Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

ГАЗРЫН ТОСНЫ ХАЙГУУЛЫН


сулинхээр ххга талбайн тала^ар


ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР,


“ШУНХЛАЙ ЭНЕРЖИ" ххк-ийнс


ХООРОНД БАЙГУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААХ


ГЭРЭЭ
200.^оны^дугаар сарьиг^-


ны өдөр


ЕР4ЭНХИЙ ЗҮЙЛ ••••••••• ^ **•••• ••*•••*•*••••************************** ^


Н> Г ДҮГЭЭР 3 Ү й л. ТӨЛӨӨЛӨГЧИД ..............................................................5


1.1 7ШӨӨЛӨГ/ ТОМИЛОХ................................................................................- 5


1 .2 ГЭРЭЭЛЭГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ТАЙ ТАНИЛИ- <Х. ХЯНАН ШАЛГАХ ЭРХ 5


хо Ер дугаар з ү й л. ТОДОРХОЙЛОЛТУУД-------- ---------------------5


Z.I. ИЭР ТОМЪЁО s


ГУРАВДУГААР ЗҮЙЛ--------------------------- 9


ГАЗРЫН тосны газар болои гэрээлэгчийн эрх^, ҮҮРЭГ---------------9


3.2 ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН ЭРХ,.................................... g


3.2. ГАЗРЫИ ТОСНЫ ГАЗРЫН ҮҮРЭГ.........................................................................~ *0


3.3 1'ЭРЭЭЛЭПМЙН ЭРХ.................-...........................................................................


3.4. ГЭРЭЭЛЭГЧИЙН ҮҮРЭГ................................................-....................................--- 11


ДӨ РӨВДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ЗАРДАЛ БОЛОН ӨРТОГ НӨХО-ЛТ.......................... 12


ТАВДУГААР ЗҮЙЛ. ХУГАЦАА.............................. •••••••••••••••« ---------13


5.1. ХАЙГУУЛЫН ХУГАЦАА............................... .............13


5.2. ХАЙГУУЛЫН ХУГАЦААГ СУНГАХ............. ..........13


5.3 НЭЭЛТБОЛОН ҮНЭЛГЭЭНИЙЛЖИЛ........ .............13


5.4 ҮР АШИГТАЙ НЭЭЛТ--------------------------- .........._)4


5.5. ҮР АШИГТАЙ НЭЭЛТ. ТУРШПЛТ. ОЛБОРЛОЛТЫН ХУГАЦАА......................14


5.6. ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР. ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЛБА0, ОЛБОРЛОЛТЫИ


ХГӨТӨЛБӨР БОЛОН ОЛБОРЛОЛТЫИ ТАЛБАЙГХЯНАХ........................-...............14


5.7. ОЛБОРЛОЛТЫН ХУГАЦААГ СУНГАХ-....................... .....................15


ЗУРГААДУГААР ЗҮЙЛ. ХАЙГУУЛЫН АЖИЛ------------------ __________15


6.1. ЗА.4ВАЛ ГҮЙЦЭТГЗХ АЖИЛ ҮҮРЭГ....-....................... ___________ 15


6.2. ӨРӨМДӨХ АРГУУД.....................-.......................-....... ___________________________15


6. 3. ХАЙГУУЛЫН АЖЛЫН ХӨТӨЛБӨР БА ГӨСӨВ......... ................... 15


ЛОЛДУГААР ЗҮЙЛ. ТАЛБАЙ БУЦА4Ж ӨГӨХ---------------- __________16


7.1. ГЭРЭЭ ЕСООР ТАЛБАЙ БУЦА.4Ж ӨГӨХ.....~......-... _________________________16


7.2. ӨӨРИЙН ХҮСЭЛТЭЭР ТАЛБАЙ БУЦААЖ ӨГӨХ...... ........................ 16


7.3. ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЛБАЙ.................................................... .........................16


НАЙМДУГААР ЗҮЙЛ. РОЯЛТИ БА БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААЛТ....................17

8.1.1. РОЯЛТИ................................................................................................................17


8.2. ТҮҮХИЙ ГОС БОРЛУУЛАХ.....................................................................................17


8.3 БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААЛТ.....................................................................................17


8.4 ГЭРЭЭТ ТОСНЫ ҮНЭЛГЭЭ..................................................................................18


8.5 БОРЛУУЛАЛТЫН УРЬДЧИЛСАН ТООЦОО......................................................18


8.6 ДУТАЛТ БА ХЭТРҮҮЛЭЛТ........................................................................-...........18


ЕСДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ХИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТУХАЙ................................~.......19


АРАВДУГААР ЗҮЙЛ. УРАМШУУЛАЛ, ШИМТГЭЛ БОЛОН БУСАД ТӨЛБӨРҮҮД

10.1 УРАМШУУЛАЛ......................................................................................-...........19


10.2 СУРГАЛТЫН УРАМШУУЛАЛ............................................................................19


10.3 ТАЛБАЙИ ДЭНЧИИ.............. 20


10.4 ЗАХИРГААИЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ШИШГЭЛ..................................................20


10.5 БАЙГАЛБ ОРЧИЫ НОХӨН СЭРГЭЭЛТ.............................................................21


АРВАН НЭГДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ХЭМЖИЛТ..................................................... 21


11.1 БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААХ ХЭМЖИЛТ..............................................................21


11.2 ХЭМЖИЛТИЙГ ЗАЛРУУЛАХ.............................................................................21


11.3 ХЭМЖИЛТИЙН БҮРТГЭЛ...................................................................................22


АРВАН ХОЁРДУГААР ЗҮЙЛ. ТЕХНИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ........................................22


12.1 ТЕХНИКИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ ӨМЧЛӨХ...........................................................22


 12.2 ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА НЫ ЕРӨНХИЙ БҮРТГЭЛ........................... .22


12.3 ГЕОФИЗИКИЙН МЭДЭЗЛЗЛ..........................».................... .22


12-4 ХАЙГУУЛ, ПЕТРОФИЗИК ЛАБОРАТОРИЙНСУДАЛГАА БОЛОН


ОМБОГЛОЛТЫНТУРШИЛТЫН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ.................................................22


12.5 БОЛОВСРУУЛСАН МЭДЭЭЛЭЛ, ГАЗРЫН ТОС ТУХАЙ ТАЙЛАНГУУД.....22


12.6 ОЛБОРЛОЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ....................................23


12.7 АВТОМАШИН ТЕХНИК ТОНОГТӨХӨӨРӨМЖ. БАРИЛГА


БА ЙГУУЛАМЖИЙН МЭДЭЭЛЭЛ..........„........................................................................ 23


12 8 ХАМТАРСАН ХОРОО................-.............................................................. 23


12.9 БУСАД АШИГГ МАЛТМАЛ..............................---..................................»..23


12.10 НУУЦЛАЛ................................. 23


АРВАН 1'УРАВДУГААР ЗҮЙЛ. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ ТООЦООНЫ


МЭДЭЭЛЭЛ.................................... 24


13.1 ИЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ............................................................................24


13.2 БҮРТГЭЛ ТООЦООНЫ ТАЙЛАН........................................................................24


13.3 САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ...........................................................................24


АРВАН ДОРОВДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУСЛАЛЦАА.....-........ 24


14.1 ЕРӨНХИЙ ГУСЛАЛЦАА.........-................................................... 24


14.2 БУСАД ТУСЛАЛЦАА--------------------------------------------------------------.................24


14.3 ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗРЫГ ДЭМЖИХ ҮЙЛАЖИЛЛАГАА.......................- 25


14 .4 ОРОН НУТГИЙГДЭМЖИХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА..................... 25


АРВАН ТАВДУГААР ЗҮЙЛ. ӨМЧИЙГ АШИГЛАХ, ӨМЧЛӨХ, ЭРХ БА О.ЧЧ


ШИЛЖҮҮЛЭХ............................................................... .25


15.1 ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ БА БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ---------- ---25


15.2 ГАЗРЫН ТОСЫГ ЭЗЭМШИХ___________________________________ -25


15.3 ЭРХ ШИЛЖҮҮЛЭХ............................................ ---25


АРВАН ЗУРГААДУГААР ЗҮЙЛ. ТАТВаР, ХУРААМЖ БОЛОН ТӨЛБӨР ---25

АРВАН ДОЛДУГААР ЗҮЙЛ. ВАЛЮТ СОЛИЛЦООНЫ ЭРХ----26


17.1 ГАДААД ВАЛЮТ------------------------------------------------.26

17.2 ГАДААДЫН БАНКИНДАХЬ ДАНС------------------------------------------------26


17.3 ВАЛЮТ СОЛИХ ЭРХ. -..................................................---26


17.4 ГЭРЭЭНИЙ ДА1УУ 1УЙЦЭТГЭХ ТӨЛБӨР.................. 26


АРВАН НАЙМДУГААР ЗҮЙЛ. МОНГОЛ УЛСЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧ , ЭД


МАТЕРИАЛ БА АЖИЛЛАГСЛД------------------------------26


18.1 МОНГОЛЫН ГУСЛАНГҮЙЦЭЛЭГЧ. ЭД МАТЕРИАЛ.................. 26


АРВАН ЕСДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ОНЦ БАЙДАЛ--------------------------------27


19.1 ГАЗРЫН ТОСТОЙ ХОЛБОГДСОН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ГАРЧБОЛОХ


) ОИЦ БАЙДАЛ .................................................................................................................. 27


19.2 ОНЦ БАЙДАЛ.................................................................. 27


ХОРЬДУГААР ЗҮЙЛ. ДАВАГДАШГҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ..........................................-.27


ХОРИН НЭГДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ГЭРЭЭГ ЦУЦЛАХ------------------------------------.......--- 28


ХОРИН ХОЁРДУГААР ЗҮЙЛ. МАРГААНЫГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ,


ХҮЛЭЭЛГЭХ ХАРИУЦЛАГА................................................................ »29


ХОРИН ГУРАВДУГААР ЗҮЙЛ. МЭДЭГДЭЛ ...».......» »29


ХОРИН ДӨРӨВ ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ДААТГАЛ............»» .30


ХОРИН TAB ДУГААР ЗҮЙЛ. ЕРӨНХИЙ ЗААЛТ...... -31


25.1 ХАВСРАЛТУУД................................................. ...31


25.2 ХУУЛЬ ........31


25.3 САЙН САНАА....................................................................................................31


25.4 ГЭРЭЭНИЙ ХЭЛ И


25.5 ГЭРЭЭ ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР БОЛОХ, ГЭРЭЭНД НЭШЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ


ОРУУЛАХ......................................................... 31


ХАВСРАЛТ “А”------------------------------------------------32


ХАИСРЛЛТ “Б" 33


ХАвСРАЛТ -В" * *


ХАВСРАЛТ “Г"


Энэхүү Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг нэг талаас Газрыи тосны газар /цаашид ГТ1


гзнУ. нөгөө талаас “ШУНХЛАЙ ЭНЕРЖИ" ХХК 'иллшил Гэрээлэгч гэнУ-ийн хосронд


'хамтад нь Талууд гэю/ 200# они?дугаар сары^2/-ний өдөр байгуулав


ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ


Энэхүү гэргжий зорилю иь Монгод Улсын Засгийн газрын нэрийн өмнөөс Монгол


Улсын иутаг дэвсгэрт газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулах тухай прээ


байгуулж, түүний биелэлтэд хяналт гавих эрх бүхий байгууллага болох ГТГ болон


Гэрээлэгч нарын хоорошхын харилиааг эохицуулахад орижно.


Энэхүү Гэрээкий бүрэлдэхүүн хэсэг болох чавсраттаар тодорхойлсон хайгуулын


эориулалтаар ашиглах газрын тосны гэрээт талбайд Гэрээлэгч нь (азрын тостой


холбогдсон үйл ажиллагаа явуулах онцгой эрхийг эдэлнэ.


НЭГ ДҮГЭЭР 3 Ү Й JL төлөөлөгчид


1.1. төлөолөгч томилох


а) Монгол Улсын Засгмйн газар кь эюхүү Гзрээний дагуу Монгол Улсын Засгкйн


газрын төлоолөгчөөр ГТГ-ын даргыг болон түүннй эрх олгосои эттээдийг томмлж


байна Засгийн газрын төлөвлөш нь ГТТ-г толоөлж байгаагийн хувьд зоахөн Монгол


Улсын Засгийн пирыг төловлж байгаа этоэдэд гооиогдох бегоөд бусад хувь


эттээдийг төлөөлөхгүй.


б) Гэрээлэгч эмэхүү Гэрээний дагуу өөркАн твлеөлвгч (Гэрээлэгчнйм твлөелөгч}-өөр


“ШУНХЛАЙ ЭНЕРЖИ ХХК-ийн Захирал П Батхншиг болон түүний зрх олгосон


этгээдмйг томилж байна


□) Засгмйи газрын төлөөлөш болом Гэрээлэпийн төлөелөгчийг «ирнлөгдсвн тухай


энэхүү Гэрээний 23 дугаар 1үйлд заасны дагуу нөгеө талдаа юдэгдэю


1.2 ГЭРЭЭЛЭГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА1АЙ ТАНИЛШХ. ХЯНАН ШАЛГАХ ЭРХ


а) Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгч (эсвэл ЗасгиЙн газрын толөөлөгчийн


томилсон эрх бухий эттээд) нь гэрээт талбайл мэвтрэх болон газрын тостой


холбогдсон бүхий л үйл ажиллагаатай ганилцах, хянан шалгах эрхтэй. Гэрээлэш нь


Засгийн газрын төлөелөгчийг энэхүү эрхээ хэрэгжүүлэх бүхий л боломжоор хангана.


Засгийн газрын төлөөлөгч нь өөрийн бүрэн эрхзэ хэрэгжүүлэх явцдаа Гзрззлзгчийн


үйл ажиллагааид саал учруулахгүй.


б) Хуулиар эрх олгогдсон этгээд газрын тостой хатбогдсон үйл ажиллагватай таннлцах,


хянан шалгах эрхтэй.


ХОЁР ДУГААР 3 Ү Й Л. ТОДОРХОЙЛОЛТУУД


2.1. НЭР TQMMQ


Энэхүү Гэрээнд тодорхойлсон иэр томъ£онууд болои тэднэх үндэслэсэм бусад


ухагдахуун. хэлбэрүүд нь хэрэв тухайн тохиолдолд өороор тайлбарлаагүй бол энэхуү 2


дугаар зүйлд заасан агуулгатай байна


“Газрын госны газар" гэж Монгол Улсын Засгийн rajpaac газрын тостой


холбогдсон үйл ажиллагаа явуулах тухай гэрээ байгуулах, түүний бислэлтэд хяналт тавмх


эрх олгосон байгууллагыг хэлнэ.


“Армз-лснгф худаллааны зарчнм” гэж Гэрээлэгч гэрээт гүүхий тосыг гуравдагч


этгээд (Гэрээлэгчийн өөрийн салбар нэгж бус)-эд худалдаалах гэрээнд дараахь


нөхцлүүдийг тусгасаныг хэлнэ. Үүнд:


1. Гэрээт түүхий тосны үмийг бууруулсан, эсвэл бууруулахад чиглэсэн аливаа үтссзн


хуйвалдаамы шинжийг агуулаагүй байх;


2. Төлборийг чөлеетэй хөрвех валкнаар хийх;


“Ьайгалийн хий” гэж агаарын даралт, температурын хэвийн нвхцөлд хийн


байдалд буй нүүрс-устөрөгчийг хэлэх бөгөөд үүнд хүнд ба хонгон хий, газрын тосны


олборлолтын хий болон хүнд хийгээс шингэн нүүрс-усгөрөгчийг ялгаж авсны дараа үлдэх


хий, түүнчлэн шингэн буюу хийжүүлсэн нүүрс-устөрегчтэй хамт гарган авсан бусад хий


тустус багтана.


“Баррель” гэж 1,01325 барын агаарын даралтын дор Фаренгейтын жараи (60)


хэмийн дулаанд буй буюу тийм нохцолд тааруулсаи 158,987 литрийн хэмжээг хэлнэ.


“Буртпл тооиоонм журам” гэж Хавсралт Г-д заасан бүрттэл тооцооны журмыг


хэлнэ.

“Бүтээгдэхүүн хуваах прээ" гэж гэрээт талбайд газрын тостой холбогдсон үйл


ажиллагаа явуулахаар ГП болон Гэрээлэгчийн хооронд байгуулж, Монгол Улсын Засгийи


газар баталсан гэрээг хэлнэ.


“Бутээгдэхүүн хунаах хэмжмлт" гэдгийг энэхүү гэрээний 11.1 дүпюр зүйлд


зааснаар ойлгоно.


'Тазрын тос" гесэн ойлголтод газрын хэвлийд байгаа шингзн тос, хий болон хятуу


байдалтай хамтад нь буюу дангаар нь олбортож болох нүүрс-ус торогчийм горол бүрнйн


нэгдлийг хамааруулна.

‘Тазрын тосны тухай хууль” гэж 1991 оны 1 дүгэзр сарын 18-ны -ны өдөр хүчин


төгөлдөр болсон Монгол Улсын Газрын тосны тухай хууль, энэхүү хуультай холбогдон


гарсан аливаа нэмэлт, өөрчлөлтийг хэлнэ.


“Газрын тосны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх журам” гэж Монгол Улсьш Засгмйн


газрын 1991 оны 204 дүгээр тогтоолоор баттагдсан “Монгол Улсын газрын тосны гухай


хуулийг хэрэгжүүлэх журам”, энэхүү журамтай холбогдон гарсан аливаа нэмэлт,


оөрчлөлтийг хэлнэ.

'Тазрын тостой холбогдсон үйл ажнллагаа" гэсэн ойлголтод газрын тос хайх,


хамгаалах, олборлох, боловсруулах, тээвэрлэх, хадгалах, борлуулах ажиллаггаг


хамааруулна


“Газрын тостой холбогдсон үйл ажяллагианы зардал" гэж Газрын тостой


холбогдсон үйл ажиллагааны бүх зардлыг ойлгоно.


 “Газрын тостой холбогдсон уйл ажиллагаа явуулах онигой дрх" гэж Гэрээ


хүчин гегөллөр бай\ хугацаанд тухайн гэрэтг талбайд газрын тостой холбогдсон үйл


ажиллагаа явуулах эрхийг зөвхон Гэрээлэгч эдлэхийг хзлиэ


"Гэрэтлэгч" гэж газрын тостой холбогдсон үйл ажиаяагааг энэ гэрээяд заасан


нөхцөл, журмын дагуу явуулахыг зевшөерч гэрээ байгуулсан “ШУНХЛАЙ ЭНЕРЖРГ


ХХК -ийг хэлнэ.


“Гэртэ хүчин төгөлдөр болсоы өдөр" гэж энэхүү Гэрээг Монгол Улсын Засгийн

газар баталсан одрийг хэлнэ.


“Гэрээт жил" гэж Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр буюу дараагийн жмлүүдийн


уг өдрөөс эхлэн тооцсон дараалсан хуанднкн арван хоёр (12) сарын хугацааг хэлю


“Гэрэп талбай” гэж энэхуү Гэрээ хучин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэи гэрээний


хавсраятаар тодорхойлсои талбайг хэлэх бегөөд энэ талбай нь 7 дугаар зүйлд заасны дагуу


буцааж огох хэмжээгээр тухай бур багасч байна.


“Гэрээт түүхмй тос" гэж гэрэтт талбайгаас олборлож хуримтлуулсан Түүхий тосыг


хэлнэ. Уг нэр томь«ог тайлбарлах үүднээс “олборлосон" гэдэг нь газрын хэвлийгээс


гарган бүгээгдэхүүн хуваах хэмжүүрийн хэрэгслэлээр иэвтрүүлсэн. “хуримтлуулсан"


гэюг нь авч борлуулах боломжийг бүрдүүлсэн тосыг хэлнэ.


“Дагалдах байгалийн хий” гэж эдийн засгийн хувьд үр ашнггайгаар атборлож


болох газрын тосыг дагалдан илэрсэн байгалийн хийг хэлнэ.


“Дагалдах боднс” гэж газрын тос ба байгалийн хийгэх гаргаж болох буюу


тддгээрийг дагалдан илэрсэн бусад бодисыг хэлиэ.

“Дурэм" гэж газрын тостой холбогдсон уйл ажиллагааиы тодорхой төрлийг


гүйцэттэхэд мөрдөх аргачлал, горимыг хэлю.


“Захнр|аань1 зардал” гэж Гэрээлэгчийн газрын тосны уйл ажиллагаа явуулахтай


холбогдон гарсан хайгуулым болон олборлслтын үйл ажмллагваны зардлаас бусад зардлыг


хэлнэ.

“Нэгж талбай” гэж уртрагийн арван (10) минут, өргергмйн арван (10) минутын


үржвэртэй тэнцэх хэмжээний газрыг хэлнэ.


“Нээлтийн цооног" гэж Үр ашигтай нээлт болох эсэхийг нь тогтоох шаардлагатай


гэж Талууд үзэж буй байгалийн агууламжийг илрүүлсэн цооногийг хэлнэ.


“Орд” гэж нэг буюу хэд хэдэн цооногоор илрүүлсэн, гсологийн бүтцээрээ болон


давхар! а зүйн онцлогоороо тосөөтэй бөгөөд газрын тос олборлож болох нэг буюу хэд


хэдэн байгалийн агууламж бүхий талбайг хзлнэ.


“Олборлолтын зардал” гэж олборлолтын үйл ажиллагаатай холбогдон гарах бүх


зардал (захиргааны болон хаигуулын зардлаас бусад)-ыг хэлнэ


“Олборлолтын талбай” гэж Гэрээт талбай дахь Үр ашнгтай нээлт бүхий талбайг


хэлнэ.


“Олборлолтын уйл ажиллагаа” гэж нэг буюу хэд хэдэн Үр ашигтай юэ.итэй


холбоотой бүхий л үйл ажиллагааг хэлнэ.


“Олборлолтын хугацаа** гэж Гэрээний 5.5 дугаар зүйлд заасны лагуу


олборлолтын уйл ажиллагаа явуулах хугацаа, мөн 5.7 дугаар зүйлд заасны дагуу сунгасан


хугацааг хэлнэ.


“Олборлолтын хотолбор” гэж үр ашигтай нээлгтэй холбоотой Олборлолтын уйл


ажиллагааны хөтөлбөрийг хэлнэ.


“Өртогт тос" гэж Гэрээлэгчийн газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны


зардлыг ивхөхөд зориулах гэрэзт түүхий тосыг хэлнэ.


“Роялти” гэж Монгол Улсын байгалийн нөхөн сэргээгдэхгүй ноөи баялгийг


ашигласны төлбөрийг хэлнэ.


“Талбай буиааж өгөх" гэж Гэрээний дагуу Гэрээлэпээс гэрээт талбайг бухэлл нь


эсхүл хэсэгчлэн буцаахыг хэлнэ,


“Талбайн дэнчмн" гэж Гэрэзлэгч гэрэзт талбайл газрын тостой холбогдсон үйл


ажиллагаа яяуулах оицгой эрх эдэлснийхтз төлөө Газрын тосны хуулийг хэрэгжүүлэх


журамд заасны дагуу гэрээт талбайм хэмжээгээр нөхөн төлөгдөхгүйгээр ПТ-т жня бүр


төлөх төлбөрийг хэлнэ.


“Төсөв” гэж газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны тодорхой үс шатанд


хийгдэх ажлын хөтөлборийн мөнгөн илэрхийллийг хэлнэ


“Туршилтын олборлолт" гэж нээлтийя болон үр ашигтай нэзлтмйн цооног ыөн


эсэхийг тогтоох зорилгоор иооногт олон улсын «азрьш тосны аж үйлдвэрт мерддөг


жишгийн дагуу явуулдаг туршилтын ажлын явцал хийх олборлолтыг хэлнэ


“Туслан 1үйцэтгэгч" гэж газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны тодорхой


хэсгийг гүЙцэттэхээр Гэрээлэгчтэй гэрээ хийсэн аж ахуйн нэгж, иргэнийг хэянэ.


“Түүхнй тос” гэж газар доорхи байгалийн агууламжид байгаа. эсвэл гадаргуу дээр


ялгагч болон боловсруулах төхөөрөмжоор оруулан гаргасны дараа агаарын даралтад


шингэн байдалд буй нүүрс-устөрогчийг хэлнэ. Түүнчлэн “түүхий тос” гэсэн нэр томьёонд


байгалийн барагшин, кондснсат ба ялгагч үйлдвэр, эсвэл боловсруулах бусад


төхөөрөмжид шингэрүүлсэн байгалийн шингзн хий багтана.


“Үнэлгээний талбай” гэж үнэлгээний хөгөлбөрийн дагуу унэлгээ хийх нь зүйтэй


гэж Талуудын үзсэн геологийн нэг буюу хэл хэдэн бүтэи буюу клрэлийг хэлнэ.


“Үнэлгзэний хвтөлбор" гэж Нээлтмйн цооногоор илрүүлсэн байгалийн агууламж


нь Үр ашигтай нэзлт болох эсэхийг тодсрхойлох эорилгоор хийх ажлын толөвлегөөг


хэлнэ.

“Үр ашигтай нээлт” гэж Гэрээлэгчнйн гаргаж өгсөн олборлож болох неөц. газрын


тосны үнэ, олборлолтын зардал зэрэг үзүүлэлтэд тулгуурлан Талуудын боловсруулсан


тсхник-эдийи засгийн үндэслэлийн дагуу үр ашигтай олборлох багомжтой гжзрын тосны


иэг буюу хэд хэдэн байгалийн агууламжийг хэлнэ.


“Хайгуулын зардал" гэж хайгуулын үйл ажмллагаагай хол6о»дон гарсан бух


зардал ( захиргаамы болон олборлолтын мролаас бусад) -ыг чэлиэ.


“Хайгуудын уйл ажнллагаа” -нд лараах үАл ажиллагаа багтаиа:


1 агаарын болон сансрьш зураглал. геологи, гсофизик, геохиыийн сулалгаа. керм


авах, давхарга зүИн судалгал оуулах. хайгуулын бо.юм унэлгзэыий цоовос


өромдөж ажиллуулах, мэдээллиРн тайлал хмйх болон дээрхтэй холбоотой бусад


бүхий л үйл ажиллагаа;


2 тухайн үед үр ашиггай нээлтийн хүрээнд бапах нь тогтоогдоогүй нэг буюу хэд


хэдэн агууламжийг нээн илрүүлэх;


3. үнэлгээний хөтөлбөр хэрэгжүүлэх.


“Хайгуулын хугацаанд гуйцэтт наал захыи ажил үурэг, гарах зардал" гэж


энэхүү гэрээний Хавсралт В заасан ажлыг хэлнэ.


“Хай|уулын хугацаа" гэж Гэрээний 5.1 дүтээр зүйлд заасны дагуу хайгуулын үйл


ажмллагаа явуумх хугаиаа, мон 52 дугаар зүйлд заасны дагуу сунгасам хугацааг хзлю


Хуваах тос" гзж гэрээт гүүхий тосноос роялтм болон өртөгт тосыг хасаад үадэх


хэсгийг хэлю


“ХуанлиЛн cap** гэж аргын тооллын арван хоСр (12) сарын нэг (1) нь бөгөөд энэ нъ


тухайн сарын зхинй өдрөөс эхлэн. сүүлчи!н өдрийг дуустал үргэлжнлкэ.


“Хуанлийн улнрал” гэж аУ. юг, xcrfp. iype* дугаар сарууд; б/. длрөа. тав.


зургадугаар сарууд; в/. долоо, найм, есдүгээр сарууд; г/ араа, арвая нэг, арванхоСр дутаар


сарууд зэрэг аргын тоаллын улирлын кэгуйг хэлю


“Хуамлийн жн.1и гэж аргын тоаялыи 1 лүгээр сарын 1-нл эхэяж, 12 дугаар


сарын 31-нд дуусах нэг (1) жилнйг хэлнэ.


