Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР


БОЛОН


ЭРДЭНЭС ЦАГААН СУВАРГА” ХХК, “МОНГОЛЫН АЛТ” (МАК) ХХК-ИЙН


ХООРОНД БАЙГУУЛСАН ЦАГААН СУВАРГА ТӨСЛИЙН


ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГЭРЭЗ
Улаанбаатар хот


 ' .'ГЭРЭЭНИЙ АГУУЛГА


Нэгйүгаэр^йл. . Ерөнхий зүйл, гзрзз байгуулах үндэслэл


. Хоёрду гаар':3үйл ■ Гэрээний зорилго, хугацаа


Гуравдугаар зүйл. Төслийн компанийн үйл ажиллагаа, хөрөнгө


оруулалт


Дөрөвдүгээр зүйл. Татварын орчин


Тавдугаар зүйл. Татварын бус хөрөнге оруулалтын дэмжлэг


Зургаадугаар зүйл. Хүн амын эрүүл мэнд, байгаль орчинд


нөлөөлөх байдал, сөрөг нөлееллийг


бууруулах арга зам, шийдлийн тухай


Долоодугаар зүйл. Бүс нутгийн хөгжилд оруулах хувь нэмэр


Иаймдугаар зүйл. Дэд бүтэц, газрын харилцаа


Есдүгзэр зүйл. Хөдөлмөрийн харилцаа, хөдөлмөр эрхлэлт


Аравдугаар зүйл. Засгийн газрын эрх, үүрэг


Арван нэгдүгээр зүйл. Төслийн компанийн эрх, үүрэг


Арван хоёрдугаар зүйл. Херөнгө оруулагчийн эрх, үүрэг


Арван гуравдугаар зүйл. Гэрээ дуусгавар болох, цуцлах


Арван дөрөвдүгээр зүйл. Давагдашгүй хүчин зүйл


Арван тавдугаар зүйл. Маргаан шийдвэрлэх


Арван зургаадугаар зүйл. Бусад


Арван долоодугаар зүйл. Нэр томъёоны тодорхойлолт


2


 Знэхүу Херөнгө оруудалтаи.^гэрээ (цаашид “Еэрээ” гэх)-г Монгол Улсын


ХёрёнгЩЩШШть!н тухай хуулийЩЙО дугаар зүйл, Мө|гол Улсын Засгийн лазрьи


2014 оны 2 дугаар сарын 21-ний өдрийн 52 дугаар топоолын хавсралтаар


батлагдсан Хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулах журмыг үндэслэн


Нэг талаас:

Монгол Улсын Засгийн газар (цаашид “Засгийн газар” гэх), түүнийг бүрэн


эрхтэй төлөөлж Засгийн газрын гишүүн, Уул уурхайн сайд Р.Жигжид


Нөгөө талаас:


- “Эрдзнэс Цагаан Суварга” ХХК (цаашид “Төслийн компани” гэх), түүнийг


бүрэн эрхтэй төлөөлж “Эрдэнэс Цагаан Суварга” ХХК-ийн Гүйцэтгэх


захирал Г.Цогт;


- “Монголын Алт” (МАК) ХХК (цаашид “Хөрөнгө оруулагч” гэх), түүнийг


бүрэн эрхтэй төлөөлж “Монголын Алт" (МАК) ХХК-ийн Ерөнхийлөгч


Б.Нямтайшир


нар (цаашид Засгийн газар, Төслийн компани, Херөнгө оруулагч йарыг


хамтад нь “Талууд” гэх) 2015 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр Улаанбаатар


хотноо байгуулав.
Нэг. Ерөнхий зүйл, гэрээ байгуулах үндэслэл

1.1 Дорноговь аймгийн Мандах сумын нутагг орших Цагаан суваргын ордыг


түшиглэн Хөрөнгө оруулагч нь хөвүүлэн баяжуулах, дэвшилтэт технологи


бүхий “Цагаан суваргын зэс-молибдений уулын баяжуулах үйлдвэр”


(цаашид ‘Цагаан суваргын үйлдвэр” гэх) төсөл (цаашид “Цагаан


суваргын төсөл” эсвэл “Төсөл” гэх)-ийг 2001 оноос хэрэгжүүлж эхэлсэн.


1.2 Төслийг хэрэгжүүлэх Техник, эдийн засгийн үндэслэл /цаашид “ТЭЗҮ:! гэх/-


ийг олон улсад мөрддег стандартын дагуу Хөрөнгө оруулагч компани


захиалан боловсруулж, Уул уурхайн яам болон Ашигт малтмалын газрын


хамтарсан Эрдэс баялгийн мзргэжлийн зөвлөлийн өргөтгөсөн хурлаар 2013


оны 4 дүгээр сарын 10-ны өдөр хэлэлцүүлж дүгнэлт гаргуулсан


1.3 Улс орны нийгэм, эдийн засгийн урт хугацааны тогтвортой хөгжилд онцгой


ач холбогдол бүхий Цагаан суваргын төслийн батлагдсан ТЭЗҮ-ийн дагуу


санхүүжилтийн хэмжээ нь 1,031.0 сая ам.доллар буюу 1,963.0 тэрбум


төгрөг болох тул Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1


дэх заалтад тусгагдсан Хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулах нехцөл,


шаардлагыг бүрэн хангаж байгаа.


1.4 Төслийн зураг төсөл, үндсэн тоног төхөөрөмжийн нийлүүлэлт болон төслийн


менежментийг АНУ-ын “Эф Эл Смит Солт Лэйк Сити инк” /FLSmidth Sait


Lake City Inc./ комлани, үйлдвэрийн барилгын ажил, тоног төхөөрөмжийн


угсралтыг БНХАУ-ын “Жиансу Хэнгюуанг Интернэйшнл Инженеринг Ко.лтд”


/Jiangsu Hengyuan International Engineering Co..Ltd/хомпани гзрээний үндсэн


дээр гүйцэтгэж байгаа.


1.5 Монгол Улсын Их Хурлын 2014 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрийн 54 тоот


тогтоолоор Цагаан суваргын ррдод төр хувь эззмших шаардлагап/й гэж


шийдвэрлэсэн.


1.6 Хөренгө оруулагч нь 2014 оны 4 дүгээр сарын 02-ны едреес Цагаан


cysaprbiH төслййн үйл ажиллагааг тусгаарлаж} өөрийн 100% ззэмшлийн

3


 “Зрдэнэс ЦагааН; :.Оуваргав ХХК-ийг уүрган, байгуулсан. Цаашйд Төслийг


"“.Өрдзнзс Уагаан^уваога” ХХК хэрзгжуулнэ/'


17 Дорьсовь аймгийн Мандах сумын -жаг Сэрвэн:рухай- нэртз/ 132;.гектар


тапбай бүхий зэо-молибдений ордод хамаарах ашит малтма~..ч . 52 JA


үррт ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг Хөрөнге оруулаг- эзэмшгж 5а,-га=д


1.8' 2014 £ дүгэзр сарын 08-ны өдрийн Ашигт малтмалын газрын Кадастрь н


хэлтсийн даргын 131 тоот шийдвзрззр Төслийн компанил иилжүүлсэн.


Хөрөнгө оруулалтын гэрээний зохицуулалтад хамаарах хуулийн


этгээдийн оноосон нэр, улсын бүрггэлийн болон татвар төлөгчийн


гэрчилгэзний дугаар, хаяг:


“Эрдзнэс Цагаан Суварга” хязгаарлагдмал хариуцлагатай ксмлани. Монгол

llO Улсад үүсгэн байгуулагдсан, улсын бүртгэлийн дугаар 9011465103.


регистрийн дугаар 5824826, татвар төлөгчийн дугаар 5824826, Улаанбаатар


хот, Хан-Уул дүүрэг, 1-р хороо, 19 хороолол, Чингисийн өргөн чөлөө, Төв


байр 44 тоот.


Хөрөнгө оруулагч компанийн нэр, бүртгэл, хаяг:


“Монголын Алт” (МАК) хязгаарлагдмап хариуцлагатай компани, Монгол


Улсад үүсгэн байгуулагдсан, улсын бүртгэлийн дугаар' 9011071054,


регистрийн дугаар 2095025, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 1-р хорор, 19


хороолол. Чингисийн өргөн чөлөө, Төв байр 44 тоот.


Хоёр. Гэрээний зорилго, хугацаа

2.1. Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн хүрээнд Засгийн газраас Төслийн


компанид эрх зүйн баталгаа олгох, татварын болон үйл ажиллагааны ррчинг


тогтворжуулах, хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, эх үүсвэр, хугацаа, үе шатыг


тодорхойлох. татварын болон татварын бус, мөн зохицуулалтын дэмжлэг


үзүүлэх, үйлдвзрлэх, борлуулах бүтээгдэхүүний хэмжээг тодорхойлох,


2.2; байгаль орчинд нөлөөлөх байдал, дэд бүтцийн ба бүс нутгийн хөгжил,


шинээр бий болгохтой холбогдон үүсзх харилцаанд Талуудын


эдлэх эрх, хүлзэх үүрэг, хариуцпагыг тодорхойлон зохицуулахад энэхүү


Гэрээний зорилго оршино.


нь Талууд гарын үсзг зурж- баталгаажуулсан өдрөөс эхлзн


:щ|йщ#|гөлдөр мөрдөгдеж, Хөрөнгө оруулалтын тухай хуудийн 20 дугаар


:3||лйй^:20.3-т заасны дагуу 27 (хорин долоо) жилийн.хугацаанд хучинтэй


байна.


3.1" Гурав. Төслийн компанийн үйл ажиллагаа,

хөрөнгө оруулалт


Төслийн комланийн хэрэгжүүлж буй Цагаан суваргын уйлдвэр дэзд хүчин


чадлаараа ажиллахад жилдээ 14.6 сая тонн хүртзл худэр боловсруулж,


3.2. !:3|Щ;|00:1онн зэсйийү4|11|5тонн молибдений баяжУал үйлдвэрлэнэ.


ҮЙлдвЭрйзлийн ү.йл ажиллагаа нь байгаль орчинд ээлтэй,'эдййн засгийн үр


ашигтай байна.


3.3. |{дг|Щ:;;::суваргь[н төслийн нийт хөрөнгө орууладт 1,031.0 сая ад.долдар

бүру.1||:63.0 тэрбум төгрөг болж байгаа бөгөөд Хөрөнгө бруулагч нь дараах


хуваарийн дагуу хөрөнгө сруулалт хийнэ. Төслййн хэрэгжилтййн'"явцад

4


 Херөнгө оруулагч нь -шаардпагатай тохирлдолд тухайн жилийн хөрөнгө


ор^алтыШШШ^эн^^рчйагщ:оруулж:ШЩйо, ; -

Хөрөнгө оруулалтын хугацаа Херенге оруулайтын'"


хэмжэз


(оноор) (сая ам.доллар)


■■■ ::2©01'-20.1:5':'6poy өмнө хийсэч хөрвнгө оруулалт ;; 344


2016-20"7 он 255

2017-2018 он 285


2018-2019 он


2019-2,020 28

2020ФН 53


НЙЙТ ' Ыл:'
Цагаан суваргын төслийн хөрөнгө оруулалтын зориулалт, задаргйа:


Ил уурхай 163.2


Баяжуулах үйлдвэр 627.4 - 1 •---

Дэд бүтэц 91.3


Бусад 149.1

Нийт 1,031 jO сая ам.доллар


Хөрөнгө оруулагч нь Гэрээ байгуулагдсан өдрийг хүртэл нийт 344.0 сая ам.доллар


буюу төгрөгийн ам.доллартай харьцах туүхэн ханшийг 1,724.0 (нэг мянга долоон


зуун хорин дөрөв) төгрөгөөр тооцон хөрвүүлэхэд 593.0 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө


оруулалтыг хийсэн. Хүлзэгдэж буй хөрөнгө оруулалт болох 687.0 сая ам.долларыг


энэхүү Гэрээ байгуулагдсан өдрийн Монгол Банкны ханшаар тооцоход 1,370.0


тэрбум төгрөг болно Дараах эх үүсвэрүүдийн аль боломжит хувилбараас


санхүүжштг хийнэ. Үүнд:


2012 оны 10 дугаар сарыН';^0|гййй;Щрр'Ш:||рнгө оруулагч болодаЕвропын


$3.1


Сэргээн Босголт ХөгжпийШШ111!1111||в^1*нэмзлт өврчлөлт


оруулсан 400 сая ам.доллар|(Й1|||1||11|р^й;:2013 оныФдугаар сарын 19-


ний өдөр Хөрөнгө оруулагч болон ХБНГУ-ын “Ди И Жи! (DEG-Deutsche


3.3.2 Entwickiungsgeselischaft) банктай байгуулсан 50 сая ам.долларын зэзлийн

гэрээний дагуу олгогдох үлдэгдэл санхүүжилт;


2011 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр Улаанбаатар хотноо байгуулсзн


“Ашигт малтмал, аж үйлдвэр, технологийн салбарт хамтран ажиллах


ХБНГУ-ын Засгийн газар болон Монгол Улсын Засгийн газар хоорондын


хэиэлцээр,!-ийн 6.2-т заасан МонЩ:;Ш|||||шйгт малтмал бо|11||ууШх::


3.3.3 ;у|ядвзрлзл байгуулахыг дэмжйхЗ|р||1Щ|р:: олгох-ХБНГУ-Шн^йасгййн

'Разрын баталгаа, зориулалтыг нь;.зШЩ|щЩ||нхүүжилтййн зээй;


Төелийн компанид шинэ. хөрөнгө друулагчааслхувьцаа' ёззмших байдлаар


оруулах хөрөнгө оруулалт;


3.3.4


Олон улсын худалдандвагчид Цагаандуваргынтесдайн зз€йшбая>кмалыг


урьдчилан худалдах зЩаар хийх оффтэйк санхүүжилт;


3.3.5


Хөрөйге оруулагчаасдруулах хөрөйге';оруулалт;
.'3.3.:6;;''бусад,


■ 3.4. ■ ■ҮӨСДИЙН КОМПайуГүНЬ үЙЛДВЭрЛЭ€ЭН":,':.буТЭЭГДЭХүунЭЭ зах 33'ёлийн:''.ү.нзэр


. ■■■.■худалдан борлуулах,4тззвзрлзхг экспрртлох ба хуулиар хбрйглоогуй/бусад


үйл^ажиллагаад.холбогдох хууль трргоомж, дүрШл журмын дагуу явуулж,


олсон орлогоо чөлөөтзй захиран згрцуулах эрхтэй.


компани-:'НЬ'тухайн жилд үйпдвэрлэх (Зутээгдэхүуйийхзэ хэмжззг


< Ашигт мзлтмалын тухай хуулийн 48 дугаар зуйлийн 46 с 2-т заасны ■ дагуу


уулын ажлын батлагдсан төлөвлөгөөгөөр тодорхойлно.


':;31:йг''Г';':':“ШёшЩ|,юмпакийн олборлосон, баяжуулсан бүтээгдзхүүний бсрлуулалть;н


■ Гэрээ :..байгуулах өдөр хүчин төгөлдвр-үйлчилж буй7;;Ашигт


:.-малтмалын тухай.хуулийн 47 дугаар зуйлийн 47.2*Т:'заасны дагуу тоодноү


'■: л' "V 'Дөрав.Татварын орчинл


7^ө|ёнг©1рр|улалть1н тухай хуулийн 20 дугаар зуйлийн 20.4-т зааеньидагуу


74: ':;:рнэ||р::!|||||ний 4.3-т заасан татварын орчинҮГарээний нийл7Щ5йЩвд


хувьд тогтврртой байна. '■ Р.ү'':;''-


4.2. Төслийн компани нь зөвхен энэхүү Гзрэз байгуулсан едөр хүчин төгелдөр


Татварын ерөнхий хуулийн 7 дугааэ зүйлд заасан нэр


:7:71|р1лү|ШШШь1н татваруудыг төлөх бөгөөд шинээр хууль батлах,-:хууль


ж7;;;47'4Ш|п0;р|рШ0:г':::\Азмзлт оруулах замаар бий х-болгосон Safpap,;


татвартай адилтгах зорилгоор биШболгосон татварыг төлөх


үүрзг хүлззхгүй.


