Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

ТОСОН УУЛ XIX ГЭРЭЭТ ТАЛБАЛН ТАЛААР


МОНГОЛ ГАЗРЫН ТОС (НГТ) КОМПАНИ БОЛОН


МЕДАЛЛИОН МОНГОЛ ОИЛ КОМПАНИИН (ММО)


ХООРОНД БАИГУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН


ХУВААХ ТУХАИ


Г Э Р 9 Э
1993 оны Ч дүгээр сарын 26


 ГАРНИГАгуулгЬ Хуудас


УДИРТГАЛ 6


ЗҮИЛ 1. Твлвелвгчид 6


1. 1. Твлввлвгмид томилох 6


1. 2. Засгийн газрын телөөлвгчийн нэвтрэх эрх 6


ЗҮИЛ П. Тодорхойлолтууд 7


2. 1. Нэр томъбо 7


2. 2. Тодорхойлолтууд 7


ЗҮИЛ Ш. Эрх олгох тухай 14


ЗҮИЛ 1Ү. Өртвг зардал 14


ЗҮРШ Ү. Хугацаа


5. 1. Хайруулын үе 15


5. 2.;Хайгуулын хугапааг сунгах 15


5. 3. Нээлтийн дооногууд _ ^


5. 4. Үр аширтай нээлтүүд 16


5. 5. Олборлолтын хураяаа 16


5. 6. Үнэлрээний хөтвлбар, олборлолтьш


төлөвлөрөе болон холбогдох талбаиг хяках 16


5. 7. Олборлолтын хурацааг сунрах 17


ЗҮИЛ Ү1. Ха^руулын ажил 17


6. 1.Ажил үүргийн наад захын хариуцлага 17


6. 2. Өрөмдөх аргууд 22


6. З.Давуулан гүйдэтрэсэн ажлыр шилжүүпэн 22


тооцох тухай


6. 4. Хайруульш ажлын хөтөдбер ба твсвв 22


ЗҮИЛ ҮП. Талб^й буцааж өгөх


7. 1.Үнэлрээний талбай ба үр ашигтай нээлт 23


л 7. 2. Гэрээ ёсоор талбайг буцааж өгөх


7. 3. Өөрийн хүсэлтээр бупааж өгах 23

ЗҮИЛ ҮШ. Телбар ба 6үтээгдэхүүн хуваалт 24


6. 1.Төлбөр (роялти) 24


6. 2. Өртегт тос 24


б. 3. Хуваах тос 25


8. 4. Өртөгт тосны ҮНЭЛГЭЭ


8. 5.Үйлдвэрлэлийн урьдчилсан тоодоо 26


8. 6. Дуталт ба хэтрүүлэлт 27


ЗҮИЛ IX. Хийн бүтээгдэхүүн хуваалт „ 27


9. 1.Хийн зах зээл 27


9.2. Хийн борлуулалт ба 6үтфэгдэхүүн хуваалт 27


9. 3. Хийн тэндлийн хэлэлдээр 28


9.4. Үнэлгээний ба олборлолтын төлевлөгөө 28


ЗҮИЛ X. Урамшуулал, татвар, газрын түрээс ба


захиргааны шимтгэл 29


10. 1. Урамшуулал 29


10.2. Урамшуулал өгөх бусад тохиолдол 29


90


10. 3. Урамшуулал төлөх


10. 4. Орлогын татвар 29


10. 5. Газрын түрээс 31


10. 6. Захиргааны шимтгэл 22


ЗҮРШ XI. Хэмжилт


11. 1. Бүтээгдэхүүн хуваах хэмжилт 32


11.2. Хэмжилтийг залруулах


34


11.3. Хэмжилтийн бүртгэл


ЗҮИЛ ХП. Техникийн мэдззлэл 24


12. 1. Техникийн ерөкхий бүртгэл 34


12. 2. ГеоФизикийн мэдээлэл '4


12. 3. Геологи, петроФизик болон 24


үйлдвэрлэлийн сорилтын мэдээлэл


12.4. Тайлал хийсэн чздээлэл. газрын тос ба хийн


нөөцийн тайлангууд 35


3


1 <1. 8. JiyyilJl'iJl 36


ҮИЛ ХШ. Нягглан Оод./Х оүргг^лиип м.*д • »л • 36


13. 1 . КЯ1"ГЛа11 ОоД^У. ОҮрТГ>J1 36


2 3. Нлгтлап Г.уртгэлимн гэилля 36


/Ail Xl Y. Заг-гийн гаэрын дэмхлиг* ryi лалц.м 37


*.4. 1.Ниитл.«г д.*м*лм* туслалиа* 37


:’.\Д XV. •*МЧИИГ( *3.>МШИХ *М%1ЛмХ 37


I AH XҮ1. Гаалиип •:м,п5.ц.'.»лV. чмл*«>ло>: 33


16. 1. Гэрл:»л.•r*,i;uui ; хднлл*. иг-уул.ах ••.•;!. 38


16. «3. Ажиллareaдын (м/имас оруулл;: ?8


: 6. Э. Монголд .|Длшхлсагд лл . 38


н>. 4. *к«.иорт 39


х ИЛ ХҮП. ВаЛКУПЛ! С СЛИЛИООЯЫ .»рх зд


17. 1. Гадллд f:;uik.t 39


: 7. Г.1Д.1.1Л.141! - нн mi дл:<1 /:.ш* 39


;7.з. Налк»т 1.1/лил .«р/Г 39


«7.4. Эн:« 1 ■ з§.*-■ mihii дагуу гүик.*. ••• 4С


17. Ь. Оролион 1’ҮИИЛ1:*гч 4С


.,<ҮШ. МиИГ^ЛЫИ Г >рллл .«ГМИЛ, М.1ЧЧ рИлЛ


40


ажилдл: v.»;i


* /:л XIX. »жц;ч*и Ткла л 41


19. 1. Раэрын т*»1:т*/и x«^utfon/icw»i чил д. .. «.жд


iMp’i н:ii• w WX1I. -:/t: •.-


19. t. Ү!1/1.»снь»и villi OaWUJi 42


/Ил XX. Давагда<аг%’И к /мии :.»ил 42


<ҮИЛүХХ1. Гэр*?« иуилах 43


•үи/г XXII. АрОип 44


7;У! ХХШ. М.«д.'ГД>л 46


Ү/.Д XX1Ү. зрх шилжуүлалт 47


ҮИЛ XXү. SjAyixuu UJ.urr 48


<:&. 1. Хаш;р«1лтуул " 48


23. Хуулиуд 48


иЬ. ШН it. : ; ар


t'5. 4. :* чра.жил »л 48


ХАВСРАЛТУУД:
Хавсралт A - Гэрээт талбайн зураг


Хавсралт В - Талбайн тодорхойлолт


Хавсралт С - Тоопооны журам 49


ЗҮИЛ 1. Ерөнхий заалтууд 49


1.1. Зорилго 49


1. 2. Нэр томъео 49


1. 3. Баримт бимгийн давамгайлах байдал 49


1.4. Үйл ажиллагааны тухай тайлан нэдээ 49


1. 5. Залруулга ба шалгах 50


1. 6. Валют солих 50


ЗҮИЛ П. Өртөг, зардал 51


2. 1. Нөхөн төлөгдөх зардал 51


2. 2. Тооцооны үндэс 55


ЗҮИЛ Ш. Эд хөрөнгийн тооллого 56


3.1. ТООЛЛОГО ХИЙХ, МЭДЭГДЭХ, ТӨЛӨӨЛӨХ 56


3. 2. Эд хөрөнгийн бүртгэлийг тулгам шалгаж


56


зохииуулах


Хавсралт Д - Газрын түрээс ба захиргааны шимтгэл


Хавсралт Е - Татварыг хэрэгжүүлэх нехиөлүүд


 Энэхүү Гэрээг Монгол Улсын Монгол газрын TOC (МГТ)


компани,Медаллион Монгол Ойл (ММО) компани (Гэрээлэгч)-иин


хооронд 1993 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдөр байгуулав.
УДИРТГАЛМонгол улс нутаг дэвсгэрийнхээ байгалиин 6үх нөөц баялгийн


иорын ганц эзэмшигч бегөөд монголын ард түмний ашиг сонирхолд


нийцүүлэн байгалийн нөөц баялгаа олборлон боловсруулж, ашиглах


эрхтэй.


Монгол улс энэхүү гэрээнд тодорхойлсон рэрээт талбайд гаэрын


тос хайх, олборлох, боловсруулах ажиллагааг хөхүүлэн дэмжихийг


эрмэлзэж байна.


Гэрээлэгм гэрээт талбайд газрын тос хайх. олборлох.


боловсруулах онцгой эрх эдэлнэ.


Гэрээлэгч энэ гэрээ есоор гаэрым тостой холбогдсон үйл


ажиллагаа явуулахад шаардагдах санхүү. техникийн болон мэргэжлиин


мадвартай болно.


МГТ конпани нъ Газрын тосны хэрэг эрхлэх байгууллагын


үүргийг гүйцэтгэнэ. МГТ коипанийн ерөнхий захирал нь Монгол улсын


нэрийн өмнөөс хэлэлиээ хийж, энэ гэрээг хэрэгжүүлэх эрх МЭДЭЛТЭЙ


Энэхүү гэрээнд тусгагдсан харилиан тохиролыоог иш үндэс


болгож, дараах зүйлсийг үүг'ээр тохиролилоо

НЭГДҮГЭЭР ЗҮИЛ


ТӨЛӨӨЛӨГЧИД

1. 1. Толоелөгч томилох


а.Монгол улс энэ гэрээ есоор еөрийн төлеөлегч (Засгийн


газрын төлөөлөгч)-өөр МГТ компанийн еренхий захирлыг буюу түүнийг


орлох этгээдийг үүгээр томилж байна.
б


б. Гэрээлэгч энэ гэрээ есоор еөрийн төлөөлөгч (Гэрээлэгмийн


твлөвлөгч)-өөр X. С. финкелстейн буюу түүнийг орлох этгээдииг


үугээр томилж байна.


в. Засгийн газрын твлөөлөгч буюу гэрээлэгмийн төлөөлөгчийг


энэ гэрээний ХХШ зүйлд заасны дагуу нөгөө талдаа мэдэгдэл өгөх


замаар өөрчилж болно.


1.2. Засгийн газрын төлеөлегчийн нэвтрэх эрх


а. Засгийн газрын төлөөлөгч гэрээт талбайд нэвтрэх болон


газрьш тостой холбогдсон бүхий л үйл ажиллагаатай танилиах эрхтэй


бөгөөд гэрээлэгч нь Засгийн газрын төлөелвгчид энэ эрхээ


хэрэгжүүлэхийг хүссэн иагт нь зохих тусламжийг үзүүлж байна.


Гэхдээ энэхүү 1. 2-т заасан аливаа үйлдэл нь газрын тостой


холбогдсон үйл ажиллагаанд буюу хувь хүний аюулгүй байдалд


зохисгүйгээр нөлөөлөх есгүй.


б. Гэрээлэгч нь Монгол улсын орон нутгийн засаг захиргааны


байгууллагын төлөөлөгчид гэрээлэгчийн газрын тостой холбогдсон


үйл ажиллагаатай танилцах боломж олгоно.


ХОЕРДУГААР ЗҮИЛ


ТОДОРХОИЛОЛТУУД


2. 1. Нэр томьео

Энд тодорхойлсон


ЗҮЙЛ, анги нь ЗӨВХӨН энэ гэрээнд


хэрэглэгдэнэ. Зүйл, анги гэсэн нэр томъеог ижил утгатай


хэрэглэнэ.

2. 2. Тодорхойлолтууд

Хэрэв агуулга нь өөр утга санаагаар тодорхой ойлгогдохгүй


байвал энэхүү гэрээний дараах нэр томъеонууд нь П зүйлд дурдсак


агуулгатай байх бөгөөд түүнээс урган гарах 6үх ухагдахуун болон


ийм нэр томъеонуудын бусад хэлбэрүүд нь энд дурдсан агуулгатай7


байх болно.


Нэр томъео нь энд өөрөөр тодорхойлогдоогүй бол газрын тосны


тухай хуульд заасан нэр томьеоны утгыг илэрхийлнэ.


"Дагалдах бодис" гэж гаэрын тос ба байгалийн хийгээс гаргаж


авсан буюу тэдгээртэй холбоотой бусад аливаа төрлийн бодис


хийгээд тэдгээрээс гаралтай дайвар бүтээгдэхүүнийг хэлнэ.


"Газрын тос" гэж газрын хэвлийд байгаа хамтад нь буюу


дангаар нь олборлож болох шингэн тос, хийн буюу хатуу байдалтай


нүүрс-устөрөгчийн төрөл бүрийн НЭРДЛИИГ хэлнэ.


" Гэрээ" гэдэг нь МГТ компани болон Медаллион Монгол ойл


компанийн Тосон уул XIX гэрээт талбайн талаар байруулсан энэ


гэрээр хэлнэ.


"Газрын тосны тухай хууль" рэж 1991 оны хоердугаар сарын 13-


ны вдөр хүчин тегөлдөр болсон Монрол Улсын Газрын тосны тухаи


хуулийг хэлнэ.


"Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа" гэж разрын тос


хайх, олборлох, боловсруулах, тээвэрлзх, хадгалах ба борлуулахтай


холбоотой ажиллагааг хэлнэ.


"Газрын тосны хэрэр эрхлэх баигууллара'* гэж Монрол газрьш


тос (МГТ) компанийр хэлнэ.


"Гэрээлэрч" гэж Монрол Улсын нутаг дэвсрэрт разрын тостой


холбогдсон үйл ажиллагаа явуулах талаар МГТ компанитай гэрээ


байгуулсан Медаллион компани буюу түүнии томилсон этрээд болон


дээрх үйл ажиллагааны аль нэг хэсгийг хэрэгжүүлэх эрх олгогасон


аль нэг этгээдийг хэлнэ.


"Хувь нийлүүлэгч" рэж дараах тохиолдолд рэрээлэрчийн хувьд


аливаа корпораци, хувь хүмүүс буюу хуулийн Оусад этрээдийг хэлнэ.


Үүнд:


1. Хувьдааныхаа тавь (50) буюу түүнзэс дээш хувийг эсвэл


санал хураалтаар шийдвэрлэх емчийнхөө хүүг рэрээлэрчид


эзэмшүүлсэн аль нэг корпораии буюу хуулийн бусад этрээд,


2. Гэрээлэгчийн хувьиааны тавь (50) буюу түүнээс дээш хувь


эсвэл санал хураалтаар шийдвэрлэдэр емчийн хүүр эзэмширч аль нэг


корпораии буюу хуулийн этрээд.


"Оролцон рүйцэтрэрч'* рэж разрын тостой ХОЛбОРДСОН үйл8


ажиллагаа явуулахаар гэрээлэгчийн хөлслөн авсан монголын буюу


гадаадьш аливаа компани буюу хувь хүнийг хэлнэ.


иНэгх талбай- гэж уртрагийн Ю минут, өргөргийн 10 минуттаи


тэниэх хэмхээний газрыг хэлнэ.


"Үнэлгээний талбай" гэж үнэлгэзний хөтөлбөрийн дагуу судлах


НЬ ЗҮЙТЭЙ гэж гэрээлэгчийн үзсэн геологийн нэг буюу хэд хэдзн


бҮТЭЦ буюу илрэлийг хэлнэ.


"Үнэлгээний хөтөлбөр" ГЭЖ ҮНЭЛГЭЭНИЙ цооногуудыг өрөмдеж,


үнэлэлт өгөх ажлын төлөвлөгөө, төсвийг хэлнэ.


"Баррель" гэж 1,01325 барын агаарын даралтын дор,


фаренгеитийн 60 хэмийн дулаанд буй 158,967 литр шингэний


эзэлхүүний хэмжээг хэлнэ.


нХуанлийн хагас жил" гэж хуанлийн 1 дүгзэр сарын l-нд эхэлж.


6 дугаар сарын ЗО-нд дуусдаг жилийн эхний хагасыг, эсвэл 7 дугаар


сарын 1-нд эхэлж, 12 дугаар сарын 31-нд дуусдаг жилийн сүүлиин


хагасыг тус тус хэлнэ.


"Хуанлийн cap- гэж Грегорийн хуанлийн 12 сарьш нэг нь бөгөөд


тухайн сарын анхны өдрөөс эхэлж, сүүлчийн вдрийг дуустал


ургэлжлэх хугаиааг хэлнэ.


-Хуанлийн жил” гэж Грегорийн хуанлийн 1 дүгээр сарыя :-нд


эхэлж, 12 дугаар сарын 31-нд дуусдаг хугаиааг хэлнэ.


"Ашиглалтын талбай" гэж гэрээт талбай дахь үр ашигтай нээлт


бүхий талбайг хэлнэ.


"Талбай буиааж өгөх" гэж хайгуулын ажлын тодорхой үе шатанд


гэрээлэгчээс өөрийн хүсэлтээр, эсвэл гэрээ есоор гэрээт талбайн


тодорхой хэсгийг буцааж өгөхийг хэлнэ.


"Орд" РЭЖ нэг буюу хэд хэдэн цооногоор илрүүлсэн геологийн


бүтиээрээ болон давхарга зүйн онилогоороо төсөөтэй бөгөвд газрын


тос олборлож болох нэг буюу хэд хэдэн байгалийн агууламж бүхий


талбайг хэлнэ.


"Түүхий тос- гэж газар доорхи байгалийн агууламжид байгаа


эсвэл гадаргуу дээр ялгагч болон боловсруулах бусад төхөөремжөөр


оруулан гаргасны дараа агаарын даралтад, шингэн байдалд буй


нүүрс-устөрөгчийг хэлнэ. Түүнчлэн түүхии тосод баигалийн


барагшин, конденсат хийгээд ялг-агч Үйлдвэр. эсвэл боловсруулах;


9


 бусад төхөөрөмжид шинг^рүүлсбн оаягалиян шинг чн хий оагтана.


"Хэлбэлзэх зэрэглэл" гэж МГТ компани гзрээлэгчийн хооронд


хуваах ашигт тосны хэмжээ, хувийг өдөрт олборлох бүтээгдэхүүний

дундаж хэнжээтэй уялдуулан тооиоолох аргачлалыг хэлнэ.


"Гүйцэтгэгч" гэж МГТ компанитай байгуулсан гэрээний үндсэн


дээр газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны аливаа хэсгийг


гүйиэтгэх хуулийн этгээдийг хэлнэ.


"Газрын тосны дүрэм" гэж газрын тостой холбогдсон үйл


ажиллагааны тодорхой төрлийг гүйиэтгэх явиад мөрдөх аргачлал.


горимыг хэлнэ.


"Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулах онигой эрх"


гэж гэрээ хүчин төгөлдор байх хугадаанд гэр:-:-т талбайн хүрээкд


газрьш тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулах гзрээлэгчийн


эрхийг хэлнэ.