“Хуулийн уггээд” гэж хуульд заасан журмаар хуулийн этгээд болох нь иотлогдсон


аливаа аж ахуйн кэгжийг хэлнэ.


“Хууль тогтоомж** гэж Монгол Улсын хэмжэзнд хүчин тегөлдөр мөрдмдөж буй


бүх хууль, эрх зүйи акт болои цаашид батлагдан гарах хууль, эрх зүйн актыг хэлнэ.


“Хэмжнлт хийх цэг” гэж олборлосон гүүхий тосоо худалдах зорилгоор гэрээт


талбай дээр цэвэршүүлсэн тосыг хэмжих цэгийг хэлнэ


ГУРАВДУГААР ЗҮЙЛ.


ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР БОЛОН ГЭРЭЗЛЭГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГа) Гэрээлэгчнйн газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа болон санхүүгийн үйл


жжиллагаанд хяналт шалгалт хийнт

б) Гсологи, геофизик, гидрогсологи, гсохимн, петрофизик, лабораторийн шинжилгээ зэрэг


гаэрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны бухий л мэдээллийн эх хувийг өмчнлнө.


в) Гэрээлэгчийн явуулж буй үйл ажиллагаатай холбогдсон барммт бичиг болон хэрэглэж


буй тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл. барилга байгууламжийн заавар, техникнйи


тодорхойлолт, 3ypai зэрэг тсхникийм бари\тт бичгийн хувийг анма.


г) Гэрээлэгчээс түүний хуваарьт Газрын тосыг Монгол Улсын дотоодын хэрэгцг»нд


нийлуүлэхийг хүсэх эрхтэй бөгөөд эмэ тохиолдолд үнийг дэлхийн мх зээлийн үкээр ам.


лоллараар төлнө.


д) Монгол Улсын Засгийн газарт ногдох Газрын тисны борлуулалтанд хянадт тавык.


эахиран зарцуулна.


с) Эпэхүү гэрээнд заагдсан бусад эрхийг эдэлнэ.


а) Гэрээлэгчийн газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахад Гэрзэл*>тид


дэмжлэг, туслалцаа үзүүлнэ.


б) Газрын тосны тухай хууль, түүнийг хэрэгжүүлэх журам, дүрзм, энэхүү Гэрээний


бислэлтэд хяналт тавина


в) Энэхүү гэрээнд заасан бусад үүргийг хүдээнэ,


3.3 ГЭРЭЭЛЭГЧИЙНЭРХ


а) Гэрээлэгч нь Монгол Улсын Газрын тосны тухай хууль, Лж ахуйн үйл ажиллагааны


тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн дагуу зөвшөерол авсны ундсэн дээр Монгол


Улсын газрын тосны тухай хууль, түүнийг хэрэгжүүлэх журам болон бусад холбогдох


хууль тоггоомж, энэхүү Гэрээний дагуу Гэрээт талбайд газрын тостой холбогдсои үйл


ажиллагаа явуулах онцгой эрх эдэлю.


б) Зохих эөвшвервл аасны үндсэн дзэр дамжуулах хсххюА. гүүр. мм, орон сууи. агуулах


байгууламж. нисэх онгоцны талбаи, ралио иамхаг, холбооиы төчөөрөмж барыа


байгуулна


в) ГТГ-ын мэдээллийн санд хадгалагдаж буй гэртэт тжлбайд холбоотой урьд емнө


хийгдсэн хайгуул, гсофизик, пстрофизик. гсохими, цооногийн талаарх мэдээ.


мэдээлэлтэй танилцах, шаардлагатай тсхиолдолд худжлдаи авах эрхтэй


г) Энэхүү Гэрээиий дагуу өөрт ногдох газрьш тосыг ашиглах. Монгол улсад эсхүя


гадаалал борлуулах эрхтэй.


д) Гэрээлэгч Нк Мон/оя Улсын хуулийн этгээд, иргэдийн нзгж адмл Монгол Улсым


эрхзүйн хамгаалалтад байна


е) Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаанд оролцох эрх, үүргээ Засгмйм газраас


бичгээр авсан эовииюрлийн үндсэн дзэр бусдад шилжүүлж болио.


в) Гэрээлэгчийн ажнллагсад болон гэрээт талбайд ажиллагсад хүнд евчин тусах.


байгалийн гамшигт нэрвэгдэх, гнгг халдлагад өртвх, ноитой осодл орох тохиоллолд


Гэрээлэгч Монгол Улсын Засгийн газргас дэмжлэг хүснэ


з) Энэхүү Гэрээг гүйюттэх үүднээс Гэрэзлэгч нь ажмллагсдыг ажилд авах, ажлаас хжяах.


туслам гүйиэтгэгч сонгох. газрын тосгой холбогдсон үйл ажилла! аанл шаардлагетай


бараа материалыг өерийм сонгосон нөхцөлөөр. нийлүүлэгчэх худалдан авдх эрхтэй


ж) Гэрээмд заасан бусад эрхийг эдэлнэ


3 4 ПЕЭМЭПШЙНҮҮГЭГ


Гэрээлэгч нь газрын тостой халбогдсом үйл ажиллагааг явуулахдаа лараах үүргийг


хүлээнэ:


а) Монгол Улсым хэмжээнд мөрдөгдвж байгаа 1'азрын тосны тухай хууль. гүүнийг


хэрэгжүүлэх журам. энэхүү хуультай холбогдон гарсан аливаа нэмэлт, өерчлвлт. эрх


бүхий байгууллагаас баталсан газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа авуулахал


мордөх дүрэм, журам. Монгол Улсын бусад холбогдох хууль тогтоомж болон энэхүү


гэрлэг дагаж мөрдөнө


б) Газрын тостой холбогдсон үйд ажиллагаа! олон улсын болон Монгол Улсым стандарт,


дүрэм, журамд нийцүүлэн явуулна.


в) Хэрэв хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчинг хажгаалахтай


холбогдсон осол, зөрчил гарсан тохиолдолд холбогдох байгууллагууд болон ГТГ-т


нзн даруй мэдэгдэж, уг зврчлийг арилгах арга хэмжээг шуурхай авна.


г) Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулах эорилгоор Монгол Улсад оруулж


ирж буй техник, тсхнологи, тоног төхоорөмж нь газрын тосыг үр ашигтай олборлох


шаардлагал нийцсэн байна.


д) Газрын тосны газарГэрээлэгчийн хуваары газрын тосыг Момгол Улсын лотоодын


хэрэпрэнд нийлүүлэх хүсэлт гаргасан тохиолдолд Гэрталэш өермйн хуваарьт газрын


тосыг тэргүүн ээлжинд Монгол Улсын аотоодын хэрлпгзэнл нийлүүлю


е) Газрын тостой холбогдсон үйл ажмллягаагаа эхлэхээс емнө байгаль орчинд неяөелех


байдлын үнэлгээ хийлгэж, үнэлгокмй ажлын тайлангмйн эх хувийг ГТТ-т хүлзэлгзи


өгсөн байна.


в) Моигол Улсын хүн ам, ан амьтан, байгаль, гүүх, сослын үтот зүйл. газрын гадаргуут


хамгаалах шаардлагатай дараах арга хэмжээ авиа. Үүнд:


1. Гаэрын тостой холбогдсоп үйл ажиллагааиы явцад Гэрээлэгч нь Монгол Улсын


хун ам, мал, ан амьтан, агаар. ус, түүх, соСльш үнэт зүйл, газрын галаргуу,


байгаль орчныг хамгаалах ажг.ын толөвлөгөө боловсруулж, Засгнйн гмрын


төлоолв1'ч болои эрх бүхий байгууллаг sap батлуулж, хэрэгжүүлэх;


2. Гэрээний хугацаа дуусах, гэрээ хүчингүй болох, эсхүл гэрээт талбайгвас


тодорхой хэсгийг буцааж огөх тохиолдолд үл хөдлөх хөрөнгөнөөс бусад бүх


тоног төхоорөмж, байгууламж зэргийг талбайгаас гаргаж, байгаль орчиыг


нөхон сэргээх;


3. Жил бүрийн олборлолтын хотолбөртөө хаах иооногуудын талбайн байгаль


орчиыг нөхөн сэргээх ажлын хотөлбөр, түүний санхүүжилтийн талаар гусгах;


4. Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахыг хориглосон нутаг


дэвсгэрийи ойр орчимд үйл ажиллагаа явуулах тохиолдолд түүнийг


хамгаалахтай холбогдсон тодорхой арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх;


it


 5. Монгол Улсын нугаг дэвсгэрт газрын тосны хлЛгуул, олбор.тояггой холбогдеои


■ тээвэрлэлтийг Мошоя Улсын хачбогдох хуульл нийиүүяэн захмх


яүрэм, журмын дагуу хүн «мын эрүүл мэнд хүрэзлэн байгаа байг&ль орчкид


сврөг нелөө узүүлэх1уйтр эохион бвйгуулна.


ж) Гэрээт хугацаанд олж хуримтлуулсам геолош. гидрогеологи, геохими, гсофкзикийн

судалгаа, пстрофизик, лаборатормйн шинжилгээ. өремдлог. цооног. иооноошн


туршилт, олборлолтын болон бусад бух анхдагч мэдэллэллийн эх хувь, тайланг


бата.1сан дүрмийн дагуу бэлтгэж, жил бүр ГТТ-т егнө


з) Гаэрын тосны салбарыг хегжүүлэх, болокок хүчии бэлттэхэд дэмжлэг үзуүлю.

к) Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааиы горим, журмыг эорчсений улмаас гарах


бүх хохирлыг хариуцна

л) Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллахаамы тодорхой хэсгнйг гүйютгуүлэхээр Туслан


гүйшттэпшйг сонгон шалгаруулахад ГТГ-ын твлеөллийг сакал вгвх эрхтэАгээр


оролцуулах. туслан гүйцэттэппэй гэрээ байгуулахын емне гэрээний төслий! Засгмйн


газрын төлөөлөгчид урьдчилан ганилцуулж. хзрилцам зөвшилцсвммй үндсэи ж»р


гэрээ байгуулах бөгөөд гэрээний юг хувийг Засгийн газрын тапөөлөпшд хүргүүлкз.

м) Гэрээлэгч нь байгаль орчны нарийвчилсан уюлгээ хийх эрх бүхий гүйцзтгзтмйг


сонгон шалгаруулах үйл ажиллагаанл ПТ-ur оролцуулна.


н) Гэрээлэш нь 1 11 -ын төлөөлепмдтэй газрын тостой холбогдсон үйл


ажиллагааныталаар ажил торлийн уулзалгыг жилд хосроос доошгүй удаа эохмон


байгуулах бөгөөд уулзалттай холбогдон гарах зардлыг Гэрэхлвгч хариуина


о) Гэрээяэгч нь газрын тостой холбоотой үйа ажиллагоа жвуулж байгал ороя нуттийм


удирдлага, иргэдийн теаеөледтэй уудзалтыг жклд нэгээс доошгүй удаа зохмои


байгуулж. өөрийи үйл ажиллагаа; сурталчмлж. танилцуулах бөгөөд ууимттай


холбогдон гарах зардлыг Гэрээлэгч хариуцна

ДӨРӨВДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ЗАРДАЛ БОЛОН ӨРТОГ нөхөлт

а) Газрьт тостой холбогдсон уйл ажиллагаа явуулахад шаардагдах бүх зардлыг


Гэрээлэгч хариуцна. Гэрээлэгч нь зардлаа нөхөхийн тулд нийт олборлосон герээт


түүхий госноос роялтийг хасаад үлдэх тосноог хувийг зарцуулах эрхтэй. Гэрээнл


оролцогч аль ч тал эдийн засгийн үр ашигтай нээлт болно гэсэн баталгаа гаргахгүй.


б) Гэрээлэгчийн авч ашиглах эрхтэй иийт өргегт тосны хэмжээ нь Гэрээлэгчийи газрын


тостой холбогдсон үйл ажиллагааны зардлуудын нийлбэртэй тэнцүү байиа


в) Гэрээлэгч газрым тостой холбогдсон үйл ажиллагаамы явцад зариуулсан »ртвг. зардлаа


борлуулалт хийсэн гухай бүр нөхөж авка Гэрээлэгч нь газрын тостой холбогдсои үйя


ажиллагааны инйт зардлаа нөхөж луустал үлдзгдэл иь дараагийн хуанпийн саруудад


шилжигдэн тооиогдоно.


г) Гэрээлэгч нь газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахад баримтлах


төлөвлолтийн болон бүртгэл тооцооны загварыг Засгийн газрын төлөөлегчгзй


тохирох бөгөөд газрын тостой холбогдох зардльш бүртгэлийн хувийг ГТГ-т гаргаж


егнө. Гэрээлэгм нь газрын тостой холбогдох зардлын аүн болон эдгээрийг нөхеж гва\


аргачлалын талаар 1ТГ-т мэдэгдэнэ.


д) Гэрээлэгч нь газрын тостой холбогдох зардлыг давхардууладгүйгээр хайгууд,


олборлолтын болон захиргааны зардал 1эж ангилна.


Эдгээр гезрын тостой холбогдох зардал нь дараах дарааллаар нөхөгдөнө.


I/ хайгуулын зардал;


2/ захиргааны эардал;


3/ олборлолтын зардал;


Тодруулга хийх үүднээс, олборлолтын зардал нь хайгуулын хутаиаанд, хайгуулын


зардал нь олборлолтын хугацаанд гаря болно гэдгийг зөвшөөрев.


с) Дээр дурьдсамыг үл харгалзан, 8.1 дүгээр зүйлийн дагуу төлөгдөх роялта болон 10


дугаар зүйлийн дагуу төлөгдөх урашпууллууд болон бусад телборүүд нөхөн


төлөгдөхгүй.

ТАВДУГААР ЗҮЙЛ. ХУГАЦАА

5.1 XAi tm /ЛЫН ХУГА1/АА

Хайгуулын ажил явуулах хугацаа нь Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэи таа


(5) жил байна. Энэхүү 5 жилийг 3 үс шатад ангилна Нэгдүгээр үе шат нь 1 жмл,


хоердугаар үс шат иь 2 жил, гуравд>таар үе дхат нь 2 жил байна.


5.2 ХАЙГУУЛЫН ХУГАШАГ СУНГАХ

а) Хайгуулмн ажил явуулах ххтацааг Газрын тосны тухай хууль. түүнийг хэрзгж^-үлэх


журмын дагуу сунгаж болно.


б) Гэрээлэгч нь хайгуулын ажил явуулах хугацааг сунгах хүсэлт тавихдаа өмнөх


хайгуулын үс шатны хайгуулын ажлын хөтөлбор. төсөв. заавал гүйцэтгэх ажнл


үүргийг биелүүлсэн байна. Хайгуулын ажил явуулах хугаиааг сунгахдаа дараагнйн үе


шатанд заавал хийх хайгуулын ажлын хөтөлбор, төсвийг Засгийн газрмн твлеөлөгч


батална.

в) Хэрэв хайгуулын эцсийн хугацаа дуусгавар болох өдөр хүртэл үр ашигтай нээлт болох


эсэх нь тодорхойгүй нээлтийн цооног байгаа бол уг нээлтийн цооног бүхий


үюлгээний талбайн хувьд нэмэгдэл хайгуулын хугацаа нь дараах нөхилүүдийн аль нэг


нь болох хүртэл хүчим твгөлдөр үргэлжилнэ. Үүнд:


1. тухайн нээлтийг үр ашигтай нээлт гэж тогтоох,


2. тухайн нээлтиЙ! ур ашштай бус нээлт пмк тоггоох,


3. нэмэгдэл хайгуулын xyrauaa нь з>ргаан (6) сараас ИлүүгүЙ байна


5.3. ЮЭДТШОМ ҮНЭЛГЭЭШЙ лжил

а) Хайгуулын цооногт хийсэн туршилтын ажлын явцад дараах хүснэггээр тодорхойлсон


тосны ундарга өгч байвал уг цооногийг нээлтайн цооног гэж үзэж Гэрээлэгч арван


таван (15) хоногийн дотор Засгийн газрын толоолөгчид мэдэгдэнэ.


Засгийн газрып төлөөлөгч нь нээлтийн ц(юног тогтоосон тухай мэдэгдсэн өдрийг


тухайн нээлтийн цооногийг бүрттэсэн вдорт тооцно.

13


 Цооногийн гүн <500 500-1000 1000-2000 >2000


(метр)


Тосны ундарга


(тонн/өдор) 0.5 1.0 3.0 5.0

б) Хэрэн Гэрээлэгч тухайн нээлтэд үнэлгээ өгох нь зуйтэй гэж үзвэл, уг Нээлтийг


бүртгесэн өдрөөс хойш ер (90) хоногийн дотор Гэрээлэгч гус Нээлт нь Үр ашигтай


нээлт мөн эсэхийг тоггоох үнэлгээний хөтөлбер ба төсөв, үнэлгээ хийгдэх талбай


(үнэлгээний талбай)-н зураг, бусад тодорхойлолтыг Монгол Улсыц Засгийн газрын


төлөөлөгчид гаргаж өгно. Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгч үюлгээний


хотөлбөр, төсвийг баталсаны дараа Гэрээлэгч үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлж эхэлнэ.


5.4. УР АШИГТАЙ НЭЭЛТ

а) Үнэлгээний хөтөлбөрийг хэрэгжуүлж дууссан, эсвэл нэг болон түүнээс дээш Нээлтүүд


мь Үр ашигтай нзэлт гэж тогтоогдвол Гэрээлэгч арван таван (15) хоногийн дотор


Засгийн газрын төлоөлогчид мэдэгдэнэ. Засгийн газрын гөлөөлөгч үр ашигтай юэлт


тогтоосон тухай мэдэгдсэн өдрийг тухайн Үр ашиггай нээлтийг бүртгэсэн өдерт


тооцно.


б) Үр ашиггай нээлт нэг бүрийг бүртгэсэн өдроөс хойш нэг зуун наям (180) хоноо*йн

дотор Гэрээлэгч нь Засгийн газрын төлөөлөгчид олборлолтын хөтөлбер, төсөв,


олборлолтын үйл ажиллагаа явуулах талбай (олборлолтын талбай)-н зураг,


олборлолтын талбайн зовшөөрөл авахгай холбогдсон бусад тодорхойлолт, хүсэлтзэ


гаргаж өгнө. Газрын тосны газар олборлолтын хөтөлбер, төсвийг хүлээн авсан өдреөс


хойш гуч (30) хоногийн дотир хянаж, олборлолтын хитолбвр, төсөвт нэмэлт, өөрчлолт


оруулах шаардлагагүй гэж үзвэл ер (90) хоногийн дотор олборлолтьш төлөвлөгөө.


