Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 /


* «/


/ * 4


/ ТОГТВОРТОЙ БАИДЛЫН ГЭРЭЭ


*» »

Монгол улсын Татварын еронхий хуулийн 2 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэг,


Гадаадын хоронгө оруулалтын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийи 1 дэх заалт, Апгагт


малтмалын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 1 дэх заалтыг үндэслэн нэг талаас


Монгол Улсын Засгийн газрыг төлөөлж Монгол улсын Санхүү, эдийн засгийн Сайд


/цаашид "Сайд" гэнэ/, нөгөө талаас Тоггвортой байдлын гэрээ байгуулахаар хүсэлт


гаргасан Монгол улсад үүсгэн байгуулагдсан, аж ахуйн нэгжийн 21/254 тоот улсьш


бүртгэлийн гэрчилгээтэй, гадаадын хөрөнго оруулалттай аж ахуйн нэгж байгуулахыг


зөвшөөрсөн 02-279 дугаартай гэрчилгаэтэй, ашигт малтмалын орд ашиглах 802А


дугаарын лиценз эзэмпшгч, алтны үндсэн ордын хайгуул олборлолтын үйл


ажшшагаа явуулах “Бумбат” ХХЮ /цааншд "Хөрөнго оруулагч" гэнэ/-тай хөрөнге


оруулагчийн үйл ажиллагаа явуулах татварын орчныг тодорхой хугацаанд


тоггвортой байлгах баталгаа болгож энэхүү гэрээг байгуулав.
Нэг. Гэрээгээр зохицуулах зүйл

1 1.1. Энэхүү Гэрээ нь Хөронгө оруулагч Монгол улсын Төв аймгийн Заамар

сумын нутаг дэвсгэрт Бумбатын алтны үндсэн ордыг үйлдвэрлэлийн аргаар


эзэмших, апшглах төслийг хэрэгжүүлэх үйл аждашагаа явуулахад тть


тогтвортои нөхцлөөр хангах, тухаин хөрөнгө оруулалтын зорилго, хэмжээ, гэрээг


цуцлах үндэслэл, хэрэгжүүлэх хугацаа, гэрээ башуулагч талуудын эрх, үүрэгтэй


холбогдсои харилцааг зохицуулна.
Хоёр. Үндсэн нөхцөл

2.1 “Гадаадын хөрөнгө оруулалтын тухай” хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 3 дахь


хэсэг, “Аишгт малтмалын тухай” хуулийн 20 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэгт заасны

дагуу хөрөнгө оруулагчийн анхны хөрөнгө оруулалтын хэмжээ нь 2,7 сая америк


доллар байх тул 10 жилийн хугацаатайгаар энэхүү гэрээг байгуулав.

2.2 Хөрөнгө оруулагчийн төлбөл зохих аж ахуйн нэгжийн орлогын албан


татвар 0-100,000,000 төгрогийн албан татвар ногдуулах жилийн орлогод 15 хувиар,


100,000,000-аас дээш төгрөгийн албан татвар ногдуулах жилийн орлогод 15,000,000


төгрөг дээр 100,000,000 төгрөгаөөс дээш орлогын дүнгийн 40 хувиар, импортын


барааны гаалийн албан татвар 5 хувь, нэмэгдсэн өрттийн албан татвар 15 хувь буюу


энэхүү гэрээ хүчин төгөлдөр болох үед үйлчилж байгаа хууль тоггоомжид заасан


хувь хэмжээнд байна.


Хөрөнгө оруулагч нь Аж ахуйн нэгж, байгууллагын орлогын албан татварын


тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсэгт заасны дагуу үйлдвэрлэсэн


бүтээгдэхүүнийхээ 50-иас дээш хувийг экспортолж байвал орлогын албан татвараас


эхний 3 жилийн хугацаанд чөлөөлж, дараагийн 3 жилд 50 хувиар хөнголно.1


f


 I


2.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн 9.2.10 заалт, Гаалийн


тарифын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалтын дагуу энэхүү


гэрээ хүчин төголдөр болох үед үйлчилж байгаа Засшйн газраас баталсап тэргүүлэх


ач холбогдол бүхий салбарт хөрөнгө оруулж байгаа гадаадын хөрөнгө оруулалтгай

аж ахуин нэгж үилдвэрлэл явуулахдаа технологиин зориулалтаар ашиглах, угсарч


суурилуулах тоног төхөоромж, хүнд механизмыг импортын гаалийн болон


нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлнө.

2.4 Хөрөнгө оруулагчийн экспортод гаргасан бараа, ажил, үйлчилгээнд


ногдуулах нэмэгдсэи өртгийн албан татварын хувь хэмжээ “0”-тэй тэнцүү байна.
2.5 Хөренгө оруулагч зохих ашигт малтмалын нөөц ашигласны


төлбөрийг гэрээ хүчин төгөлдөр болох үед мөрдөгдөж байгаа aimin' малтмалын


холбогдолтой харилцааг зохицуулж байгаа хуульд заасан хэмжээгээр тооцно.

2.6 Хөрөнгө оруулагч үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээ экспортод гаргаж, олон


улсын зах зээлийн үнээр борлуулах, үүнээс олсон төгрөгийн болон валютын


т орлогоо захиран зарцуулахад нь энэ талаар Монгол улсын иргэн, хуулийн этгээдэд

олгодоггой адил эрх, иохцлөөр хангана.
Гурав. Гэрээний хугацаа

3.1. Гэрээг 2003 оны . Qf. дүгээр сарын .ч. ны өдрөөс эхлэн 2013 оны 0/.


дүгээр сарын ны өдрийг хүртэл 10 жилийн хугацаатайгаар байгуулав.Доров. Хөрөнгө оруулагчийн эрх, үүрэг

оруулагч Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ бүрэн биелүүлж. Монгол


улсын хууль топоомжийг дагаж мөрдөнө.
О 4.2. Хөрөнго оруулагч гэрээний хугацаанд үйл ажиллагаагаа топмол, хэвийн


явуулах үүрэггэй.

4.3. Хөрөнгө оруулагч Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр энэхүү гэрээнд гарын


үсэг зурснаас хойш 3 жилийн хугацаанд нийт 2,7 сая ам.долларын хөрөнгө

оруулалтыг дараахи хуваариин дагуу хиинэ:

Хөрөнгө үүнээс


Хөрөнгө Хугацаа оруулалтын


оруулалтын хэмжээ Мөнгөн Бусад I


жил /ам.доллар/ Хэлбэрээр хэлбэрээр


ш • т ш ш л л t. .


1 2003 оны 01 дүгээр сарын ...-ний өдрөөс 879495 879495


2004 оны 01 дүгээр сарын ...-шш өдрийг


хүртэл


2


 2 2004 оны 01 дүгээр сарын ...-нии өдрөөс 927900 927900


2005 оны 01 дүгээр сарын ...-ний өдрийг


хүртэл _


3 2005 о!ш 01 дүгээр сарын ...-ний өдрөос 8 95000 895000


2006 оны 01 дүгээр сарын ...-ний өдрийг


хүртэл


Нийт 2702395 2702395

4.4. Энэхүү гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дараагийн жилийн

мон өдрийг хүртэлх хугацааг энэхүү гэрээний хувъд "Хөрөнгө оруулалтын жил" гэж


үзнэ.

4.5. Хөрөнгө оруулагч нь тухайн хөрөнгө оруулалтын жилд оруулсан хорөнгө


оруулалтын тайлангаа дараагийн хөрөнгө оруулалтын жилийн эхний сард баггаан


Санхүү, эдийн засгийн яамнаас баталсан маягтын дагуу гаргаж, тухайн салбарыг

хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагаар хянуулан Сайдад хүргүүлнэ.

