Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 ШЖЛШШ ОЧНОХУИЛ АЖИЛЛМААНЫ ТУХАИ

ГЗРЗЭsft. .v.-wu еда>\> вдтаар АӨҮ А-20Ш5/?4* Улаанбаатар

г хот


Еренхии зүил


Кшжт тжшаүын. тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийг үндэслэн нэг талаас Ашигт

ЗАааттчът Үазар (даашчд АМҮ тэнэ\ нөгөө талаас XV-007 501 тоот хайгуулын тусгай


зочшоортчж зззшчжч V тсъш бүртгэлчйн ерөкхий газарт бүртгэлтэй, аж ахуйн нэгжийн


00\00500\й тоот үзрччшчз, 53\5603 региетрийн дугаартай “Эж балей” ХХК (цаашид Тусгай


зочшоороч зззшчжч тачоЗ чъ Зрдзе баялаг, эрчим хүчний сайдын 2012 оны 04 дүгээр сарын


\0-ччй одрчйч 01 й тоот тушаатаар батлагдсан Алчиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны гэрээ


бажуутахжурмътү үчдзеюи Дорно д аймгийн Дашбалбар сумын нутагт орших Өвөр тогторын


адтчъү үчдсзч ордът ашжлалтьта өмнөх үйл ажиллагааны үеийн хийгдэх үндсэн ажлуудын


хзшоз, түүччж хзрзүжүүлэх үе шат, хүлээх хариуцлагыг харилцан тохиролцож энэхүү


үзрззү бажуулав.

Нэг. Гэрээнии нөхцвл, хугацаа


\. Күшзүлалтъүн вмиөх үйл ажйллагааны уе шатанд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч дараах ажлыг


хииж үУушдүүдвд • Ү унд.


a. Орд ааштлах зурат төсөл боловсруулах;


b. Ор дъш үшеирд тулгуур лан ТЭЗҮ боловсруулах;


с,. Ү урхай баръж байгу у лах;


T. Орд ашүүтлах техвик, здийн засгийн үндэслэлийг 2016 оны 03 дугаар сарын 10-ны дотор


хвих.


^ 3. Ордалв технологишү туршшүтъта хугадаа 2 жип байна.


4. Орд ашиг дах төегалиа хүчин чадалд хүрэх хугацаа 3 жил байна.


5. Дррвод аймгүвта Дашбадбар сумъта нутагт орших Өвөр тогторын алтны үндсэн ордын


ашиглалтын өътөх үйл ажиллагааг 2016 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдөр дуусгавар


бсшгсвүо.Хоёр. Тусгай ^евшөөрөл эзшшигчийн хүлээх эрх, үүрэг


\. V лсьт төсвийв хөрөвтөөр хийсэи эрэл, эрэл-үнэлгээ, хайгуулын ажлын зардлыг улсын


төсөкү "шзхөүү төлөх гэрээт орд ашиглах техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулахаас


шт Дастийн. талръта 2007 оны 3\ дүгээр тоггоолоор батлагдсан журмын дагуу байгуулсан


байзза.


 2. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны үе шатанд


ашиглалтын үед хийж гүйцэтгэх дараах ажлын зөвшөөрлийг авсан байна. Үүнд:


a. Газар эзэмших зөвшөөрөл, гэрээ;


b. Усны гэрээ;


c. Уурхайн шав тэмдэг тавих;

3. Ашигт малтмалын тухай хуулийн 48-д заасныг үндэслэн АМГ-ын даргын 2009 оны 411


дүгээр тушаалаар батлагдсан АМГ-ын ГСХ-ийн “Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай


зөвшөөрөл бүхий талбайд гүйцэтгэсэн хайгуулын ажлын жилийн тайлан хүлээн авах,


хайгуулын ажлын зардлын доод хэмжээг тооцох” дотоод зааврын дагуу жил бүрийн 2 дугаар


сарын 15-ны дотор хайгуулын ажлын тайланг ГСХ-т хүргүүлж хайгуулын ажлын доод


хэмжээг баталгаажуулж, хуулбарыг гэрээний биелэлтийн тайлангийн хамт гэрээ хүчин


төгөлдөр болсон өдрөөс хойш ( 1 ) жил тутам УУСХ-т ирүүлнэ.


4. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь гэрээний биелэлттэй холбоотойгоор АМГ-аас үзлэг,


шалгалт хийж байгаа төлөөлөгчдөд холбогдох баримт, бичгүүдтэй танилцах боломж олгон,


үйлдвэрлэлийн талбайд саадгүй нэвтрүүлнэ.


5. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь гэрээний заалтуудыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарсан


хүсэлтээ АМГ-т бичгээр гаргаж болно.


6. Орд ашиглахтай холбогдсон баримт бичгийг Монгол хэл дээр үйлдсэн байна.

7. Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны үе шатанд гарч байгаа зардлуудыг татварын албанд


тушаасан тухай мэдэгдлийг тайланд тусгасан байна.


8. Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны үед хайгуул судалгааны ажил хийгээгүй талбайг

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 55 дугаар зүйлд заасны дагуу буцааж өгөх.


9. Энэхүү гэрээг гэрээнд заасан нөхдөлөөс өөр хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно.
Гуравдугаар зүйл. Ашигт малтмалын газрын эрх, үүрэг


1. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчээс гэрээний биелэлтийн талаар болон ашиглалтын өмнөх үйл


ажиллагааны явцын тухай мэдээлэл авах шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд энэ тухай


хүсэлтийг бичгээр хүргүүлнэ.


2. Энэхүү гэрээний заалтуудад өөрчлөлт оруулах тохиолдолд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн


саналыг авсан байна.