"Үр ашигтай нээлт" гэдэг нь гэрээлэгчийн тооаоолсон олборлох


нөөп, газрын тосны үнэ, олборлолтын зардал ззргийг оролиуулсан


техник-эдийн засгийн зохих хүчин зүйлсийг харгалзан үр


ашигтайгаар олборлох боломжтой гэж гэрээлэгчийн тогтоосон нэг


эсвэл хоер (2) түүнээс дээш тоокы байгалийн агууламжийг хэлнэ.


"Гэрээт талбай" гэж энэ гэрээний "А" хавсралтад зурж


үзүүлсзн, "Б*' хавсралтад тодорхойлсон Тосон уул XIX талбайг хэлэх


бөгөвд тэр талбай 7 дугаар зүйлд заасны дагуу буцааж вгох


хэмжээгээр тухай бүр багасч байна.


нГэрээт түүхий toc" ба "Гэрээт хий" гэж энэ гэрээний дагуу


гэрээт талбайгаас олборлож хуримтлуулсан түүхий тос ба хийг


хэлнэ. Энэ нэр томьеог тайлбарлах үүднзэс "Олборлэсон" гэдэг нь


гадаргуу дээр гаргаж, бүтээгдэхүүн хуваах хэмжүүрийн хэрэгслэзр


нэвтрүүлсэн, "Хуримтлуулсан" гэдэг нь гэрззнд оролиогч аль нэг


талаас авч ашиглах боломж 6үрдүүлснийг хэлэх бөгөөд харин:


1. Гэрээт талбайн хүрээнд гадаргууны доорхи давхарга руу шахаж


оруулсан, 2. Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа (түлш. хоолои


дүүргэх, эсвэл бусад хэлбэрээр)-нд ашигласан, 3. Газрын тостой


холбогдсон үйл ажиллагааны явиад (шатаах, гоожих, багасах. уурших


эамаар, ослоор, эсвэл бусад байдлаар) хорогдсоныг тоопохгүй.


"Гэрээт улирал" гэж Грегорийн хуанлийн дагуу энэ гэрээ хүчин•

I


 төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дараалсан гурван (3) сарьш хугаиаа:


хэлнэ.


нГэрээт жил" гэж хүчин төгөлдөр болсон едрөес эхлэх алива;


хил эсвэл нэг жилийн хугаиааг хэлнэ.


"Төлбөр (роялти)" гэж Монгол улсын Газрын хэвлийн хуул*


болон Газрыы тосны тухай хуулийн дагуу байгалийн дахи>


сэргээгдэхгүй нөөи баялгийг аширласны төлбөрийг хэлнэ.


1. Энэ төлбөрийг олборлосон нийт 6үт?эгдзхүүнд ногдуулж. өртег*


тосыг хуваарилахаас өннө твлнв.


нӨртөгт тос" гэж гэрээлэгчийн өртвг зардлыг нвхөхөд зориула|


ТҮҮХИЙ тосны хэмжээг хэлнэ.


"Үр ашигтай Үйлдвэрлэл эхэлсэн өдөр" гэж орд бүрийн хувь;


түүхий тосны нийт олборлолт нь хуримтлуулах естой нийт хэмжээни


доод хязгаарт хүрсэн өдрийг хэлнэ.Хуримтлуулах бстой ник


хэмжээний доод хязгаарыг МГТ конпани. гэрээлэгч хоер тохиролдоно


"Олборлолтын зардал" гэдэг нь олборлолтын үйл ажиллагаата


холбогдон гарах нийт зардал (ашиглалтын зараал орохгүй)-ыг хэлнэ


"Ашиглалтын зардал" гэж газрын тосны үйлдвэрлэлт


1 боловсруулалт. тээвэрлэлт, хадгалалт болон борлуулалтта

холбоотой зардлыр хэлнэ.


"Олборлолтын үйл ажиллагаа" гэж нэг буюу түүнээс дээш тоон


үр ашиг бүхий нээлттэй холбордуулан хийх хөрөнрө оруулалть


зориулалттай бүхий л үйл ажиллагааг хэлэх бөгвөд тэдгээрт дара^


уйл ажиллагаа багтана:


-олборлолтын иооног ер*ма*х. ажиллуулах,


/Ммжу/Ji.jx хоолой. 7йлли'*р, түгээгүүр. бусад байгуула>


барьж байгуулах, ажиллуулах.


-газрын тос ялгах, баяжуулах. уснаас ялгах, шаха)


пшнгэрүүлэх, хадгалах, шатаах, тзэвзрлзх болон бусад байдла


боловсруулж аширлах,


-дахин шахаж эргэлт, даралтанд оруулах* олборлолт?


иэмэгдүүлэх хоердогч, гуравдагч болон бусад үйл ажиллагаа болно


"Ашиглалтын твлввлөгөе4 гэж үр ашигтай нээлттэй холбоо бүх:


олборлолтын үйл ажиллагааны твлввлөгөөг хзлнэ.


"Нээлтийн цооноп" гэж газрын тосны нөөи НЬ бүр


11
нотлордоогүй байралийн агууламжииг нээсэн иооногийг хэлэх бөрөөд


уг байгалийн агууламж нь үр ашигтаи нээлт болох эсэхийг тогтоох


зорилгоор иаашид судлах шаардлагатаи гэж гэрээлэгм үзсэн


аооногийг хэлнэ.


"Хүчин төгалдвр болсон өдөр" гэж Монгол улсын Засгийн


газраас энэхүү гэрээг баталсан он, cap, едрийг хэлнэ.


"Хайгуульш зардал" гэж хайгуулын үйл ажиллагаатай холбогдон


гарсан нийт зардал (ашиглалтын болон олборлолтын зардал орохгүй)-


ыг хэлэх бөгеөд дараах үйл ажиллагаа Оагтана Үүнд
1. Yp ашйгтай нээлтэд багтах эсэх нь тухайн үед тогтоогдоогүй


нэг буюу хэд хэдэн байгалийн агууламжийг нээн илрүүлэх. эсвэл


2. Үнэлгээний хвтелбөрийг хэрэгжүүлэх

"Хайгуулын үйл ажиллагаа" гэж агаарын ба геологи,


геоФизикийн зураглал хийх, тэсэлгээ хийх, керн авах, давхарга


зүйг судлах, хайгуулын болон үнэлгээний uoohop врөмдөх.


мэдээлэлд тайлал хийх болон дээрхтэй холбоотой бусад 6үх үйл


ажиллагааг хэлнэ.


"Хайгуулын үе" рэж нэр буюу хэд хэдэн гэрээт жилийн хугаиааг


хэлэх бөрөөд энэ хураиаанд рэрээлэрч нь знэхүү рэрээнии даруу


баталраат эрхтэй байна.


"Хайгуулын хураиаа" рэж хайгуулын үетзи адил баина.


"Хайгуулын ажлын хөтөлбөр’' рэж хайруулын үед рэрээлэгчийн


гүйцэтрэх, 6. 1 зүйлд тусрасан наад захын ажил үүррийр багтаасан


хайгуулын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэлнэ.


"Орлорын татвар" рэж Монрол улсын хуулийн даруу нордуулах,


эсвэл орлоро буюу ашрийн хэмжээрээр тортоох бүх татварыг хэлэх

бөгөөд энэ нь татвар, орлорын болон экспортьш татвар, телбөр,


хураамж зэрэг ямар ч нэр томъеотой баихаас үл хамаарна.


"Экспорт эхлэх үр аширтай үйлдвэрлэл" гэж’ үр ашигтай


нээлтийн хувьд рэрээлэрчийн хуваарьт гарээт түүхий тос буюу


гэрээт хийг экспортлох буюу Монгол улсын хилийн чанадад


худалдахаар тортмол рүйиэтгэх анхны ачуулалтын эхэлсэн өдрийг


хэлнэ.


гр

12


"Хуулийн этгээд'* г эж Засрийн газрын хууль тогтоомжоор


хуулийн этгээд болохыг нь хүлээн зөвшөөрсөн аливаа


корпораци, компани, хамтарсан үйлдвэр болон бусад этгээдийг хэлнэ.


"Хууль тортоомж** гэж дагаж мөрдөж буй эсвэл энэ гэрээг


байруулсны дараа хүчин төгөлдөр болох холбогдох аливаа хууль.


бусад эрхийн актыг хэлнэ.


"Байгалийн хий" гэж агаарын даралт, температурын хэвийн


нөхцөлд хийн байдалд байгаа нүүрс-устөрөрчийг хэлэх бөгөөд үүнд


хүнд ба хөнгөн эрдэслэг хий, газрьш тосны олборлолтын хий болон


хүнд эрдэслэг хийгээс шингэн нүүрс-устөрөгчийг ялгах буюу ТҮҮНЭЭС


гаргаж авсны дараа үлдэх хий, түүнчлэн шингэн буюу хийжүүлсэн


нүүрс-устөрөгчтэй хамтад нь гаргаж авсан нүүрс-устөрөгчийн бус


хий тус тус багтана.


"Бүтээрдэхүүн хуваах хэмжилт" гэж 11 дүрээр зүйлд заасныг


хэлнэ.


"Хуваах тос" рэж олборлосон нийт тосноос төлбөр (роялти)


болон өртөгт тосыг хасаад үлдэх хэсрийр хэлнэ.


"Улирал" рэж Грегорийн хуанлийн улирлыг хэлэх бөгөөд энэ нь


нэгдүрээрт 1, 2. 3 дураар cap, хоердугаарг 4, 5, 6 дураар cap,


гуравдугаарт 7, в, 9 дүрээр cap, дөрөвдүрээрт 10,11, 12 дугаар


cap тус тус болно.


"Татварууд" гэж Монрол улсын Албан татварын хууль болон


бусад хууль тортоомжийн дагуу аливаа хуулийн этгээд буюу бусад


этгээд, эд хөрөнгө, рүйлгээ буюу үйл ажиллагаанд нордуулсан 6үх


татвар (орлогын татварыр оруулахрүй)-ыг хэлнэ.


"Зөвлөрч" рэдэр нь разрын тос, хий хайх, олборлох 6а


бүтээрдэхүүн гаррахтай холбоотой бүхий л асуудлаар МГТ компанид


зөвлөх, туслах, үйлчилрээ үзүүлэхээр МГТ компанитай рэрээ


байруулсан аливаа хувь хүн, байрууллага, компани эсвэл бусад


хуулийн этрээдийг хэлнэ.


"Жил" гэж тухайлан заасан он, cap, өдрөөс эхлэн тооиох


Грерорийн хуанлийн дараалсан 12 сарын хугаиаар хэлнэ.


13


 ГУРАВДУ ГААР ЗҮИЛ


ЗРХ ОЛГОХ ТУХАИ

Гэрэзлэгч нь гэрээт талбайд газрын тостой холбогдсон үйл


ажиллагаа явуулах онигой эрх олж авах хүсэлтээ МГТ компанид


гаргасан болно. Дээрхийг үл харгалзан гэрээлэгчид дараах эрхийг


олгож болно. Үүнд:


-дамжуулах хоолой, зам, гүүр, түгээх стани, сууц, агуулах


нисэх онгои буух талбай, радио дамхаг ба сансрын холбооны


төхөөрөмж зэргийг барьж байгуулах,


-гэрээт талбайд Үйлдвэрлэсэн аливаа газрын тосыг газрын


тостой холбогдсон үйл ажиллагаанд ашиглах,


-газрын тосыг гэрээт талбайгаас худалдах буюу экспортод


гаргах цэг хүртэл тээвэрлэх,


-энэ тосыг хадгалах, түгээх,


-хуваах тосны гэрээлэгчид ногдох хэсгийг (монголд болон


гадаадад) ашиглах, эсвэл худалдах,


-хуваах тосыг худалдсанаас буюу бусад хэлбэрээр зариуулснаас


олох 6үх орлогыг гадаадад гуйвуулах буюу үлдээх болон түүний'


чөлөөтэй зарцуулах,


Энэхүү гэрээнд тусгагдсан бусад 6үх эрхийг эдлэх зэрэг


болно.


ДӨРӨВДҮГЭЭР зүил


ӨРТӨГ ЗАРДАЛ


Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол газрьж тостой холбогдсон үйл


ажиллагаа явуулахад шаардагдах 6үх өртөг. зардлыг гэрээлэгч
14


ҮҮСЭХ аливаа өртөг зардлыг гэрээлэгч нөхөж авах баталгаа ж


байхгүй.
ТАВДУГААР 3YW1


ХУГАЦАА
5. 1. Хайгуулын үе


Хайгуулын анхны үе нь тав (5) хүртэл жил байна. Хайгуу.,


ч, ^


анхкы үе нь гэрээ хүчин төгелдер болсон өдрөөс эхэлнэ. ХайгуулЦ


анхны үеийн эхний болон хоердахь шат тус бүр хоер (2) жил байна


Гуравдахь шат нь нэг (1) жил байна.


5. 2. Хайгуулын хугапааг сунгах.


а. Хэрэв гэрээлэгч нь хайгуулын ажлын хөтөлбөр дуусахаас наа!


зах нь гуч (30) хоногийн өмнө хайгуулын хугацааг сунгах санала


МГТ компанид бичгээр өгвөл НГТ компани нь хайгуулын хугаиаа


сунгах асуудлыг авч үзнэ.


б. МГТ конпани нь гэрээлэгчтэй харилаан тохиролисоны үндсз»


дээр хайгуулын хугацааг хоер удаа хоер (2) жилийн хугадаагаа,


сунгаж болно.


в. Хэрэв хайгуулын гуравдахь үе буюу эсвэл сүүлчийн сунгаса^


хугаиаа дуусах өдөр үр ашигтай болох нь тодорхой болоогү^


нээлтийн иооног байгаа бол уг нээлтийн цооног байгаа үнэлгээни*


талбайн хувьд хайгуулын эисийн сунгасан хугадаа нь дараах


нөхцөлүүдийн аль нэг нь түрүүлж тохиолдох хүртэл хүчин төгөлаер


үргэлжилнэ. Үүнд:


1. тухайн нээлтийг үр ашигтаи нэзлт гэж тогтоох,


2. тухайн нээлтийг үр ашигтай биш нээлт гэж тогтоох, эсвэл


3. хайгуулын гуравдахь ба эцсийн хугаиаа дуусах естой өдрөөс


хойш нэг (1) жил внгөрөх ээрэг болно.


г. Хайгуулын хугаиаа болон аливаа үе шатыг давагдашгүй хүчин


зүйл тохиолдсон хугаиаагаар сунгана.


5. 3. Нээлтийн иооногууд


а. Хэрэв аливаа цооногийг нээлтийн цооног гэж тогтоовол,-

15


гэрээлэгч 15 хонорийн дотор Засрийн газрын төлоөлөрчид энэ тухай


нэдэгдэх бөгөөд ингэж мэдэгдсэн өде»р нь тухайн нээлтийн иооногийг


бүртгэсэн өдөр болно.


б. Нээлтий*Г“ цооног бүрийг бүртгэсэн едрөос хойш ер (90)


хоногийн дотор гэрээлэгч Засгийн газрын төлөөлөгчид дараах


иэдээллийг өгнө. Үүнд:


1. Үнэлгээний хөтөлбөр ба тосев


2. Үнэлгээний талбайн зураг, бусад тодорхойлолтыг Засгийн


газрын төлөөлөгчид гаргаж өгөх бөгеөд үнэлгээний хөтвлб».^***


хэрэгжүүлж эхэлкэ.


5. 4. Үр ашигтай нээлтүүд


а. Хэрэв нэг буюу хэд хэдэн нээлтийн иооногоор илрүүлсэн нэг


буюу хэд хэдэн нээлт нь үр ашигтай нээлт гэж тогтоогдв^л


гэрээлэгч 15 хоногийн дотор Засгийн гаэрын телөөлөгчид тухай


иэдэгдэх бөгөөд ингэж мэдэгдсэн өдөр нь тухайн үр ашигтай


нээлтийг бүртгэсэн өдвр болно.


б. Үр ашигтай нээлт бүрийг бүртгэснээс хойш нэг зуун ная


(160) хоногийн дотор гэрээлэгч Засгиин газрын төлөөлөгчид дараах


ЭҮЙЛИЙГ ӨРНӨ:


1. олборлолтын төлөвлөрөө ба төсев.


2.олборлох нэг буюу х эд хэдэн талбайн зураг ба бу^зд


тодорхойлолтыр рарраж өгнө. w


Монрол газрын тос ( МГТ) компани болон гэрээлэгч


тохиролисоны дагуу олборлох төлөвлөрөөг хэрэржүүлэх үйл ажиллагаа


эхэлнэ.


5. 5. Олборлолтын хугаиаа


Хайруулын хугаиаа аяндаа дууссан буюу түүнийг бусад


хэлбэроэр зорсоосон эсэхийг үл харралзан энэ рэрээ үр адигтаи


нээлт нэг бүрийн хувьд, тухаин үр ашигтай нээлтийг* бүртг^с^н


вдреөс хойш 20 жилийн хугадаа (олборлолтын хугапаа)-нд хүчин


твгелдөр хэвээр байна.


5. б. Үнэлрээний хөтөлберүүд, олборлолтын ТӨЛОВЛОРвӨНҮҮД болон


холбордох талбайнуудыг хянах тухай
16


Энэ гэрээний бусад заалтыг үл харгалзан гэрээлэгч нь нзмэлт


мэдээлэл, судалгааны үндсэн дээр аливаа үнэлрээний хөтөлбөр,


үнэлрээний талбай, олборлолтын төлөвлөгөө болон үр ашигтай


нээлтийн хүрээндэх нэг буюу хэд хэдэн талбайн талаар гэрээлэгчийк


хийсэн тодорхойлолтыр үе үе хянан өерчилж болно. Гэхдээ ийнхүү


хянахаас өмнө ҮП зүйлийн дагуу нэгэнт будааж егсөн гэрээт талбайн


аль нэг хэсгийг үнэлгээний талбай эсвэл үр ашигтай нээлтэд оруулж


бОЛОХРҮЙ.


Гэрээлэгч нь хяналт буюу өөрчлөлтийг хэлэлдүүлэхээс арван


тав (15) хонорийн өмнө Засгийн гаэрын төлөөлегчид мэдэгдэнэ.


5. 7. Олборлолтын хугапааг сунгах

Олборлолтын хугаиаа дуусахаас наад зах нь жар (60) хонорийн


өмнө гэрээлэгчээс бичгээр гаргасан хүсэлтийн даруу разрын тосны


үйл ажилларааны үйлдвэрлэлийн дзд бүтиийг барьж байгуулах.


гүйцэтрэх ажлын хэмжээр харгалзан олборлолтын хугадааг дахин тав.


таван жилийн хураиаараар хоер удаа сунгаж болно.