төсвийг баталж, газрын гос олборлох тухай шийдвэр гаргана. Хэрэв олборлолтын


хөтөлбөр, төсөвт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаарллагатай гэж үзвэл ЗасгиЙн газрын


төлөөлөгч олборлолтын хөтөлбөр, төсвийг батлах хугацааг нэг зуун ная (180) хоног


хүртэл сунгах эрхтэй.


в) Гэрээлэгч нь Газрын тос олборлох гухай шийдвэр гарсан өдрөөс хойш ер (90)

хоногнйн дотор Олборлолтын үйл ажиллагааг эхэлнэ


5 5 ҮР АШИПАЙ НЭЭЛТ. ТУРШИЛТ. ОЛБОРДОЛТЫН ХУГАЦАА
а) Үр ашигтай юэлт бүрийг тогтоох хугацаа нь т\ршилтъш олборлолтыг орслиуулаад


) 1урван зуун жар (360) хоног хүртэл байна
б) Үр ашиггай нээлт бүрийн олборлолтын хугацаа нь тухайн үр ашиггай нээ.лтээс


олборлоят явуулахыг эрх бүхмй байгууллагаас зөвшөөрөх тухай шийдвэр гарсан


өдрөөс хойш хорь (20) хүртзл жил байж болно.

5.6 ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР. ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЛБАЙ. ОЛБОРЛОЛТЫН ХвТӨЛЬОГ


БОЛОН ОЛВОРЛОЛТЫН ТАЛБАЙГХЯНАХ

Гэрээлэгч нь нэмэлт мэдээлэл буюу судалгааг үндэслэн үнэлгээний хөтөлбөр,


олборлолтын хотелбөр болон талбайг өөрчлөх тухай шийдвэрээ гаргахаас арван таваи /15/


хоногийн өмнө Монгол Улсын Засгийн газрын толөөлөгчид мэдэгдэж, Монгол Улсын


Засгийн газрын твлөөлө1чөөс бичгээр зовшөөрвл авсны үндсэн дээр тэдгзэрт вврчлөлт


оруулж болно. Гэхдээ 7 дугаар зүйлийн дагуу нэгэнт буцааж өгсөн гэрээт талбайн аль ч


хэсгийг үнэлгээний болон олборлолтын талбайд оруулж болохгүй.


 5 7 ОЛБОРЛОЛТЫН ХУГА1ШГ СУНГАХ

Гэрээлэгч нь боловсруулах үйлдвэр барих, шкнгэн тос, байгалийн хий гзэвэрлэх


хоатой тавих зэрэг үйлдвэрлэлийн дэд бүтэс штоэр барьж байгуулах тохмолдадд орд


ашиглах xyrauaar Засгайн газрын твлеелегч чоср удаа тус бүр таван (5) жилээс нлуүгүй


хугацаагаар сунгаж болно Гэрээлэгч нь олборлолтын хутацаа дуусахаас жараас (60)


доошгүй хоногийн емно олборлолтын хупщмг сунгах саналаа Засгийн гирын


төлеөлөгчид бичгээр өгне


ЗУТГААДУГААР ЗҮЙЛ. ХАЙГУУЛЫН АЖИЛ


61. ГГ1ШЖ2Х АЖИЛ ҮГРЖ


а) Гэрталэш hw гэрээ хүмин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш нэг зуун хорь (120) хоносмйн


дотор Гэрээний Хавср&лт “В"-д лаагдсан хайгуулын үйл ажиллагаа пуудж эхэлю


Хайгуулин хугацаанд эаавхл хийх жжмл үургийг бислүүяж. (Хавсралт В)-д


төлвв/юсөнуөс багагүй хэмжзэний монгө зарцуулсан байна. Гэрээлэгч энэхүү үүргээ


бүрэн биелүүлэхүй бол гүйцэтгюгүй ажндд ногдох зарцуулагдаагүй хөрөншйг тухайн


гэрээт жил дууссанаас хойш гуч (30) хоногийн дотор ПТ-т төлнө


) б) Тухайи жил Гзрээлэгч мавал гүйцэттэх ажил үүргээс клүү ажил. үүрэг гүйцэтгэж.


төлоялөснөос млүү' мрдал гаргасаи тохиоддолд дараа жклийн гүйцэтгзх ажил. зармдд


шилжүүлэн гооиож болно


6 2 ӨРӨМДӨХ-АРГҮШ


Гзрээлэгч нь 6.1-д заасан ажил үүрэг. хайгуулым иооног ервчдех ажиллагааг опон


улсын газрын госны аж үйлдвэрг хэвшсэн нийглэг дэвшмлггм аргачлалын дагуу


гүйиэтгэнэ. Дараах тохиолдолд хайгуулын иооногийн орөмдлөгийг дууссанд тооиож.


зардпыг өртөг нехөх зардалд оруулна Үүнд


а) өрөмдөх гүнд болон эсхүл зорилтот давхаргад хүрсэн.


б) нээлтийн цооног болсон,


в) өром нь суурь чулуулагт хүрсэн,


г) ором нь үл нэвтрэх биет, геалопйн хэт халуун градиентэд хүрсэн.


61 хайгүулыи шлын КӨТОЛЩ БА ЮСӨВ


. Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдроос хойш жар (60) хоногмйн догор. цаашид прээт


жил эхлэхээс срээс (90) доошгүЙ хоногийн емнө Гэрээлэгч нь тухайн гэрзтг жнлд


гүйцэттэх хайгуулын ажльж хөтөлбор. тосвийг юр төрөл бүрээр нарийвчлаи боловсруулж.


Монгол Улсын Засгийн газрын телоөлогчвөр батлуулна Мөн өммөх жмлд хийсэн ажлын


тайланг танилцуулж, ПТ-т вгне.


Тухайн гэрээт жмл эхлэхэх гучаас (30) доошгүй хоногийн омж* Гэрэзлэгч, Монгол


Улсьж Засгийн галрын төлөөлөгч хамтраи хайгуулын ажлын хотелбер, төсвмйг хянан


хэлэлцэж, Монгол Улсын Засгийн гхтрын телеелөгч батална Гэртглэгч нъ эюхүү ажлын


хөтолбөр. төсвийг өерчлех зайлшгүй шаардлага гарсан тохнолдодд өөрийн саналыг


Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчид нэн даруй гаргаж вгнв. Монгол Улсын


Засгийн I азрын төлоологч саналыг авскаас хойш ажлын арван тжвам (15) едрийн дотор


Гзрээлэгч-пй ууллаж, өөрчлөлтийг хянан хэлэлцэж батална. Хэрэв тухайн жклийн


батлагдсан төсөвт ажлаас илүү ажил хийгдэх бол хмйгдэх ажлым хэмжээ. зардяым


■өсвийн хэмжэзг ПТ -аар батлуулсанаар өртөг нохөгдөх зарддлд тусгхна
S'


0


 ДОЛДУГААР ЗҮЙЛ. ТАЛБАЙ БУЦААЖ ӨГӨХ

7.1. 1ЭРЭЭ £СООР_ТАЛБАЙ БУ11ААЖ ӨГӨХ


Гэрээлэгч нь:


а) Хайгуулын ажлын хугацааны эхний үс шат дууссанаас хойш гуч (30) хоногийн дотор


гэрээт талбайн хорин тав (25)-аас тавин (50) хувийг буцаан өгч болно.


б) Хайгуулын ажлын хугацааны хойр лахь үе шат дууссанаас хойш гуч (30) хоногийн


дотор гэрээт талбайн үлдсэн хэсгийн хорь (20) -оос гучин (30) хувийг буиаан өгч


болно.


в) Хайгуулын нийт хугацаа дуусахад үнэлгээний болон олборлолтын талбайнаас бусад


бүх талбайг буиааж өгно. Гэрээлэгч нь анхдагч гэрээт талбайг бүхэлд нь болон аль ч


хэсгийг буцааж өгөхийн өмнө түүний гадаргуугийн унаган төрхийг анх байсам


байдалд нь сэргээх apia хэмжээ авсан байна.


г) Олборлолтын талбайг буцааж өгөхийн өмнө бүх цооногуудыг хааж бкгүүмжилж,


олборлох, хадгалах, боловсруулах, дамжуулах бүх тоног төхөөрөмжүүдийг талбайгаас


зайлуулж, талбайг хог хаягдлаас цэвэрлэн, хөрс, усны бохирдлыг арилгаж. талбайн


гадаргуугийн унаган төрхийг сэргээсэн байна.


д) Энэхүү зүйлийн "в” V’ заалтыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах зардлыг Гэрзэлэгч


хариуцна.

72 ӨӨРИЙН ХҮСЭЛТЭЭР ТЛЛБАЙ БУЦААЖ ОГОХ


а) Гэрээлэгч энэхүү Гэрээний хавсралт “B’'-д заасам ажил үүргээ гүйютпхэн


тохиолдолд талбайг бүхэлд нь эсхүл тодорхой хэсгийг өөрийн хүсэлтээр буцааж өгч


болно. Ийнхүү сайн дураараа буцааж өгсөн хэсгүүдийг 7.1-д дурьдсан гэрээ бсоор


буиааж огсөн талбайд оруулан тооцно


б) Гэрээлэгч нь энэхүү гэрээний хавсралт “В”-д заасан заавал гүйцлтгэх ажил үүргээ


гүйцэтгээгүй талбайгаа сайн дураараа буцааж өгөх тохмолэолд гүйцэтгюгүй ажилд


ногдох мөнгийг тухайн талбайг буцааж өгөхөөс гучаас (30) лоошгүй хоногийн өыно


ПТ-т төлнө.

7.3 ҮН: U11M. ЭНИЙТАЛБАЙ

Гэрээлэгч үнэлгээний хөтөлбөрийг хэрэгжуүлсэн боловч үр ашиггай нззлт


тогтоогдоогүй тохиолдолд уг үнэлгээний талбайг буцааж өгнө. Үнэлгээний хөтөлбөрийн


дагуу заавал гүйцэтгэх ажкл үүргээ гүйцэтгээгүй байгаа үнэлгээний галбайг сайн дураараа


буцааж өгөх тохиолдолд гүйцэтгээгүй ажилд ногдох мөнгийг тухайн үнэлгээний талбайг


буцааж өгөхөес гучаас (30) доошгүй хоногийн өмно ПТ-т төлно.


 НАЙМДУГААР зүйл. роялти ба бүтээгдэхүүн хуваалт

811 РОЯЛТИ

1. Гэрээлэгч борлуулалт хийсэн тухай бурт Гэоээт тосноос тоомож Роялти төлио. Роялги


нь нийг олборлосон гэрээт түүхий тосны /вьтай тэнцүү ба


роялтийг бллэн мөнгөөр буюу эсвэл бугеэгдэхүүнээр /тосоор/ телж болно.


2. Роялтид толох төлбөрий! 8.4 дүгээр 1үйлд заасны дагуу тооцож, борлуулалт хнйсэн


тухай бүр төлно. Монгол Улсын Засгийн газрын төлөологч эю Ta.iaap өор журам


тогтоож болох ба энэ тухайгаа Гэрээлэгчид гуч (30) хонсм ийн омнө бичгээр мэдэгсмг*

8.2 Ч ТОС БОРЛУУЛАХ

а) Роялги болон Монгол Улсын ЗасгиЙн газарл могдох гэрлэт түүхий тосыг хэмжнлт


хийсэн цэ1ээс тооцох бөгөөд түүхий тосыг борлуулах асуудлыг Талууд харилцан


тохиролцож, Прээ байгуулсны ундсэн дээр шийдвэрлэнэ. Түүхий тосны үшлтг


худалдан авагчгай хийсэн түүхий тос борлуулах гэрт>нд тохирсон уиээр тооцно


б) Монгол Улсын Засгийн газар нь өөрт ногдох тосыг мөнгөөр авах тохиолдодд

борлуулсан түүхнй тосноос, тосоор авах тохиолдолд олборлож, хуримтлууясан


тосноос тооиох ба лнэ тухайгаа хуанлийн улирал эхлэхэх гуч (ЗО)-ляг лпотгүЯ


хоногийн өмнө I эрээлэгчид бичгээр мздэгдэнэ.


8.3 БҮТЭЖЮШН ХУВААЛТ
а) Хуанлийн cap бүртш гзрээт түүхий тосноос роялтч болои өртөгт тосыг хасаад үядэх


хэмжээ (Хуваах iuc)-r Монгол Улсын Засгийн газар болон Гэрээлэгчийн хооронд


доорх хувиар хуваарилна. Үүнд:


1. Хэрвээ тухяйн хуанлийн сард олбирлисон гэрээт түүхий тосны өдрийи дунда*


олборлолтыи хэмжээ нь 5000 баррсльтэй тэнцүү буюу түүнээс бага байвал:


Монгол Улсын Засгийн iaiapr


Гэрлэлэгчид


2. Хэрвээ гухайн хуанлийн сард олборлосон гэрзэт түүхий тосны өдрийн думдаж

олборлолтын хэмвсээ нь 5001 бархльтэй тэнцүү буюу түүиэх кх боловч 10000


баррслээс бага байвал:


Монгол Улсын Засгяйк raiapi


г эртэлэгчяд


) 3. Хэрвээ тухайн хуанлийн сард олборлосон гэрэтт түүхий тосмы едрийн дунда*


олборлолтын хэчжээ нь 10001 баррельгэй тэнцүү буюу түүнээс их боловч 15000


баррелээс бага байвал:


Монгол Улсын Засгнйи iaupi


Г эрэхшчнл
4. Хэрвээ тухайн хуаилийн сард олборлосон гердат гүүхмй тосны өдрийн дундаж


олборлолтын хэмжээ нь 15001 баррельтэй тэниүү буюу түүиээс их боловч 20000


баррслээс бага байвал:


Монгол Улсып Засгиии гамрт


Г эрэллэгчнд

5. Хэрвээ тухайн хуанлийн сара олборлосон гэрул түүхий тосны едрийн думдаж


олборлолтын хэыжээ нь 20001 баррельтэй тэнцүү буюу түүнээс их байвал


 Монгол Улсын 3aci ийн raiapi


Гэрээлэгмид

б) Гэрээлэгчийн нөхөж авах зардлын улдэгдэл мь зардал нохөх талаар гэрээгээр тохирсон


увиас бага байх тохиолдолд ГэрээлэгчиЙн зардлыг нөхөөл үлдсэн тосыг эюхүү


гэрээний 8.3-ын “а”-д тохирсон хувиар Талууд хувааж авна.


в) Гэрээт түүхий тосны өдрийн дундаж хэмжээг тогтоохдоо гухайн сард олборлосон


түүхий тосны нийт хэмжээг тухайн сард олборлолт явуулсан өдрийн тоонд хуваана.


г) Хуваах тосны Монгол Улсын Засгийн газарт ногдох тосны унэлгээг Гэрээний 8.4


дүгээр зүйлд заасны дагуу хийх бөгоод Монгол Улсын Засгийн газарз ногдох тосны


голбврийг борлуулж дууссан өдрөөс койш 30 xohoi ийн дотор ГТГ-т төлөх богоед


эсхүл Монгол Улсын Засгийн газраас зовшөврсөн тохиолдолд өөр хэлбэрээр гүйцэтгэж


болно.


8 4 ПРШ ТОС11Ы тэлпэ


а) Энэхүү Гэрээний 8.1 дүгээр зүйлд заасан, Монгол Улсын Засгийн газарт төлөх роялтн,


8.3-т заасан хуваах тосны үнэлгээг худалдан авагчтай хийсэн түүхий тос борлуулах


гэрээнд тохирсон үнзэр тооцно.


1


б) Роялти болон Монгол Улсын Засгийн газарт ногдох гэрэзт түүхий тосыг Гэрзэлэш


зуучлан борлуулах тохиолдолд түүхий тос борлуулах. тээвэрлэхтэй холбогдсон гэрээ


байгуулахын өмнө Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчид танилцуулж, харилиан


тохиролцсоны үпдсэп дэзр гурвалсан гэрээ байгуулна. Монгол Улеым нутаи


дэвсгэрэзс олборлосон Гэрзэлэгчид нсгдох түүхнй тосны үнийг ижил чанарын түүчий


тосны дэлхийн зах зээлийн борлуулса* өдрийн унзэр тооцно.


в) Гэрээт түүхий тосны үнийн дүн1 Гэрэзлэгмийн армз-лснгф аргачлалаар чөлөсл хөрввх


валютаар борлуулсан үнээр тооино.


8.5 БОРЛУУЛАЛТУН УРШДШСАН TOOUQQ


а) Үр ашигтай нээлт бүрнйн хувьд Гэрэзлэгч нь хуамлийн улирал эхлэхэх гучаас (30)


доошгүй хоногийи дотор олон улсын газрын тосны аж үйлдвэрт хэвшсэн нийтлэг


аргачлалын лагуу Гэрээлэгчийн олборлож борлуулахаар тооцолж буй гүүхий тосны


дээд хэмжээ, зах зээлийн үнэ болон холбогдох бусад хүчин зүйлуүлийн тухай


, урьдчилсан мэдээг Монгол Улсын Засгийн газрын толоологчид хүргүүянэ.


б) Гэрээлэгч тэрхүу' мэдээпд Роялти, түүхий тосны үиэ болон Монгол Улсын Засгнйн


газар. Гэрээлэгчид но[ДОХ Гэрээт түүхий тосны тооцоог багтаасан байна. Гэрээлэгч


урьдчилам толөвлөсон хлмжээний газрын тосыг олборлохыг эрмэлзэнэ. Гэрээлэгч Үр


ашигтай иээлт бүхий хэд хэдэн орд цооногоос олборлох хэмжээг нэптэн тооцож


болно.


8.6 ДУТАЛТ БА ХЭТРШШ


Аль нэг тал нь гэрээт түүхий тосоо зарим үсд бүрэн хэмжээгээр нь авах боломжгүй


Сайж болохьн хүлээн зөвшөөрч байна. (энэ тохиолдолд уг талыг дутуу авагч гэнэ). Ийм


гохиолдолд нөгоө тал нь ашиглалтыг бүрэн хэмжээгээр үргэлжлүүлэн орлогыг өөрийн


галдаа хуваарилж (энэ талыг хэгрүүлэн авагч гэнэ) болно.


