Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны тухай

ГЭРЭЭ

№АӨҮА-2012/05

Ерөнхий зүйл

Нэг талаас Ашигт малтмалын газар (цаашид АМГ гэнэ), нөгөө талаас 10444X тоот


хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч Улаанбаатар хотын Хан-уул дүүргийн Татварын албанд


9011156137 тоот улсын бүртгэлтэй, аж ахуйн нэгжийн 5239168 тоот регистрийн дугаартай


“Монголметал майнинг” ХХК (цаашид компани гэнэ) нь Ашигт мал гмалым тухай хуулийн 23-р


зүйлийн заалтыт үндэслэн Булган аймгийн Бүрэгхангай сумын нутагт орших Худаг байшинтын


төмрийн хүдрийн орд дээр ашиглалтын өмнөх үйл ажиллатааны үед хийгдэх үндсэн ажлууцын


хэмжээ, түүнийг хэрэгжүүлэх үе шат, хүлээх хариуцлагыг харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг


байгуулав.
Нэгдүгээр зүйл. Гэрээний нөхцөл, хугацаа

1.Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны үе шатанд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч дараахь ажлуудыг


хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд:


а. Гүйцээх хайгуулын ажлыг гүйцэтгэх.


б. Гидрогеологийн судалгаа хийх.


в. Нарийвчилсан геофизикийн судалгааны ажлыг гүйцэтгэх.

2. Гүйцээх хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайланг боловсруулж, 2015 оны 01-р сарын 25 -ны до(гөр


АМГ-т хүргүүлж. ЭБМЗ-өөр хэлэлцүүлэх.

З.Гидрогеоло! ийн судалгааг гүйцэтгэх хугацаа 2 жил байна.

4.Ыарийвчилсан геофизикийн судалгааны ажлыг гүйцэтгэх хугацаа 2 жил байна.

5. Булган аймгийн Бүрэгхангай сумын нутагт орших Худаг байшинтын төмрийн хүдрийн ордын


ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааг 2015 оны 02 дүгээр сарын 28-нд дуусгавар болгоно.


 Хоёрдугаар зүйл. Тусгай зөвшөөрол эзэмшигчийн эрх, уүрэг

1. Улсын төсвийн хөрөнгөор хийсэн эрэл, эрэл-үнэлгээ, хайгуулын ажлын зардлыг улсын төсөвт


төлөх гэрээг орд ашиглах техник, эдийн засгийн үндэслэл хийхээс өмнө засгийн газрын 2007 оны


81 тоот тогтоолооор батлагдсан журмын дагуу байгуулсан байна.


2. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны үе шатанд ашиглалтын үед

хийж гүйцэтгэх ажлын зөвшөөрлийг авсан байна. Үүнд:


а. Газар, усны гэрээг байгуулах.


б. Байгаль ерөнхий орчны үнэлгээ / БОАЖЯ /


3. Орд ашиглах. эрдсийг баяжуулах, боловсруулах үед хэрэглэгдэх химийн бодис ашиглах


зөвшөөрлийг авсан байна. Үүнд:

a..........................................................................


б..........................................................................


4. Гэрээний биелэлтийн тайланг гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдрөос хойш 1 жил тутам АМГ-т

ирүүлнэ.


5. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч гэрээний биелэлтийн талаар болон ашиглалтын өмнөх үйл


ажиллагааны явцын тухай мэдээллийт АМГ шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд бичгээр мэдэгдэх


ба тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хариуг мөн бичгээр хүсэлтэд заасан хугацаанд ирүүлнэ.


6. Тусгай зөвшөөрол эзэмшигч нь гэрээний биелэлттэй холбоотойтоор АМГ-аас хяналт. шалгалт


хийж байгаа төлөөлөгчдөд холбогдох баримт, бичгүүдгэй танилцах боломж олгон, үйлдвэрийн


талбайд саадгүй нэвтрүүлнэ.


7. Гэрээний заалтуудыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарсан хүсэлтээ АМГ-т бичгэтр гаргаж болно.


8. Орд ашиглахтай холбогдсон бичиг баримтыг Монгол хэл дээр үйлдсэн байна.


ААТАР>

9. Энэхүү гэрээг гэрээнд заасан нөхцлөөс өөр хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно.


7ТСГ


Гуравдугаар зүйл. Ашигт малтмалын газрын эрх, үүрэг МАЙ1


Ш


34 Л. 523!


1. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчээс гэрээний биелэлтийн талаар болон ашиглалтын емнөх


үйл ажиллагааны явцын тухай мэдээлэл авах шаардлагатай гэж үзсэн гохиолдолд >н > ту.хай


бичгээр хүргүүлнэ.


2. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчээс гэрээний заалтуудыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон тарсан

хүсэлтийг хүлээн авсанаас хойш 30 хоногийн дотор хариуг бичгээр хүргүүлнэ.


 ao

3. Энэхүү гэрээний заалтуудад өөрчлөлт оруулах тохиолдолд тусгай зөвшоорол


эзэмшигчийн саналыг авсан байна.


4. Гэрээний заалтуудын биелэлтэнд хяналт, шалгалт хийх хүсэлтээ бичгээр хүргүүлнэ.
Доровдүгээр зүйл. Бусад зүйл

1. Энэхүү гэрээнд АМГ болон тусгай зөвшоорөл эзэмшигчийн шлөөлөгчид гарын үсэг


зурсан өдрөөс хойш хүчин төгөлдөр болно.


2. Энэхүү гэрээний биелэлтийг ордыг ашиглалтанд хүлээн авсан комиссын дүгнэлт


(гэрээний заалтууд бүрэн биелүүлсэн акт)-ийн тухай АМГ-ын шийдвэр гарсаны дараа хамтран


дүгнэж акт уйлдэнэ.


3. Гэрээг 3 хувь үйлдсэн бөгөөд нэг хувийг АМГ-ын Уул уурхайн асуудал хариуцсан


төрийн захиргааны байгууллагын нэгжид, нэг хувийг тусгай зөвшөөрел эзэмшигч. нэг хувийг


кадастрыы бүртгэлийн төвийн архивт тус тус хадгална.


4. Энэхүү гэрээний биелэлттэй холбоотой гарах аливаа маргааныг гэрээлэгч талууд


г харилцан тохирч шийдэх бөгөөд эс шийдэлд хүрсэн тохиолдолд Монгол улсын холбогдох хууль,


тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.


г

2012 оны 02 дугаар сарын 29-ний өдөр


г

Улаанбаатар хот.


/


 Й.1

АШИГЛАЛТЫН ӨМНӨХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ


ГЭРЭЭНД ОРУУЛАХ НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ
2014 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдөр Улаанбаатар хот

Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж


мөрдөх журмын тухай хуулийн 1 дүгээр зүйлд заасны дагуу шинэчлэн бүртгэл

хийгдэж байгаатай холбогдуулан нэг талаас Ашигт малтмалын газар /цаашид АМГ гэх/,


нөгөө талаас Булган аймгийн Бүрэгхангай сумын нутагт орших Худаг байшинтын төмрийн


ордын XV-010444 тоот хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн эзэмшигч “Монголметалл


майнинг” /Фокус металл майнинг/ ХХК-тай байгуулсан №АӨҮАГ-2012/05 тоот гэрээнд


дараах нэмэлт өөрчлөлт оруулав.
Энэхүү нэмэлт өөрчлөлт оруулсан хавсралт нь үндсэн (№АӨҮАГ-2012/05) тоот


гэрээний салшгүй хэсэг байна.


1 Булган аймгийн Бүрэгхангай сумын нутагт орших Худаг байшинтын төмрийн ордын

талбайн ашигт малтмалын хайгуулын XV-010444 тоот хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн


хугацаа 2015 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдөр дуусгавар болно.

2. Тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг үндсэн гэрээ байгуулах үед мөрдөж


байсан хуулийн дагуу төлөх буюу төлбөрийн хэмжээ 1 гектар тутамд 1.5 америк доллар


байна.

3. Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны тухай гэрээнд Ашигт малтмалын тухай хуулийн

2014 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдөр орсон нэмэлт өөрчлөлтийг мөрдөж ажиллана.

4. Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны гэрээнд оруулах энэхүү нэмэлт өөрчлөлтийг


2015 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс өмнө баталгаажуулж, тусгай зөвшөөрлийн


хавсралтанд шинэчдэн бүртгүүлсэн тухай тэмдэглэгээ хийлгэнэ.


| ± I !


Адкиг4~ма ын газрыг төлөөлж: Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийг төлөөлж:


Oj i I i Фокус металл май захирал


Wy# . ;УУР*ац,и х&лтсийн дарга Ц.Батсайхан


a i, л o


С.БаттулгаJ0


У Тк>с/ ;///! /


 Ашигт малтмалын газрын Тусгай зевшеерлийн


Кадастрын хэлтэс дэлгэрэнгүй мэдээлэл


ТЗ-ийн дугаар: ХВ-010444

Хайгуулын тусгай зөвшеөрел:

Эзэмшигч: Фокусметал майнинг Олгосон огноо: 2003.04.16


Талбайн нэр: Худаг байшинт Дуусахогноо: 2015.02.28


Талбайн хэмжээ. 378.44 Га Барьцаалсан байдал:


Байршил: Булган (Бүрэгхангай) Шүүхэд хэлэлцэгдэж буй


Ашигт малтмал: эсэх:


Планшетийн дугаар: М-48-137

Хөдөлгөөн:


Код Төрөл Бүртгэсэн Одоогийн байдал


огноо


XV-010444-000-CI [CI] Цэгцлэгдсэн өгөгдөл 2010.02.09 47-Албадан хийсэн хөдөлгөөнийг


эцэслэх

aV-01 0444-009-NMR [NMR] Шинэ ашиглалтын тусгай 2006.11.29 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


зөвшөөрлөөс үүдэж багасах


XV-010444-010-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2010.04.20 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-010444-011-TF [TF] Бүхэлд нь шилжүүлэх (Өмнөх 2010.08.16 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


эзэмшигч: ЭсЖи групп)


XV-010444-012-ЕЕ [EE] Хайгуулыг тусгай зөвшөөрлийг сунгах 2011.04.25 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-010444-013-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2011.04.29 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


X V-010444-014- F Е [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2012.03.27 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-010444-015-АР [AP] Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагаа 2012.02.29 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


-V-010444-016-TF [TF] Бүхэлд нь шилжүүлэх (Өмнөх 2012.05.16 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


эзэмшигч: Монголметал майнинг)


XV-010444-017-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2013.04.10 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-010444-018-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2014.04.07 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-010444-019-АР [AP] Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагаа 2014.12.03 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-010444-020- ЕХ [EX] Хугацаа дуусах (дуусгавар болгох) 2015.03.16 47-Апбадан хийсэн хөдөлгөөнийг


эцэслэх


Эзэмшигчийн бүотгэл:


Flap: Фокусметал майнинг


Аж ахуйн нэгжийн төрөл: гадаадын 100 хувь хөрөнгө Утас: 328408,70123960


оруулалттай


Бүртгэлийн дугаар: 5567319 Гар утас: 99118743,99050132

Улсын бүртгэлийн 9019064099 Факс: 328408,70122639


дугаар #:

Хэвлэсэн огноо: 2015.03.20 08:51


 Тусгай зөвшөөрлийн


Ашигт малтмалын газрын дэлгэрэнгүй мэдээлэл


Кадастрын хэлтэс ТЗ-ийн дугаар: ХВ-010444
Улс: Хонг-Конг Е-мэйл: ts.bn2009@yahoo.com


Захирлын овог, нэр Zhou Xucheng Zhou Xucheng
Эзэмшигчийн хаяг:

Гудамж: Моннис-2 байр 9 давхарт Шуудангийн хайрцаг:

Хот: Улаанбаатар ZIP код:


Аймаг/ Хот: Улаанбаатар


Сум/ Дуүрэг: Хан-Уул


Баг/ Хороо: 15-р хороо

ТЗ-ийн солбицол:

Олон а Уртраг Өргөрөг

өнцөгг град МИН сек град МИН сек


Ех1 1 104 16 0.94 48 19 1.82

Ех1 2 104 16 0.93 48 17 1.82

Ех1 3 104 15 0.93 48 17 1.82

Ех1 4 104 15 0.94 48


18 26.81

Exi 5 104 15 50.94 48 18 26.81

Ех1 6 104 15 50.94 48 18 51.82

Ех1 7 104 15 0.94 48 18 51.82

Ех1 8 104 15 0.94 48 19 1.82

Хэвлэсэн огноо: 2015.03.20 08:51


 n


АШИГЛАЛТЫН ӨМНӨХ ҮИЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭ


ДУУСГАВАР БОЛСОН ТУХАЙ АКТ № 2015/04Нэг талаас АМГ, нөгөө талаас Булган аймгийн Бүрэгхангай сумын нутагт орших


Худаг байшинтын төмрийн хүдрийн ордын XV-010444 тоот хайгуулын тусгай зөвшөөрөл


эзэмшигч “Монголметал майнинг” ХХК-тай харилцан тохиролцож 2012 оны 02 дугаар


сарын 29-ны өдөр байгуулсан №АӨҮА-2012/05 тоот гэрээний үйлчлэх хугацаа дууссан тул


Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны гэрээ байгуулах журмын 6.1.3-д заасны дагуу


ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны гэрээг дуусгавар болгов.


Жич: АМГ-ын Кадастрын хэлтсийн CMCS программаас ХВ-010444 тоот хайгуулын

тусгай зөвшөөрлийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг хуулбарлан хавсаргав.


2015 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдөр