Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 Ашигт малтмалын газар & “Антрацит”ХХК-ийн Бор толгойн алтны шороон ордын хайгуульт я-


зардлыг нөхөн телех гэрээ

Улсын төсвөөс хайгуулын ажилд гарсан


зардлыг нөхөн төлөх тухай


ГЭРЭЭ

20$оны ^дугаар дугаар ХАЗ-2016/18/.^Г Улаанбаатар


сарын-А^пы өдөр хот
Ерөнхийзүйл

Нэг талаас Ашигт малтмалын газар, нөгөө талаас ашигт малтмалын ордын


MV-004773 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг эзэмшигч Улсын бүртгэлийн албанд


бүртгэлтэй 9019078113 тоот гэрчилгээ, 2711818 тоот регистрийн дугаартай


“Антрацит” ХХК /цаашид аж ахуйн нэгж/ нь Ашигг малтмалын тухай хууль, Засгийн


газрын 2007 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдрийн дугаар 81 тоот тогтоолоор батлагдсан


журмыг үндэслэн улсын төсвийн хөрөнгөөр хийсэн Төв аймгийн Заамар сумын нутаг


дахь Бор толгойн алтны шороон орд дээр хийгдсэн геологийн эрэл-зураглал, эрэл


үнэлгээ, нарийвчилсан эрэл, нарийвчилсан хайгуулын ажлын зардлуудыг улсын төсөвт


эргүүлэн нөхөн төлөх нөхцөл, үе шат, төлбөрийн хэмжээ, хүлээх хариуцлагыг харилцан


тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.

Нэгдүгээр зүйл. Эрэл- зураглалын ажлын зардлын нийт хэмжээ

Төв аймгийн Заамар сумын нутаг дахь Бор толгойн алтны шороон орд дээр


байрлах MV-004773 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн талбайд 1971-1972, 1979-1981,


1986-1990 ондуудад улсын төсвөөс нийтдээ 35 042,30 төгрөгййн зардал гарсан бөгөөд


ноогдох хэмжээг үндэслэн Засгийн газрын 2007 оны 81 дүгээр тогтоолоор баталсан


журамд заасан аргачлалын дагуу тооцоход 26 215 155,58 төгрөг бөгөөд 2016 оны


5 дугаар сарын 23-ны өдрийн Монгол банкны албан ёсны хаалтын ханшийг /1 $= 2000,20/


үндэслэн тооцоход 13 106,27 ам.доллар /арван гурван мянга нэг зуун зургаан ам.доллар


хорин долоон цент / ам.доллар болж байгааг хоёр тал хүлээн зөвшөөрөв.


Хоёрдугаар зүйл. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн хүлээх эрх, үүрэг


1. Энэхүү гэрээний нэгдүгээр зүйлд заасан зардлыг 1 жи лийн хугацаанд төлөх


бөгөөд төлбөр хийх өдрийн төгрөг, америк долларын ханшаар тооцож төгрөгөөр эсвэл


шууд америк доллараар төлнө.


13 106,27 ам.доллар / арван гурван мянга нэг зуун зургаан ам.доллар хорин долоон


цент / ам.доллар


(тоогоор) (үсгээр)

2. Энэхүү гэрээний хоёрдугаар зүйлийн 2.1-т дурьдсан онуудад хийхээр


хуваарилсан төлбөрийг тухайн онд хавсралт 1-д заасан байдлаар Төрийн сан банкны


төгрөгийн 900000712 Ашигт малтмалын газрын дансанд хийнэ.


3. Хайгуулын ажлын зардлын нөхөн төлбөр хийсний дараа уг төлбөр Ашигт


малтмалын газрын дансанд орсон эсэхийг шалгаж болно.


4. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэхүү гэрээний 2 дугаар зүйлийн 2, 3-аар


тохиролцсон үүргийн дагуу тухайн улирлын төлбөрөө улиралдаа багтаан хийгээгүй бол


Ашигт малтмалын тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 7 дахь заалтын дагуу хугацаа


№ХАЗ- 2016/18/Ж7: гэрээ


 Ашигт малтмалын газар & “Антрацит”ХХК-ийн Бор толгойн алтны шороон ордын хайгуулын ажлын


зардлыг нөхен телех гэрээ

хэтэрсэн хоног тутам тухайн улиралд төлбөл зохих төлбөрийн 0.1 хувьтай тэнцэх алданги


төлнө.

Гуравдугаар зүйл. Ашигт малтмалын газрын


хүлээх үүрэг, эрх


1. Энэхүү гэрээний нэгд заасан нөхөн төлбөрийн хэмжээг нөхөн төлбөр хийхээр


тохиролцсон хугацаанд өөрийн санаачилгаараа өөрчилөхгүй.


2. Нөхөн төлбөр хийсэн хугацааг банкинд гүйлгээ хийсэн өдрөөр тооцно.


3. Нөхөн төлбөр хийсэн баримт бичигтэй танилцан төлбөрийн хэмжээ үнэн зөв


эсэхийг магадлахдаа төлбөр хийсэн өдрийн америк доллар ба төгрөгийн Монгол банкаас


зарласан албан ёсны ханшийг баримтална.


Дөрөв. Бусад зүйл


1. Ашигт малтмалын газар болон аж ахуйн нэгжийн төлөөлөгчид энэхүү гэрээнд


гарын үсэг зурснаар гэрээ хүчин төгөлдөр болно.


2. Энэхүү гэрээний хоёрдугаар зүйлийн 2 дахь заалтын биелэлтийг Ашигт


малтмалын газар болон аж ахуйн нэгжийн төлөөлөгчид хамтран дүгнэж акт үйлдэнэ.


3. Гэрээг гурав хувь үйлдсэн бөгөөд нэг хувийг Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий


газар, нэг хувийг Ашигт малтмалын газар, нэг хувийг ашигт малтмалын ордын тусгай


зөвшөөрөл эзэмшигч тус тус хадгална. Гэрээний хувиуд нэгэн адил хүчин төгөлдөр


байна. Гэрээ нь хавсралттайгаа нийт гурван хуудаснаас бүрдэнэ.


4. Аж ахуйн нэгж нь энэхүү гэрээний заалтуудыг биелүүлээгүй тохиолдолд Ашигт


малтмалын газар нь шүүхэд хандаж болох бөгөөд шүүх ажиллагаатай холбогдон гарах


зардлыг аж ахуйн нэгж хариуцан төлнө.ГЭРЭЭ БАИГУУЛСАН:
АШ ЗРЫГ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ


ТӨЛӨӨЛЖ: ЭЗЭМШИГЧЙЙГ ТӨ ЛӨӨ ЛЖ:


УУЛ рфоййфс^тсиф! Si


“АНТРАЦИТ” ХХК-ИИН ДЭД


ДАРГ1А h-zfctb./'42 С.БАТТУЛГА ЗАХИРАЛ Н.ГАНСҮХ


1! * Ь i (it


JSL г. A


v fcA0387

№XA3- 2016/18/^Сгэрээ


 Ашигт малтмалын газар & “Антрацит”ХХК-ийн Бор толгойн алтны шороон ордын хайгуулын ажлын


зардлыг нөхен төлех гэрээ


I


Нөх||н төлбөрийн' гэрэЬяий ш


2016 онд «2


Төлбөр хийсэн * ■»»’>?.»[ ~«Г>“!2Г'V ‘


Төлбөл зохих


Улирлууд өдрийн төгрөг ба Төлсөн нь Төлбөр хийсэн он cap


US$ америк долларын өдөр бусад тэмдэглэл


ханш


1


2


3 13 106,27


4

№ХАЗ- 2016/18/у^Ггэрээ