Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 *
ЛАВ.
ИТХ-ЫН ДАРГА

ТЬАДРАХ

№01ИИИГМИИН ХАРИ УЦЛАГЫН ГЭРЭЭ

Энэхүу гэрээг нэг талаас Төв аймгийн Заамар сумын Засаг дарга Бямбадорж овогтой


Самбуу (цаашид “Засаг дарга” гэх), нөгөө талаас ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл


эзэмшигч “Баянгол Эко Заамар” ХХК-ны захирал ажилтай Г’ овогтой Ьаянжаргал (цаашид


“Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч” гэх) нар (цаашид хамтад нь “Талууд” гэх) дараах нөхцөлөөр


харилцан тохиролцож 2018 оны 03 дугаар сарын 12 -ны өдөр Төв аймгийн Заамар суманд


байгуулав.

Нэг. Кийтлэг үндэслэл

1.1. Энэхүү гэрээ нь Төв аймгийн Заамар сумын Баянголын нутагт Ашигт малтмалын тухай


хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийн дагуу олгосон тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч


байгаль орчныг хамгаалах. уурхай ашиглах, үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон дэд бүтцийг


хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх асуудлаар орон нутгийн захиргааны байгууллагатай


хамтран ажиллахтай холбогдсон харилцааг зохицуулна.

1.2. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь тухайн тусгай зөвшөөрөл бүхий талбай орших сумын


байгаль орчныг хамгаалах, уурхай ашиглах, үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон дэд бүтцийг


хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх төсөл, хөтөлбөрийг хзрзгжүүлэхэд сайн_дурьтн үндсэн


дзэр дзмжлэг үзүүлнэ.
1.3. Ашигт малтмалын ордын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй энэхүү гэрээг тухайн сумын


Засаг дарга байгуулна.

Хоёр. Засаг даргын эрх, үүрэг

2.1. Энэхүү гэрээний хүрээнд Засаг дарга дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ:

2.1.1. хууль тогтоомжоор олгогдсон бүрзн эрхийн хүрээнд ашигт малтмал зрзх, хайх, ашиглах


үйл ажиллагааг тогтвортой, хэвийн явуулах нөхцөлөөр тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийг хангах;

О 1 О


л.1. гэрээнии хүрээнд хэрЭАжүүлсэн оолон хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж иаигаа төсөл, apia


хэмжээний талаар орон нутгийн иргэдэд тогтмол буюу cap бүр мэдээлэл өгч, саналыг нь авах;

2.1.3. энэхүү гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой уулзалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, сумын


иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар баталсан төсөл, арга хэмжээнээс тусгай зөвшөөрөл


эзэмшигчтэй хамтран хэрэгжүүлэх боломжтой төсөл, арга хэмжээг сонгож,


түүнтэй зөвшилцсөний үндсэн дээр энэ тухаи иргэдэд мэдээлэх


Л 1 4 %/ i/


z.i.4. тусгаи зөвшөөрөл шмши1чиин зарласан ажльш оаир иолон оараа, ажил, үилчилгз:


худалдан авахтай холбогдсон мэдээллийг иргэдэд хүргэн ил тод, нээлттэй хэлбэрээр зохион


байгуулах;


2.1.5. тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний


хэрэгжилтэд хяналт тавих;
2.1.6. тусгай зовшоырөл эзэмшигчийн тргасан хүсэлт, шаардлагья хууль тогтоомжид


нийцүүлэн шийдвэрлэж, зохих хариуг өгөх.