4.6. Хөрөнго оруулагч бүгээгдэхүүнээ борлуулснаас олсон орлогоо Монгол


Улсын нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж буй аль нэг арилжааны банкинд


нээсэн дансанд эхлэн байршуулна.
4.7. Хөрөнгө оруулагч нь тухайн хөрөнгө оруулалтьш жилд төлөвлөснөөс илүү


хөрөнго оруулалт хийсэн нөхцөлд давсан хэсгийг дараагийн жилийн хөрөнгө


оруулалтад оруулж тооцох эрхтэй.

4.8. Хөрөнгө оруулалтыг бэлэн мөнго, техник, тоног төхөөрөмж, түүхий эд,

бараа материал, оюуны өмч болон хуулиар зөвшөөрогдсөн бусад байдлаар хийх


эрхтэй.

4.9. Сайд энэхүү Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүйн улмаас Тоггвортой


байдлын гэрээний баталгаа алдагдсан тохиолдолд Хөрөнгө оруулагч баталгааг

сэргээлгэх, учирсан хохирлоо нөхөн төлүүлэхээр хуульд заасан журмын дагуу


нэхэмжлэх эрхтэй.
Тав. Сандын эрх, үүрэг

5.1. Хөрөнгө оруулагчийн үйл ажиллагаагаа явуулах орчныг урт хугацаанд

тоггвортой байлгах талаар эпэхүү Гэрээнд заасан баталгаа, нөхцлөөр хангах үүргийг


хүлээнэ.

5.2. Тогтвортой байдлын гэрээнд гарын үсэг зурсны дараа уг гэрээпий

нөхцлийн тухай мэдэгдлийг холбогдох газруудад хүргүүлнэ.


#


 5.3. Хөрөнго оруулагч 4.3-т заасан хуваарийн дагуу хөронгө оруулалтаа хийж


буй эсэхэд Сайд тухайн салбарыг хариуцсан төрийн захиргааиы төв байгууллагатай


хамтран хяналт тавииа.

5.4. Хөрөнгө оруулагч энэхүү гэрээний 4.3-т заасан хэмжээ, хугацаанд


хөрөнгө оруулахаар хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй 6 cap өнгөрвөл Сайд энэ тухай


хөрөнгө оруулагчид бичгээр мэдэгдэл өгнө.

5.5. Мэдэгдэл өгснөөс хойш ажлын 30 хоногийн дотор Хөронгө оруулагч


үүргээ биелүүлэх талаар зохих арга хэмжээ аваагүй тохиолдолд Сайд дангаар гэрээг


цуцлах эрхтэй.

Зургаа. Гэрээ дуусгавар болох

6.1. Дараахь тохиолдолд гэрээг дуусгавар болно.

6.1.1. Гэрээний хугацаа дууссан тохиолдолд;


\

6.1.2. Хөрөнгө оруулагч гэрээг цуцлах тухай хүсэлт гаргасны дагуу хоёр тал

тохиролцсон тохиолдолд;

6.1.3. Аж ахуйн нэгж дампуурсан, хууль тогтоомж зөрчсөний учир эрх бүхий


байгууллагаас үйл ажиллагааг нь бүр зогсоосон тохиолдолд.

Долоо. Бусад зүйл

7.1. Энэхүү Гэрээний үүргийн биелэлттэй холбогдон аливаа маргаантай


асуудал үүсвэл Талууд хэлэлцэн тохиролцох замаар шийдвэрлэнэ. Нэгдсэн шийдэлд


хүрээгүй тохиолдолд маргааныг Мопгол улсын хууль, тогтоомжийн дагуу


шийдвэрлүүлнэ.

7.2. Гэрээг 2003 оны ^/дугаар сарын //.ны одөр Улаанбаатар хогод монгол хэл


дээр 2 хувь үйлдэж баталгаажуулав.ГЭРЭЭ


засгиин


Р. Дэлгэр

4