;4,34:'7Щсгййй:'.':Щз|р; нь дор дурьдсан татвар, төлбөрийг Гзрзз байгуулсан өдөр


хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль тогтоомжид заасан хувь хэмжээ,


аргачлал (цаашид Тогтворжуулсан татварын хувь хэмжээ гэх)-аар


тооцож ногдуулахаар энз Гэрээний хугацаанд тогтворжуулна. Үүнд:


4.3.1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар;


4.3.2. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр /роялти/;


4.3.3. Гаалийн албан татвар;


4.3.4. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар.


4.4. Тогтворжуулсан татвараас бусад татварыг үл ялпаварлах зарчмаар Төслййн


компанид ногдуулна.


4.5. :Гзрээ хүчин төгелдөр байх хугацаанд татварын хууль тогтоомжид өөрчлөлт


орсноор Гэрээний 4.3-т заасан Тогтворжуулсан албан татвар, төлбөрийн


хувь хэмжээ буурах тохиолдолд Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн 13


Щугаар зүйлийн 13.4-т заасны дагуу Төслийн компани уг өөрчлөлтөд


хамаарах ба нэмэгдүүлэх өөрчлөлт орсон тохиолдрлд хамаарахгүй.


4.6. Татварын буурсан хувь хэмжзэ нь нзмэгдсэн тахиолдолд Теслийн компайи


нь Гэрээ байгуулах үеийн Тоггворжуулсан татварын хувь хзмжээг мөрдөне.


4.7. Төслийн компанийн үйл ажиллагааны зардлыг Аж ахуйн нэгжийн орлогын


албан татварын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн42;1--т заасны дагуу албан


татвар ногдох орлогоос хасах, тооцох аргачлал нь энзхуу . Тзрзэ

б


 байщлагдсан өдөр уйпчйлж буй хууиь; тогтоомжийн дагуу Гэрээний


хугацаанд тогтвортой мөрдөщөнө.


4.8, Нэмэгдсзн' - тги. - .~л£а~ татварын ■ „ ай хуулийн 13 дугаар''.зуйлийн


13,1,16"Д;:зааснь!'::дагуу.:'Төслийнжомпанийн экслортод rapracatHiyyn уурхайн


бутээгдэ>(үүнийг.':щмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлнө.У'


'4.9. Төслийч компанийн татварын тайлангаар гарсан алдагдлыг Гзрээ

';4б||:(?|улагдсан өдөр хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хууль, тогтеомж,


журмын дагуу дараагийн 8 /найм/ хүртэлх жилийн албан татвар ногду/ла'к


да|||лан хасч тооцно. Албан татвар ногдуулах орлогоос жил бүр


хасагдах апдагдлын хэмжээ нь тухайн жмлийн албан татвар ногдуулах


орлогоос хэтрэхгүй.

4.10. Төслийн компанийн нэг жилээс дээшхи хугацаанд ашиглах хөрөнгийн


■элэщэл хорогдлын шиштэл, хөрөнгийн ангиллыг дараах байдлаар тооцно.

: lilllilill Л 11 Ашиглах ^5 Хөрөнгийк


N° Үндсэн хөрөнгиин бүлэг хугацаа ангилал


/жил/ тш ■


" ■ :Д :


V'1 Ш^луун


j Барилга байгууламж ■1: 40 шугамын


аргаар


1 : Барилга,


I : Шулуун байгууламж,


Машин механизм, техник, уурхай болон


тоног төхөөрел/ж» тээврийн шугамын уурхайн дэд


2 : 10 ; ::бүтцэд


Ш|рэшэл суурилуулсан


аргаар машин


ЛжСу механизРутоног


төхөөрёмж


Компьютер, туухий эд анги, Шулуун


■ : ' : ■3: шугамын


программ хангарж аргаар

:" Ашиглалтын хугацаа ЙЬ: Шулуун


.4' 10 шугаг/ын


тодорхоЙ'гуй::'бйет бус хөрөнгеу аргаар

I Ашиглащйн хугацаа нь ' ■ ;Хүййн Шулуун


6 | тодорхой биет буо хөрөнгө. удегөддер


j /Үүнд ашигт .".ращ1||||з1н дбаЩс шугз^ъ<н


■■■ хайгуулын болон ашиглалтын хугацаанд аргаар


тусгай.зөвшөөрөл хамаарна/


6 Бусад ундсзн хөрөнгө : 10 Шу луун


"шугамын


V 1„С


 аргаар


;Үйлдвэрлзл, технолзШйн Шулу.ун


пёркийй удирдлага, нэ^


7 үйлдвзрлэл,1 тёхнЬлбгийн 20 шугамын


:.арк доторхи 'бармлга, аргаар


байгууламж


. Үйлдззрлзг технрлошйн


гЩрийй; Щирдлага. нзгжийн Шулуун ’


уйлдззрлз г. -ехнологийн


ларк доторхи уйлдвэрлэлийн 3 шугамын


'■8 зор/улалтгзй машин,


механизм, технйк, тоног аргаар


;*ГёХӨӨрӨМЖ

4.11. Энэхүү Гэрэз байгуулагдсан өдрөөс өмнө Ү|агаа.н.суварга теслийг


уй санхүүжүулзх зорилгоор Хөрөнгө оруулагчийн саВхүугийн баяайсад


... тусгагдсан бояовч.■ үйл ажиллагааны үр дүнгийн тайданд тусгагда.агүй


за|дпыг.Хөслийнжмпанийн албан татвар ногдсжзрлогоос.хасч тооцно.о.


4.12. Төселд зориулан Хөренгө оруулагч болон Төслийн комланийн авч


ашигласан зэзлийн хүүгийн телбөрийг албан татвар ногдох орлогоос хасч


ТООЦНО."''


4.13. Засгийн газрын 2015 оны 1S0 дүгэзр тогтоольш дагуу Цагаан суваршн


төслийн бүтэзн байгуулалтын ажилд зориулан ХөрөнгөюруулагчҮ;Төслййн


компанийн импортолсон, цаашид импортоор оруулж ирзх хехнйк»; төног


төхөөремж, түүний иж бүрдзлд ногдох гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн


албан татварыг гаалийн бүрдүүлзлт хийензэс хойш 2 жил хүртэлх


хугацаагаар хойшлуулах ба татварын эргзн төлөлтийн хуваарийг Сангийн


яамтай байгуулах гзрзэгээр зохицуулна.

4.14. Энзхүү Гэрээ байгуулагдахаас өмнө Хөрөнгө оруулагч, Төслийн компанийн


хийсэн Төслийн үйл ажиллагаанд ул хамаарах аливаа гэрээ, хзлцзл нь


энзхүү Гэрэзнд хамаарахгүй.


Тав. Татварын бус хөрөнгө оруулалтын дэмжлэг


5.1 Засгийн газар нь Төслийн компанйд дор дурьдсан татварын бус хөрөнгө


оруулалтын дэмжлэгийг үзүүлж болнй. Үүнд:


5.1.1 Газрыг 60 хүртэл жилээр гэрээний үндсзн дзэр эзэмшүүлэх, уг


хугацааг гэрээний анхны нөх14лөөр нэг удаа 40 хүртзлужилээр сунгах;


5.1.2 Төслийн болон дэд бутцийн барилга угсралтын ажлыг; гүйцзтгэхзд


Хөрөнгө оруулалть1н тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1.3 дах


хэсэгт заасан дзмжлзг;


5.1.3 Гадаадын банк санхүүгййн байгууллагаас Төсөлд зориулж зээл авах


тохиолдолд Засгийн газрын боломжит дэмжлэг;


5.1.4 Хуульд зааеан бусад дэмжлэг.


8


 Зургаа. Х.¥Н'':амы.н эрүүл мзи||убайШ1ь орчинд нөлеөлеррбайюал,


сөрөг нөлөө '"-ийг %- уулах apr i зам шийдпийн алаар


6.1. Теслийн компани ьь Монгол Улсын “Байгаль орчныг хамгаалаэотухай” багц


хуулийн хүрззнд ' .1 ажиллагаа'йвуулна,


6.2. Теслийн хомпани өөрийн зззмшиж ашиглаж буй газар, туегай зөвшөөрлийн


тапбаЙй Монгол /лсын хууль тогтоомж, стандарт болон олон улсад тавйгддаг


шаардлагын дагуу байгаль орчныг хамгаалах, техникийн болон биологийн


нөхөн сзргззлт хийх ажлыг бурэн хариуцнаШббб


в.3.^--1есшйн компани байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээг зрх


бүхий мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэж, холбогдох төрийн байгууллагаар


баталгаажуулан мөрдөж ажиллана,


6,4, Төслийн коттанибль байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө болон


хөндлөнгийн шинжээчийн тайланг олон нийтзд нззлттэй байлгаж, орон


нутгийн иргэдийг холбогдох мэдээллззр хангана.