ЗУРГААДУГААР ЗҮИЛ


ХАИГУУЛЫН АЖИЛ

6. 1.Наад захын ажил үүрэг


Гэрээлэрч нь хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш нэр зуун хорь


(120) хонорийн дотор хайгуулын үйл ажиллагааг эхлэх бөрөөд дор


тодорхой заасан наад захын ажил үүргийг хүлээнэ. Знэ гэрээнд


заасан хайруул хийх хураиаа тус бүрд ногдох дор тодорхойлсноос


багарүй хэмжээний зардлыр раррана.


Хайгуулын эхний үеийн наад захын ажил үүрэр


1 үе шат. Эхний болон хоердахь жил


А. Ажил үүрэг-Эхний жил


Тооиоолсон өртвг: ам. доллар


1. "Монголын газрын тосны хэткйк төлөв"-ийн талаархи МГТ.


ЗАИТ компанийн тайланг худалдан авах ам. доллар


2. МГТ компаниин геологи, геоФизикиин мэдзэлэлтэй танилд


(худалдаж авах) - ам. доллар


к


17


3. Хиймэл дагуулаас авсан гэрээт талбаин 1:1 000 ООи


хэмжээстэй Фото-геологийн зураг худалдаж авах ) ам. доллар


4. Тамсагийн сав газарт Эл Си Ти\МГТ компанийн хийсэн хүндийн


хүч болон агаарын соронзон зургийг худалдан авах -


ам. доллар


5. Дорнод Монгол-Тамсагийн сав газарт Зс Зс Ай, МГТ комданийн


хийсэн тунамал хурдаст сав газрын судалгааны тайланг


худалдаж авах - ам. доллар


6. Гэрээт талбайд хээрийн судалгаа хийж. геологийн дээж


иуглуулах - ам.доллар


7. Гэрээт талбайд Вестерн ЖеоФизикал компанийн хийсэн


чичирхийлэл хэмжилтийн нэдээллийг худалдаж авах, эсвэл түүнтаи


тэниэх хэмжээний шинэ мэдээлэл олж авах - ам.доллар


БҮГД ДҮН ан. доллар8. Чичирхийлэл хэмжилтийн тойм, эсвэл нарийвчилсан судалгааг


хийх хоердахь жилийн ажлын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхийн тулд гэрээт


талбайн судалгааны нарийвчилсан шинжилгээ. үнэлрээг бэлтгэх.


Б.Сургалт дадлагажуулалт-Зхний жил


Медаллион компани нь гэрээт талбайд хийх эхний жилийн ажил


үүргийн нэг хэсэг болгон МГТ компанийн нэг геолоричийг анрли хэл


болон реологийн судалрааны ажил үүрэгт суррана. Медаллион


компанийн хүлээх үүрэг нь МГТ компанийм реолоричийр АНУ-д


суралцах болон гэрээт талбайн хүрээнд хэ?рийн судалраа хийх


хугадаанд замын болон аньжиргааны зардлыг төлөх явдлаар


хязгаарлагдана.


Медаллион компани нь эхний жилд рэрзэт талбайд ам


доллараас илүү зардал гарравал илүүдлиир хоер дахь жил болон


дараачийн жилүүдийн үүргээс хасч тооцно.


В. Ажил үүрэр-Хоердахь жил

Тооиоолсон өртөр: ам.доллар


18
1. 1400 км чичирхийлэл хэмжилтиин тойм судалгаа хиин:


Медаллион компанийн тавьж буй шаардлагын түвшинд ийм чичирхийл:


хэмжилтийн судалгааг хийж чадах Медаллион комглси .•


энэхүү гэрээт судалгааг монголын чичирхийлэл хэмжилтийн акги!


хийлгэхийг эрмэлзэнэ.


2. Чичирхийлэл хэмжилтийн нарийвчилсан судалгаа хийх талбаУ


тодорхойлохын тулд газрын гадаргуугийн болон гүнийн геологий


судалгааг ерөнхий чичирхийлэл хэмжилтийк шимэ мэдээлэлтэй н?гтг?


судална.


Сургалт, дадлагажуулалт-Хоердахь жил


1.Медаллион компани гэрээт талбайи хувьд хийх хоерда»


жилийн ажил үүргийн нэгэн хэсэг болгож, МГТ компанийн hi


геоФизикчийг англи хэл болон геоФизикийн ажилд сургана. Медалли!


компанийн үүрэг нь МГТ компанийн геоФизикчийг сургах явиад зам|


болон амьжиргааны зардлыг төлөх явдлаар хязгаарлагдана.


Мвдаллион компани нь чичирхиилэл хэмжилтиин судалгаа хии:


мэдээлэл авах үйл ажиллагаанд монголын чичирхийлэл хэмжилтийн


ангийг сургаж, олон улсын газрьш тосны аж үйлдвэрт хүлэ|


зөвшөөрөхүйи мэргэжлийн түвшинд туршлагажуулна.


Медаллион компани нь хоер дахь жилд гэрээт талбайд. эхн*


жилд илүү гүйиэтгэсэн ажлыг оролцуулаад im доллара^


илүү зардал гаргавал, илүүдлийг гураваакь жил болон аараачи/


жилүүдийн ажлаас хасч тооцно.


Эхний үе шатны ажлык хуваарь болон гэрээний төсөв-Зхн!


болон ховрдахь жил


Төсөв болон ажлын хуваарийг гэрээнд гарын үсэг зурснаас xol


гуч (30) өдрийн дотор гаргаж өгнө. Гэрээнии хүчин төгөлдөр бол


хугаиаа нь түүнд гарын үсэг зурснаас хоиш жар (оО; дахь едр*


эхэлнэ.


П үе шат. Гуравдахь болон дөревдөх жил


А. Ажил үүрэг-гуравдахь жил


Тооиоолсои өртөг: доллар


500 км чичирхийлэл х эмжилтийн ерөнхий судалгаа хи

19


Чичирхийлэл хэмжилтийн еренхий болон нарийвчилсан судалгааны


гэрээт ажлыг хийхэд монголын ангийг ажиллуулахыг эрмэлэзн үзнэ.


Чичирхийлэл хэмжилтийн 500 км нарийвчилсан судалгаа хийнэ.


Хайгуулын эхний иооног өрвмдох газрыг тодорхойлохын тулд


геологийн зураглалыг чичирхийлэл хэмжилтийн аинэ мэдээлэлтэй


нэгтгэн судлах ажлыг үргэлжлүүлнэ. Гэрээт талбайн гүнийн


нэртгэсэн шинжилгээг бэлтгэнэ.


Недаллион компани нь гуравдахь жилд иооног еремдөхе^


аийдвэл, уг цооногийг тухайн жилиин ажил үүрэгт баг^-лн


ГҮЙДЭТГЭНЭ.


Медаллион компани нь гуравдахь жилд гэрээт талбайд түрүүчиин


жилүүдэд илүү гүйыэтгэсэн ажлыг оролиуулаад ам


доллараас илүү зардал гаргавал илүүдлийг деревдөх болон дараачийн


жилүүдийн ажлаас хасч тооино.


Б.Ажил үүрзг-дөревдех жил


Тоодоолсон ©ртөг: доллар


1. Чичирхийлэл хэмжилтийн 500 км нарийвчилсан судалгаа хий*г:-


2. Эхний иооногийн байршлыг тодорхойлохын тулд геологйик


зураглал болон чичирхийлэл хэмжилтиим шинэ мздэзллийг Hjrrr.'H


судална.


Медаллион конпани нь дөрөвдвх жилд гэрээт талбайд


ам. доллараас илүү зардал гаргавал илүүдлийг тавдахь болон


дараачийн жилүүдийн ажлаас хасч тооано.


В. Сургалт, дадлагажуулалт-гуравдахь ба дөрөвдөх жил


Медаллион компани гуравдахь жилийн ажил үүргийн нэг хэсэ'


болгож, МГТ компанийн өрөмдлөгийн нэг инженерийг англи хэл болон


өрөмдлөгийн инженерийн ажилд сургана. Дөрөвдех жилийн ажил


үүргийн нэг хэсэг болгож, Медаллион компани нь МГТ компаниин


газрын тосны инженерийг англи хэл болон газрын тосны инженерийн


ажилд сургана. Медаллион компанийн үүрэг нь МГТ компаниин


хүмүүсийг АНУ-д болон гэрээт талбайд иооног ©рвмдөх үед ажил дээр


нь сургах явиад замын болон амьжиргаамы зардлыг төлөх явдлаар


хязгаарлагдана.


Медаллион компани нь гуравдахь болон дөрөвдөх жилд энэ


жилүүдэд шаардлагатай МГТ компанийн ажилтнуудыг нэмж cyj


нэмж сургасан ажилтнуудын тоог тавдахь болон дараачийн жил


үүрэгт оруулан тооино.


Ш үе шат. Тавдахь жил


А.Ажил үүрэг-тавдахь жил


Тоодоолсон өртөг: ам.доллар


1. Чичирхийлэл хэмжилтийн 500 км нарийвчилсан судалгаа!


2. Цооногийн байршлыг тодорхойлохын тулд гуравдах:


врөмдсөн иооногийн мэдээллийг чичирхийлэл хэмжилтийн


мэдээлэлтэй нэгтгэн судална.


3. Хайгуулын нэг цооног өрөмдөнө.


Медаллион компани нь гуравдахь жилд өрөмдөх иооногоос


тавдахь жилээс өмнө өөр иооног өрөмдсөн бол түүнийг


жилийн өрөмдлегийн ажил үүрэгт тоолно.


Медаллион компани нь тавдахь жилд ам zoz.


илүү зардал гаргасан бол илүүдлийг хайгуулын хугаиааг ся


тохиолдолд дараачийн жилүүдийн ажил үүргээс хасч тооыно.


Б. Сургалт дадлагажуулалт-тавдахь жил


Медаллион конпани нь тавдахь жилийн ажил үүргийн нэг


болгож, МГТ компанийн нэг эдийн засагчийг англи хэл,


эасагчийн ажилд сургана. Медаллион компанийн үүрэг \


компанийн ' эдийн засагчийн суралпах хугаиаанд замын


аньжиргааны зардлыг төлөх явдлаар хя jгаарла1'дана.


Үндсэн хугаиаанд талбайг буиааж егөх.


Техникийн шинжилгээнээс үзэхэд эхний үе шатыг үргэл*i


хоердахь үе шатанд орох баталгаа байхгүй гэж гэрээлэгч


цаашид үүрэг хүлээхгүйгээр гэрээт талбайг бүхэлд нь


өгнө. Түүнчлэн гэрээлэгчийн ҮЗЭЖ байгаагаар үр дүн нь хоерда!


шатыг үргэлжлүүлж, гуравдахь үе шатанд орох баталгаа болохп


гэрээлэгч цаашид үүрэг хүлээхгүйгээр гэрээт талбайг бүхэ


буцааж өгнө. Аливаа тохиолдолд гэрээлэгч нь гэрээт талбайн


таван (25) хувийг, хайгуулын үндсэн хугаиаа дууссан, эсвэл ?


хугадааг сунгасан хугаиаа дууссан эисийн өдрөөс хоиш гу*

21


хоногийн дотор будааж өгнө.
б. 2. Өрөмдөх аргууд


Гэрээлэгч нь 6. i-ийн дагуу ерамдох хайгуулын аливаа


цооногийг олон улсын газрын ТОСНЫ ҮЙЛДВЭрЛэл д хэвшсэн нийтлэг


аргаар өрөмдөх бөгөөд дараах нөхцөлүүдийн аль нэг нь түрүүлж


тохиолдох явдалд цооногийг өрөмдсөнд TOOLIHO. ҮҮНД:


1.ЦООНОГ НЬ ТӨСЛИЙН ГҮНД ХҮРСЭН,


UOOHOI’ I1L НОЗЛТИЙН UOOHOI ОоЛСоН,


3. цооног нь суурь чулуулагт хүрсэн,


4. иооног нь үл нэвтрэх биетзд, геологийн хэт халуун


градиентэд хүрсэн бол дззр дурдсанчлан газрын тосны үйлдвэрлэлд


хэвшсэн нийтлэг аргачлалын дагуу арамдлегийг зогсоох нь эүйтэй


гэж үзсэн зэрэг болно.


б. 3. Давуулач гүйиэтгэсэн ажлыг шилжүүлэн тооиох тухай


Хэрзв Гзрээлэгч нь гэрээт жилийн аль нэгэнд 6. 1-д заасак


наад эахын ажил үүргээ давуулан гүйдэтгэсэн бол түүнийг дараачиин


гэрээт жилд рүйдэтгэх ажил үүрэгт шилжүүлэн тооиож болнс Гэрээ


хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс омне гэрээл ЭГЧИЙН ГҮЙ11ЭТГЭСЭН


хайгуулын аливаа үйл ажиллагааг хайгуулын эхний гэрээт жил-


ГҮЙДЭТГЭСЭНД TOOUHO.


б. 4. Хайгуулын ажлын хөтөлбер ба тесев


Гэрээлэгч нь гэрээ хүчин төгөлдар болсон епреос хой£ 60


хоногийн дотор үүний дараа хайгуулын үе шат бүрийн жил эхлэхэзс


30-аас доошгүй хоногийн өмнө тухайн жилд хийхээр санал болгож буй


хайгуулын үйл ажиллагааг тусгасан гэрэзт талбайд гүйцэтрэх ажлин


хөтөлбөр ба тесвийг боловсруулж, Засгиин газрын төлөөлегчид агне


Тухайн жил зхлэхээс 30-аас доошгүи хоногиин өмнө Гзрзэлзгч,


Засгийн газрын төлөөлөгч хоер хайгуулын ажльш хөтөлбөр ба төсвииг


хянаж хэлэлиэхзэр уулзаж ярилыана. Хэрэв үүний дараа гэрээлэгч нь


ажлын хөтөлбөр, төсвөө дахин өөрчлзх аваас хяйсэн өөрчлөлтийнхаа


хуулбарыг Засгийн газрьш төлөөлөгчид даруй өгнө. Хэрэв дээрх


өврчлөлт нь өмнах хувилбараас ихззхан зөреөтэи нахдалд

22


өөрчлөлтийн тухай мэдээлэл авсны дараа ажлын 15 өдрийн дотор


гэрээлэгч ба Засгийн газрын төлөөлөгчийн хэн нэг нь уулзах хүсэлт


гаргавал тэр өөрчлөлтийг хянаж хэлэлцэхзэр гзрээлэгч ба Засгийн


газрын төлөөлогч дахин уулзаж яршшана.

ДОЛООДУГААР ЗУИЛ


ТАЛБАИ БУЦААЖ ӨГӨХ

7. 1. Үнэлгээний талбай С>а үр ашигтай нээлт


Энэ 7 дугаар зүйлд заасантай үл нийиэх аливаа бусад зүйлийг


үл харгалэан гэрээлэгч нь үнэлгээний талбай, зсвэл үр ашигтай


нээлт бүхий талбайг бүхлээр нь буюу аль нэг хэсгийг нь буиааж


өгөх үүрэг ХҮЛЭЭХГҮЙ.


7. 2. Гэрээ есоор талбайг буиааж егех


Гэрээлэгч нь;


а. хайгуулын эхний үе шат дуусахад зсвзл дуусахаас өмнө


анхдагч гэрээт талбайн 25-аас доошгүй хувийг,


б. хайгуулын хоердугаар шат дуусахад эсвзл дуусахаас өмне


анхдагч гэрээт талбайн мөн 25-аас доошгүй хувийг,


в. хайгуулын хугаиаа дуусахад үр ашигтай нээлт, үнэлгээний


талбайнаас бусад 6үх хэсгийг тус тус буиааж өгсен байна.


г. гэрээлэгч нь гэрээт талбайн аль ч хэсгийг буцааж өгөхдөе


түүний гадаргуугийн унагак төрхийг сэргээсэн байна.


7. 3. Өөрийн хүсэлтээр буиааж өгөх


6.1-ийн а-д дурдсанаар сайн дураараа буиааж өгөх талбайгаас


гадна гэрээлэгч нь гэрээт талбайг Оүгдийг зсвэл аль нэг хэсгийг,


эсвэл хэд хэдэн хэсгийг сайн дураараа буиаан өгч болно. Ийнхүү


сайн дураараа буиааж өгсөн хэсгүүдийг дээрх 7.2-т дурдсан гэрзз


есоор буиааж вгсөн талбайд оруулан тоодно.


Гэрээлэгч нь энэхүү ҮП зүйлийн дагуу буиааж өгсвн гэрээт


талбайн аль ч хэсэгт цаашид үүрэг хүлээхгүй. Гэхдээ гэрээлэгч нь


энэхүү гэрээний 6. 1-д зааснаар хүлээсэн наад захын ажил үүргээс


татгалзах зорилгоор талбайг сайн дураараа буцаах есгүй.


Гэрээлэгч аль ч гэрээт жил тухайн жилийн ажлын хөтөлбөрийн


төсвийг МГТ компанид өгөх бөгөөд хэрэв гэрээлэгч төсөвт заасан


ажлыг бүрэн хийж дуусахаас өмнө гэрээт талбайр бүхэлд нь буиаан


огөх тохиолдолд тухайн жилд зариуулахаар төлөвлөсөн төсвийн


гүйцэтгээгүй ажилд ногдох хөрөнгийг талбайг буиаан өгсөн өдреөс


хойш зургаан (6) сарын дотор МГТ компанид шилжүүлнэ.

НАИМДУГААР ЗҮИЛ

ТӨЛБӨР БА БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААЛТ


8. 1. Твлбөр (роялти)

Бүтээгдэхүүний аливаа төлбөр нь ашигт тосны монгольш ногдол


хэсэгт багтах бөгөөд түүнийг МГТ компани Монголын Засгийн газарт


телнө.
8. 2. Өртагт тос


а. гэрээлэгч нь газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны


явцад гарсан өртөг зардлыг нөхөж авах зорилгоор энэхүү 6. 2-ын


дагуу хуанлийн cap тутам гэрээт түүхий тос (өртөгт тос)-ны


хувийг авч зарцуулах эрхтэй. Хуанлийн адь ч сард гэрээлэгчийн авч


аитглах эрхтэй өртөгт тосны хувь нь энэхүү 6. 2-ц_


заасны дагуу тухайн үед нөхөж аваарүй гзрээлэгчийн нийт зардалтай


үнэ ертгийн хувьд тэнпэх гэрээт түүхий тосны хэмжээтэй адил


байна. Гэхдээ гэрээлэгч нь хуанлийн cap бүрийн гэрээт 6үх түүхий


тосны нийт хэмжээний /виас илүү ертегт тос авах эрхгүй.


Түүнчлэн гэрээлэгчийн нөхөж авааг-үй үлдсэн Оүх өртөг зардал нь,


дараа дараагийн хуанлийн саруудад бүрэн нөхөж дуустал шилжин/


тооиогдож байна.


