Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 кз
АШИГЛАЛТЫН ӨМНӨХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ


ГЭРЭЭ
20 $ оны 11. дугаар дугаар АӨҮА-2013/42/Улаанбаатар


сарын ';^НЫ өдөр хот
Ерөнхий зүйл

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийг үндэслэн нэг талаас Ашигт


Малтмалын Газар (цаашид АМГ гэнэ), нөгөө талаас XV-009099 тоот хайгуулын тусгай


зөвшөөрлийг эзэмшигч Улаанбаатар хотын Үндэсний татварын ерөнхий газарт бүртгэлтэй,


аж ахуйн нэгжийн 9011082060 тоот гэрчилгээ, 5113792 регистрийн дугаартай “Нью Венчурс”


ХХК (цаашид тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч гэнэ) нь Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайдын 2012


оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 078 тоот тушаалааар батлагдсан Ашиглалтын өмнөх үйл


ажиллагааны гэрээ байгуулах журмыг үндэслэн Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын нутагт


орших Шар бүрд нуурын мөсөн шүүний ордын ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны үед


хийгдэх үндсэн ажлуудын хэмжээ, түүнийг хэрэгжүүлэх үе шат, хүлээх хариуцлагыг


харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.

Нэг. Гэрээний нөхцөл, хугацаа


1. Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны үе шатанд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч дараах ажлыг

хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд:


a. Ордыг ашиглах зураг төсөл боловсруулах;


b. Ордын нөөцөд тулгуурлан ТЭЗҮ боловсруулах;


c. Уурхай барьж байгуулах;


2. Орд ашиглах техник, эдийн засгийн үндэслэлийг 2016 оны 04 дүгээр сарын 20-ны дотор


хийх.


3. Ордын технологийн туршилтын хугацаа 1,5 жил байна.


4. Орд ашиглах төслийн хүчин чадалд хүрэх хугацаа 2,5 жил байна.


5. Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын нутагт орших Шар бүрд нуурын мөсөн шүүний ордыи


ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааг 2016 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдөр дуусгавар


болгоно.

Хоёр. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн хүлээх эрх, үүрэг


1. Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийсэн эрэл, эрэл-үнэлгээ, хайгуулын ажлын зардлыг улсын

төсөвт нөхөн төлөх гэрээг орд ашиглах техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулахаас


өмнө Засгийн газрын 2007 оны 81 дүгээр тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу байгуулсан


байна.

2. Ашигт малтмалын тухай хуулийн 48-д заасныг үндэслэн АМГ-ын даргын 2009 оны 411


дүгээр тушаалаар батлагдсан АМГ-ын ГСХ-ийн “Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай


зөвшөөрөл бүхий талбайд гүйцэтгэсэн хайгуулын ажлын жилийн тайлан хүлээн авах,


хайгуулын ажлын зардлын доод хэмжээг тооцох” дотоод зааврын дагуу жил бүрийн 2 дугаар


сарын 15-ны дотор хайгуулын ажлын тайланг ГСХ-т хүргүүлж хайгуулын ажлын доод


 хэмжээг баталгаажуулж, хуулбарыг гэрээний биелэлтийн тайлангийн хамт гэрээ хүчин


төгөлдөр болсон өдрөөс хойш ( 1 ) жил тутам УУСХ-т ирүүлнэ.

3. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь гэрээний биелэлттэй холбоотойгоор АМГ-аас үзлэг,


шалгалт хийж байгаа төлөөлөгчдөд холбогдох баримт, бичгүүдтэй танилцах боломж олгон,


үйлдвэрлэлийн талбайд саадгүй нэвтрүүлнэ.


4. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь гэрээний заалтуудыг хэрэгжуүлэхтэй холбогдон гарсан


хүсэлтээ АМГ-т бичгээр гаргаж болно.

5. Орд ашиглахтай холбогдсон баримт бичгийг Монгол хэл дээр үйлдсэн байна.

6. Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны үе шатанд гарч байгаа зардлуудыг татварын албанд


тушаасан тухай мэдэгдлийг тайланд тусгасан байна.

7. Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны үед хайгуул судалгааны ажил хийгээгүй талбайг


Ашигт малтмалын тухай хуулийн 55 дугаар зүйлд заасны дагуу буцааж өгөх.

8. Энэхүү гэрээг гэрээнд заасан нөхцөлөөс өөр хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно.

Гуравдугаар зүйл. Ашигт малтмалын газрын эрх, үүрэг


1. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчээс гэрээний биелэлтийн талаар болон ашиглалтын өмнөх үйл


ажиллагааны явцын тухай мэдээлэл авах шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд энэ тухай


хүсэлтийг бичгээр хүргүүлнэ.


2. Энэхүү гэрээний заалтуудад өөрчлөлт оруулах тохиолдолд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн


саналыг авсан байна.


3. Гэрээний заалтуудын биелэлтэд үзлэг, шалгалт хийх хүсэлтээ бичгээр хүргүүлнэ.


4. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчээс гэрээний заалтуудыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарсан


хүсэлтийг хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор хариуг бичгээр хүргүүлнэ.


5. Энэхүү гэрээнд өөрчлөлт оруулах тохиолдолд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн саналыг


бичгээр авсан байна.
Дөрөвдүгээр зүйл. Бусад зүйл.


1. Энэхүү гэрээнд АМГ болон тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн төлөөлөгчид гарын үсэг зурсан


өдрөөс хойш хүчин төгөлдөр болно.


2. Энэхүү гэрээний биелэлтийг ордыг ашиглалтад хүлээн авсан комиссын дүгнэлт, шийдвэр


(гэрээний заалтууд бүрэн биелсэн акт)-ийг үндэслэн гэрээлэгч талууд хамтран дүгнэж акт


үйлдэнэ.


3. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд


гарах үр дагаврыг бүрэн хариуцна.


4. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэхүү гэрээний биелэлтийг АМГ-тай хамтран дүгнээгүй


тохиолдолд ашигт малтмалын XV-009099 тоот хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг бусдад


шилжүүлэхийг хориглоно.


5. Гэрээг 3 /гурав/ хувь үйлдсэн бөгөөд 1 /нэг/ хувийг АМГ-ын Уул уурхайя асуудал


хариуцсан нэгжид. 1 /нэг/ хувийг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, 1 /нэг/ хувийг кадастрын


бүртгэлийн төвийн архивт тус тус хадгална.


6. Энэхүү гэрээний биелэлттэй холбогдон гарах маргааныг гэрээлэгч талууд харилцан тохирч


шийдэх бөгөөд эс шийдэлд хүрсэн тохиолдолд Монгол Улсын холбогдох хууль


тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.
ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:


төлөөлж: Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийг төлөөлж:


хэлтсийн “Нью Венчурс” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал

Ш.Батгэрэл


 №

АШИГЛАЛТЫН ӨМНӨХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ


ГЭРЭЭНД ОРУУЛАХ НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ

2014 оны 12 дугаар сарын 22-ний өдөр Улаанбаатар хот
Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж


мөрдөх журмын тухай хуулийн 1 дүгээр зүйлд заасны дагуу шинэчлэн бүртгэл


хийгдэж байгаатай холбогдуулан нэг талаас Ашигт малтмалын газар /цаашид АМГ гэх/,


нөгөө талаас Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын нутагт орших Шар бүрд нуурын мөсөн


шүүний ордын XV-009099 тоот хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн эзэмшигч “Нью Венчурс”


ХХК-тай байгуулсан №АӨҮАГ-2013/42/145 тоот гэрээнд дараах нэмэлт өөрчлөлт оруулав.


Энэхүү нэмэлт өөрчлөлт оруулсан хавсралт нь үндсэн №АӨҮАГ-2013/42/145) тоот

гэрээний салшгүй хэсэг байна.


1. Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын нутагт орших Шар бүрд нуурын мөсөн шүүний


ордын талбайн ашигт малтмалын хайгуулын XV-009099 тоот хайгуулын тусгай


зөвшөөрлийн хугацаа 2016 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдөр дуусгавар болно.


2. Тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг үндсэн гэрээ байгуулах үед мөрдөж


байсан хуулийн дагуу төлөх буюу төлбөрийн хэмжээ 1 гектар тутамд 1.5 америк доллар


байна.


3. Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны тухай гэрээнд Ашигт малтмалын тухай хуулийн


2014 оны 7 дугаар сарын 1 -ний өдөр орсон нэмэлт өөрчлөлтийг мөрдөж ажиллана.

4. Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны гэрээнд оруулах энэхүү нэмэлт өөрчлөлтийг


2015 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс өмнө баталгаажуулж, тусгай зөвшөөрлийн


хавсралтанд шинэчлэн бүртгүүлсэн тухай тэмдэглэгээ хийлгэнэ.
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийг төлөөлж:


“Нью Венчурс” ХХК-ийн захирал


.......Ш.Батгэрэл


 Ашигт малтмал газрын тосны газар Тусгай зөвшөөрлийн


Кадастрын хэлтэс дэлгэрэнгүй мэдээлэл


ТЗ-ийн дугаар: ХВ-009099


Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл:


