Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 ю

АШИГЛАЛТЫН ӨМНӨХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ


ГЭРЭЭ


№ аө Y A-20 i liSif


awi.os.Jc


Ерөнхий зүйл


Ашигт малтмалын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийг үндэслэн нэг талаас Ашигт


Малтмалын Газар (цаашид АМГ гэнэ), нөгөө талаас ХҮ-005635 тоот хайгуулын тусгай


зөвшөөрөл эзэмшигч Улаанбаатар хотын Баянгол дүүргийн Татварын албанд бүртгэлтэй, аж


ахуйн нэгжийн 9019050032 тоот гэрчилгээ, 5298679 регистрийн дугаартай "Фрийгүүд эрин "


ХХК (цаашид Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч гэнэ) нь Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайдын 2012

оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 209 тоот тушаалааар батлагдсан Ашиглалтын өмнөх үйл


ажиллагааны гэрээ байгуулах журмыг үндэслэн Дорноговь аймгийн Сайхандулаан,


Улаанбадрах сумын нутагт орших Өндөржавхлан алтны үндсэн ордын ашиглалтын өмнөх үйл


r ажиллагааны үеийн хийгдэх ундсэн ажлуудын хэмжээ, түүнийг хэрэгжүүлэх үе шат, хүлээх


f *


хариуцлагыг харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.
Нэг.Гэрээний нөхцөл, хугацаа


1. Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны үе шатанд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч дараахь


ажлыг хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд:


a. ТЭЗҮ боловсруулахын өмнө гидрогеологийн судалгаа, дагалдах ашигт


малтмалын судалгаа мөн гүйцээх хайгуулын ажлыг хийх;


b. Ордын нөөцөд тулгуурлан ТЭЗҮ боловсруулах;


2. Дагалдах ашигт малтмалын судалгааг 2012 оны 12 дугаар сарын 20-ны дотор хийх


3. ТЭЗҮ боловсруулахын өмнө гидрогеологийн судалгаа болон гүйцээх хайгуулын ажлын үр


дүнгийн тайланг 2012 оны 12 дугаар сарын 20-ны дотор хийх


4. Орд ашиглах техник, эдийн засгийн үндэслэлийг нөөцийн тайлан батлагдсанаас хойш


хуулийн хугацаанд 2013 оны 4 дүгээр сарын 20-ны дотор АМГ-т ирүүлнэ.


5. Дорноговь аймгийн Сайхандулаан, Улаанбадрах сумын нутагт орших "Өндөр жавхлан"


нэртэй газар орших алтны үндсэн ордын ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааг 2015 оны 04


дугаар сарын 16-ний өдор дуусгавар болгоно


Хоёр. Гусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн хүлээх эрх, үүрэг


1. Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийсэн эрэл, эрэл-үнэлгээ, хайгуулын ажлын зардлыг улсын


төсөвт нөхөн толөх гэрээг орд ашиглах техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулахаас өмно


Засгийн газрын 2007 оны 81 дүгээр тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу байгуулсан байна.


2. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны үе шатанд


ашиглалтын үед хийж гүйцэтгэх дараах ажлын зөвшөөрлийг авсан байна. Үүнд:


a. 1 азар эзэмших зөвшөөрөл, гэрээ


b. Усны гэрээ


c. 'Уурхайн шав тэмдэг тавих


3. Ордыг ашиглах, эрдсийг баяжуулах, боловсруулах үед хэрэглэгдэх химийн бодис ашиглах


зөвшөөрлийг авсан байна. Үүнд:


а. Боловсруулах үйлдвэрийн нарийвчилсан ТЭЗҮ-ний шатанд тодорхой болох:


4. Гэрээний биелэлтийн тайлан гэрээ хүчин гөгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн “Ашигт малтмалын


тухай хууль”-ийн 48 дугаар зүйлд заасан бүхий л заалтыг хэрэгжүүлж ажиллан тайлан мэдээг


хуулийн хугацаанд (1 ) жил тутам 2 дугаар сарын 15-нд АМГ-т ирүүлнэ.


5. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь гэрээний биелэлттэй холбоотойгоор АМГ-аас үзлэг,


шалгалт хийж байгаа төлөөлөгчдөд холбогдох баримг, бичгүүдтэй ганилцах боломж олгон,


үйлдвэрлэлийн талбайд саадгүй нэвтрүүлнэ.


6/Гусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь гэрээний заалтуудыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарсан


хүсэлтээ АМГ-т бичгээр гаргаж болно.


7. Орд ашиглахтай холбогдсон баримт бичгийг Монгол хэл дээр үйлдсэн байна.


8. Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны үе шатанд гарч байгаа зардлуудыг татварын албанд


тушаасан тухай мэдэгдлийг тайланд тусгасан байна.


9. Энэхүү гэрээг гэрээнд заасап нохцлоос өор хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно.


Гуравдугаар зүйл. Ашигт малтмалын газрын эрх, үүрэг


1. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчээс гэрээний биелэлтийн талаар болон ашиглалтын өмнөх үйл


ажиллагааны явцын тухай мэдээлэл авах шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд энэ тухай


хүсэлтийг бичгээр хүргүүлнэ.


2. Энэхүү гэрээний заалтуудад еөрчлөлт оруулах тохиолдолд тусгай зовшөөрол


эзэмшигчийн саналыг авсан байна.


3. 1 эрээний заалтуудын биелэлтэд үзлэг, шалгалт хийх хүсэлтээ бичгээр хүргүүлнэ.


4. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчээс гэрээний заалтуудыг, хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарсан


хүсэлтийг хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор хариуг бичгээр хүргүүлнэ.


5. Энэхүү гэрээнд өөрчлөлт оруулах тохиолдолд Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн саналыг


бичгээр авсан байна.


Дөрөвдүгээр зүйл. Бусад зүйл.


1. Энэхүү гэрээнд АМГ болон тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн төлөөлөгчид гарын үсэг


зурсан өдрөөс хойш хүчин төгөлдөр болно.


2. Энэхүү гэрээний биелэлтийг ордыг ашиглалтанд хүлээн авсан комиссын дүгнэлт,


шийдвэр (гэрээний заалтууд бүрэн биелсэн акт)-ийг үндэслэн гэрээлэгч талууд хамтран


дүгнэж акт үйлдэнэ.


Lусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй


тохиолдолд гарах үр дагаварыг бүрэн хариудна.


Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэхүү гэрээний биелэлтийг АМГ-тай хамтран дүгнээгүй


тохиолдолд ашигт малтмалын ХҮ-005635 тоот хайгуульга тусгай зөвшөөрлийг бусдад


шилжүүлэхийг хориглоно.


5. Гэрээг 3 /гурван/ хувь үйлдсэн бөгөөд \ /нэг/ хувийг АМГ-ын Уул уурхай /нүүрсний/-н


асуудал хариуцсан нэгжид 1 /нэг/ хувийг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч \ /нэг/ хувийг


кадастрын бүртгэлийн төвийн архивт тус тус хадгална.


6. Энэхүү гэрээний биелэлттэй холбогдон гарах маргааныг гэрээлэгч талууд харилцан тохирч


шийдэх бөгөөд эс шийдэлд хүрсэн тохиолдолд Монгол Улсын холбогдох хууль


тоггоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.


У лаанбаатар хот


2012 оны 5 дугаар сарын 08-ны өдөр.


 АШИГЛАЛТЫН ӨМНӨХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ


ГЭРЭЭНД ОРУУЛАХ НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ

2014 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдөр Улаанбаатар хот

Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж


мөрдөх журмын тухай хуулийн 1 дүгээр зүйлд заасны дагуу шинэчлэн бүртгэл


хийгдэж байгаатай холбогдуулан нэг талаас Ашигт малтмалын газар /цаашид АМГ гэх/,


нөгөө талаас Дорноговь аймгийн Сайхандулуун, Улаанбадрах сумдын нутагт орших

Өндөржавхлант алтны үндсэн ордын XV-005635 тоот хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн


эзэмшигч “Фрийгүүд эрин” ХХК-тай байгуулсан №АӨҮАГ-2012/54 тоот гэрээнд дараах


нэмэлт өөрчлөлт оруулав.


