Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 61


Ашигт малтмалын газар & “Гокбулган-Уул”ХХК-ийн Булган уул нэртэй хайлуур жоншны ордын


Хайгуулын ажлын зардлыг нөхөн төлех гэр.чэ

Улсын төсвөөс хайгуулын ажилд гарсан


зардлыг нөхөн төлөх тухай


ГЭРЭЭ

дугаар ХАЗ-201 Ы-?йЗ.О Улаанбаатар

хот

Ерөнхий зүйл

Нэг талаас Ашигт малтмалын газар, нөгөө талаас ашигт малтмалын ордын


MV-016855 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг эзэмшигч Улсын бүртгэлийн албанд


бүртгэлтэй 9019038131 тоот гэрчилгээ, 5236517 тоот регистрийн дугаартай “Гокбулган-


Уул” ХХК /цаашид аж ахуйн нэгж/ нь Ашигт малтмалын тухай хууль, Засгийн газрын


2007 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдрийн дугаар 81 тоот тогтоолоор батлагдсан журмыг


үндэслэн улсын төсвийн хөрөнгөөр хийсэн Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын нутагт орших


Булган-Уул нэртэй хайлуур жоншны орд дээр хийгдсэн геологийн зураглал, судалгааны


ажлын зардлуудыг улсын төсөвт эргүүлэн нөхөн төлөх нөхцөл, үе шат, төлбөрийн


хэмжээ, хүлээх хариуцлагыг харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.


Нэгдүгээр зүйл. Ерөнхий эрэл, урьдчилсан хайгуул, нарийвчилсан хайгуул,


гидрогеологийн хайгуул, зураглалын ажлын зардлын нийт хэмжээ

Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын нутагт орших Булган-Уул нэртэй хайлуур жоншны орд


дээр байрлах MV-016855 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн талбайд 1976-1979, 1987-


1990 онуудад улсын төсвөөс нийтдээ 61289,2 төгрөгийн зардал гарсан бөгөөд ноогдох


хэмжээг үндэслэн Засгийн газрын 2007 оны 81 дүгээр тогтоолоор баталсан журамд


заасан аргачлалын дагуу тооцоход 2016 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн Монгол


банкны албан ёсны ханшийг /1 $= 1938.76/ үндэслэн тооцоход 45 850 472,67 төгрөг буюу


23 649,4 ам.доллар болж байгааг хоёр тал хүлээн зөвшөөрөв.

Хоёрдугаар зүйл. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн хүлээх эрх, үүрэг

1. Энэхүү гэрээний нэгдүгээр зүйлд заасан зардлыг 4 жилийн хугацаанд төлөх


бөгөөд төлбөр хийх өдрийн төгрөг, америк долларын ханшаар тооцож төгрөгөөр эсвэл


шууд америк доллараар төлнө.


2016 онд 3 649,4 ам.долл. /гурван мянга зургаан зуун дөчин есөн

ам.доллар дөчин цент/


(тоогоор) (үсгээр)

2017 онд 5 000.0 ам.долл. / таван мянган ам.доллар /


(тоогоор) (үсгээр)

2018 онд 10 000.0 ам.долл. / арван мянган ам.доллар /


(тоогоор) (үсгээр)

2019 онд 5 000.0 ам.долл. / таван мянган ам.доллар /


(тоогоор) (үсгээр)№ХАЗ- 2016/2//.-3?гэрээ


 Ашигт малтмалын газар & “Гокбулган-Уул”ХХК-ийн Булган уул нэртэй хайлуур жоншны ордын


Хайгүулын ажлын зардлыг нехөн телөх гэрээ

2. Энэхүү гэрээний хоёрдугаар зүйлийн 2.1-т дурьдсан онуудад хийхээр


хуваарилсан төлбөрийг тухайн онд хавсралт 1-д заасан байдлаар Төрийн сан банкны


төгрөгийн 900000712 Ашигт малтмалын газрын дансанд хийнэ.


3. Хайгуулын ажлын зардлын нөхөн төлбөр хийсний дараа уг төлбөр Ашигт


малтмалын газрын дансанд орсон эсэхийг шалгаж болно.


4. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэхүү гэрээний 2 дугаар зүйлийн 2, 3-аар


тохиролцсон үүргийн дагуу тухайн улирлын төлбөрөө улиралдаа багтаан хийгээгүй бол


Ашигт малтмалын тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 7 дахь заалтын дагуу хугацаа


хэтэрсэн хоног тутам тухайн улиралд төлбөл зохих төлбөрийн 0.1 хувьтай тэнцэх алданги


төлнө.

Гуравдугаар зүйл. Ашигт малтмалын газрын


хүлээх үүрэг, эрх


1. Энэхүү гэрээний нэгд заасан нөхөн төлбөрийн хэмжээг нөхөн төлбөр хийхээр


тохиролцсон хугацаанд өөрийн санаачилгаараа өөрчлөхгүй.


2. Нөхөн төлбөр хийсэн хугацааг банкинд гүйлгээ хийсэн өдрөөр тооцно.


3. Нөхөн төлбөр хийсэн баримт бичигтэй танилцан төлбөрийн хэмжээ үнэн зөв


эсэхийг магадлахдаа төлбөр хийсэн өдрийн америк доллар ба төгрөгийн Монгол банкаас


зарласан албан ёсны ханшийг баримтална.


Дөрөв. Бусад зүйл


1. Ашигт малтмалын газар болон аж ахуйн нэгжийн төлөөлөгчид энэхүү гэрээнд


гарын үсэг зурснаар гэрээ хүчин төгөлдөр болно.


2. Энэхүү гэрээний хоёрдугаар зүйлийн 2 дахь заалтын биелэлтийг Ашигт


малтмалын газар болон аж ахуйн нэгжийн төлөөлөгчид хамтран дүгнэж акт үйлдэнэ.


3. Гэрээг гурав хувь үйлдсэн бөгөөд нэг хувийг Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий


газар, нэг хувийг Ашигт малтмалын газар, нэг хувийг ашигт малтмалын ордын тусгай


зөвшөөрөл эзэмшигч тус тус хадгална. Гэрээний хувиуд нэгэн адил хүчин төгөлдөр


байна. Гэрээ нь хавсралттайгаа нийт гурван хуудаснаас бүрдэнэ.


4. Аж ахуйн нэгж нь энэхүү гэрээний заалтуудыг биелүүлээгүй тохиолдолд Ашигт


малтмалын газар нь шүүхэд хандаж болох бөгөөд шүүх ажиллагаатай холбогдон гарах


зардлыг аж ахуйн нэгж хариуцан төлнө.

Гэрээ байгуулсан:


If i 9 i *? i ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ


АЩИЕТ if А^ТмклДЛЕ ГАЗРЫГ


ТӨЛӨВЛЖ: gi 4 ЭЗЭМШИГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:


’ J a tT>


Уул уурхайн хэлтЙшн “Г окбулган-уул” ХХК-ийн


j | A f~>


захирал С/.. анхуяг


да|)гаа..73Г!ТЖ..ал С.Ба гтулга I j V


|j /° - "ухдозв-


№ХАЗ- 2016fill20 гэрээ


Ашигт малтмг шын газао & “Гокбулган-Уүл”ХХК-ийн Булган уул нэртэй хайл


Хайгуулын ажлын зашшыг нөхөн төлөх гэоээ


« i 4


2016 онд и 4 ■ }-Ха|срадт №1


iJ i •]


Төлбөл зохих Төлбөр хийсэн а А


Улирлууд өдрийн төгрөг ба Төлсөн нь | Төлбөр хийсэн §н cap


USS америк долларын l[ өдөр бусадтзмдэглзМ


ханш


1


2


3


4 3 649,4 9/


2017 онд 3 AtCrl&p


Төлбөл зохих Төлбөр хийсэн ■ 7


Улирлууд өдрийн төгрөг ба Төлсөн нь Төлбөр хийсэн он cap


US$ америк долларын өдөр бусад тэмдэглэл


ханш


1


2


3


4 5 000.0 JvJP. /V’ м /jy /уг>.<


2018 онд


Төлбөл зохих Төлбөр хийсэн /J -7^


Улирлууд өдрийн төгрөг ба Төлсөн нь Төлбөр хийсэн он cap


USS америк долларын өдөр бусад тэмдэглэл


ханш


1


2


3


4 10 000.0


2019 онд


Төлбөл зохих Төлбөр хийсэн Төлбөр хийсэн он cap


Улирлууд өдрийн төгрөг ба Төлсөн нь


US$ америк долларын өдөр бусад тэмдэглэл


ханш


1


2


3


4 5 000.0


№ХАЗ- 2016iV.lS?. гэрээ