Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР


БОЛОН


“МАК ЦЕМЕНТ” ХХК, “МОНГОЯЫН АЛТ” (МАЩ ХХК-ИЙН


ХООРОНД БАЙГУУЛСАН ХӨХ ЦАВЫМ ЦЕМЕНТ-ШОХОЙН ҮЙЛДВЭРИЙН


ТӨСШЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГЭРЭЭ

Улаанбаатар хот

\


 ГЭРЭЭНИЙ АГУУЛГА
Нэгдүгээр зүйл. Ерөнхий зүйл, гэрээ байгуулах үндэслзл


Хоёрдугаар зуйл. Гэрээннй.зорилго, хугацаа


Гуравдугаар зүйл. Төсгкомг-'-»ийн уйдажилла.ща,...


хөрекгз оруулалт


Дйрөв||үгзэр:зүйл, Татварын орчин

Тавдугаар зүйл. Татварьщ./%с хөрөнгө орууладүйндэмжпэг


Зургаадугаар зү.йл. Хүн амын эруүл мзнд, байгаль орчинд


нөлөзлөх байдал, сөрөг нөлөөялийг


Долоодугаар зуйл, бууруүшХ::; арга за м ын талаа р


Бүс нутгйЙн хөгжилд:.өруулах ху-ь нзмзр


f-tafi м ду гааруЗ'үйя. Дзд бүтЩ; газрый|щрйщйа';т'


ШдүпЭрр зүйл," Хөдөлмөрийн харилцаа, хөдөшюр эрхлэлт


Аравдугаар зүйд, Засгийн газрын^арХгҮүрэг


.:А!рвай:':Нзод^гзэр'зүйГ1,: ;1өсдайШкомпанййн зрх, үүрэг


Арван хсзёрдугаар зүйп. Херөнге лруулагчийн зрх, үүрэг


, Арваи' 'гу равдуга:ар. зүйл. Рэрээ дуусгавар :болох. цуцлах


Арван,дөревдүгззр зүйл, Цавагдашгүй^хүчйн зүйл


Арёан лгавдугаар зүйл, : Раргаан шийдвзрлзх


Арвгш зургаадугаар зүйл, Буеад

Арвав долоодугаар зуйл. Нэр томъёоны тодорхойлолт

2


Моншл Улсь!Н “Херөнгө ор^эягынл^хайХщулийн 20 дугаар зүйл, Монгол


Упсыи .::3асгийн2гаарын 2014 о0й ^Ш.Щгаарүеарын 21-ний ёДрийнУ52хдугаар


тогтооль!Й';хавсралтаар батлагдсан “Хөрөнге друулалтын гэрээ :6айгуулах журам”-


ьгүндэслэн


Нэг талаас:


Монгол Улсын,"Засгийн газар /цаашид “Засгийн газар” гэх/г ущүнийг бүрэн


эрхтэй төлөөлж Засгайн газрын гишүүн, Аж үйлдвэрийн сайд Д.Эрдэнэбат;


Нөгаө талаас:


- “МАК Цемент” ХЙС /цаашид ‘Төслийн гэх/,' түүнийг бүрэн


зЩгзй төлөөлж ‘!МАгОЦемент!’ ХХК-ийн Гүй|ргрзх захирая Б;Баттулга;


- “Мрнголын Алт” (МАК) ХХК /цаашид “Хөрөнгө оруулагчб гэх/, түүнийг


бүрзн эрхтзй төлөөлж “Монголын Алт” (МАК) ХХК-ийн Ерөнхийлегч


В.Щмтайшир


нарзЩааищуЗасгийн газар.:Үеслийн компани, Х§рШт0;Оруулагч нррьг хамтад нь


“Талууд” гэх/ энэхүү Хөрөнгө оруулалтын гэрээ /цаашид Тэрээ” гэх/-г 2015 оны 10


дугаар сарын 13-ны едөр Улаанбаатар хотноо байгуулав,


Нэг. Ерөнхий зүйл, гэрээ байгуулах үндэслэл


1.1. Хөрөнгө оруулагч нь Дорноговь аймгийн Даланжаргалан еумын нутагт


ррших Хөх цавын шохрйн чулуунь! ордыг түшиглэн цемент, Удохой болон


клинкер үйлдвэрлэх :|уурай арШн рёщйлтж технологи бүхий үйлдвэр


байгуулах төсөл (цаайшд “Хөх цавьйЩё^ёщёИДбхойн үйлдвэрийн тесөл”


эсвзл “Төсел” гэх)-ийг;2001 оноос хэрзгжүүлж эхэлсэн.


1.2. Хөх үоавын Цемент-Шохойн үйлдвэрийн Техник, эдийн засгийн үндзслэл


/цаашйд: “ТЭЗҮ" гзх/-ийг Олон улсад Шрддөг етандартын дагуу Хөрөнгө


оруулагч захиалан гүйцзтгүүлж, Барилга, хот байгуулалтын i яамны


Барилгын Хөгжлийн Төвийн- ^барияшн-|үатериапын үйадвэрлэдийн


Мэргэжлийн Зөвлөлийн хурзг ааанаар 2014 оны £ з/гззр cap.WH-v-WHbr-.eflep


хэлэлцүулж, зөвлөмж дүшэлт гарпуушан,


1.3. Улс орны нийгэм, эдийн засгийн урт хугацааны тоггеортой-хөгжилд онцгой


" ".:ач холбогдол бүхий Хөх цавый' ЦеМёнт-Шохойн үйпдвэрййн төслийн


бэпглагдсан ТЭЗҮ-ийн дагуу сайхүүжилтийн хэмжэз нь 351,7 сая ам.доллар


бушу 563,1 тзрбум төгрөг боло:х:үул Хөрөнгө оруулалть i тухай хуулййн 20


■.дугаар зүйлийн 20.1 дэх заащад тусгагдсан Хөрөнгө бруулалтын гэрзз


обайгуулах нөхцөл, шаардшгыүбүрзн хангажгбайгаа болно.


1.4. Үйлдзэрийн үндсэн ба туспг* тонгг ~е*еөрөмж чь Данийн Вант Улс, БНЭУ,


БНХАУ. АНУ, БНТУ, ХБНГУ, Бельгийн Зант Уго, БНИУ, БЫГТ> Испанийн


Вант.Улсын үйлдвэрүүдзэс нийлуүлэгдэжүинженеричг угсарч с/урилуулах,


збвлөх үйлчилгээний менежментийн гэрээг Данийн Вант Улсын “Эф Эл


Смйт” (FLSmith) комланитай байгуулсан. "Үйлдвэрийн барилга угсралтын


ажлыг БНХАУ-ын “Жиансу Хэнгюуанг Интернэйшнл Инженеринг Ко.Лтд”


/Jiangsu Hengyuan Internationa! Engineering Co., Ltd/ компани гэрээний үндсэн


дзэр гүйцэтгэж байгаа.


1.5. Хөренге оруулагч нь 2014; оны 4 дүгээр сарын 16-ны едрөөс Хех цавын


Цемент-Шохойн үйлдвэрийн төслййн үйл ажиллагааг тусгаарлаж, өерийн


100%-ийн эзэмшлийн “МАК Цемент” ХХК-хйг үүсгэн байгуулсан. Цаашид
з


Хөх цавын Цемент-Шохойн үйлдвзрийн теслийг “МАК .Цеменг' ХХК


хэрзгжүүлнз.