3. Гэрээний заалтуудын биелэлтэд үзлэг, шалгалт хийх хүсэлтээ бичгээр хүргүүлнэ.


4. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчээс гэрээний заалтуудыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарсан


хүсэлтийг хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор хариуг бичгээр хүргүүлнэ.


5. Энэхүү гэрээнд өөрчлөлт оруулах тохиолдолд Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн саналыг


бичгээр авсан байна.


 Дөрөвдүгээр зүйл. Бусад зүйл.

1. Энэхүү гэрээнд АМГ болон тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн төлөөлөгчид гарын үсэг зурсан


өдрөөс хойш хүчин төгөлдөр болно.


2. Энэхүү гэрээний биелэлтийг ордыг ашиглалтад хүлээн авсан комиссын дүгнэлт, шийдвэр


(гэрээний заалтууд бүрэн биелсэн акт)-ийг үндэслэн гэрээлэгч талууд хамтран дүгнэж акт


үйлдэнэ.


3. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд


гарах үр дагаврыг бүрэн хариуцна.


4. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэхүү гэрээний биелэлтийг АМГ-тай хамтран дүгнээгүй


тохиолдолд ашигт малтмалын XV-007501 тоот хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг бусдад


шилжүүлэхийг хориглоно.


5. Гэрээг 3 /гурав/ хувь үйлдсэн бөгөөд 1 /нэг/ хувийг АМГ-ын Уул уурхайн асуудал


хариуцсан нэгжид, 1 /нэг/ хувийг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, 1 /нэг/ хувийг кадастрын


бүртгэлийн төвийн архивт тус тус хадгална.


6. Энэхүү гэрээний биелэлттэй холбогдон гарах маргааныг гэрээлэгч талууд харилцан тохирч

шийдэх бөгөөд эс шийдэлд хүрсэн тохиолдолд Монгол Улсын холбогдох хууль


^ тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:И I § i Т


пт !\{алтмадык газры төлөөлж: Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийг төлөөлж:


хэлтсийн “^-*.,«0 ” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал


... Г.В.Денисов


.1 гулга

г


 /16
АШИГЛАЛТЫН ӨМНӨХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ


ГЭРЭЭНД ОРУУЛАХ НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ

2014 оны 11 дүгээр сарын 26-ны өдөр Улаанбаатар хот


Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж


мөрдөх журмын тухай хуулийн 1 дүгээр зүйлд заасны дагуу шинэчлэн бүртгэл


хийгдэж байгаатай холбогдуулан нэг талаас Ашигт малтмалын газар /цаашид АМГ гэх/,


нөгөө талаас Дорнод аймгийн Дашбалбар сумын нутагт орших Өвөр тогторын алтны


үндсэн ордын XV-007501 тоот хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн эзэмшигч “Эж балей”


ХХК-тай байгуулсан №АӨҮАГ-2013/35/127 тоот гэрээнд дараах нэмэлт өөрчлөлт оруулав.


Энэхүү нэмэлт өөрчлөлт оруулсан хавсралт нь үндсэн (№АӨҮАГ-2013/35/127) тоот


гэрээний салшгүй хэсэг байна.


1. Дорнод аймгийн Дашбалбар сумын нутагт орших Өвөр тогторын алтны үндсэн ордын


талбайн ашигт малтмалын хайгуулын XV-007501 тоот хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн


хугацаа 2016 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдөр дуусгавар болно.


2. Тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг үндсэн гэрээ байгуулах үед мөрдөж


байсан хуулийн дагуу төлөх буюу төлбөрийн хэмжээ 1 гектар тутамд 1.5 америк доллар


байна.


3. Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны тухай гэрээнд Ашигт малтмалын тухай хуулийн


2014 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдөр орсон нэмэлт өөрчлөлтийг мөрдөж ажиллана.


4. Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны гэрээнд оруулах энэхүү нэмэлт өөрчлөлтийг


2015 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс өмнө баталгаажуулж, тусгай зөвшөөрлийн


хавсралтанд пшнэчлэн бүртгүүлсэн тухай тэмдэглэгээ хийлгэнэ.эзэмшигчийг төлөөлж:


-ийн захирал


Г.В.Денисов


 АШИГЛАЛТЫН ӨМНӨХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭ


ДҮГНЭСЭН ТУХАЙ АКТ №2016/42016.03.25
Нэг талаас АМГ, нөгөө талаас Дорнод аймгийн Дашбалбар сумын нутагт


орших Өвөр тогторын алтны үндсэн ордын XV-007501 тоот хайгуулын тусгай


зөвшөөрөл эзэмшигч “Эж балей” ХХК харилцан тохиролцож байгуулсан 2013


оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн №АӨҮА-2013/35/127 тоот гэрээний


биелэлтийг хамтран дүгнэвэл:


1. Орд ашиглах ТЭЗҮ боловсруулах ажил:


Дорнод аймгийн Дашбалбар сумын нутагт орших Өвөр тогторын алтны


үндсэн ордыг далд аргаар ашиглах техник-эдийн засгийн үндэслэлийг


“Зостгазар” ХХК-аар хийлгүүлэхээр 2015 оны 07 сарын 31-ний өдрийн 14/16 тоот


гэрээ байгуулан ажиллаж байна.


2. Ордын технологийн туршилтын ажпыг ШУА-ийн харъяа Эрдэс


боловсруулалтын технологийн хүрээлэнгээр онд хийж гүйцэтгүүлсэн байна.


Иймд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 48.6.1-д заасны дагуу тусгай


зөвшөөрөл авсны дараа Техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах


боломжтой гэж үзэн гэрээний үүргээ биелүүлсэн талаарх баримт бичгийг


үндэслэн гэрээг хамтран дүгнэв.