Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 Ашигт малтмалын газар & “Өрмен уул”ХХК-ийн Туулын зуун дэнжийн Баруун захцагийн алтны шороон


ордын Хайгуулын ажлын зардлыг нехөн телөх гэрээ

Улсын төсвөөс хайгуулын ажилд гарсан


зардлыг нөхөн төлөх тухай


ГЭРЭЭ


20$оны ,

сарын4.£ны өдөр хот


Ерөнхий зүйл


Нэг талаас Ашигт малтмалын газар, нөгөө талаас ашигт малтмалын ордын


MV-006680 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг эзэмшигч Улсын бүртгэлийн албанд


бүртгэлтэй 9011099056 тоот гэрчилгээ, 2617749 тоот регистрийн дугаартай “Өрмөн уул”


ХХК /цаашид аж ахуйн нэгж/ нь Ашигт малтмалын тухай хууль, Засгийн газрын 2007


оны 3 дугаар сарын 28-ны өдрийн дугаар 81 тоот тогтоолоор батлагдсан журмыг


үндэслэн улсын төсвийн хөрөнгөөр хийсэн Булган аймгийн Бүрэгхангай сумын нутаг


дахь Туулын зүүн дэнжийн Баруун захцагийн алтны шороон орд дээр хийгдсэн эрэл-


зураглал, эрэл-үнэлгээ, нарийвчилсан хайгуулын ажлын зардлуудыг улсын төсөвт


эргүүлэн нөхөн төлөх нөхцөл, үе шат, төлбөрийн хэмжээ, хүлээх хариуцлагыг харилцан


тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.


Нэгдүгээр зүйл. Ерөнхий эрэл, урьдчилсан хайгуул, нарийвчилсан хайгуул,


гидрогеологийн хайгуул, зураглалын ажлын зардлын нийт хэмжээ


Булган аймгийн Бүрэгхангай сумын нутаг дахь Туулын зүүн дэнжийн Баруун


захцагийн алтны шороон орд дээр байрлах MV-006680 тоот ашиглалтын тусгай


зөвшөөрлийн талбайд 1986-1988 онд улсын төсвөөс нийтдээ 162 155,81 төгрөгийн зардал


гарсан бөгөөд ноогдох хэмжээг үндэслэн Засгийн газрын 2007 оны 81 дүгээр тогтоолоор


баталсан журамд заасан аргачлалын дагуу тооцоход 2015 оны 07 дугаар сарын 07-ны


өдрийн Монгол банкны албан ёсны ханшийг /1 $=1972,54/ үндэслэн тооцоход


119 055 424,06 төгрөг буюу 60 356,41 ам.доллар болж байгааг хоёр тал хүлээн зөвшөөрөв.


Хоёрдугаар зүйл. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн хүлээх эрх, үүрэг


1. Энэхүү гэрээний нэгдүгээр зүйлд заасан зардлыг 1 жи лийн хугацаанд төлөх


бөгөөд төлбөр.хийх өдрийн төгрөг, америк долларын ханшаар тооцож төгрөгөөр эсвэл


шууд америк доллараар төлнө.


2015 онд 60 356,41 ам.долл. / жаран мянга гурван зуун тавин зургаан


ам.доллар дөчин нэгэн цент / ам.доллар


(тоогоор) (үсгээр)


2. Энэхүү гэрээний хоёрдугаар зүйлийн 2.1-т дурьдсан онуудад хийхээр


хуваарилсан төлбөрийг тухайн онд хавсралт 1-д заасан байдлаар Төрийн сан банкны


төгрөгийн 900000712 Ашигт малтмалын газрын дансанд хийнэ.


3. Хайгуулын ажлын зардлын нөхөн төлбөр хийсний дараа уг төлбөр Ашигт


малтмалын газрын дансанд орсон эсэхийг шалгаж болно.


4. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэхүү гэрээний 2 дугаар зүйлийн 2, 3-аар


тохиролцсон үүргийн дагуу тухайн улирлын төлбөрөө улиралдаа багтаан хийгээгүй бол


Ашигт малтмалын тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 7 дахь заалтын дагуу хугацаа

№ХАЗ- 2015/11/.... гэрээ


 Ашигт малтмалын газар & ‘'Өрмөн уүл”ХХК-ийн Туулын зуун дэнжийн Баруун захиагийн алтны шороон


ордын Хайгуулын ажлын зардлыг нехөн төлех гэрээ

хэтэрсэн хоног тутам тухайн улиралд төлбөл зохих төлбөрийн 0.1 хувьтай тэнцэх алданги


төлнө.

Гуравдугаар зүйл. Ашигт малтмалын газрын


хүлээх үүрэг, эрх


1. Энэхүү гэрээний нэгд заасан нөхөн төлбөрийн хэмжээг нөхөн төлбөр хийхээр


тохиролцсон хугацаанд өөрийн санаачилгаараа өөрчлөхгүй.


2. Нөхөн төлбөр хийсэн хутацааг банкинд гүйлгээ хийсэн өдрөөр тооцно.

3. Нөхөн төлбөр хийсэн баримт бичигтэй танилцан төлбөрийн хэмжээ үнэн зөв


эсэхийг магадлахдаа төлбөр хийсэн өдрийн америк доллар ба төгрөгийн Монгол банкаас


зарласан албан ёсны ханшийг баримтална.


Дөрөв. Бусад зүйл

1. Ашигт малтмалын газар болон аж ахуйн нэгжийн төлөөлөгчид энэхүү гэрээнд


гарын үсэг зурснаар гэрээ хүчин төгөлдөр болно.


2. Энэхүү гэрээний хоёрдугаар зүйлийн 2 дахь заалтын биелэлтийг Ашигт


малтмалын газар болон аж ахуйн нэгжийн төлөөлөгчид хамтран дүгнэж акт үйлдэнэ.


3. Гэрээг гурав хувь үйлдсэн бөгөөд нэг хувийг Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий

газар, нэг хувийг Ашигт малтмалын газар, нэг хувийг ашигт малтмалын ордын тусгай


зөвшөөрөл эзэмшигч тус тус хадгална. Гэрээний хувиуд нэгэн адил хүчин төгөлдөр


байна. Гэрээ нь хавсралттайгаа нийт гурван хуудаснаас бүрдэнэ.


4. Аж ахуйн нэгж нь энэхүү гэрээний заалтуудыг биелүүлээгүй тохиолдолд Ашигт


малтмалын газар нь шүүхэд хандаж болох бөгөөд шүүх ажиллагаатай холбогдон гарах


зардлыг аж ахуйн нэгж хариуцан төлнө.ГЭРЭЭ БАИГУУЛСАН:

с;!


АШЙГ1<М4л#1АДЪЙ1 газрыг ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ


төДөөлжг i \ h jt ЭЗЭМШИГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:


*S ‘it CL Ъ “ӨРМӨН УУЛЩХХК-НЙН


УУЛ^У^РХАЙЙ ХАЛТСИЙН


даР5Га1. ./ЙТГХ^^сЬаттулга 3AXI .СГГбУНБИЛЭГ


TT5'37'!.i.231T
<1_______

№ХАЗ- 2015/11/.... гэрээ


Gbit я/м?пЯт1


 Ашигт малтмалын газар & “Өрмөн үул”ХХК-ийн Туүлын зуун дэнжийн Бэруун захцагийн алтны шороон


ордын Хайгуулын ажлын зардлыг нөхөн телөх гэрээ м


I *

1


!

2015 онд


Төлбөр хийсэн i %' з 1


Төлбөл зохих


өдрийн төгрөг ба У\ а. vxa03»7 V


Улирлууд Төлсөн нь г! Төлбөо хийсэя.оH- cap.-ii


америк долларын '•ч~өдө|Гёусад тэмдэгл эл


US$ ханш

1


2


3


4 60 356,41
№ХАЗ- 2015/11/.... гэрээ

(Am Л/*ГЫТ1к1