б.гэрээлэгч нь газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны 6үх


ертөр, зардлыг хайгуулын зардал. урсгал зардал ба. аширлалтын


зардал рэж давхардуулахгүйрээр ангилна. Здгээр өртөг зардал нь


8. 2-ын даруу дараах дарааллаар нөхөгдене. Үүнд: 1.хайгууль:н


зардал, 2. урсгал зардал, 3. ашиглалтын зардал. Тодруулга хийхэд,


аяиглалтын зардал нь хайруулын үед, хайгуулын зардал нь

24


алиглалтын үед гарм болно гэдгииг харилиан ойлгож зөвшөврелиез


в. 10. 1 болон Ю. 2-ьж дагуу Монголын Засгийн газарт төлсен


урамшууллыг өмнөх заалтыг эс харгалэан нөхен телөхгүй.


6. 3. Ашигт тос


а. хуанлийн сард ногдох өртөгт тосны нийт хэмжээг хасааг


үлдсэн бүх гэрээт түүхий тос (хуваах тос)-ыг МГТ компани болон


гэрээлэгмийн хооронд тухайн хуанлийн сард гаргасан хуваах тосны


вдрийн дундаж хэмжээнд тулгуурлан дор заасан харьпаагаа;


хуваана. Үүнд: |


1. Хуанлийн сарын хуваах тосны едрийн дундаж хэмжээ нь SOOOC


баррелиас бага байвал:


Монголын Засгийн газарт хувь, гзрээлэгчид хувь нь


ногдоно.


2. Хуанлийн capын хуваах тосны едрийн дундаж хэмжээ нь 5000:


баррелиас 100000 хүртэл баррель хүрсэн байвал, :


Монголын Засгийн газарт хувь. гэрээлэгчид хувь


ногдоно.


3. Хуанлийн сарыи хуваах тосны өдрийн дундаж хэмжээ hsj


100001 баррелиас их байвал:


Монголын Засгийн газарт хувь, гэрээлэгчид хувь нж


ногдоно. *


б. Хайгуул олборлолтонд зориулсан гзр^сл^гчиин ерте*г. . лрллк:


өртегт тосоор бүрэн нехөн телсний дараа нийт тосноос вртөге


тосонд зориулагдаж байгаа увийг Конголын Засгийн газарт


хувь, гэрээлэгчид хувь ногдохоор хуваах бөгеөд нийт гаргаса*


тосны үлдсэн хэсэг болох хувийг б.З.а-д заасны дагуу хуваана.


в. 8. 3. а-ийн 1, 2, 3 болон а. 3. б-д дурдсан хуваах тосю


үйлдвэрлэлийн өсөлтийг хуанлийн сарын өдрийн дундаж хэмжээн:


харьиуулж хуваана.


Өдрийн дундаж хэмжээг тооиоолохдоо тухайн хуанлиин cap.


жинхэнэ үйлдвэрлэсэн болон хуримтлуулсан хуваах тосны нъиг


хэмжээг түүнийг үйлдвэрлэхэд эарцуулсан нийт өдрийн тоонд хуваа.


замаар гаргана.

в. 4. Өртөгт тосны ҮНЭЛГЭЭ


а. Энэхүү гэрээнд өртөгт тосны үнэ нь Монгол улсын Газрын


тосны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх журмын 16. 1-д болон ЭНЭХҮҮ


гэрээний б.4-д зааснаар тодорхойлогдоно.


б. Бүх өртөгт тосыг үнэлэхдээ, өмнөх хуанлийн улиралд дэлхийн


зах зээл дээр мөлөөт валютаар ижил чанарын түүхий тосыг Ш---'д


худалдан борлуулсан үнийн (тухайн зах эээлийн онилог. газрын


тосны чанар зэрэг бусад физик шинжийг зааж өгнө) жигнэсэн


дундажийг хэрэглэнэ. Гэхдээ зэрэг, чанараараа ялгаатай гаэрьш


тосыг өөр өер үнээр худалдсан бол гэрээлэгчийн борлуулсан


экспортын үнийн жигнэсэн дундажийг, ззрзг, чанар тус бүрээр нь


ялган ҮНЭЛСЭН үиийг хэрэглэн тодорхойлж бОЛПО


в. 8.3-д заасан "экспортын үнэ" гэдэг нь бараагаар солилдох.


газар дээр нь борлуулалт хийх зэрэг төсөөтэй бусад хэлбэрийг үл


оролдуулан, хувь нийлүүлэгч биш этгээд экспортын иэг дээр чөлөөт


валютаар худалдсан, эсвэл өөрөөр тохиролдон борлуулсан аэвэр


ҮНИЙГ хэлнэ.


Комисс болон худалдаа хийлгэсний шагналыг тэр хэмжэ:- й


тосыг олон улсын газрын тосны аж үйлдвэрт харилиан бие даасаь


талуудын хооронд худалдахад хэрэглэгдэж байгаа ердийн хэмжээнэзс


хэтрэхгүй байхаар тогтооно.


б. 5. Үйлдвэрлэлийн урьдчилсан тооиоо


Анхны үр ашигтай үйлдвэрлэл эхэлснээс хойш хуанлийн хагас жил


эхэлснээс ер (90)-ээс доошгүй хоногийн дотор гэрээлэгч нь үр


ашигтай нээлт бүрийн хувьд олон улсын газрын тоскы аж үйлдвэрт


хэвшсэн нийтлэг аргын дагуу олборлож борлуулах түүхий тосны


хэмжээг хамгийн дээд хэмжээгээр бодож гаргасан урьдчилсан тооиоог


бусад холбогдох хүчин зүйлийн хамт Монголын Засгийн гаэарт


танилиуулна.


г26


б. 6. Дуталт ба хэтрүүлэлт


Аль нэг тал авах естой гэрээт түүхий тосоо зарим үед 6ү$


хэмжээгээр нь аваагүй байж болохыг хүлээн зөвшөөрч байна. }


тохиолдолд түүнийг дутуу авагч гэнэ). Знэ тохиолдолд ней


талынх нь хувьд үйлдвэрлэл бүрэн хэмжээгээр ҮрГЭЛЖИЛЖ (ЭНЭ Т34


хэтрүүлэн авагч гэнэ) болох бөгөөд хэтрүүлэн авагчтай тэниэл


болгох зорилгоор дутуу авагчийн нөхөн авч болох гэрээт * тү


тосны хэмжээг гэрээлэгч тооион бүртгэнэ. Тэнцлийг аль бо,


богино хугацаанд тогтоохын тулд дутуу авагчид нэмэлт гэ?1


түүхий тосыг нохөж өгнө. Гэхдээ ийм хуваарилалтыг үйлдвэрлэ;

хэвийн үйл ажиллагаа, борлуулалтад саад учруулахгүй баих a


замаар хийж гүйиэтгэнэ.


ЕСДҮГЭЗ? ЗҮИЛ

ХИИН БҮТЭЗГДЗХҮҮН ХУВААЛТ

9. 1. Хийн зах зээл


Нээлтийн иооног буюу хий олборлох бололиоотой үр ашиг


нээлт шинээр олдвол (түүхий тостой хамт эсвэл өөр байдлаар)


хийг олборлох, борлуулах төслийг хэрэгжүүлэх нь эдийн зас


хувьд үр ашигтай гэж үзэх нэг буюу хэд хэдзм зах зээл Монгол


улсад, эсвэл хилийн чанадад байгаа эсэхийг тогтоох зорилгоор


нэг талынхаа хүсэлтээр Засгийн газрын төлөөлөгч, гэрээлэгч


уулзана. (Байгааг нь тогтоосон зах зээлийг цаашид "хийн үр anp.rt


зах зээл" гэнэ).


Хэрэв Засгийн газрын телеелогч бол^н гэрзэлэгч кь хийн


ашигтай нэг буюу хэд хэдэн зах зээл тодорхоилж чадаагүй буюу 9


т заасан борлуулалтын харилиан хүлээж авч болохуйи тохиролис


анх хүрч чадаагүй бөгөөд өөрөөр тохиролиоогүй бол энэ асуудя


улиралд нэгээс дөөнгүй удаа уулзаж байна.


9. 2. Хийн борлуулалт ба Оүтээгдэхүүн хуваалт

Засгийн газрын төлөөлөгч ба гэрээлэгч нь хийн Үр ашигтай


буюу хэд хэдэн зах зээл байна гэж үэвэл борлуулалтын харил


хүлээн авч болохуйц тохиролцоонд хүрэхийг эрмэлзэнэ. Тохиролис


(


27


аль ч тохиолдолд гэрээлэгч нь энэ гэрээнд заасны даруу гэрээт


түүхий тос авахын адилаар гэрээт хийг авч ашиглах эрхтэй бегөөд


өртөг нехех зорилгоор гэрээлэгчийн авах гэрээт хийн хувь нь


хүртэл хувь байх бөгөед рэрээт хийн үддсзн хэсгийг Монгол улс


гэрээлэгч хоер бүх гэрээт талбайн хувьд тлвь, тавин хувиар тус


тус хувааж авна.


9. 3. Хийн тэнцлийн тухай хэлэлпээр


Аль нэг тал гэрээт талбайгаас өөрт ногдох гэрээт хийг бүрзн


хэмжээгээр аваагүй аливаа тохиолдолд тооиоог балансжуулж байх


зорилгоор хийг тэнпэтгэх тухай хэлэлдээрииг талууд байгуулна. Зн;-


хэлэлиээр нь S. б-д заасан дуталт, хэтрүүлэлтийн тухай эаалтад


нийисэн байна.


9. 4.Үнэлгээний ба олборлолтын телөилөгеө


Тусгай зориулалтын тонor төхөерем*. баигууламжиин их


хэмжээний хөренгө оруулалтын үр өгөөжийр хангахад борлуулах


төслийг үнэлэх, боловсруулж хэрэржүүлэх нь урт хугаиааны зах


зээл, гэрээ хэлэлиээр шаардана гэдгийг талууд хүлээн зевлөөрч


байна. Иймд талууд тухайн хийн олборлолтын хугацаа нэг бүрийг


дээрх удаан хураиааны шаардлагаас үндэслэн харилиан тохиролдс


сунгана.


Цаашилбал, энэ рэрээний 5.3 (б), 5. Ч (б)-г үл харгалзан нзр


болон хэд хэдэн агууламжид байгаа хий, түүнийр тоодоолсны үндсэн


дээр (түүхий газрын тосны тоодоолсон нөеиийг үл харгалзан)


нээлтийг нээлтийн дооног буюу үр ашигтай нээлт гэж тодорхойлсон


бол гэрээлэрч нь 9. 2-т заасан борлуулалтын тохиролиоонд хүрэхээс


нааш үнэлгээний хөтөлбөр буюу ашиглалтын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх


үүрэг хүлээхрүй бөгөөд хайгуул, эсвэл аширлалтын хугаиааг тухайн


нээлтийн иооног, эсвэл үр ашигтай нээлтипг бүртрэсэн өдреес


эхлээд тэрхүү борлуулалтын тохирол иоонд хүрсэн өдер хүрт:*л


үргэлжлэх хугаиаатай тэнпэх хугаиаагаар сунгана.


гь


 АРАВДУГААР ЗҮШ1


УРАМШУУЛАЛ, ТАТВАР, ГАЗРЫН ТҮРЭЭС БА

ЗАХИРГААНЫ ШИМТГЗЛ

10. 1. Урамшуулал


а. Гарын үсэг зурсны урамшуулал


Монгол улсын Засгийн газар уг гэрээг баталмагц гэрээлэгч »


саналын төлбөр болго* ан.долларыг МГТ компанид төлнө.


б. Үйлдвэрлэлийн урамшуулал


30 хоног дараалан өдөрт -аас дээш баррель газрын 1


олборлосны дараа ам. доллар төлнө.

10. 2. Урамшуулал егех бусад тохиолдол


Гэрээлэгч н ь 6. 1 дүгээр зүйлийн дагуу МГТ компа

мэргэжилтнүүдийг сургана.

Ю. 3. Урамшуулал телөх


а. 10. 1-д заасан 6үх урамшууллыг тухаин урамшууллыг зориу!


эрхийг үүсгэх үил яэдал буюу тодорхой едрөөс хойш 60 хоноту


дотор АНУ-ын доллараар төлнө.


б. Ю. 2-д заасан бусад урамшууллыг АНУ-ын доллараар буюу $


компани 6а гэрээлэгчийн хооронд тохиролисокы дагуу төлнө.


10. 4. Орлогын татвар


а. Гэрээлэгч болон түүнтэй адилтгах татвар төлөгчид хамаз


Монгол улсын Засгийн газрын Орлогын татварын хууль тогтоомя


дагуу төлбөл зохих аливаа хэмжээний татвар, төлбөрийг тооио


төлөхийн тулд гэрээлэгч н ь 10.4 (б)-д заасны дагуу тат


ногдуулах орлогын хувиар тоодсон татварыг төлөөлүүлэн (орло|


орлон төлөгдөх татвар) төлнө. Гэрээлэгч нь нийт орлого бо|


орлогын орлон төлөгдөх татварыг төлсөн тухай жил бүр та;и


гаргаж, Монгол улсын татварын холбогдох байгууллагуу;


танилиуулна. Орлогын татварыг ажлын хетелбьрийн дагуу хуанл»


улирал бүрийн эисийн сарын сүүлчийн арван хоногийн дотор тө


жилийн эисийн тоодоог дараа онк нэгдүгээр сард баптаак монго
29


 татварын байгууллагатай хийж байна.

б. Ю. 4-ийн заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор гэрээлэгчийн газрык


тостой холбогдсон үйл ажиллагааны татвар ногдуулбал зохих жилийн


орлогыг (татвар ногдуулах орлого) дараах байдлаар тооиоолно


Үүнд:


'ч н; | 1. Энэ гэрээ есоор гэрээлэгчийн хуваарьт гэрээт түүхий тсс оа


гэрээт хийг худалдаж, эсвэл бусад хэлбэрээр борлуулж олсон


гн то гэрээлэгчийн орлогын нийт дүнгээс: 1 1 энэ гэрээний ҮШ ба 1Х-икн


дагуу тухайн жилд өртөгт тос ба өртөгт хийгээр нөхөх зардал


болон, 1.2. энэ гэрээний 8. 1, Ю. 1(6) ба 10.2 (урьдчилсан орлого)-


т заасны дагуу МГТ компанид тухайн жилд г* :. *:-м төлбөрий; ту гу


хасч,


аиий! | 2. Хавсралт Е-ын татварыг хэрэржүүлэх тухай эаалтад тусрасаи


хэлбэрээр орлон төлөрдөх татварт нордох орлогоор тодорхойлогдох


НИЙТ ҮНЭТЭЙ тэниэх ХЭНЖЭЭР НЭМЖ TOOUHO.


Хуанлийн нэг жилийн хугаиаанд гэр ээлэгн өртегт тосны болон


иула хийн орлогоор нөхөн төлөх естой ертег, эардлын хэмжээ болон Ю. 1.


огий Ю. 2-ын даруу хийгдсэн төлбөр нь гэрээлэрчээс өөрт нордох гзрээт


у МГ түүхий газрын тос болон гэрээт хийг худалдаж. эсвэл бусад


хэлбэрээр борлуулж, олсон орлогын ниит хзм жэзнзэс хэтэрсз»


нөхиөлд ур хийрдсэн төлбөр, өртөр, зарлагаас х^тэрсэн хз*иж?эг*эр


удаах хуанлийн жил болон дараа дараагийн жилүүдийн төлбөреөс


чөлөөлж, ур алдагдал бүрэн нөхөгдөх хүртэл хойшлуулан суутраж


аара тоодно.


чжий а. КГТ компани нь гэрээлэгчийн татвар ногдох орлогсд


иоол ногдуулсан гэрзэлэгчийн орлон төлөх татварыг гэрээлэгчийн емнөес


атва төлөх үүрэг хүлээж, тийнхүү төлж барагдуулна. Гзрээлэгчиин емньес


погы МГТ компанийн төлсөн орлон төлөх татварыг энэхүү 10. 4 болон


5оло хавсралт 2-ийн дагуу газрын тосны үйл ажиллагаакаас гэрээлэгчййн

айла олсон орлого гэж үзнэ.


ууда б. Нонгол улсын Засгийн газар хуанлиин нзг *ил дууссан тэдрө-.-с


-!ДИЙ 150 хоногийн дотор тухайн жилиин гэрэзлэгчийн орлон гөлегх


гол* татварыг хураан авсан тухай баримтыг гэрээлэгчид олгоно. Энэхүү


■'ОЛЬ баримт нь татварын зохих есны байгууллагаас олгогдсон байх бөгөөд
30
I


 татварын хэмжээ болон ийм баримтад шаардагпах бусад зүйля


тусгасан байна. га


в. Знэхүү X зүйлийн дагуу татвар талехөд гэрээлзгч нь хуул* б.


нэгээс дээш тооны этгээдээс бүрдсэн байвал "Гэрээлэгч" гэдэг | Жу


нь хуулийн этгээд тус бүрийг гэрээлэгч гэсэн утгыг илэрхийлнэ.

г. Гэрээлэгч НЬ (ТҮҮНИЙ дотор хувь НИЙЛҮҮЛЭГЧИД болон гэ.


ЭЭЭМШИГЧИД, ТҮНШҮҮД болон бусад ХҮҮ ЭЗЭМШИГЧИД) ЭНЭ ГЗфЭ бо.


төгелдөр байх хугадаанд 10. 2-т заасан урамшуулал. энэхүү :0I ту

заасан орлон толөх орлогын татвар, Засгийн п ю.

баигууллагуудаас жинхэнэ үзүүлсэн үйлчилгээний ердийн хөл<


төлөх бөгөөд харин орлогын татвар болон бусад бүх татвар төл« ши»


челөөлөгдөнө.

д. МГТ компани гэрээлэгчийн ^мнеес телсен буюу !0 4 1. I


зааснаар гэрээлэгч төлбөрөөс челеөлөгдөх естой орлогын

төлех татвар, орлогын татвар, бусад татвар төлөхийг 3ai 2. ;


газрын аль нэг байгууллага, гэрээлэгчээс жаардвал гэрэ: з. с


Засгийн газрыи төлөөлөгчтэй нзн даруй зөвлөлдөж.

шаардлагыг хэрхэх талаар Засгийн раэрын телеөлегчийн за«


дагана. Энэхүү төлбөрийг гэрээлэгч заавал төлөх естой гэж т


гэрээлэгчээс түүнийг төлсөн баримтыг авчирмаги Монгол 5. <


Ласгийн газар нөхөн төлбөр хийнэ. 6. I

е. Гэрээлэгчийн гадаадын оролион гүйцэтгэгч нь тэдгэ:#


газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаанд ногдуулах, орлон

орлогын татвар, орлогын татвар буюу бусад татвараас чөлеелөг; ба'


ж. Гэрээлзгчийн болон оролион гүйцэтгэгчийн pai Ю-


ажиллагсад нь Монгол улсын Засгийм гаэар. тухайлбал, түүни За

нэг улс төрийн байгууллагаас ногдуулах орлогын 6үх та


нийгмийн даатгалаас чөлоөлөгдөне

з. Знэхүү Ю. 4-т заасан талуудын эрх, үүрэг нь т


дуусгавар болох хүртэл хүчинтэй байна.
10. 5. Гаэрын түрээс 1 1


а. Гэрээлзгч нь Монгол улсын Засгийн газрын эзэмшияд !


