Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 АШИГ'ЛАЛТЫН ӨМНӨХ ҮИЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАИ


ГЭРЭЭ
20 ?.%ны .f/дугаар дугаар АӨҮА-2013/36/ ?3° Улаанбаатар


сарын /^ны өдөр хот
Ерөнхий зүйл


Ашигт малтмалын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийг үндэслэн нэг талаас Ашигт

Малтмалын Газар (цаашид АМГ гэнэ), нөгоө талаас XV-007155 тоот хайгуулын тусгай


зөвшөөрлийг эзэмшигч Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт бүртгэлтэй, аж ахуйи нэгжийн


9011273046 тоот гэрчилгээ, 5482046 регистрийн дугаартай “Цэцэнс майнинг энд энepжи,,


ХХК (цаашид Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч гэнэ) нь Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайдын


2012 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 078 тоот тушаалаар батлагдсан Ашиглалтын өмнех


үйл ажиллагааны гэрээ байгуулах журмыг үндэслэн Хэнтий аймгийн Галшар сумын нутагт


орших Сүүл-Өндөр-1 молибдений ордын ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны үеийн хийгдэх


үндсэн ажлуудын хэмжээ, түүнийг хэрэгжүүлэх үе шат, хүлээх хариуцлагыг харилцак


тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.
Нэг. Гэрзэний нөхцөл, хугацаа


1. Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны үе шатанд тусгай зөвшөерөл эзэмшигч дараах ажлыг


хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд:


a. Ордыг ашиглах зураг төсөл;


b. Ордын ноөцөд тулгуурлан ТЭЗҮ боловсруулах;


c. Уурхай барьж байгуулах;


2. Орд ашиглах техник, эдийн засгийн үндэслэлийг 2016 оны 03 дугаар сарын 10-ны дотор


хийх.


3. Ордын технологййн туршилтын хугацаа 2 жил байна.


4. Орд ашиглах төслийн хүчин чадалд хүрэх хугацаа 3 жил байна.


5. Хэнтий аймгийн Галшар сумын нутагт орших Сүүл-Өядөр-1 молибдений ордын


ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааг 2016 оны 03 дугаар сарын 29-ны өдөр дуусгавар


болгоно.Хоёр. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн хүлээх эрх, үүрэг


1. Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийеэн эрэл, эрэл-үнэлгээ, хайгуулын ажлын зардлыг улсын


төсөвт нөхөн төлөх гэрээг орд ашиглах техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулахаас


 өмнө Засгийн газрын 2007 оны 81 дүгээр тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу байгуулсан


байна.

2. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны үе шаганд


ашиглалтын үед хийж гүйцэтгэх дараах ажлын зөвшөөрлийг авсан байна. Үүнд:


a. Газар эзэмших зөвшөөрөл, гэрээ;


b. Усны гэрээ;


c. Уурхайн шав тэмдэг тавих;

3. Ашигт малтмалын тухай хуулийн 48-д заасныг үндэслэн АМГ-ын даргын 2009 оны 411


дүгээр тушаалаар батлагдсан АМГ-ын ГСХ-ийн “Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай


зөвшөөрөл бүхий талбайд гүйцэтгэсэн хайгуулын ажлын жилийн тайлан хүлээн авах.


хайгуулын ажлын зардлын доод хэмжээг тооцох” дотоод зааврын дагуу жил бүрийн 2 дугаар


сарын 15-ны дотор хайгуулын ажлын тайланг ГСХ-т хүргүүлж хайгуулын ажлын доод


хэмжээг баталгаажуулж, хуулбарыг гэрээний биелэлтийн тайлангийн хамт гэрээ хүчин


төгөлдөр болсон өдрөөс хойш ( 1 ) жил тутам УУСХ-т ирүүлнэ.


4. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь гэрээний биелэлттэй холбоотойгоор АМГ-аас үзлэг,

шалгалт хийж байгаа төлөөлөгчдөд холбогдох баримт, бичгүүдтэй танилцах боломж олгон,


үйлдвэрлэлийн талбайд саадгүй нэвтрүүлнэ.

5. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь гэрээний заалтуудыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарсан


хүсэлтээ АМГ-т бичгээр гаргаж болно.


6. Орд ашиглахтай холбогдсон баримт бичгийг Монгол хэл дээр үйлдсэн байна.

7. Ашиглалтын емнөх үйл ажиллагааны үе шатанд гарч байгаа зардлуудыг татварын албанд


тушаасан тухай мэдэгдлийг тайланд тусгасан байна.


8. Энэхүү гэрээг гэрээнд заасан нөхцлөөс өөр хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно.Гуравдугаар зүйл. Ашигт малтмалмн газрын эрх, үүрэг


п 1. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчээс гэрээний биелэлтийн талаар болон ашиглалтын өмнөх үйл

ажиллагааны явцын тухай мэдээлэл авах шаардлагатай гзж үзсэн тохиолдолд энэ тухай


хүсэлтийг бичгээр хүргүүлнэ.


2. Энэхүү гэрээний заалтуудад өөрчлөлт оруулах тохиолдолд гусгай зөвшөорөл эзэмшигчийн


саналыг авсан байна.


3. Гэрээний заалтуудын биелэлтэд үзлэг, шалгалт хийх хүсэлтээ бичгээр хүргүүлнэ.


4. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчээс гэрээний заалтуудыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарсан


хүсэлтийг хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор хариуг бичгээр хүргүүлнз.


5. Энзхүү гэрээнд өөрчлөлт оруулах тохиолдолд 'Гусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн саналыг


бичгээр авсан байна.
^ИМ-i^'T)


 30
Дөрөвдүгээр зүйл. Бусад зүйл.

1. Энэхүү гэрээнд АМГ болон тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн төлөөлөгчид гарын үсэг зурсан


өдрөөс хойш хүчин төгөлдөр болно.


2. Энэхүү гэрээний биелэлтийг ордыг ашиглалтад хүлээн авсан комиссын дүгнэлт, шийдвэр


(гэрээний заалтууд бүрэн биелсэн акт)-ийг үндэслэн гэрээлэгч талууд хамгран дүгнэж акт


үйлдэнэ.


3. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд


гарах үр дагаврыг бүрэн хариуцна.


4. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэхүү гэрээний биелэлтийг АМГ-тай хамтран дүгнээгүй


тохиолдолд ашигт малтмалын XV-007155 тоот хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг бусдад


шилжүүлэхийг хориглоно.


5. Гэрээг 3 /гурав/ хувь үйлдсэн бөгөөд 1 /нэг/ хувийг АМГ-ын Уул уурхайн асуудал


хариуцсан нэгжид, 1 /нэг/ хувийг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, 1 /нэг/ хувийг кадастрын


бүртгэлийн төвийн архивт тус тус хадгална.

6. Энэхүү гэрээний биелэлттэй холбогдон гарах маргааныг гэрээлэгч талууд харилцан тохирч


шийдэх бөгөөд эс шийдэлд хүрсэн тохиолдолд Монгол Улсын холбогдох хууль


тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.
ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:

Г / it.


 АШИГЛАЛТЫН ӨМНӨХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭ


ДҮГНЭСЭН ТУХАЙ АКТ №2016/52016.03.25
Нэг талаас АМГ, нөгөө талаас Хэнтий аймгийн Галшар сумын нутагт


орших Зүүн гол толгой-Эрдэнэт нэртэй молибдений ордын XV-007155 тоот


хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч “Цэцэнс майнинг энд энержи” ХХК


харилцан тохиролцож 2013 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн №АӨҮА-


2013/36/130 тоот гэрээний биелэлтийг хамтран дүгнэвэл:


Кадастрын хэлтсийн даргын 2016.01.11-ний өдрийн 25 тоот тушаалаар


XV-007155 хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг 9011421007 тоот улсын бүртгэлийн


дугаартай “Арвинцайдам” ХХК-д шилжүүлсэн байна.


1. Орд ашиглах ТЭЗҮ боловсруулах ажил:


Хэнтий аймгийн Галшар сумын нутагт орших Сүүл өндөр-1 нэртэй


молибдений ордыг ашиглах техник-эдийн засгийн үндэслэлийг “Бал чулуу” ХХК-


аар хийлгүүлэхээр 2015 оны 07 сарын 31-ний өдрийн 14/16 тоот гэрээ байгуулан


ажиллаж байна.


2.0рдын технологийн туршилтын ажпыг ШУА-ийн харъяа Эрдэс


боловсруулалтын технологийн хүрээлэнгээр 2013 онд хийж гүйцэтгүүлсэн


байна.


Иймд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 48.6.1-д заасны дагуу тусгай


зөвшөөрөл авсны дараа Техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах


боломжтой гэж үзэн гэрээний үүргээ биелүүлсэн талаарх баримт бичгийг


үндэслэн гэрээг хамтран дүгнэв.АМГ -ЫГ ТӨЛӨӨЛЖ: “АРВИНЦАЙДАМ” ХХК-ИЙГ

УУЛ УУРХАЙН


ХЭЛТСИЙН ДАРГА ЗАХИРАП


С.БАТТУЛГА Э.БАТБОЛД

А0387 8Боловсруулсан:


УУХ-ийн мэргэжилтэн £/ Г.Оюунтуяа