6.5 Төслийн компани нь Цагаан суваргын үйлдвзрийн үйл ажиллагааны үр


дагавраас байгаль орчинд учирч буй нөлөөллийн талаар орон нутшйн


иргздтзй зөвлөлдөж холбогдох арга хэмжзэг авч ажиллана.


6.6. Төслийн компани нь байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр тухайн жилд


төсөвлөсөн зардлыг хууль тогтоомжид заасан тусгай дансанд байршуулна.


6.7. Төслийн компани нь байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан


тухайн жилийн байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжззг гүйцзтгэн орон


нутгийн комисст хүлээлгэн өгч, дүгнэлт гаргуулна,


6.8. Цагаан суваргын үйлдвэрийн үйл ажиллагааны үр дүнд агаар; ус, хөрс,


змьтан, ургамал болон газрын хэвлийд ноцтой еөрөг нөлөө үзүүлсэн нь


тогтоогдвол Төслийн компани нь түүний үр дагаврыг армягах, давтан


гаргахгүй байх арга хэмжээг авч ажиллана.


6.9. Төслийн компани нь хүдрийн т уурхайн хааптын менежментийн төлөвлөгөөг


боловсруулж ажиллах ба хүдрийн ил уурхайг хаах үед тавигдах шаардлагыг


холбогдох хууль тоггоомж, дүрэм, журмын дагуу бурэн биелүүлэх үүрэгтэй.


.б:.|0, Төслийн коупани нь уурхайн хаалтын нөхөн ЩрЭзйтийн/дараа талбайг


эдийн засгийн эргэлтэд оруулах талаар сЩалгаа,шинжйлгзэ:: хийж


төлевлөгөе батлуулан ажиллана.


6.11..Жөслийн компани нь төслийг хэрэп^үүлэх явцад бирлогиййфлон ян&байдпьш


дүицүүлэн хамгаалалтын төлөвлөгөө бсловсруулж, орбн нутагтай хамтран


ажилшна. "у;

Дожю. Бүс нутгийн хөпкилд оруулаХгХУ.вь:нзмзр


'7.1. 0'рон;нутгийн заоаязахмргаань! зүгээсхэрйй^үлж буй нийгэм, здийн засгийя

хөгжлййн бодлош,'үйл ажиллагааг Теслийн компани дэмжиж ажиллана.


7.2. Төслийн комл.анм ньгбус нутаг болон орон нутагт хэрэгжүүлэх нийгэм, здийн


засгййй хөгаШийн хөтөлбөр, үйл ажиллагаагаа ил тод, хариуцлагатай, олон


нийтайн рролцоог хангах зарчмын үндсэн дээр явуулна.


7.3. Теслийй компани .нь Ашмгт малтмал ын; тухай хууяийн 42 дугаар зүйлд заасны


дагуу нутгмйн''захиргааны байгууллагатай.Тэрээ байгуупна.


9


лиш


7.4. Төслийн компани нь Щорноговь аймгийн-Щанщх сум болон тус аймгийн


бусад7;сущйн ;:йргэдййг сургах, ажлын; ;|айр>Шар хангах талаар тэргүүн


ээлжйЩййхаарна. үзз


7.5. Төслййн компани нь Засгийн газрын “Шинэ сумын төв” хетөлбөрййн хүрээнд


Дорнөговь аймгийн Мандах сумын төвййнуёахиргааны байр, змнзлзг,


сургурь, дотуур байр, цэцэрлэг, соёлын: Үёвййг өерийн хөрөнгөөр барьж


байгуулна.


7.6. Төслийн компани нь нутгийн өөрөө удирдах байгууллагатай хамтран


байгуулсан ,!МАК Дэд Сан”-гийн үйл ажиллагааг орон нутгийн ард иргэдэд


нээлттзй, ил тод явуулна.


7.7. Цагаан суваргын үйлдвэрийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай хангаиж,


бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг нийлүүлэх жижиг дунд үйлдвэрлзлийн


төсөл, хөтелбөрийг “МАК Дзд Сан”-аар дамжуулан дэмжиж ажиллана.


7.8. Говь нутгийн мал аж ахуйн үндэс болсон тэмззн сүргийн тоо толгойг


нэмэгдүүлэх, малчин ард иргэдийн амьжиргаанд дэмжлзг үзүүлэх зорилгоор


Хөрөнгө оруулагчийн санаачилсан “Ботгонд бонус” хөтөлбөрийг Төслийн


компани энэхүү гэрзэний хугацаанд үргэлжлүүлэн хзрэгжүүлнэ.


7.9. Төслййн компани нь орон нутпийн ард иргэдийн 'ёс заншил, өв уламжлалыг


хүндэтгэж ажиллана.


7.10. Төслийн комлани нь үйлдвэрлэлийн хэрзгцээ, зориулалт, шаардлага,


чанарын үзүулэлтийг хангаж байгаа тохиолдолд бараа, материап,


техникийн сэлбэг, эд ангийг Монголын үндэсний компани, аж ахуйн нэгжээр


гүйцэтгуүлэхэд давуу эрх олгож ажиллана.

Найм. Дэд бүтэц, газрын харилцаа


8.1. Засгмйн газар нь эрчим хүчний холбогдох зөвшөөрлийг Төслийн компанид


■аль болох шуурхай олгох бөгөөд зевшөөрлийг Эрчим хүчнйй тухай болон


бусад холбогдох хууль тсгтоомж, дүрэм журмаар зөвшөөрсөн хамгийн дээд


хугацаагаар олгож, сунгуулах эрхтэйгээр энэхүү Гэрзэний хүчийтбй


хугацаанд олгоног


8.2. Цагаан с\ варгын үйлдвэрийн хэрэгцээ, шаарддага, :.:бүтззн байгуулалтын


ажлыг хугацаанд :нь гүйцэтгэхийн тулд эрчим хүҮний хамгийн■зохистой,


найдварта л зх. үусвэрэзр хангах талаар Засгийн газар, Херөнгө .оруулагч»


Төслийн ко%: 'ани ха. үсан ажиллана.


8.3. Засгийн газар Цагаан суваргын үйлдвэрийг зрчхм хүчэзр хангахдаа зрчим


хүчний эх үүсвэр, үнэ, тариф, төлбөр, хураамжийг үл: ялгаварлах зарчимд


тулгуурлан тогтооно.

8.4. Монгол Улсын Эрчим хүчний тухай хуулийи 14 дүгээр зүйлийн 14,4 дзх


заалт;:^0Нгол:;;^Щ|ЩЩ|э^^ зөвлөлийн 1999 :,оны;'7


ду;аар саоын 6-ны едрийн 05 тос-т зөвлөмжийн 2::дугаар зүйлййн 2.1 дэх


заалт, Йонгол Улсын Йх Хурлын 1999 онь; 10 д./гаар сарын 14-Нйй өдрийн


64 тоот тогтоолыг үндзслэн Оюутолгой-Цзгзгн суваргын 220 кВ-ийн өндёр


хүчдэлийн згаарын шутам, дэд ертөө нь “Өллнөд бүсийн цахйлгаан


дамЖуулах сүлжээ" ТӨХК-ййн''Мэдэлд^б:аййа,
ю
i * й я .


8.5, Теслийн комрадорнь дэд бүтуийн хөтвлбөрийн хурээнд нисэх буудад, хөөрөх


буух зурваШгЙушинээр йарьяб;: хашиплалтад: оруулах чщшбощох


^зёвшөөрлйигуЗаЩЩн газар, тщяШ харъяа төрийн байгууллага хууль


тогхоомжййн Дагуу шуурхай шийдвзрлзнэ.


8.6. Төслийг хзрэгжүүлэх хугацаанд Теелийн компани нь өөрийн херёнгёөр усны


но|^^йЩ|Ш|рүүлвэл;ЩЩ^н газар түүнийг ашйглах эрхийг:адгох-бөгөөд


тухайн усны нөөцеөс сул орон нутгийн малчин өрхүүдийн а-хуйн хэрэщзэнд


ашйтууйна.


Цй.:үТөсөлд шаардагдах усны хзрзщззг хангах зорилгоор Цагаанцавый гүний


хддусны нөөцийг ашиглах шаардлага гарсан тохиолдолд байгаль орчны


асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага холбогдох хууль


тогтоомжийн дагуу үйлдвэрийн болон ахуйн зориулалтаар ус ашиглууйах


дүгнэлт гаргах бөгөөд ус ашиглуулах зөвшөөрөл олгох, гэрээ байгуулахад


Засгийн газар дэмжпзг үзүүлнэ.


8.8. Төслийн компани нь өөрийн эзэмшлийн дэд бүтцийн тодорхой байгууламж,


түүний үйлчилгээг Цагаан суваргын төслийн үйл ажиллагаанд саад


учруулахгүй байх нөхцөлд бүс нутгийн хэрзщэзнд зориулан иргзн, аж ахуйн


нэгж байгууллага, орон нутгийн болон бусад гуравдагч этгэздэд гэррэгёзр


ашиглуулж болно.


8.9. Төслийг хэрэгжүүлзхэд шаардлагатай үйлдвэрлэлийн үндсэн ба туслах


байгууламж, ахуйн болон дэд бүтцийн зориулалт бүхий газруудыг эззмшйж,


ашиглахтай холбогдсон зөвшөөрлийг төрийн захиргааны болон: 'орон


нутгийн өөрөе удирдах байгууллагуудаас Төслийн компанид олгоход


Засгийн газар дзмжлэг үзуулнэ. :


8.10. 1§ршйн :кшщани. ■■Wbi үйлдррлэщйн.:үйл джиллагаанд нэмэлт газар


шаардагдах тсхиолдолд газар ззэмших, уащиглах хүсзлтййг төрийн


захиргааны болон ррон нутгийн өөрөө уди.рдах байп/уплагуудад гаргах ба


■Засгийн газар дэмжлэг үзүүлнз.


8,1.1, Уул уурхайн зориулалтаар ''ащШШЩүшзрыг-нехен сзргээхтэй холбоотой


: бүх асуудлыг Газрын тухай хууль, Ашигт малтмалын тухай хууль, Пазар


ашигл:1х гзрээ, Байгаль орчинд нелөөлөх байдлын нарийвчилсан


үнзлгззний тайлан, мөн знзхүү Гэрзэнд тусгайлан заасны дагуу Төслийн


; ' йКсмпани бүрэнхариуцнаи ■


крййпанийн эзэмшиж, ашитлаж буй газраас тусгай хзрзгцзз, тусгай


хамгаалалт, иөөцрд тодорхой хэмжэзний газрыг авахтай холбоотой


харилцааг Газрын тухай хууль, тогтоомжийн дагуу зохмцуулж. холбогдох


нөхөн олговрьл ЗЛГ0Н0.


8.13. Хуульдузаасан хугацаа":..дуус:гавар'болохосс бусаддохиолдодд, мөн Газрын


тухай хууль, то^оомжйД заабны дагуу Талууд харилцан тохироддоогуй брл


Тесдайч жошанийн гааар эззмших, ашигаау.' эрх-хучин төгөлдар байна.


Газар эзэмших, ашиглах гзррэ дуусгавар болох тохмолдопд тухайн газар


дзэр.''■§айрлаХ'.::'Төслийн::;:,.:.компанийн өмчлелд байгаа үйлдвэр*/ барилга


Вайгууламж, ';щугам сүлжвзг хедлех, ул хөдлвх хөрөншйн 'Шчлөгч нь


ТөслйЙн компани хзвзэр::байна.

11


8.14. Төслийн компанинь улсын болон орон нутгийн чанартай авто зам, дамжуупах


хоолой, бусадтээврийв^Шйщуйамжйй^ барьж байгуулахдааАНонгс5л: Улсын


хууль тогтоомж, дүрзм журмыг даг»^' •*' рдөх бөгөөд Мс - ол Улсын азто зйм,


тээврийн нэгйсэнеүлжээ, хөгжлийн , “тегитэй уялдуу. а.


8.15. Засгийн газар нь Газрын телберийн ту >-ай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.110-д


заасан пвхцпийг хангасан тохиолдолд төслийн компан/д газрын төлфрийн


ХӨНГӨЛӨЛТ ЧӨЛӨӨЛӨЛТ 73үүлнэ.

Ес. Хөдөлмерийн харилцаа, хөдөлмөр эрхлэлт

9.1 ү/Теслийн компани иь Цагаан суваргын үйлдвэр, хүдрийн ил уурхайд ажмяпах


.:::;инженер техникийн ажилтан, ажиллагсдыг сургалтын түсгай төлөвлөгөений


дагуу ,.:дотоод, гадаадын и|; дззд сургууль, г./-эргэжпийн сургайт


үйлдвэрлэлийн. тезүудэд дэзтан су| ах ба мэргэжил т ажилтан шинэрр


бэлтгэнэ.


9.2 Төслийн компанийн чийт ажиллагзд^-н 10 хүртзлх хувьд хууль: тогтоомжййн


дагуу хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр шдаадын ажилла* хүч,


мэргэжилтзн ажиллуулж болно.


9.3 Цагаан суваргын төслийн барилга бүтзэн байгууйайт, туршилт тохйргрр,


зүгшрүүлэлтийн ажил, Операторын үйлчилгзэ: ^зүүлзх /Operation and


Maintenance(D&M)/ гэрээний дагуу зайлшгүй шаардлагатай гадаад


ажиллагсдын Монгол Улсад оршин суух, хеделг/өр эрхлэх зөвшөөрлийг


Засгийн газар холбогдох хуулийн дагуу олгож; хугацааг сунгахад дэмжлэг


үзүүлж ажиллана.

Засгийн газрын эрх, үүрзг


,10.1 ЗасгиЙн газар нь Таегшйн дамлашйн үйл ажиллагаагаа явуулах татварык


болоч' ;тб.гтворжуулсан : татварын орчг.нг энэхүү Гэрээ хүчин тегелдер


хугацаащтогтвортой байлгах үүргийг хүлээнэ.


10.2 Засгийн газар нь знэхүү Гэрзэн/и хэрэгжилтийг хангах, Гэрээвд зааеан


: Ухамтын зорилтуудад хүрэхийн тулд бояомжит бүх арга хэужээг авч


. v : Джиллана,.':,.;.'


1.0:3'::'Энэхүү Гэрээ. хүчин тешлдер болмощ Засгийн газраас Гэрээний нөхцел,


бусад мэдэгдлийг холбогдох яам, агентлаг, Үгөрййн захиргааны ба орон


.1н||г|йн байгууплагуудад хүргүүлнз.


10.41ү1|сЩн газар;№:Оөслийн үндсэн болон ~услах үйл ажиллагаатай холбоотрй


эрх, тусгай зөвшөөрлийг холбогдох хууль, журамд зааснаас бусад


тохиолдолд гэрээний хүчинтэй хугацаанд цуцлахгүй, хүчинп/й болгохгүй.


10.5 Энэ>сүү.Гэрээний,хуга14аанд:.Төслийн компани, Харөнгө оруулагчийн хедпөх,


үл ХӨДЛӨХ ЗД . Хррөнгө,;„тадгээртзй холбоотой эрх, оюуны 1.емч, тусгай


зөвшөёрлийг Засллйн газар' хууль бусаар хураан авахгүй, төрийн өмчид


шилж^үйэхгүй......

12


10.6 Цагаан суваргын төслийн үйп ажмддагааг хзвмйн явуулах үүднззс Хөрөнгө


«Щ|йагч:л|с)лон ТөслийнҮ:щмг1аниа0у;ЗасгШн газар, төрийн; 'Ззахиргааны


§|Йгууллагад хандан гаргайан Ш|ащгга1Йгай бүхйй л зрх; зевшөерөл,


хүсэлтийг Монгол Улсын хууль тогтоомж.. дүрэм журмын дагуу шуурхай


шийдвэрлэхзд Засгийн газар дэмжпэг үзүүлнэ.


10.7 Төслийн ко.мпани, түүний Хөрөнгө оруулагчийн аливаа зд хөрөншйг хууль


бусаар дайчлан авахгуй. Хэрзв Монгол Улсын Үндсзн хууль болон буеад


7 , хууль, тогтоомжийн .ын үуднээс дайнлан ^аёйх


; шийдвэр гаран


Хөрөнгө оруулагчид учрах аливаа хохирлыг дайчлан авах уеийн зах зззлийн


үнэлгээгэзр хамтран тооцож нөхөн олговрыг олгоно.


0.8 Түнш орнууд болон бүс нутгийн хэмжээнд Засгийн газраас байгуулах аливаа


эдийн засгийн болон худалдааны хэлэлцээрт худалдааг хөнгөвчлөх,


■ а|щ||(эмжаэг тусгах


замаар Төслийн компанийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэх'үүнийг гадаад зах зээлд


нэз~рэх боломжийг нэмэгдүүлэхзд дэмжлэг үзүүлнз.


10.9 Засгийн Газар нь Хөрөнгө оруулагч, Төслийн компанийн хүсэлтийг үндэслэн


санхүугийн дэмжпэг үзүүлж болно.


10.10 Засгийн газар нь энэхүү Гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавих зорилгоор


Хөрөнгө ору/лагч болон Төслийн компаниас хойбогдох мэдзз, тайлан


гаргуулах. Гэслийн үйдцвэртэй тзнилцах эрхтэй.Арван ,:йэ1% Щсйийн :компанййн :эрх5 үүрзг


11.1 Цагаан суваргын төсөлд оруулсан Төелийн компанийн хөрөнгө оруулалт нь


Монгол Улсын Үндсэн хууль, Хөрөнгө оруулалтын тухай хууяь боирй бусад


хууль тогтоомж, дүрэм журам, Уонгол Улсын олон улсын гзрзэгээр


баталгаажсан:;Эрх.зүйн хамгаалалтад байна.


11>;2 Төслийн компани нь ашигт малтмаг.ын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл бүхйй


;; талбайд ашйгт : : ;маптмал хайх, ашиглах, олборлох, боловсруулах,


. бутээгдэхүүн үйлдвзрлэх үйл ажйллагаа явуулах эрхтэй.


11;:3 Төсйй;ЙН:.крмпанй :йь Гэрээний 3 : г заасан хүчин чадал бүхйй үйлдвзрийг


барьж;;байгүулах, Гэрэзний 3.3-т заасан хөрөнгө оруулалтыг хийх үүрэгтзй,


11.4 Төслййнжомпани нь знзхүү Гэрэзг; э хүлээсэн бүх үүргэз биелүүлнэ.


11.5 Төслийн коклпзни нь өөрийн гсдорхойлсон менежмент, маркетингийн


:: дарчмын дагуу үйл:ажишагаагаа ^в/улах эрхтэй.


11.6 Хүдрийн. /ил :;уурхайД; ашиглалтын үр ашигтай техн.ологийг сонгож, хөрс


хуулалт. олборлслтын ажилд орчин үЩйнү':ёндөр хүчин чадал, оновчтой


шүтзлцэз: бүхйй "ЭХНИК тоног төхөөрөмжвөр уулын ажлыг явуулж, дзлхийн


шилдзг тзргүүний техйрлогийг баяжуулах үйлдвзрт нзвтрүүлнэ.


11.7 Тёслийн койпани нь балзн мөнгө, технйкутфнрг техөеремж, туүхий зд: бараа


матёриал, оюуны болон аж үйлдвэриЙн. ШчЙЙн эрх зэрэг хөдлөх, үл хөдлөх

13


ХӨрӨНГИЙН бүх хэлбэрээр хөрөнгө ОруулаЛТ'.ХЙЙХ эрхтэй. ■


11.8 Төслийн компани ньШонгол Улсын болон бусад улсын арилжаайы банкинд


данс нээж сонгосон;ваЛ1Ш-аараа;гадаад гүйлгзэг челөётзй, саадгүйгэзр хийх


эрхтэй,


11.9 Төслийн компанийн нийт гаргасан хувьцааны 33 буюу түунзэс дээш хувийг


гадаадын төрийн өмчит хуулийн этгээд эзэмших тохиолдолд Засгийн газраас


зөвшөөрөл авна.


11.10 Төслийн компани нь Цагаан суваргын ордыг бусдад барьцаапах, шилжүүлэх


тохиолдолд Засгийн газрын эрх бүхий байгууллагад урьдчилан мэдэгдэнэ.


11.11 Төслийн компани нь үйлдвэрлэл эрхлэх явцдаа уурхайн олборлолт,


баяжуулалтын технологийн шаардлага хангахгүй нь тоггоогдсон херсний


овоолго. хаягдад ус, хаягдлын овоолго, завсрын бүтээгдзхүүн зэргээс ашигт


малтмал ялган авах; үйлдвэрлэх нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүнийг


боловсруулах дотоодын аж ахуйн нзгжүүдийг дзмжиж ажиллана.


11.12 Төслийн компани нь Монгол Улсад өнгет төмөрлөгиин үйлдвэрийг хөгжүүлзх


бодлогыг дэмжиж ажиллана.


11.13 Төслийн компани нь уйлдвэрлэсзн бүтээгдэхүүнээ Монгол Улсын нутаг


дзвсгэрт үйл ажиллагаа зрхзлж байгаа боловсруулах үйлдвэрт тэргүүн


ээлжинд зах зэзлийн үнззр нийлүүлэх үүрзггэй. УУ ■


11.14 Теслийн санхүүжилтийг шийдвзрлэх зорилгоор үйлДвзрлШШ^®|рщэхүүнёэ


урьдчилан худалдах бол Төслийн компанийн олон улсын байгууллага,


гадаадын аж ахуйн нэгжийн өмнө хүлээсэн үүрэг на Гзрззний 11.13 дахь


заалтаас давуу эрхтэйбайна.


11.15 Төслийн компани нь Засгмйн газраас ;3йэхүү Гэрзэгззр хүлззсэн үүргзэ


.биелүүлзхийг шаардах, биелүүлээгүйн улмаас өөрт учирсан хохирлоо


^нэхэйжлзх зрхтэй.


11.16 Төслййн шмпанм :нь ;хёренгө оруулаш,.:::Л#РяиЙН хзрзгжилтийн талаарх


тайланг дараа жилийн нэгдүгэзр ули|ШД|||шШан ХөрРнЩ;У?руу№лть1Н


асуудал эрхэлсэн терийн захиргааны байщйЛй)Щ:бгөх-1^этй.:--;


11.17 Төслийн компани нь бүтээгдэхүүнээ урьдчилан худалдах замаар олсон


орлого, санхүүжилтийг гадаад улсын банк, санхүүгийн байгууллагад


төвлөрүүлэх, зэзлдүүлзгчид шууд шилжүүлэх эрхтэй бөгөөд үүнээс бусад


тохиолдолд Цагаан суваргын үйлдвэрийн орлогыг Монгол Улсын арилжаамы


банкинд төвлөрүүлнэ.


Арван хоёр. Хөрөнгө оруулагчийн эрх, үүрэг


12.1 Цагаан суваргын төсөлд оруулсан Хөрөнгө оруулагчийн хөрөнгө оруулалт нь


Монгол Улсын Үндсэн хууль, Хөрөнгө оруулалтын тухай хууль болон бусад


хууль тогтоомж, дүрзм журам, Монгол Улсын олон улсын гэрзэгээр


баталгаажсан эрх зүйн хамгаалалтад байна.


12.2 Хөрөнге оруулагч нь Цагаан еуваргын төсөлтэй холбоотой өөрийн нзр дээр


эзэмшиж байгаа газар эзэмщих, ашиглах эрх, хууль тогтоомжийи дагуу


олгогдсон бусад зевшөөрлүүдййг ТеслиййХомпанид шилжүүлйэ.


12.3 :Энзхүу Гзрзз байгуулагдахаад өмнө ■■■Цагаан суваргын теслййн бүтээн


байгуулаптад зориулан Хөрөнгө оруулагчийн худалдан авсан бараа

14


бүтээгдэхуүн, :ажил .уйлчилгээ, барйлга байгууламж, машин техник, тоног


төхөс-эмй;'3эрг:'.биет ;болон::'::б!4ет бус хөрөнгег оруулалт, ноу-хауг Төсшйн


ШмШнийй өмчлөлд/.щилжүупнэ.'


12.4 Хөрөнгө оруулагч нь Таслийн компанид шаардлагатай хөрөнгө оруулаят,


санхүүжилшийг татах, эх үүсвэрийг тодорхрйлох, уйл ажиллагаанд хяналт


тйвйхэрхтай.


12.5 ;:||рйгаУ;оруулагч нь Засгийн газраас энзхуу Гэрээгээр хүлээсэн үүргзэ


биел f/ЛоХийг шаардах,- ;:'Шелүулээ^йн ;р«йаас өөрт учирсан хохирлсо


. ШХЭМЖЛ ЭХ Эр <тэй! :■ ■


12.8" Хөрөнгө оруулагч нь Гзрзэний 3.:3~т заасан хөранге оруулалтьг хуваарийн


дагуу хийнэ.


■' Арран гурав. Гэрзз дуусшрар болох,:':цуфэх'


13.1. Эйзщ^|ррээ нь дараах тохиолдолд дуусгавар болнч. Үүнд:


13.1.1. Гэрэзний хучинтзй хугацаа дууссаны дараа Талууд хугацааг сунгаагүй


бол;


^ 13.1.2. Аль нэг тал нь Гзрззг дуусгавар болгох тухай хүсэлт гаргасны далуу


Талууд харилцан тохиролцсон бол;


13.1.3. Цагаан суваргын ордын неөц дууссан.


13.2. Энэхуү Гэрзэ дуусгавар болсои нь Теслийн компани, Хөрөнгө оруулагчййн


эзэмшиж ашиглаж буй зрх, тусгай зөвшеөрлүүд, Төслийн компани болон


Хөрөнгө оруулагчаас Засгийн газар, төрийн байгууллагуудтай байгуулеаи


бусад гэрээний эрх, үүргийг дуусгавар болгох, хязгаарлах, цуцлах үндэслэя


болохгүй.


13.3. Төслийн корпани, Хөрөнгө оруулагч нь Гэрээгээр хущэсэн үүргзз


биелүүлээгүй тохиолдолд Гэрээг түдгзтаүушх, цуцпах зрх Засгийн Газарт


байная


1йЗ:М:. Төслийн компани, Хөренгө оруулагч нь Гэрззгэзр хүпзэсэн уүргэз


биелүүлэзгүй бол Засгийн газар Г зрээг түдгэлзүүлзх, цудпах, татварын болон


татварын бус дэмжлэг, тогтворж/улалтыг хүчингүй болгож нөхён төл|өр


нзхзмкпзхзэс/^өмнө-^өелийн компаки, Херөнге оруулагч нарт урьдчийан


мэдэгдзж үүргййн зөрчлййг армлгах хугацааг 12 (арван хоёр) хүртэл еараар


олгано.


13.5. Теслийн компани, Хөренгө оруулагч нь Засгийн газраас тавьсан шаардлагыг


хүлээн авснаас хойш 1 (нэг) сарын дотор тайлбар, санал, хүсэлт гаргаж


болно.


13.6. Гэрээний 13.4-т заасан хугацаа нь тухаин үүргийн зөрчлийг арилгахад


■' хүрэлцзхгүй тохиолдолд Төслийн компани, Хөрөнгө оруулагчийн хүсэлтийг


харгалзан 12 cap хүртэлх хугацаагаар сунгаж болно.


Арван дөрөв. Давагдашгүйхүчин зүйлс


14.1 Давагдашгүй хүчин зүйлс гэдэгт газар хөдлөлт, хүчтэй сапхи, түймэр, аянга,


үер, ган, зуд зэрэг байгалийн гамшиг, цацраг идзвхит бодисын хордуулалт,


олон улсын шинжтэй хилийн боомт хаагдах, хөдвлмөрийн маргаанаас


уүссэн ергөн"хэмжээнйй эмхзамбараагүй байДал, нийтийгхамарсанөвчйн

15


тахал, да|н,;дайн/бүхий байдал, хорйо цээр зэрэг нийгмийн онугой :б$йдал.


дэлхийн зээлдДзэе молибдений;;үвэ буүрч :Теслийн компани : алдагдалд


ЩШзн, үШнхүү, ;эдйин засгийн хягйрадаас шалтгаалан эдййн засгийн


брлбмжйт цар хүрээ хумигдсан зэрэг энэхүү Гэрээний аль нэг талын


хяналтаас давсан уйлдлийг ойлгоно.


: 14.2 Давагдёшгүй хүчин зүйлийн улмааеОГалууд нь Гэрээгээр хулззсэн.үүргзз


бүхэлдАь, эсхүл хзсэгчлзн биелүүйаэгүй, зохих ёсоор биелүүлж чадаагүй


бол тухайн давагдашгүй хүчин зүйлййн хугацаанд аль нэг тал хариуцлага


хүлззхгуй.


14.3 Давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаасруүргээ биелүүлж чадахгүй бзлсрн Тал


р ччьбшэ тухай нөгөө талдаа бичгээр щуррхай мэдэгдэХ бөгөөд Талууд


боломжгрй :бүх арга хэмжээг авах, шалтгааныг арилгахын телөө хамтран


: ажиллана.


14.4 Энэхүү Дзрэний вт нзг тал Дававдашгүйщүчин зүйлийн удмаас !ц|зэгээр


хүлзэсэн үүргзэ брэлд нь, эсхүл хэсэгчлэн биелүүлззгүй; хойшлуулсан


тохиолдолд давагдашгүй хүчин зүйлийн үр дагаврыг арйлгах боломжит


хугацаа болон тухайн ажлыг эхлүүлэх буюу үргэлжлүүлэхэд шаардагдах


бэлтгэл ажлын бодит хугацаагаар Гзрзэг сунгана.


Арван тав. Маргаан шийдвэрлзх


15.1 Хэрэв Талуудын хооронд энэхүү Рэрзэ, түүний хзрзгжилттзй холбоотой


маргаан.. санал зөрөлдөөн эсхул үл ойлголцол (цаашид “Маргаан” гзх)


үүссэн тохиолдолд тухайн Тал нь уүсээд буй Маргааныг Гэрээний 15.2-т


заасан журмын дагуу шийдвзрлзх тухай мэдзгдэл (цаашвд "Маргаан


шийдвзрлзх мэдзгдзл” гэх)-ийг нөгөө Талуудад хүргүүлнэ.


15.2 Маргааныг эв зүйгээр шийдвэрлэх:


:: 15.2.1 ;Наргаан шийдвЗрлзх мэдэгдлийг .хүрг/үлснэзс хойцл ажлын '60'


хоногийн дотор Талууд Маргааныг эв зүйгээр шийдвэрлэж чадаагүй


бол Уаргааныг шийдвэрлэх зрх бүхий төл8Өлөтдийг:ТаруЩ трмилно.


15.2.2 Эрх бүхий этгээдүүдийг томилсноос хойш ажлын 60:Хр|рЩ|йаргаанр|;г.


щищ||р|Щ.'::'л';йЩаагүй тохиолдолд :■ Хөрөнгө оруулагч, Теслийн


компанийн дээд түвшний удирдлага, /Засгийн га.зрь)й гишүүнээр


ахлууДсан дөлеШөгчид дахин хзлзлцээ;:':хиййз. ' •


ШЗ Маргаан шийдвэрлэх мэдэгдлийг анх хүргүүлснээс хойш ажпын 120


хоногийн хугацаанд Талууд нзгдсзн шийдвэрт хүрч чадаап/й боя'Маргааныг


Монгол Улсын Арбитрын тухай хуулийн дагуу МҮХАҮТанхимын дзргэдэх


Монголын Олон Улсын ба Үндэсний Арбитраар шийдвзряүүлнэ. -


15.4 Арбитрын шийдвзр нь эцсийнх бөгөөд уг Шийдвэрийг Талууд биөлүүлнз.


15.5'' 'Гэр'ээний'.15..дугаар зүйлд заасан маргаан шийдвзрлзх заалт нь Гзрэз хүчин


тёгөлдөр байх хугацаа.нд, мөн Гзрззний хугацаа. дууссаны дара.а, эсвзл


Гэрээ хугацаанаас өмнө дуусгавар болслы дараа Талуудын хооро.нд. энзхуү


Гэрээтэй';хдлбд:гдсон алйваа маргаанд адил хамаарна.16


 Арван зургаа, Бусад


16.1. Талууд хзлзлцзэ хийжтохйролцсоны үвдезн дззр энзхуү Гзрзэгээр хүлээсзн


зрх, щрШ-буодад шилжүүшх эрхтэй.


16.2. Энэхүү Гзрээ нь Засгийнуазрын харъяа байгууллага бапон гадаад. дртрвдын


йргзд. шс ахуйн нзгжтзй Цагаан суваргын төслийн үйл ажиллагаатай


холбоотой гзрзз, санашк бичиг байгуулах Талуудын эрхийг хязгаарлахгүй.


16.3. Талууд Гэрээгзэр хүлзэсэн үүргээ биелүүлзх бүрэн эрх, Гэрээ байгуулах


хууль ёсны итгэмжлэлтэй болохоо харилцан баталгаажуулав.


16.4. Хэрэв Гэрээний аль нэг заалт тодорхой шалтгаанаар хэрэгжих баломжгуй


бол тухайн заалтыг Гэрээнээс тусад нь авч үзэх бөгөөд энэхүү Гэрззшй


бусад хэсэг хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.


16.5. Талууд харилцан тохиролцсоны үндсэн дззр Гэрззнд нзмзлт, еөрчлөлт


оруулжболйо.


16.6. Гэрээний дагуу аливааШдэгдэл, бусад харилцааг Талууд бичгэзр үйлдэх


бөгөөд тухайн баримт бичгийг биечлэн, эсхүл шуудан, факсаар илгээн,


шуудангийн салбарт хүргзенээр тухайн баримт бичгййг збхих ёсоор хүлээлгзн


::ӨГСӨНД тооцно.


16.7. Хөрөнгө оруулалтын гэрээгээр зохицуулагдаагүй аливаа харилцааг Монгол


Улсад хүчин төгелдөр мөрдөж буй хууль тоггоомж, дүрэм журам, Монгол


Улсын олон улсын гэрээнд заасны дагуу зохицуулна.


16.8. Энзхүү Гэрээг монгол хзл дээр 3 /гурван/ хувь үйлдэж, Талуудтус бүр 1 хувийг


хадгална.


16.9. Знзхүү гэрзэг байгуулснаас хойш зах зээлийн эрэлт хэрэгцэзнээс хамааран


Цагаан суварга үйлдвэрййн хүчин чадал нзмзгдзх бол Гэрээнд нэмэлт,


өөрчлөлт оруулна.


16.1:0. Эфщу гзрззнд Талууд гарын үеэг зурж баталгаажуулсан өдрөөс эхлзн Гзрзз


■ : хүЩн төгөлдөр болно.
Арван дрлрр. Нзр томт^нм:ш%орхойлштг


Энэхүү Гэрээнд хэрзглэсзн нзртөиьёо нь дараах агуулгыг илэрхййлнэ:


17.1 Техник, эдийн засгийк үндэслэл” гэж Монгол Улсын холбогдох хууль


тоггоомж, дүрэм журам, олон улсад мөрддөг стандарт, шаардлагьр ;да|уу.


Цагаан суваргын ордын геологи хайгуул, техник технологийн бүрэн


хэмжээний судалгаа шинжилгзэний мздээлзл дээр үндэслэгдсэн эдийн


засгийн үр ашиг, хөрөнгө оруулалт, байгаль орчин, нийгэмд үзүүлэх


нөлөөллийг тооцоолон тодорхойлсон баримт бичгийг хэлнэ;


17.2 ‘Цагаан суваргын төсөл” гэж Цагаан суваргын ордыг ашиглахтай


холбогдсон уул уурхай, дэд бүтцийн бүтэзн байгуулалт, гадаад, дотсюд


харилцаа, нийгэм эдийн засгийн болон бусад хамаарал бүхий үндсзн ба


трлах үйл ажйллагааг; У ^


17.3 ‘Цагаан суваргь8Н үйлдвэр” гзж Техник, здийн засгийн үндзслэлд дурдсан


хүдрийн ил уурхай, жилд 14,6 сая худэр боловсруулж, 310,000 тоне зэсийн,


4,000 тонн молибдений баяжмал үйлдвэрлэх уулын баяжуулах үйлдвэрийг;


17.4 “Засгийн газар” гэж Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 3 дугаар

1?


 зүйлийн 3,1 -д заасныг;

17,5 “Төслийн ,:к0.|у|’йа:ни” гэж хөрөйгө оруулалтын гэрэз байгуупахаар хүс.элт


гаргасан ШнгсшШсадүүсгэн байгуул агдсан, улсын бүртгэлийн 0011465103


дугаар, ашйгт гшалтаалын 9630А тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг


эззмшигч “Эрдэнэс Цагаан Суварга” ХХК~г болон түүний эрх үүргийг


шилжүүпэн авран этгээдййп


17.6 “Хврвнгө/рруулагч” тэж Төслийн шшанйд хөренгө оруулах замаар хувьцаа


зззмшижбуй. этгзздийг,


1:7.7 Гөслийн үйл ажиллагаа гэж Цагаан суваргын хүдрийн ил уурхай, уулын


баяжуулах үйлдвэр, дэд бүтцийн барилга байгууламжийг барьж байЩулах,


тздгээрийг ажиллуулах, дагалдах түүхий эдийг эрэх. хайх, газрын гадаргуу


болон түүний хэвлийгээс ялган авах, олборлох, бүтзэгдэхүүн үйлдвэрлэх,


борлуулах,туүнчлзн үйлдвэр Щрхзйг хаах, байгаль орчны йөхөн еэргэзлт


хийх асуудлыг шийдвэрлэх зэрэг Цагаан суваргин үйлдвщийн тесөлтэй


холбостой Теслийн компани болс-н Хөрөнгө оруулагч, гэрээлзгч; бусад


этгзэдийн бүхий л төрлийн үйл ажиллагааг;


17.8 “Татварыг үл ялгаварлах зарчмаар ногдуулах” тзж татварын болрн бусад


эрх бүхий байгууллагаас ногдуулсан татвар, түүний хувь хзмжээ, татварь1Н


шаардлага нь бусад аж ахуйн нэгж, комлани, татвар төлөгчдёд логдуулж буй


: \т|р|рр|Щ;;Шщүй1Щвь Щ|^шзр:'Нрщуулсан,1шрцсон арШлал йь/ижйл


бөгөөд зрх зүйн байдлыг дордуулаагүй, татварын дарамт учруулахгүй


байхыг;


17.9 “Операторын үйлчилгэз үзуүлэх гэрэз (Operation and


;-:гШ--1өбЙиЙн компанийн -пзутээс .Шйнрутехнблогййг


нутагшуулах, үйлдвэрййг щчйн чадал, төслийн үзүулзлтзд хүргэх! үндэсний


бблрвсрн'".хучинг сургаж дадлагажуулах зорилгоор шинэзр байгуулагдсан


үйлдвэр, уурхайн өдөр тутмын уйл ажиллагааг удирдах, техшлогийн шугам,


техник, тоног төхөррөмжййг " ажиллуулах» тздгззрт засвар үйлчилгзэ


хийлгзхззр гадаад,; дотөрдь(н; .мэргэжлийн баг хуушйы зттаэдтэй байгуулсан


гзрззг.


:ГЭРЭЭБАЙГУ¥ЛСАН*
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГЙИН' ЦАГААН>' СУВАРГАп


ГАЗРЫГ ТӨЛӨӨЛЖ:ЗКСГЙЙН ГАЗРЫН Г ' JYXHуул


УУРХАЙН САЙД' '■ I


/р:ЖИШИД/* " 7 1

АЛТ” (WIAK) ХХК -ИИГ


ЕРӨНХИИЛӨГЧ


тк/Б-.МЯМТАЙШИР/

18