2.1.7 Аймаг ,сумын Засаг даргын удирдамжийн дагуу хяналт шалгалт хийж буй ажлын хэсэг


тухайн объектод саадгүй нэвтрэн орохГурав. Тусгай зөыпөорөл эзэмшш чнйн

эрх, үүрэг

3.1. Энэхүү гэрээний хүрээнд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ:
3.1.1. үйл ажиллагаагаа хэвийн, тасралтгүй явуулахад орон нутгиин иргэн, хуулиин этгээдиин


зүтэзс хууль бусаар саад учруулсан тохиолдолд уг асуудлыг зохих журмын дагуу Засаг дарга,


иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд тавьж шийдвэрлүүлэх;

3.1.2. орон нутгийн иргздийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, тэднийг сургалтад хамруулах


талаар орон нутгийн хөдөлмөрийн байгууллагатай хамтарч ажиллан, шаардлагатай ажлын


иаир оолон түүнд тавих шаардлагьл ил тод, нзэштэи хэлозрээр нитэд зарлах

3.1.3. хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний хүрээнд шаардлагатай ажлын байрны сургалтын


хөтөлбөр боловсруулж, тухайн орон нутгийн иргэдийг хамруулах ажлыг зохион байгуулах;

3.1.4. нийт ажлын байрны /шннз ажлын байранд 5 иргэн авна, түр ажлын байранд 5


иргэн авна. / ... доошгүй хувьд тухайн орон нутгийн иргэдийг зохих түвшний сургалта


хамруулсны үндсэн дээр ажиллуулах;
3.1.5. өөр орон нутгаас ажилтан, мэргэжилтэн урт хугацаагаар авч ажиллуулах тохиолдолд


холбогдох хуулийн дагуу тухайн ажилтныг Засаг даргын Тамгын газарт бүртгүүлэх;

3.1.6. хэрэгжүүлж байгаа төсөл, арга хзмжзэ болон үйл ажилла! ааныхаа талаар гухайн сумын


иргздэд тогтмол буюу cap бүр мэдээлэл огч байх;
3.1.7. бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах, ажиллах хүч сонгохдоо тухайн орон нутагт


бүртгэлтзй татвар төлөгч иргэн, хуулийн этгээдэд тэргүүи зэлжинд давуу эрх олгох;
3.1.7.1 малчин иргэдээс хуваарийн дагуу 10 үхэр, 50 хонь ...... литр сүү цагаан идээ


худалдан авах

3.1.7.2 Сумын төвийн /4-р баг/ хоёр дэлгүүрээс хүнсний бүтээгдэхүүнийг хуваарийн дагуу


авах, мөн Орон нутгийн жижиглэн худалдаа эрхлэгчид уурхайн тосгонд очиж худалдаа


хиихииг дэмжиж ажиллана.


 ажлын хувцас, гутлыя


гутал захиалан
рчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын


хамгаалах ажлын телөвлөгөө, хөтөлбөрийг биелүүлж ажиллах;

3.1.9. гамшгийн үед сайн дурын үндсэн дзэр гухайн орон нутагт техник, тоног


төхөөрөмж, ажиллах хүчний болон бусад материаллаг туслалцаа үзүүлэх
хөгжилд зориулж бүтэц, нийгмийн салбарын


оруулалт, бүтээн байгуулалтын төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэх 44 Заамар

,ih хөгжлийг дэмжнх сан” ТББ-ын Голомт банкны 1715116594 тоот дансан, 99 000


/Ерэн есөн сая / төгрөгийг 2018 оны 5-р сарын 15-аас 8-р сарын 15-hi

төвлөрүүлэх

харъяалалтай ... оюутаны сургалтын төлбөрийг 2018 оны 8-р сарын 25-


нэхэмжлэлийн шилжүүлнэ
Т 1 1


j.i.ix лимаг, сумын засаг дархьш удирдамжиин дагуу хяналг шалгалт хииж оуи ажлын


хэсгийг тухайн объектод саадгүй нэвтрүүлэх

3.1.12. Биологийн нөхөн сэргээлтийн 2-оос доошгүй хувьд тэжээлийн ургамал тарих
Дөрөв. Хамтын ажиллагааны хороо

4.1. Талуудын гэрээ байгуулах үйл явц болон гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавих ажлыг


зохион байгуулах үүрэг бүхий Хамтын ажиллагааны хороо (цаашид "хороо" гэх)-г Засаг


даргын Тамгын газар, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч болон тухайн орон нутгийн иргэдийн


төлөөллийг оролцуулан байгуулж ажиллуулна.

4.2. Хорои нь 9 хүний бүрэлдэхүүшэй байх бөх өөд халуудын оролцсхл хЭ1Ш хан!асан байна


Хорооны бүрэлдэхүүнд орох иргэдийн төлөөллийг иргэдийн Нийтийн Хурлаас нэр дзвшүүлнэ


Хорооны бүрэлдэхүүнийг тухайн шатны Засаг дарга томилж, чөлөөлнө.
4.3. Хороо гэрээ байгуулах үйл явц болон гэрээний хэрэгжилтэд т тавьж ажиллана.

Тав. Гэрззний ХЭрЭгЖИЛТ

5.1. Гэрээний ил тод байдлыг хангах зорилгоор тухайн орон нутгийн иргэдэд гэрээ байгуулсан


талаар мэдээлэх бөгөөд гэрээ, түүнтэй холбогдсон баримт бичгийг талуудын цахим хуудсанд


ажлын 3 хоногийн дотор байршуулна. Гэрээний хувийг ажлын 5 хоногийн дотор сумын


Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгын дэд зөвлөлд хүргүүлнэ.

5.2. Талууд гэрээний биелэлтийг жил бүр дүгнэж, тайланг дараа оны 2 дугаар сарын 1-ний


дотор сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд хүргүүлнэ.

5.3. Талууд гэрээний тухайн жилийн биелэлтийн тайланг дараа оны 2 дугаар сарьтн 15-ны


V/


өдриин дшор дээд acai’ дарга оолон геологи, уул уурхаин асуудал хариуцсан төриин


захиргааны байгууллагад хүргүүлнэ.


 Зургаа. Гэрээний хариуцлага

6.1. Талууд гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд холбогдох хууль тогтоомжийн


дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ. Энэхүү гэрээ нь тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хууль тогтоомжоор


хүлээсэн бусад үүргээс татгалзах үндэслэл болохгүй.

6.2. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшшч гэрээ башуулсан эсзх галаарх мэдээллиш геологи, ууд


уурхайн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагад тогтоосон хугацаанд хүргүүлнэ.

Долоо. Маргаан шийдвэрлэх

7.1. Талууд гэрээний хэрэгжилттэй холбогдсон маргаан, зөрчлийг эв зүйгээр шийдвэрлэхийг

эрмэлзэх бөгөөд тохиролцоонд хүрч чадаагүй тохиолдолд гомдлоо шүүхэд гаргаж болно.

Найм. Гэрээ хүчин төгөлдөр болох

8.1. Талууд гарын үсэг зурсан өдрөөс хойш 2018 оны 12-р сарын 31 хүртэл гэрээ хүчин


төгөлдөр үнячилнэ.

8.2. Давагдашгүй хүчин зүйлсийн улмаас гэрээг хугацаанаас өмнө дуусгавар болгож болно
8.3. Талууд харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болно.


Гэрээнд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт нь гэрээний нэгэн адил хүчинтэй байх бөгөөд түүний


салшгүй хэсэг болно.

8.4. Гэрээг монгол хэл дээр 2 хувь үйлдэнэ. Зайлшгүй тохиолдолд гэрээний хувийг англи хэл

дээр үйлдэж болно.

ГЭРЗЭ БАИГУУЛСАН:

Нутгийн захиргааны байгууллагыг Ашигт малтмалын байгууллагыг


төлөөлж,
Баян 1 ол Эко Заамар ХХКомнанийн
Захирал , , ' Г.Баянжаргал

Хаяг: УБ хот, БЗД, 8-р хороо Тэнүүн хотхон

21-7 тоот
Утас: 99048544 Утас:99115544