газар дээр газрын тостой холбогдсон үил ажиллагаа явуулахяа


гэрэзнд тусгайлан эаасан эрхийг эдзлнэ. (Б

31


6.Гэрээлэгч нь гэрээт талбайн хүрээнд байгаа талбайн хувьд


газрын түрээсийг 1991 оны 7 дугаар сарын 5-нд хүчин төгөлдөр


болсон "Монгол улсын Газрьш тосны тухай ауул1Л'Аг хэрэгжүүлэх


журам"-ьш хавсралт 3-ын дагуу газрын түрээс төлнө.


Гэрээлэгч нь анхны гэрээт жилийн газрын түрээсийг анхны


гэрээт жилийн хүчин төгөлдөр болсон өдрөес хоиш 30 хоногийн дотор


болон дараа дараачийн жил эхэлснээс хойш 30 хоногийн дотор туо


тус төлнө.


Ю. 6. Захиргааны шимтгэл


Гэрээлэгч нь МГТ компанид захиргааны үйлчилгээнд дараах


шимтгэл төлнө. Үүнд:


америк доллар


1. Гэрээт талбайн захиалга бүрт


2. Хайгуулын хугаиааг сунгах бүрт


3.Олборлолтын талбайн захиалгыг хүлээж авсан


тухай мэдэгдэл бүрд


Олборлолтын гэрээт талбайг солих


эсвэл өөрчлөлт оруулах бүрд


5.Олборлолтын хугацааг сунгах бүрд


6. Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны


аль нэг эрхээ шилжүүлэх хүсэлт тавих бүрд


Гэрээлэгч нь 10. 6.1-д заасан шимтгэлийг энэ гэрээг


батлагдмаги МГТ компанийн өгсөн хаягаар чекээр төлнө. Ю. 6. 2,


Ю. 6. 3, 10. 6. 4, 10. 6. 5 болон Ю. 6. 6-д заасан төлбөрийг Монголын


Засгийн газраар батлагдсаны дараа төлнө.
АРВАННЭГДҮГЭЭР ЗҮШ1


ХЭМЖИЛТ

11. 1. Бүтээгдэхүүн хуваах хэмжилт


а.Гэрээнд оролцогч талуудын хооронд хуваах пэрээт түүхий


тос, гэрээт хийн хэмжэзг тодорхойлох зорилгоор хэмжилт хийхдэз


(Бүтээгдэхүүн хуваах хэмжилт) олон улсын газрын тосны үйлдвэрлэлд

32


хэвшсэн нийтлэг аргачлалыр хэрэглэнэ. Гэвч бусад (ганиаарчилсан


иоонорийн олборлолтын хэмжээг шалгах 6а тогтоох) зорилгоор хийж


болох хэмжилт нь бүтээгпэхүун хуваах хэмжилтиин жишигтэй эаавал XYC


хои


ниидэх есгүй гэдгийг харилиан тохирслцои Бүтззгдэхүүн хуваах эхэ


х_»мжилт нь рзрээний дагуу гэрээт түүхий тос. гэрээт хиин хэмил гел


тодорхойлох, эдгээрийг талуудыи хооронд хуваах ажлыг хянах гар


үүрэгтэй бөгөөд өөр зорилгоор хийсэн хэмжилтээс зөрөөтэй байж


болно. 1 I.


б. Энэхүү бүтээгдзхүүн хуваах хэмжилтийг экспортын тос


дамжуулах хоолойн систем, эсвэл Ь ба 9 дүгээр зүйлийн дагуу


гзрэзлэгмээс газрын тос түгээх бусад байгууламжийн төгсгөлийн X 3S4


| хад


гаралтын холбоос буюу холбооснуудад, эсвэл зарим тохиолдолд I иаа


ТиХИрОИЖТОЙ байж болох өөр иэг буюу 11ЭГҮҮД дээр хийнэ. Хэрэв


гэрээт ТҮҮХИЙ тос буюу гэрээт хий нь аль нэг зорилгоор хэд хэдэн


иооног буюу нээлтэнд хамрагдаж баивал. гзрззлзгч нь тухайн


хуваарилалтыг олон улсын газрын тосны үйлдвэрлэлд хэвшсэн нийтлэг


аргачлалаар хийнэ.


12.


в. Энэхүү 11 дүгээр зүйлд заасан бүтээгдэхүүн хуваах хэмжилт


хийхээс өмнө гэрээлзгч, монголын Засгийн газар хоерын аль нь ч тух

еөрт ногдох гэрээт түүхий тос ба гэрээт хииг авч ашиглах эрхгүй хзв


гэдгийг харшшан ойлголдож эөвшөөрөлиөв. Гэхдээ Монгол улсын хай


дотоод хэрэгиээг хангах зорилгоор хуваарьт гэрээт түүхий тос ба хяз


гэрээт хийгээ авч ашиглах Монгол улсын Засгийн газрын эрхийг Гэр


үүгээр хязгаарлахгүй. газ


1 1. 2. Хэмжилтийг залруулах


а. Хэрэв гэрээлэгч нь 6үтээрдэхүүн хуваах хэмжилтийн аль нэг 12.


багаж хзрэрсзлд тохируулра хийх, засварлах, эсвэл солихыг хүсвэл


Засрийн газрын төлзолөрчид зохих мздзгдэл өгех ба Засгийн раэрын тух


т*лөе*лөгчид тухайн үйл ажиллагаар хянах боломж олгоно. раз


б. Засрийн газрын төлөөлөрч нь бүтззгдэхүүн хуваах аль ч тан


хзмжилтийг ямар ч үед ажирлах, хзмжилтийн нариивчлалыг


тодорхойлох зорилгоор шалгах эрхтэй. Хэрзи хзмжилт нь олон улсын 12.


газрын тосны Үйлдэвэрлэлд хэвшсэн нийтлзг аргачлалын даруу


хийгдэхрүй байгаа нь ийм шалралтаар илзрвэл Засгийн газрын хуу

зор


сор


33


 4 L


xycm болно. Хэрэв рэрээлэгч энэ хүсэлтийг хүлээн авсан өдрөөс


хойш 30 хоногийн дотор засах арга хэмжээ авч эхлэхрүй болон


эхэлсэн ч ур засах ажиллагааг удаан үргэлжлүүлбэл Засрийн газрын


төлөөлөгч нь засуулах арга хэмжээ авч зардлыг рэрээлэрчээр


гаргуулна.

11.3. Хэмжилтийн бүртгэл

Гэрээлэгч нь бүтээгдэхүүн хуваах хэмжилтийн бүртрэлийр


хэмжилт хийсэн өдрөөс хойш наад зах нь 2 жилийн хураааагаар


хадралах бөрөөд Засрийн газрын төлөөлөгч нь эдгээртэй


шаардлагатай рэж үзсэн ямар ч үед танилдана.

АРВАНХОЕРДУГААР ЗҮИЛ


ТЕХНИКИИН мэдэзлэл
12. 1. Техникийн ерөнхий бүртгэл


Гэрээлэгч нь өөрийн разрын тостой холбордсон үйл ажиллагааны


ч тухай техникийн бүртрэлийр олон улсын газрын тосны үйлдвэрлэлд


й хэвшсэн нийтлэр горимын дагуу хөтлөх бөгөөд энэ нь зөвхөн


н хайруул, аширлалт, олборлолт болон нзрзх ажиллагаагаар


a хязраарлагдахрүй. Эдгээр бүртрэлийг англи хэл дээр хөтөлнө.


tr Гэрээлэгч нь энэ 6үх баримт бичир, тайланрийн хувийг Засгийн


газрын төлөөлөрчийн хүсэлтээр cap. улирал. жилээр рарраж өгнө.
12. 2. Геофизикийн нэдээлэл


Гэрээлэрч нь реоФизикийн үндсэн мэдээллийг Газрын тосны


тухай хуулийг хэрэгжүүлэх журмын дагуу раргаж өрнө. Засгийн

газрын төлөөлөрч нь эдгээр эх мэдээллийг шаардлагатай үед залгаж.


танилиах боломжтой байна.

;ын 12. 3. Геологи. петроФизик болон үйлдвзрлэлийн сорилтын мэдээлэл


ГУ/ Гэрээлэгчийн гаргаж өгөх мэдээллийг Газрын тосны тухай


рын хуулийг хэрэржүүлэх журамд заасан байна. Сорилт, үнэлрээ хийх


ээс зорилгоор рэрээлэгч нь керн, шлам, чулуулаг болон разрын тосны


сорых дээжийг авч монголоос гаргах зрхтэй. Хэрэв Засрийн газрын
34


 4
төлвөлвгч нь эдгээр дээжийг буцааж авах хүс^лтээ гаргаснаас хсйд;


1 жилийн дотор тэдгээрийг шаардахгүй бол гэрээлэгч нь уг дээжсийг


өөрийн үзэмжээр ашиглана. Хэрэв гэрээлэгч нь цооногт сорилт


хийхээр төлөвлөввл Засгийн газрын т»лөөлөгчид сорилт хийхээр дур.


төлөвлөсөн өдреө мэдэгдэх ба хэрзв Засгийн газрын төлеөлегч гур


хүсвэл, түүнд энэ сорилтыг газар дээр нь очиж хянах боломжийг үүр


олгоно. ажи.


этг


12.4.Тайлал хийсэн мэдээлэл, гаэрын тос ба хиин нееиийн тос*


тайлангууд нуу


Гэрээлэгчээс Засгийн газрын телеелегчид гаргаж өгөх тайлал зад.


хийсэн мэдээлэл, тайланг МГТ компанийн баталсан Газрын тосны $ ич


дүрэмд заасан Сайна. хуу.
12.5.Үйлдвэрлэлкйн үйл ажиллагаа


Гэрээлэгч нь Үйлдвэрлэлийн үил ажиллагаа явуулж буи


бүрээс олборлосон тос, хийн хэнжээг үзүүлсэн бүртгэлийг хетлех оа


мэдээлэл, тайланг МГТ компанийн баталсан Газрын тосны дүрэмд 13.


заасны дагуу Засгийн газрын төлөөлс*гчид гаргаж егнө. хам

12. 6. Хамтарсан хороо жур


Энэ гэрээний дагуу анхны үр аиигтай мззлтээс үр ааиртай бод


үйлдвэрлэл явуулж эхэлсэн мөчөөс гэрээлэгч болон Засгийн газрын бод


төлөөлөгч нь үилдвэрлэл явуулж байгаа 6үх агууламжийн хет


Үйлдвэрлэлийн Үйл ажиллагаа. мэдээллийг судлах болон Засгийн 13.


газрын төлөөлөгч, гэрээлэгчийн хооронд захиргааны холбогдолтой


асуудлуудыг зохииуулах зорилгоор хамтарсан хороо байгуулна


няг

12. 7. Бусад ашигт малтмал гар


Гэрээлэгч нъ гэрээт талбайд явуулж буй гаэрын тостой да?


холбогдсои үйл ахиллагаакы явсад газрын тостой холбоогүи ашиг: баи


малтмалын үр ашигтай байж болохуид нөеиийг нээвэл эн? туха? тан


Засгийн газрын төлөвлөгчид даруй мэдэгдзнэ. Здгээр ашигт малтма! мэд


нь Монгол улсын өмч байна. төл


I

35

:2.8.Нууцлал


Талууд нь энэхүү 12. 8-д заасныг оролиуулахгүйгээр ХП зүйлд


дурдсан 6үх тайлан мэдээг нууиалж, нөгөө талын зөвшөөрөлрүй


гуравдахь этгээдэд өгөхрүй. Дээр өгүүлсэн нууилалын талаар хүлээх


үүрэг нь дараах зүйлд хамаарахгүй. Үүнд: 1. Аль нэг тал өөрийн


ажиллагсад, хувь нийлүүлэгчид, зөвлөгчид, оролиох ирээдүйтэй


ЭТРЭЭДҮҮД, зээл олгох ЭТГЭЭДҮҮД, мөн оролцон РҮЙИЭТГЭРЧДЭД газрын


тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулах шаардлагын хэмжээнд


нууилалтыг задлах бөгөөд гэхдээ нууилалыг задлахаас өмне нууиыр


задларч тал түүнийг мэдэх хувь хүмүүс буюу хуулийн этгээдээс


'>ичрээр тохиролисон баталг-аа гаргуулж авна. 2. Дагаж мердөж буй


хууль тогтоомжийн хүрээнд аль нэг тал нь нууиыг задалж болно.


АРВАН ГУРАВДУ ГААР 3ҮИЛ


НЯГТЛАН БОДОХ МЭДЭЗЛ5Л


13. 1. Нягтлак бодох бүртгэл


Гэрээлэгч нь газрьш тостой холбогдсон үил ажиллагаанд


хамаарах нягтлан бодох бүртгэлийг " хавсралтад заасан тооиооны


журам болон олон улсын газрын тосны Үйлдвэрлэлд хэвшсэн нягтлан


оодох бүртгэлийн нийтлэг зарчмуудын дагуу хөтөлнө. Эдгээр нягтлан


бодох бүртгэлийг АНУ-ын доллараар тооиоол*. англи хэл дээр


хөтөлнө.


13. 2. Нягтлан бодох бүртгэлийн тайлан


Гэрээлэгч нь монролд өөрийн төлөөлөгчийн газраа нээх хүртэл


няртлан бодох эдгээр бүртгэл, тайланг Засгийн газрын төлөөлөгчид


гаргаж өгч байна. Гэрээлэгч монголд төлеөлөрчийн газраа нээсний


дараа ийм нягтлан бодох бүртгэлийн хувийг төлөелөгчийн газартаа


байлгах бөгөөд Засгийн газрын төлөөлөгч нь түүнтэй дуртай иагтаа


танилиах эрхтэй. Гэрээлэгч нь няртлан бодох бүртгэлийн таилан


нэдээр нягтлан бодох бүртгэлийн журмын дагуу Засгийн газрын


төлөөлөгчид улирал тутам гаргаж өгне36


 АРЗАНДӨРӨВДҮГЭЗР ЗҮИЛ баи


ЗАСГИИН ГАЗРЫН ДЗМЖЛЭГ хур


ТУСЛАЛЦАА али

г jp


14. 1. Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулж, энэ гэрээний тал


зорилгыг биелүүлэхийн тулд гэрээлэгч нь МГТ компаниас дэмжлэг


туслалиаа хүснэ гэдгийг талууд хүлээн зөвшеерч байна. Тухайлбал,. 25. :


МГТ компани нь Монгол улс ба гэрээлэгчийн хувьд энэхүү гэрээний ба I


зорилтыг харилцан ашигтайгаар хэрэгжүүлэх үүдн^эс гэрээлэгчзд C/.v;


боломжийн хэмжээгээр холбогдох эрхээ эдэлж, үүргээ биелүүлэх гэр;


боломжийг олгоход зохих тусламж дэмжлэгийг ҮЗҮҮЛЭХ бөгөөд


тухайлбал, Засгийн газрын зөвшөөрөл. бүртгзл. лииензи. виз,


3'? зшөөрөл болон гэрээлэгчээс газрын тостои холбогдсон Үйл


ажиллагаа явуулахад шаардагдах бусад зөвшьорел. ->рх олж авахад нь


тусална. Гэрээлэгчийн хүсэлтээр Засгийн газрын телөвлөгч кь түүнд 16. 1


туслуулахаар өөрийн нэг буюу хэд хэдэн төлөөлегчийг орон тооны


ажилтнаар томилох бөгөөд гэрээлэгч нь тэр телөелөгчййн зохих laa:


зардлыг Засрийн газрын төлөөлөрчтэй урьдчилан тохиролдсон гэр:-

хэмжээгээр хариуиан төлнө. 3 ҮЙЛ


маши


АРВАНТАВДУГААР ЗҮИЛ 3 ҮЙЛ

ӨМНИИГ ЗЗЭМШИХ БА ӨМЧЛӨХ тохи

26. г


15. 1. Знэ гэрээнд еөрөер заагаагүй бол газрын тостой холбогдсон


үйл ажиллагаа явуулахад ашигласан, гэрээт талбай дээр байгаа,


гадн


гэрээлэгч өртөг, зардлыр нь энэ гэрээнии дагуу нөхеж авсан


гэрээлэгчийн бүрэн эзэмшлийн 6үх тоног төхөөрөмж, барилра Үүн£


байгууламж болон материал нь энэ гэрээ дуусгавар болсны дараа дотс


нэмэгдэл төлборгүйгээр Нонгол улсын терийн емч болно. Энэхүү ажиз.


:5. 1-ийн заалт нь гэрээлэрч өөрийн хувь нийлүүлэгчээс болон өөр байх


аль нэг этгээдээс түрээсээр авч ашигласан эд зүйлд хамаарахгүй заас


гэдгийг харилиан ойлголцов. УЛСе


15.


15.2. Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа яэуулахын тулд


гэрээлэгчийн барьж байгуулсан буюу олж авсан 6үх барилга


байрууламж болон бусад зүйл энэ гэрээг хүчин торөлдөр байх


хугадаанд гэрээлэгчийн онигой хэрзглээнд Засгийн газрын зүгээс

аливаа хураамж. төлбөррүйгээр байх бвгеед энэ нь тэдгээр эүйлүүд


гэрээт талбайд, эсвэл гэрээт талбаин гадна. эсвэл анхдагч гэр^эт


талбайн будааж өгсөн хэсэг дээр байгаа эсэхээс үл хамаарна.


:5.3. ҮШ, IX эүйлийн дагуу гэрээлэгмийн хуваарьт гэрээт түүхий тос


ба гэрээт хий нь бүтээгдэхүүн хуваах хэмжилт хийсэн иэгүүд дээр


буюу гэрээлэгч, МГТ компанийн тохиролдсон бусад цэгүүд дээр


гэрээлэгчид шилжинз.

АРВАНЗУРГААДУГААГ ЗҮИЛ


ГААЛИИН ТАТЗАРААС ЧӨЛӨӨЛОХ

16.1.Гэрээлэрчийн гаднаас оруулах зүил


Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахад рэрээлэрчид


шаардлагатай 6үх зүйл оруулахыг зөвпөөрөх бегөөд эагээр зүйлд


рэрээлэгчээс раалийн татвар төлөхөөс чөлөелнө. Ийнхүү чөлөелөгд^х


зүйлд бүх материал, тонор төхөөромж болон бусад эүйл тухайлбал.


малин техник, автомашин. сэлбэр, дугуй, химийн бодис, хүнсний


ЗҮЙЛ, өррөн хэрэглээний бусад бараа хамаарна гэж хэлэлдэн


тохиролдов.

