Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

ГАЗРЫН ТОСНЫ ХАЙГУУЛЫН ЦАЙДАМ - XXVI ТАЛБАЙН ТАЛААР


ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР,


“САНСАРЫН ГЕОЛОГИ ХАЙГУУЛ” ХХК-ИЙН


ХООРОНД БАЙГУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААХ


ГЭРЭЭ2009... оны Т. дугаар сарын/^-ны өдөр


ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ......................................................................................................................5


ПЭГ ДҮГЭЭР 3 Ү Й Л. ТӨЛӨӨЛӨГЧИД...............................................................................5


1.1. ТӨЛӨӨЛӨГЧ ТОМИЛОХ...........................................................................................5


1.2. ГЭРЭЭЛЭГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛПАГАА ТАЙ ТАНИЛЦАХ. ХЯНАН ШАЛГАХ ЭРХ......5


ХОЁР ДУГААР 3 Ү Й Л. ТОДОРХОЙЛОЛТУУД..................................................................5


2.1. НЭРТОМЪЁО...............................................................................................................5


Г УРАВДУГААР ЗҮЙЛ. ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР БОЛОН ГЭРЭЭЛЭГЧИЙН ЭРХ.


ҮҮРЭГ.......................................................................................................................................9


3.1. ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН ЭРХ,..................................................................................9


3.2. ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН ҮҮРЭГ.............................................................................10


3.3. ГЭРЭЭЛЭГЧИЙН ЭРХ..............................................................................................10


3.4. ГЭРЭЭЛЭГЧИЙН ҮҮРЭГ...........................................................................................11


ДӨРӨВДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ЗАРДАЛ БОЛОН ӨРТӨГ НӨХӨЛТ..........................................12


ТАВДУГААР ЗҮЙЛ. ХУГАЦАА..........................................................................................13


5.1. ХАЙГУУЛЫН ХУГАЦАА.........................................................................................13


5.2. ХАЙГУУЛЫН ХУГАЦААГ СУНГАХ.......................................................................13


5.3. НЭЭЛТ БОЛОН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АЖИЛ..................................................................13


5.4. ҮР АШИГТАЙ НЭЭЛТ............................................................................................14


5.5. ҮР АШИГТАЙ НЭЭЛТ, ТУРШИЛТ, ОЛБОРЛОЛТЫН ХУГАЦАА.......................14


5.6. ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР. ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЛБА Й. ОЛБОРЛОЛТЫН


ХӨТӨЛБӨР БОЛОН ОЛБОРЛОЛТЫН ТАЛБАЙГХЯНАХ..............................................14


5.7. ОЛБОРЛОЛТЫН ХУГАЦААГ СУНГАХ...............................................................14


ЗУРГААДУГААР ЗҮЙЛ. ХАЙГУУЛЫН АЖИЛ..............................................................15


6.1. ЗААВАЛ ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛ ҮҮРЭГ..................................................................15


6.2. ӨРӨМДОХ АРГУУД..............................................................................................15


6.3. ХАЙГУУЛЫН АЖЛЫН ХОТӨЛБӨР БА ТӨСӨВ...............................................15


ДОЛДУГААР ЗҮЙЛ. ТАЛБАЙ БУЦААЖ ӨГӨХ..............................................................16


7.1. ГЭРЭЭ ЁСООР ТАЛБАЙ БУЦААЖ ӨГӨХ.........................................................16


7.2. ӨӨРИЙН ХҮСЭЛТЭЭР ГАЛБАЙ БУЦААЖ ӨГӨХ............................................16


7.3. ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЛБАЙ.........................................................................................16


НАЙМДУГААР ЗҮЙЛ. РОЯЛТИ БА БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААЛТ..............................17


8.1.1. РОЯЛТИ.................................................................. 17


8.2. ТҮҮХИЙ ТОС БОРЛУУЛАХ.............................................................-...................17


8.3 БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААЛТ....................................................................................17


8.4 ГЭРЭЭТ ТОСНЫ ҮНЭЛГЭЭ.................................................................................I*


8.5 БОРЛУУЛАЛТЫН УРЬДЧИЛСАН ТООЦОО....................................................18


8.6 ДУТАЛТ БА ХЭТРҮҮЛЭЛТ...................................................................................19


ЕСДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ХИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТУХАЙ................................................19


АРАВДУГААР ЗҮЙЛ. УРАМШУУЛАЛ. ШИМТГЭЛ БОЛОН БУСАД ТӨЛБӨРҮҮД.....19


10.1 УРАМШУУЛАЛ......................................................................................................19


10.2 СУРГАЛТЫН УРАМШУУЛАЛ...............................................................................20


10.3 ТАЛБАЙН ДЭНЧИН...............................................................................................20


10.4 ЗАХИРГААНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ....................................................20


10.5 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ...............................................................21


АРВАН НЭГДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ХЭМЖИЛТ............................................................................21


11.1 БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААХ ХЭМЖИЛТ................... 21


11.2 ХЭМЖИЛТИЙГ ЗАЛРУУЛАХ.................................. 21


11.3 ХЭМЖИЛТИЙН БҮРТГЭЛ....................................... 22


АРВАН ХОЁРДУГААР ЗҮЙЛ. ТЕХНИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ 22


12.1 ТЕХНИКИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ ӨМЧЛӨХ................. 22


12.2 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЕРӨНХИЙ БҮРТГЭЛ........... 22


 12.4 ХАЙГУУЛ, ПЕТРОФИЗИК, ЛА БОРА ТОРИЙН СУДАЛГАА БОЛОН


ОЛБОРЛОЛТЫН ТУРШИЛТЫН ГУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ..................................................23


12.5 БОЛОВСРУУЛСАН МЭДЭЭЛЭЛ, ГАЗРЫН ТОС ТУХАЙ ТАЙЛАНГУУД........23


12.6 ОЛБОРЛОЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ......................................23


12.7 АВТОМАШИН, ТЕХНИК ТОНОГТӨХӨӨРӨМЖ. БАРИЛГА


БАЙГУУЛАМЖИЙН МЭДЭЭЛЭЛ.....................................................................................23


12.8 ХАМТАРСАН ХОРОО............................................................................................23


12.9 БУСАД АШИГТ МАЛТШЛ..................................................................................23


12.10 НУУЦЛАЛ............................................................................................................24


АРВАН ГУРАВДУГААР ЗҮЙЛ. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ ТООЦООНЫ


МЭДЭЭЛЭЛ..................................................................-........................................................24


13.1 НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ............................................-..................................24


13.2 БҮРТГЭЛ ТООЦООНЫ ТАЙЛАН..........................................................................24


13.3 САИХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ..........................................................................-.............24


АРВАН ДӨРӨВДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУСЛАЛЦАА...............................25


14.1 ЕРӨНХИЙ ТУСЛАЛЦАА........................... 25


14.2 БУСАД ТУСЛАЛЦАА......................... 25


14.3 ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗРЫГ ДЭМЖИХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГ.4А................................25


14.4 ОРОН НУТГИЙГДЭМЖИХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА..................................................25


АРВАН ТАВДУГААР ЗҮЙЛ. ӨМЧИЙГ АШИГЛАХ. ӨМЧЛӨХ, ЭРХ БА ӨМЧ


ШИЛЖҮҮЛЭХ....................................................................... 25


15.1 ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ БА БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ.........................................25


15.2 ГАЗРЫН ТОСЫГ ЭЗЭМШИХ.................................................................................26


15.3 ЭРХ ШИЛЖҮҮЛЭХ..................................................................................................26


АРВАН ЗУРГААДУГААР ЗҮЙЛ. ТАТВАР. ХУРААМЖ БОЛОН ТӨЛБӨР.....................26


АРВАН ДОЛДУГААР ЗҮЙЛ. ВАЛЮТ СОЛИЛЦООНЫ ЭРХ.........................................26


17.1 ГАДААД ВАЛЮТ................................... 26


17.2 ГАДААДЫИ БАНКИНДАХЬ ДАНС......................................................................26


17.3 ВАЛЮГ СОЛИХ ЭРХ.................................. 26


17.4 ГЭРЭЭНИЙ ДАГУУ ГҮЙЦЭТГЭХ ТӨЛБӨР.......................................................26


АРВАН НАЙМДУГААР ЗҮЙЛ. МОНГОЛ УЛСЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧ . ЭД МАТЕРИАЛ


БА АЖИЛЛАГСАД................................................................................................................27


18.1 МОНГОЛЫН ТУСЛАНГҮЙЦЭТГЭГЧ, ЭД МАТЕРИАЛ..................................27


АРВАН ЕСДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ОНЦ БАЙДАЛ........................................................................27


19.1 ГАЗРЫН ТОСТОЙ ХОЛБОГДСОН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ГАРЧБОЛОХ


ОНЦ БАЙДАЛ....................................................................................................................27


19.2 ОНЦ БАЙДАЛ.........................................................................................................28


ХОРЬДУГААР ЗҮЙЛ. ДАВАГДАШГҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ.................................................28


ХОРИН НЭГДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ГЭРЭЭГ ЦУЦЛАХ...............................................................28


ХОРИН ХОЁРДУГААР ЗҮЙЛ. МАРГААНЫГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ.........................29

ХҮЛЭЭЛГЭХ ХАРИУЦЛАГА..............................................................................................29


ХОРИН ГУРАВДУГААР ЗҮЙЛ. МЭДЭГДЭЛ.....................................................................30


ХОРИН ДӨРӨВ ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ДААТГАЛ.......................................................................31


ХОРИН TAB ДУГААР ЗҮЙЛ. ЕРӨНХИЙ ЗААЛТ.............................................................31

25.1 ХАВСРАЛТУУД.......................................................................................................31


25.2 ХУУЛЬ...................................................................................................................31


25.3 САЙН САНАА........................................................................................................31


25.4 ГЭРЭЭНИЙ ХЭЛ....................................................................................................32

25.5 ГЭРЭЭХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР БОЛОХ. ГЭРЭЭЦД НЭМЭЛТӨӨРЧЛӨЛТ


ОРУУЛАХ............................................................................................................................32


ХАВСРАЛТ “А”.....................................................................................................................33


ХАВСРАЛТ “Б”......................................................................................................................34


3

j-


 /ч »


ХАВСРАЛТ “Г* 36

а/лххг-

ГТГ гэну/. нөгөө талаас “Сансарын геологи хайгуул” ХХК /иаашид I эрээлэгч гэнз/-


ийн хооронд /хамтад нь Талууд гэнэ/ 2009 оны ?. дугаар сарын -ний өдөр


байгуулав


ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ


Энэхүү гэрээний зорилго нь Монгол Улсын Засгийн газрын нэрийн өмнөөс


Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулах


тухай гэрээ байгуулж. түүний бислэлтэд хяналт тавих эрх бүхий байгууллага болох


ГТГ болон Гэрээлэгч нарын хоорондын харклцааг зохицуулахад оршино.


Энэхүү Гэрээний бүрэлдэхүүн ххэг болох хавсралтаар тодорхойлсон


хайгуулын зориулалтаар ашиглах газрын тосны гэрээт талбайд Гзрзэлзгч нь газрын


тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулах онцгой эрхийг эдэлнэ.


НЭГ ДҮГЭЭР 3 Ү й л. төлөөлөгчид


1.1 толөөлөгч томилох


а) Монгол Улсын Засгийн газар нь энэхүү Гэрзэний дагуу Засгийн газрын


толөолөгчөөр ГТГ-ын даргыг болон түүний эрх олгосон эттээдийг томилж байна


б) Гэрээлэгч энэхүү Гэрээний дагуу “Самсарын гсологи хайгуул*' ХХК өөрийн


төлөөлөгч (Гзрзэля чийм г«л**шөгч)-өвр Захирал Т. Намсрай болон түүний эрх


олгосон зтгээдийг томилж байна.


в) Засгийн газрын төлөөлөгч болон Гэрэхзэгчийн төлөөлөгчийг өөрчлөгдсөн тухай


энэхүү Гэрээиий 23 дугаар зүйлд заасны да! уу нөгөө талдаа мэдэгдэнэ.


1.2. ГЭРЭМЦ^ИЙЦ ҮЙЛ АЖИЛЛА1АЛГЛЙ [ЛНИЛДАК. ХЯЬЛИ ШАЛГ.АХ


ЭРХ


а) Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгч (хвэл Засгийн газрын төлөөлөгчийн


томилсон эрх бүхий зтгээд) нь гэрээт талбайд нэвтрэх болон газрын тостой


холбогдсон бүхий л үйл ажиллагаатай танилцах. хянан шалгах эрхтэй. Гэрээлэгч


нь Засгийн газрын төлөөлөгчийг энэхүү эрхээ хэрэгжүүлэх бүрэн боломжоор


хангана. Ийнхүү танилцахдаа. Засгийн газрын төлөөлогч нь тодорхой


шалтг аангүйгээр Гэрээлэгчийн үйл ажиллагаанл саад учруулахгүй.


б) Хуулиар эрх олгогдсон этгээд газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаатай


танилцах, хянан шалгах эрхтэй.


ХОЁР ДУГААР 3 Ү Й Л. ТОДОРХОЙЛОЛТУУД


2.1. ИЖЮМЪЁО


Энэхүү Гэрээнд тодорхойлсон нэр томъёонууд болон тэднээс үндэслэсэн бусад


ухагдахуун. хэлбэрүүд нь хэрэв тухайн тохнолдолд өөрөөр тайлбарлаагүй бол энэхүү


2 дугаар зүйлд заасан агуулгатай байна.


'Тазрын тосны газар" гэж Монгол Улсын Засгийн газраас газрын тостой


холбогдсон үйл ажиллагаа явуулах тухай прзэ байгуулах, түүний биелэлтэд хяналт


тавих эрх олгосон байгууллагыг хэлнэ.


5


“Армз-ленгф худалдааны зарчим” гэж Гэрээлэгч гэрээт түүхий тосыг гуравдагч


этгээд (Гэрээлэгчийн өөрийн салбар нэгж бус)-эд худалдаалах гэрээнд дараахь


нөхцлүүдийг тусгасаныг хэлнэ. Үүнд:


1. Гэрээт түүхий тосны үнийг бууруулсан, эсвэл бууруулахад чиглэсэн аливаа үгссэн


хуйвалдааны шинжийг агуулаагүй байх;


2. Төлбөрийг чөлөөтэй хорвох валютаар хийх;

3. Гэрээт түүхий тосыг худалдаалахал санхүүгийн ямар нэгэн хөнгололтийг


илүүтэйгээр үзүүлэх; Тухайлбал: бараа солилцоо, үнийн хямдрал, нөхөн төлбөр


зэрэг хөнгөлөлтийн хэлбэрүүдийг хэрэглээгүй байх;

“Байгалийн хий” гэж агаарын даралт. тсмпературын хэвийн нөхцөлд хийн


байдалд буй нүүрс-устөрөгчийг хэлэх богоод үүнд хүнд ба хөнгөн хий, газрын тосны


олборлолтын хий болон хүнд хийгээс шингэн нүүрс-устөрөгчийг ялгаж авсны дараа үлдэх


хиЙ, түүнчлэн шингэн буюу хийжүүлсэн нүүрс-устөрөгчтэй хамт гарган авсан бусад хий


тус тус багтана.

“Баррсль” гэж 1,01325 барын агаарын даралтын дор Фаренгейтын жаран (60)


хэмийн дулаанд буй буюу тийм нөхцөлд тааруулсан 158,987 литрийи хэмжээг хэлнэ.


“Бүртгэл тооцооны журам" гэж Хавсралтад заасан бүртгэл тооцооны журмыг


хэлнэ.

“Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ” 1зж гэрээт талбайд газрын тостой холбогдсон үйл


ажиллагаа явуулахаар 1ТГ болон Гэрээлэгчийн хооронд байгуулж. Монгол Улсын


Засгийн газар баталсан гэрээг хэлнэ.

'Тазрын тос" гэсэн ойлголтод газрын хэалийд байгаа шингэн тос. хий болон хатуу


байдалтай хамтад нь буюу дангаар нь олборлож болох нүүрс-устөрөгчийн төрөл бүрийн


нэгдлийг хамааруулна.


“Газрын тосны тухай хууль” гэж 1991 оны 1 дүгээр сарын 18-ны -ны өдөр хүчин


төгөлдөр болсон Монгол Улсын Газрын тосны тухай хууль, энэхүү хуультай холбогдон


гарсан аливаа нэмэлт. өөрчлөлтийг хэлнэ.


“Газрын тосны тухай хуулнйг хэрэгжүүлэх журам" гэж Монгол Улсын Засгийн

газрын 1991 оны 204 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Монгол Улсын газрын тосны тухай


хуулийг хэрэгжүүлэх журам'*, энэхүү журамтай холбогдон гарсан аливаа нэмэлт.


өөрчлөлтийг хэлнэ.

'Тазрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа" гэсэн ойлголтод газрын тос хайл,


хамгаалах, олборлох, боловсруулах, тээвэрлэх, хадгалах, борлуулах ажиллагааг


хамааруулна.


“Газрын тостой холбоглсон үйл ажн.злагаа явуулах онигой эрх” гэж Гэрээ


хүчин төгөлдөр байх хугацаанд тухайн гэрээт талбайд газрын тостой холбогдсон үйл


ажиллагаа явуулах эрхийг зөвхөн Гэрээлэгч эдлэхийг хэлнэ.

6

нөхцөл, журмын дагуу явуулахыг зөвшөөрч гэрээ байгуулсан “Сансарын геологи хайгуул"


ХХК-ийг хэлнэ.


*Тэрээ хүчин төгелдөр болсон өдөр” гэж энэхүү Гэрээг Монгол Улсын Засгийн


газар баталсан өдрийг хэлнэ.


“Гэрээт жи.Г гэж Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр буюу дараагийн жилүүдийн


уг өдрөөс эхлэн тооцсон дараалсан хуанлийн арван хобр (12) сарын хугацааг хэлнэ.


“Гэрээт талбай" гэж энэхүү Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн гэрээний


хавсралтаар тодорхойлсон талбайг хэлэх богөөд энэ талбай нь 7 дугаар зүйлд заасны дагуу


буцааж өгөх хэмжээгээр тухай бүр багасч байна.


“Гэрээт түүхий тос” гэж гэрээт талбайгаас олборлож хуримтлуулсан Түүхий тосыг


хэлнэ. Уг нэр томъёог тайлбарлах үүднээс *4олборлосон” гэдэг нь газрын хэвлийгээс


гарган бүтээгдэхүүн хуваах хэмжүүрийн хэрэгслэлээр нэвтрүүлсэн, “хуримтлуулсан"


гэдэг нь авч борлуулах боломжийг бүрдүүлсэн тосыг хэлнэ.


“Дагалдах байгалийн хий" гэж эдийн засгийн хувьд үр ашигтайгаар олборлож


болох газрын тосыг дагалдан илэрсэн байгалийн хийг хэлнэ.


“Дагалдах бодис" гэж газрын тос ба байгалийн хийгээс гаргаж болох буюу


тэдгээрийг дагалдан илэрсэн бусад бодисыг хэлнэ.


“Дүрэм” гэж газрын тосгой холбогдсон үйл ажиллагааны тодорхой төрлийг


гүйцэтгэхэд мөрдөх аргачлал, горимыг хэлнэ.


“Захнргааны зардал" гэж Гэрээлэгчийн газрын тосны үйл ажиллагаа явуулахтай


холбогдон гарсан хайгуулын болон олборлолтын үйл ажиллагааны зардлаас бусад зардлыг


хэлнэ.

“Нэгж талбай” гэж уртрагийн арван (10) минут, өргөргийн арван (10) минутын


үржвэртэй тэнцэх хэмжээний газрыг хэлнэ.


“Нээлтийн цооног” гэж Үр ашигтай нээлт болох эсэхийг нь тогтоох шаардлагатай


гэж Талууд үзэж буй байгапийн агууламжийг илрүүлсэн цооногийг хэлнэ.


“Орд” гэж нэг буюу хэд хэдэн цооногоор илрүүлсэн. геологийн б>тиээрэз болон


давхарга зүйн онцлогоороо төсөөтэй бөгөөд газрын тос олборлож болох нэг буюу хэд


хэдэн байгалийн агууламж бүхий талбайг хэлнэ.


“Олборлолтын зардал” гэж олборлолтын үйл ажиллагаатай холбогдон гарах бүх


зардал (захиргааны болон хайгуулын зардлаас бусад)-ыг хэлнэ.


“Олборлолтын талбай" гэж Гэрээт талбай дахь Үр ашигтай нзэлт бүхий талбайг


хэлнэ.

“Олборлолтын үйл ажиллагаа" гэж нэг буюу хэд хэдэн Үр ашигтай нээлтй


холбоотой бүхий л үйл ажиллагааг хэлнэ.


хугаиааг хэлнэ.


“Олборлолтын хөтөлбер” гэж үр ашигтай нээлттэй холбоотой Олборлолтын үйл


ажиллагааны хөтөлбөрийг хэлнэ.


“Өртөгт тос” гэж Гэрээлэгчийн газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны


зардлыг нөхөхөд зориулах гэрээт түүхий тосыг хэлнэ.


“Роялти” гэж Монгол Улсын байгалийн нохөн сэргээгдэхгүй нөөи баялгийг


ашигласны төлбөрнйг хэлнэ.


“Талбай буцааж өгөх” гэж Гэрээний дагуу Гэрээлэгчээс гэрээт талбайг бүхэлд нь


эсхүл хэсэгчлэн буцаахыг хэлнэ.


“Талбайв дэнчин” гэж Гэрээлэгч гэрээт талбайд газрын тостой холбогдсон үйл


ажиллагаа явуулах онцгой эрх эдэлснийхээ төлөө Газрын тосны хуулийг хэрэгжүүлэх


журамд заасны дагуу гэрээт талбайн хэмжээгээр нөхөн төлөгдөхгүйгэзр ГТГ-т жил бүр


төлөх төлбөрийг хэлнэ.


“Тесвв” гэж газрын тостой холбогдсон үйл ажмллагааны тодорхой үе шатанд


хийгдэх ажлын хөтөлбөрийн мөнгөн илэрхийллийг хэлнэ.


“Туршилтын олборлолт” гэж нээлтийн болон үр ашигтай нээлтийн цооног мөн


эсэхийг тогтоох зорилгоор цооногт олон улсын газрын тосны аж үйлдвэрт мөрддөг


жишгийн дагуу явуулдаг туршилтын ажлын явцад хийх олборлолтыг хэлнэ.


“Туслан гүйцэтгэгч” гэж газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны тодорхой


хэсгийг гүйцэтгэхээр Гэрээлэгчтэй гэрээ хийсэн аж ахуйн нэгж, иргэнийг хэлнэ.


“Түүхий тос” гэж газар доорхи байгалийн агууламжид байгаа. хвэл гадаргуу дээр


ялгагч болон боловсруулах төхөөрөмжөөр оруулан гаргасны дараа aiaapwH даралтад


шингэн байдалд буй нүүрс-устөрегчийг хэлнэ. Түүнчлэн “түүхий тос” гэсэн нэр томьёонд


байгалийн барагшин, конденсат ба ялгагч үйлдвэр. эсвэл боловсруулах бусад


төхөөрөмжид шингэрүүлсэн байгалийн шингэн хий баггана.


“Үнэлгээний талбай” гэж үнэлгээний хөтөлбөрийн дагуу үнэлгээ хийх нь зүйтэй


гэж Талуудын үзсэн геологийи нэг буюу хэд хэдэн бүтэц буюу илрэлнйг хэлнэ.


“Үнэлгэзний хөтөлбөр" гэж Нзэлтийн цооногоор илрүүлсэн байгалийн агууламж


нь Үр ашигтай нээлт болох эсэхийг тодорхойлох зорилгоор хийх ажлын толөвлөгөег


хэлнэ.


иҮр ашигтай нээлт" гэж Гэрээлэгчийн гаргаж өгсөн олборлож болох нөөц, газрын


тосны үнэ, олборлолтын зардал зэрэг үзүүлэлтэд тулгуурлан Талуудын боловсруулсан


техник-эдийн засгийн үндэслэлийн дагуу үр ашигтай олборлох боломжтой газрын тосны


нэг буюу хэд хэдэн байгалийн агууламжийг хэлнэ.


“Хайгуулын зардал” гэж хайгуулын үйл ажиллагаатай холбогдон гарсан бүх


зардал ( захиргааны болон олборлолтын зардлаас бусад) -ыг хэлнэ.


1. агаарын болон сансрын зураглал, геологи, геофизик. геохимийн судалгаа. керн


авах, давхарга зүйн судалгаа явуулах, хайгуулын болон үнэлгээний цооног


өрөмдөж ажиллуулах. мэдээллийн тайлал хийх болон дээрхтэй холбоотой бусад


бүхий л үйл ажиллагаа;


2. тухайн үед үр ашигтай нээлтийн хүрээнд багтах нь тогтоогдоогүй нэг буюу хэд


хэдэн агууламжийг нээн илрүүлэх;


3. үнэлгээний хөтөлбөр хэрэгжүүлэх.


“Хайгуулын хугацаа” гэж Гэрээний 5.1 дүгээр зүйлд заасны дагуу хайгуулын үйл


ажиллагаа явуулах хугацаа, мөм 5.2 дугаар зүйлд заасны дагуу сунгасан хугацааг хэлнэ.


"Хуваах тос" гэж гэрээт түүхий тосноос роялти болон өртөгт тосыг хасаад үлдэх


хэсгийг хэлнэ.


“Хуанлийн cap” гэж аргын тооллын арван xoip (12) сарын нэг (1) нь бөгөөд энэ


нь тухайн сарын эхний өдрөөс эхлэн, сүүлчийн өдрийг дуустал үргэлжилнэ.


“Хуанлийн улирал” гэж а/.нэг, хоёр, гурав дугаар сарууд; б/. дөрөв, тав.


зургацугаар сарууд; в/. долоо, найм, ссдүгээр сарууд; г/. аряв. арваннэг. арванхоер дутаар


сарууд зэрэг аргын тооллын улирлын нэгийг хэлнэ.


“Хүанлнйн жил" гэж аргын тооллын I дүгээр сарын 1-нд эхэлж. 12 дугаар


сарын 31-нд дуусах нэг (1) жилийг хэлнэ.


“Хуулийн этгээд” гэж хуульд заасан журмаар хуулийн тггээд болох нь нотлогдсои


аливаа аж ахуйн нэгжийг хэлнэ.


“Хуулъ тогтоомж” гэж Монгол Улсын хэмжээнд хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй


бух хууль, эрх зүйн акт болон цаашид батлагдан гарах хууль. эрх зүйн актыг хэлнз.


“Хэмжилт хийх цэг” гэж олборлосон түүхнй тосоо худалдах зорилгоор гэрээт


талбай дээр иэвэршүүлсэн тосыг хэмжих цэгийг хэлнэ.

ГУРАВДУГААР ЗҮЙЛ. ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР БОЛОН ГЭРЭЭЛЭГЧИЙН ЭРХ,


ҮУРЭГ

3.1.1 'АЗРЫИ ТОСНЫ ГАЗРЫН ЭРХ.


а) Гэрээлэгчийн газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа болон санхүүгийн үйл


ажиллагаанд хяналт шалгалт хийнэ.


б) Геологи, геофизик, гидрогеологн, гсохими, петрофизик, лабораторийи шинжилгээ зэрэг


газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны бүхий л мэдээллийн эх хувийг өмчилнө.


в) Гэрээлэгчийн явуулж буй үйл ажиллагаатай холбогдсон баримт бичиг болон хэрэглэж


буй тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, барилга байгууламжийн заавар, техникийн


тодорхойлолт, зураг зэрэг техникийн баримт бичгийн хувийг авна.9


•/ • -v---Г ~ * • ---r-


нийлүүлэхийг хүсэх эрхтэй бөгөөд энэ тохиолдолд үнийг дэлхийн зах зээлийн үнээр ач.


доллараар төлнө.


д) Монгол Улсын Засгийн газарт ногдох Газрын тосны борлуулалтанд хяналт тавьж.


захиран зарцуулна.


с) Энэхүү гэрээнд заагдсан бусад эрхийг эдэлнэ.


3.2. ГАЗРЫН ТОСНЫГАЗРЫН ҮҮРЛ'


а) Гэрээлэгчийн газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахад Гэрээлэгчид


дэмжлэг, туслалцаа үзүүлнэ.


б) Газрын тосны тухай хууль, түүнийг хэрэгжүүлэх журам. дүрэм. эюхүү Гэрээний


биелэлтэд хяналт тавина.


в) Энэхүү гэрээнд заасан бусад үүргийг хүлээнэ.


3.3. ГЭРЭЭЛЭГЧИЙН ЭРХ


Гэрээлэгч нь Монгол Улсын Газрын тосны лухай хууль, Аж ахуйн үйл ажиллагааны


а)


тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн дагуу зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр Монгол


Улсын газрын тосны тухай хууль, түүнийг хэрэгжүүлэх журам болон бусад холбогдох


б) хууль тогтоомж, энэхүү Гэрээний дагуу Гэрээт талбайд газрын тостой холбогдсон үйл


ажиллагаа явуулах онцгой эрх эдэлнэ.


Зохих зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр дамжуулах хоолой, гүүр. зам, орон сууц.


агуулах байгууламж. нисэх онгоцны талбай. радио цамхаг, холбооны төхөөрөмж


в) барьж байгуулна.


ПТ-ын мэдээллийн санд хадгалагдаж буй гэрээт талбайд холбоотой урьд өчнө


хийгдсэн хайгуул, геофизик, петрофизик. геохими, цооногийн талаарх чэдээ.


Г) мэдээлэлтэй танилцах, шаардлагатай тохиолдолд худалдан авах эрхтэй.


Энэхүү Гэрээний дагуу өөрт ногдох газрын тосыг захиран зарцуулна.

д) Гэрээлэгч нь Монгол Улсын хуулийн этгээд. иргэдийн нэгэн адил Монгол Улсын


эрхзүйн хамгаалалтад байна.


е) Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаанд оролцох эрх, үүргээ Засгийн газраас

бичгээр авсан зөвшөөрлийн үндсэн дээр бусдад шилжүүлж болно.


е) Гэрээлэгчийн ажнллагсад болон гэрээт талбайд ажиллагсад хүнд өвчин тусах.

байгалийн гамшигт нэрвэгдэх, гэмт халдлагад өртөх, ноцтой осолд орох тохиолдолд


з) Гэрээлэгч Монгол Улсын Засгийн газраас дэмжлэг хүснэ.


Гэрээлэгч нь ажиллагсдыг ажилд авах, ажлаас халах, туслан гүйцэтгэгч сонгох. газрын


тостой холбогдсон үйл ажиллагаанд шаардлагатай бараа материал худалдан авах


эрхтэй.


ж) Гэрээнд заасан бусад эрхийг эдэлнэ.


j.-¥. i J/'Jo/iJi 'inrin j i/

Гэрээлэгч нь газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааг явуулахдаа дараах үүргийг


хүлээнэ:


а) Монгол Улсын хэмжээнд мөрдөгдөж байгаа Газрын тосны тухай хууль. түүнийг


хэрэгжүүлэх журам, энэхүү хуультай холбогдон гарсан аливаа нэмэлт, өөрчлөлт, эрх


бүхий байгууллагаас баталсан газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахад


мөрдөх дүрэм, журам, Монгол Улсын бусад холбогдох хууль тогтоомж болон энэхүү


гэрээг дагаж мөрдөнө.

б) Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааг олон улсын болон Монгол Улсын стандарт.


дүрэм, журамд нийцүүлэн явуулна.


в) Хэрэв хөдөлмөр хамгаалал. аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчинг хамгаалахтай


холбогдсон осол, зөрчлийг гарсан тохиолдолд холбогдох байгууллагууд болон ГТГ-т


нэн даруй мэдэгдэж, уг зөрчлийг арилгах арга хэмжээг шуурхай авна.


г) Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор Монгол Улсад оруулж


ирж буй техник, тсхнологи, тоног төхөөрөмж нь газрын тосыг үр ашигтай олборлох


шаардлагад нийцсэн байна.


д) Газрын тосны газар Гэрззлэгчийн хуваарьт газрын тосыг Монгол Улсын дотоодыи


хэрэгцээнд нийлүүлэх хүсэлт гаргасан тохиолдолд Гэрээлэгч өөрийн хуваарьт газрын


тосыг тэргүүн ээлжинд Монгол Улсын дотоодын хэрэгцээнд нийлүүлнэ.


е) Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаагаа эхлэхээс өмнө байгаль орчинд нөлөөлөх


байдлын үнэлгээ хийлгэж, үнэлгээний ажлын тайлангийн эх хувийг ГТГ-т хүлээлгэн


өгсон байна.

в) Монгол Улсын хүн ам, ан амьтан, байгаль, түүх, соёлын үнэт зүйл. газрын гадаргууг


хамгаалах шаардлагатай дараах арга хэчжээ авна. Үүнд:

1. Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны явцад Гэрээлэгч нь Монгол Улсын


хүн ам. мал, ан амьтан. агаар. ус, түүх, соёлын үнтт зүйл. газрын гадаргуу,


байгаль орчныг хамгаалах ажлын төлөвлөгөө боловсруулж. Засгийн газрын


төлөөлөгч болон эрх бүхий байгууллагаар батлуулж, хэрэгжүүлэх;

2. Гэрээний хугацаа дуусах, гэрээ хүчингүй болох, эсхүл гэрээт талбайгаас


тодорхой хэсгийг буцааж өгөх тохиолдолд үл хөдлөх хөрөнгөнөөс бусад бүх


тоног төхөөрөмж, байгууламж зэргийг талбайгаас гаргаж. байгаль орчныг


нөхөн сэргээх;


3. Жил бүрийн олборлолтын хөтөлбөртөө хаах цооногуудын талбайн байгаль


орчныг нөхөн сэргээх ажлын хөтөлбөр, түүний санхүүжилтийн талаар тусгах:


4. Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахыг хориглосон нутаг


дэвсгэрийн ойр орчичд үйл ажиллагаа явуулах тохиолдолд түүний!


хамгаалахтай холбогдсон тодорхой арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх;


5. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт газрын тосны хайгуул, олборлолттой холбогдсон

аливаа тээвэрлэлтийг Монгол Улсын холбогдох хуульд нийцүүлэн зохих


дүрэч, журмын дагуу хүн амын эрүүл мэнд хүрээлэн байгаа байгаль орчинд


II


 ж) Гэрээт хугацаанд олж хуримтлуулсан геологи, гидрогсоло! и, (силими,


судалгаа. петрофизик, лабораюрийм шинжилгээ, өрөмдлөг, цооног. цооногийн


туршилт. олборлолтын болон бусад бүх анхдагч мэдээлэллийн эх хувь, тайланг


баталсан дүрмийн дагуу бэлтгэж, жил бүр ГТГ-т өгнө.


з) Газрын тосны салбарыг хөгжүүлэх, боловсон хүчин бэлтгэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.

к) Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааиы горимыг зөрчсөний улмаас гарах


бүх хохнрлыг хариуцна.


л) Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны тодорхой хэсгийг гүйцэтгүүлэхээр Туслан


гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулахад ГТГ-ын төлөөллийг санал өгох эрхтэйгээр


оролцуулах, туслан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулахын өмнө гэрээний төслийг Засгийн


газрын төлөөлогчид урьдчилан танилцуулж, харилцан зөвшилцсөний үндсэн дззр


гэрээ байгуулах бөгөөд гэрээний иэг хувийг Засгийн газрын төлөөлөгчид хүргүүлнэ.

м) Гэрээлэгч нь байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ хийх эрх бүхий гүйцэтгэгчнйг


сонгон шалгаруулах үйл ажиллагаанд ГТГ-ыг оролцуулна.


н) Гэрээлэгч нь ГТГ-ын төлөөлөгчидтэй газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны


талаар ажил төрлийн уулзалтыг жилд хо£роос доошгүй удаа зохион байгуулах бөгөөд


уулзалтгай холбогдон гарах зардлыг Гэрээлэгч хариуцна.


о) Гэрээлэгч нь газрын тостой холбоотой үйл ажиллагаа явуулж байгаа орон нутгийн


удирдлага, иргэдийн төлөөлөлтэй уулзалтыг жилд нэгээс доошгүй удаа зохион


байгуулж, өөрийн үйл ажиллагааг сурталчилж, танилцуулах богоөд уулзалттай


холбогдон гарах зардлыг Гэрээлэгч хариуцна.

ДӨРӨВДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ЗАРДАЛ БОЛОН ӨРТӨГ нөхөлт

а) Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахад шаардагдах бүх зардлыг


Гэрээлэгч хариуцна. Гэрээлэгч нь зардлаа нөх°*нйн тулд нийт олборлосон гэрээт


түүхий тосноос роялтийг хасаад үлдэх тосноос хувийг зарцуулах эрхтэй. Гэрээнд


оролцогч аль ч тал эдийн засгийн үр ашигтай нээлт болно гэсэн баталгаа гаргахгүй.


б) Гэрээлэгчийн авч ашиглах эрхтэй нийт өртөгт тосны хэмжээ нь Гэрээлэгчийн газрын


тостой холбогдсон үйл ажиллагааны зардлуудын нийлбэртэй тэнцүү байна.

в) Гэрээлэгч газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны явцад зарцуулсан ортог. зардлаа


борлуулалт хийсэн тухай бүр нөхөж авна. Гэрээлэгч нь үйл ажмллапшы иийт зардлаа


нөхөж дуустал үлдэгдэл нь дараагнйн хуанлийн саруудад шилжигдэн тооиогдоно.


г) Гэрээлэгч нь газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахад баричтлах


төлөвлөлтийн болон бүртгэл тооцооны загварыг Засгийн газрын төлөөлөгчтэй


тохирох бөгөөд газрын тостой хатбогдох зардлын б^ртгэлийн хувийг Засгийн газрын


төлвөлөгчид гаргаж өгно. Гэрэтлэгч нь газрын тостой холбогдох зардлын дүн болон


эдгээрнйг нөхөж авах api ачлалын талаар Засгийн газрын төлөөлөгчнд мэдэгдэнэ.


д) Гэрээлэгч нь газрын тостой холбогдох зардлыг давхардуулалгүйгээр хажуул.


олборлолтын болон үйл ажиллагааны зардал гэж ангилна.

12омлг-


 Эдгээр газрын тостой холбогдох зардал нь дараах дарааллаар нөхөгдөнө.


1/ Хайгуулын зардал:


2 Захиргааны зардал;


3/ Олборлолтын зардал ;


Тодруулга хийх үүднээс, олборлолтын зардал нь хайгуулын хугацаанд. хайгуулын

зардал нь олборлолтын хугацаанд гарч болно гэдгийг зөвшөөрөв.


е) Дээр дурьдсаныг үл харгалзан, 8.1 дүгээр зүйлийн дагуу тологдөх роялти болон 10


дугаар зүйлийн дагуу толөгдөх урамшууллууд болон бусад төлбөрүүд нөхон


төлөгдөхгүй.

ТАВДУГААР ЗҮЙЛ. ХУГАЦАА


5.1. ХАЙГУУЛШ. ХУГАЦАА

Хайгуулын ажил явуулах хугацаа нь Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон одрөос эхлэн тав


(5) жил байна. Энэхүү 5 жилийг 3 үе шатад ангилна. Нэгдүгээр үс шат нь 1 жил.


хо^рдугаар үс шат нь 2 жил, гуравдугаар үе шат иь 2 жил байна.


5.2. ХАЙГУУЛЫН ХУГАЦААГСУНГАХ


а) ХаИгуулын ажил явуулах хугацаш Газрьш шсны |ухай хууль, түүнийг хэрлгжүүлэх

журмын дагуу сунгаж болно.


б) Гэрээлэгч нь хайгуулын ажил явуулах хугацааг сунгах хүсэлт тавихдаа өмн«\


хайгуулын үс шатны хайгуулын ажлын хөтөлбөр. төсөв. заавал гүйцтггэх ажил


үүргийг биелүүлсэн байна. Хайгуулын ажил явуулах хугацааг сунгахдаа дараагийн үс


шатанд заавал хийх хайгуулын ажлын хөтөлбөр. төсвийг Засгийн газрын төлоөлөгч


батална.


в) Хэрэв хайгуулын эцсийн xyi ацаа дуусгавар болох өдөр хүргзл үр ашигтай нээлт болох


эсэх нь тодорхойгүй нээлтийн цооног байгаа бол уг нээлтийн иооног бүхий


үнэлгзэний талбайн хувьд нэмэгдэл хайгуулын хугацаа нь дараах нөхцлүүдийн аль нэг


нь болох хүртэл хүчин төгөлдөр үргэлжилнэ. Үүкд:


1. тухайн нээлтийг үр ашиггай нэзлт гэж тогтоох.


2. тухайн нээлтийг үр ашигтай бус нэзлт гэж тоггоох.


3. нэмэгдэл хайгуулын хугацаа нь зургаан (6) сараас нлүүгүй байна.


5.3. НЭЭЛТ БОЛОН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АЖИЛ

а) Хайгуулын цооногт хийсэн туршилтын ажлын явцад дараах хүснэгтээр


тодорхойлсон тосны ундарга өгч байвал уг цооногийг нээлтийн цооног гэж үзэж


Гэрээлэгч арван таван (15) хоногийн дотор Засгийн газрын төлөөлөгчил мэдэгдэнэ.


Засгийн газрын төлөөлөгч нь нээлтийн цооног тогтоосон тү-хай мэдзгдсэн едрийг


тухайн нээлтийн цооногийг бүртгэсэн өдөрт тооцно.

Цооногийн гүн <500 500-1000 1000-2000 >2000


<метр)


Тосны ундарга


(тонн/өдөр) 0.5 1.0 3.0 5.0


бүртгэсэн өдрөөс хойш ср (90) хоногийн дотор Гэрээлэгч тус Нээлт нь Үр ашигтай


нээлт мөн эсэхийг тогтоох үнэлгээний хөтөлбөр ба төсөв, үнэлгээ хийгдэх талбай


(үнэлгээний талбайун зураг, бусад тодорхойлолтыг Засгийн газрын төлөөлөгчид


гаргаж өгнө. Засгийн газрын төлөөлөгч үнэлгээний хөтөлбөр, төсвийг баталсаны дараа


Гэрээлэгч үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлж эхэлнэ.


5.4. ҮР АШИГТАЙ НЭЭЛТ


а) Үнэлгээний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж дууссан, эсвэл нэг болон түүнээс дээш Нээлтүүд


нь Үр ашигтай нээлт гэж тогтоогдвол Гэрээлэгч арван таван (15) хоногийн дотор


Засгийн газрын төлөөлөгчид мэдэгдэнэ. Засгийн газрын төлеологч үр ашигтай нээлт


тогтоосон тухай мэдэгдсэн өдрийг тухайн Үр ашигтай нээлтийг бүртгэсэн өдерт


тооцно.


б) Үр ашигтай нээлт нэг бүрийг бүртгэсэн өдрөөс хойш нэг зуун наян (180) хоногийн


дотор Гэрээлэгч нь Засгийн газрын төлөөлөгчид олборлолтын хотөлбөр. төсөв.


олборлолтын үйл ажиллагаа явуулах талбай (олборлолтын талбай)-н зураг.


олборлолтын талбайн зөвшөөрөл авахтай холбогдсон бусад тодорхойлолт, хүсэлттэ


гаргаж өгнө. Газрын тосны газар олборлолтын хөтөлбөр. төсвийг хүлээн авсан өдрөөс


хойш гуч (30) хоногийн дотор хянаж. олборлолтын хөтөлбөр, төсөвт иэмэлт. өөрчлөлт


оруулах шаардлагагүй гэж үзвэл ер (90) хоногийн дотор олборлолтын төлөвлөгөө.


төсвийг баталж, газрын тос олборлох тухай шийдвэр гаргана. Хэрэв олборлолтын


хөтөлбер, төсввт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэж үзвэл Засгнйн газрын


төлөөлөгч олборлолтын хөтөлбөр, төсвийг батлах хугацааг нэг зуун ная (180) хоног


хүртэл сунгах эрхтэй.


в) Гэрээлэгч нь Газрын тос олборлох тухай шийдвэр гарсан өдрөөс хойш ер (90)


хоногийн дотор Олборлолтын үйл ажиллагааг эхэлнэ.


5.5. ҮР АШИГТАЙНЭЭЛТ.ТУРШИЛТ, ОЛБОРЛОЛТЫН ХУГАЦ.4.4


а) Үр ашигтай нээлт бүрийг тогтоох хугацаа нь туршилтын олборлолтыг оролцуулаад


гурван зуун жар (360) хоног хүртэл байна.


б) Үр ашигтай нээлт бүрийн олборлолгын хугацаа нь тухайн үр ашигтай нээлтээс


олборлолт явуулахыг эрх бүхий байгууллагаас зөвшөөрөх тухай шийдвэр гарсан


өдрөөс хойш хорь (20) хүртэл жил байж болно.


5.6. ҮНЭЛГЭЭНИЙХӨТӨЛБӨР. ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЛБАЙ. ОЛБОРЛОЛТЫНХӨТӨЛБӨР


БОЛОН ОЛБОРЛОЛТЫН ТАЛБАЙГХЯНЛХ


Гэрээлэгч нь нэмэлт мэдээлэл буюу судалгааг үндхлэн үнэлгээний хөтөлбөр.


олборлолтын хөтөлбөр болон талбайг өөрчлөх тухай шийдвэрээ гаргахаас арван таван /15/


хоногийн өмнө Монгол Улсын ЗасгиЙн газрын төлөөлөгчид мэдэгдак, Монгол Улсын


Засгийн газрын төлөөлөгчөөс бичгээр зовшоөрол авсны үндсэн дээр тэдгээрт өөрчлөлт


оруулж болно. Гэхдээ 7 дугаар зүйлийн дагуу нэгэнт буцааж өгсвн гэрээт талбайн аль ч


хэсгийг үнэлгээний болон олборлолтын талбайд оруулж болохгүй.


5.7. ОЛБОРЛОЛТЫН ХУГАПААГ СУНГАХ


Гэрээлэгч нь боловсруулах үйлдвэр барих, шингэн тос, байгалийн хий тээвэрлэх


хоолой тавих зэрэг үйлдвэрлэлийн дэд бүтэц шинээр барьж байгуулах тохиолдолд орд


ашиглах хугацааг Засгийн газрын төлөөлөгч хо£р удаа тус бүр таван (5) жилээс илүүгүй


U


доошгүй хоногийн өмнө олборлолтын хугацааг сунгах саналаа Засгийн газрын


төлөөлөгчид бичгээрөгнө.
ЗУРГААДУГААР ЗҮЙЛ. ХАЙГУУЛЫН АЖИЛ

6.1. ЗААВАЛ ГҮЙиЭТГЭХ АЖИЛ ҮҮРЭГ


а) Гэрээлэгч нь гэрээ хүчин төголдөр болсон өдрөөс хойш нэг зуун хорь (120)


хоногийн дотор Гэрээний Хавсралт *‘В”-д заагдсан хайгуулын үйл ажиллагаа


явуулж эхэлнэ. Хайгуулын хугацаанд заавал хийх ажил үүргийг биелүүлж.


(Хавсралт В)-д төлөвлөсөнөөс багагүй хэмжээний мөнгө зарцуулсан байна.


Гэрээлэгч энэхүү үүргээ бүрэн биелүүлээгүй бол гүйцэтгээгүй ажнлд ногдох


зарцуулагдаагүй хөрөнгийг тухайн гэрээт жил дууссанаас хойш гуч (30) хоногийн


дотор ГТГ-т төлнө.


б) Тухайн жил Гэрээлэгч заавал гүйцэтгэх ажил үүргээс илүү ажил. үүрэг гүйцэтгэж.


төлөвлөснөөс илүү зардал гаргасан тохиолдолд дараа жилийн гүйцэтгэх ажил.


зардалд шилжүүлэн тооцож болно.

6.2.

Гэрээлэгч нь 6.1-д заасан ажил үүрэг. хайгуулын цооног өрөмдөх ажиллагааг олон


улсын газрын тосны аж үйлдвэрт хэвшсэн нийтлэг дэвшилттой аргачлалын дагуу


гүйцуггэнэ. Дараах тохиолдолд хайгуулын цооногийн өрөмдлөгийг дууссанд тооцож.


зардлыг өртөг нөхөх зардалд оруулна. Үүнд:


а) оромдөх гүнд болон эсхүл зорилтот давхаргад хүрсэн.


б) нээлтийн цооног болсон,


в) өрөм нь суурь чулуулагт хүрсэн.


г) өрөм нь үл нэвтрэх биет, геологийн хэт халуун градиентэд хүрсэн.


6.3. ХАЙГУУЛЫН АЖЛЫИ ХӨТӨЛБӨР БА ТӨСӨВ


Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш жар (60) хоногийн дотор. цаашид гэрэзт


жил эхлэхээс ерээс (90) доошгүй хоногийн өмнө Гэрээлэгч нь тухайн гэрээт жилд


гүйцэтгэх хайгуулын ажлын хөтөлбөр, төсвийг нэр торөл бүрээр нарийвчлан


боловсруулж, Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчөөр батлуулна. Мөн өмнөх жилд


хийсэн ажлын тайланг танилцуулж, ГГГ-т огнө.


Тухайн гэрээт жил эхлэхээс гучаас (30) доошгүй хоногийн өмнө Гэрээлэгч. Монгол


Улсын Засгийн газрын төлөөлөгч хамтран хайгуулын ажлыи хөтолбор, төсвийг хянан


хэлэлцэж, Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгч батална. Гэрээлэгч нь энэхүү ажлын


хөтөлбөр, тосвийг оөрчлөх зайлшгүй шаардлага гарсан тохиолдолд өөрийн саналыг


Монгол Улсын Засгийн газрын гөлөөлөгчид нэн даруй гаргаж өгнө. Монгол Улсын


Засгийн газрын төлөөлөгч саналыг авснаас хойш ажлын арван таван (15) өдрийн дотор


Гэрээлэгчтэй уулзаж, өөрчлолтийг хянан хэлэлцэж батална. Хэрэв тухайн жилийн


батлагдсан төсөвт ажлаас нлүү ажил хийгдэх бол илүү хийсэн ажлын хэмжээ, зардлын


төсвийн хэмжээг ГТГ-аар батлуулсанаар өртөг нөхөгдөх зардалд тусгана.


 ДОЛДУГААР ЗҮЙЛ. ТАЛБАЙ БУЦААЖ ӨГӨХ

7.1. ГЗРЭЭ ЁСООР ТАЛБАЙ БУЦААЖ ӨГӨХ

Гэрээлэгч нь :


а) Хайгуулын ажлын хугацааны эхний үе шат дууссанаас хойш гуч (30) хоногийн дотор


гэрээт талбайн хорин тав (25)-аас тавин (50) хувийг буцаан өгч болно.


б) Хайгуулын ажлын хугацааны хоёр дахь үе шат дууссанаас хойш гуч (30) хоногийн


дотор гэрээт талбайн үлдсэн хэсгийн хорь (20) -оос гучин (30) хувийг буцаан өгч


болно.


в) Хайгуулын нийт хугацаа дуусахад үнэлгээний болон олборлолтын талбайнаас бусад


бүх талбайг буцааж өгнө. Гэрээлэгч нь анхдагч гэрээт талбайг бүхэлд нь болон аль ч


хэсгийг буцааж өгөхийн өмнө түүннй гадаргуугийн унаган төрхийг анх байсан


байдалд нь сэргээх арга хэмжээ авсан байна.


г) Олборлолтын талбайг буцааж өгөхийн өмнө бүх цооногуудыг хааж битүүмжилж,


олборлох. хадгалах, боловсруулах, дамжуулах бүх тоног төхөөрөмжүүдийг талбайгаас


зайлуулж, талбайг хог хаягдлаас цэвэрлэн, хөрс, усны бохирдлыг арилгаж, 1албайн


гадаргуугийн унаган төрхийг сэргээсэн байна.


д) Энэхүү зүйлийн “в” мги заалтыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдои гарах зардлыг Гэрээлэгч


хариуцна.


7.2. ӨӨРИЙН ХҮСЗЛГЭЭР ТАЛБАЙ БУ1ИАЖ ӨГӨХ


а) Гэрээлэгч энэхүү Гэрээний хавсралт аВ*Чд заасан ажил үүргээ гүйцэтгэсэн


тохиолдолд талбайг бүхэлд нь эсхүл тодорхой хэсгийг өөрийн хүсэлтээр буцааж өгч


болно. Ийнхүү сайн дураараа буцааж өгсөн хэсгүүдийг 7.1-д дурьдсан гэрээ ёсоор


буцааж өгсөн талбайд оруулан тооцно.


б) Гэрээлэгч нь энэхүү гэрээний хавсралт “В”-д заасан заавал гүйцэтгэх ажил үүргээ


гүйцэтгээгүй талбайгаа сайн дураараа буцааж өгөх тохиолдолд гүйцэтгээгүй ажилд


ногдох мөнгийг тухайн талбайг буцааж огохоос гучаас (30) доошгүй хоногийн өмио


ГТГ-т төлнө.

7.3. ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЛБАЙ

Гэрээлэгч үнэлгээний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн боловч үр ашигтай нээлт


тогтоогдоогүй тохиолдолд уг үнзлгээний галбайг буцааж егнө. Үнэлгээний хөтөлбөрийн


дагуу заавал гүйцэтгэх ажил үүргээ гүйцэтгээгүй байгаа үнэлгээний талбайг сайн дураараа


буцааж өгөх тохиолдолд гүйцэтгээгүй ажилд ногдох мөнгийг тухайи үнэлгээний талбайг


буцааж өгөхөөс гучаас (30) доошгүй хоногийн омнө ГТГ-т төлнө.


16


8.1.^ РОНЛТИ

1. Гэрээлэгч борлуулалт хийсэн тухай бүрт Гэрээт тог.ноос тооппж Роялти толно.


Роялти нь нийт олборлосон гэрээт түүхий тосны | тэнцүү байх ба


роялтийг бэлэн мөнгөөр буюу эсвэл бүтээгдэхүүнээр /тосоор/ төлж болно.


2. Роялтид төлөх төлбөрийг 8.4 дүгээр зүйлд заасны дагуу тооцож. борлуулалт хийсэн


тухай бүр толнө. Монгол Улсын ЗасгиЙн газрын төлөөлөгч энэ талаар өөр журам


тогтоож болох ба энэ тухайгаа Гэрээлэгчид гуч (30) хоногийн өмнө бичгээр


мэдэгдэнэ.


8.2. ТҮҮХИЙ TQC МРЛУУЛАХ


а) Роялти болон Монгол Улсын Засгийн газарт ногдох гэрээт түүхий тосыг хэмжмлт


хийсэн цэгээс тооцох бөгоөд түүхий тосыг борлуулах асуудлыг Талууд харилцан


тохиролцож, гэрээ байгуулсны үндсэн дээр шийдвэрлэнэ. Түүхий тосны үнэлгээг


худалдан авагчтай хийсэн түүхий тос борлуулах гэрээнд тохирсон үнээр тооцно.


б) Моигол Улсыи Засгийн газар нь өөрт ногдох тосыг мөнгөөр авах тохиолдолд


борлуулсан түүхий тосноос, тосоор авах тохиолдолд олборлож. хуримтлуулсан


тосноос тооиох ба энэ тухайгаа хуанлийн улирал эхлэхээс гуч (30)-аас доошгүй


хоиогийн өмнө Гэрээлэгчид бичгээр мэдэгдэю.


8.3 БҮТЭЭГЛЭХҮҮН ХУВААЛТ

Хуанлийн cap бүрийн гэрээт түүхий тосноос роялти болон өртөгт тосыг хасаад үлдэх


хэмжээ (Хуваах тос)-г Монгол Улсын Засгийн газар болон Гэрээлэгчийн хооронд


доорх хувиар хуваарилна. Үүнд:


1. Хэрвээ тухайн хуанлийн сард олборлосон гэрээт түүхий госны өдрийн дундаж


олборлоллын хэмжээ нь 5000 баррсльтэй тэнцүү буюу tvvhw: бага байвал:


Монгол Улсын Засгийн газарт


Гэрээлэгчид


2. Хэрвээ тухайн хуанлийн сард олборлосон гэрээт түүхий тосны өдрийн дундаж

• олборлолтын хэмжээ нь 5001 баррельтэй тэнцүү буюу түүнээс их боловч 10000


баррслээс бага байвал:


Монгол Улсын Засгийн газарт


Гэрээлэгчид

3. Хэрвээ тухайн хуанлийн сард олборлосон гэрээт түүхий тосны өдрийн дундаж


олборлолтын хэмжээ нь 10001 баррельтэй тэнцүү буюу түүнээс их боловч 15000


баррслээс бага байвал:


Монгол Улсын Засгийн газарт


Гэрээлэгчид

4. Хэрвээ тухайн хуанлийн сард олборлосон гэрээт түүхий тосны өдрийн дундаж


олборлолтын хэмжээ нь 15001 баррельгзй тэнцүү буюу гүүнээс их боловч 20000


баррслээс бага байвал :


Моигол Улсын Засгийн газарт


Гэртзлэгчид
17


 олборлолтын хэмжээ нь 20001 баррельтэй тэнцүү буюү түүнээс их байвал:


Моигол Улсын Засгийн газарт


Гэрээлэгчид

б) Гэрээлэгчийн нөхөж авах зардлын үлдэгдэл нь зардал нохөх талаар гэрээгээр


тохирсон 35 хувиас бага байх тохиолдолд Гэрээлэгчийн зардлыг нөхөөд үлдсэн тосыг


энэхүү гэрээний 8.3-ын “а”-д тохирсон хувиар Талууд хувааж авма.

в) Гэрээт түүхий тосны өдрийн дундаж хзмжээг тогтоохдоо тухайн сард олборлосои


түүхий тосны нийт хэмжээг тухайн сард олборлолт явуулсан өдрийн тооид хуваана.


г) Хуваах тосны Монгол Улсын Засгийн газарт ногдох тосны үнэлгээг Гэрээний 8.4

дүгээр зүйлд залсны дагуу хийх богоод Монгол Улсын Засгийн газарт ногдох тосны


төлборийг борлуулж дууссан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор ГТГ-т төлөх бөгөөд


эсхүл Монгол Улсын Засгийн газраас зөвшөөрсөн тохиолдолд өөр хэлбэрээр


гүйцэтгэж болно.

8.4 ГЭРЭЭТ ТОСНЫ Ү Э

а) Энэхүү Гэрээний 8.1 дүгээр зүйлд заасан, Монгол Улсын Засгийн газарт төлөх роялти.


8.3-т заасан хуваах тосны үнэлгээг худалдан авагчтай хийсэн түүхий тос борлуулах


гэрээнд тохирсон үнээр тооцно.


б) Роялти болон Монгол Улсын Засгийн газарт ногдох гэрэтг түүхий тосыг Гэрээллгч


зуучлан борлуулах тохиолдолд түүхий тос борлуулах, тээвэрлэхтэй холбогдсои гэрээ


байгуулахын өмнө Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлвгчид танилиуулж. харилиан


тохиролцсоны үндсэн дээр гурвалсан гэрээ байгуулиа. Монгол Улсын нутаг


дэвсгэрээс олборлосон Гэрээлэгчид ногдох түүхий тосны үнийг ижмл чанарын түухий


тосны дэлхийн зах ззэлийн борлуулсан өдрийн үюэр тооино.


в) Гэрээт түүхий тосны үнийн дүнг Гэрээлэгчийн армз-ленгф аргачлалаар чөлоөт хорвоч


валютаар борлуулсан үнээр тооцно.

8.5 БдРЛУУЛАЛТЫН УРЬДЧИЖАП TOQUQQ

а) Үр ашнгтай нээлт бүрийн хувьд Гэрээлэгч нь хуанлийн улирал эхлэхээс гучаас (30)


доошгүй хоногийн дотор олон улсын газрын тосны аж үйлдвэрт хэвшсэн нийтлэг


аргачлалын дагуу Гэрээлэгчийн олборлож борлуулахаар тооцолж буй түүхий тосны


дээд хэмжээ, зах зээлийн үнэ болои холбогдох бусад хүчин зүйлүүдийн тухай


урьдчиЛсан мэдээг Монгол Улсын Засгийн газрын телөөлөгчид хүргүүлнэ.

б) Гэрээлэгч тэрхүү мэдээнд Роялти, түүхий тосны үнэ болон Монгол Улсын Засгийм


газар, Гэрээлэгчид ногдох Гэрээт түүхий тосны тооцсюг багтаасан байна. Гэрээлэгч


урьдчилан төлөвлөсөн хэмжээннй газрын тосыг олборлохыг эрмэлзэнэ. Гэрээлэгч Үр


ашигтай нээлт бүхий хэд хэдзн орд цооногоос олборлох хэмжээг нэгтгэн тооцож


болно.
L

 Аль нэг тал нь гэрээт түүхий тосоо зарим үед бүрэн хэмжээгар нь авах болочжгүй


байж болохыг хүлээн зөвшөөрч байна. (энэ тохнолдолд уг талыг дутуу авагч гэнэ).


Ийм тохиолдолд нөгөө тал нь ашиглалтыг бүрэн хэмжээгээр үргэлжлүүлэн орлогыг


өөрийн талдаа хуваарилж (энэ талыг хэтрүүлэн авагч гэнэ) болно.


Гэрээлэгч хуваарилалтын зөв тэнцвэрийг тоггоохын тулд дутуу авагчийн нөхөн


авах түүхий тосны хэмжээг тооцон бүртгэнэ. Хуваарилалтын зөв тэнцвэрийг


тогтоохын тулд дутуу авагч талд ногдох түүхий тосыг нөхөж өгнө. Гэхдээ энэ


хуваарилалтыг үйлдвэрлэл, борлуулалтын хэвийн үйл ажиллагаанд саад учруулахгүй


байх нөхцлөөр хийж гүйцэтгэнэ.


ЕСДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ХИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТУХАЙ

Хэрэв үр ашигтай болох нь тогтоогдсон аливаа нээлтээс хий олборлох /түүхий


тосны хамт буюу ячарваа нэг өөр хэлбэрээр/ бололцоотой бол уг хийг олборлож.


борлуулах талаар Гэрээлэгч Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчтэй харилиан


тохиролиож, шинээр Бутээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулах давуу эрх эдэлнэ.
АРАВДУГААР ЗҮЙЛ. УРАМШУУЛАЛ, ШИМТГЭЛ БОЛОН БУСАД ТӨЛБӨРҮҮД


10.1 УРАМШУУЛАЛ


а) Гэрээнд гарын үсэг зурсны урачшуулал: Гэрээ Монгол Улсын Засгийн гачпаап


батлагдсан өдрөөс хойш жар /60/ хоногийн дотор Гэрээлэгч ГТГ-т


ам.доллар төлнө.


б) Олборлолт эхэлсний урамшуулал: Гэрээлэгч олборлолт эхлүүлсэн тохиолдолд


олборлолт эхэлсний урамшуулал ам.долларыг


Олборлолтын үйл ажиллагаа эхэлсэн өдрөөс хояш гуч хоногиин дотор ГТГ-т


төлнө.


в) Гэрээлэгч Монгол Улсын Засгийн газарт олборлолт нэмэгдүүлсний урачшууллыг


дараах тохиолдол бүрт 1 /нэг/ удаа төлнө:


1. Тухайн хуанлийн сард өдөрт олборлох Гэрээт түүхий тосны дундаж


хэмжээ 5001 баррелиас илүү гармагц ам.


доллар;


• 2. Тухайн хуанлийн сард өдөрт олборлох Гэрээт tvwmO wuu. дүндаж


хэмжээ 10001 баррелиас илүү гармагц im.


доллар;


3. Тухайн хуанлийн сард өдөрт олборлох Гэрээт түүхий тосны дундаж


хэчжээ 15001 баррелиас илүү гармагц ам.


доллар;


4. Тухайн хуанлийн сард өдөрт олборлох Гэрээт түүхий тосны дундаж


хэмжээ 20001 баррелиас илүү гармагц ам.


доллар;
19


 хэмжээ 25001 баррелиас илүү гармагц


доллар;

10.2 СУРГАЛТЫН УРАМШУУЛАЛ


а) Гэрээлэгч гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш жил бүр I эрээт жилийн эхнээс гуч


(30) хоногийн дотор сургалтын урамшууллыг I ГГ-т төлнө. Үүнд:

1/!дэхжил оллар


2/ 2 дахь жил оллаР


3/ 3 дахь жил оллар


4/ 4 дэх жил оллар


5/ 5 дахь жил оллар

10.3 ТАЛЩН ДЭНЧИН


а) Гэрээлэгч Монгол Улсын Газрын тосны тухай хууль. түүнийг хэрэгжүүлэх


журмын дагуу Гэрээт талбайн хэмжээгээр дэнчин жил бүр Засгийн газарт төлнө.


i. Хайгуулын ажлын эхний үе шатанд Гэрээт


галбайн нэг хавтгай дөрвөлжин километрт


ногдох (Олборлолтын талбайг оруулахгүй)


ii. Хайгуулын ажлын хоёр дахь үе шатанд Гэрээт

талбайн нэг хавтгай дөрвөлжин километрт


ногдох (Олборлолтын талбайг оруулахгүй)


iii. Хайгуулын ажлын |урав дахь үе шатанд Гэрээт

талбайн нэг хавтгай дөрвөлжин километрт


(Олборлолтын талбайг оруулахгүй)

iv. Эрэл, хайгуулын ажлын хугацааг


Засгийн газрын шийдвэрээр сунгасан


хайгуулын хугацаанд гэрээт талбайн


нэг хавтгай дөрвөлжин километрт ногдох


(Олборлолтын талбайг оруулахгүй)


v. Олборлолтын талбайн нэг хавтгай


дөрвөлжин киломезр талбайд ногдох

б) Гэрээлэгч пь талбайн дэнчинг Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш жар /60/


хоногийн дотор, дараагийн гэрээт жилүүдийн талбайн дэнчинг тухайн гэрээт жил


эхэлснээс хойш гуч (30) хоногийн дотор тус тус төлөх бөгөөд Монгол Улсын


Засгийн газрын төлөөлөгч нь Гэрээлэгчид толбор хийгдсэнийг нотлох баримт


гаргаж огно.


10.4 ЗАХИРГААНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ

Гэрээлэгч нь Монгол Улсын Засгийн газарт газрын тосны тухай хууль. түүнийг


хэрэгжүүлэх журмын дагуу захиргааны үйлчилгээний шимтгэл төлнө. Энэхүү


шимтгэлд гэрээт талбай авах захиалга, хайгуулын хугацааг сунгах, олборлолтынOjuux-r

 сунгах, газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны аливаа эрх үүргийг шилжүүлэхэд


төлөх төлбөрүүд орно.


Гэрээлэгч нь дор дурдсан захиргааны шимтгэл төлнө. Үунл:

а) Гэрээтталбай авах захиалга


б) Хайгуулын хугацааг сунгах


в) Монгол Улсын Засгийн газрын шийдвэрээр


хайгуулын хугацааг сунгах


г) Олборлолтын талбай авах захиалга


д) Олборлолтын талбайн хэмжээг өорчлоход


с) Олборлолтын хугацааг сунгах


£) Газрын тостой холбогдсон үйл


ажиллагааны аливаа эрх, үүргийг шилжүүлзх


10.5 БАЙГАЛЬ Ql’HHN HQXQH СЭРГЭЭЛТ


Пнгапъги нь байгаль орчмыг нөхөн сэргээх ажилд жил тус бүр


ич.доллараас доошгүй хөрөнгө, мөнгө зарцуулна.


АРВАН НЭГДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ХЭМЖИЛТ


11.1 БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААХ ХЭМЖИЛТ


а) Гэрээид оролцогч талуудын хооронд хуваах Гэрэзт түүхий тосны хэмжэог


тодорхойлох зорилгоор хэмжилтийг (Бүтээгдэхүүн хуваах хэмжилт) олон улсын газрын


тосны үйлдвэрлэлд хэвшсэн нийтлэг аргачлал, зарчмыг үндэслэн гүйцэтгэнэ. Гэхдээ


дээрхээс бусад (үүнд ганцаарчилсан цооногийн олборлолтын хэмжээг тогтоох хэмжилт


орно) зорилгоор оөр төрлийн хэмжилт хийгдэж болохыг харилцан тохиролцов.


б) Энэхүү хэмжих хэрэгсэл, хэмжилтийн аргачлал нь Монгол Улсын эрх бүхий


байгууллагаар баталгаажсан байна.


в) Энэхүү Гэрээнд заасны дагуу бутээгдэхүүн хуваах хэмжилтийг Хэмжилт хийх цэг


дээр хийнэ.


г) Талууд энэхүү 11 дүгээр зүйлд заасны дагуу бүтээгдэхүүн хуваах хэмжилт хийгдэхээс


өмнө түүхий тосыг авч ашиглах эрхгүй болохыг харилцан хүлээн зөвшөөрөв.


11.2 ХЭМЖИЛТИЙГ ЗАЛРУУЛАХ


а) Хэрэв Гэрээлэгч нь Бүтээгдэхүүн хуваах хэмжилтийн аль нэг багаж хэрэгсэлд


тохируулга хийх, засварлах эсвэл солихыг хүсвэл Монгол Улсын Засгийн газрын


төлөөлөгч, эрх бүхий байгуулагад мэдэгдэж хянуулна.


ямар ч үсд ажиглах, үнэн зөвийг тодорхоилох зорилгоор шали&,и лиил ;рлип. л»р»в


шалгалтаар хэмжилт нь олон улсын газрын тосны аж үйлдвэрт хэвшсэн нийтлэг аргачлал


болон стандартад мийцэхгүй болох нь илэрвэл Монгол


Улсын Засгийн газрын төлөөлөгч түүнийг залруулах арга хэмжээ авахыг Гэрээлэгчээс


шаардана. Хэрэв Гэрээлэгч нь энэ шаардлагыг хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногийн


дотор залруулах арга хэмжээ авч эхлээгүй, эхэлсэн ч явц нь удаашралтай байвал


Монгол Улсын Засгийн газрын төлоологч олборлолтыг зогсоож. эрх бүхий хөндлөнгийн


гүйцэтгэгчээр хэмжилтийг хийлгэж зардлыг Гэрзэлэгчээр төлүүлнэ.


в) Гэрээлэгч хэмжилтийн алдаатай байх үеийн олборлолтын үнэи бодит хэмжээг


тогтоож омнох хэмжилтийг залруулах бүхий л арга хэмжээ авна. Гэрээлэгч нь гүйцэтгэсэн


залруулгын ажлын тухай тайланг ГТГ-т хүргүүлж батлуулна. Хэрвээ хэмжилтийн алдаа


анх гарсан хугацааг тогтоох боломжгүй бол урьд хийгдсэн шалгалтын өдөр ба алдааг


илрүүлсэн өдрийн хоорондох хугацааны дундах үеийг алдаатай хэмжилт эхэлсзн цагаар


тооцно.


П.З XЭМЖИЛТИЙН БҮРТГЭЛ


Гэрээлэгч олборлосон гэрээт түүхий тос болон бүтээгдэхүүн хуваах хэмжилтийн


бүртгэлийн нэг хувийг хэмжилт хийсэн тухай бүр Монгол Улсын Засгийн газрын


төлөөлөгчид ирүүлнэ. Эдгээр баримтуудыг таван (5) жилийн хугацаанд хадгалах бөгөод


Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгч нь эдгээр бүртгэлтэй танилцах эрхтэй.


Гзрээлэгч иь танилиах боломжийг хангах үүрэггэй.
АРВАН ХОЁРДУГААР ЗҮЙЛ. ТЕХНИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ


12-1 ТЕХНИКИЙН мэдээллийг өмчлөх


Моигол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгч нь Гэрээлэгчийн газрын тосны үйл


ажиллагааны хөтөлбөр, төсөв. судалгааны үр дүнд цуглуулсан геологи. геофизик.


пстрофизик, гсохими, гидрогсологи. цооногийн хаалтын тайлан болон бусад бүх эх


мэдээлэл, эдгээрийг боловсруулж тайлал хийж дүгнэсэн үр дүнгийн тайлан. геодези. байр


зүйн мэдээлэл. зураг зэрэг мэдээллийн бүх эх хувийг өмчилнө. Хобр тал 1азрын тосны үйл


ажиллагаатай холбоотой мэдээлэлийг нөгөө талаасаа бичгээр зөвшөөрөл авалгүйгзэр


гуравдагч талд шилжүүлэхийг хориглоно.


12.2 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЕРӨНХИЙ БҮРТГЭЛ


Гэрээлэгч газрын тосны хайгуул, олборлолт, борлуулалт, ашиглалт. боловсруулах


болон бусад үйл ажиллагааны тухай бүртгэлийг ГТГ-тай тохиролцсон загварын дагу>


хөтөлнө. Эдгэзр бүртгэлийг англи хэл дээр хөтөлнө. Гэрээлэгч нь энэхүү бүртгзл.


тайлангийн хувийг гүйцтггэсэн өдөр. cap, улирал, жилд нь Засгийн газрын төлөөлегчид


гаргаж өгмө.


12.3 ГКОФЮИКИЙН юдээлэл


I эрзэлэгч нь гсофизикийн анхдагч мэдээллийг Монгол Улсын Засгийн газрын


төлөөлөгчөөс баталсан Дүрмийн дагуу нэг хувийг Засгийн газрын төлөөлөгчил өгнө.


• л» • • tм. ТУХАЙ мэлээлэл
Гэрээлэгч энэхүү мэдээллийг олон улсын газрын тосны үйлдвэрлэлд хэвшсэн


нийтлэ! аргачлал, зарчмыг үндэслэн боловсруулж. үр дүнгийн тайлал хийсэн тайлан.


мэдээллийг цахим, мөн цаасан хзлбэрээр Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчид


ирүүлнэ. Гэрээлэгч нь петрофизик, лабораторийн туршилт. шинжилгзэ хийх зорилгоор


чөмөг чулуу /тавь хүртэл хувь/, шлам /тавь хүртэл хувь/. чулуулаг болои газрын тосны


сорьц дээжийг Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчөөс эөвшөөрөл авсны үндсэн дээр


Монгол Улсын хилээр гаргаж болно. Монгол Улсын Засгийи газрын төлөөлөгч эдгззр


дээжийг буцааж авах хүсэлтээ түүнийг гаргаснаас хойш нэг (I) жилийн дотор ирүүлэхгүй


бол Гэрзэлэгч нь уг сорьц, дээжийг өөрийн үзэмжээр ашиглана. Гэрээлэгч нь цооногт


хийсэн туршилт үйлчилгээний ажил, туршилтын олборлолтын тайлан. мэдээллийг гуч (30)


хоногийн дотор ирүүлнэ.


12.5 БОЛОВСРУУЛСАН МЭЛЭЭЛЭЛ. ГАЗРЫН ТОС ТУХАЙ ТЛЙЛЛНГУУД


Гэрээлэгч нь газрын тосны хайгуулын боловсруулсан мэдээлэл болон нөвцийн


тооцоо, үнэлгээний тайлангуудыг Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчид түүний


баталсан дүрмийн дагуу ирүүлж байна.


12.6 ОЛБОРЛОЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЦПЛ


Гэрээлэгч нь олборлолтын үйл ажиллагаа явуулж буй цооног бүрээс олборлосон


тос. хийн хэмжээ болон цооногийн монтажийн өөрчлөлтийг үзүүлсэн бүрттолийг хөтлөх


ба холбогдох мэдээлэл, тайланг Монгол Улсын Засгийн газрын төлөолөгчийн баталсан


дүрмэнд заасны дагуу Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчид ирүүлнэ.


12.7 АВТОШШт ТЕХИИК ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ; БАРИЛГА БАЙГУУЛАЩИИН


таээш


а) Гэрээлэгч нь газрын тосны хайгуул, олборлолтын үйл ажиллагаанд зориулан


импортлох автомашин, техник, тоног төхөөрөмжийн зураг төсөл, техникийн баримт


бнчгийг Монгол Улсад оруулж ирэхийн өмнө ГТГ-т ирүүлнэ.


б) Барилга, байгууламжийг Монгол Улсын холбогдох хууль, тогтоомжийн дагуу


барьж байгуулах бөгөөд зураг төслийг барилгын ажил эхлэхийн өмнө. барилгын ажилтай


холбогдсон бусад баримт бичгийг ашиглалтанд хүлээн авахын омнө ГТГ-т ирүүлнэ.


12.8 ХАМТАРСАН ХОРОО


Газрын тосны олборлолт эхэлмзгц Гэрээлэгч болон Засгийн газрын төлөөлөгч


олборлолт явуулж байгаа бүх агууламжийн ашиглалтын үйл ажиллагаа. мэдээллийг


судлах, түүнчлэн талуудын хоорондох асуудлыг зохнцуулах зорилгоор хамтарсан хороо


байгуулна.


12.9 §у$АД АШИГТ МАЛТМАЛ


Гэрээлэгч газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааныхаа явцад бусад ашигг


малтмал нлрүүлбэл энэ тухай ГТГ-т арван тав (15 ) хоногийн дотор мэдэгдэнэ. Эдгзэр


ашигт малтмал Монгол Улсын төрийн өмч байна.


Энэхүү гэрээний 12 дугаар зүйлд дурдсан бүх тайлан мэдээг нууцалж, ногоо талыи


зөвшөөрөлгүй гуравдагч этгээдэд дамжуулж үл болно. Дээр өгүүлсэн нууцлалын талаар


хүлээх үүрэг нь дараах зүйлд хамаарахгүй. Үүнд :


1) аль нэг тал өөрийн ажиллагсад, хувь нийлүүлэгчид, зөвлөгчид. зээл олгох


этгээдүүд, мөн Туслан гүйцэтгэгчид газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа


явуулах шаардлагын хэмжээнд нууцлалыг задлана.


2) аль нэг тал нь дагаж мордөж буй зохих хуулийн хүрээнд, Гэрээлэгчийн харъяа


байгууллагын үнэт цаас бүртгэгдсэн аливаа хөрөнгийн биржийн дүрэм журмын


хүрээнд нууцыг задалж болно.


3) Гэрээлэгч нь хөрөнгө оруулж болзошгүй этгээдээ ГТГ-т мэдэгдэнэ. Уг этгээд нь


мэдээллийн нууцыг хадгалах баталгаа гаргасан байна.


АРВАН ГУРАВДУГААР ЗҮЙЛ. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ ГООЦООНЫ


МЭДЭЭЛЭЛ

13.1 НЯГТЛАН БОЛОХ БҮРТГЭЛ


Гэрээлэгч нь газрын тосны үйл ажиллагаанд хамаарах нягтлан бодох бүртгэлийг


Монгол улсын Нягтлам бодох бүртгэлийн тухай хууль, Хавсралт Г-д заасан журам. болон


холбогдох бусад хууль тогтоомжийн дагуу Монгол хэл дээр, шаардлагатай гэж үзвэл


Монгол, Англи хэл дээр давхар хөтөлнө.


13.2 БҮРТГЭЛ ТООиООНЫ ТАЙЛАН


Гэрээлэгч нь бүртгэл тооцооны тайлангаа Монгол Улсын Засгийн газрын


төлөөлөгчид энэхүү Гэрээний дагуу бүрдүүлж. хүргүүлж байна. Гэрээлэгч Монголд


толөолөгчийн газраа нээсний дараа ийм бүртгэл тооцооны тайлангийн хувийг


төлөөлөгчийн газаргаа байлгах бөгөөд Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлегч түүнгзй


хүссэн цагтаа танилцана.


13.3 САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ


а) Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгч нь Гэрээлэгчийн өртөг нөхөгдөх зардал.


санхүүгийн данс, дансны бичилт, бараа материазын бүртгэл ба бараа материал.


ваучер, цалингийн төлбөр, нэхэмжлэх, Гэрээнд шууд буюу шууд бусаар хамрагдах


аливаа төрлийн гэрээ, туслан гүйцэтгэх гэрээ, бусад баримт бичиг. бичилтүүд зэрэг


газрын тосны үйл ажиллагааны талаарх бүхий л төлбөр тооцоог жил бүр шалгах


эрхтэй. Түүнчлэн, тухайн шазгалтын дагуу Гэрээлэгчийн Монголд болон бусад газар


орших газрын тосны үйл ажиллагаатай холбогдох газрууд. бүх үйлдвэрлэлийн байр.


байгууламж, агуулах болон конторт очиж. түүний дотор эдгээр үйл ажиллагаатай


холбогдох ажилтантай уулзаж. шаардлагатай үед зохих үндэслэлийн дагуу шалгах


эрхтэй.


б) Бүх баримт бичиг нь тэдгээрийн бий болсон цагаас тавам (5) жил эсхүл хуульд заасан


журмын дагуу шаардагдах хугацаанд хадгалагдаж, шалгуулахад бэлэн байна.


в) Санхүүгнйн хяналтгай холбогдон гарах зардлыг Гэрээлэгч хариуцна.


14.1 ЕРӨНХИЙ Г/CJlAJlllAA

Гэрээлэгч нь газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулж, энэ гэрээний


зорилгыг бислүүлэхийн тулд Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчөөс дэмжлэг


туслалцаа хүсч болохыг талууд хүлээн зөвшөөрч байна. Монгол Улсын Засгийн газрын


төлөөлөгч нь Гэрээлэгчээс газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахад


шаардагдах бусад эрхээ хэрэгжүүлэхэд зохих дэмжлэг үзүүлнэ. Монгол Улсын Засгийн


газрын төлөөлөгч нь Гэрээлэгчид туслуулахаар өөрийн нэг буюу хэд хэдэн ажилтныг


томилон ажиллуулж болно.


14.2 БУСАД ТУСЛАЛЦАА


Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгч өөрийн эрх хэмжээний хүрээнд


Гэрээлэгчийн хүсэлтийн дагуу барилга байгууламж барих, тоног төхөөрөмж суурилуулах.


ажиллах хүч бэлтгэх, тээвэрлэлз хийх, аюулгүй байдлыг хангах. газар ашиглах зөвшөөрөл


авахтай холбоотой асуудлаар дэмжлэг үзүүлнэ. Эдгээр барилга байгууламж. сэлбэг


хэрэгсэл, ажиллах хүч дутагдсан тохиолдолд Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгч нь


тэдгээрээр хангах арга хэмжээ авна. Гэрээлэгчийн хүсэлтийн дагуу Монгол Улсын


Засгийн газрын төлөөлөгчөөс дээрх арга хэмжээтлй холбоотой гарсан зардлуудыг


Гэрээлэгч Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчид нохож төлох бегөөд уг зардлыг үйл


ажиллагааны зардалд оруулна. Эдгээр нөхөн төлбөрийг тухайн үеийн ханшаар АНУ-ын


ам. доллараар гүйцэтгэнэ.


14.3 ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙНГАЗРЫГ ПЭМЖИХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГ4.4


Гэрээлэгч нь ГТГ-аас Гэрээт талбайд ажиллах Төлөөгчийн газоын үйл ажиллагаанд


зориулан Гэрээт жил эхэлснээс хойш гуч /30/ хоногийн дотор ГТГ-т


н ам.долларыг жил бүр төлно.


14.4 ОРОН НУТГИЙГЛЭМЖИХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА


Гэрээлэгч нь жил бүр Гэрээт жил эхэлснээс хойш гуч /30/ хоногийн дотор орон


нутгийн хөгжлийг дэмжихэд зориулан ларыг гэрээт талбайд


хамаарах орон нутгийн засаг захиргаанд төлно.
АРВАН ТАВДУГААР ЗҮЙЛ. ӨМЧИЙГ АШИГЛАХ, ӨМЧЛӨХ, ЭРХ БА ӨМЧ


ШИЛЖҮҮЛЭХ


15.1 ТОНОГТӨХӨӨРӨМЖБА БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ


Гэрээлэгчийн газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаанд зориулан Монгол Улсын


нутаг дэвсгэрт оруулж ирсэн өртөг нь нөхөгдсон тоног төхөөрөмж. барьж байгуулсан


барилга байгууламж, материал түүхий эд нь Гэрээний хугацаа дууссаны дараа нэмэгдэл


телбөргүйгээр Монгол Улсын өмч болно.


Үүнд Гэрээлэгчийн түрээсээр авч ашнглаж буй тоног төхөөрөмж. багаж хэрэгсэл


бусад эд хөрөнгө хамаарахгүй болно.
25


Энэхүү Гэрээний 8 зүйлийн дагуу Гэрээлэгчийн хуваарьт түүхий тос хэмжилт


хийсэн иэг дээр Гэрээлэгчийн мэдэлд шилжию.

15.3 ЭРХШИЛЖҮҮЛЭХ


Гэрээлэгч нь газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаанд оролцох эрх, үүргээ


Монгол Улсын Засгийн газрын шийдвэрээр бусдад шилжүүлж болно.
АРВАН ЭУРГААДУГААР ЗҮЙЛ. ТАТВАР, ХУРААМЖ БОЛОН ТӨЛБӨР


Гэрээлэгчийн газрын тосны үйл ажнллагаа явуулахтай холбогдсон татвар. хураамж.


төлбөр нь Монгол Улсын хэмжээнд хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль, эрх зүйн aid


болон цаашид батлагдан iapax хууль, эрх зүйн актуудын дагуу тохицуулагдана. Гэртзлэгч


нь Монгол Улсын аливаа хуульд болон энэхүү гэрээнд заагаагүй төлбөр. хураамжийг


төлөхгүй.

АРВАН ДОЛДУГААР ЗҮЙЛ. ВАЛЮТ СОЛИЛЦООНЫ ЗРХ

17.1 ГАДААД ШКЛ

Гадаад валютыг худалдах буюу худалдан авахад Монгол Банкнаас тогтоосон


тухайн өдрийн албан ханшаар тооино.


17.2 ГАЛААЛЫН БАНКИНЛАХЬ ЛАНС


Гэрээлэгч Монгол Улсад болон хилийн чанадад гадаадын банкуудад аливаа


валютын данс нээх, гүйлгээ хийх. мөнгөн хөрөнгийг гадаадад гаргах ба чөлөөтэй ашиглах.


хадгалах бүрэн эрхтэйболно.


17.3 ВАЛЮТ СОЛИХ Ш


Гэрээлэгч нь валют солих дараах эрхийг эдэлнэ. Үүнд:


а) Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаанд шаардагдах бүхий л хөрөнгийг чөлөөтэй


хөрвөх валютаар гаргаж, эдгээр валютыг 17.1-д заасан ханшаар Монгол Улсын


арилжааны банкаар дамжуулан төгрөгөөр солих;


б) Хилийн чанадад мөнгөн хөрөнгөтэй байж, үүнийг чөлөөтэй зарцуулах;


в) Өөрт ногдох гэрээт түүхий тосыг экспортлох, худалдах буюу солих замаар хилийн


чанадад олсон бүх орлогоо гадаадад байлгах, чөлөөтзй зарцуулах;


г) Өөрт ногдох гэрээт түүхий тосыг худалдах, солих, экспортлох замаар Моигол Улсад


олсон бүх орлогоо гадаадад гаргах буюу чолөотэй зарцуулах;


д) Энэ гэрээний дагуу Монгол Улсад төлөх төлбөр, мөн газрын тостой холбогдсон үйл


ажиллагаанд шаардагдах бусад төлбөрнйг гүйцэтгэхийн тулд Гэрээлэгчийи сонгож


авсан Монгол Улсын банкинд данстай байх.

17.4 ГЭРЭЭНИЙ ЛА1УУ ГҮЙ11ЭТГЭХ ТӨЛБӨР
Гэрээлэгч тал энэ гэрээний дагуу гүйцэтгэх төлбөрийг АНУ-ын доллараар хийнэ.


 АРВАН НАЙ.МДУГAAP ЗҮЙЛ. МОНГОЛ УЛСЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧ . ЭД


МАТЕРИАЛ БААЖИЛЛАГСАД


18.1 МОНГОЛЫН ТУСЛАН ГҮЙЮТГЭГЧ, ЭД ШТЕРИАЛ


БА АЖИЛЛАГСЛЫГ СОНГОХ ТУХАЙ


Гэрээлэгч ба түүний туслан гүйцэтгэгмид нь:


а) Монгол Улсын иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын санал болгож буй үнэ.


мэргэжлийн чадвар болон чанар нь Гэрээлэгчийн шаардлагыг хангаж байгаа нөхцөлд


юуны өмнө монголын Туслан гүйцэтгэгчийг сонгох ба Туслан гүйцэтгэгчтзй Гэрээ


байгуулахын өмнө Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчид танилцуулж, тохиролцоно.


б) Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн материал, тоног төхөөрөмж. техник хэрэгсэл болон


өргөн хэрэглээний барааны үнэ. чанар, тэдгээрийг нийлүүлэх хугацаа нь гадаадаас авч


болох матсриал, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл, өргөн хэрэглээний бараатай жишиж


болох нөхцөлд Монголд үйлдвэрлэсэн зүйлийг сонгоно.


в) Ажиллагсдыг сонгон шалгаруулахдаа юуны өмнө зохих ёсны мэргэжилтэй


монголын иргэдийг сонгож авахыг эрмэлзэнэ. Монгол Улсын Засгийн газраас тогтоосон


хувь хэмжээнд багтаан эрх бүхий газраас зохих зөвшөөрол авсны үндсэн дээр Гэрээлэгч


нь нарийн мэргэжлийн ажлын байр, чухал албан тушаалд гадаадын ажилла1сды1


ажиллуулах эрхтэй. Гэрээлэгч нь Монгол Улсын Туслан гүйцэтгэгчийг сонгох. Монголл


үйлдвэрлэсэн бараа, материал худалдан авах, Монгол Улсын ажиллагсдыг авч


ажиллуулахын тулд Засгийн газрын төлөөлөгчөөс дэмжлэг туслалцаа үзүүлэхийг хүсч


болох ба энэ зүйлийи дагуу Гэрээлэпжйн хүлээх үүрэг, нөхилийг Засгийн газрын


төлөөлөгчөөс Гэрлэллгчид урьдчилан мэдэгдсэн байхыг хүлдэн эөвшөөрөв. Гэрээлэгч нь


гэрээний дагуу үүрэгт ажлаа гүйцэттэж яваад үйлдвэрлэлийн ос.тоор хөдөлмөрнйн


чадвараа түр буюу бүрмөсөн алдсан тохиолдолд ажиллагсдад ходолмөрийн чадвар


алдсаны тэтгэмжийг Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу төлне.


г) Ажиллах хүчний талаарх бүхий л асуудлыг Ажиллах хүч гадаадад гаргах. гадаадаас


ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай Монгол Улсын хуулийн дагуу шийдвэрлэнэ.


д) Гэрээлэгч нь Монгол Улсын газрын тосны мэргэжилтэй боловсон хүчинг


ажиллуулахдаа Гэрээлэгчийн гадаадаас авч ажиллуулж буй ижил мэргэжил, боловсрол. ур


чадвартай гадаадын мэргэжилтэн боловсон хүчний цалингийн дунджаас доошгүйгээр


цалинжуулна.


е) Гэрээлэгч нь өөрнйн зардлаар Монгол Улсын иргэдийг сургах. дадлага хийлгэх


замаар газрын тосны аж үйлдвэрийн бүх шатны боловсон хүчин бэлтгэхийг эрхэмлэнэ.


АРВАН ЕСДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ОНЦ БАЙДАЛ


19.1 ГАЗРЫН ТОСТОЙ ХОЛБОГДСОН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЛ ГАРЧ БОЛОХ OHU


БАЙДАЛ


Онц байдал тохиолдоход Гэрээлэгч шаардлагатай гэж үзсэн бүх apia хэмжээг авах


ба энэ тухай Засгийн газрын төлөөлөгчид нэн даруй млдэгдэнэ.


 а) Монгол Улсын нийт нутаг дэвсгэрт буюу түүннй зарим хэсэгт онц байдал зарласан


тохиолдолд Монгол Улсын Засгийн газар нь Гэрээт талбайгаас олборлох


Гэрээлэгчийн хуваарьт тосыг нөхөн төлөх нөхцвлтэйгээр бүхлээр нь буюу хэсэгчлэм


дайчлан авч болох бөгөөд олборлолтыг дээд хэмжээнд хүртэл нэмэгдүүлэхийг


Гэрээлэгчээс шаардаж болно. Талууд олборлолтын дээд хэмжээг харилцам


тохиролцсоны үндсэн дээр тогтооно.


б) Газрын тосыг нйнхүү дайчлан авах тухай асуудлаар саналаа илэрхийлэх боломжийг

Гэрээлэгчид олгоно.


в) Газрын тосны нооц буюу түүнтэй холбогдох аливаа байгууламжийг дайчлан авах


шийдвэр нь Монгол Улсын хуулийн дагуу Гэрээлэгчид зохих Scoop мэдлдсэиий


үндсэн дээр явагдах ба онц байдлыг зогсоох хүртэл хугацаанд хүчин төгөлдөр байна.


ХОРЬДУТ ААР ЗҮЙЛ. ДАВАГДАШГҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ


20.1 Давагдашгүй хүчин зүйл гэж гоц халдварт өвчний тархалт. дайн, үймээн, самуун.

бослого ходөлгөөн, ажил хаялт. гал түймэр. үер, хүчтэй салхи. шуурга, газар


хөдлөлт болон байгалийн бусад гамшигт үзэгдлийг ойлгоно.

20.2 Давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас Гэрээлэгч нь ямар нэгэн үүргээ биелүүлээгүй,


гэрээнд заасан ямар нэгэн эрхээ эдэлж чадаагүй бол үйл ажиллагаагаа сзргээж


үргэлжлүүлэх, эхлүүлэхэд шаардагдах үндэслзлтэй хугацааг нэчж. гэрээнд заасан


болон тухайн Хайгуул. Олборлаттын үс дээр Монгол Улсын Засгийн газрын


зөвшөөрснөөр нэмж тооцож болно.


20.3 Хэрэв нэг буюу түүнээс дээш үр ашипай юэлтзэс олборлож байсан бую>


олборлож болох байсан газрын тосны үйлдвэрлэлийг давагдашгүй хүчин зүйлийн


улмаас зогсоосон, хязгаарласан бол олбор.юж болох байсан хэмжээнд хүргзхийн


тулд шаардагдах хугацааг 5 дугаар зүйлд заасан хчгацаан дээр нэмж тооцно.


Энэхүү заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор хэрэглэсэн “хэмжээ" гэсэн ойлголг иь


олборлолтын үйл ажиллагааг зогсоогоогүй тохиолдолд үр ашигтай нээлтийн


хүрээнд өрөмдсөн цооногуудаас олборлолтын төлөвлөгөөний ддгуу олон улсын


газрын тосны үйлдвэрлэлд хэвшсэн практикийн дагуу олборлож болох байсан


газрын тосны нийт хэмжээг хэлнэ. Гэрээлэгч нь энд заасан олборлох Сстой газрын


тосны нийт хэмжээний тухай Засгийн газрын төлөөлөгчид Хуанлийн жил бүрийн


дараа ер (90) хоногийн дотор мэдэгдэж байна.


20.4 Гэрээлэгч нь 20 дугаар зүйлд заасан давагдашгүй хүчин зүйл тохиолдсон едрөөс


эхлэн 30 хоногийн дотор Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчнд эрх бүхий


байгууллагаар нотлуулсан нотолгоог гаргаж өгнө.


ХОРИН НЭГДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ГЭРЭЭГ ЦУЦЛАХ

21.1 Хэрэв энэ гэрээнд гарын үсэг зурсны дараа (нэг зуун ная) 180 хоногийн дотор гэрээ


хүчин төгөлдөр болохгүй бол Гэрээлэгч нь ГТТ-т гэрээг цуцлах тухай мэдэгдэж


болно.
L

 хоногийн дотор хайгуулын хөтөлбөрт ажлаа эхлээгүй бол ГТГ нь энэ гэрээг


цуцална.

21.3 Хэрэв Гэрээлэгч энэ Гэрээг санаатайгаар эөрчсөн, уг зөрчлнйг арилгах талаар


Монгол Улсын Засгнйн газрын төлөөлөгчөөс тогтоосон хугацаанд арилгаагүй бую>


арилгаж эхлээгүй, мөн Гэрээ хэрэгжүүлэх үүднээс хөтөлбөрт болон төсөвт ажлаа


21.4 эхлээгүй бол Монгол Улсын Засгийн газар өөрийн төлөөлөгчийн саналын дагуу энэ


Гэрээг цуцлах эрхтэй болно.


Хэрэв Монгол Улсын Засгийн газар 21.2, 21.3 дугаар зүйлийн дагуу эрхтэ


хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэвэл Засгийн газрын төлөөлөгч Гэрээлэгчид бичгээр


мэдэгдэл огно. Мэдэгдэл өгснөөс хойш 30 хоногийн дотор Гэрээлэгч нь дээрх


эөрчлийг арилгаагүй буюу арилгаж эхлээгүй ба эөрчлийг арилгахад нь давагдашгүй


хүчин зүйл саад болоогүй. гасалдуулаагүй бол энэ гэрээг цуцлах шийдвэрнйг


21.5 Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгч гаргана. Ийм шийдвэрийн эсрэг


Гэрээлэгч нь 22 дугаар зүйл дэх арбитрийн тухай заалтыг ашиглах эрхтэй. Гэрээг


цуцалсан тохиолдолд Гэрээлэгч нь тухайи гэрээт жилд хийгээгүй ажлынхаа


төлбөрийг ГТТ-т төлнө.


Гэрээг цуцалсны дараа Гэрээлэгч нь 15.1-д зааснаас бусад газрыь тостой


холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахдаа хэрэглэхээр түрзэсэлсэн буюу оөрийн бүрэн


ззэмшлийн зөөвөрлөж болох бүх эд хөронгөө Монгол Улсыи иутаг дэвсгэрээс


21.6 гаргах эрхтэй.


Гэрээлэгч нь дараах тохиолдолд энэхүү гэрээг цуцлах эрхтэй ба энэ |у\айгаа


Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчид 90 (ер) хоногийн өмнө бичгээр


мэдэгдэиэ.


Үүнд:


а) Гэрээт талбайд эдийн засгийн үр ашигтай газрын тос илрээгүй бол.


22.1 б) Олборлолтын хугацаа дууссаи бол.

ХОРИН ХОЁРДУГААР ЗҮЙЛ. МАРГААНЫГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ,


ХҮЛЭЭЛГЭХ ХАРИУЦЛАГА

Гэрээнд оролцогч талуудын хооронд уг гэрээний заалттай холбогдон гарах


(түүнийг хэрэгжүүлэх, тайлбарлах, хэрэглэх, хугацаа дуусах, цуцлах эсвэл сунгах)


аливаа маргааныг эв зүйгээр шийдвэрлээгүй бол маргааныг Монгол Улсын


22.2 арбитраар шийдвэрлүүлнэ.


Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны явцад үүссэн эд хөрөнгийн маргааныг

газрын тосны тухай гэрээнд өврөөр заагаагүй бол Монгол Улсын шүүх хууль


22.3 тогтоомжид заасны дагуу хянан шийдвэрлэнэ.


Энэхүү гэрээний нөхцөлийг өөрчлөх, гэрээг хүчингүй болгох зэрэг гэрээтэй


холбогдох асуудлаар үүссэн маргааныг Талууд хүсвэл НҮБ-ын Олон Улсын


худалдааны эрх зүйн комисс (UNCITRAL)-nftH дүрмийн дагуу зохицуулан


22.4 шийдвэрлүүлж болно.

Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааг дур мэдэн буюу зөвшөөрөлгүй явуулсан


бол тухайн этгээдийн газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахад


 Монгол Улсын эрх оүхии оаигууллага хураан авч улсын орлиюл шилжүүлп;.


Харин уг үйл ажиллагаа нь гэмт хэргийн шиижтэй байвал Монгол Улсын хуулийн


байгууллагаар шийдвэрлүүлнэ.

22.5 Гэрээлэгч талууд нь энэхүү гэрээ болон Монгол Улсын холбогдох бусад хуулийг


зөрчсон үйл ажиллагаа явуулж байгууллага, иргодэд хохирол учруулсан бол


Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээнэ.

22.6 Гэрээлэгч талууд нь гэрээний үүргийг зөрчсөнөөс учирсан хохирлыг гэрээнд буюу


Монгол Улсын хууль тоггоомжид заасны дагуу гэм буруутай тал нь нөхөн төлнө.


22.7 Гэрээлэгч газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны тодорхой хэсгийг

гүйцэт1'үүлэхзэр гэрээгээр туслан гүйцэтпгч сонгосон тохиолдолд тухайн туслам


гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагааны улмаас учирсан бүх хохирлыг Монгол Улсын


Засгийн газрыи өмнө Гэрээлэгч хариуцна.
ХОРИН ГУРАВДУГААР ЗҮЙЛ. МЭДЭГДЭЛ

23. I Гэрээлэгчид бичгээр өгөх мэдэгдэл нь дараах гохиолдолд хүчин төгөлдөр байна.


Үүнд:


а) Тухайи төлөелөгчийн газарт ажиллаж буй Гэрээлэгчийн төлөөлөгчид болои


23.3 лугяяр чүйлд яаасан Глрлэлэгчийн удирдах төвд факсаар явуулсан;

Ь) Тухайн төлөөлөгчийн газарт ажиллаж байгаа Гэрээлэгчийн төлөөлогчид


хүргүүлж, түүнийг хүлээн авсан нотолгоог авсан байх, эсвэл тийм мэдэгдлиЙ!


биечлэн хүргэх ба аль ч тохиолдолд Гэрээлэгчийн төлөөлөгч буюу түүний эр\


мэдэл бүхий төлөөлөгчдийн нэгнээс мь хүлээн авсан тухай хариу авсан. чөн


мэдэгдлийн хувийг 23.3 дугаар зүйлд заасан Гэрээлэгчмйн удирдах төвд


факсаар явуулсан байх.


23.2 Гэрээлэгчээс Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчид бичгээр өгөх мэдэгдэл иь


дараахь тохиолдолд хүчин төгөлдөр байна. Үүнд :


Мэдэгдлийг Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчид факсаар явуулсан:


Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчийн ажлын газарт хүргүүлж. түүнийг


хүлээж авсан нотолгоог авсан байх, эсвэл тийм мэдээллийг бисчлэн хүргэх ба аль ч


тохиолдолд Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгч буюу түүний эрх мэдэл


бүхий төлөөлөгчдийн нэгнээс мэдэгдлийг хүлээн авсан тухай хариу авсан байх


зэрэг болно.


23.3 Дээрх 23.1 ба 23.2-т заасан мэдэгдлийг дараах хаягаар илгээнэ. Үүнд :

а) Монгол Улсын Засгийн газар :


Газрын тосны газар


18080 Улаанбаатар хот,


Сонгинохайрхан дүүрэг.


Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж 37,


Утас: (976-11)631208,


Факс: (976-11)631239I


"Сансарын I еологи лаигуул aai\


Баянзүрх дүүрэг,


Жуковын Өргөн Чөлөо - 68


Улаанбаатар -51 ШХ - 269


Факс: 976-11-458681


Утас: 976-11-453958, 324524, 91810048


E-mail: zorigi@postbank.mn


23.4 Талууд нөгөө талдаа 30 хоногийм омнө урьдчилан мэдэгдсэний үндсэн дээр чэдэгдэл


хүлээж авах хаягаа өөрчилж болно.


23.5 Аль нэг тал нь нөгөө талын мэдэгдлийг хүлээж авахаас татгалзах буюу хүлээж авах


боломжгүй тохиолдолд нөгөө талын эрх ашиг ямар нэг байдлаар хохирох £сгүй.
ХОРИН ДӨРӨВ ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ДААТГАЛ


24.1 Энэхүү гэрээний дагуу Гэрээлэгчийн явуулж буй бүхий л үйл ажиллагааны хувьд


Гэрээлэгч Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу даатгуулах үүрэгтэй.


24.2 Гэрээлэгч нь өөрийн Туслан гүйцэтгэгчдийг нэглн адил даатгуулсан байхыг


шаардах бөгөөд Гэрээлэгчийн шаардлагатай гэж үзсэн нэмэлт даатгал нь даатгалын


гэрчилгээгээр баталгаажуулагдсан байх болно.


24.3 Гэрээлэгч болон Туслан гүйцэтгэгч нь эд хөрөнгө. ашиг сонирхлоо Монгол Улсын


Даатгалын тухай хууль тогтоомжийн дагуу тус улсын даатгалын компанид


даатгуулна.


24.4 Хэрвээ Монгол Улсын даатгалын компани ийм даатгалыг хийх чадваргүй буюу


татгалзвал Гэрээлэгч нь Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчтэй


тохиролцсоны үндсэн дээр гадаадын даатгалын компаниар даатгуулж болно.


24.5 Даатгалын байгууллага болон Гэрээлэгчийн хооронд байгуулсан гэрээний хүчин


төгөлдөр байх хугацаанд гарсан хохирлыг Монгол Улсын Даатгалын тухай хууль


тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.

ХОРИН TAB ДУГААР ЗҮЙЛ. ЕРӨНХИЙ ЗААЛТ


25.1 ЩСРЛЛТУУД


Хавсралт А. Б, В. Г - нь энэхүү гэрээний салшгүй бүрэлдэхүүн хэсэг болно.


25.2 ХУУЛЬ


Энэхүү Гэрээ нь Монгол Улсын хууль тогтоомжтой нийцсэн байна.


25.3 CAflti САИМ


Галууд лнэхүү гэрээний дагуу харилцаагаа сайн санааны зарчимд үндэслэж.


югдмэл зорилтоо хэрэгжүүлэхийн төлөө хамтран ажиллаж, гарч болох аливаа үл


ойлголцол. маргааныг эв зүйгт>р зохицуулан шийдвэрлэхийг эрмзлзэнэ.

31


 25.4 ПРЭЭНИЙ X’JJJ

Гэрээг монгол, англи хэлээр үйлдсэн бөгоөд эх бичвэрүүдийг тайлбарлахад


хсюрондоо зөрчилдвөл монгол хэлний хувилбар нь шийдвэрлэх хүчинтзй болно.


25.5 ГЭРЭЭ ХҮЧИН ТӨГӨШӨР ВОЛОХ. Г2РЭЭНЛ НЭМЭЛТ ОӨРЧЛӨЛТ ОРУУ^Щ


1. Эюхүү гэрээг Монгол Улсын Засгийн газар баталсан өдрнйг гэрээ хүчин төгөлдөр

болсон өдөр гэж үзнэ.


2. Талууд харилцан тохиролиож энэхүү Гэрзэнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болох


бөгөөд уг нэмэлт, өөрчлөлтийг Монгол Улсын Засгийн газраар батлуулсанаар


хүчин төгөлдөр болно.

ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫГ. ГЭРЭЭЛЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:


ТӨЛӨӨЛЖ:

ГТГ-ЫН ДАРГА Д. АМАРСАЙХАН “САНСАРЫН ГЕОЛОГИ ХАЙГУУЛ" ХХК-


ИЙН ЗАХИРАЛ Т. НАМСРАЙ
32

 ЦПпдпт ’/им» u... ...---


ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР,


"САНСАРЫН ГЕОЛОГИ ХАЙГУУЛ" ХХК-ИЙН


ХООРОНД БАЙГУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН


ХУВААХ ГЭРЭЭНИЙ


ХАВСРАЛТ "A"
ГЭЮЭТ ТАЛБАЙ


Энэхүү хавсралт "A" нь Газрын тосны газар, "Сансарын Гсологи Хайгуул" ХХК-ийн


хооронд 2009 оны ... дугаар сарын .... - ны өдөр байгуулсан Бүтээгдэхүүн хуваах


гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг нь болно.
ГЭРЭЭТ ТАЛБАЙН ЗУРАГ
ГАЗРЫН ТОСНЫ ХАИГУУЛЫН ТАЛБАЙЭмвкуу гариммИ ©утаэгдаиүум

CjLUX/' ---

 ЦАЙДАМ -XXVI ТАЛБАИН ТАЛААР


ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР,


"САНСАРЫН ГЕОЛОГИ XАЙГУУЛ" ХХК-ИЙН


ХООРОНД БАЙГУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН


ХУВААХ ГЭРЭЭНИЙ


ХАВСРАЛТ "Б*ГЭРЭЭТ ТАЛБАЙ


Энэхүү хавсралт "Б" нь Газрын тосны хэрэг map, "Сансарын Геологи Хайгуул" ХХК-ийн


хооронд 2009 оны ... дугаарсарын .... -ны өдөр байгуулсан Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний


бүрэлдэхүүн хэсэг нь болно.


ГЭРЭЭТ ТАЛБАЙН БАЙРЛ АЛ1. Талбайн нэр Цайдам -XXVI


2. Талбайн хэмжээ 23573.69 кв.км.


3. Солбилиолын цэгДугаар Уртраг Өргөрөг


1 105*30XXr 46°50‘00"


2 105*30'00" 47в30"00"


3 106в10*00" 47°30’00и


4 106°10*00" 47°50'00"


5 106°45W 47"50'00"


6 106*4STXr 47в40'00"


7 липшг 47в40‘00"


8 107°13'00" 47в47'00”


9 107°35'00" 47в47'00"


10 107в35ХХГ 47*50’00"


11 107в57ХЮ" 47"50'00"


12 107°57'00" 48o00,00',


13 108°30’00" 48°00’00"


14 108в30'00" 47*10*00"


15 108*00*00" 47’Ю'ОО"


16 108"00*00" 47"00’00'


17 107°30'00" 47в00'00"


18 107°30’00" 46*50*00"


 ЦАЙДЛМ - XXVI ТАЛБАЙН ТАЛААР


ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР,


“САНСАРЫН ГЕОЛОГИ ХАЙГУУЛ" ХХК -ИЙН


ХООРОНД БАЙГУУЛСАН


БУТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААХ ГЭРЭЭНИЙ


ХАВСРАЛТ“Г

БҮРТГЭЛ ТООЦООНЫ ЖУРАМ


НЭГДҮГЭЭР ЗҮЙЛ

ЕРӨНХИЙ ЗААЛТУУД

1. НЭР ТОМЬЁО


200.. оны ... дугаар сарын ...-ны өдрийн Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний 2 дугаар


чүйлд тодорхойлсон нэр томьвонууд эюхүү Бүртгэл тооцооны журамд хамаарах бөгөод


адил утга агуулна.Гэрээний дагуу зарцуулсан зардал, эд хөрөнгийн өртгийг үнэн зөв тооцоолох аргыг


тодорхойлоход бүртгэл тооцооны журмын зорилго нь оршино. Хэрэв энэхүү арга нь ГТГ


буюу Гэрээлэшийн хувьд шударга бус, зохисгүй байна гэж үзвэл талууд тохиролиои


эохих өөрчлөлтүүдийг оруулна.


Энэхүү бүртгэл тооцооны журмын заалтууд гэрээний заалттай үл тохирох буюу


зөрчилдөх аливаа тохиолдолд олон улсын газрын тосны аж үйлдвэрт хэвшсэн нийтлэг


зарчмыг баримтлана.

3. ҮЙЛ ЛЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАПГУУД


а) Гэрээлэгч нь ГТГ-т хайгуулын ажлын туршид хуанлийн улирал бүрийн эцсээс хойш


гуч (30) хоногийн дотор дараах тайлангуудыг шилжүүлнэ.Үүнд:


1. санхүүгийн нарийвчилсан тайлам, ажил гүйлгээний жагсаалт:


2. орлого зарлагын тайлан;


б) Олборлолтын үед Гэрээлэгч нь ГТГ-т хуанлийм улирал бүрийг дууссанаас хойш гуч


(30) хоногийн дотор дараах тайлангуудыг гаргаж өгнө. Үүнд:


1. олборлолтын тайлан;


2. олборлолтын үнэлгээний тайлан;


3. зардал тус бүрээр гаргасан өртөг нөхөлтийн тайлан;


4. орлого зарлагын тайлан:

5. хуваах тос ба ашигт тосны тайлан;


6. санхүүгийн нарийвчилсан тайлан, ажил гүйлгээний жагсаалт;op^xj-


олон улсын стандарт болон энэхүү бүртгэл тооцооны журмын дагуу хийж. тайлант жил


дууссаны дараа жар (60) хоногийн дотор ГТГ-т i аргаж өгнө.

4. МЦЩГРЙН ХЯНЛЛТ ШАЛГАЛТ
а) Гэрээннй 13 дугаар зүйлийн дагуу шалгалт хийхдээ, Засгийн газрын төлөөлөгч нь


өртөгт тосоор нөхөгдөх зардал. Гэрээлэгчийн санхүүгийн данс, дансны бичилт. бараа


материалын бүртгэл ба бараа материал. ваучер. цалингнйн төлбөр. нэхэмжлэх.


Гэрээнд шууд буюу шууд бусаар хамрагдах аливаа төрлийн гэрээ, туслан гүйцэтгзх


гэрээ, бусад баримт бичиг, бичилтүүд зэрэг газрын тосны үйл ажиллагааны талаарх


бүхий л талбөр тооцоог жил бүр шалгах зрхтэй. Түүнчлэн, Засгийн газрын толөөлөгч


нь тухайн шалгалтын дагуу Гэрээлэгчийн Монголд болон бусад газар орших газрын


тосны үйл ажиллагаатай холбогдох газрууд, бүх үйлднэрлэлийн байр. байгууламж.


агуулах болон комторт очиж, түүний дотор эдгээр үйл ажиллагаатай холбогдох


ажилтантай уулзаж, шаардлагатай үсд. зохих үндэслэлийн дагуу шалгах эрхтэй.


б) Гэрээлэгчийн бүх баримт бичиг нь тэдгээрнйн үүсэн байгуулагдсан өдрөөс хойш


гаван (5) жил эсхүл хуульд заасан журмын дагуу шаардагдах хугацаанд хадгалагдаж.


шалгуулахад бэлэн байна.

5. влщгсолих

Гэрээлэгчийн газрын тостой холбогдох үйл ажиллагааны бүртгэл нь АНУ-ын


доллараар хийгдэнэ. АНУ-ын доллараар гарсан бүх зардал нь зарцуулсан тоо


хэмжээгээрээ бүртгэгдэнэ. Монгол улсын мөнгөн нэгжээр гаргасан зардлыг гэртзний 17


дугаар зүйлд заасны дагуу АНУ-ын долларт шилжүүлж. АНУ-ын доллараас бусад чөнген


нэгжээр гарсан зардал нь тухайн валютыг Гэрээлэгчийн АНУ-ын долларын данснаас


худалдан авсан тохиолдолд худалдан авсан үнээр АНУ-ын долларт шнлжүүлэгдэх ба


үүнээс бусад тохиолдолд Монгол Ванкны албан ханшаар тооцно.


Монгол төгрөг болон АНУ-ын доллараас бусад валютыг АНУ-ын долларт шилжүүлсэн


ханшаар бүртгэл хөтөлно.
6. БХРТГЭЛ


Гэрээлэгч нь бүртгэлийг Англи хэл дээр нягтлан бодох бүртгзлийн Олон Улсын


стандарт, Монгол Улсын хууль тогтоомж, олон улсын газрын тосны аж үйлдвэрлэлд


хэвшсэн нягтлан бодох бүртгэлийн нийтлэг зарчмуудын дагуу хөтлөнө.

7. БҮРТПЛИЙН ЖУРМЫГ ХЯНАХ

Энэхүү Бүртгзлийн журмыг Гэрээлэгч, ГТГ хо«р бичгээр харилцан тохиролцсоны


үндсэн дээр ирээдүйн үйл ажилагааг зохицуулахаар Засгийн газрын төлөөлөгч нь хянан


шалгаж болно.
8. БҮРТГЭЛИЙН НАРИЙВ ЧИЛСА Н APIA ЧЛА.1


Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш ер (90) хоногийн дотор Гэрээлэгч нь


Гэрээ болон энэхүү бүртгэл тооцооны журмын дагуу боловсруулсан дансны гүйлгээний


бүдүүвч, зардлын нарийвчилсан ангилал, баримтлагдах зардлын төвийн нарийвчлан


тодорхойлсон хэлбэр, үйл ажиллагааны бичлэг болон бүртгэлийн аргачлалын талаарх


tflhdJlMI I II “I npj у;1Ж AJJUJI UJnj. -»ПЗЛ J J upi UKIU.IMI WHIIAI I * *•*■•* ■•••••■«Ml W|^II Mil \miwm


улсын газрын тосны аж үйлдвэрлэлд хэвшсэн зарчим, Монгол Улсын хууль, журмын


дагуу боловсруулна. Ийнхүү хэлэлцсэний дагуу Засгийн Газрын төлөөлвгчийн


зөвшөөрснөөр Гэрээлэгч нь цаашид ашиглагдах лансны гүйлгээний бүдүүвч. зааварчлагыг


боловсруулж ГТГ-т гаргаж егнө.


ХОЁРДУГААРЗҮЙЛ


ЗАРДАЛ, ОРЛОГО


1. НӨХӨНТӨЛШЩХ ЗАРДАЛ


Гэрээлэгч нь Гэрээний дагуу дараах зардлуудыг хариуцаж шууд төлөх бөгөөд


эдгээр зардлуудыг Гэрээний 4 дүгээр зүйлийн дагуу ангилж. нөхөн авна.


а) Газрын зрх


Гэрээлэгч нь газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахад шаарда1дах


барилга байгууламж барих талбайн эрх авахтай холбогдон гарсан зардал


б) Хөделмер эр мш


1. Гэрээлэгчийн Монголд ажиллаж буй ажиллагсдын цалин, юмэгдэл хөлс.


нэмэгдэл, шагнал, урамшуулал, амралтын олговор, томилолт. хөдөлмөрийм


чадвар түр алдах, тахир дутуугийн нөхон ол1 овирууд.


2. Гэрээлэгчийн Монголд ажиллахаар томилогдсон гадаадын иргэдийн


амьжиргааны, орон байрны болон бусад хөж өлөлтүүд,


3. Засгийн газрын байгууллагаас хуулийн дагуу Гэрээлэгчийн ажиллагсадын


цалин хөлсөнд хамааруулж ногдуулж буй хураамжтай холбогдсон зардлууд.


в) Ажилщудад үзүүдэх хөнгөлөлт, олгох тэтг?рэр, гутгэчж


Гэрээлэгчийн Монголд ажиллаж буй гадаад болон монгол ажилла1сдын цалин


хөлсөнл хамаарагдах ажиллагсдын амь нас болон нийгмийн даатгал. тэтгэвэр. гуггэмж


олгохтой холбогдон гарах зардал.


Гэнэт халагдсаны тэтгэмж монгол болон гадаад улсын ажиллагсдын хувьд адил


байх бөгөөд тптэмжийг Монгол Улсын Хөдөлмөрийн хуулийн дагуу эохицуулна.


г) Матсриал, трног төхө^рөмж ба сэлбэг хэрэ.гсзл


Гэрээлэгчийн худалдаж авсан. түрээсэлсэн буюу нийлүүлсэн материал. тоног төхөөрөчж.


сэлбэг хэрэгсэл.


/. Худалдаж авсан материал


Гэрээлэгчийи худалдаж авсан материал. тоног төхөөрөмж. сзлбэг хэрэгслийн


зардлыг тооцоход Гэрээлэгчид үзүүлсэн бүх хөнгөлөлтийг нь хасаад түүний


жинхэнэ төлсөн үнийг энэхүү журмын 2 дугаар зүйлийн 3.1 -т заасан


үнэлгээний зарчмын дагуу тогтооно.


2. Гэрэмэгч буюу салбар байгуу.иагаас нийяүүлсэм материал


Гзрээлэгч нь аливаа чатериал. тоног төхөөрөчж. сэлбэг хэрэгслийг өөрийн


буюу салбар байгууллагынхаа нөөцөөс авч нийлүүлэхээс бусад тохиолдолд


Монголын иргэн, аж ахуйн нэгжээс худалдаж авна. Гэхдээ дээр дурдсан


нөөцөөс нийлүүлсэн материалын үнэ нь даатгал. нийлүүлэлтийн адил нөхиөлд


гуравдахь этгээдээс төсөөтэй эд зүйлнйг худалдаж авч болох үнээс өндөр байх


ёсгүй. Уг матсриал. тоног төхөөрөмж. сэлбэг хэрэгслийн үюлгээг эюхүү


журмын 2 дугаар зүйлийн 3.2-т заасны дагуу тогтооно.


зв


 i/UMiU/H 44*4


Гэрээлэгч нийлүүлж буй матсриал, тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэлдээ


үйлдвэрлэгчийн буюу худалдагчийн чамарын баталгаанаас өөр ямар нэгзн


баталгаа нэмж гаргахгүй бөгөөд хэрэв нийлүүлсэн материал гэмтэл согогтой


байвал үйлдвэрлэгч буюу худалдагчаас Гэрээлэгчид зөрүүг нөхөн төлөх хүртэл


үүнийг орлогод авахгүй.


4. Түрээс


Түрээсэлсэн материал, тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийн үнийг боднтой


төлсөн үнээр тооцно.


д) Тээвэрлэлт


Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай тоног


төхөөрөмж, материал, сэлбэг хэрэгслийг тээвэрлэхэд гарсан зардал


е) Үйлчилг ээ

1. Гэрээлэгч нь гуравдагч этгээдээс зөвлөх, гэрээт үйлчилгээ болон хангамжаар


үйлчлүүлэхтэй холбогдсон зардлын зөвшөөрлийг ГТГ-аас урьдчилан бичгээр


авна. Уг зардал нь ижил төстэй ажил, үйлчилгээ үзүүлэх гадаадын болон


Монголын байгуулагад төлөх зардалтай ойролцоо байна.


2. Гэрээлэгч болон түүний сапбар байгуулагаас Монголд болон хилийн чанадад


лабораторийн шинжилгээ хийх, загварчлах. геологи, геофизикийм


боловсруулалт, тайлал хийх, имженерийп болон мэдээлэл боловсруулах зэрэг


үйлчилгээний зардал нь тухайн үсд олон улсын газрын тосны аж үйлдвэрт


дагаж буй үнэлгээтэй дүйцэхүйц байма.


Гэрээлэгч буюу түүний салбар байгууллагаас үзүүлсэн үйлчилгээ нь ашиг


нэмэлгүйгээр зарцуулсан зардлаар тооцогдоно. Уг зардал нь тухайн үйлчилгээг


ижил нөхцөлөөр гүйцэтгэх бусад салбар байгууллага. гуравдагч тггээдэд гарах


хэвийн зардлаас илүүгүй байна.


Шаардлагатай бол, тухайн үйлчилгээ, түүнийг зохион байгуулсаны зардал


зэргийг баталсан баримтыг Гэрээлэгч, түүний салбар байгууллага, ГТГ-аар


гаргуулаи авна.


Гэрээлэгч, түүний салбар байгууллагаас үзүүлж байгаа үйлчилгээний зардал нь


олон улсын газрын тосны аж үйлдвэрлэлд газрын тосны компаниуд тэдгээрийн


салбар байгууллагуудад төстэй үйлчилгээ үзү-үлсний төлбөрт төлдөг зардлаас


өндөр өртөгтэй бол тухайн зардлыг ГТГ нь энэхүү журмын 2 дугаар зүйлийн 5


дахь хэсэгт хамааруулж өртөг нөхөлтөөс хасах эрх эдэлнэ.


ж) Хохирол болон алдагдал


Доорхи з) бүлгийн дагуу даатгалд хамрагдахаас бусад тохиолдолд газар хөдлөлт.


гал түймэр, үср, шуурга, хулгай, осол буюу бусад Гэрээлэгчээс хамаарахгүй шатггааны


улмаас учирсан хохирол, алдагдлыг нөхөн сэргээхэд гарах бүхий л зардал. Гэрээлэгч нь


хохирол болон алдагдалд орсон тухайгаа нэн даруй ГТГ-т бичгээр мэдэгдэнэ.


з) Даатгалын зардал

Гэрээний 24 дүгээр зүйлд заасанчлан даатгалын компанитай байгуулсан гэрээний


дагуу төлсөн даатгалын зардлыг өртөг нөхөлтийн тооцоонд оруулна.


и) Хээрийн анги, агуүлах болон бусад байгуүламж


Хээрийн ангиуд. агуулахууд, тээвэрлэлтийн болон холбооны систсм. усан


хангамж, зам болон бусад байгуула.чжуудийг хадгалж хамгаалах. тоноглох,


ажиллуулахтай холбогдон Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн дотор гарч буй зардал.


QJluXT


Гэрзэт талбай. газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа. тоног төхөорөмжийг


хамгаалах. шүүх хурлын буюу хууль зүйн туслалиаа авсан, үүний дотор өмгөөлөгчийн


хөлс, шагнал , зевлөхийн цалин хелсний тодорхой хувь. мөн Гэрээний дагуух газрын


тостой холбогдсон үйл ажиллагааны талаар талууд болон аль нэгний нь эсрэг шийдвэр


гарсантай холбоотой зардал, мөн газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа буюу энэ


гэрээний эсрэг чиглэсэн аливаа үйлдэл, гомдол, заргаас хамгаалах зорилгоор гэрээнд


оролцогч талууд буюу аль нэг тал нь урьдчилан сэргийлэхээр авсан арга хэмжээннй


зардлууд. Дээр дурдсан арга хэмжээг гэрээнд оролцогч талууд буюу аль нэгнийх нь


хуульчид хэрэгжүүлсэн тохиолдолд тэдгээрт энэхүү үйлчилгээ үзүүлсний зохнх


хэмжээний мөнгө төлнө.

л) Захиргааны зардал


1. Нягтлан бодох бүртгэлийн Олон Улсын Стандарт (НББОУС-1-ийн 82)-д заасны


дагуу борлуулалт өртгийн аргад хамааралтай хариуцлагын төвөөр нь ангилдаг аргаар


удирдлагын зардлыг тусад нь бүртгэнэ. Энэ зардалд Гэрээлэгчийн Монголд буюу гадаад


дахь ерөнхий удирдлага /үүний дотор хувьцаа эзэмшигчид багтана /, хянах, зөвлөх,


үйлчлэх үүрэг хүлээсэн албан тушаалтнуудтай холбоотой гарсан зардлуудыг бүртгэнэ.


Үүнд : Цалин хөлс, амралтын нөхөн олговор, нэмэгдэл урамшуулал, хуулийн дагуу буюу


Засгийн газрын харьяа байгууллагаас ногдуулсан татвар хураамж. шимтгэл. удирдлагын


байрлаж буй албан контор болон техник хэрэгсэл, тавилга, эд хогшил худалдан авах.


түрээс, ашиглалтын зардал , шатахуун, томилолт сургалт зэрэг зардлуудыг оруулна.


Гэрээннй дагуу дээр дурдсан газрын тостой холбогдсон удирдлагын үйл ажиллагааны


зардал нь газрын тостой холбогдсон гэрээлэгчийн жилийн зардлын ртрэхгүй


байна. Захиргааны зардлыг бусад зардалд давхардуулан тооцохгүй.


2. Дээр дурьдсан захиргааны зардлыг бусад (энэ зүйлийн l.a-к хүртэлх) зардалд


давхардуулан тооцохгүй.
2. QfJIQIO


Гэрээлэгч газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны явцаас орсон орлогыг зохнх


дансанд бүртгэж авна. Уг орлого нь дараах ажил гүйлгээнээс бүрдэнэ:


а) Гомдол заргаас авсан орлого


Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны талаарх зарга, даатгалын орлого буюу


хөрөнгө.


б) Гуравдагч талын орлого


Өмч хөрөнгө ашиглуулсны, Гэрээлэгчээс үзүүлсэн үйлчилгээний буюу аливаа


мэдээллийн төлбөр хэлбэрээр гуравдагч талаас олсон орлого.


в) Тохиргообичилт


Өмнө нь дансанд бүртгэгдсэн гэмтэл согогтой материал, тоног төхөөрөмжид


түүний нийлүүлэгч, үйлдвэрлэшээс Гэрээлэгчид буцаан олгосон нөхөн олговор.


г) Буцааж төлсөн төлбөр


Өмнө нь дансанд бүртгэгдсэн байсан зардлаас Гэрээлэгчид буцаан төлсөн түртк,


нөхөн төлбөр буюу бусад орлого.


д) Эд материал, тоног төхөөрөчж болон сзлбэг хэрэгслийг худалдах. экспортлох


Энэхүү гэрээнд тусгайлан заагаагүй бол Гэрээлэгч дансанд бүртгэлтэй байсан


аливаа эд материал, тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийг салбар байгууллага. эсвэл бусад

UttHl^UWie. A)DD AJtlri Л;^и.1МЫЛ, ^«livpiiiuo


шилжуүлгийн дүн бүртгэлд тусгагдсан байна.
3. ЭЛ МАТЕРИАЛ. ТОНОГ ТОХӨӨРӨ.ЧЖ БОЛОИ СЭЛБЭГ ХЭРЭГСЛИЙН


ҮИЭЛГЭЭ


Тооцооны журмын 2 дугаар зүйлнйм 1(г)-д заасны дагуу дансанд бүртгэлтэй эсвэл


2(д)-д зааснаар бүртгэлд тусгагдсан магсриал, тоног төхөрөөмж болон сэлбэг хэрэгслийн


үнэлгээ дорх зарчмаар хийгдэнэ. Үүнд:


1. Доорх (3.2) зүйлд өөрөөр заагаагүй бол Гэрээлэгчийн худалдан авсан эд


матсриал. тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслийн үнэ нь эдгээртэй адил


чанарын барааны олон улсын зах ззэл дэх үнэ. худалдан авах хэлэлцээр


байгуулсан тухайн үсд олон улсын зах зээлд давачгайлж байсан нийлүүлэлтийн


адил нохиөлийн үнийн жишигтэй тохирч байх «сгой. Эд матсриал. тоиск


төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслийн худалдан авах үнэ нь зохих тохиолдолд


худалдааны болон бэлэн мөнгөний хямдралууд, мийлүүлэлтийн төлбөр.


тээврийн болон хүргэх зардал, даатгал, татвар, гаалийн татвар. консулын


төлбөрүүд болон бусад импортын бараанд ногдуулах төлбөрүүдийг урьд өмно


өөр тооцоонд оруулсан эсэхийг харгалзан үзэж хамруулна.


2. Салбар байгууллагуудаас худалдан авсан болон тэдэнд худалдсан эд материал.


тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслийг доорх (а\ (б)-д заасны дагуу үнэлкэ.


а) Шинэ эд матсриал. тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслүүд нь (А


ангилал) Гэрээлэгчийн гэрээ байгуулах үсийн адил чанарын барааны


олон улсын зах зээлийн үнэ, нийлүүлэлтийн адил нөхцөлийн үнийн


жишигт нийцэж байх.


б) Хэрэглэж байсан эд материал, тоног төхөөрөмж болои сэлбэг хэрэгслүүд


(Б, В ангилал).


i) Эвдрэлгүй. гэмтэлгүй, үйлдвэрлэл үйлчилгээнд ашиглаж байгаа


засвар үйлчилгээ шаардагдахгүй ашиглах боломжтой түүхий эд


материал, тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хзрэгслүүд нь Б ангилалд


хамрах бөгөөд дээрх (а)-д тодорхойлсон шннэ материал. то


төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслүүдийн тухайн үенйн үнийн


үнэлэгдэнэ.


й) Б ангилалд хамруулах боломжгүй материал. тоног төхөөрөмж болон


сэлбэг хэрэгслүүд. гэхдээ:


♦ засвар үйлчилгээний дараа үндсэн зориулалтаар нь Б ангилалын


дагуу хэрэглэж байсан боловч сайн эд материал. тоног тохөеремж


болон сэлбэг хэрэгслүүдийн адил дахин ашиглах боломжтой;


эсвэл


♦ үндсэн зориулалтаараа ашиглагдах боломжтой боловч


ерөнхийдөө засвар үйлчнлгээ хийх болочжгүй эд материал. тоног


тохөөромж болон сэлбэг хэрэгслүүд нь В ангилалд орох бөгөөд


дээрх (а)-д тодорхойлсон шинэ эд матсриал, тоног төхөөрөмж


болон сэлбэг хэрэгслүүдийн ту^айн үсийн үнийн


үнэлэгдэнэ. В аигиллын эд чатсриал. тоног төхөөрөмж


болон сэлбэг хэрэгслүүдийн үнэ засвар үйлчилгээний өртог


нийлээд Б ангиллын эд чатериал, тоног төхөөрөчж болон сэлбэг


хэрэгслүүднйн үнээс хугрэхгүй байх нөхцөлх засвар


үйлчилгээний үю өрггийг засварлагдсан эд чатсриал. тоног


41


орохгүй эд материал. тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслүүдийг


хэрэглээтэй нь уялдуулж үнэлнэ.


IV) Эд материал, тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслүүдийг Газрын


тосны үйл ажиллагаанд түр ашигласнаар 2)б)н)-Д заасны дагуу


хямдруулах боломжгүй нөхцөлд эдгээр эд материал, тоног төхөөрөмж


болон сэлбэг хэрэгслүүд нь хийгдсэн үйлчилгээний үнийн дүнтэй нийцэх


дансны цэвэр тооцооны дүнд үндэслэн үнэлэгдэх болно.


4. ЗАРЛЛЫН ТӨВҮҮД


Гэрээний дагуу нөхөн төлөгдөх зардалд үр дүнтэй хяналт хийх боломжийг хангах


зорилгоор бүх зардлуудыг зардлын төвүүд болон тэдний дэд ангилалуудад хуваан ангилж.


ГТГ-т танилцуулна.


Нарийвчилсан ангиллыг Хавсралт “Г’-ын 1.8 дугаар зүйлийн дагуу тохиролцоно.


Гэхдээ доорх ангилалууд заавал хийгдэнэ. Үүнд:


а) Талбай тус бүрээр зардлууд дараах маягаар хуваарилагдана:


1. Хайгуулын талбай.


2. Олборлолтын талбай нэг бүрчлэн.


3. Дамжуулах хоолой гэх мгг талбайн гадуур үйл ажиллагааны зардал.


4. Тодорхой талбайд хамааруулах боломжгүй зардлууд.


5. Ерөнхий зардлууд болон Удирдлагын зардлын хуваарилалт


б) Газрын тосны үйл ажиллагаа бүрт зардлууд дараах маягаар хуваарилагдана:


i) Хайгуулын үйл ажиллагаа. Үүнд:


1. Агаарын, геологийн. геохимнйн, палеонтологийн. гопографийн болон


бусад судалгаа.


2. Чичирхийлэлийн судалгаа нэг бүрчлэн.


3. Хайгуулын болон үнэлгээний цооног нэг бүрчлэн.


4. Дэд бүтэц (зам, нисэх онгоцны буудал).


5. Туслах байгууламжууд (агуулах гэх зэрэг). Эдгээрт ердийн


үйлчилгээний өртөг хуваарилалт орно (Газрын тосны үйл ажиллагаатай


холбогдох зардлууд).


6. Ерөнхий зардлууд болон Удирдлагын зардлын хуваарилалт.


7. Бусад зардлууд.


») Олборлолтын үйл ажиллагаа. Үүнд:


1. Агаарын, геологийн, геохимийн, геофизикийн болон бусад судалгаа.


2. Олборлолтын цооног нэг бүрчлэн.


3. Хуримтлуулах шугамууд.


4. Тапбайн байгууламжууд.


5. Хадгалах байгууламжууд.


6. Дамжуулах хоолой, тээврийн цистернүүд.


7. Дэд бүтэц.

42


үйлчилгээний өртөг хуваарилалт орно (Газрын тосны үйл ажиллагаатай


холбогдох зардлууд).


9. Ерөнхий зардлууд болон Удирдлагын зардлын хуваарилалт.


iii) Ашиглалтын үйл ажиллагааг олборлолтын үйл ажиллагаатай адил ангилна.


в) Олборлогдож, хадгалагдсан газрын түүхий тос болон байгалийн хийтэй холбогдох


зардлыг дараах зарчмыг баримталж хуваарилна. Үүнд:


1. Зардлын дийлэнх хувь нь түүхий газрын тос эсвэл байгалийн хийн аль нэгэнд


хамааралтай бол аль нэгэнд нь бүрэн хуваарилна.


2. Зардлыг түүхий тос болон байгалийн хий ховуланд нь хамааруулах боломжтой


тохиолдолд уг зардал нь талуудын харилцан тохиролцсон аргачлалын үндсэн


дээр олон улсын газрын тосны аж үйлдвэрийн туршлагын дагуу


хуваарилагдана.

5. fflWfW тждөхгүй ЗАРДЛУУД


Өртөгг тос болон хийг тодорхойлох зорилгоор доорх зардлыг нөхөн төлөгдөхгүй


зардалд тооцно. Үүнд:


а) Бүртгэл байхгүй болон биет зүйлийн хувьд зөрчилтэй зардлууд.


б) Холбогдох Ажлын хөтөлбөр, Төсов буюу зарлагын батламжлалын хүрээнд


зарцуулагдаагүй, эсвэл Гэрээнд зөвшөөровгүй ангилалд хамрах зардал.


в) Осол, гамшгийн улмаас гарсан зардлаас бусад Гэрээлэгчийн худалдан авсан бараа.


гүйцэтгүүлсэн болон захиалсан үйлчилгээний үнэ тухайн үеийн адил чанарын бараа


үйлчилгээний олон улсын зах зээлийн үнэ, олон улсын зах зээлд давамгайлж буй


нийлүүлэлтийн адилхан нөхцөлийн үнийн жишгээс илүү гарсан зардал.


г) Туслан гүйцэтгэгч болон нийлүүлэгчтэй байгуулсан холбогдох Гэрээтэй үл нийцэх


бараа, үйлчилгээний төлбөрүүд.


д) Дээрх “в” хэсэгт заасны дагуу эд материалын байдал үнэтэйгээ гаарахгүй нөхцөлд энэ


зөрчилтэй холбогдон I арсан нэмэгдэл зардал.


е) Газрын тосны үйл ажиллагаанд онцын шаардлагшүй зардал. Үүнд нийлүүлэх цэгэх


хойш гарах үйл ажиллагааны, тухайлбал газрын түүхий тосыг Монгол Улсаас


гаргахаар ачааны машин, вагон мэтийн тээврийн хэрэгсэлд ачсаны дараах зардал.


ж) Монгол Улсын болон бусад улсад төлсөн татвар, хураамжууд.


з) Гэрээний 10 дугаар зүйлд заасны дагуу төлөгдөх урамшууллууд болон бусад


төлбөрүүд.


и) Шүүгч, Арбитрч буюу шинжээчийн асуудлыг оорөөр шийдвэрлээгүй бол Гэрээний 22


дугаар зүйлийн дагуу шүүх, арбитражийн болон шинжээчдийн зардал.


к) Монгол Улсын Шүүх болон эрх бүхий бусад байгууллагаас ногдуулсан хүү, торгууль.


анз.


л) ГТГ-аас бичгээр зөвшөөрөгдөегүй ажил үйлчилгээ, аливаа хандив тусламж


н) Газрын тос хайх, олборлох, ашиглахад зориулсан шинэ тоног төхөөрөмж, матсриал


болон аргачлал, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх зорилгоор судалгаа хийхтэй холбогдон


гарсан зардал.


о) ТалбаЙн дэнчин


ө) БХГ-ний 7 дугаар зүйлийн “в*\ “г" заалтыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах зардал


43


п) Төлөөлөгчийн газрыг дэмжих зардал


р) Орон нутгийг дэмжих зардал


с) Гэрээт талбайд ажил гүйцэтгэсэн боловч холбогдох мэдээлэл, тайлан. баримт


материалыг ГТГ-т хүлзэлгэн өгөөгүй ажил, үйлчилгээний зардал


т) Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны горимыг зөрчсөнөөс гарсан зардал


ГУРАВДУГ ААР ЗҮЙЛ


ТООЛЛОГО БОЛОН ТООЛЛОГЫН ТАЙЛАН

ь ТОГТМОЛ ТООЛЩО ХИЙХ, МЭДЭГДЭХ БОЛОН төлөөлөх


ГТТ болон Гэрээлэгч харилиан тохиролцож тогтоосон зохих хугацаанд Гэрээлэсч


үйл ажиллагааны бүх эд матсриал, биет хөрөнгө болон барилга угсралтын төслүүдийн


тооллогыг явуулж байна. Тооллогод ГТТ оролцох боломжийг хангах үүднээс Гэрээлэгч


тооллого эхлэхээс гучаас (30) доошгүй хоногийн өмнө тооллого хийх тухай ГТГ-т бичгээр


мэдэгдэнэ. Гэрээлэгч жил бүр доод тал нь нэг удаа. мөн Гэрээг цуцлах тохиолдолд


тооллого явуулна.

2. ТООШ2ГЫНБҮ. 141M1L ИЙГ ТУЛГАН Щ4 И АЖ. ШХИЦУУЛАХ ТУХ4/1


Гэрээлэгч, ГТГ хоёр хамтран эд хөрөнгийн тооллогын бүртгэлийг тулган шалгаад.


илүүдэл буюу дугалтын жагсаалтыг гаргаж. Гэрээлэгч нь эөрүүг залруулна.
3. ТООЛЛОГЫН ТАЙЛАН


а) Гэрээлэгч нь олон улсын газрын тосны аж үйлдвэрийн нягтлан бодох бүртгллийн


жишгийн дагуу газрын тосны үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэж буй эд хөрөнгийн


нарийвчилсан бүртгэл хийнэ.


б) Гэрээлэгч нь доорх зүйлүүдийг агуулсан тооллогын тайланг ГТТ-т улирал тутамд


ирүүлнэ. Үүнд:


1. Хянах боломжтой бүх эд хөрөнгө, матсриалын тодорхойлолт болон код.


2. Эд хөрөж ө тус бүрийн дансанд бүртгэгдсэн үнийн дүн.


3. Эд хөрөнгийг дансанд бүртгэсэн он, cap. өдөр.


4. Эдгээр эд хөрөнгийн өртөг Гэрээний 15 дугаар зүйлийн дагуу нөхөгдсөн


эсэх.


4. ШШШЭГЭЭ


Энэхүү хавсралт Т" -ийн 1.8 дугаар зүйлд зааснаар тохиролцсон аргуудын дагуу


бүх эд хөрөнгө нь хяналтын үйл ажиллагааг хялбарчлах зохих код буюу тэмдэглэгээтзй


байх «стой.44


 ОЛБОРЛОЛТЫГ хэмжих


БА ОЛБОРЛОЛТЫН ТЛЙЛАН
1. Олборлолтын тайланг доорх зарчмуудын дагуу бэлтгэнэ. Үүнд:


а) Хуваах тос буюу хий, өртөгт тос буюу өртөг нөхөх хийг Гэрээний VIII. IX


зүйлд заасан талбайгаас олборлосон болон хадгалсан нийт түүхий тос буюу


нийт хийн хэмжээг үндэслэн тодорхойлно.


б) Олборлосон хийгээд нөөцөлсөн түүхий тос болон хийн нийт хэмжээг


Олборлолтын талбай дахь ачих цэгт өдөр бүр тодорхойлмо. Уг талбайн ачих


цэгт олон төрлийн зэрэглэл бүхий түүхий тосыг юүлэх бөгөөд ийм түүхий


тосны зэрэглэлийг ГТГ, Гэрээлэгчийн хооронд хэлэлцэн тохироогүй бол тус


бүрчлэн ангилан тогтооно. Ачих цэг нь Олборлолтын талбайд байх агаад


дамжуулах хоолой, төмөр зам. машинаар Олборлолтын талбайгаас


тээвэрлэхээс өмнө энэ цэгт түүхий тосыг хэмжиж тодорхойлно.


в) Олборлож хадгалсан түүхий тос болон байгалийн хийг өдөр болгон


баррелиар Бүтээгдэхүүн хуваах цэг дээр, харин ГТГ, Гэрээлэгчийн харилцан


тохиролцсон цэгт хэмжих ба тээвэрлэлтийн цэг(үүд)-ээр чанарын хувьд


ялгаатай түүхий тос ирж байвал гэрээнд өөрөор заагаагүй бол хэмжээг нь


тусад нь тодорхойлно.


г) Түүхий тосны хэмжээг хэвийн температур, даралтад байхад нь тодорхойлох


ба агуулах усны хэмжээ, тунамал хурдасны байдлаас шалтгаалан засвар


оруулна. Түүхий тосны нягт. хүхрийн агууламж болон бусад чанарын


тодорхойлолтуудыг тогтмол шалгаж, бүртгэж байх ёстой.


д) Байгалийн хийн хэмжээг хэвийн температур болон даралтад байхад нь


тодорхойлно. Дулаан ялгаруулах чадвар (калориностъ). хүхрийн агууламж


болон бусад чанарын тодорхойлолтуудыг тогтмол шалгаж, бүртгэж байна.


е) Газрын тосны үйл ажиллагаанд зарцуулсан түүхий тосны хэмжээг өдөр


болгон хэмжиж, бүртгэж байна. Эдгээр нь:


I. дахин шахах;


II. дахин боловсруулах;


III. хайгуул, олборлолтын болон дамжуулах хоолойд шахахад шаардагдах


гэх мэт талбайн үйл ажиллагааны эрчим хүчний хэрэглээнд зарсан.


ж) Шатаасан буюу ууршсан түүхий тос. байгалийн хийг өдөр болгон бүртгжэ.


з) Түүхий тосны бэлэн нөөцийн хэмжээг хуанлийн cap бүрийн эхэн, эцэст


хамгийн багаар нь тооцож тогтоосон байна.


2. Тухайн цооног ба талбайгаас анхны (туршилтын ба эдийн засгийн үр ашигтай)


олборлолт эхэлмэгц олборлолтын талбай бүрээр доор заасан мэдээллүүдийг багтаасан


олборлолтын тайланг Гэрээлэгч cap бүр гаргаж өгнө. Үүнд:


а) Олборлож, хадгалсан түүхий тосны хэмжээ


б) Олборлож, хадгалсан байгалийн хийн хэмжээ


в) Өрөмдлөг явуулах, олборлох болон хадгапах сав уруу шахахад ашигласан


түүхий тосны хэмжээ


г) Ууршуулсан байгалийн хийн хэмжээ

45


 с) Сарын эисийн түүхий тосны нөвцийн хэмжээ


в) Борлуулсан түүхий тосны хэмжээ
ТАВДУГААР ЗҮЙЛ

ОЛБОРЛОЛТЫН ТАЙЛАНГИЙН


ҮНЭЛГЭЭ

I. Гэрзэлэгч нь хуанлийн улирал бүр энэхүү Гэрээний дагуу олборлож. нийлүүлэх


цэгт борлуулсан туүхий тос, байгалийн хийн үиэлпэг тооцоолсон тайланг бэлттэх £стой.


Олборлолтын тайлангийн үнэлгээ нь дараах зүйлүүднйг агуулна. Үүнд:


а) ГТТ ба Гэрээлэгчээс баримтжуулсан тухайн хуанлийн улирлын турш


гуравдагч этгээдэд борлуулсан түүхий тосны хэмжээ, үнэ


б) ГТГ ба Гэрээлэгчээс баримтжуулсан тухайн хуанлийн улиралын турш


гуравдагч этгээдээс өөр этгээдэд борлуулсан түүхий тосны хэмжээ, үнэ


в) Гэрээний 8-4 зүйл хамаарагдах тохиолдолд түүхий тосны үнэлгээ тоггоох


зорилгоор газрын тос экспортлогч гол гол орнуудын түүхий тосны


үнэлгээний талаарх боломжтой мэдээлэл


г) ГТГ ба Гэрээлэгчээс баримтжуулсан борлуулсан байгалийн хийн хэмжээ.


үнэ

ЗУРГ ААДУГ ААР ЗҮЙЛ

ӨРТӨГ НӨХӨЛТИЙН ТАЙЛАН

1. Гэрээлэгч нь үүргийнхээ дагуу хуанлийн улирал бүр дорх зүйлүүдийг агуулсан


өртөг нөхөлтийн тайлан бэлтгэх встой. Үүнд:


а) Хуанлийн улирлын туршид гарсан нөхөгдөх зардал:


б) Хуанлийн улиралд нөхөгдөх нийт зардал;


г) Хуанлийн улирлын туршид Гэрээлэгчийн авсан өртөгт тос ба өргөг


нөхөлтийн байгалийн хийн хэмжээ, үю;


д) Хуанлийн улиралд нөхсөн зардлын хэмжээ;


с) Дараагийн хуанлийн улиралд шилжүүлэн нөхөгдөх зардал:


2. ХЯНАЛТЫН ТАЙЛАН1 'УУД


Гэрээлэш нь өртөг нөхөлтийн данс ба тэнцүүлэх сөрөг данс нээж нөхөгдөх зардлын үлдэж


буй хэмжээ, нөхөгдсөн хэмжээг хянах бөгөөд энэ дансны мэдзэллийг улирал бүр ГТГ-т


гаргаж өгнө.


46


 ОРЛОГО ЗАРЛАГЫН ТАЙЛАН

Гэрээлэгч нь үүргийнхээ дагуу хуанлийн улирал бүр орлого зарлагын тайланг гаргаж өгнө.


Энэ тайлан нь дараах зүйлүүдийг тусгасан байна. Үүнд:


а) Энэхүү Бүртгэл тооцооны журамд тохирсон зардлын ангилал ба зардлын


төвд үндэслэн, төсөвт тусгах хуанлийн жилийн зардал. орлого;


б) Энэхүү Гэрээний дагуу нөхөгдөх зардал гэж тоггоосон. тухайн хуанлийн


улиралд хуримтлагдсан зардал ба орлого:


в) Хараахан шийдвэрлээгүй байгаа хуанлийн жилийн хуримтлагдсан зардал ба


орлого;


г) Төсөвт оруулах Гэрээний дагуу зовшоорсон өөрчлөлтүүд;

д) Жилийн эцсийн хуримтлагдсан зардлын урьдчилсан тооцоо;


е) Дээрх (г) зүйлийн дагуу засварласан төсөв ба урьдчилсан тооцооны


хоорондын ялгаа, тайлбар.

НАЙМДУГААР ЗҮЙЛ

ХУВААХ ТОС БА АШИГТ ТОСНЫ ТАЙЛАН МЭДЭЭ

Гэрээлэгч доорх тайлан, мэдээг улирал бүр ГТТ-т ирүүлнэ. Үүнд:
а) Тухайн улирлын турш олборлосон Түүхий тос;


б) Тухайн улирлын эцэст олборлосон болон хуримтлагдсан Түүхий тосны


хэмжээ;


в) Тухайн улирлын ПТ ба Гэрээлэгчид ногдох Ашигг тос;


г) Тухайн улирлын эцэст ГГГ ба Гэрээлэгчид ногдох Ашигт тосны


хуритлагдсан нийт хэмжээ;


д) Тухайн улиралд Гэрээлэгчийн авах Өртөгг тосны хэмжээ;


е) Тухайн улирлын эиэст Гэрээлэгчийн авах Өртөгг тосны хуримтлагдсан


хэмжээ;


 MUH1UJ1 ллсти jnvimixi


T O Г T O O Л2009 оны 7 дугаар Улаанбаатар


сарын 29-ний өдөр Дугаар 237 хот
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ


батлах тухай
Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


Газрын тосны хайгуулын "Төхөм-Х хойд" талбайд газрын

тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулах талаар Газрын


тосны газар, "Сансарын геологи хайгуул" ХХК-ийн хооронд


2009 оны 7 дугаар сарын 10-ны өдөр байгуулсан Бүтээгдэхүүн


хуваах гэрээ, Газрыи тосны хайгуулын "Цайдам-XXYI" талбайд


газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулах талаар


Газрын тосны газар "Савсарын гөологи хайгуул" ХХК-ийн


хооронд 2009 оны 7 дугаар сарын 10-ны өдөр байгуулсан


Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг тус тус баталсугай.С.БАЯР


| Д.ЗОРИГТ


 МОНГОЛУЛСЫН


ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН


зөвлөлийн зөвлөмж


06 сарын »Двр Дугаар Улааибаатар хот


Газрын тосны Бүгээгдзхүүн хуваах гэрээ


байгуулах тухай


Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлолийн 2009 оны 6 дугаар


сарын 05-ны өдрийн хуралдаанаар “Газрын тосны Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ


байгуулах тухай” Монгол Улсын Засгийн газрын гишуүн, Эрдэс баялаг, эрчим


хүчний сайд Д.Зориггын шгттэлийг хэлэлиээд ШИЙДВЭРЛЭСЭН иь:


Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агснтлаг Газрын тосны газартай


Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг хайгуүлын “Төхөм Хойд-Х” ба “Цайдам-XXVI”


талбайд “Сансрын геологи хайгуул” ХХК-тай, “Богд-IV” ба “Онги-V” талбайд


“Сснтрал азиан петролеум корпорэшн лимитед” ХХК-тай тус тус байгуулахыг


зарчмын хувьд дэмжихийг Зөвлөмж болгов.
МОНГОЛ УЛСЫН МОНГОЛ УЛСЫН МОНГОЛУЛСЫН


ЕРӨНХИЙЛӨГЧ ИХ ХУРЛЫН ДАРГА ЕРӨНХИЙ САЙД

Н.ЭНХБАЯР Д.ДЭМБЭРЭЛ С.БАЯР


 МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙДЫН

ЗАХИРАМЖ2009 оны 7 дугаар Улаанбаатар


сарын 1-ний өдөр Дугаар 64 хот
Гарын үсэг зурах эрх


олгох тухай
Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын Зөвлөлийн 2009


оны 6 дугаар сарын 5-ны өдрийн 12/32 дугаар зөвлөмжийг


үндэслэн газрын тосны хайгуулын "Төхөм Хойд-Х" болон


"Цайдаы-XXYI" талбайд Газрын тосны газар "Сансрын геологи


хайгуул" ХХК-тай байгуулах бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнүүдэд


гарын үсэг зурах эрхийг Газрын тосны газрын дарга


Д.Амарсайханд олгосугай.С.БАЯР