Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 39


Ашигт малтмалын газар & “Богда холдинг”ХХК-ийн Элст хайрхан элс. хайрганы ордын Хайгуудын ажлын


зардлыг нөхөн төлех гэрээ

Улсын төсвөөс хайгуулын ажилд гарсан


зардлыг нөхөн төлөх тухай


ГЭРЭЭ


20 ^оны 03 дугаар дугаар ХАЗ-2015/05/.Ж Улаанбаатар


сарын#£ны өдөр хот
Ерөнхий зүйл


Нэг талаас Ашигт малтмалын газар, нөгөө талаас ашигт малтмалын ордын


MV-014382 тоот ашиглалтьш тусгай зөвшөөрлийг эзэмшигч Улсын бүртгэлийн албанд


бүртгэлтэй 9019018079 тоот гэрчилгээ, 2613239 тоот регистрийн дугаартай “Богда


холдинг” ХХК /цаашид аж ахуйн нэгж/ нь Атттитт малтмалын тухай хууль, Засгийн газрын


2007 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдрийн дугаар 81 тоот тогтоолоор батлагдсан журмыг


үндэслэн улсын төсвийн хөрөнгөөр хийсэн Улаанбаатар хотын Хан-Уул дүүргийн нутаг


дахь Элст хайрхан элс, хайрганы орд дээр хийгдсэн геологийн зураглал, судалгааны


ажлын зардлуудыг улсын төсөвт эргүүлэн нөхөн төлөх нөхцөл, үе шат, төлбөрийн


хэмжээ, хүлээх хариуцлагыг харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.


Нэгдүгээр зүйл. Ерөнхий эрэл, урьдчилсан хайгуул, нарийвчилсан хайгуул,


гидрогеологийн хайгуул, зураглалын ажлын зардлын нийт хэмжээ


Улаанбаатар хотын Хан-Уул дүүргийн нутаг дахь Элст хайрхан элс, хайрганы орд

дээр байрлах MV-014382 тоот апшглалтын тусгай зөвшөөрлийн талбайд 1944, 1996-1997


онд улсын төсвөөс нийтдээ 1486,40 төгрөгийн зардал гарсан бөгөөд ноогдох хэмжээг


үндэслэн Засгийн газрын 2007 оны 81 дүгээр тогтоолоор баталсан журамд заасан


аргачлалын дагуу тооцоход 2015 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн Монгол банкны


албан ёсны ханшийг /1$= 1974,52/ үндэслэн тооцоход 61 676,82 төгрөг буюу 31,24


ам.доллар болж байгааг хоёр тал хүлээн зөвшөөрөв.


Хоёрдугаар зүйл. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн хүлээх эрх, үүрэг


1. Энэхүү гэрээний нэгдүгээр зүйлд заасан зардлыг 1 жилийн хугадаанд төлөх

бөгөөд төлбөр хийх өдрийн төгрөг, америк долларын ханшаар тооцож төгрөгөөр эсвэл


шууд америк доллараар төлнө.

2015 онд 31,24 ам.долл. / гучин нэгэн ам.доллар арван нэгэн цент /


ам.доллар


(тоогоор) (үсгээр)


2. Энэхүү гэрээний хоёрдугаар зүйлийн 2.1-т дурьдсан онуудад хийхээр


хуваарилсан төлбөрийг тухайн онд хавсралт 1-д заасан байдлаар Төрийн сан банкны


төгрөгийн 900000712 Апшгт малтмалын газрын дансанд хийнэ.


3. Хайгуулын ажлын зардлын нөхөн төлбөр хийсний дараа уг төлбөр Апшгт


малтмалын газрын дансанд орсон эсэхийг шалгаж болно.

4. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэхүү гэрээний 2 дугаар зүйлийн 2, 3-аар


тохяролцсон үүргийн дагуу тухайн улирлын төлбөрөө улиралдаа багтаан хийгээгүй бол


Ашигт малтмалын тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 7 дахь заалтын дагуу хугацаа
№ХАЗ- 2015/0#/. 16 гэрээ


 Ашигт малтмалын газар & “Богда холдинг”ХХК-ийн Элст хайрхан элс. хайрганы ордын Хайгуүлын ажлын


зардлыг нехен төлех гэрээ

хэтэрсэн хоног тутам тухайн улирадд төлбөл зохих төлбөрийн 0.1 хувьтай тэнцэх алданги


төлнө.

Гуравдугаар зүйл. Ашигт малтмалын газрын


хүлээх үүрэг, эрх

1. Энэхүү гэрээний нэгд заасан нөхөн төлбөрийн хэмжээг нөхөн төлбөр хийхээр


тохиролцсон хугацаанд өөрийн санаачилгаараа өөрчлөхгүй.


2. Нөхөн төлбөр хийсэн хугацааг банкинд гүйлгээ хийсэн өдрөөр тооцно.


3. Нөхөн төлбөр хийсэн баримт бичигтэй танилцан төлбөрийн хэмжээ үнэн зөв


эсэхийг магадлахдаа төлбөр хийсэн өдрийн америк доллар ба төгрөгийн Монгол банкаас


зарласан албан ёсны ханшийг баримтална.

Дөрөв. Бусад зүйл

1. Ашигт малтмалын газар болон аж ахуйн нэгжийн төлөөлөгчид энэхүү гэрээнд


гарын үсэг зурснаар гэрээ хүчин төгөлдөр болно.


2. Энэхүү гэрээний хоёрдугаар зүйлийн 2 дахь заалтын биелэлтийг Ашигт


малтмалын газар болон аж ахуйн нэгжийн төлөөлөгчид хамтран дүгнэж акт үйлдэнэ.


3. Гэрээг гурав хувь үйлдсэн бөгөөд нэг хувийг Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий


газар, нэг хувийг Атттигт малтмалын газар, нэг хувийг ашигт малтмалын ордын тусгай


зөвшөөрөл эзэмшигч тус тус хадгална. Гэрээний хувиуд нэгэн адил хүчин төгөлдөр


байна. Гэрээ нь хавсралттайгаа нийт гурван хуудаснаас бүрдэнэ.


4. Аж ахуйн нэгж нь энэхүү гэрээний заалтуудыг биелүүлээгүй тохиолдолд Ашигт


малтмалын газар нь шүүхэд хандаж болох бөгөөд пгүүх ажиллагаатай холбогдон гарах


зардлыг аж ахуйн нэгж хариуцан төлнө.Гэрээ байгуулсан:№ХАЗ- 2015/0$/./6 гэрээ


J- - т ...........-инппг...,Ь,Элстх^!1ЕХШРЖ^^^

Ащигг малтмалынгазавЖ-Б_Да нөх^^Гощэ^


■22*.ЧППЯПК7--Ь¥s* rv-tf.r.vJiS ^.-ЭГ-.S CJt*b3««S^CB.ge-V.--- V


Төлбөл зохих Төлбөр хийсэн |! Д: it.


Улирлууд Төлсөн нь Si *• VAA038 г


өдрийн төгрөг ба Т ейбөрэшЙРШШ&^: «•«it?


US$ америк долларын өдөр бусад тэмдэглэл


ханш


1


2 31,24


3


4