:б. 2. Ажиллагсадын гаднаас оруулах зүйлс


Гэрээлэрчийн гадаадын харьяат ажилларсад нь дараах згйлийг


гаднаас оруулж болох бөгеед гаалийн татвар телехеөс чөлөөлөгдөнө


Үүнд: гэр ахуйн хэрэглэл, хувийн хэрэглээний бусад зүйл, үүний


дотор нэг автомашин орно. Гэхдзэ эдгээр зүйл нь зевхөн уг


ажиллагсадын болон тэдний гэр Оүлийн хэрэглээний зориулалттай


байх бөрөөд тэднээс тийнхүү оруулсан зүйлийр хууль тортоомжинд


эааснаас өөр зорилгод хэрэрлэх, зохих зевшеерөлгүйгээр Монгол


улсад зарж борлуулахыр хорирлоно.
16.3. Монгол улсад эдэлгээнээс хасагдсан зүйлс


Гэрээлэгчийн гадмаас оруулсан аливаа эд зүйлийг зохих татвар
36


 хураамжийг зарж борлуулах үеийн үнээр тооион төлсөн тохиолдолд


Монгол улсад зарж борлуулж болно. Гэрээлэгчийн гаднаас оруулсан


бөгөөд зөвхөн хаягдал түүхий эдийн үнээр борлуулсаи буюу


борлуулах зүйлийг дээр заасны адилаар худалдаж болно. Гэрээлэгч


нь энэхүү 16. 3-т заасны дагуу худалдаж олсон орлогоо энэ гэрээнд


заасны дагуу чөлөөт валютаар өөртөө авах. радаадад гаргах эрхтэй.

16. Ч. Экспорт ys


а. Гэрээлэгч буюу түүний ажиллагсадаас Монгол улсад оруулсан 3<


_ бегоөд МГТ компанийн өмч хөрөнгө биш аливаа зүйлийг ямар нэг э*


татвар, бусад хураамж төлөхгүигээр буиаан гарга* болно. 5>


б. Монгол улсаас гэрээлэгчийн гаргаж байгаа газрын тосыг


гаэрын тосны экспорттой холбоотои татвар, бусад хураамжаас da


чөлөөлөх бөгөөд газрын тосыг Монгол улсаас гаргахад ямар нэг ОЛ


тусгай зөвшөөрөл авсан байхыр шаардахгүй.


ха


в. Гэрээлэгчийн оролцон гүйцэтгэгчид, тэдгэзриин ажиллагсад


нь энэхүү ХҮ1 зүйлд заасан гэрээлэгч. түүний ажиллапсадын нэгэн


адил эрх эдэлнэ.


АРВАНДОЛООДУГААР ЗҮИЛ .л


ба


ВАЛЮТЫН СОЛИЛЦООНЫ ЭРХ
17. 1. Гадаад валют


Гадаад валютыг худалдан авах буюу худалдахад Монгол банкнк


тогтоосон тухайн өдрийн давамгайлах ханшииг хэрэглэнэ


17

нь


17. 2. Гадаадын банкин дахь данс


Гэрээлэгч нь Монгол улсын хилийн чанадад гадаадын банкуудад


аливаа валютаар данс нээх. хадгалах. хянах, гүйлгээид ашиглах.


мөн эдгээр дансыг бүрэн хяналтандаа байлгах, ийм дансанд байгаа


мөнгөн хөрөнгеө чвлөөтэй ашиглах болон гадаадад байлгах эрхтэй.

17. 3. Валют солих эрх


Гэрээлэгч нь валют солихдоо дараах эрхииг эдэлнэ. Үүнд:


ор

39


а. Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаанд шаардагдах 6үх


мөнгөн санг чөлөөт валютаар нийлүүлж, эдгээр валютыг 17. :-д


заасан ханшаар Конгол банкаар дамжуулан төгрөгеер солих.


б. Монгол улсын хилийн чанадад мөнгьн хөрөнгөтэи баиж,


түүнийгээ чолөөтэй зариуулах.


в. Газрын тосыг экспортлох. худалдах буюу солих замаар Монгол


улсын хилийн чанадад олсон 6үх орлогоо гадаадад байлгах, чөлөетэй


зардуулах,


г. Гаэрын тосыг Монгол улсын нутаг дээр худалдах, солих.


экспортлох замаар Монгол улсад олсон 6үх орлогоо гадаадад гаргах


буюу чөлөөтэй зарцуулах.


д. Өөрийн оролдон гүйдэтгэгч болсн гадаад орны харьяат


ажиллагсдадаа Монгол улсад буюу өөр оронд гадаад эалютаар цалин


олгох. Здгээр ажиллагсад нь зөвхен өөрийн амьжиргааны хэрэгиээг


хангах зориулалт бухий гасаад валютыг Нонгол улсад оруулах,


е. Энэ гэрээний дагуу Монгол улсад төлөх телбөр, эсвэл газрын


тостой холбогдсон үйл ажиллагаанд шаардлагатай бусад төлбөрийг


гүйцэтгэхийн тулд гэрээлэгчийн сонгож авсан мснголын аль нэг


банкинд өөр орны валютын тусгай данстай баих.


17. 4. Энэ гэрээний дагуу гүйдэтгэх телбвр


Талууд энэ рэрээний дагуу гүйцэтгэх төлбөрийг хэрэв өөр


валютаар харилдан тохиролиоогүй бол АНУ-ын доллараар хийнэ


17. 5. Оролион гүйцэтгэгчид


Гэрээлэгчийн оролион гүйиэтгэгч болон тэдгээриин ажиллагсад


нь энэ ХҮП зүйлд заасан гэрээлэгч болон түүний ажилларсадьш адил


эрх эдэлнэ.

АРВАННАИМДУГААг ЭҮИЛ


МОНГОЛЫН ГЭРЭЭЛЭГЧИД. МА7ЕРИАЛ,


АЖИЛЛАГСАЯ
Гэрээлэрч ба түүний оролион гүйиэтгэгчид нь; 1. Монголын


оролцон гүйдэтгэгчийн ажлын хөлс, иэргэжлиин чадвар нь олом улсьш
40


үэүүлэлттэй жишиж болох нехиөлп к>уни өмне монгольш оролион :9-

гүйиэтгэгчийг сонгож авахыг урьтал болгоно. 2. Монголд га


үйлдвэрлэсэн материал, тоног төхөөромж, техник хэрэрсэл болон


ергвн хэрэглээний барааны үнэ, чанар, тэдгэзрийг нийлүүлэх то<


хугаиааг гадаадаас авч болох материал, тоног төхөөрөмж, техник


хэрэгсэл, өргөн хэрэглээний бараатай жишиж болох нөхиелд юуны рэ^

вмнө Монголд Үйлдвэрлэсэн эдгээр зүйлийг сонгож авахыг урьтал ил ;•


болгоно. 3. Хүн авч ажиллуулахдаа юуны өнна зохих есны мэргэжилтэй


^нголын иргэдийг сонгож авахыг урьтал болроио. Гэхлаэ гэрээлэгч ба^


нь рол гол албан тушаалд өөрийн ажиллагсадыг ажиллуулах эрхтэй.


Монголын иррэдийг нонголын хууль тортоомжийм дагуу МГТ компаниар даг


ламжуулан иалинжуулна. Гэрээлэрч нь монгольш оролцон рүйцэтгэрч. хии


нонголд Үйлдвэрлэсэн бараа материал болон монголын ажиллагсадыг твг

олж авахын тулд Засгийн газрын төлеелегчаас дэмжлэг туслалиаа газ


үэүүлэхийг хүсэх ба энэ ХҮШ зүйлийн даруу гэрээлэгчийн хүлээх


үүрэг, нөхиөлийг Засгийн газрын төлөелегчөөс рэрээлэгчид X - X

урьдчилан мэдэрдсэн байхыг хүлээн зевшөөрөв ч. Гэрээлэгч нь


гэрээний дагуу үүрэгт ажлаа гүйдэтгэж яваад үилдвэрлэлийн ослоор


хадөлнарийм чадвараа түр буюу бүр алдсан монголын ажиллагсдад


хөдөлнөрийн чадвар алдсаны тэтрэнжийг Монрол улсын хууль


тогтоомжийн дагуу телнө.


20.


ойл


евч


даи


змх


АРВАНЕСДҮГЗЭР ЗҮИЛ бол-


ОНЦГОИ ТОХИОЛДЛУУД


ҮЙМ


:9.1 газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаанд гарч болох онпрой Саи.


тохиолдлууд гар


Аливаа ондрой байдал тохиолдоход шаардлагатай рэж үзсэн ТОС'


6ҮХИЙ л арра хэмжээр авах эрхийг рэрээлэгчид үүрээр олрож байна тех*


Гэрээлэгч нь ондгой байдал тохиолдсон тухаи Засгийн газрын rapi


төлеолөгчид аль болох түргэн мэдэрдэнэ. аль


эзр

41


r>: 9. 2. Үндэсний ohu баидал


а. Үндэсний ohu байдал тогтоосон нехиөлд Монгол улсын Засгиин


газар нь гэрээт талбайгаас олборлох гзрээлэгчиин хуваарьт газрын


тосыг бүхлээр нь буюу хэсэгмлэн даичлан авч болох бөгөөд газрьш


тосны олборлолтыг аюулгүй дээд хэмжээнд хүртэл НЭМЭГДҮҮЛЭХИЙГ


гэрээлэгчээс шаардаж болно.


б. Гаэрын тосыг иинхүү дайчлан авах тухаи асуудлаар саиалаа

илэрхийлэх болонжийг гзрээлэгчид олгосны дараа тосыг авна


в. Гаэрын тосны нөөц буюу түүитжй холбогдох аливаа

баигууламжийг дайчлан авах явдал нь Монголын хууль тогтоомжийн


дагуу байх бөгвөд зөвхөн гэрээлэгчид зохих есоор мэдэгдсэнээр


хийгдэх ба үндэсний онигой байдлыг зогсоох хүртэл хугацаанд хүчин


төгөлдөр байна.


г. Дайчлан ашиглах аливаа тохиолдолд Конгол улсын Засгиин


газар нь үүнээс болж гэрээлэгчид учирсан 6үх алдагплыг нехөж


хохиролгүй болгоно.
ХОРЬДУГААР ЗҮИЛ


ДАВАГДАШГҮИ ХҮЧИН ЗҮИЛ

( 20.1. Энэхүү XX зүйлд дурдсан "Давагдашгүй хүчин зүйл" гэдэг


ойлголтод дараах зүйл багтана. Үүнд гал түймэр, гои халдварт

евчний тархалт, гарцаапүй тохиолдсон осол, зарласан ба зарлаагүй


дайн, ажил хаялт, бөөнөөр нь ажлаас халах болон хөдөлмөрийн бусад


энх замбараагүй байдал, үер, хүчтэй салхи шуурга, газар хөдлөлт


болон байгалийн бусад гамшигт үзэгдэл, улс териин хавчилт шахалт,


үймээн самуун, бослого хөдөлгөөн, Засгийн гаэрын аль нэг


байгууллагын 6үтэлгүй буюу удаашралтаи ажиллагаа, тухайлбал,


гэрээт түүхий тос ба гэрээт хийг монголоос гаргах эсвэл газрьш


•гостой холбогдсон үйл ажиллагаанд хамаарах материал, тоног


техөөрөмж, мздзэлэл буюу бусад эүйлийг гадпаас оруулах. гадагш


гаргах, ашиглахтаи холбогдсон аливаа зеншеөрлийг Засгиии газрын


аль нэг эрх Оүхий байгууллагаас олгохгүй байх, эсвэл хоишлуулах


ззрэг зүйл багтана.
42


 бичгэ

20. 2. Хэрэв нэг буюу хэд хэдэн ҮР ашигтаи нээлтээс газрьгн тосны дотор


олборлож байсан буюу олборлож болох байсан х;*м*ээг давагдашгүй э хл ■*?


хүчин зүйлийн улмаас зогсоосон буюу t*ep ямар нэг байдлаар буюу


хязгаарласан бол тэдгээрээс газрыи тосыг олборлож болох байсан ҮҮНИЙ


хзмжээнд хүртэл олборлож хуримтлуулахад шаардагдах хугаиааг Ү болно


зүйлд заасан ашиглалтын хугаиаан дээр нэмж сунгана. Энэхүү ИЙМ Ш


---лаалтыг хэрэгжүүлэх үүднээс хэрэглзсэн "хэмжзэ" гэсэн ойлголт нь заалп


ашиглалтын үйл ажиллагааг зогсоороогүи тохиолдолд vp ашигтаи нь ту:


нээлт буюу нээлтүүдийн хүрээнд өрөмдсөн цооногуудаас олон улсын 21. 3. I


газрын тосны Үйлдвэрлэлд хэвшсэн нийтлэг практикиин дагуу


олборлож болох байсан нийт газрын тосны хэмжээг хэлнэ. Гэрээлэгч гэрээг


нь энд заасан олборлох естой газрын тосны нийлбэр хэмжээний холбог


талаар Засгийн газрын төлөөлөгчид хуанлийн жил бүрээс хойш 90 буюу


хоногийн дотор мэдэгдэж байна. Нонги;

ХОРИННЗГДҮГЗЗР ЗҮИЛ


ГЗРЭЗ ЦУЦЛАХ

2: 1 Хэрэв энэ гэрээнд гарын үсэг зурсны дараа 120 хоногийн дотор гг ■ :


гэрээ хүчин тегөлдөр болохгҮй бол гэрээлэгч нь Засгийн газрын гарах


телөөлөрчид гэрээг цуплахаа мэдэгд;-*ж болко. иуилах


бол


21.2. Хэрэв гэрээлэгч нь гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдреөс хойш Олсн >


120 хоногийн дотор хайгуулын хөтөлбөрт ажлаа эхлээгүй бол Засгийн дагуу


газрын телөөлөгч нь энз гэрээг цуилахаа мэдэгдэж болно. бөгөе^


ЧӨЛв€*7


21.3. Хэрэв гэрзэлэгч нь мэдсээр атлаа энэ г:»р:-*эг зөрчих аваас, I болох


тухайлбал, эд материалын зврчил гаргаад түүнийг энэ гэрээнд талууг


заасан хугаиаанд арилгаагүй буюу арилгаж зхл^згүй, мөн гэрээг агуула


х^рэгжүүлэх үүднээс төсөвт ажлаа эхлээгүй бол Монгол улсын 22. 2. Г


Засгийн разар энэ гэрээг цуцлах эрхтэй.


байгуу


21.4. Хэрэв Монгол улсын Засгийн газар 21.2-т, 1.3-т заасан эрхэ:-* ТҮҮНЧ--


хэрэгжүүлэхээр шийдвэл Засрийн гаэрын төлиольгч гэрээлэгчид ҮИЛД5
43


'ичгээр мэдэгдэл өгч болно. Мэдэгдэл өгснвөс хойш 30 хонорийн


дотор рэрээлэрч нь дээрх зөрчлийг арилгаагүк буюу арилгаж


•хлээгүй бол зөрчлийг тийнхүү арилгахад нь гэрээлэгчид Монгол улс


^Ьуюу давагдашрүй хүчин зүйл саад болоогүй буюу тасалдуулаагүи бол


үүний дараа энэ гэрээг цуилах тухай шийдвэрииг Монгол улс гаргаж


5олно.


Ийм шийдвэрийн эсрэг гэрэзлэгч нь ХХП зүйл дэх арбитрийн тухай


заалтыг ашиглах эрхтэй. Гэрээг цуиалсан тохиолдолд ч гэрээлэгч


^мь тухайн гэрээт жилийн ажил үүргийг хэрэгжүүлэх үүрэгтэй.


5. Ийм иуилалт нь Монгол улс ба гэрээлзгчиин эрхийг хендехрүи,


'*рэ:-*г ийнхүү иуиалсны дараа гэрээлэгч нь газрын тостой


юлбогдсон үйл ажиллараа явуулахдаа хэрэглэхээр түрээсээр авсак


Ъуюу рэрээлэгчийн бүрэн эээмшлийн бус бусад 6үх эд хөрөнгөө


‘Нонролоос авч рарах эрхтэй.


ХОРИНХОЕРДУГААР ЗҮИЛ


АРБИТР
’2.1.Гэрээнд оролиогч талуудын хооронд уг гэрээтэй ХОЛбОРДОН


чарах (түүнийг хэрэгжүүлэх, тайлбарлах, хэрэглэх. хурацаа дуусах.


■уцлах, эсвэл сунрах) аливаа маррааныг эв зүйгээр шийдвэрлээгүй


л >нэхүү рэрээ хүчин тегөлдөр болох үед хүчинтэй байсан НҮБ-ын


Х-.он улсын худалдааны эрх зүйн байгууллагын арбитрын дүрмийн


:агуу шийдвэрлүүлнэ. Бүх үйл ажиллагааг англи хэл дээр язуулах


'5вгеед Швейыарын Цюрих хотод хийнэ. Арбитрч нар нь англи хэлийг


1влвөтэй эзэмшсэн байна. Арбитрийн зөвлөлийн шийдвэр нь эисийнх


5олох бөгвөд энэ нь үйл явплыг саатуулах. эсвэл удаашруулах


талуудын сонирхлоос гадна тусгайлсан эориудын хор хөнвеллийг


агуулах есрүй.

?2 2. Гүйдэтгэгч болон Монгол улс, хоршооллын болон улсын


гаигууллагууд, үйлдвэрийн Разрууд, хувь хүмүүсийн хооронд,


түүнчлэн рүйцэтрэгч болон гадаадын хөрөнгө орууларч компани,


үйлдвэрийн болон бусад газрууд, мен хувь хүмүүсийн хооронд

44


Рэрээлэгчийн үйл ажиллагаатаи холбогдсон алииаа маргаан гарвал


М.нгол улсын шүүх болон арбитрын байгууллага еорсдийн >рх мэдлийн


хүрээнд шийдвэрлэнэ.


гг. 3. Газрын тосны гэрээнд оролдогч тал болсон гадаадын аль нэг


херөнгө оруулагч нь гаэрын тосны гэрээтэй холбоотой буюу түүнээс


үүдсэн аливаа маргаан. зөрчилдөен, гомдлыг знэхүү рэрзэ хүчин


тегелдфр болох едөр хүчинтэй байсан НҮБ-ын слон улсын худалдаакк:


-»рх зүйн байгууллагьш арбитрийн дүрмийн дагуу арбитраар хянан


-иидуүлнэ.


4.Шийдвэр гартал гэрээлэгч нь шийдвэртэй холбоотой. эсвэл


түүнд нөлөе үзүүлж болох бүх ажиллагаагаа болон бусад ажлаа


эогсоох буюу хааж болох боловч энэ тухай түүнээс шаардахгүй.