1.6. Хөх цавын Цемент-Шохойн үйлдвэрййн бутээгдэхүүн үйлдвэрлзхэд


шаардлагатай түүхий эдийн ордуудыг Хөрөнгө оруулагч дор дурьдсан ашйгт


малтиалын тусгай зөвшөөрлүүдийн үндсэн дззр ззэмшиж байсан бөгөед


эдгэзр тусгай савш^врлийг Төслийн к<ж.«анид шилжүүлсзн. Үүнд: 7


1.6,1 Дорноговь ;айр.' •ийн Да. э s .-аг.= суг^ь - нутаг Манж тодгойАзртэй


37.57 ге-тар '■албай б, 'Ий :liV-0l:6735 тоот ашиглалтын :тусгай


.....зевшөөрөл;


16.2. Дундговь айг'*лн Дэлгэрх-. вгайү.. сумын. унутаг Щирэзгийн хендйй


нзстэй 163:25 гектар; ■талбай бүхий MV-016898 тоот үашитадтын


тусгай зевщөөрөл; '


: 1.6.3. До.рноговь аймгийн Дал анжаргал анлдудоын нутаг Замын хөх толгой


нгртэй С 91 эктар ~албай 7 хий MV015572 toot ашйшаптын


туРга:Й1зөвшө'өр.@л;


1.6.4. Дөрнргрвь алмгийн Айраг: сумын нутаг Дөрвелжин нэртйи 76;89 гектар


талбай бүхий MV-Q16734 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл;


1.6.5. ||ррноговь::аймгий^Щалйнжаргалан сумын нутаг Билүүт нзртзй 273


гёктар талбай бүхий MV-009427 тоот ашиталтын тусгай зевщөөрөл;: ■


1.6.6. Дундговь аймгийн Баянжаргалан сумын нутаг Баргилт толгой нзртзй


23 гектар талбай бүхий MV-Q13653 тоот ашиглалтын тусгай


зөвшөөрөл;


: 1.6.7, Дундговь аймгийн Дэлгэрхангай сумын нутаг Зүүн хзеэг вэртэй 59:11


гактар талбай бүхий MV-015353 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл.


1.7. Хөренгө оруулалтьш гэрээний зохицуулалтад хамааргх хуулийн


зтгэздийн оноосой нэр, улсын бүртгэлийн болон татвар төлөгчийн


гэрчилгээнЙйЩугаар, хаяг:


МАК Цемент” хязгаарда.гдмал хариуцлагаүай-компани, Монгол УлсдД үусгэн


байгуулагдсан,.улсын бүртгэлийн дуЩрү®11478063, регистрийн дугаар


5830974, татвар төлэгчийн дугаар 5830974, Улаанбаатар хбтү Хан-Уул


дүүрэг, 1-р хороо; 19 хорёЬлбл, ЧингисййАёртн чөлөө, Төв байр-44 тоот,


1.8. Хёрөнгө оруудагчмйн нэр, 'бүртгэл, х.аяг:


“Йрнголын Алт” (МАК) хязгаарлагдмал хариуцл агатай комланй, Монгол


Удсад үүсгэн. үбайгуулагдсан, улсын ■ :6уртгзли0н дугаар ;9§)11071054,


ре.гмстркдугаар 2СА5025, Улаанбаатар хот, Xaw-Уул дүүрэг, 1-р хороо, 19


хброолол, Чингисийиергөн челөө, Төв байр-44тоот,

'■ Хрёр. Гэраэнмй зорилгр, хугацаа


2.1. . ..Хөрөнгө оруулалтый1:'::Тухёй. ,1хуулийн :.хүрэнд Засгийн газраас Төслийн


.■'■комланид эрх зүйн баталгааолгох, татварын болон үйл ажиллагааны орчйнг


тогтворжуулах, хөрөнгө оруулалтын' хэмжэз, зх үүсвэр, хугацаа, үе шатыг


тодорхойлох, татварый .болон татварын. ':'бусү мөн: зохицуулалтын дэмжлэг


үзүүлэх,мөн үйлдвэрлэх, борлуулах бүтзэгдэхүүний хэмжэзг тодорхойлох,


байгаль орчинд нелрелөх байдал, дэд:ДүтДййн болон бүс нуггийн хөгжил,


ажлын байр шинззр бий болгохтой холбогдсон харилцаанд Талуудын здлзх


эрх, хүлзэх үүрэг, харйуцлагыг тодорхбйлбн зохицуулахад энзхүү Гзрззний
4

 зорилго оршино. ' "■


2.2. .Энэхүу' Гэрзэ нь Талууд гарын .усэг зурж баталгаажуулсан өдрөөс эхлэн


хүчйн төгөлдөр мөрдөгдөж Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн 20 дугаар


зүйлййн 20.3-т заасны дагуу 24 /хорин дөрвөн/ жилийн хугацаанд хүчинтэй


байна.


Гурав, Твспийн ком - ~гмн үйл ажиллагаа,

жвренгө. орщйалт..


3,1 : Тврадйн компани .н хэрэшүүлж буй Хөх цавын Цемент-Шрхрйн--:үйлдвэр


жилдзз 901 тонн чулуунцар /клинкер/,2Щ 62.5, ОРС 52:5, ©Ш 42:5


төрлийн 1 045:000 трщ^йер-, 100;000:тонН:барилгын болон металлургийн


сайн чандрын шатаасанадрхой-үйлдвэрлэнз,


3.2. Үйлдврридощйн үйл ажиллагаа нь байгаяь орчмнд эзлтзй, здийн заегийн үр


ашйгтай байна.


3.3 ТХөрөвдө ;©руулагч Hb “fapal байгуулагдсан өдрийг хүртэл нийт 266,5 сая


ам.доллар буюу төгрөгийн ам.доллартай харьцах түүхэн ханшийг 1,480.0


(нэг мянга дөрвөн зуун наян) төгрөгөөр тооцон хөрвүүлэхэд'393.4 тэрбум


төгррЩйн -хөрөнгөлЩ^улйлтьш хийсэн. Хулзэгдэж буй хөрөнгё-збруулалт


болШ:85;1 сая ам.долларыг знэхүү Гзрээлбайгуулагдсан өдрийн Монгол


Банкны ханшаар тооцрхрд 169.7 тэрбум төррелболно.


3.4 Төедийн хэрзгжилтийн явиад Төслийн компани, Хөрөнгө оруулагч нь


ШаарЩагатай тохиолдолд тухайн жилийн хөрөнгө оруулалтын хэмжзэнд


:в:ёрчлёлт'оруулж болно. :

Ns Хөрөнгв; рруулалтын Херенгө оруулалтын


хугадйа/оноор/ хэмжээ


(сая а!й.Дбллар>


' 1. 2001-2015 бугеу өмнө хмйсзн хөрөнгө


оруулалт 266.5

..?•; .20l5-2Q1f он 31.0


1:3. 2CYS-2017 : J 30


4, 2017-2018 он 15.7


5. 2020-2022 он 8.4

6. Нийт 351.6

3,4.1. Төслийн үлдэгдэл хөрөнге оруулалт-болох 85 сая ам.долларыг дараах


эх үусвэруүдэзс санхүүжүүлнэ/л


- Засгийн газрын.12014 оны 7 дугаар сарын 04-ний өдрийн 218 дугаар


тогтоолын дагуу ХёхҮдавын'::1Д.ёҮ«ент-Шохойн үйлдвэрийн твсөлд


Монгол Улсын Хөгжлийн:банкаа'р,дамжуушн олтохоор шийдвэрлэсэн


87.5 сая ам.долларын'үлдэгдзл'31 сая ам.долларын зээл;


- Гадаад улсын банк эсвэл бусад банкнаас авах 30' сая ам.долларын


зэзл;


- Хөрөнгө оруулагчаас оруулах 15.6 сая ам.долларын хврөнгө


1 оруулалт;
/


5


 - Төслийг ашиглалтад оруулахтай холбоогүй үйлдвэрлапийн. :6ус 8.4


сая ам. долларын хөрөнгө .рруулалтйГ:;:2020-2022 онуудад Төслийн


компанй ■:өөрйЙ'н'^йЛ'ажиллагааны орлбгоос санхүүжүүлнэ.


3.4.2. Хөх цавын Цёмент-Шохойн үйлдвэрийн теслийн хөрөнгө оруулалтын


зорйулалт,' задаргаа:


' ' 'Зориүлапт Зардая"


/ам.'ДРллар/ ..


1. Зарилга байгуж-змж '.■;;Ф4б,ет7,424


■ 2. Дэдбүтэц ; ЗЭ, 849,585

з. : Тоног төхйөршж 121957,497


4. Тзэврийн хэрэгсэл 4.: 74,923

5. Тавилга эд хо гшил 1,485,970


6. Биет бус хөрөнгө 6,547,425


7. Эргзлтийн ХӨрөЩ: : 1Щ)Хт

8. Гаалийн татвар +41ӨАТ 2 25,497,543


: 9. i Дэзврийн зардал ү 8 : ; v:v: 15,Ө88Щ)


10. Шагадлашгүй зардал ү 2,755,393

11. нийт 351,664,000

3.5.: Төслийн компани нь үйлдвэрлэсзн бутэзгдэхүүнзэ зах ззапийм үнззр


худалдан борлуулах, тээвэрлэх, зкспортяох ба хуулиар хориглоогүй бусад


уйл; ажиллагааг холбогдох хууль тогтоомж, дүрзм журмын дагуу явуулж,


~ олсон орлогбо чөлөөтэй захйран’зарцуулзх;зрхтЖ ......... .............“.....


3.8. ТөрЛййн компани нь тухайн жилд үйлдвзрлзх бүтзэгдэхүүнийхэз хэмжззг


■■■■зөрийн эрхийн хэмжэзнд тодорхойлох бөгөёй'"шаардлагатай тохиолдолд


өөрчлзлт оруулж болно.


3.7. Төслийн компанийн үйядвзршсэн бүгззгддхүүний'борлуулалтын үнэлгэзг


Теспи/ч компанийн мздүүлсзн үнэлгээгээр tgblho. Харилдан хаШаарал


бүхйй зтгзздтзй байгуулсан гэрэзний^ үнййг. тодорхойлоеддр Аж ахуйн


нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн 11 дүгэзр зуйлийн 11,1-т


заасныг баримтална.


Дөрөв. Татварын орчим


4.1. ■■■■"■ Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн 20 дугаар зүйллйн 20.4-т заасны дагуу


энэхүү Гэрээний 4.3-т заасан татварын орчин Гэрзэний нийт хугацаанд


Төслийн компанийн хувьд тогтвортой байна.


4.2. Төслийн компани нь зөвхөн энэхүү Гэрзз байгуулсан өдөр хүчйн тегелдер


үйлчилж байсан ' Татварын өрөнхий хуулийн 7 дугаар зүйлд заасан нзр


төрөл, ангиллын татваруудыг төлөх бртёд шинззр хууль батлах, хууль


тоггоомжид нэмэлт оруулах замаар бий болгосон татвар, мөн


Тргтворжуулсан татвартай адилтгах зорилгоор бий болгосон татварыг төлөх


/I үүрэг хүлээхгүй.
6


 4.3. Засгийн газар нь дор дурьдоан татвар, төлбөрийг Гэрээ байгуупсан едөр


хүчин төгөлдөр мөрДөгдөж буй хууль тоггоомжид заасан хувь хэмжээ,


аргачлал /цаашид “Тогтворжуулсан татварын хувь хэмжээ гэх/-аар>


тооцож ногдуулахаар энэ Гэрээний хугацаавд-тёгтворжуулна. Үүнд:


4.3.1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар;


4.3.2. Ашигт малтйалыннеөц■ашигласны телбер /роялти/;


4.3.3. Гаалийн албан татвар;


4.3.4. .ЙэМэгдсёи;арттййн'|Й$антатвар.

4.4. Тогтворжуулсан татвараас бусад татварыг үл ялгаварлах зарчмаар Төслийн


компанвд лоадуулна. ■ i


4.5. ;оБэрээ хр1йН1төг©]здөр;:байх хугацаайд татварын хууль тогтоомжид өөрчлөлт


' орснсюр .Сэрзэний 4.3-т заасан Тогтворжуулсан албан татвар.Зтөлбөрийн


хувь хэмжэ? буурах тохиолдол^ <өр-энгө оруулалтын тухай.хуулийн 1<


дугаар зуйл/йн 13.4-т заасн.ы дагуу Төслийн компанйүу! өөрчлотгөд


хзмаарах ба к:-'.-эгдүүлэх өөрнпөлт орсон тохирлдолд хамаар.ахгүй:


:4.'б. ТатварЫн буурсан хувь хэмжзз нь нэмэгдсэн тохиоддолд ТөслиЗн компанй..


. • нь ГзрзЭ:;.байгуулах:ү'еййн ТогтвЬрж-. /юан татварын хувь хзаджзз- мердөнө.


"'4,7. Төсшйн ■компанийн үйл ажиллагааь зардльж Лж ахуйн нэгжийн орлогын


албантатварьш тухай хуулийн,:12 дугаар,,зуйлийн 12.1-т заасншдагуу албан


татв.ар'.'"..н.огдох дрдогоос ivxaeax, тобЦрХ' аргачпал нь знзхүүОТэрэз


байгуулагдсан өдөр үйлчилж буй хур?ь тогтоомжийн дагуу Гзг-пнйй


хуггцаанд тогтвортой мөрдөгдөнө.


4.8. Нэмэгдсзн өртгййн- аябан: татварын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн


: : 13,1.1:6-д заасны. .■Йа^ч-ч^^.ИЙн-.-чкбмпанийн экспортод гаргасан


бүтэзгдэхүүнийг нэмзгдсэн өртгййн албан тагвараас чөлөөлнө.


4.9. Төслийн компанййн татварын тайлангаар гарсан алдатдлыг Гзрзэ


байгуулагдсан б||өр;::Щ<ин; төгөлдөр;:;МёрЩШөж байгаа хууль, тоггоомж,


чжурмын дагуу д^р^ашЩЛ1*Р#р/ жилийн албан татвар ногдуулах орлогоос


дараалан хасч тррцно. Апбан татвар нрщуулах орлогоос жил бүр хасагдах


алдагдлын хэмжзз нь 'тухайн жилийн апбён татвар ногдуулах орлогын 50


хувиас хэтрэхгүй.


4.10. Төслийн компанийн нэг жилээс дзэшхи хугацаанд ашишах хөрөнгийн


элэгдэл хорогдлын шимтгэл, хөрөнгийн ангиллыг дараах байдлаар хооцно.

Үндсэн хөрөнгайн Ашиглах |1лэгдэл'00 Хөрөнгийн


IIs I хуШр|а


бүлзг 1 Ш iiife тШцох аргаО ангилал

Шулуун


1. Барилга байгууламж 40 шугамын


аргаар


Мащин механизм, Шулуун Барилга,


2. 10


. техник, тоног шугамын байгууламж,
7


 төхөөрөмж, тээврийн аргаар уурхай - болон


хэрэгсзл уурхайн дэд


бутцзд


суурилуулсан


машин механизм,


тоног төхөөрөмж


'ХШпьютер, түүхий эд Шулуун


"3. ■анги, •• программ 3 шугамын


хангамж аргаар

4. Ашиглалтын хугацаа 1 Шулуун ;


нь тодорхойгүй биет 10 [ шугамын


■бус хөрөнгө ! аргаар


Щйглалтын хугацаа ■


нь тодорхзй биет бус Хүчин Шулуун


жөрөнга, /Үүнд ашигт


маптмалын 7ӨГӨЛД Эр шугамын


45. байх


хайгуульболон хугацданд


ашиглалтын тусгай аргаар


зөвшөөрел хамаарна/


Уб:;:.!;::;::: ■ i


Шулуун


6. Буеад.үндсэн хөрөнгө 10 шугамын


аргаар


;


Үйлдвэрлзл,


технояогийн паркийн Шудуун


удйрдлага, нзгжийн


7. үйлдвзрлзл, шугамын


техчогогийн : парк 20


дотдрхи барилга, :аргаар:::


байгууламж


Үйлдвэрлэл,


х1ШйяёЩЙн :паркийн


уййрддага»; нзгжийн ■ Щулуун


үйлдвэрлэл,


8. технологийн парк 3


доторхи шугамын


■үйлдвэрлэлййн


:зррйулалттай машин, аргаар


;ЙёХШйШ,:;''' техник,


тбног төхөерөмж

4.11, Знэхүү Гэрээ байгуулагдсан едрөес өмнө Хөх цавын Цемент-Шохойн


үйлдвэрийн ' төслийг санхүүжуүлзх зорилгоор Херөнгө оруулагчийн


санхүүгийн балансад тусгагдсан боловч үйл ажиллагааны үр дунгийн


трйланд' тусгагдаагүй зардлыг Төслийн ком.панийн албан татвар ногдох


орлогоос хасч тооцно.


4.12. Төсөлд .зор.йулан Хөрөнгө оруулагч болон Төслийн компанийм авч


/ ашипласан зэздийн хүүгийн төлбөрийг албан татвар ногдох орлогоос хасч

3


 тооцно,


4.13. Засгийн газрын 2015 оны 190 дүгээр тогшол.ын дагуу Хөх цавын Цемент-


Шохойн үйлдвэрийн бутээн байгуулаггшн ажилд зориулан Хөрөнгө


оруулагч, Төслийн компанийн импортолсон, цаашид импортоор оруулж ирзх


техник, тоног техеөрөмж, тууний иж бүрдэлд ногдох гаалийн болон


нзмзгдсзн ертгийн албан:'татварыг гаг' чйн бурдүзлзлт хийснэёс хойш 2 жйл


хүртэлх хугацаагаар хбйшлуувах; :ба татварШн зргзн төлөлтийн хуваарййг


ёттщ яамтай:;байгуулах гэррзгазрзрхицуулна.


4; 14. Знзхүү Гэрээ байщлагдахаас'өмнө Хөрөнгө оруулагч.. Төслийн компанийн

хййсэн; Щ:лийн1уйл ;;ажиллагаанд үл хамаарах аливаа тэрзэ, хэлцзл нь


энэхүү Гзрээнд хамаарахгүй.
Тав. Татварыи:'.бус хврөнгө оруулалтын дзмжпзг

5.1' Засгийн газар нь ТөслййН компанид дор дурьдсан татварын бус херөнгө


оруулалтын дэмжлэгийг узүулж болкс /унд:


5.11. Газрыг "60 хүртэл. жилзэр г сээний үндсэн дээр ззшшүүлэх, уг


хугацааг гррээний анхны «©xip эр нэг удаа 40 хүртзл Шлээр;суцга^;


5.1.2. Төсли.йн .болов д-д бүтцийн '■ .рилга угс эалтын _ лыг гүицэ -зх -д


Хөрвнг©::0.руулал~оЧ тухай ху лийн 12 д/ : ар с 'лийн 12.1.2 дзх


хэсзгт.заасан дэмжпэг1114' 'l'il iiil:


5.1.3. Гадаадын 5анк санхүугийн байгууллагаас Төсөлд зорйулж зээл авах


тохислдолд Засгийн газрын.:Шошмжйт::дзмжлзг;


5.1.4. Хуульддаасан бусад дзмжлэг.


Зургаа. Хүггамык эруул эдз;вдг байгаль орчинд вөлөөлөх байдал,


сөрөг нөлееяяийг бууруулах арга замын талаар


6.1 Төслийн компани нь Монгол Улсын “Байгадь:орчныг хамгаалах ,тухайи бащ


хуулийн хүрзэнд үйл ажиллагаа явуулна,


6.2. Төслийн компани еөрийн зззмшиж. ащщлаж буй газар, тусгай зөвшөөрлийн


талбай;. Мо.чгол Улбын хууль тогтөбШү тандарт болон апбн улсад


тавигддаг стандарт, ’ шаардлагын лагуу байгаль орчныг хамгаалах,


тёхнйкийн болон биологййн нөхөн сэргэзлт хийх ажпыг бүрзн хариуцна.


6.3. Төслийн компани -ь байгаль орчнь| нелөөгшийн.:Нарийвчилсан үнэлгээг эрх


''бүхий"::ллзргзжлий!- Зайгууллагаар хийлгэж, холбогдох төрййн байгууллМгаар


баталгаажуулан түүнййг;иөрдбж';:ажйллана.


6.40 Төслийн комлани '.ныбайгаль; дрчнь! менежментийн төдевлегеө болон


хөндле-гхйн шичжээчийн такланг гг.он нийтзд нзэлттзй байлгаж, орон


нутгийн иргздийг холбогдох мэдээлдээр хангана.


6.5. Теслийн коипани нь: .'..'■үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны улмаас байгаль


■' орчйнд учйрч: буй нөлөвллийн талаар орон нуттийн иргэдтзй зөвлөлдөж,


холбогдох арга хзмжзз авч ажиллана.


6.6. Төслийн компани нь байгаль орчныг хамгаалах чиглапээр тухайн жилд


төсөвлөсөн зардлыг хууль тогтоомжид заасан тусгай дансанд байршуулна.


6.7. Теслийн компани нь байгалъ орчны менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан


тухайн жилийн байгаль хамгаалах нөхөн сэргззх арга хэмжэзг гүйцэтгэн,
9


орон нутгийн комисст хүлээлгэн өгч дүгнэлт гаргуул на.


6.8. Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны үр дүвд агаар, ус, хера амьтан, ургамал


болрйтазрын хэвлийд ноцтой сөрөг йёйөё үзүүлсэн нь тогтоогдвол Теслийн


компани нь туүний үр дагаврыг арилгах, давтан гаргахгүй байх арга хэмжээг


авчажиллана.


6.9. Төслййн компани нь уурхайн хаайтмн үменежментийн төлөвлөгөөг

боловсруулж ажиллах ба уурхай хаахүед тавигдах шаардяагыг холбогдох


хууль тогтоомж, дүрэм журмын дагуу бүрэн биёлүүлэх үүрэгтэй.


.....Теслийн компани нь уурхайн :хаалтын нөхен бёргээлтийн дараа талбайг


у эдийй; засгийн эргэлтэд оруулах талаар судалгаа, щинжилгээ хййж


төлөвлөгөө батлуулан ажиллана.


6.11. Тесяийн коадпани нь Төслийг хэрэгжүүлэх явдад биологййн олон янз


байдлын дүйЩ/лэн хамгаалалтын төлөвлөгөө ббловсруулж, орон нутаггай


хашран ажйЩёна.

Долор. Бүс нутгийн хегжилд оруулах хувь нзмэр


: 7.1, Орон нутгийн- засаг захиргааны зүгээс хэрэгжүүлж буй нийгэм» эдийн заөгийн- -


л үхөгжпийн бодлрго, үйл ажиллагааг Төспийн компани дэмжин ажиллана.; :


: 7.2х; ^Төслийн комггани нь бүенутаг болон орон нутагт хэрэп-күүлэхлийгэй, эдийн


засгийн хөгжшйн хөтөлбөр, үйл ажиллагаагаа ил тод, харйуцлагатай, олон


нийтийн оролцоог хангах зарчмын үндсэн дзэр явуулна.


:7.3. : Теслийн компани нь Ашигг малтмалын тухай хуутдайн 42 дугаар зүйлд


заасны дагуу йутгийн захиргааны байгүуллагатай гэрээ байгуулна.


7.4. Төслийн компани нь Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сум болон тус


аймгийн. бусад сумдын иргздийг еургах, ажлын байраар хангах талаар


■Үэргүүн зэлжинд анхаарна,1' ■


':-.::7.5;"'---7өсяийн компани ньдйррноговь 'Дймгайн Даланжаргалан еуаданд 120


ощүхдийн цэцэрлзгийн Шрилгыг өерййн"хёрөнгөөр'барьж'х^дазл-эн өгнө.


о7.6ү Үрёсшйн компани нь^оХөх ьавын Цег.энт-Шохойн үйвдвэрт: • "бараа


■ ■'■ёутззгдзхуүн, ажил үйлчилгэз; нийлуулэх иргэн, аж ахуйн нзгж


■файгууллагуудыг дэмжин^ажиллана. ■ '


7.7. .'ТГёрлийн компани нь-нутгийн өөррө ■;уд,ирдах 'байгууллагатай ухамтран


■'■үубайгуулсан “МАК Дэд'6аня-шйн үйл ажиллагааг орон нутгийн ард йргэдэд


■ Хрэлттэй, т тод явуулна.


•■•7.8.' '■Гдёь нутгийн мал ажхахуйн үндэс болсон тзмээн сүргийн тор толгойг


нэмзгдүулэх, малчин ардмргздийн амьжиргаанд дзмжлэг үзүүлэх -зорилгоор


Хөрангө -оруулагчийн: санаачилсан “Ботгонд бонус” хөтелберийг Теслийн


компани знзхүү Гэрээний хугацаанд үргзлжлүүлэн хзрзгжүүлнэ.


7.9. Төслщн крмпани: нь орон нутгийн ард иргэдийн ёс за.ншил, өв уламжлалыг


хүндзтган -ажиллана.


7.10. Төслийн компани нь үйлдвэрлэлийн хэрэгцэз, зориуяалт, шаардлапа,


чанарын үзүулэлтийг хангаж байгаа тохиолдолд бараа, материая,


техникийн сэлбэг, зд ангийг Монголын үндзсний компани, аж ахуйн нзгжззр


гүйцзтгүүлэхэд давуу эрх олгож ажиллана.10


 Нэйм. Дэд бүтэц, газрын харилцаа

8.1. Засгийн газар нь эрчим хунний холбогдох зөвшөөрлийг Төслийн компанид


аль болох шуурхай олгох: бөгөед зөвшөөрлийг Эрчим хүчний тухай болон


бусад холбогдох хууль тогтоомж, дүрзм журмаар зөвшөөрсөн хамгийн дззд


хугацаагаар -олгож, сунгуулах зрхтэйгээр знэхуу Гзрззний хүчинтэй


хугацаанд Рлгөно.


8.2. Хөх цавын Цөмент-Шохойн .. уйлдвзрийн хзрзгцэз, шаардпага, бүтззн


байгууЩлтыН: йжль!г хугацаанд ;нь гүйцзтгахийн тулд зрчим хучний хамгийн


зохистой,::Найдвартай эх девзрээр ханпах ташар Засгийн газар, Хөрөнгө


оруулагч:Төслийн компани хамтран ажиллана,


8.3. Засгийн газар Хөх цавын Цемент-Щохойн уйлдвзрийг эрчим хүчзэр


хангахдаа зрчим хүчний зх үүсвзр, үнз,; тариф, төлбөр, хураамжийг үл


ялгаварлах зарчимд тулгуурлан тогтоонсх;


8.4. Хөх цавын Цемент-Шохойм үйлдвэрт шаардагдах усны хзрзгцззг хангах


зорилгоор гүний усны неөцийг ашиглах зайлшгүй шаардлага пареан


тохиолдолд холбогдох зөвщөөрлийг олгоход Заегмйнжазар дзмжлзг үзуүлнз.


8.5. Теслийн компани нь өөрийн рэмшлийн дэд бүтцийн тодорхой байгуулащс,


түүний үйлчилгээг Хөх цавын Цемент-Шохойн үйлдвзрийн үйл ажиллагаащ


саад учруулахгүй байх нөхцөлд бүс нутплйн хэрэгцээнд зориулан иргэн, аж


ахуйн нзгж байгууллага, орон нутшйн болон бусад гуравдагч зтгзздзд


гэрэзгэзр ашйглуулж бОЛНО;


8.6. Твелийн компани нь үйлдвзрлэлийн үйл ажиллагаанд нэмэлт газар


шйардагдах тохиолдолд газар зззмших, ашиглах хүсзлтийг төрийн


захйргааны болон орон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагуудад гаргах ба


Засгийн газар дэмжлэг үзүүлнз.

8.7. Уул уурхайн зориулалтаар ашигласан газрыг нөхен сэргззхтэй холбоотой


;'|үх асуудлыг Газрын тухай хууль, Ашигг малтмалын тухай хууль, газар


. ашиглаХ:';..' гэрзз,. Байгаль орчинд нөлөелөх байдлын нарийвчилсан


үнзлгзэ.ний тайлан, аден энэхүү Гэрззнд тусгайлан заасны дагуу Төслийн


компани бүрэн хариуцна.

8.8. : Шаслййн компанийн.эззмшиж, ашиглаж буй газраас тусгай хэрэщэз, тусгай


хамгаалалт, нШцвд';.: тодорхой хзмжээний газрыг авахтай холбоотой


харилцааг Газрын тухай хууль, тогтоомжийн дагуу зохщуулж, холбогдох


нөхөн олговрыг одгрнр.;


8.9. : Хуульд заасан хугацаа дуусгавар болохоос бусад тохиолдолд, мөн Газрын


тухай хууль, тогтоомжид заасны дагуу Талууд харилцан тохиролцоогүй бол


Твслийн компанийн газар эзэмших.. ашйглах эрх хүчин төгөлдөр байна,


Газар эззмших, ащиглах гзрээ дуусгавар болох тохиолдолд тухайн газар


дззр байрлах Төслийн компанийн өичлелд байгаа үйядвэр, барилга


байгууламж, шугам сүлжээ, хөдлөх, үл хөдлөх херөнгийн өмчлөгч нь


Төслийн компани хэвээр байна.


11


8.10. Төслийн компани нь улсын болон орон нуттийи чанартай авто зам,


дамжуулах хоолой, бусад тээврийн байгууламжийг барьж байгуулахдаа


Монгол Улсын хууль тргтоомж, дүрэм журмыг дагаж мердөх бөгөөд Монгбя


Улсын авто зам, тээврийн нэгдсзн оулжзз, хөгжлийн стратеги бодлоготой


уялдуулна.


8.11 Засгийн газар нь Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.110-д


заасан нөхцпийг хангэсан тохиолдолд Төслийн компанид газрын төлбөрийн


хөнгөлөлт, чөлөелөлт үзүүлнз.
Ес. ХеделмөрйМН-жарилцаа, хөдөлмөр зрхлэлт


9.1 Төслийн компани нь Хөх цавын Цемент-Шохойн үйлдвэрт ажиялйх инженер

техникийн ажилтан, ажиллагедыг сургалтын тусгай төлөвлөгөөний дагуу


дотоод, гадаадын их, дззд сургууль, мэргэжлийн сүргалт үйпдьзрлзлййн


төвүүдэд давтан сургах ба:мзргэжилтэй;:ажилтан щинззр бэлтгзнэ.

9.2; Төслийн компанийн нийт ажйллагсдьш 10 хүртзж хуеьд хуулв тогтоомжийн


дагуу хөдөлмөр эрхлэх зөвшеврел авены уүндезн дззр гадаадйн ажиллах


хүч, мзргзжилтзгГажшлуупж болно. : У ; ®.У.У- ™ у-


9.3 Бүрзн автомат; хуурай аргын технологил'Я^р"'"суурилса>г'гащаадын ижил


төстэй үйлдвзрт Монгол Улсын инженер, техникийн ажилтнуудыг

дадлагажуулан сургана.

:9й: Хөх цавйм Цемент-Шохойн үйлдвзрийн төслийн барилга бүтээн байгууяалт,


туршйлт тохиргро, зүгшрүүдэлтийн ажил, Операторым үйлчилгзэ үзүүлзх


/Gperation and Maintenance(6&M)/ тзрзэний; Дагуу зайлшгүй шаардлагатай


гадазд ажиллагсдын Монгол Улсад оршйн суух, хедөлмер эрхлэх


.зшШөөрлййг Засгийн газар холбогдох хуулийн дагуу олгож, хугацааг


сунгахад дзмжпэг үзүүлж ажиплана.

Арав, Засгийн газрын зрж, ^үүрзг

10.1 :3аегййн газар нь Төслийн компанийн үйл ажиллагаагаа явуулах татварын


бохюн тогтворжуулсан татварын орчинг знэхүү Гзрэз хүчин төгөлдер байх


хугацаанд тогтвортой байлгах үүргййг хүтзнзУ:


10.2' 'Заегийн газар нь энзхүү Гэрэзний хзрэгжилтийг хангах, Гэрззнд заасан


/Хащын:. дорилтуудад хүрэхийн тулд боломжит бүх арга хэмжээг авч


ажйллана.,.

10.3. Энэхүү Гэрээ хүчин төгөлдөр болмогц Засшйн газар Гэрээний нөхцөл, бусад


/мэдэгдлййг холбогдох яам, агентлаг, төрийн захиргааны ба орон нутгийн


;байгууллагуудад хүргүүлнз.


1.0.4 Засгийн газар нь үйлдвэрлэл зрхлэх, Төслийн үндсзн болон туслах үйл


ажйллагаанд холбогдрх зрх, тусгай зөвшөөрлййг холбогдох хууль тоггсомж,


журамд зааснаас бусад тохивлдолд Г зрээний хүчинтэй хугацаанд


цуцлахгүй, хүчингүй болгохгүй.12


 10.5 Энэхүу Гэрээний хугацаанд Төслийн компани, Херөнгө оруулагчийн хөдлөх,


үл,:.:хедлөх : хөрөнгө» тэдгээртэй холбоотой ' эрх, оюуны • өмч," туегай.


завшёерлийг Засгийн газар хууль бусаар ■ хураан авахгүй, төрийн өмчид


шйлжуүлзхгүй.

10.6 Хөх цавын Цемент-Шохойн үйлдвэрийн үйл ажиллагааг хзвийн явуулах


ууднэзс Хөр.өнгө оруулагч болрн Төслийн компаниас .Засгийн газар, төрийн


■ захйргааны байгууллагад^хандан гаргасан шаардлагатай бүхйй: л ::эрх,


:: зөвшөррөл, хүсэлтийг&нгол Улсын хууль тогтоомж, дүрэм журмын дагуу


шуурхай ;шийдвэрлэхзд Заегийн газар дэмжлэг үзүүлнэ.


10.7 Тесщйн компани, Хөрөнгө оруулагчийн аливаа эд хөрөнгийг хууль бусаар

дайчлан авахгүй, Хэрзв Монгол Улсын Үндсэн хууль бойон :бусад хууль


торгөомжийн дагуу нийтщн,-ашиг сонирхлын үүднээс дайчлан :авах шийдвзр


гарсан тохиолдолд Засгийн газар нь Тэслийн:компани, Хөрөнгө оруулагчид


учрах- .аливаа- хохмряыг' дайчйан. авах үёййн зах зээлийн унзпгрзгззр


■.хамтрантооцож нвхен опговрйг олгоио.,


10.8 Зссрийн газар ньЩрөнг© оруулагч, Төслийн кож- анийн хүсаптийг үвдэслэн


^ санчуүгийн'дзмжл.эдүзүүлж болно. '...............;г'ү.,.

10.9 Заспййн: дазар н.ь: ;энэхүу Гэрээний хэрэгжилтсл хяналт .тав.йх :зорилгоор


--Херөнгө ооуулагч''1болон Төслийн компаниас холбогдох"мэдээ, тайлан


■■■ гаргуулах, Төсшйн.уйлдаэртэйтанилцах эрхтэй.


10.1:0 Засгийн газар . нь. Хөррнгө ..рруула.гч ,;болрн,: :Төслийн шмпаниас энэюуү


Гэрээгзэр хүлэёёэн үүргэа бйёлүүлэхийг шаар^зх» биелуулзэгүйн улмаас


үүссэн хохирол, ногдуулсан татварын зерүүг нзхзмжлэхэрхтэй.

Арван нэг. Тослийн юэмпанийи эрх, үүрэг

ү1;1.1;1::Хөх давЙн.Цемент-Шдхойн үйлдвэрг оруулсан Төслийн гамранийнүхөренгв


брууяалт :нь Монг.ол Улсын Үндсэн хуулъ, Хөрөнгө оруулалтын тухай хууль


1болрн убуеад хууй?ү1ргтоомж, дүрэм журам. Монгол Улсын олон улсын


.. ....'гзрээгаэрбаталгаажсан эох зүйн хамгаалалтадбййна,


11.2 Теслийн компзни нь Хөх цавын ;Цемент-Шохойн үйлдвэрийн өдер тутмын


үйл'ажиллагаауудирдан зохион байгуулах, компанийн санхүүгийн-асуудлыг


бив; да:ан шийдвррлэх эрхтэй.


113 Тесл.йЙн компани ::;нь' Гэрээний 3.1-т .■заа:сан;;:>р/чин чадал бүхий үйлдвэрийг


7 барЩбайгуулах, Тзрээний 3.3-т заасан хөрөнга оруулалтыг хийх үүрзгтэй,


14;.4' Т|слййн компани :НР'ашигт малтмалын'';М\/-Шб735! MV-01.6838, .MV-015572,


МУ--016734, ::ВД\/-0'С)9427, WV-013653, MV-015353 тоот ашиглалтын тусггй


зөвшөөрлийн талбайд ашигт малтмал хайх, ашиглах,. . олборлох.


брловсруулах, бүтээгдзхүүн үйлдвэрпэхуйл^ажиллагаа явуулах зрхтэй.


11.5 Төслийн компани нь энэхүү Гэрзэгэзр хүлээсэн бүх үүргээ биелүүлнз.


116 Төслийн компани нь еөрийн тодорхойлсрн менежмент, маркетиншйн


зарчмын дагуу үйл ажиллагаагаа явуулах эрхтэй.13


117 Теслийн ксмпани нь бэлэн менге, техник, тоног техөөрөмж, түухий эд, бараа


материал, оюуны ослон аж уйлдвэрийн өмчййн эрх зэрэг хөдлөх, үл хөдлөх


хөрөнгийн бүх хэлбэрээр хөрөнгө оруулалт хийх зрхтэй.


11.8 "Гөслийн компани нь Монгол Улсын болон бусад улсын арилжааны банкинд


данс нээж сонгосон валютаараа гадаад гүйлгээг чөлеөтэй, саадгүйгээр хийх


. ■.■зрхтэй.


11.9 Төслийн компани йь Засшйн газраас энзхуу Гэрзэгээр хүлээсэн үүргээ


биелүүлэхййг; шаа^«,А£иелүүлээ1уйн улмаас өөрт учирсан хохирлоо


нэхэмжлэх зрхтзй. '■


11.10 Теслийн шмпани нь'хөрөйге оруулалт, Төслийн хзрэгжилтийн талаарх


тайяанг дараа жилийЙУйЩүгээр уди.ралд'.;.;б:аггаан Херөнгө оруулалтын


асуудал зрхэлсзн төрийн :захйргааны;'байгуулл'агад өгөх үүрэгтэй.


11.11 ..Төрлийн комлани нь бутээгйз'Хүунзэ11ур:БДчйг1ан худалдах замаар олсон


■ррлого, санхуүжилтийг гадаад улсын ■ банк, санхуушйн байгуул.пагад


төвлөруүлэх, ЗЭЭЛДҮҮЛЗГЧИД щууд 1ШГЩЦЩЩ дрхтэй бөгөөд үүнзэс бусад


токйоЛдолд үйлдвэрийн орлогыг Ионгол Улсын арилжааны банкинд


төвлөруүлнэ.Арван хоёр. Хөрөнге оруулагчийк зрх, үүрзг


12.1 Хөрангө. друулар ,.нь.:;.'.;.Жөх цавын Цемент-Шохойн үйлдвэрийн төсөлтзй


холбротрй өөрийн нэр дээр гззмшйж байгаа газар эзэмших, ашиглах зрх,


хууль ' ■тогтоомжийн дагуу шжзгдсон бусад зевшеөрлүүдийг Төслийн


компанид шилжуүлнз.


12.2'' ..Эүзхүү!эрэз байвдлагдахаас'Өмнө..Хвх:'''!4авын Цемент-Шохойн үйлдвэрийн


төЬлййн бүтээн байгуулалтад зориулан. ҮХөренге оруулагчийн худалдан


аЙШй бараа бүтэзгдэхуүн,: ажйл уйлчилгэз. барилга байгууламж, машин


техних тоног төхөөрөмж зэрэг биет болон биет бус хөрөнгө оруулалт. ноу-


■хауг Теелийн компанийн өмчлөпд шштжуулнэ.


12.3 Хөренгө■''оруулагч нь Төслийн компанид шаардлагатай хөрөнгө оруулапт.


сангүужилтайг татах, зх үүсвэрийг тодорхойлбх, уйл ажиллагазнд нь хяналт


тавих эрхтэй.


12.4 Хөх цавын Цемент-Шохойн үйлдвэрт оруулсан Хөрөнгө оруулагчийн хөрөнгө


оруулалт нь Мо.нгол Улсын Үндсэн хууль, Хөрөнгө рруулалтын тухай хууль


болон бусад хууль тогтоомж, дүрэм журам,1Монгол Улсын олон улсык


гзрээгээр баталсаажсан зрх зуйн хамгааладтад байна.


12.5 ":Хөрөнгө''1.Рруулагч нь Засгийн газраас энэхүү Гэрээгззр хулзэезн үүргзз


бйелүүлэхийг шаардах, биелүүлээгүйн улмаас өөрт учирсан хохирлоо


нэхзмжпэх зрхтзй.


12.6 Хөрөнг.ө фуулагч нь Гэрзэний 3.3-т заасан хөрөнге оруулалтыг хуваарийн


дагуу хийнэ.


 Арван гурав. Гэрээ дуусгавар..::6опох, цуцлах


13.1 Энэхүү Гэрэз нь дараах тохиолдолд ; уусгавз" болно. Үүнд:


13.11, Гэрээний хүчинтэй хугацаа дууссаны дараа Талууд хугацааг


сунгаагуй бол:


13.12, Апь нэгтад нь Гзрээг.дуусгавар.б.олгох тухай хүсэлт гаргасны дагуу


Талууд харилцан тахирбпцсошВол; ■'


13.1.3. Түүхий здийн нөөц дууссан бөҮөөд: үйщвэрлэлийн үйл ажиллагаа


зогссон.


13.2. Энэхүү Гзрзз дуусгавар бйлерн н.е Төслийн змпани, Хөрөнге оруүлагчийн


•. эзШшиж ашичпаж буй зрх, тусгап зөвшөөргүүд, Төслийн компанй болон


Хөрөнге оруула1шае:,Застйй::Таззс, төрийн байгууллагуудтай байгуулсан


..бусадтзрззний эрх,:.үургайг:дуусгавар.болгох. хязгаарлах, :цуцлах үнд:эслэл


..бслохгул


13.3. Төслийн : компани, Хөрөнгө оруулагч. нь Гэрээгзэр .хүлэзсзн үүргзэ


биедуүйзэгүй тохиолдрлд Гэрзэг тудгэд:зүү.л.зх, цуцлах зрх Засгийн газарт


байна;


13.4. ^Гөслййн крмпани, Хөрөнге ор лагч нь Гэрээгзэр- хүлээсзн .үүр.гзэ


бк-.-чүлээгуй бс Засгк- газар ‘зрзэг түдгэлзүүлэх, цуцлах, татварын


■.чбЬлоп татварь' б,с д&»«жлзг, т. гворжуул&лтыг хүчингүй болгож 1йөХөн


...төпбер '';йэхзмжлзхззс'.Уемнө Төсллйн компани, Хөрөнгө оруулагч нарт


үрьдчилан мэдэгдэж'.үургийн зөр-лийг арилгах хугацааг 12 /арван' хоёр/


хүртзл сараар олгоно. у


13:5. Теолийн компани, Хөрёйгө оруулагч нь ЗаёШн газраас тавьсан шаардяагыг


худззн авснаас хойш Т /нэг/ сарын дотор тайлбар, санал, хүсэлт гаргаж


брлно.


13:6. .Гзрззний 1,3,4-т . зааеан хуга.цаа : нь тухайнуүүргийн зөрчлййг арилгахад


хүрзлцэхгүй тохйолдолд ТөРлийн К0мпани,:Хөрөнгө оруулагчийн хүсэлтийг


:Харгалзан Шар хүртзлх:хугацаагаар:1уйГаж;бЬлно,

Арван дөрёв. Давагда1мгүй::Хүч»1Н зүйлс


14.1 Давагдашгүй хүчин зүйлс гэдэгт газар хөдлөлт, хүчтэй салхи, түймэр, аянга,


үер, ган, зуд зэрзг байгалийн гамшиг, цадрагидзвхит бодисын хордуулалт,


олон улсын шинжтэй хилийн бормт хаагдаХ, хөдөлмөрийн маргаанаас


үүссэн өрген хзмжззнийзйлх замбараагүй байдал, нийтийг хамарсан өвчйн


тахал, дайн, дайн бухий байдал, хорио цззр зэрэг нийгмийн онцгой байдая,


цементийн үнэ буурч Төрлийн компаки алдагдалд хүрсзн, санхүү, эдийн


засгийн хямралаар уиалттаалан эдийн засгийн болрмжит цар хүрзз


хумигдсан зэрэг энэхүу Гзрззний аль нзг:таль1н хяналтаас давсан үйлдпийг


ойлгоно.


14.2 Давагдашгүй хүчин зүйлийн уладаас Талууд нь Гзрзэгэзр хүлэзсэн үүргэз


бүхэлд нь, эсхүл хэсэгчлэн биелүүлээгүй, зохмх ёсоор биелүупж чадаагүй


ббл тухайн давагдашгүй хүчин зүйлийн хугацаанд аль нэг тал хариуцлага


хутаэхгүй.


14.3 Давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас үүргзэ биелүүлж чадахгүй болсон Tan


нь знз тухай нөгеө талдаа бичгэзр шуурхай мэдэгдэх бөгөөд Талууд


боломжтой бух арга хзмжэзг авах, шалтгааныг арилгахын төлөө хамтрак


ажиллана.
13


 14.4 Эн.ахуу Гэрээний аль нэгтал Давагдашгүй.хүчин зуйлийн улмаас Гэрэзгээр


худззсэн "уүргэз бүхэлд нь, эсхүл хэсэгчлзн биёлүүлээгүй, эсхул


хойшлуулсан тохиолдолд давагдашгүй-хүчин зүйлийн үр дагаврыг арилгах


боломжит хутацаа -болон тухайн ажлыг зхлүүлэх буюу үргэлжлүүлэхэд


шаардагдах бзлтгэл ажлын бодит хугацаагаар Гэрэзг сунгана.

Арван тав. Маргаан шийдвзрлзх


15.1 Хэрэв Талуудын хорррнд энэхүү Гэрээ, түүний хэрэгжилттэй холбоотой


маргаан, санал зөрөлдөөн асхүп үйлЬйлголцол /цаашид ‘Маргаан’ гэх/


үүссэн тохио.пдолд тухайн Тал пь /усззд буй Маргааныг Гэрзэний 15.2-т


заасан журмын дагуу шийдвэрлзх тухай мэдзгдэл /цаашид “Маргаан


шййдвэрлэх мэдэгдэл* гэх/“ййг Талуудад хүргүүлнз.


15.2 'Маргааныг зв зүйгззр шийдвзрлэх:


15,2.1 КйрЕаан шийдвэрлэх мэдэгдлийг ухургүүлснээс хойщ ажлын 60


хрнощйн дотор Талууд Маргааныг зв зуйгззр шийдвзрлзж чадаагүй


брл Шаргааныг шийдвзрлзх зрх бухий :төш:өшгчдийг Талууд томилно.


ШЛЛ Эрх бүхий зтгээдүүдийг томиленоос хойш;ажпын 60 хоногт Маргааныг


лЩйЩвзрлзж чадазшүй тохиолдолд Хөрөнгө оруулагч, Теслийн


Щмпййййн дзздАЩёшний■■■луда||длага1 Засгийн газрын гишуүнэзр


аШуулсан телөөлөгчйд дахин хэлзлцээ хййнз.


15.3 Маргаан шийдвэрлзх .мэдэгдлийг анх. хүргүүлснээс хрйш ажлын 120


хоногийн хугацаанд Талүуд нзгдсэн шиЩвзртхүрч чадаащй бол:Маргааньг


Монгол Улсын “Арбитрый тухай,: хуулийн дагуу МҮХАҮТанхимын дзргздзх


Монголын Олон Улсын ба Үндэснмй Аобйтраар шийдвэрлүүлнэ.


15.4 Арбйтрын шийдвэр нь зцсийнх бөгөөд уг шийдвэрийг Талууд биелүүлкэ.


15.5 Гэрззний 15 дугаар зуйлд заасан.ма)эгаан..щийдвэрлзх заалт нь;;Гзрзэ хүчин


;:;А"’ тегөлдөр байхлхугацаанд, мөн Щрэзний 1хугацаа дууссаны дараа, зсвэл


■Гзрэз хугацаайаас өмнө дуусгавар бблсны дараа Талуудын хооронд энэхүү


. Гэрззтзй холбогдсон аливаа маргаанд адил хамаарна.


Арван зургаа. Ёусад


.16,1. Талууд зсэлзлцээ хийж тохиролцсоны ундсэн дззр знзхүү Гэрээгзэр хүлээсэн


эрх, үургээ бусдад шилжүүлзх эрхтэй.


16.2. ' Энэхуү Рзрзэ иь Засгийн газрын харъяа байгууллага болон гадаад,


дотоодын иргзд, аж ахуйн нзгжтзй Хөх . ца.вы.н Цемент-шохойн үйлдвэрийн


төслийн" үйл ажйплагаатай холбооток гзрзз санамж бичиг байгуулах


Талуудын эрхийг хязгаарлахгүй.


16.3. Талууд Гэрэзгээр хүлээсзн үүргзз биелүүлэх бүрэн эрх, Гэрэз байгуулах


хуульёены итгэмжлэлтэй болохоо харилцан баталгаажуулав.


16,4 Хэрзв Гзрзэний аль нэг заалт тодорхой шалтгаанаар хзрзгжих боломжгүй


бол тухайн заалтыг Гэрззнззс тусад. нь авч үззх бөгөөд энэхүү Гэрззний


бусад хэсзг хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.


16.5. Талууд харилцан тохиролцсоны үндсзн дззр Гзрззнд нэмзлт, өөрчяөлт


оруулж болно.
16 ф

16.8. Талууд Гзрзэнчч дагуу аливаа мздзчцзл бусад харилцааг бичгззр үйлдэх


бегөед тухайн оаримт бичгийг биечззн, зсхүл шуудан, факсаар илгзэн,


шуудангийн салбарт хүргэснээр тухайн баримт бичгийг зохих ёсоор


хүлзэлгэн өгсөнд тооцно.


16.7. Хөрөнгө оруулалтын гэрээгэзр зохицуулагдйагүй аливаа харилцааг Монгол


Улсад хучин. төгөлдөр мщцеж буй хууль тогтоомж, дүрзм жүрам, Монгол


Улсын олонулсын гэрззндзёаены дагуу зрхйцуулна.


16.8. ЗНЗХУУ Гэрэзг МОНГОЛ ХЭЛүДЭЭр 3 /гурван/.хувь уйлдэж, Талууд тус бүр 1


хувийг хадгална.


16.9. : Энзхүу Гзрззг байгуулснаас хойш зах зээлййн эрэлт хэрэгцэзнээс хамаарч


Хөх щвьш £|емент-Шохойн үйпдвэрййн хүчйн чадал нзмзгдэх''ббл Гзрээнд


нз м э лт, вөрчлөлт оруул н a,


16.10. 'Энэхүү Гзрззнд Талууд гарын үсзг зурж баталгаажуулсан өдрөөс зхлзн


Гзрэз хүчин төгөлдөрбөлно.


Арвакдолоо. Нзр томъеоны тодорхойяолт


Энэхүү Гэрззнд хзрэглэсэн нзр томъёо нь дараах агуулгыг илэрхийлнэ. Үүнд:


17.1 л.Техйц^;:-.^иир<|-:'засщйн үндэслэл’ гзж Монгал үУлрынүхблбогдоххууль


тогтёШжчДҮрэмщрар. олон улсад мөрддег стандарт, шаардлэгын:дагуу


.........геолбЩ":-хШгуупГ : гтёхник технологийн бурэн хэмжээний судалгаа


шинжилгээний мэдээлэл дзэр үндэслэгдсзн эдийн засгийн үр ашиг,


хөренге оруулалт, байгаль орчин нийгзмд үзүүлэх нөлөөллийг тооцоолбн


тодррхойлтон баримгбичгийг хэлнз.


17.2 “Хөх цавын Цем011Т-Шохойн:үйлдвэр!’ гзж жилд 900 000 тонн чулуунцар,


1 046 000 тонн цемент, 1.00 000 тонн барилгык болон металлургийн шохой


үйлдвзрлэх болошктой үйлдвэрийг;


17.3' “Засгййн тазар” гэж Монгол Упсын Засгийн газрын тухай хуулийн 3 дугаар


зүйлй.йн. 3,1-д.заасныг;


17.4. “Төслййн компани” гэж Хөрөнге о -у/лалтын *эрэз байгуулахаар хүсэлт


.гаргзсан Монгрл Улсад үүсгзн байгуулагдсан, улсын бүртгэлийн


901147.8063 дугаар, ашигт малтмаяын MV-016735, MV-016898, МУ-015572,


М\А016734, MV-009427, MV-013653, МУ-015353 тоот ашиглалтын тусгай


зевшөөрлүүдийг эзэмшигч “МАК Цемент” ХХК-r болон түүний зрх үүргийг


, шилжүүлан авсанзтгэздийг;


17.5 “Хөрвнгө оруулаУч"';:гэж Төслийн компашд хөрөнгө оруулах замаар


хувьцаа эзэмшижбуйдтгээдийг,


17.6 “Төслийн fin ачилда^аа” гэж Хех:цаеын Цешнт-Шохойнүйлдвэр, дзд


бүтцийн барилга байгууламжийг барьЖТбайгуулах, тздгзэрийг ажиллуулах,


дагалдах түүхий эд /шохойн чулуу, гөлтгөнө, элс, шавар, нүүрс гзх мэт/-ийг


зрзх, хайх, газрын гадаргуу болон түүний хэвлийгээс ялган авах, одборлох.


бүтззгдэхүүн үйлдвэрлзх, борлуулах, үйлдвэр уурхайг хаах, байгаЛь орчны


нөхөн езргззлт хийх зэрэг Хөх цавын Цемент-Шохойн үйлдвэрийн төсөлтзй


холбоотой Төспийн компани бопон Хөрөнгө оруулагч, гзрззлзгч бусад


этгзэдийн бүхий л төрлийн уйл ажиллагааг;


17.7 “Татеарыг үл ялгаварлах зарч^аар ногдуулах” гэж татварын болон


бусад эрх бүхий байгуугшагаас ногдуулсан татвар, гуүний хувь хэмжэз,


татварын шаардлага нь бусад аж ахуйн нэгж, комлани, татвар төлөгчдөд

17


ногдуулж буй татвараас илүүгүй хувь ■ хэмжээгээр ногдуулсан, тооцсон


арачлап нь ижил бөгөвд эрх зүйн байдлыг дордуулаагүй, татварын


дррамт учруулахгүй байхыг;


17.8 “Операторын үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ (Operation and


Maintenance(0&M)}” гэж Теслийн крМпанийн зүгээс шинэ технолсгийг


нутагшуулах, үйлдвэрийг хүчин чаЩл, Төслийн үзуулэлтэд хургэх,


үндэсний боловсон хучинг сургаж дёдлагажуулах зорилгоср шинээр


байгуулагдсан үйпдвэр, уурхайн өдөр"тушын үйл ажиллагааг удирдах,


технодогийн шугагд техник, тон.ог төхеөрөмжийг ажиллуулах, тэдгзэрт


засвар үйлчилгг э хийлгэхээр гадаад, дртоодын. деэргэжлийн баг, хуулййн


этгээдтэй'байгуулсан гэрзэг.
18