Төрийн сан банкны төгрөгийн 100900000722 тоот
Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Нөхөн төлбөрийн дансанд төлнө. Төлбөр төлөхдөө 
гүйлгээний утга хэсэгт ашигт малтмалын тусшай зөвшөөрлийн дугаар, хэдэн оны, хэд дүгээр
улирлын төлбөр болохыг тодорхой бичнэ.
        2.3 Хайгуулын ажлын зардлын нөхөн төлбөр хийсний дараа уг төлбөр Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Нөхөн төлбөрийн дансанд орсон эсэхийг шалгаж болно.
       2.4 Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь нөхөн төлбөрийг төлөхдөө хуваарьт улиралдаа багтаан 
боломжит нөхцлөөр төлөлт хийж болно. 
      2.5 нөхөн төлбөрийг гэрээнд заасан хугацаанд төлөх үүрэгтэй бөгөөд төлбөрөө бүрэн 
төлсөн тохиолдолд төлбөрийн баримтыг Агентлагт ирүүлж, гэрээний хавсралтад гэрээ хариуцсан мэргэжилтнээр тэмдэглэл хийлгэн баталгаажуулна. 


                                                                                                    №ХАЗ- 2017/01/44 гэрээ


 Ашигт малтмал. Газрын тосны газар & ‘Толден хаммер” ХХК-ний Хайгуулын ажлын зардлыг нөхөн төлөх гэрээ
                                 Тав. Гэрээ хүчин төгөлдөр болох, гэрээний хугацаа 
 

     5.1. Агентлаг болон тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн төлөөлөгчид гэрээнд гарын үсэг зурж


тамга тэмдэг дарагдаж баталгаажсанаар энэхүү гэрээ хүчин төгөлдөр болно.

     5.2. Энэхүү гэрээний 2.1 дэхь заалтын биелэлтийг Агентлаг болон тусгай зөвшөөрөл


эзэмшигчийн төлөөлөгчид хамтран дүгнэж акт үйлдэж гэрээг дуусгавар болгоно.

     5.3. Гэрээг Монгол хэл дээр, гурван хувь үйлэх бөгөөд нэг хувийг Мэргэжлийн хяналтын


ерөнхий газар, нэг хувийг Ашигт малтмал, газрын тосны газар /ХЭЗХ/, нэг хувийг ашигт


малтмалын ордын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч тус тус хадгална. Гэрээний хувиуд нэгэн адил


хүчин төгөлдөр байна. Гэрээ 3 хуудас, хавсралт 1 хуудас, нийт4 хуудастай.
                                           Зургаа. Давагдашгүй хүчин зүйл
    6.1 Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчин зүйлийн шинжтэй онцгой нөхцөл байдлын улмаас


талууд гэрээний үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд уг нөхцлөөс шалтгаалан үүргээ биелүүлээгүй


талыг буруутай гэж үзэхгүй.

    6.2 Энэхүү гэрээний 5.1-д заасан гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчин зүйлийн шинжтэй


онцгой нөхцөл байдал бий болсон тохиолдолд талууд даруй харилцан мэдэгдэж шийдвэрдэх арга


замыг тодорхойлно.

                                                          ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:


Aшигт малтмал, газрын тосны газрыг төлөөлж:                Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийг төлөөлж:


ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛТСИЙН                                             "ГОЛДЕН ХАММЕР" ХХК-ИЙН ЗАХИРАЛ
ДАРГА                                      Ж.БАТМАГНАЙ                                                            Ц.ОЮУНЧУЛУУН
ГЕОЛОГИЙН ХАЙГУУЛЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА             Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 1-                                                           М.БАТБАЯР              хороо, 12-рхороолол

                                                                                           Утас: 70159000, 99769533


УУЛ УУРХАИН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ,


ТЕХНОЛОГИЙН ХЭЛТСИЙН  

ДАРГА.........                                    Д. ХАНГАЙ
ГЭРЭЭ БОЛОВСРУУЛСАН: ХЭЗХ-ИЙН


МЭРГЭЖИЛТЭН                   Б.БОЛОРЦЭЦЭГ

Хаяг: Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,


Барилгачдын талбай-3,


E-mail: info@mram.gov.mn


Факс:31-03-70


Утас: 263922
                                                                                                                           №ХАЗ-2017/01/44 гэрээ 
 Атттигг малтмал. Газрын тосны газар & “Голден хаммер” ХХК-ний Хайгуулын ажлын kb lit

*3 3.- Хаасрадт J4£l


^ -- %% SL.


t ^ r\


i f


?h ■ > % t
-П-^


Төлбөл зохих Төлбөр хийсэн он :■ i 1116 1; 3255


Улирлууд Төлсөн нь бусад тэмдэгЯЗД scsxaii


төлбөр /төгрөг/ cap өдөр

1


2


3 354,075.28


4№XA3- 20гэрээ