Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

МОНГОЛ УлСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР


БОЛОН


“МОНЦЕМЕНТ БШПтИГ МАТЕРИАЛС” Щ “МОНПОЛИМЕТ” ХХК


ХООРО . .АЙГУУЛС ЦЕМЕНТ үйлдвэрийн


:ЩРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН гэрээ


Улаанбаатар хот


 Хөренгө оруулалтын тухай Монгол Улсын хууль. .(цаашид !'Хөрөнге оруулзлтын


тухай хууль” гэх)-ийн 20 дугаар зүйл.. Монгол Улейн Засгийн газрын 2014 оны 2


дугаар сарын .21-ний өдрийн 52 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсзч “Хөренгө


оруулалтын гэрээ байгуулахжурам’:-ыг ундэслэн:

Нэгталазс;


Монгол Улсын Засгийн газар (цаашид “Засгийн газар" гэх), түүнийг төлөөлж Монгол


Улсс-н Засгийн газрын гищуун, Аж уйлдвэрийн сайд Д.Эрдэнэбат;


Нөгөөталаае:


,'/2энцемен~ 1, лдинг Материалс” ХХК (цаашид "Төслийн компани” гэх), түүнийг


төлөөлж захирал С.Энхтуяа;


ЧЙрнполимет” ХХК (цаашид "Хөрөнгө оруулагч" гэх), түүнийг төлөөлж Төлөөлөн


уДмрдах зөвлөлййн дарга, үүсгэн байгуулагч Ц.Гарамжав


нар (цаашид “Засгийн газарү “Тесймйн компани”, “Хөрөнгө бруулагч” нарыг хамггад нь


"Тёлууд" гэх)5 энэхүү Хөренгө оруулалтын гарзэЩаашид “Гзрээ" гэх)-г 2015 оны 12


дуЩар еарйн 28-нь1 ©дөр Улаанбаатар хотноо байгуулав.


НЭГДУГЭЭР ВҮЛЗГ


НИИТЛЗГ ҮНДЗСЛЗЛ


1:1 Хөрөнгө оруулалтын тузсай^з^үлййн хүрэзндЗасгайв газраас Төсйййн Хомпанид


эрх зүйн баталгаа олгох, татварын болон үйл ажиллагааны' орчинг


тогтворжуулах, хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, эх үүсвэр, хугацаа, үе шатыг


тодорхойлсх ■ татварын,болрн:тдтварын 1бус, зохицуулалтын дэмжпзг үзүүлэх,


мөн үйлдвэрлэх, борлуулах бүтэзгдэхүүний хэмжзэг тодорхойлох, хүн амын


эрүүл мэнд, баОгаль орчинд1йёШёлөх1бЩДал. ДЗд бүтцийн'б6лбн:'бүс'нутгййн


хөгжил, ажлын байр шмнээр бий болгохтой холбогдсон харилцаанд Талуудын


здлзУэрх, :.'хүлззх үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох, тэдгэзрийн хооронд үүсзх


харилцааг зохицуулахзд энэхүү Гзрзэний зорилго бршино.


1.2 Энзхүү Гэрэз нь Талууд гарын үсэг зурж баталгаажуупсан өдрөөс эхлзн хүчин


'"төгёпдөр мөрдөгдөж “Хөрөнгө орУулалтын түхай .хуупь’’-ийн 20 дугаар зүйлийн


20.3-т:з.аасны дагуу 24 (хорин дөрвөн) жилийн хугацаанд хүчинтэй байна.


1.3 “Мон||емент Билдинг .Материалс” ХХК. нь Мр.нгол. Улсын. 'Засгайн...:..газры.н


.бодлогод.:;:.н'ийцүүлэн.:,импортыг орлох:.6арилгын :;|й:атериалыг үйлдвэршх, .шинэ


нөү-хау, дэашилтэт тёкнологийг нэвтрүүлэх зорйлготойгоор орчин үёййн, бүрзн


автоматчилагдсан, байгаль орчинд ээлтзй технологи бүхйй :хуурай аргын


цёвдент шохбйн үйлдвзрийг {цаашид '“Монце:Мёнт үйлдвзрийн тёсөл” эсвзл


Т©сёли гэх) олон улсын жишиг, стандартын дагуу 2020 он хүртзл хугацаанд


амжилттай бүтэзн байгуулж, алслагдсан бүс нутагт здийн засгийн төрөлжилт,


тогтврртёй ажлын байрны өсөлтөд хувь нзмрзэ оруулна.


 14 Дорнрговь аймшйн Өргөн сумын нутагт орших l худаг"-ийн шохойн


чулууйы ордыг. -йл аргаар ашиглах, цемент ^йлдвэрпэх Техник, эдийн засгийн


үндэрлэл (цаашид ТЭЗҮ" гэх)-ийг 2013 оны 12.сарын 16-нд Уул уурхайн яам,


Ашйгт-малтмалын газрын Эрдэс баялагийн мэргэжлийн зөвлөлөөр.хэлэлцүулж,


зөвлөшк дугнзлт'тартуулсан;'"::ба төслийн нй'йт':хөрөнгө оруулалтын 'хэмжээг


512,2 ТЗ-, 5ум төгрөг (таван зуун арган хоёр тэрбум хоёр зуун сая тэгрвг)


■ байхаар тооцоолсон тул “Хөрөнгө оруулаптын тухай хууль”-ийн 2.0 дугаар


...зүйлийн 20.1 дзх заалтад тусгагдсан “Хврөнгө оруулалтын гэрээ” байгуулах


нөхцөл, шаардлагыг бүрэн хангаж байгаэ болно.

1.5 Энэхүү Гзрээ нь Тесяийн компанийн уйл ажиллагаа явуулах талбайд ашигт


малтмал :эрзх, хайх, газрын гадаргуу болрн тууний хзвлийгззс ашигг:малтмал


ялган авах, рлборлох, боловсруулах, туүнчлэн тззвзр, зрчим хуч, усны болон


бусад дзд : бүтцийг барьж ;; Щйгуулах., тэдгээрийг ажиллуулах, бүтззгдэхүун


уйлдвзрлэх, борлуулах, уурхайг хаах, байгаль орчны нөхөн сзргээлт хийх,


Уроолго^хог, хаягдлын асуудлыг шийдвзрлзх; ззрзг “Монцемөнт төсөл”-тзй


■хрлбоотрй 'Хөренге орурщчйрдон Төсйййн;адипанийн бухий л терлййн үйл


,^киллашанд:|цаашид1¥ндеэн:үйл ажиллагаа " :гэх)хамаарна.


1.6 Хөрөнгө-:оруулагч нь Сэнжит худгийи ордын 1S964A, 13681А тоот ашиглалтын

тусгай зөвшөөрлийн талбай дахь уурхайн хзсзгг ашигт малтмал олборлох


болон бойбвсруулах, бутээгдзхуун үйлдвзрлзх үйл ажиллагаа явуулах эрхтэй.


Эдгззр талбай дахь ашигт малтмальгн нөөцийг улсын нөөцийн нэгдсзн бүртгзпд


буртгүүлсэн.

1.7 Энэхуу Гзрзэнд хзрзглзсэн нэр томъёог уг Гэрээний 16 дугаар бүлэгт заасны


дагуу ойлгоно.

ХОЁРДУГААР 'БҮЛЭГ


ТАТВАРЬШ ОРЧИН

2.1 "".Энэхүү гэрзэг."байгуулах va/д хүчин тел 1дөр үйлчилж байгаа дараахь төряийн


тйтварь’|н’. хувь, 'хэмжэз, түүнййг ногдуулах, төлех журам, аргачлап, үзүүпэх


■ щнгөлөлт,'.■■;ч§лөёДөлт, татваруногдох орлогыг тооцох журам аргачлал нь


Төслийн комланийь .увьд уг гэрээний хугаца.анд тоггвортой байна (цаашид


‘‘Тегтворжуулсан татвар" гэх);


221,1 :А)К'':ахуйн .нэгжийн орлогын албан татвар;


.....2.1.2 Гаалййн албан татвар; ■


■■,2.1.3 'Нэмэгдсэн ертгийндлбан татвар;


■2.1.4 Ашигт малтмаяын нөөц ашигласны төлбөр /роялти/.

2.2 ' Төслийн компани нь знэхүү Гзрззг байгуулсан өдрөөс хойш дараахь татварыг


төлөх үүрэгхүлзэхгүй.

2.2.1 Э.нзхүү Гзрззг байгуулсан өдөр мөрдөж байсан Татварын ерөнхий


хуулийн 7 дугаар зүйлд заагаагүйтатвар;

/


 2.2.2 Знэхуү Гэрзэг байгуулсан өдөр мөрдөж байсан Татварын ерөнхий


хуулийн 7 дугазр зүйлд заагаагүй татварыг ногдуулахын тулд аливаа


хууль тогтоошк, дүрзм журамд нзмзлт, өврчлэлт оруулах замаар Үл


тогтворжуулсан татварыг бий болгосны дүнд үусзх татвар,


2.2.3 Тогтворжуулсан татвартай адилтгах татвар ногдуулахын тулд хууль


тогтооуж, дүрзм :^рамд нэмэлт, өөрчлелт оруулах замаар Үл


тогтворжуулсан татварыг бий болгосны дүнд үүсэх татвар


2.3 ЭнэхуүуГзрзз хзлзлцзгдзж буй: хугацаанд Нзмзгдсэн өртгийн албан татварын

тухай: хууль щинзчлзгдзн батлагдсан ба хараахан хүчин төгөпдөр мөрдөж


зхлзэгуй тул 2008 оны 06-р сарын 29-ний өдрийн хууль болон холбогдох


журмыг тогтворжуулна.

2,4 Төелийн компанийн үйл ажиллагааны зардлЙгүАж ахуйн нэгжийн орлогын

албан татварын тухай хуулийн 12 дугаар аүйлййн 12.1-т заасны дагуу албан


татвар ногдох орлогоос хасах, тооцох аргачлал нь энэхүү Гзрээ байгуулагдсан


өЩр үйпчилж буй хууль тоггоовлжийн дагуу Гэрээний хугацаанд тогтвортой

мөрдөгдөнө.

2.5 Теслийн компанийн татВарын тайлангаар гарсан алдагдлыг Гэрзз


ёайгуулагдсан өдөр хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж бзйгаа хууль тргтромж, дүрэм


үкурмынудагуу' дараагийн 5 (таван) жилийн албан татвар ногдуулах орлогоос


дараалан хасч тооцно. -^бан татвар ногдуулах өрпогосс жил бүр хасагдах


алдагдлын. хэмжээ нь тухайн жилийн албан татвар ногдуулах орлогын 50


ху.виас хэтрэхгуй,

2.6 Хөрөйгө бруулагчийн 1 (нзг) жилззс дэзш хугацаанд ашиглах хөрэнгөд злэгдзл


хорогдлын"шимтгэлийг дараахь байдлаартооцно.
• Үчдсэг хөренчлйп буг.зг Ашиглах Эдэгдэл тооцох Харзчгхйи анп^.ал :


№ lliil ЯЯ1 |f|y;2:l|fa ||| ill


ишаүү itiffilftiii llliilf 1! 1


1. Барилга байгууламж 140 Щулуун; 1


шугамын аргаар ;


2. Машйнмеханизм, тоног 10 Шулуун Барилга байгууламж..


төхеөрөмж, тэзврийн шугамын аргаар уурхай бблбн-уурхайн


хзрэгсзл дзд бүтцэд


суур илуулсан ма шин


механизм,тоног


төхөөрөмж


3. Компьютер, түүхий эд анги, 3 | Шулуун


програм хангамж Ыугамын аргаар


4. Ашигпалтын хугацаа нь 10 Шулуун


тодорхойгуй биет бус херонгө щугамын аргаар


5. Ашиглалтын хугацаа нь : Хүчин i Шулууй

4tf*


 тодбрхой биетбус хөрөнге, төгөлдөр шугамын аргаар


■/уунд (ашигт малтмалын байх


кайгуулын болон ашиглаптын хугацазнд


тусгёй зөвшөөрөл хзмаарна/


6. Бусад ундсзн хөрөнге 10 i Щудуун


?чүгамын аргаар


7, /УВлдвзрлэл, технблогийн 20 Шулуун |


■^ггбрЩнгУЙйрдлага, нзгжийн шугамыларгаар \


\


үйвдвзрлзл, технологийн 1


: Раркдбторх барилга, 1 i


байгуулЩж j


8. ; Үйлдвэрлэл;тёхнологийн 3 ; Шулуун |


паркынщйЙЧлага, нзгжийн : : шугамын i


үйлдвэрлзл; технодбгийн ! аргаар


парк^дбтбрх үйлдвзрлэлийн 1 !


■' зориулалттай Одашин ! i !


механизг ?-жик, тон' * 1 1 :


!


...:.;1;.1:техаерө'йж 1 !

2,7; Заешйн газрын 2015 оны 191 дүгээр топтоойын дагуу Төслийн бүтэ-ж


байгүулаптын ажилд зориулан Херөнге ■бр#лагч, Төслийн компанийн

и^.пэртс-.сон, цаашид имлортоор оруүдж ирэх техник, тоног твхө.эрөмж, тууний


■■иж 6үрдзлд:'нргдбх гаалйй:Н:':®олон1нз1иэгдсэн ержздн,албан дзтвёрыг. гаапийн


бүрдүүлэлт: хийснээс хойш 2 жилээр сунгаЖ' хойшлуулах ба :татварын -'брпэн


төлалтййН: хуваарийг Сангййн :яамтай байгуулсан /г.эрэзгзэр .зохицуүлн.а. Бусад


Гаадайдтагварыг Гаалййн тариф, гаалийн татварын 'тухай хууль (знзхүү Гэрээг


байгуулсан өдөр хүчин төгөлдөр үйлчйлж 6айсан)-ийн дагуу ногдуулна.

2.8 Төсөлд зориулан Хөрөнгө рруудагч болон Төслийн компанийн авч ашиглаеан


зээяийн хүүтийн төлбөрийг албан татвар ногдөх орлогоос хасч тооцно.


2.9 Талууд дараахь зуйлийн талаар харилцан тохирслцов:

2.9.1 Энзхүу 'Гэрээ 'байгуулсан өдрөес хбйш батлагдсан аливаа хууль


тошзомж, дүрзм журмаар тогтоосон татварын хувь хзмжзз нь знзхүү


Гэрээний 2.1-д заасан татварын хувь хзшкззнззс доогуур тогтоощсон,


зсхүл знзхүу Гэрзэнд заасан Хөрөнге 0 йруулагчийн төлбел зохих


татварыг бууруулах тохиолдолд Хөрөнга-оруулалтын тухай хуулийн 13


,.. ... ,дугаар зуйлийм 13.4-т заасны дз.гуу Төслийн компаии уг еөрчлаптед


■ ■ ■■ -Хамаарах ба харин нэмэгдүүлзх еөрчделт орсон тохиолдолд уг


өерчлрлтөд ха маарахгүй.'


' 2.9.2 Энэхуу Гэрээний 2:9.1-д .заасны дагуу хувь хэмжзэ буурсан татвар нь


эргзн Тогт&бржуулсан татварын хувь хэМжззнзэс давсан тохиолдолд


Төслийн компани ньТэрээ байгуулах үеийн Тогтворжуулсан татварын

хувь хэмжззг мөрдөнө.


5


 2.10 Тогтворжуулсан татвараас бусад татварыг үл ялгаварлах зарчмаар i аслмйн


компанид ногдуулна.


ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ


ТАТВАРЫН БУС ХӨРӨНГӨ оруүпалтын дэмжлэг


3.1 Заещйн4 газар нь Төслийн компанид дор дурдсан татварын бус хөрөнгө

.Рр^рташын^дзужлэшйг үзуүлнэ. Үунд:


3.1.1 Газрйг 15-60 -хүртэл жилэзр гзрээний үндсзн дзэр эзэмшүүлнэ. Газар


зззмшйх зрхийн гэрчилгээг нэг удаад сунгах хугацаа 40 жилэзс илуүтүй


байна;


3.1.2 Төслийн болон дэд бүтцийн барилга угсралтын; ажпыг гүйцэтгзхзд


Хөрөнгө оруулалтын тухай хууль (знэхүү Парээг байгуулсан адөр хүчин


төгелдөр үйлчилж байсан)-Ийн 12 дугаар зүйлийн 12.1.3 дахь хзсзгт


Сзаасан дзмжлзг;


3.1.3 ГаДаадын банк санхүүвдйн байгууллагаас СГРселд зориулж ззал авах


тохмолдолд ;Засгийн:лазрын:бог1рмжит дзмжлзг;


3.1.4: Вүтдзгдзхүүний өртгийг бууруулах зорилгоор,уйлдвэрл.элийн технологид


Уцийдеэн түгзэмзл тархацтай ашигт малшалыг орон нутгаас олбоолск,


худалдан авах ёблрщкобрЩнгахад хууль, тогтоомжид заасан дэмжлэг;


3.1.5 Үйлдгэржилтийг дзмжихтухай хуульд заасан дзмжлзг;


3.1.6 Хуульдзаасанбусаддзмжлзг,

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮПЭГ


ТӨСЛИЙН К01У1ПАНИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА,


ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЙҮ


4.1 Төслийн компанийн хзрзгжүүлж буй Моицемент үйлдвзр жилдзэ 984,000 /есөн


' зуун наян дөрвөнжянган/ тонн чулуунцар (клйнкер), PC 42.5, PC 52.5, ОРС ^2.5


Төрлийн 1,000,000 (нэг са.я) тонн цементу 100,000 (нэг зуун мянга) тонн


'барилгын :бё’лон металлургййн 'шбхой болон; здгзэр дээр суурилсан бусад


■ "ба;р"йлгн1в натериалүйлдвэрлэнз.""


4.2 Үйлдвэрлэшйн үйл ажиллагаа нь бзйгаль орчинд ээлтзй, здийн засгийн үр


ашигтайШайна.


4.3 ■: Хөра.н..гө оруулагчр.нь Гэрээ. байгуулагдсан .;өдр.ийг хүртэл нийт 463.4 /дөрвөн


зуун жаран гурав аразны дарв.өн/.тэ.рбум төгрөгййн.хврөнгө оруулалтыг хийсэн.


Хүлээгдэ.ч буй хөрөнгө оруулалт нъ 48.8 (дөчин найм аравны найман) тэрбум


төгрөгболно.


4.4 Хөрөнгө оруулагч нь хөрөнгө оруулалтыг дараахь хуваарийн дагуу хийчз.


Төслийн хэрзгжилтийк явцад Төслийн компани, Хөрөнгө оруупагч нь


щаардлагэтай тохиолдолд тухайн жилийн хөрөнгө оруулалтын хэмжэзнд


өөрчлөлт оруулж болнс.
6


 Хөрен73


Д/д Херөьте оруулалт i Жзмжмк иэгж Нийт оруулал >Ы15


хугацаа


1 Хийгдсэн хөрөнгө оруулалт сая.төг 463,436,2:2 2009-2015


2 ■.'Хййгдзх.хөрөнге оруулалт

2.1 : ДйКЙЛ Ч Д Ы.Н ■ ХОТХОН сая.төг 29,200.00


2016-2020


2.2 ',:Илуурхай сая.төг 13,170.00


2016-2018


2.3 Цахтгат станц сая.төг 6,401,18


.......... . 2017-2020


:Нййт 512,207.40 1


■■ . сая.төг


■ ■ L ............ 1

4.4.1 Төслийн үлдэгдэл херөнгө оруулалт болсх 4S.8 (дөчин найм араены


найман) тзрбум тегрс . • тх үусвэстудэзс санхүүжүүлнз.


Гадаад улсык банк эсвзл бусад.'. банкнаас авах 29.3 (хорин ес


аравкы гураан) тэрбум төгрөгийн ззэл;


Хөрөнгө оруулагчаас оруулах 19.5 (арван ес аравны тав) тэрбум


төгрөгийн хөрөнпө оруулалт болнб.


4.4.2 Уонцемент үйлдвэрийи төслийн хөрөнгө оруулалтын зориулаят,


задаргаа;

Д/д Хэсзгнэгж Нийт


.1 рементийн үйлдвзр 380,204.30


2 Ил уурхай 18,986.40


3 Үйлдвэрййн оффис 17,100.70

4 Ажилчдын хотхон 39,568.00


5 Дэд бүтзц 50,727.60


6 П өа оффйс (УБ) 2,225.30


7 [Хайгуулын ажлын 595:2


| зардал


8 Туршилт судалгаа


1'Нййт 612^07.40

4.6 Төслийн компанийн үйлдвэрлэсэн' бүтэзгдэхүүний борлуулалтын үнэлгзэг зах


зззлййн үнзлгэзгээр тсоцно. Харилцан хамаарал бүхий этгэздтэй байг/улсан


гзрээний үнийг тодорхойлохдос Аж ахуйн нзгжийн орлогын албан татварын


тухай хууль (энзхүү Гзрззг байгуулсан өдөр хүчин төгөлдер үйлчилж байсан)-


ийн 11 дүгэзр зүйлийн 11.1-т заасныг баримтална.
7rtf


ТАВДУГААР. БҮЛЭГ.


XYI- •- ЛЫН ЭРҮҮЛ МЗНД, БАЙГАЛЬ ОРЧЙНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДАЛ,


Сфөг НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ЗАМЫН ГАЛ, ■


5.1 Төслийн компани нь Монгол Улсын “Байгаль орчныг хамгаалах тухай” бащ


хуудайн хурззнд үйл ажиллагаа явуулна.


5.2 '"Төслийн комлани нь байгаль орчны нөлөайлййн '■■нйрийвчилсан үнзлгээг зрх


бүхий" мэр г > дгууллагаар хийлгэж, хбДбогдох •' й: байгууллагаар


баталгаажууяан түүнийг мөрдөж ажиллэва,


5.3 Уйлдв.зрийн барилга угсраят, ащигдалт брлрн рашар үйлчилгээний ажлын үе


. шзт.удад :байгаль орчин, хөдөлмөр. , аюулгүй бай / • эрүул ахуй болон


нййгмийн .^ариунлагын хурээний ежпуудыг' "зохйон байгуулах компанййн


нзүзсэн бор 'эгыгбЩболгРноҮ


"5;.:4'';;":;'Т-зслййн ко-жзни өөрийн |зэмшйж, aul паж буй газар, тусгай зевшөерлийн


талбайд Мснгол ^Улеын 'Хуулъ^зтогшомж, щандарт болон 'Ёвропын Сзргзэн


Босголт Хегжлийн:.';БанкйШ: "Гуйцэтгэлийн'''5Ё1аардлага №1-10-т тавигддаг


стандарт, шаардлагын дагуу эруүл мэнд. байгаль орчны хамгаалал, нөхөн


сзргээлт, аюулгүй ажиллагааг бүрэн ханпзж ажиллана.


5.5 Дорнрговь аймгийн Өргөн сум орчимд төелйШйЩшани гүний усны хайгуул


судштгааг явуулснаар Монцемент жзсөл болон Өрген сумын иргэдийн усьь


хзрэгдээг хангах бололисог судалж зжиялана.


5.6 Уурхай :болон үйлдвэрийн бүсийн ррчим дахь газрын доройтлыг /буүруулж.


цөлжилтийг сааруулах. элсний нүүдлийг зогсоох зорйлгоор ховөрдсон болон


говийн бусзд ургадаг мод тарих замаар ойн төгөл зурвасуудыг байгуулна.


5.7 Төслийн компани нь Монгол; Улсын барилга бслон зрчим хуч үйлдвэрлзлийн


еалбарт:анХ'УДаа уйлДвзрийн хаягдал халуун хийг ашиглан цахилгаан үүсгзх 5


Мвт-щн : хучин чадал бухий эрчимхүчний үйлдвэрийг байгуулж ашиглалтад


ppyyjfiSHaap арчим хучний системзэс авах ачааллыг 30%-40% бууруулна.


5.8 Төслийн компани нь байгаль орчныг хамгаалах чиглзлзэр тухайн жилд


төсөвлөсөн зардлыг хууль тогтоомжинд заасан тусгай дансгчд байршуулна.


5.9 Төслййн компани нь байгаль орчны менежменшйн төлөвлөгөөнд туоге-үсан


тухайн жилийн байгаль хамгаалах нөхөн сэргзэх арга хэмжаэг гүйцзтгзн. орон


нутгийн комисст хүлэалгзн егч дүгнэлт гз үгуулна.


5.10 Уйлдвэрлэлийн болон орд ашиглзх үйл зжиллагааны үр дүнд агаар, ус, хөрс: ан


амьтан. ургамал болон газрын хэвлийд ноцтой сөрөг нелөө узүүлсзн нь


тогтоогдвол Төслийн комлани нь түүний үр дагаврыг арилгахг давтан гаргахгүй


байх арга хэмжззг авч ажиллана.
8


5.11 Төслийн тштш нь уйлдвзрийн туухий зд нкйлүүпэх ордын уурхайн хаалтык


мёйежментийн тедезлөгөөг бсловсруулж ажиллах ба уурхай хаах уед тавищах


шаардлагыг холбогдох хууль тогтоомж, дүрэи журмын дагуу бүрэн биелүүлэх


үурэгтэй.


5.12 Төслийн компани нь уурхайн ашиглалтын дараахь нөхөн сэргээлтийн дарза


талбайг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах талаар судалгаа, шйнжилгзэ хийж


төЛёвлөгөө батлуулан ажилланав ■ ■


5.13 Теслийн компани нь Говийн бүсзд тохирсон ахуйк болон уйлдвэрийн усны


хзр,эглээ:б.агатай технологийг сонгож, ашиглагдсан усны 90%-ийг цзвэршүулэн


ахин Р1 шглах систем бүхий цэвзршүулзх байтуупамжийг байгуулна.


фв'-*- үүлсэн ■ усыг үйлдвэрийн шат дамжлагад дахин ашйглах, байгаль


орчинд тархах тоосжилтыг дарах зэргэзр ашиглаиа,


5.14 Төслийн компани нь Зайгаль орчны телөвлөгөөт аудитыг 2 (хоёр) жил, усны


бүрэн avr иыг 5 (таван) жил тутам явуулзү уунд гуний уены тувшинг болон


щөёгийн хэрэглзэнззс уусч буй нэлөөлтйг хэмжих ажлууд бапана. :


5.15 Дорноговь аймгийн Өргөн сумын 4325.1 км2 .нугаг дэвсгэрийг хамарсан газар


нутагт биологийн опон янз байдал, ховор болон ховордож ;буй амьтан


ургамлын аймпийн талаарх судалгааны ажпыг гүйцэтгэнэ. Төслййн хүрээнд


§айгапъ орчин, биолог ж төрөл 3' '"*«4йн еудапгааьы хувьд шохойн чулууны


Щц, цементийн үйлдвэр, ЗайДтөмөр зам/у.с татгах хоолой, цахилгааны шугамын


төслүудийн талбёйн экологийн хэсгүүд хамаарна.


5.'1б'"Тоосжилт бопон ■хүлэмжийн хийн ялгаруулалтын хэмжээ нь Хүлзмжийн хи.йн


ялгаруулащыг хэмжих, хянах, нотлох тайлагнах аргачлэлд заасан шаардлагыг


хангасан байна.
5.17 Шаардлагатай тох. . ' Л4нжзэчийн багаар тогюслгож бслох


бөгөөд . нэмэлт аргз хзмжзз авах шаардпагатай боя санхүүжилтийг


шийдвэрлэнэ.


5.48 Төслийн комлани нь төслийг хэрэгжуүлэх явцад биологийн олон янз байдлын


дүйцүүлэн хамгаалалтын төлөвлөгөе боловсруулж, орон нутагтай хамтраи


ажиплана.

5'Л'9"'::'Төсл'й'йн::'компани ньбуурхайм болон үйлдвэрлэлийн бүсэд хүн ам, байгаль


орчйнд сөргөөр нөлөөлөх аюултай хог хаягдал ■ хаяхгүй байж, Хог хаягдлын


тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.2 заалтыг хэрэгжүүлж ажилпана.

9


 ЗУРПАДУГААР БҮЛЭГ


БҮС НУТГИЙН ХӨГЖИЛД ОРУҮЛАХ ХУВЬ НЭГЙЭ-

6.1. Орон нутгийн засаг захиргаакы з-уззс хэрэгжүүлж буй нийгэм, здийн ~;?сгиҮк


хөгжлийн бодлого. үйл ажиллагаэг Төслийн компани дзмжин ажиллаьа.


6.2. Төсдийн компани нь бүс нутагт боясн • ү.-он нутагт хэрзокүүлзх иийгзм здийн


заШй|н хөгжлийн хетөлбер боловсруулж, үйл ажиллагааны ■ :ил .тод;


хариуцлагатай, олон нийтийн оролцоог хангах зарчмыг баримталжажидлана.


6.3. ■ Төслийн '.шмпани нь Ащйгт малтоалын тухай хуулийи 42-р зүйлд заасны дагуу


; нутгийн захйргааны ба.йгууллагатай гзрээ байгуулна.


'6.4.з Төслййн 'компаны нь ■.Дррнбговь аймгийн ':Өргө*г сум болон тус аймшйн бусад


сумдыйз '.иргздийг сургах, ажлын байраар хангах талаар тэргуүн ззлжинд


анхаарна.


6 5. ”эзлийн колпани нь уДорноговь аймгийн Өргөнусуманд хүүхдийн цэцзрлэг,


у' худалдааны 1tof-цолборыг өөрийн хөрвнгөөр барьж байгуулна.


6.6. ; Төслцйн компани зь Монцемент уйлдеэрт бараалбутээгдэхүүн, ажил үйлмилгээ


нийлүулэх иргзк, аж ахуйн нэгж байгууияаг/удыг дэмжин ажиллана.


6.7. Төрлййн компанм нь Дорноговь аймгийн Өргвн суманд 220 айлын орчин уеийн,


дэд;::.бутцзд бүрэн холбогдсон орон сууцны хотхонг өөрийн хөрөнгөөр барьж


ба.йгуулйа.


6.8.,.....Төслийн гомпануцнь орон нутгийн ард иргэдийн ёс заншил, өв уламжлалыг


. ^-хундзтгзн ажиДлана.


6.9. Төслийн компаии нь. үйлдвзрлзлийн хзрэгцэз, .зориулалт, шаардлага, чанарын


■узүулэщийг хангаж: байгаа тохиолдолд бараа, йатериая, техникийн сэлбзг. эд


ангийг Монголын үндэсний компани, аж ахуйн нэгжээр гүйцзтгүүлэхзд давуу зрх


волгожажиллана.

ДОЛДУГААР БҮЛЭГ- . ■■


ДЗД 15Ү1ЭЦ, ГАЗРЫН ХАРШЩАА


7.1. Засгййн газар нь зрчим хүчний холбогдох зевшөөршйг Төслийн компанид аль


болбх шуурхай олгох бөгөөд зөвшөөрлийг Эрчим хүчний тухай болон бусад


холбогдох хууль тогтоошк» дүрэм журмаар зөвшеөрсөн хайгийн дззд


хугацаагаар' олгож, сунгуулах эрхтзйгээр энзхүү Гзрээний хүчинтэй хугацаанд


апгоно.


7.2. Мойцёмент үйлдвэрийн хэрзгцээ, шаардлага, бүтэзн байгуулалтын ажлыг


хугацаанд нь гүйцэтгзхийн тулд зрчим хүчний хамгийн зохистой, найдвартай зх

10


үүсвэрээр хангах тапаар Засгийк газар, Херөнге оруулагч. Төслийн комгани


. хамтран ажиллана.


7.3. Засгийн газар Монцемент үйддвэрийг эрчим хүчээр хангахдаа эрчим хүчний эх


үүеёэр, үнэ, тариф, төлбөр, хураамжийг үл ялгаварлах зарчимд тулгууряан


тогщюно.


7.4. Мөннемент уйлдвзрт шаардагдах усны хэрэгцзэг хангах зорилгоор гүний ускы


нөөцийг ашиглах зэйлшгүй шаардлага гарсан тохиоядапд холбогдох


зевшөөрлийг олгоход Засгийн газар хууль, тогтоомжийн хүрээнд дзаджлзг


үзүүлнэ.


7.5. Төщийн компани нь еөрийн эззмшлийн дзд бутцмйн тсдорхой байгуулаглж,


түрийй үйлчйлгэзг Монцемент үйлдвэрийн үйл ажиллагаанд саад учруулахгуй


бамх нехцелд 'бүс ьутгийн болон бусад гуравдагч этгэздэд гэрэзгэзр ашиглуулж


болно.


7.6. Тёейийн компани нь үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд нзмзлт газар шаардащах


тохиолдолд газар эзэмших, ашиглах хусзлтийг төрийн захиргаайы бёлон орсн


нутгийн өөрөө удирдах байгууллагуудад гаргах ба Заспийн газар хууль,


тогтёомжийн хүрзэнд -дэмжлэг үзүүлнэ,


7.7. Уугуүурхайн зормулаитаар ашигласан газрыг нехан сэргаэхтэй холбоотой бух


асуЩлыг Ашигт :малтмалын тухай хууль, газар ашиглах гзрзэ, Байгаль орчинд


нөяёөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайлак мөн знзхуу Гзрээнд


тусгайлан заасны дагуу Төслийи компани бүрзн хариуцна,


7.8. Төелййн компанийк зззмшиж, ашигпаж ..буй:.,тазраас тусгай хзрэгцзз, тусгай


хамгаалалт, нөөцөд тодорхой хэмжзэний газрыг авахтай холбоотой харилцааг


Газрын - сай хууль, тогтоомжийн дагуу зохицуулж, холбогдох нөхан стговрыг


олюио.


7.9 Хуульд заасан хугацаа дуусгавар болохоос бусад тохиолдолд, мөи Газрын


гухай ' !Ь, тогтоомжид заасны дагуу Талууд харилцан тохмролцоогүй ;;.бол


Төслийп компанийн газар зззмших ашиглах эрх уг гэрзэний\ '3.1.1 -т заасан


хугацаанд хүчин тёгелдер байна. Газар ззэмших, ашигпах гэрзз дуусгавар


болох тохйолдолд тухайн газар дзэр байрлах Теслийн компанийн өмчлөлд


байгаа үйлдвзру: барилга байгуулашс, шугам -сулжзэ. хөдлөх ба үл хедяех


хөрөнгийн өмчлөгч нь Теслийн компани хзвээр байна.


7.10 Төсл.ийн компани нь упсын болон орон нутгийн чанартай авто зам, дамжуулзх


хоблой, бусад тээврийн байгууламжийг барьж ёайгуулахдаа Монгсл Угкжж


хууль тогтоомж, дурам журмыг дагаж мөрдөх бөгөөд Монгол Улсын авто зам,


тээёрийы НЭГДСЭН сү.пжзэ, ХӨГЖЛИЙН СТратвГИ, бодпоготой уялдуулна.11


 7,11 Засгейн газар нь Газрын телб ' >,ай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.10-д


заасак нахцлийг хангасан тохеолдолд Төслийн компанид газрын телберж/н


хенгөлөлт, чөлөөпалт узүүлнэ,


НАЙМДУГААР БҮЛЭГ


ХӨДӨЛМӨРИЙН ХАРИЛЦАА, ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ


В.1. Төслийн. компани ■■'Нь ^ ■Монцемент уйлдвэрг/ ажиллах инженер техникийн


ажилтан, ажиллагсдыг сургаЛтын/тусгайАёДөвлөгөөний дагуу дотоод» гадаадын


их дээд сургууль, 'м.эргэжлийн сургалт үйлдвэрлзлийн төвүүдзд давтан сургах


замаар' мэргэжилтэй ажилтан шинээр бэлтгэнэ.

;8.2. ТөслиЙн компанййн нийт .ажйллагедын '10 хүртэлх хувьд хууль тогтоомжийн


дагуу::хөделмөр.архлэх зсзвшеөрөл ■авсны үндсэн дээр гадаады.н ажиллах хүч,


мзргэжилтэн ажиплуулж 'болно/ 2018 оныг дуустал бүтзэн байп/улалтын ажил


явагдах х* гуүд болон операторын үйпчилгзэ үзүүлзх /Operation and


Maintenance (О&М)/ компани ажилууяах.. хугацаанд дээрх хязгзоллапт


хамаарахгуй.

8.3, Бүран/автомат, хуурай аргын технологи дээр суурилсан гадаадын лжил төстэй


үйлдеарт Монгол Улсын инженер, техникийн ажилтнуудыг дадлагажуулан


дуртж, ажпын байраар хангана.

8.4. Монцемент үйлдвэрийн төслийн барилга бүтээн байгуулалт, туршилт тохиргоо.


зүгшрүүлэлтийн ажил, Олераторын үйлчилгээ үзүүлэх гэрээний дагуу зайлшп/у


Шаардлагатай гадаад ажиллагсдын Монгол Улсад оршин суух, хөдөлмөр


эрхлэх зёвшөөрлийг Засгийн газар холбогдох хуулийн дагуу 'олгож, хугацааг


сунгахад дзшклэг үзүүпж ажиллана.

ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ


ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 3PXf ҮҮРЗГ

9.1. Засгийн газар нь Теслийн компанлйн үйл ажиллагаагаа явуулах татварын


болон тогтворжууясан татварын орчлнг знэхүү Гэрээ хүчин төгөлдөр байх


хугацазнд тогтвортоҮ оайлгэх уүргийг хүпээнэ.


9.2. Засгайн газар нь знзхүу Гэрзэний хзрзгжшггайг хакгах, Гэрэзнд зааеан хамтын


.'■зррилтуудад хүрэхийк туяд болрмжит бух арга хэмжээг авч ажилланал


9.3. Эйэхүү Гэрээ хүчин төгөлдер болмогц Засгийн газар Гэрээний нехцөя, бусад


мздэгдлийг холбогдох яам, агентлаг. тврийн захергааны ба орон нутгийн


байгууллагуудад хүргүүлнэ.'


9.4. Засгайн газар нь үйлдвэрлэл эрхлэх, Төслийн үндсэн болон туслах үйл


ажйллагаанд холбогдох эрх, тусгай зөвшөөрлийг холбогдох хууль тогтоомж,


журамд зааенаас бусад тохиолдолд Гэрээний хучинтэй хугацаанд цуцпахгуй,


хүчингүй болгохгуй.


9.5. Энэхүү Гзрээний хугацаанд Теспийн компани, Хөрөнго оруулзгчийн хөдлөх, ул


хедлөх зд хөрөнге, тэдгзэртэй холбоотой эрх, оюуны 'өмч, тусгай зөвшеөрлийг


Засгийн газар хураан авахгүй. төрийн емчуд шилжүулэхгүй.


9.6. Төслийн компанчйн үйл ажиллагзаг хэвийн явуулах үүднээс Хөрөнгв оруулагч


болон Төслийн компаниас Засгхйн газар, төрийн захиргааны байгууплагад


хандан гаргзсан шзардлагатай бүхзй зрх, зввшөөрел, хүсзлтийг Монгол


Улсын хууль тогтоомж, дүрэм журкыь дагуу шуурхай шийдвэрлэхэд Засгийн


газар дэмжлзг үзүулнэ.


9.7. Төслийн комлани, Хөреиге оруулагчийн аливаа эд харөнгийг хуудь 'бусаар


дайчлан авахгуй. Хдрзв Монгол Улсын Үндсэн хууль болон Збусад >сууль


тогтоамжийн дагуулЩйтййн ашиг сонирхлын ..үүднээс лайчлан'авах-шийдБэр.,,


гарсан тохиолдолд^-Засгийн газар нь Т©слийн.: комлашү Хөрөнгё оруулагчид


учрах аливаа хохйрль(Г:Дайчлан авах үеийн Зах зэзлийн үнэлгээгззр' хамтрэн


тооцож нөхөн одговрыг олгоно.


9.8. Засгийн газар нь знэхүү Гэрээний хзрэлхилтэд хяналт гавмх зорилгсюр Херөнге


оруулагч бояон Төслийн компаниас холбогдрх мздээ, тайлан гаргуулал.


Төслййн үйлдзэртэй танилцах зрхтзй,


9.9. Засгийн газар нь Хөрөнге сруулагч бслон Теслийн компаниас энзжү Гзрззгэзр


■хулээсэн үүргзз биепүүлзхийг шаарда):. :жжпуүлэзгүйн улмаас уүссэн хохирол,


; ногдуупзх байсан татварын зөрүуг нэхэижлэх зрхтэй.

9.1:0. Төсяийн хурэзнд үйлдвэрлэгдзх бутззгдзхууиийг шударгяар өрсөлдөх нөхцлийг


“Өрсёлдөөний тухай хууль”-ийн хүрэзнд зохицуулна.


АРАВДУГААР БҮЛЭГ


ТӨСЛИЙН КОМПАНИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ


10.1. Мрнцемент үйлдвэрт оруулсан Төслийн компанийн хөрөнгө оруулалт нь


МРнгол уУлсын Үндсзн хууль.. Хөрөнгө оруулалтын тухай хууль болон бусад


хууяь тогтоомж, дүрэм журам, Улсын 7х Хурлаас соёрхон баталсан Можел


^ Улсын олон улсын гэрзэгззр баталгаажсан эрх зүйн хамгаалаятад байна.


10.2. Төспийн компани нь Уогжежлчт үйл., "чзийн өдөр тутмын дш чжижлагзсг


удирдан зохион байл/улах, компанжж санхүүгийн асуудлыг бие даан


шийдвэрлэх зрхтэй.


10.3. Төслийн компани нь Гэрэзний 4.1-т заасан хүчин чадал бүхий үйлдвэриип


барьж байгуулах, Гэрээний 4.3-т заасан хөрөнге сруулалтыг хийх үүрэгтэй.

13


 10.4. Төсшйн компаки нь ашип малтг ҮхУ *А, 81А т г ашиглалтын тусгай


зөвшөөрлийк талоайд ашигт малтмал хайх.. ашиглах, олборлох, боловсруулах,


бүтээгдэхүун уйлдвэрлзх үйл ажиллагаа явуулах эрхтэй.


10.5. Төслийн компани нь знзхүү Гзрзэгэзр хүлээсэн үургээ биелүүлнэ.


10.6. Төслийн комлани нь өөрийн трдорхойлсон менежмент, маркетингийн зарчмын

""":";йагуу үйлажиллагаагйа яёуупах эрхтэй.


10.7. Төслиин компани нь бэлэн мөнгө, техник тоног* төхеөрөмж, түүхий эд, бараа


материал, ок?уны болон аж үйддвэрийи өмчийн эрх зэрэг хөдлөх, үл хөдлех


хөрөнгийН' 'бүх хэпбзрэзс хөренгө оруулалт хийх зрхтэй.

10:8. Төслийн комлани нь Уонгол' Улсь;н болон 'бусад: улсын арилжааны банклнд


дане нээж сонгосон валютаараа гадаад гүйлгээг чөлөөтзй. саэдгүйгээр хийх


эрхтэй,

10.9. Теслийн кёмпани нь Засгййн газраас знзхуу Гэрзэгээр хүлээсэн үүртзэ


биелүүлэхийг шаардах, бйёлүүлззгуйн упмаас өөрт учирсан хохирлоо


" ■.нэхэмжпзх-эрхтэй.


10.10. Теслийн компани нь хервёгө/бруулалт, Төслийн хэрэгжилтийн тапаарх тайланг


дараа жилййн нэгдүгээр; ■■улйралд багтаан Хөренгө оруудалтын асуудал


-■эрхэлсзн төрййн захиргааны байгуулпагад өгөх үүрэгтзй.


10.11. 'Төслийн.компани нь бүтззгдэхүүнзз урьдчиязн худалдах замэар олсок орлого,

оанхуүжилтийг гада.ад улсын банү санхүуглйН: байгууллашд төвлбруүлэх,


1':'з1элдүулзгчид шууү шилжүүлзх эрхтай бөгөөд: үунззс бусад тохиоввопд


үйлдвэрийн орлсrbif Монгоп Улсын арилжааны банкинд төвлөрүүлнз.


10.12. Төоиййн компани нь пЛочгоп Улсад газрын тос ооловсруулах, иуүрс-хими, кокс-


химй,"хар болон окгөт төмерлөгийн уйлдвзрийг дагалдах уйядвэрийн хамт


цогцоор нь байгуулахад дзмжиж ажиллама.

10.13 Төслийн технологи, здийн засгийн тооцоололд сөрөг нөлөө үзүүлзхгуй


тохиолдолд төслийн шмпани нь гөлтгбнийг дотоодын зэсийн баяжмал


хайлуудах уйлдвэрээравна,......


АРВАННЭГДҮГЭЭР БҮЛЗГ


ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧИЙН ЭРХ ҮҮРЭГ


11.1. Хөрөнге оруулагч нь Төслийн юмпанид шаардлагв*-ай х-оөнга оруулалт,


санхуүжилтийг татах, зх үүсвэрийг тодорхойлох, үйл зжиллагаанд нь хяналт


тавйх зрхтэй.
14


 11.2, .Мбнцемент үйлдвэрт оруулсзн Хөренгө оруулагчийн хареигө оруулалт нь


М'онгол Улсын Үндсэн хууль, Хөрөнге оруулаптын түхай хууль болон бусад


хууль тогтоомж, дүрэм журам, Упсьж Их Хурлаас соёрзон ошалс&н Монгол


Улсын олон упоын гэрэзгзэр баталгаалсен зрх зүйн хамгаалалтад байна.


11.3. Хөрөнгө оруутгагч ■■-ъ Засгийн газгжас знэхүү Гзрээгзэр худээсэи үуогзз


биелүүлэхийг шажщах, биелүүлзж-уй-* улмаас өөрт уж4рсжн хохирлоо


нэхзмжпзх зрхтэй.

11.4, Хөрөнгө оруулагч нь Гэрэзний 4.4-т заасан хөрөнгө оруулалтыг хуваарийн


дагуу хийх үурэгтзй.

АЙВАНХОЁРДУГААР БҮЛЭГ


ГЭРЭЭ ДУУСГАВАР БОЛОХ, -ЦУЦЛАХ


12.1. Энэхүү Гзрэз нь дараахь тохиоадолд дуусгавар болко. Үунд:


121121' 'Гзрзэнмй хүчинтзй хугацаа дууесаньг дараа Талууд хугацааг сүнгаагуй


брЯУуу'


12.1.2. Aib нзг тал нь Гзрээг дуусгазчр болгох тухай хүсзлт гаргасны дагуу


^Щпууд харипцан тохиролцсон бол;


1:2.11,3 Туухмй здийн нөөц дууссан бөгөөд үйлдвзрлздийн үйл ажшжкагаа


ЗОГССОН бол.


12.2. Энэхуү. гэрэз дуусгавар болсон нь Тесяийн ксмлани, Херөнгө оруулагчийн


эзз.мшиж ашиглаж буй эрх> ту.сгай зөвщөөрлууд, Төслийн.. компани болон


Хөрөь-'e зруулагчаас ЗасгиЙн газар» терийн брйгууллагуудтай байгуулсан бусад


гэрээний эрх, Уүргййг дуусгавар болгох, хязгаарлах, цуцлах ундэслзл болохгүй


12.3. Төслийн::шмпани, Хөрөнгө оруулагчрнь .Гэрэзгзэр хүлззсзн үүргээ биелүүлзэгүй


тохйрлдрлд Гэрэзг түдгэлзүулэх, цуцлах эрх Засгййн газарт байна.


12.4. Төслийн компани, Хөрөнгө орууяагч нь Гэрээпээр хүлзэсэн үургзз биелүүпэзгүй


бол; !31сгийн газар Гзрззг түдгэлзүүдзх, цуцлах татварын болон татварын бус


ДЗМЖЯЭГ, тогтврржуулалтыГ хүчингүй болгож НӨХӨН төлбөр нзхэжжлзхэзс емчө


Төслийн компани, Хөрөнге оруудагч нарт урьдчилан мэдэгдэж үүргийн зерчгжж*


арилгах хугацззг 12 Үж>ван хоёр) хуртзл еараар оягоно.


12.5. Засгайи газар Гзрэзгззо хүлзэсзн үургзз бйелүүлэзг/й тохиолдолд хуульд


өөрөөр заагаагүй бол Хер&нга оруулагч, Төсдмйн ксшнани нь знзхүү Гэрззг


түдгэлзүүлзх, цуцлах, хүчингүй болгохоос өмнө Засгийк газарт урьдчилан


мздэгдэх бегеөд Засгийн газрын уг зерчлийг арилгах хугацаа 12: (арван хоёр)


хүртзлх cap байна.


12.6. Төслийн ксмпани, Хврөнгө оруулзгч нь Засгийн гавраас тавьсан шаардлагыг


хүлэзн авснаас хойш 1/ нзг/ сарын дотор тайлбар, санал, хүсзлт гаргаж болно.


 12,7. Гэрээний 12.4-т заасак хугацаа нь тухайн үүргийн зөрчлийг арилгахад


хүрэлцэхгүй тохиолдолд Төслийн компани, Хөрөнгө оруулагчийн хүсэлтийг


харгапзан 12 (арван хоёр) cap хүртэлх хугацаагаар сунгаж болно.

АР В АНГУ РАВДУГА АР БҮЛЭГ


ДАВАГДАШПГЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ'С


,13.1. Давагдашгүй хүчин зүйлс гэдзгт газар хөдпөлт,"-.хүчтэй салхи, түйадэр, аянпа,


үер, .'Щн, зуд зэрэг байгалийн гамшиг. цацраг йдэвхит бодисын хордуудэдт,


:0Щн1улсь!Н''Шинжтэй хштайн боомт хазгдах, хөдөдмөрийн маргаанагс ууесзн


өргөн хзмжззиий зжх замбараагуй байдал, нийщйг хамарсан. өвчин тахзл.


дайн,.дайн бүхий байдал; хормо цззр ззрзг нийгмййн онцгой байдал, санхуү,


эдййн засгийн хямуалаэс шалтгаала- эаийн засгимн боломжит цас хур-ээ


хущгдсан, Талуудын хусэл зоригоос үл аамзарах нөхцөл байдал ззрзг энахүү


Гэрээний аль нэг талын хяналтаас давеан» уйлдшйг ойлгоно.


1'3.2..'':.||авагдашщй ......хучин зүйлиййҮ улмаас .Тадууфүнь- Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ


бжхзгд нь *=•'.• •, '.жэгч-зн бйёлүүлззгүй, :;:здхйХ':«собр биелүүлж чэдаагүй бсш


гухайн г* чагдашп/й хууи.н. зүйлийн хугацаанд аль нэг тал; хариуцлага


хулээ^-уй.


13,3.. Даващащгуй хучин зуйлийн улмаас уүргээ биелуүлж чадахгүй болсон Тал нь


^1зШ'тухай1нөгөө талдаа.,бичгээр шуурхай 1адэдэгдзх бөгөед Талууд ббломжтой


бух.арШ хэмжэзг авах, шалтгааныг арилгахын 'телее хамтран ажиллана.

13.4. Энэхүү Гэрээний аль нзг тал Даеагдашгуй хүнин зүйшйн улмаае Гзрээпаэр


' хүлззсзн үүргзз бухзлд нь, эохүл хэсггчлэн бйвлүүлээгүй, эсхүл хойшлууясен


.трхйрйдолд давагдашгуй хүчин зүйпийн vp даг|враг8рхпгзх:6оломжит хужцаа


■■■■■■;:-■■болбн тухайн ажлыг зхлуүлзх буюу үргэгмлуүлэхзд шаардагдах бэлтгзл ажлын


бодитхугацаагаар Гэрззг сунгана.


АРВАНДӨРӨВДҮГЭЭР-БҮЛЭГ


МДРГААН ШИЙДВЭРЙЭК


14.1. Хзрз.в Тапуудын хооронд знзхүү Гэрзэ, түүннй хэрэгжилттэй холбсотой


маргаан, саная зөрөлдөен зсхүл үл ойлголцол (цаашид •‘Маргаан” гэх) үуссэн


"тохйолдолд тухайн Тал нь үусээд буй Маргааныг ГэрээниЙ 14.2-т заасан


....... ..„жур.^ын дагуу . щийдвэрлэх тухай ' мэдэгдэл" (цаашид “Маргаан шийдвэрлэх


■ -■■■1йэдэгдэл”тэх)-ийг Т&Луудадхүргүулнэ.


14:2. Щаргааныгзв зүйгээр шийдвзрлэх:


14.2,1. Маргаан шайдвзрлзх жэдзгушийг хүргүүлснэзс хойш ажлын 30


хоногийн дотор Талууд Ткшгааныг эв зүйгээр шийдвэрлэнз. Знз


хугацаанд гэ зүигзэр шхйдвзрлжк; чадаагүй бол Маргааныг шийдвэүлзх


зрх бүхий төлеелөгчдийг Талууд томилио,
16


 14.2.2, Зрх бүхий зтгзэдүүд-хйг.....лжилипиос хойш ажпын 60 хоногт 73r: aaxbx


чадаагүй те-хиолдолд Хөрөнгө оруулагч, 'Үмллй:-:


дээд тувшнлй удирдлага, Засгийн газрын гиыуүний


xvoд;;о;- '.олийн хзлэлцэз хийиз.


14.3. Марщ.ан шийдвзрпзх шдзгдлмйг анх хүргүүпснээс хойш ажлын 120 хоногийн


хугацаанд Тапууд нэщсзн шийдвэрт хүрч чадаагүй бол Маргааныг Монгол


Улсын1'“Арбитрын тухай”1хуүлй.йн::. дагуу УҮХАҮТ-ын 'Дэргэдэх Монголын Олон


14.4. Ул.сый':ба Үндэсний Арбитраар:шййдвэрлүүлнэ.

Арбитр.ын шийдвзр нь эцсийнх бөгөед уг шийдвэрийг Талууд биелүүлнз.


14.5.


Гзрззний 14 дүгээр зуйлд заасан маргаан шийдвэрлэх заапт нь Гэрзз хүчин


төлалдөрбайх, Гзрээний хугацаа дууссаны дараа. эсхүл Гэрззг хугацаанаас нь


өмнө цуцадраны дараа Талуудын хооронд энэхүү Гэрззтзй хо.пбогдсон апмвга


маргаанд адия хамаарна.

АРВАНГГАВДУГААР БҮЛЭГ


ВУСАД

15.1. Талууд хзлэлцэз хийж тохиролцсоны үндсэн дззр энзхүү Гзрзэгззр хүлззсзн


зрх, үүргээ бусдад шилжүүлэх зрхтзй.


15.2.


Энэхүү Гзрзз вь Засгийн газрын харьяа байгууллага болон гадаад, дотоодын


йргэд, аж ахуйн нзгжтзй Монцеиент үйлдвэрийн төслийн үйл ажиллагаатай


15.3. хоябоотой гзрзэ, санамж бичмг байгуулах Талуудыь зрххйг хязгаарлахгүй.

ТалуудГэр.ээгээр хупззезн.үургзз биелуүяэх бүрзн зрх, Гэрээ байгүулах хууль


ёсны иттэмжлзлтэй болохоо харитрн баталгаажуулав.


15.4. Хэ0эв; Гэрзэний аль кйг заалт тодзрхой шалтгганаар хзрагжлл оопсмжгүй' бол


тухайн заалтыг Гэрэзнззс тусад нь авч у.^эх бөгөөд энзхүү Гзрзэний бусэд хзс-эг


15.5. хүчин төгөлде,


Талууд харилцан толрролцсоны үндс,;ч р Гэрзэнд нэвдэлт, еегжпбпт орууяж


'боднр. Төслийк ТЭЗҮ-ийк гол узүулагг ■ . ©рчлеят орсон тохиолдолд херенгө


15.6. оруулагчийн саиаачлагаар гзрззнд еөрчлалт оруулж бопно.


Талууд.' Гзрээний дагүу апиваа мэдзгдэл, бусад харипцааг бичгээр үйлдэх


бөгерд тухайн баримт бичгийг биечлзн, зсхул шуудан, факсаар илгээн,


шуудангийн салбарт хүргзснээр тухайн баримт г зохих ёсоор хүлээлгзн


15.7. егсөнд тооцно.


Хөрөнгө оруулалтын гзрээгзэр зохицуулагдаагүй ашваа ха{зилцааг Монгол


Улсад хүчин төгелдер адөрдөж буй хууль тогтоомж, дурэм журам, Улсын Их


 Хурлаас соёрхон баталсан Монгол Удоын олон улгин гэрээнд заасны дагуу


зохицуулна.

15.8. 'Знэхуү Гэрээг монгол хэл дээр 3 (гурван- хувь үйлдэж, Тапууд тус Ьүр 1 (нэг)


хувийг хадгална.

15.9, Э.нэхүү Гэрээг байгуулсиаас хойш зхх зззлийн зрэлт хэрэгцээкээс хаоаазч


уя-Д' Монцемент үйггуог. чл этщэхШп Гэрээнд нзмзлт, оержзеот


орууЛжболно,

АРВАНЗУРГ ААДУГДАР БҮЛЭГ


НЭР ТОМЬЁОНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Знэхуү/Гарззнд хэрэгпэсэн .нзр томьёаиь дараахдагуулгыг илэрхийлнэ. Үунд:


16.1. “Техншс, .эдийн здфгийн: ундэслэл” гаж ;:Ионгол Улеын хол.ббгдох хууль


таггаөмж, 'дүрэм журам, ,;рлон ,улсад мёрддёг стандарт, шаардлагын дагуу


герлрги. хайгуул, техник тёхнологийн бүрэ.и '.хэмжззний судалша=шин»лгззний


:■ ■■■■■■■■ мз|эзлзя дззр үндэслэщсзН'ЭДИйн:.засгййн'ур1аши.гухөренгө оруудалтОбайгвль


оочг-ч ниигацд үзүүлэхнөлёёллийн' тооцоолойтёдорхойлсон баримт бичгийг;

16.2. ‘'Шот^теит' үйлдвэр” гзж шд 4,000 тонн чулуунцар, 1,000,000 тонн


цешнү 100,000 тонн барилгын болон металлур! ь i х у jot ox


'^боломжтой йл, a;

16.3. “Засгийн газарг ож Монгол Улеын Засгийн газрын ~/хай хуупийн 3 дужар


зүйлийн 3,1-д заасьъж


16.4, --ЩвсШйи "комгшш” гаж харөнгө оруулаятын гзрзз байгуулахаар хүсзлт


гарщсан Монгол Улсад үүсгзн байгуулагдсаи. улсын бүртгэлийн 9011047076


:дугаёр, ашигт мадтаалын Ш964А, 13681А тоот ащиглалтый тусгай


:зөв1Шөрлүүдййг зззмшмгч ■УМонцемент Вилдинг Матердалс” ХХЙгГ болон


туүний зрх үүргийг шилжүулэн авсан зтгэздийг;

16.5. “Хёрөнгө оруулагч” гзж “Монполимет” ХХКг;


16.6. “Теслийн үйп ажиллагаа” гзж Монцемент үйлдвзр, дэд бүтцийн барилга


байгууламжийг барьж байгуулах. тэдгээридг' ажилпуулах, дкаддах-түүхий зд


УУО (шохёйн чулуу, гөлтгенз, злс, шавар. нүүрс гахрмэт)--ййг зрзх, хайх, газрын


гадаргуу болон түхнкй хэвл^н • ган авах, олборпбх, бүтэзгдэххүн


үйлдвэрлэх, борлуулах, үйлдвэр, үуохаЗг хаахубайгаль орчны нөхен сзргзэш


хийхозэрзг Тесөлтзй ходбоотой Тесхх ':н ксшпани болон хөрэнге оруулагч,


гэрэзлэгч бусад зтгзздхйн бухий л төрлхин үйл ажиллагааг;

16.7. “Татварыг үл ялгаварлах зарчмаар ногдуулах” гзж татварын болон бусад


эрх бүхий байгууллагаас когдуулсан татвзр, түүний хувь хзмжзз, татварын

18


 шаардлзга нь оусад аж ахуйн нэхж - ~ ани, гатвар телө!чдед ногдуулж буй


татвараас млүүгүй хувь хзмжэзгэгр ...../улсаи тооцсон арггчпал нь ижил


бөгөөд эрх зүйн байдлыг цордууяэагүй, тгтвгпын дарамт учруулахгүй байхыг:ГЭРЭЭ БАИГУУЛСАН’

«оншяшеын засги^


“МОНЦЕМЕНТ БИЯДИНГ


ГАзШГ ТӨЯӨӨЛЖ: /ЗАСГИ^Н РАЗРЫН ПИШҮҮН


АЖ ҮЙЛДВЗРИЙН САЙД


/Д ЭРДЭНЗШГ'


“МОНПОЯШЕТ” ХХК-ИЙГ


төяееяж:
ТӨЛӨӨЛ ӨК ,УДЙРДАХб;‘


. 30 (Ө Н ДАР /гсгзн


БАЙГУУЛАГЧ


/1Д.ГАРАМЖАВ/