Энэхүү нэмэлт өөрчлөлт оруулсан хавсралт нь үндсэн (№АӨҮАГ-2012/54) тоот

гэрээний салшгүй хэсэг байна.


1 Дорноговь аймгийн Сайхандулуун, Улаанбадрах сумдын нутагт орших Өндөржавхлант


алтны үндсэн ордын талбайн ашигт малтмалын хайгуулын XV-005635 тоот хайгуулын


тусгай зөвшөөрлийн хугацаа 2015 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдөр дуусгавар болно.

2. Тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг үндсэн гэрээ байгуулах үед мөрдөж


байсан хуулийн дагуу төлөх буюу төлбөрийн хэмжээ 1 гектар тутамд 1.5 америк доллар


байна.

3. Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны тухай гэрээнд Апшгт малтмалын тухай хуулийн


2014 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдөр орсон нэмэлт өөрчлөлтийг мөрдөж ажиллана.

4. Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны гэрээнд оруулах энэхүү нэмэлт өөрчлөлтийг


2015 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс өмнө баталгаажуулж, тусгай зөвшөөрлийн


хавсралтанд шинэчлэн бүртгүүлсэн тухай тэмдэглэгээ хийлгэнэ.


рШ т 1


Ашигт малтмалын газрыг төлөөлж: Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийг төлөөлж:


УЦ; хэлтсийн дарга “Фрийгүүд эрин” ХХК-ийн захирал


. .// 'Фг U .......М .Баяртогтох


jU... С.Баттулга


LLC/ ‘ рш

5298679 ХАК AK32<9 4Lj


"Р ШТ__)|й


 Ашигт малтмалын газрын Тусгай зөвшөөрлийн


Кадастрын хэлтэс дэлгэрэнгүй мэдээлэл


ТЗ-ийн дугаар: XV-005635

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл:

Эзэмшигч: Фрийгүүд эрин Олгосон огноо: 2003.04.16


Талбайн нэр: Өндөр жавхлан Дуусахогноо: 2015.04.16


Талбайн хэмжээ: 8281.36 Га Барьцаалсан байдал: ---


Байршил: Дорноговь (Сайншанд; Шүүхэд хэлэлцэгдэж буй ---


Ашигг малтмал: Сайхандулаан) эсэх:


Планшетийн дугаар: L-49-112

Хөдөлгөөн:


Код Төрөл Бүртгэсэн Одоогийн байдал


огноо


XV-005635-000-CI [Cl] Цэгцлэгдсэн өгөгдөл 2010.02.09 47-Албадан хийсэн хөдөлгөөнийг


эцэслэх


XV-005635-001-N Е [NE] Шинэ хайгуулын тусгай зөвшөөрөл 2003.03.24 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-005635-002-TF [TF] Бүхэлд нь шилжүүлэх (Өмнөх 2004.02.12 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


эзэмшигч: Д.Батболд)


XV-005635-003-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2004.04.15 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-005635-004-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2005.04.13 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-005635-005-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2006.03.13 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-005635-006-EE [EE] Хайгуулыг түсгай зөвшөөрлийг сунгах 2006.04.14 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-005635-007-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2007.04.16 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-005635-008-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2008.03.05 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-005635-009-EE [EE] Хайгуулыг тусгай зөвшөөрлийг сунгах 2008.03.27 19-Батлагдсан өргөдпийг эцэсл


XV-005635-010-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2009.04.17 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-005635-011-TF [TF] Бүхэлд нь шилжүүлэх (Өмнөх 2009.06.22 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


эзэмшигч: ОюуТолгой)


XV-005635-012-ЕЕ [EE] Хайгуулыг тусгай зөвшөөрлийг сунгах 2010.03.16 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-005635-013-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2010.03.17 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-005635-014-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2011.02.21 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-005635-015-TPR [TPR] Хэсэгчлэн шилжүүлснээс үүдэж 2011.09.15 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


багасах


XV-005635-016-NMR [NMR] Шинэ ашиглалтын тусгай 2012.06.14 19-Батлагдсан өргөдпийг эцэсл


зөвшөөрлөөс үүдэж багасах

Хэвлэсэн огноо: 2015.05.07 13:59


 Тусгай зөвшөөрлийн


Ашигт малтмалын газрын дэлгэрэнгүй мэдээлэл


Щ* Кадастрын хэлтэс ТЗ-ийн дугаар: XV-005635
XV-005635-017-АР [AP] Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагаа 2012.05.15 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-005635-018-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2012.06.25 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл

XV-005635-019-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2013.04.25 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл

XV-005635-020-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2014.04.24 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл

XV-005635-021-AP [AP] Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагаа 2014.12.03 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл

XV-005635-022-EX [EX] Хугацаа дуусах (дуусгавар болгох) 33-Эрх зүйн хяналт

Эзэмшигчийн буртгэл:


Нэр:


Фрийгүүд эрин


Аж ахуйн нэгжийн төр гадаадын 100 хувь хөрөнгө Утас: 362849/г/, 70156050/а/


оруулалттай


Бүртгэлийн дугаар: 5298679 Гар утас: 91189293, 99052065


Улсын бүртгэлийн 9019050032 Факс: ---


дугаар #:


Улс: Өмнөд Солонгос Е-мэйл: freegooderin@gmail.com

У Сог Мин У Сог Мин
Эзэмшигчийн хаяг:


Г удамж: Энхтайваны өргөн чөлөө Апьфа


төв-201 тоот Шуудангийн хайрцаг: ---


Хот: Улаанбаатар ZIP код: ---


Аймаг/Хот: Улаанбаатар

Сум/ Дүүрэг: Баянзүрх


Баг/ Хороо: 14-р хороо

ТЗ-ийн солбицол:

Олон Уртраг Өргөрөг


өнцөгт град мин сек град МИН сек


Ех1 1 109 42 31.8 44 44 1.56

Ех1 2 109 42 31.79 44 40 0

Ех1 3 109 38 59.96 44 40 0

Ех1 4 109 38 59.96 44 42 55.35

Ех1 5 109 33 22.1 44 42 55.35

Ех1 6 109 33 22.1 44 40 0Хэвлэсэн огноо: 2015.05.07 13:59


 Тусгай зөвшөөрлийн


Ашигт малтмалын газрын


дэлгэрэнгүй мэдээлэл


Кадастрын хэлтэс


ТЗ-ийн дугаар: XV-005635Ех1 7 109 30 1.78 44 40 0

Ех1 109 30 1.79 44 44 1.56


8


Хэвлэсэн огноо: 2015.05.07 13:59


 АШИГЛАЛТЫН ӨМНӨХ ҮИЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭ


ДУУСГАВАР БОЛСОН ТУХАЙ АКТ № 2015/06Нэг талаас АМГ, нөгөө талаас Дорноговь аймгийн Сайхандулаан, Улаанбадрах


сумдын нутагт орших Өндөржавхлан алтны үндсэн ордын XV-005635 тоот хайгуулын


тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч “Фрийгүүд эрин” ХХК-тай харилцан тохиролцож 2012 оны


05 дугаар сарын 15-ны өдөр байгуулсан №АӨҮА-2012/54 тоот гэрээний үйлчлэх хугацаа


дууссан тул Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны гэрээ байгуулах журмын 6.1.3-д заасны


дагуу ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны гэрээг дуусгавар болгов.


Жич: АМГ-ын Кадастрын хэлтсийн CMCS программаас XV-005635 тоот хайгуулын


тусгай зөвшөөрлийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг хуулбарлан хавсаргав.

2015 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдөр