Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 Ашигт малтмалыи газар & "Шижир гоулд”ХХК-ийн Хушүу уулын алтны шороон оплын


ажлын зардлыг пехөн телөх гэрээ


Улсын тосвоос хайгуулын ажилд гарсан


зардлыг I10X0H толох тухай


ГЭРЭЭ


20-^Гоны ^дугаар дугаар ХАЗ-2016/051./0

сарын 0-ны өдөр хот

Ерөнхий зүйл


Нэг талаас Ашигт малтмалын газар, нөгөө талаас ашигт малтмалын ордын


MV-002392 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг эзэмшигч Улсын бүртгэлийн албанд


бүртгэлтэй 9011182042 тоот гэрчилгээ, 5282586 тоот регистрийн дугаартай "Шижир


гоулд” ХХК /цаашид аж ахуйн нэгж/ нь Ашигт малтмалын тухай хууль, Засгийн газрын


2007 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдрийн дугаар 81 тоот тогтоолоор батлагдсан журмыг


үндэслэн улсын тосвийн хөрөнгөөр хийсэн Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутаг дахь


Хушуу уулын алтны шороон орд дээр хийгдсэн геологийн эрэл-зураглал, эрэл, эрэл-


үнэлгээний ажлын зардлуудыг улсын төсөвг эргүүлэн нөхөн төлөх нөхцөл, үе шат,


төлбөрийн хэмжээ, хүлээх хариуцлагыг харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.


Иэгдүгээр зүйл. Эрэл- зураглалын ажлып зардлын нийт хэмжээ


Төв аймгийн Сэргэлэм сумын нутаг дахь Хушуу уулын алтны шороон орд дээр


байрлах MV-002392 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн галбайд 1951, 1979-1980, 1982-


1983, 1991 ондуудад улсын төсвөөс нийтдээ 119 905,94 төгрөгийн зардал гарсан бөгөөд


ноогдох хэмжээг үндэслэн Засгийн газрын 2007 оны 81 дүгээр тогтоолоор баталсан


журамд заасан аргачлалын дагуу тооцоход 71 706 379,15 төгрөг бөгөөд 2016 оны 4 дүгээр


сарын 07-ны өдрийн Монгол банкны албан ёсны хаалтын ханшийг/1 $=2032,89/ үндэслэн


тооцоход 35 274,60 ам.доллар / гучин таван мянга хоёр зуун далан дөрвөн ам.доллар


жаран цент / ам.доллар болж байгааг хоёр тал хүлээн зөвшөөрөв.


Хоёрдугаар зүйл. Тусгай зовшоорол эзэмшигчийн хүлээх эрх, үүрэг


1. Энэхүү гэрээний нэгдүгээр зүйлд заасаи зардлыг 1 жилийн хугацаанд төлөх


богөөд төлбөр хийх өдрийн тогрөг, америк долларын ханшаар тооцож төгрөгөөр эсвэл


шууд америк доллараар толнө.


35 274,60 ам.доллар /гучин таван мянга хоёр зуун далан дөрвөн ам.доллар жаран


цент / ам.доллар


(тоогоор) (үсгээр)


2. Энэхүү гэрээний хоёрдугаар зүйлийн 2.1-т дурьдсан онуудад хийхээр


хуваарилсан төлбөрийг тухайн онд хавсралт 1-д заасан байдлаар Төрийн сан банкны


төгрөгийн 900000712 Ашигт малтмалын газрын дансамд хийнэ.


3. Хайгуулын ажлын зардлын нөхон төлбөр хийсний дараа уг төлбөр Ашигт


малтмалын газрым дансанд орсон эсэхийг шалгаж болно.


4. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэхүү гэрээний 2 дугаар зүйлийн 2, 3-аар


тохиролцсон үүргийн дагуу тухайн улирлын төлбөрөө улиралдаа багтаан хийгээгүй бол


Ашигт малтмалын тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 7 дахь заалтын дагуу хугацаа

№ХАЗ- 2016/05/4? гэрээ


f

Ашигт малтмалын газар & **Шижир гоулд”ХХК-ийн Хушуу уулын алтны шороон ордын Хайгуулын


ажлын зардлыг нөхөн төлөх гэрээ

W хэтэрсэн хоног тутам тухайн улиралд төлбөл зохих төлбөрийн 0.1 хувьтай тэнцэх алданги


төлнө.

Гуравдугаар зүйл. Ашигт малтмалын газрын


хүлээх үүрэг, эрх

1. Энэхүү гэрээний нэгд заасан нөхөн төлбөрийн хэмжээг нөхөн төлбөр хийхээр


тохиролцсон хугацаанд өөрийн санаачилгаараа өөрчлөхгүй.


2. Нөхөн төлбөр хийсэн хугацааг банкинд гүйлгээ хийсэн өдрөөр тооцно.

3. Нөхөн төлбөр хийсэн баримт бичигтэй танилцан төлбөрийн хэмжээ үнэн зөв

эсэхийг магадлахдаа төлбөр хийсэн өдрийн америк доллар ба гөгрөгийн Монгол банкаас


зарласан албан ёсны ханшийг баримтална.

Дөров. Бусад зүйл

1. Ашигт малтмалын газар болон аж ахуйн нэгжийн төлөөлөгчид энэхүү гэрээнд


гарын үсэг зурснаар гэрээ хүчин төгөлдөр болно.

2. Энэхүү гэрээний хоёрдугаар зүйлийн 2 дахь заалтын биелэлтийг Ашигт


малтмалын газар болон аж ахуйн нэгжийн төлөөлөгчид хамтран дүгнэж акт үйлдэнэ.

3. Гэрээг гурав хувь үйлдсэн бөгөөд нэг хувийг Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий


газар, нэг хувийг Ашигт малтмалын газар, нэг хувийг ашигт малтмалын ордын тусгай


зөвшөөрөл эзэмшигч тус тус хадгална. Гэрээний хувиуд нэгэн адил хүчин төгөлдөр


байна. Гэрээ нь хавсралттайгаа нийт гурван хуудаснаас бүрдэнэ.

4. Аж ахуйн нэгж нь энэхүү гэрээний заалтуудыг биелүүлээгүй тохиолдолд Ашигг


малтмалын газар иь шүүхэд хандаж болох бөгөөд шүүх ажиллагаатай холбогдон гарах


зардлыг аж ахуйн нэгж хариуцан төлнө.


ГЭРЭЭ БАИГУУЛСАН:
АШИ ТУСГАИ ЗӨВШӨӨРОЛ


ГӨЛ ЭЗЭМШИГЧИЙГ ГӨЛӨӨЛЖ:


“ШИЖИР ГОУЛД” ххк-ийн


.БАТТУлНк; ^У^А^ЙРАЛ ГА

\ 5Г4.&--№ХАЗ- 2016/05/./^гэрээ

s' л


I


 Ашигт малтмалын газар & “Шижир гоулд”ХХК-ийн Хущуу үулын алтны шороон орлын Хайгуулын


ажлын зардлыг нөхөн төлөх гэрээ

\
1-1ө4өн '•Дтб^рий&гэрээний


2016 онд J)$cA.tJ|1^; \


Төлбөр хийсэн 3L -% U


Төлбел зохих ? „ , 1


Улирлууд өдрийн төгрөг ба Төлсөн н Төлбө[?хий6#й''бн cap


US$ америк долларын


ханш


1


2


о


J 20 274,60


42017 онд


Төлбөр хийсэн


Төлбөл зохих Төлбөр хийсэн он cap


Улирлууд өдрийн төгрөг ба Төлсөн нь


US$ америк долларын өдөр бусад тэмдэглэл


ханш


1


2


-*


J 15 000


4

№ХАЗ- 2016/05/./

: