Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

---


34


Ашигт малтмалын газар & “Сигмабетга”ХХК-ийн Алтан элс-2 элс. хайрганы ордын Хайгуудын ажлын


зардлыг нөхөн телөх гэрээ

Улсын төсвөөс хайгуулын ажилд гарсан


зардлыг нөхөн төлөх тухай


ГЭРЭЭ


дугаар ХАЗ-2015/03/2^


20 ifoiibi (%дугаар Улаанбаатар


сарын Св-ны өдөр хот

Ерөнхий зүйл


Нэг талаас Атттигт малтмалын газар, нөгөө талаас ашигт малтмалын ордын


MV-016813 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг эзэмшигч Улсын бүртгэлийн албанд


бүртгэлтэй 9011087095 тоот гэрчилгээ, 5123275 тоот регистрийн дугаартай “Сигмабетта”


ХХК /цаашид аж ахуйн нэгж/ нь Ашигт малтмалын тухай хууль, Засгийн газрын 2007


оны 3 дугаар сарын 28-ны өдрийн дугаар 81 тоот тогтоолоор батлагдсан журмыг


үндэслэн улсын төсвийн хөрөнгөөр хийсэн Улаанбаатар хотын Хан-Уул дүүргийн нутаг


дахь Алтан элс-2 элс, хайрганы орд дээр хийгдсэн геологийн зураглал, судалгааны ажлын


зардлуудыг улсын төсөвт эргүүлэн нөхөн төлөх нөхцөл, үе шат, төлбөрийн хэмжээ,


хүлээх хариуцлагыг харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.


Нэгдүгээр зүйл. Ерөнхий эрэл, урьдчилсан хайгуул, нарийвчилсан хайгуул,


гидрогеологийн хайгуул, зураглалын ажлын зардлын нийт хэмжээ


Улаанбаатар хотын Хан-Уул дүүргийн нутаг дахь Алтан элс-2 элс, хайрганы орд

дээр байрлах MV-016813 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн талбайд 1944, 1996-1997


онд улсын төсвөөс нийтдээ 5 384,36 төгрөгийн зардал гарсан бөгөөд ноогдох хэмжээг


үндэслэн Засгийн газрын 2007 оны 81 дүгээр тогтоолоор баталсан журамд заасан


аргачлалын дагуу тооцоход 2015 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдрийн Монгол банкны


алоан ёсны ханшийг /1 $= 1973,53/ үндэслэн тооцоход 223 475,39 төгрөг буюу 113,24


ам.доллар болж байгааг хоёр тал хүлээн зөвшөөрөв.

Хоёрдугаар зүйл. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн хүлээх эрх, үүрэг


1. Энэхүү гэрээний нэгдүтээр зүйлд заасан зардлыг 1 жилийн хугацаанд төлөх


бегэөд төлбөр хийх өдрийн төгрөг, америк долларын ханшаар тооцож төгрөгөөр эсвэл


шууд америк доллараар төлнө.


2015 онд 113,24 ам.долл. / нэг зуун арван гурван ам.доллар хорин дөрвөн

цент / ам.доллар


(тоогоор) (үсгээр)

2. Энэхүү гэрээний хоёрдугаар зүйлийн 2.1-т дурьдсан онуудад хийхээр


хуваарилсан тэлбөрийг тухайн онд хавсралт 1-д заасан байдлаар Төрийн сан банкны


төгрөгййн 900000712 Ашигт малтмалын газрын дансанд хийнэ.


3. Хайгуулын ажлын зардлын нөхөн төлбөр хийсний дараа уг төлбөр Ашигт


малтмалын газрын дансанд орсон эсэхийг шалгаж болно. •


4. Тусгай зөвшөөрөл эзэмпшгч нь энэхүү гэрээний 2 дугаар зүйлийн 2, 3-аар


тохиролцсон үүргийн дагуу тухайн улирлын төлбөрөө улиралдаа багтаан хийгээгүй бол


Ашигт малтмалын тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 7 дахь заалтын дагуу хугацаа

№ХАЗ- 201 bIQ&l/f. гэрээ


 Ашигт малтмалын газар & “Сигмабетга”ХХК-ийн Алтан элс-2 элс. хайрганы ордын Хайгуулын ажлын


зардлыг нехөн телех гэрээ

хэтэрсэн хоног тутам тухайн улиралд төлбөл зохих төлбөрийн 0.1 хувьтай тэнцэх алданги


төлнө.

Гуравдугаар зүйл. Ашигт малтмалын газрын


хүлээх үүрэг, эрх

1. Энэхүү гэрээний нэгд заасан нөхөн төлбөрийн хэмжээг нөхөн төлбөр хийхээр


тохиролцсон хугацаанд өөрийн санаачилгаараа өөрчлөхгүй.


2. Нөхөн төлбөр хийсэн хугацааг банкинд гүйлгээ хийсэн өдрөөр тооцно.


3. Нөхөн төлбөр хийсэн баримт бичигтэй танилцан төлбөрийн хэмжээ үнэн зөв


эсэхийг магадлахдаа төлбөр хийсэн өдрийн америк доллар ба төгрөгийн Монгол банкаас


зарласан албан ёсны ханшийг баримтална.

Дөрөв. Бусад зүйл

1. Ашигт малтмалын газар болон аж ахуйн нэгжийн төлөөлөгчид энэхүү гэрээнд


гарын үсэг зурснаар гэрээ хүчин төгөлдөр болно.


2. Энэхүү гэрээний хоёрдугаар зүйлийн 2 дахь заалтын биелэлтийг Ашигт


малтмалын газар болон аж ахуйн нэгжийн төлөөлөгчид хамтран дүгнэж акт үйлдэнэ.


3. Гэрээг гурав хувь үйлдсэн бөгөөд нэг хувийг Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий


газар, нэг хувийг Ашигт малтмалын газар, нэг хувийг ашигт малтмалын ордын тусгай


зөвшөөрөл эзэмшигч тус тус хадгална. Гэрээний хувиуд нэгэн адил хүчин төгөлдөр


байна. Гэрээ нь хавсралттайгаа нийт гурван хуудаснаас бүрдэнэ.


4. Аж ахуйн нэгж нь энэхүү гэрээний заалтуудыг биелүүлээгүй тохиолдолд Ашигт


малтмалын газар нь пгүүхэд хандаж болох бөгөөд пгүүх ажиллагаатай холбогдон гарах


зардлыг аж ахуйн нэгж хариуцан төлнө.Гэрээ байгуулсан:
№ХАЗ- 2015/Qg/.i# гэрээ


 Ашигт малтмалын газар & “Сигмабетта”ХХК-ийн Алтан элс-2 элс. хайрганы ордын Хайгуулын яжшн


зардлыг нехен телех гэрээ
I $ i I


и -j а.


II d '■) Ц 4,


^еавС|эал'г,№ Ц J


2015 онд


а. я. .'j


Төлбөл зохих Төлбөр хийсэн -=п-


өдрийн төгрөг ба Төлйвювййй^а^ ят


Улирлууд америк долларын Төлсөн нь өдөр бусад тэмдэглэл


US$ ханш

1


2 113,24 Ш Ш- ' Ш^.ОЛ &игг~/


3


4
№ХАЗ- 2015/0^/гэрээ