Эзэмшигч: Ньювенчурс Олгосон огноо: 2005.01.07


Талбайн нэр: Шар бүрд Дуусах огноо: 2016.11.20


Талбайн хэмжээ: 532.38 Га Барьцаалсан байдал: ---


Байршил: Дорнод (Баянтүмэн) Шүүхэд хэлэлцэгдэж буй ---


эсэх:


Ашипг малтмал: --- Планшетийн дугаар: М-50-134


Өргөдлууд:


Код Төрөл Бүртгэсэн Одоогийн байдал


XV-009099-000-CI огноо


[Cl] Цэгцлэгдсэн ӨГӨГДӨЛ 2010.02.09 47-Албадан хийсэн хөдөлгөөнийг


эцэслэх


XV-009099-001-NE [NE] Шинэ хайгуулын тусгай зөвшөөрөл 2004.12.08 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-009099-002-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2005.12.20 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-009099-003-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2007.01.18 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-009099-004-TF [TF] Бүхэлд нь шилжүүлэх (Өмнөх 2007.03.13 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


эзэмшигч: Ш.Батгэрэл)


XV-009099-005-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2007.12.07 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-009099-006-EE [EE] Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг сунгах 2008.01.10 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-009099-007-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2009.01.20 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-009099-008-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2010.01.06 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-009099-009-EE [EE] Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг сунгах 2010.12.21 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-009099-010-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2010.12.27 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-009099-011-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2012.01.02 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-009099-012-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2013.01.03 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-009099-013-АР [AP] Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагаа 2013.11.26 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-009099-014-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2014.01.13 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-009099-015-АР [AP] Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагаа 2014.12.03 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-009099-016-SPR [SPR] Хэсэгчлэн буцааснаас үүдэж 2015.01.10 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-009099-017-FE багасах 2015.01.15 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


[FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр


Хэвлэсэн огноо: 2016.12.08 18:03


 Тусгай зөвшөөрлийн


Ашигт малтмал газрын тосны газар дэлгэрэнгүй мэдээлэл


Кадастрын хэлтэс ТЗ-ийн дугаар: ХВ-009099

XV-009099-018-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2016.01.05 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл

ХВ-009099-019-EX [EX] Хугацаа дуусах (дуусгавар болгох) 2016.11.28 47-Албадан хийсэн хөдөлгөөнийг

эцэслэх
Эзэмшигчийн буртгэл:

Нэр: Н1ьювенчурс


Аж ахуйн нэгжийн төрөл: хязгаарлагдмал хариуцлагатай Утас: 331386


компани

Бүртгэлийн дугаар: 5113792 Гар утас: 99117519, 99017519, 99107519


Улсын бүртгэлийн 9011082060 Факс: ---


дугаар #:


Улс: Монгол Е-мэйл: gerele_1979@yahoo.com

Захирлын овог, нэр Шаравнямбуу Батгэрэл
Эзэмшигчийн хаяг:

Гудамж: Стадион оргил хотхон 28/5/1 тоот Шуудангийн хайрцаг:


Хот: ZIP код:


Аймаг/ Хот: Улаанбаатар

Сум/ Дүүрэг: Хан-Уул


Баг/ Хороо: 15-р хороо

ТЗ-ийн солбицол:

Олон # Уртраг Өргөрөг


өнцөгт град мин сек град мин сек


ЕХ1 1 114 32 48.13 48 18 31.93


ЕХ1 2 114 31 3.61 48 18 31.93


ЕХ1 3 114 31 3.61 48 19 51.98


ЕХ1 4 114 32 48.13 48 19 51.98Хэвлэсэн огноо: 2016.12.08 18:03


 АШИГЛАЛТЫН ӨМНӨХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭГ


ДУУСГАВАР БОЛГОСОН АКТ №2016/26


2016.12.06

Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын нутагт орших Шар бүрд нуурын мөсөн


шүүний ордын XV-009099 тоот хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг Кадастрын хэлтсийн


даргын 2016.11.28-ны өдрийн шийдвэрээр Ашигт малтмалын тухай хуулийн 53 дугаар


зүйлийн 53.1.1 дэх заалтыг үндэслэн дуусгавар болгосон байна.


Иймд нэг талаас АМГ /хуучин нэрээр/, нөгөө талаас XV-009099 тоот хайгуулын


тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч “Нью венчурс” ХХК харилцан тохиролцож байгуулсан


2013 оны 11 дүгээр сарын 26-ны өдрийн №АӨҮА-2013/42/145 тоот гэрээг дуусгавар


болгов.

УУЛ УУРХАС >ЛОГИЙН


ХЭЛТСИЙН ОРЛОН


ГҮЙЦЭТГЭГ Д.ХАНГАЙ

Боловсруулсан:


УУХ-ийн мэргэжилтэн Г.Оюунтуяа