Хзрэв гарсан шийдвэр нь гомдлыг үндэслэлтэй гэж үзвэл тэр


шиидвэрт нөхөж төлөх тухай заалтыг гомдол гаргагчид ашигтайгаар


тусгах ба харин гомдлын аливаа шалтгааныг шиидвэр гарсан өдрөес


хоиш 90 хоногийн хугадаанд арилгаж эхэлнэ.


гг. 5.Арбитрийн шийдвэрийГ ЗОХИХ эрх МЭДЭЛ бҮХИЙ ШҮҮХЭД ШИЛЖҮҮЛЖ,


мон шүүхэд хандан, уг шийдвэрийг хууль зүйн хувьд хүлээн авч


х>рэгжүүлэх дарааллыг тогтоож өгөхийг хүсч болно.


jcl. 6. Шийдвэрүүдийг хэрэгжүүлж эхлэх хугаиааг боломжтой 6үх


тохиолдолд уул шийдвэрүүдэд зааж егөхийг талууд хүсч байгаа


бвгөед харин гэрээлэгчийн эсрэг гарсан аливаа шийдвэрт заасан


хугадаа нь аль ч тохиолдолд 90 хоногоос багагүи байна.


гг. 7. Гзрээнд ОрОЛЦОГЧ талууд нь энэ гэрээт^и ХиЛбОГДСОН вөрсдийл


харилдаагаа сайн санаа, итгэлилэлийн зарчимд үндэслэнэ. Талууд


өөр өөр улс үндэстнүүлийг телөелж байгааг харгалзан энэхүү гэрээг


Монгол улсад болон рэрээлэгчийн эх оронд тогтсон ТҮГЭЭМЭЛ


зарчмуудад нийцүүлж хэрэгжүүлэх бөгеөд ийм түгиэмэл зарчим үгүй


нехиөлд арбитр нь олон улсын газрын тосны үилдвэрлэлиин хэвшсэн


зарчмуудыг баримтална

45


 'J


ХОРИНГУРАВДУГААР ЗҮИЛ


мэдэгдэл

23.1.Гэрээлэгчид бичгээр өгөх мэдэгдэл кь телексээр явуулж,


түүнийг хүлээж авсан тухай хариу өгсөн тохиолдолд хүчин тегөлдөр


болно. Гэрээлэгч нь Монгол улсад телөөлөрчийн газраа нээсний


дараа Засгийн газрын төлөөлөгчөөс гэрээл.»гчид ^гех мэдзгдэл нь


дараах тохиолдолд хүчин төгөлдөр баина. Үүнд. 1. Ийм төлөелөгчиин


газарт ажиллаж буй гэрээлэгчийн төлөөлөгчид болон 23. 3-т заасан


гэрээлэгчийн удирдах төвд телекс явуулж, түүнииг хүлээн авсан


тухай хариу авсан байх, эсвэл 2. Знэ телөөлөгчиин газарт ажиллаж


байгаа гэрээлэгчийн төлөөлөгчид элчээр хүргүүлж, түүнийг хүлээн


авсан нотолгоог авсан байх, эсвэл тийм мэдэгплийг биечлэн хүрг:«х


ба аль ч тохиолдолд гэрээлэгчийн төлөөлөгч буюу түүнии эрх мэдэл


бүхий төлөөлөгчдийн нэгнээс нь хүлээн авсан тухай хариу авсан,


мөн мэдэгдлийн хувийг 23. 3-т заасан гэрээлэгчийн удирдах төвд


телексээр явуулж. хүлээн авсан тухай хариу авсан байх ээрэг


болно.


23. 2. Гэрээлэгчмс Засгийн гаэрьш талөелегчид Оичгээр ьгьх

мэдэгдэл нь дараах тохиолдолд хүчин төгелдөр байна. Үүнд:


X.Мэдэгдлийг Засгийн газрын төлөөлөгчид телексээр явуулж. хүлээж


авсан тухай хариу авсан байх, зсвзл 2. Засгийн газрын


төлеөлвгчийн ажлыи газарт элчээр хүргүүлж. түүнииг хүлээж авсан


нотолгоог авсан байх, эсвэл тийм мэдээллийг биечлэн хүргэх ба аль


ч тохиолдолд Засгиин газрын төлөөлөгч буюу түүнии эрх мэдэл бүхии


төлөөлөгчдийн нэгнээс мэдэгдлийг хүлээн авсан тухай хариу азсаи


байх зэрэг болно.


23. 3. Дээрх 23.1 ба 23. 2-т заасан мэдэгдлийг дараах хаягаар


илгээнэ. Үүнд:


а. Монгол улсын Засгийн газрын твлс»еле»гч Д. Сэнгээ.


компанийн ерөнхий эахирал. телекс: 79235, МГТ МН, Факс: 976-1-


331176, Монгол улс, Улаанбаатар-37, Үйлдвэрчнии гудамж. МГТ


б. Гэрээлэгч X. С. финкелстейн Медаллион Монг.л оил комг.аниин

46


ервнхийлөгч, телекс: 765-242, Факс: (713) 654-1524, телвФон


(713) 654-0144, АНУ Хьюстон, Техсас 77002. фаннин Стрийт 1407.


23. 4. Here© талдаа 30 хоногийн ©мне урьдчилан мэдэгдзх үндсэн дзэ


аль нэг тал нь мэдэгдэл хүлээж авах хаягаа өөрчил* болно Гзхд-


уг шинэ хаяг нь нөгөө талд аливаа хэлбэрийн зохимжгүй чирэгдэ


учруулахгүй байх естой.


23. 5. аль нэг тал нь негее талын мэдэгдлийг хүлээж авахаг


татгалзах буюу хүлээж авах боломжгүй тохиолдолд нөгее талын >;


янар ч байдлаар буурах буюу хөндегдөх есгүи.

ХОРИНДӨРӨВДҮГЭЭР ЗҮИЛ


ЗРХ ШИЛЖҮҮЛЭЛТ

24. 1.Анхдагч гэрээлэгч болон гүйцэтгзгч бус дараагийн гэрззлэгч


нь Монгол улсын Засгийн газрын бичгэзр ©гсон зөвшеерөлгүйг:*


©ерсдийн эрх үүргийг бүрнээр буюу аль нэг хэсгийг бусдад шилжүү:


болохгүй. Ийм хүсэлтийг үндэслэлх^үйгээр татгалзахгүй


24. 2. Хэрэв гэр.-»элэгч нь гаэрын тос ол* идрүүлзод газрын тост


холбогдсон аливаа үйл ажиллагаанд зориулж. нэг ба түүнээс д>


тооны зээлдүүлэгч байгууллагаар санхүүжилт хийлгэхийг хүсвзл та


зээлдүүлэгч байгууллагуудад баталгаат хүү толөх нехделтэйгээр :•


гэрээгээр хүлээсэн эрх ба үүргээ бүрнззр нь эсвэл аль н?г хэсп


нь Конгольж Засгийн гаэрын бичгэ;*р егсөн зевшеөрлийн дагуу ал


байгууллагуудад шилжүүлж болох бөгөөц тийм зөвшөөрөл олгох:


Монгольш Засгийн газар үндэслэлгүйгээр татгалзахгүй.


24. 3. Энэхүү XXIҮ зүйлийн заалтуудын дагуу энэ гэрээ нь тү


оролиогч талууд, тэднийг залгамжлагчид болон эрх шилжүүлэн аэ


этгээдүүдийн хувьд дагаж мөрдөгдох бөгөөд тэдний эрх am


ҮЙЛЧИЛНЭ.
47


 ANNEX A , B

фон : ] CONTRACT AREA

a^-pj BLOCK-XIX TOSON UUL


хд;-*э'


ГДЭЛ*
xaao + f +


3pi


f t-
\


4/

ГМИ1


РЭЭ1


ү үлз!
CTOl


4,7.00-00


:иЯ


» ЭН)


гий'


J


• xocj


+b M'OC


 ХОРИКТАЭДУГАА? ЗҮИЛ


ЕРӨНХИИ ЗААЛТ

25. 1. Хавсралтууд


Е


Хавсралт А,В, (^болон Д нь энэхүү гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг


бегөөд тэдгээрийн заалтууд нь энз гэрээний нэгэн адил хүчин


тегелдөр баина.


25. 2. Хуулиуд


Гэрээлэгч нь Монрол улсын хуулийг дагаж мөрдөх Оөгеед


гэрээлэгчийн урьдчилан бичгэзр өгсон эөэшеерөлрүйгээр «нэ


гэрээний дагуу түүнии .»рхийг үгүйсг^хгүй. •«. н«врЧЛӨХГҮИ


2 5. 3. Сайн санаа


Талууд энэхүү гэрээний даруу харилиаагаа сайн санааны


зарчимд үндэслэк, хантын зорилтоо хэрэгжүүлэхийн телөө зохих


есоор хамтран ажиллаж, гарч болох аливаа үл оилголиох хвдал


маргааныг эв зүйгээр зохицуулан энэ гэрзэнд заасан аливаа


эөвшөөрлийг олгох, эсвэл хойшлуулахыг үндэсл элгүйрэ эр


татгалзахгүй.


25. 4. ГэрЭЭНИЙ ХЭЛ


Гэрээг монгол болон англи хэл дэзр үилдэв. Монгол болсн


англи хэл дээрх хувилбаруудын хооронд ямар нэгэн зөрчил гарвал


анрли хэл дээрх хувилбарыг голлон баримтална


Дээр дурдсан 6үх эүйлийг нотлон За гийн газркн твлеелөрч


болон гэрээлэрч энэхүү гэрээг :993 оны доревдүгээр сарын 25-нд


байгуулсан оөрөөд энд эаасны дагуу хүчин
ДООБАТЫН СЭНГЭЗ X С фИНКЕЛСТЕИН


НОНГОЛ ГАЗРЫН ТОС КОМ11АНИЙН МЕДАЛЛИОН МОНГОЛ ОЙЛ КОНПАНИЙН


ЕРӨНХИИ ЗАХИРАЛ ЕРӨКХИКЛӨГЧ


 C-l

МОНГОЛ ГАЗРЫН TOC КОМПАНИ БОЛОН


МЕДАЛЛИОН МОНГОЛ 0ИЛ КОМПАНИИН


ХООРОНД БА1ЛГУУЛСАН БҮТЗЭГДЗХҮҮН


ХУВААХ ТУХАИ ГЭРЗЗНИИ


"Сн XABCPAJ1T

ТООЦООНЫ ХУРАМ

НЭГДҮГЭЗР ЗҮИЛ. Еренхий заалтууд


1.1. Зорилго


Знэхүү бүртгэл тооиооны журнын зорилро нь гэр>энии да; уу


гарах өртөг, зардал, бараа материалын неөиийн орлого, зарлагыг


тодорхойлох эрх тэгш арга замыг тогтоохол оршино. Хэрэв эдгээр


арга заиын аль нэг нь гэрээлэгч буюу Монгол улсын Засрийн газрын


хувьд шударга, эрх тэгш бус болох нь нотлогдвсл, талууд уулзаж.


дээрх арга замын шударга, эрх тэрш бу: аливаа з.илийг эалруулахад


шаардлагатай өерчлөлтүүдийн талаар тохиролиохыг хичзэнгүйлэн


эрмэлзэнэ.


I. 2. Нэр томъео


Знэхүү бүртгэл тооиооны журмыг XзрэгжVҮЛ?Х ҮҮДНЭЭС энд


хэрэглэсэн нэр томъеоны агуулга нь еөрөөр ил:*рхий заагдсанаа.


бусад тохиолдолд энэхүү гэрээнд тодорхоилсон нэр томъеонууд кь


-С- хавсралт рэж гэрээнд хавсрагдсан. сүртг.*л тооиооны журамд


заасан нэр томьеотой адил утга агуулгатай байма


1.3. Баримт бичгийн давангайлах байдал


Энэхүү бүртгэл тоодооны журам, гэрээний хооронд үл тохирох


буюу зөрчилдөх аливаа тохиолдолд рэрээг баримтална.


1. 4. Үйл ажиллараанк* тухай тайлан мэд^.*»


Гэрээлэрч нь хүчин тегөлдөр болсон едроес ;*хлэн улирал бүр

49


дууссаны дараа 90 хоногийн дотор тухайн улиралд явуулсан газрын


тостой холбордсон үйл ажиллагааны олборлолт, орлого, эарлагыг


тусгаж дээрх үзүүлэлтүүдийг зохих ангиллаар нэгтгэн дүгнэсэн


үйлдвэрлэл, ©ртег нөхөлтийн тайлан мэдэзг хүчин төрелдер болсон


өдрөөс хойших байдлаар дүрнэсэн хураангуй мэдээллийн хамт Засгийн


газрын төлөөлегчид бүрдүүлж өгнө.

1. 5. Залруулга ба шалгах


Засгийн газрын төлөөлегч нь гэрээлзрчээс Үйлдзэрлэл ба вртвг


нөхөлтийн тухай тайлан мэдээ нэг бүрийг хүл:»зн авсан адрвөс хойи


хоер жилийн дотор тухаин тайланрийн бүртгэл тооиоо, туслах баримт


бичрийр шалгах зрхтэй. Гзрэзлэрч нь дээрх хоор жилийн хугаиаанс


ийм бүртгэл тооиоо, туслах баримт бичиг буюу үйлдвэрлэл, өртөг


нөхөлтийн тухай тайланд гарсан ализаа алдааг засах эрхтэй


Үйлдвэрлэл, өртөг нөхөлтийн тухай алйваа таилан 6уюу түүнии


хэсгийн талаар Засгийн газрын тьлөөлөгчоес бичгээр мэдэгдэл


гаргаагүй, эсвэл бичгээр гаргасан м.«дэгдлийн шалтгааныг


зохицуулсан бол дээрх мэдзэ тайлан гаргаж егсөн өдрөас хойш хоер


жилийн эиэст эдгээрийг үнэн эөв гэж тооиох борөөд иаашид


шалрахрүй. Тэрчлэн. Үйлдвэрлэл, артаг нох^лтиин тухай ализаа


тайлан буюу түүнйй хэсгийр хянаагүй, эсвзл хянасан боловч зргзж


хянаж үзэхрүй бол дээрх мздээ тайланр гаргаж өгсен адрөөс хойш


хоер жилийн эиэст эдрээрийг үнзн зөв рэж tooiiox бөре»өд иаашид


хянахрүй.

1.6. Валют солих


АНУ-ын доллараар хийсэн зарлагыр жинхэнэ зариуулсан


хэмжээрээр нзхэмжилнз. АНУ-ын доллараас бусад валютаар хийсэн


зарларыр тухайн валютыг сольж авсан тухайн үеийн ханшийг


баримтлан АНУ-ын долларт шилжүүлзн тоосно Byсад валютыг АНУ-ын


долларт шилжүүлэхэд баримталсан ханшны бүртгэл тоодоог хвтөлж


байна.

ү


рын ХОЕРДУГААР ЗҮИЛ. Өртаг. зардал


гыг 2. 1.Нөхөн төлөгдөх зардал


с ън


сон Гэрээлэгч нь газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа


лкн явуулахтай холбогдон гэрээлэгч болон хувь ниилүүлэрч дараах ертег


зардлыг нөхөж авна. Үүнд:


а. Ажиллагсад


1. Энэ рэрээний дагуу төрел бүрийн үйл акиллагаанд тогтнол


гөг < ^уюу ажлын бүрэн иагаар ажиллахаар томилогдгон гу*у оролисон


уЛт ажиллагсадын цалин, хөлс болон дээрх үйл ажиллагаанд түр


хугаиаагаар буюу ажлын бүрэн бус иагаар ажиллахаар томилогд м


?мт


буюу оролцсон ажиллагсадын цалин, хвлсний зохих хувь хэмжзэ.


1НД Дээрхийг үл хязгаарлан тайлбарлах үүднээс, энз зүйлийн 2. мн;:-д


:өг


•й. заасан ажиллагсадын иалин, хөлсийг дээрх ажиллагсад нь Конгол


1ИЙ лахь ийм үйл ажиллагаанд томилогдсон буюу оролисон, эсвэл Монгол


улсад буюу Монгол улсаас ирэх буиах хүрээмд л знэхүү 2. 1(а)1-д


:ыг заасны дагуу нөхөж авна


ер П. Ажиллагсадын далин, хөлсөнд хамаарах амьжиргаа, орон


:ид байрны зардал, баяр еслолын өдрүүдийн анралт. ©вчлвлт, ээлжиин


аа амралт болон хөдөлмөрийн чадвар алдахад олгох хөкгвлелт.


•эж урамшуулал, илүү иагийн болон бусад хөлсииг төл^хөд гарах өрт^г


иш зардал


ид Ш. Syx ажиллагсадын амь даатгах, эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлэх.


тэтгэвэр тогтоох, чөлвөнд рарах, хувыгаа худалдаж авах.


хадгаламжийн дэвтэр нээх зэрэг хөнгөлөлттэи холбогдон рарах өрт*»г


зардал

ан


эн 1Ү. Хеделмөрийн гэрээ иуиалсны ТЗТРЗИЖИЙР Монрол улскн


йг хөдөлмөрийн хуульд заасан хэмжээний хамгийн дээд түвзингээр

Ь1Н тооиож, иалинрийн тогтмол хувиар бодож ОЛРОНО.
б. ҮЙЛЧИЛРЭЭ


1.Гуравдахь этгээдээс зөвлегч авах, гзрзэт болон ахуйн


үйлчилгээгээр үйлчлүүлэхтэй холбордох зардал


П.Гэрээлэгч буюу хувь нийлүүлэрчээс Монголд байгаа. эсвэл


хилийн чанад дахь байрууламжид гэрээнии дагуу зардлыг нь


нөхеж авахгүй ажил үйлчилгээ хийхэд гарах зардал. Гэрээлэгчийн


буюу хувь НИЙЛҮҮЛэгчийн бүрэн мэдлийн өмч болох тоног сэл


төхөөрөмжийг ашигласны төлбөрийр нэхэмжлэхдээ өмч эзэмшлийн болон хөн


ашиглалтын зардлаас бодож тогтоосон түрээсийн тариФыг баримтлах


боловч энэ тариФ нь Монголд тухайн үсд мөрднж буй ерсөлдөхүй:: ний


тариФаас хэтрэхгүй.


Ш. Гэрээний 14. 1-д заасны даруу Засгийн газрын төлөөлөгчиин мат


еөр


зүгээс үзүүлсэн ажил үйлчилгээтэй холбогдон гарах зардал нех

в. Хуулийн эардал


Энэ гэрээтэй холбогдон шаардагдах шүүх хурал буюу хууль зүйн


бусад үйлчилгээ, үүний дотор хуулийы зөвлегчдөд өгөх хөлс харамж, хус


газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны талаар талуудын болон ray


аль нэгний нь эсрэг шийдвэр гарсантай холбоотой зардал, мен • * « a •


газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа буку знз гэрээний эсрэг op.’


чиглэсэн аливаа үйлдэл, гомдол, заргаас хаигаалах зорилгоор


гэрээнд оролиогч талууд буюу аль нэг тал нь урьдчилан


сэррийлэхээр авах арга хэмжээний зардлууд энд багтана.

г. Газрын түрээсийн төлбөр ба замын зевше*ерел ха


Монгол улсын Газрын тосны тухай хуулийг хэрзгжүүлэх журмын ба


X хэсгийн 15.4 болон Ш хавсралтад заасан газрын түрээсийн төлбвр. ХС


замык зөвшөөрөл, газар эдэлбэрийн бусад зрхийг ол* авах.


линэчлэх, буиааж егөхтэй холбогдон гарах эардал энд багтама.

д. Захиргааны шимтгзл


Монгол улсын Газрын тосны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх журам. гэ


1Ү хэсэг, 12. 1 зүйл, хавсралт Ш-т зааснаар захиргааны шимтгэлийг а»


МГТ компанид шууд телнө. У т


е. Материал Г-


Гэрээлэрчийн худалдаж авсан буюу нийлүүлсэн материал. тоног шс


гөхөөрөмж, сэлбэг хэрэрслийн зардал л f 3«


i

 эл

1.Худалдаж авсан материал


ик Гэрээлэгчийн худалдаж авсан тоног төхеерөмж, материал.


эг .элбзр хэрэгслийн зардлыг нехөхдөө ГЭрЭЭЛЭГЧЙД үзүүлсзн элдэв


JH хөнгөлалтийг нь хасаад түүний жинхэнэ төлсөн үнээр нь нзхэмжилю


IX П. Гэрээлэгч буюу хувь нийлүүлэгчийн ниилүүлсэн материал


All Гэрээлэгч нь аливаа материалыг өөрийн буюу хувь


нийлүүлэгчийнхээ нөөиөөс авч нийлүүлснээс бусад тохиолдолд


материалыг боломжтой үедээ шууд худалдаж авна. Гэхдээ гэрээлэгчийн


1Н оврвө нийлүүлсэн материалын үнэ нь даатгал. ниилүүл^лтиин адил


нөхиөлд гуравдахь этгээдээс төсөөтэй эд зүилииг худалдаж авч


болох үнээс өндөр байх есгүй.


Ш. Гэрээлзрчийн нийлүүлсэн материалын баталгаа


!Н Гэрээлэгч нь ниилүүлж байгаа материалдаа Үйлдвэрлэгчийн буюу


ft, худалдагчийн баталгаанаас гадна ямар н:и jh баталгаа нэмж


эн гаргахгүй бөгөөд хэрэв нийлүүлсэн материал рзмтэл согогтой баивал


>н үилдвэрлэгч буюу худалдагчаас гэрээлэгчид зерүүг телөх хүртэл


?г орлогод авахгүй.


1Н ж. Контор, хззрийн анги, агуулах болом бу.ад байгууламж
Контор, салбар контор, хээрийн анги, агуулах, холбоо, усан


хангамж, зам болон тээврийн бусад систем зэрэг аливаа


байгууламжийг ашиглах, тоноглох, тохижуулах. ажиллуулахтай


холбоотой зардал

з. Даатгал, гомдол зарга

Хэрэглэгчдэд учирсан хохирлын хариуилага. өмч хөрөнгийн


гэмтэл, улс төрийн үйл явдлаас гарч болох хохирлоос даатгах. мөн


ажиллагсад буюу хендлөнрийн этрээдийн өмнө рэрээлэгч буюу монрол


улсын хүлээх хариуиларын зэрэг бусад даатгалтай холбоотой зардлыг


гэрээлэгч хариуиаж болох бегөөд эсвэл хууль тогтоомжийн дагуу ч


шаардаж болно. Ийн даатгалаас буюу гомдол заргаас орох мвигийг


зарларын эсрэр зохих эүйлд оруулна. Аль нэр тодорхой ак»ул ослоос


тусгайлан даатгуулаагүй бол гарсан алиөаа алдагдал ТУҮНТЭИ


уялдан гарч болох зарга, хохирлыг зохииуулах, шийдвэр


гаргуулахтай холбоотой зардлыг зарлагын зохих зүйлээс нэхэмжилнэ.


и. Хохирол болон алдагдал

Гал түймэр. үер, шуурга, хулгай, осол Оуюу бусад шалтгааны


улмаас учирсан хохирол болон алдагдалтай холбоотой зардал. Гэхд^^


гэрээлэгч нь АНУ-ын 50 000 доллараас давсан хохирол алдагдльш


талаар тухай бүр Засгийк газрын төлөөлөгчид тохиолдсон тухай


мэдээлсний дараа буюу гэрээлэгч энэ тухай мэдзэ авснаас хоиш 5


хоногийн дотор бичгээр мэдэгдсэн байна.


к. Мөнгө солиход олох ашиг ба алдагдал

Гэрээний дагуу менгв солих явиад олох ашиг болок алдагдал
л. Хүү
Олборлолтын зардалд зориулан гэрээлэгч нь зээл авахтай


холбоотой үүссэн зардал. Гэхдээ энд заасан хүү нь рэрээлэгч ненгө


зээлсэн тухайн өдрийн Хойд Америкийн СиТи банк буюу түүнийр


залгамжлагч аливаа банкнаас ийм хэмжэзний зээл олгоход ногдуулдаг


ХҮҮНИЙ хэмжээнээс хэтрэх есгүй.


м.Тээвэрлэлт


Ажиллагсад, тоног төхөөрөмж, материал. сэлбэг хэрэгсэл болон


газрын тос тээвэрлэхэд гарсан зардал. Ажиллагсадын тээврий н


зардалд гэрээлэгчээс энэ талаар баримталж буй бодлогын хэмжзэнд


дараах зүйл багтана. Үүнд: Ажиллагсад болон тэдний гэр бүлийнхэн


томилогдон ажиллаж буй газраас ээлжийн амралтаар нутагтаа оч;лх ба


буцаж ирэх замын зардал, ажиллагсад болон тэдний гэр бүлийнхзн


нэг газраас нөгөө газарт шилжихтэй холбогдсон замын зардал. Гэхдээ


ажиллагсад болон тэдний гэр бүлийнхэн Монголд ажиллаж байгаа

54


•и газраас өөрийнхөө нутгаас өөр газар шилжихэд гарах замын зардал


.р нь нутаг орондоо буиах тохиолдолд гарах баисан зардлаас хэтрзх


есгүй.


н.Бусад зардал


!Ы Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны явиад энэхүү П


зүилд зааснаас бусад зардал.


< о. Эх компанийн захиргааны нэмэгдэл зардал


5


1.Гэрээний дагуу газрын тостои холОогдсон үил ажиллагаамк


явиад Монгол улсын хилийн чанадад гэрээлэгчийн эх компаниин


(үүний дотор хувь нийлүүлэгч багтана) ажиллагсадын гүйиэтгэх ажил


үйлчилгээ болон конторын ажилд хамаарах захиргааны нэмэгдэл


зардал нь газрын тостой холбоотой гэрээлэгчийн жилийн зардльж


хувь байна.


П. Гэрээлэгчийн эх компаниин Мснгол улсын хилийн чанадад


гарсан бусад захиргааны нэмэгдэл зардлын алиныг ч нехам төлөхгүи.


1й Гаэрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаатай холбогдуулан


•е гэрээлэгчийн эх компаниас гүйдэтгэж, улнаар дурдсан хувь


-г хэмжээгээр нөхөн төлвгдвх ажил үйлчилгээнии живээнд удирдлага.


1г 1 санхүү, нягтлан бодох, бэлтгэн нийлүүлэх, компыотерын ажил


үйлчилгээ ба захиргаа орно.


Ш. 2. 1 (м) 1 болон 2. 1 (м) П-ын заалтууд нь 2. 1 (а) болон


Z. 1(6) П-ын дагуух ажилларсап, ажил үйлчилгээний зардал


нэхэмжлэхийг хориглохгүй.


'А1


лн н.Өртөг нөхөх зорилгоор газрын тосны аж үилдвэрт хэвшсзн


1д практикийн даруу ийм 6үх зардлыр cap тутам хайгуул, урсгал болон


зн ашиглалтын зардалд шингээн хуваарилах буюу шууд нэхэмжилнэ.


ба


JM 2. 2. Тооиооны үндэс


зэ Гэрээлэгч нь энэ гэрээтэй холбогдох тоодооны дансыг өссөн


аа дүнгзэр хөтөлне. Энд хэрэглэсэн "өссөн дүнрээр" гэдэр нь тухайн


 ---•

зардлыг хэзээ төлснөөс үл шалтгаалан уг зардлыг гарсан иаг


хугаиаанд нь хамааруулан тооиохыг хэлж буй болно.


ГУРАВДУГААР ЗҮИЛ. Эд херенгийн тооллого


3. 1. Тогтмол тооллого хийх, мэдэгдэх, толеьлех.


Засгийн газрын төлөөлөгч, гэрээлэгч хоерын хооронд


тохиролцсон боломжтой хугаиаанд гэрээлэгч нь газрын тостой


холбогдсон үйл ажиллагааны зориулалттай материал. эд хөренгиин


ООЛОН барилгьш ажлын төслүүдэд эд хөрөнгийн тооллого хииж,ч


бүртгэл хөтөлнө. Эд хөрөнгийн тооллого явуулахад Засгиин газрьсн


телөөлөгч, эсвэл түүний томилсон теле**лөгчийг биечлэн


байлдуулахын тулд гэрэзлэгч нь ТООАЛОГОО хиих тухай тооллого


эхлэхээс наад зах нь 30 хоногийн өмнө Засгиин гаэрын төлевлөгчид


бичгээр мэдэрдэнэ. Тооллого явуулахад Засгиин газрын телевлегч


байлдаж чадахгүй бол Засгийн газрьш төлеелөгч гэрээлэгчийн


хүргүүлсэн тооллогын дүнгийн хувийг хүлээж авах үүрэгтэй


3.2. Эд хөрангийн бүртгэлийг тулган шалгаж. зохииуулах тухай


Гэрээлэгч, Засгийн газрын телөөлегч хоер хамтран эд


хөрөнгийн тооллогын бүртгэлийг тулган шалгаад, илүүдэл бутоу дутал


1ын жагсаалтыг гаргаж, гэрээлэгч нь эерүүг залруулна.56


 sE- 1
МОНГОЛ ГАЗРЫН TOC JCuMiiAHH БоЛоН


МЕДАЛЛИОН МОНГОЛ ОИЛ КОМПАНИИН


ХООРОНД БАИГУУЛСАК БҮТЗЗГДЗХҮҮН


ХУВААХ ТУХАЛ ГЭРЭЗНИИ

"E" ХАВСРАЛТ


ТАТВАРЫН ТУХАИ ЗААЛТУУД1993 oh 4 дүгээр сарын 26-ны өдөрОрлогьж татварын тухай заалтыг хзрзряүүлэх зорилгоор


гэрээлэгч нь орлогын орлон толөгдөх татварыг телех учиртай бегөед


үүнийг МГТ компани нь гэрээлэгчийн емн9«: хариуиан телж


барагдуулна. Гэрээлэгчийн өмнөөс МГТ компаниин хариуцан төл»


барагдуулсан орлогын орлон төлөгдех аливаа татвар нь гэрээлэгчийн

i хувьд нэмэлт орлого болох бөгөөд ЭНЭХҮҮ нэмэлт орлого нь орлсгын


орлон толөгдех татварт мөн адил хамаарагдана (энэ нь гэрээлэгчиин


орлого нь МГТ конг.анийн хариуиан төлж барагдуулах татварыг


Оагтаан "еснь" гэсэн үг болно).


Гэрээний Ю.4 (б)-д тодорхойлсон гэрээлэгчийн татвар телбөл


зохих нийт орлогоос түүний всен нэмзгдсзн орлогын орлон телөгдох


татвартай тэнпэх хэмжээний мөнгийг хасаад " Гэрээт орлого"


үлдэнэ. нӨсөн нэнэгдсэн үнэн гэдэг нь таreap төл*х орлогыг


тооиоолж гаргахын тулд гэрээт орлого дээр нэмэх нэгэн хэнжээ


болно. Ийнхүү өсөн нэмэгдсэн үнэ нь орлогын орлон төлөгдөх


татвартай тэнпүү байна. Иймд:


Татвар төлөгдөх орлоро = Гэрээт орлого Өсөн нэмэгдсэн үнэ


Өсөн нэмэгдсэн үнэ : Татвар төлех орлогод ногдох орлогын


орлон төлөгдөх татвар

57


Жишээлбэл, хэрэв орлогын орлон төлөгдьх татварт ногдох хувь


тсгтиол байвал,


Өсөн нэмэгдсэн үнэ = Татварт ногдох хувь х Татвар телех


орлого


Эхний болон СҮҮЛЧИЙН ТЭГШИТГЭЛИЙГ НИЙЛҮҮЛбЭЛ.


Өсөн нэмэгдсэн үнэ = Гэрээт орлого х татварт ногдох хувь

1 - татварт ногдох хувь


Дээрх тоодоог дараах тооны жишээгээр харуулбал. гэр.««т


орлого Ю доллар, татварт ногдох хувь 30 хувь гэж бодвол, есен


нэмэгдсэн үнэ:


10 доллар х О, 3


----------------- . 4,29 доллар болно.


1-0. 3


Жишээ:


Гэрээт орлого 10 доллар дээр нэмэх нь


Өсен нэмэгдсэн үнэ 4,29 доллар, тэндүү


Татвар телех орлого 14.29 доллар болно.


Үүнээс:


Монголын хуульд заасан татварын 30 хувь 4,29 долл. хасвал


Гэрээлэгчийн татвар төлсний дараах орлого 10 доллар гарна.

58


 TOCOH УУЛ-XIX ГЭРЭЭТ ТАЛБАЙН ТАЛААР


МОНГОЛ ГАЗРЫН ТОС КОМПАНИ БОЛОН


МЕДАЛЛИОН МОНГОЛ ОЙЛ КОМПАНИЙН ХООРОНД


1993 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН 26-НЫ ӨДӨР БАЙГУУЛСАН


БҮТЭЭГДЭХУҮН ХУВААХ ГЭРЭЭНИЙ


НЭМЭЛТ ХЭЛЭЛЦЭЭР


Нэг тапаас Монгоп VnrbiM Засгийи газрыг төпөепө- Газрын Тосны Хэрэг


Эрхлэх Газар (цаашид гэх). мөгөө талаас 21/277 тоот Улсын бүртгэлийн


эрчилгээ, 2075385 тоот Регистрийн дугаар, 771 тоот Гадаадын хөрөнгө


сруулалттай аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээтэй ХОКО Тамсаг Монгол ХХК


..с<а.дид ''эрээлэгч' гэх) (цаашид хамтад нь "Талууд" гэх) дор дурдсан зүйлийи


' пг 2004 оны 1 дүгээр сарыи 31-ний өдөр хэлэлцэн тохиролцов. Үүнд:


^алууд Газрын тосиы тухай хууль"-ийн 8 дугаар зүйлийи 2 дахь заалтыг


үндэслзи Тосои уул*Х1Х гэрээт талбайн талаар Монгол Газрын тос


компани болои Медаллион Монгол Ойл компанийн хооронд 1993 оны 4


дүгэзр сарын 26-ны ^дөо байгуулсаи Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ (БХГ)-ний


эрэл хэйгуулын ажил явуулах хугацааг ГТХЭГ-аас сунгасан хугацаа


дуу санаас хойш тав 5 хуртэл жилээр сунгахаар тохиролцов


2 "эрээлэгч нь БХг-ний эрэл, хайгуулын ажил явуулах хугацааг Засгийн


гэзоаас сунгасантай хппБпгдуулам захиргзаны үйлчилгээний шимтгэлд


ам. долларыг Газрын тссны тухай хуулийг


хэрэгжүүлэх журмын 3 дугаар хавсралтын II хэсгийн "в-д яяягмы


ТХЭ. -т гелне Оөлбөрийн эхний хэсэг боло>


jf.* долларыг Нэмэлт л^лэлцээрт гарын үсэг зүрснаас хойш арав (10


хоиогийн дсгор үлдэх ам долларыг Нэмзлт


хэгэл^ээр хэрэгжиж зхзлснээс хойш арван тав (15) хоногийн дотор ГТХЭГ-


т төлнө


эрээлз‘ч нь 'азоын "осны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх журмын 3 дугаар


хавсраг гын хэсгийм .г.т заасны дагуу Засгийн газрын шийдвэрээр


суп^асаи эрэл. хаигуулЬн таван (5) жилийн хугацаанд жил бүр гэрээт


//


гапбайм нэг хавтглй дервөлжин километр газарт ноглох “газрын түрээсийи


гелбөр -ийн тарифы доллар байхаар тооцож. гэрээт жил


^хэлсиээс хойш гуч (30) хоногийн дотор тус тус ГТХЭГ-т төлнө.


БХ~-ний эрэл. хайгуулын ажил явуулах сунгасан таван (5) жилийн


хугацаанд Гэрээлэгч жил бүр хавсралт мА"-д заасмаас багагүй хөрөнгийг


маад захо.п ажил үүрэгт зарцуулна. Гэрээлэгч энэхүү үүргээ бүрэн


“-^згуүлээгүй бол гуйцэтгээгүй ажилд ногдох зарцуулагдаагүй хөрөнгийг


-ухайн гэрээт жил дууссанаас хойш гуч (30) хоногийн дотор ГТХЭГ--


төлнө.


Галууд XIX талбайд хийж гүйцэтгэсэн ажил түүнд зарцуулсан болон өртөгт


тосоор нөхөн төлөгдбх зардал. олборлосон ба экспортлосон газрын тос


бүтээгдэхүүн хуваалтын талаар Хавсралт "Б"-д үзүүлсиээр харилца*


тохиролцож баталгаажуулав.


Энэхүү Нэмэлт хэлэлцээрийн хүчинтэй байх хугацаанд 1993 оны 4 дүгээр


сарын 26-ны өдөр байгуулсан БХГ мөн адил хүчинтэй байна


З-эхүү Нэмэлт х элзлцээрийн заалтыг хэрэгжүүлэх. ~айлбарлахтай


холбогдон Талуудын хооронд гарч болох маргааныг эв зүйгээр


шийдвэрлэхийг зрмэлзэнэ.


'^нэхүү Нэмэлт хэлэлцээрийг англи. монгол хэлээр үйлдсэн бөгөөд эх


бичвэрүүдийг тайлбармахад зөрүү гарвал англи хэл дээрх эх бичвэрийг


Саримтална


)мэхүү хэлэлцээр 2005 оиы 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 2010 оны 1


дүгээр сарын З0‘иы өдрийг дуустал хүчинтэй байна
ГТХЭГ-ЫН ДАР “СОКО ТАМСАГ МОНГОЛ” ХХК-ИЙН


ЕРОНХИЙЛӨГЧ, ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛО. ДАВААСАМБУУ ЭДВАРД СТОРИ