 Гэрялэгч хуваарилалгын зөв гжовэрийг тогтоохын тулд дутуу авагчийн нөхөн


авах түүхий тосны хэмжээг тооцон бүргэнэ. Хупаарилалтын зөв тэнивэрийг тогтоохын


тулд дутуу авагч талд ногдох түүхий тосыг нохөж өгне Гэхдээ энэ хуваарилалтыг


үйлдвэрлэл, борлуулалтын хэвийн үйл ажиллагаамд саад учрууламүй байх нөхилөөр


хийж гүйцэпэнэ.


ЕСДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ХИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТУХАЙ


Хэрэв үр ашигтай болох нь тоггоогдсон дливаа нээлтээс хий олборлох /түүхий

тосны хамт буюу ямарваа нэг оөр хэлбэрээр/ бололиоотой бол уг хийг олборлож,


борлуулах талаар Гэрээлэгч ПТ-таЙ харилцан тохиролцож, шинээр Бүтээгдэхүүн хуваах


гэрээ байгуулах давуу эрх эдэлнэ.


АРАВДУГААР ЗҮЙЛ. УРАМШУУЛАЛ, ШНМТГЭЛ БОЛОН БУСАД ТӨЛБӨРҮҮД

10.1 УРАМШУУЛАЛ


а) I эрээнд гарын үсэг зурсны урамшуулал: I эрээ Монгол Улсын Засгийн газраар


батлагдсям өс хойш жар /60/ хоногийн дотор Гэрэзлэгч ГТГ-т


) төлнө.


б) Олборлолт эхэлсний урамшуулал: Г-^тп олбоололт тохиолдодд


олборлолт эхэлсний урамшуулгн ам.далдарыг


Олборлолтын үйл ажиллагаа эхэлсэв өдрөөс хойш гуч (30) хоногмйн дотор ГТГ-т


төлнө

в) Гэрээлэгн Монгал Улсын Засшйм газарл олборлолтын урамшууллыг дараах


тохиолдол бүрт 1 /нэг/ удаа төлнө:


I. Тухайн хуанлийн сарл едөрт олборлох Гэрэзт түүхий тосны дундаж хэмжээ


5001 баррелиас илүү гармагп вм доллар,


2 Тухайн хуанлийн сард өдөр! олборлох Гэрэтт гуүхий тосмы дундаж хэмжээ


10001 баррелиас илүү гармагц


доллар;


3. Тухайн хуанлийн сарл өдөрт олбоолох Гэгшт гүүхий тосны дүндаж хэмжээ


15001 баррслиас нлүү гармагц


) 4. Тухайн хуанлийн сард олорт олборлох Гэрзэт TwxMfl тосны дундаж хэмжээ

20001 баррслиас нлүү гармагц


доллар;


Ю.2 СУРГАЛТЫН УРАМШУУЛАЛ


а) Гэрээлэ1Ч гэрээ хүмин төгөлдер болсноос хойш жил бүр Гэрээт жилийн эхнэх гуч


(30) хоиогийн дотор сургалтын урамшууллыг ГГГ-т төлнө. Үүнд:


1/ I дэх жил


2/ 2 дахь жил


3/ 3 дахь жил


4/ 4 дэх жил


5/ 5 дахь жил


19


 10.3 ТЛЛБЛЙН дэнчин

а) Гэрээлэгч Монгол Улсын Газрын тосны тухай хууль, түүнийг хэрэгжүүтэх журмын


дагуу Гэрээт талбайн хэмжээгээр дэнчин жил бүр Засгийн газарт төлнө.


i. Хайгуулын ажлын эхний үе шатанд Гэрээт


талбайн нэг хавтгай дөрвелжин километрт


ногдох (Олборлолтын талбайг оруулахгүй)


ii. Хайгуулыв ажльш хоёр дахь үс шатаяд Гэрээт


талбайн нэг хавтгай лөрвөлжин килоуетрт


ногдох (Олборлолтын талбайг оруулахгүй)


iii. Хайгуулын ажлын гурав дахь үе шатгнд Гэрэтг


талбайн нэг хавтгай дөрввлжин киломстрт


(Олборлолтьш талбайг оруулахгүй)


iv. Эрэл, хайгуулын ажлын хугацааг


Засгийн 1азрын шийдвэрээр сунгасан


хяйгуульш хугацаанд гэрээт талбайн


нэг хавтгай дөрвөлжин кнлометрт ногдох


(Олборлолтьш талбайг оруулахгүй)

v. Олборлолтым талбайн юг хавтгай


дөрвөлжин километр талбайд ногдох


G) Гэрээлэгч нь талбайн дэнчинг Гэрээ хүчин төгвлдөр болсон одроөс хойш жар /60/


хоногийн дотор, дараагийн гэрээт жилүүдийн талбайн яэнчинг тухайм гэрэтт жнл


эхэлснээс хойш гуч (30) хоногийн дотор тус тус төлөх бөгөөд Монгол Улсын Засгийн


газрын тааөөлөгч нь Гэрээлэгчид төлбөр хийгдсэнийг нотлох баримт гартажөгнө


10.4 ЗАХИРГААНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ШИШГЭЛ


Гэрээлэгч нь Монгол Улсын Засгийн газарт газрын тосны тухай хууль, түүнийг


хэрэгжүүлэх журмын дагуу захиргааны уйлчилгээний шимтгэл төлнө Экэхүү шимтгэлд


гэрээт талбай авах захиалга, хайгуулын хугацааг сунгжх. олборлолтын талбай авах


) захиалга, олборлолтын талбайн хэмжээг еорчлох, олборлолтын хугацааг сунгах, газрын


тостой холбогдсон үйл ажиллагааны аливаа эрх үүргийг шилжүүлэхэд төлөх телбөрүүд


орно.


Гэрээлэгч нь дор дурдсан захиргааны шимттэл толно Үүнд:

а) Гэрээт талбай авах захиалга


б) Хайгуулын хугацааг сунгах

в) Монгол Улсьш Засгийн газрын шийдвзрэзр


хайгуулын хугацааг сунгах


г) Олборлолтын талбай авах захиалга
»


 д) Олборлолтын талбайн хэмжээг оорчлвхөл

е) Олборлолтын хугацааг сунгах

С) Газрын тостой холбогдсон үйл


ажиллагааны аливаа эрх, уүргийг шнлжүүлэх

10.5 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨХӨН СЭР, BJLVI

Гэрээлэгч нь байгаль орчныг нохои сэргээх ажилл жил бүр


ам доллараас доошгүй хөренгө, мөнго зарцуулнл.

АРВАЫ НЭГДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. хэмжилт

11.1 БҮЮЭГДЭХҮҮН ХУВААХ ХЭМЖИЛТ


а) Гэрээнд оролцогч талуудын хооромд хуваах Гэрээт түухий тосны хэмжээг

тодорхойлох зорилгоор хэмжилтийг (Бүтээгдэхүүн хуваах хэмжилт) олон улсын


газрын тосны үйлдвэрлэлд хэвшсэн нийтлэг аргачлал, зарчмыг ундэслэн гуйцэттэиэ.


Гэхдээ дээрхээс бусад (үүнд ганцаарчилеан цооногийн олборлолгын хэмжээг тогтоох


хэмжилт орно) зорилгоор өөр төрлийн хэмжилт хийгдэж болохыг харилцан


тохиролцов.


б) Энэхүү хэмжих хэрэгсэл, хэмжилтийн аргачлал нь Монгол Улсын эрх бүхий


байгууллагаар батапгаажсан байна.


в) Энэхүү Гэрээнд заасны дагуу бүгээгдэхүүн хуваах хэмжилтийг Хэмжилт хийх иэг


дээр хийнэ.


г) Талууд энэхүү 11 дүгээр зүйлд заасны дагуу бутээгдэхүүн хуваах хэмжилт хийгдэхээс


өмнө гүүхий тосыг авч ашиглах эрхгүй болохыг харилцан хүлээн зөвшөөрөв.


П.2 ХЭШШШ. ЗАЛРУУЛАХ
а) Хэрэв Гэрээлэгч нь Бүтээгдэхүүн хуваах хэмжилгийн аль нэг багаж хэрэгсэлд


тохируулга хийх, засварлах хвэл солихыг хүсвэл Монгол Улсын Засгийн газрын


төлөөлөгч, эрх бүхий байгуулагад мэдэгдэж хянуулна.


б) Монгол Улсын Засгийн газрын төлеөлегч нь бүтогяэхүүи хуваах аливаа хэмжшгтийг


ямар ч үед ажиглах, үнэн зввнйг тодорхойлох эорилгоор шалгалт хийх эрхтэй Хэрэв


шалгалтаар хэмжилт нь олон улсын газрын тосны аж үйлдвэрт хэвшсэн нийтдэг


аргачлал болон стандартад нийцэхгүй болох нь клэрвэл Монгол Улсын Засгийн газрын


төлөөлөгч түүнийг залруулах арга хэмжээ авахыг Гэрлэлэгчлэс шаардана Хэрэе


Гэрээлэгч нь энэ шаардлагыг хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор залруумх


арга хэмжээ авч эхлээгүй, эхэлсэн ч яви нь удаашралтай байвал Монгол Улсын


Засгийн газрын талеелвгч олборлолтыг югсоож. зрх бүхий хондлөнгийн гүйцэтгэгчээр


хэмжилтайг хийлгэж зардлыг Гэрээлэгчээр төлүүлнэ.


в) Гэрээлэгч хэмжилгийи алдаагай байх үсийн олборло.ттын үкэн бодит хэмжээг тогтоож


өмнөх хэмжшпийг залруулах бүхий л арга хэмжээ авна. Гэрээлэгч нь гүйшттэсэн


залруулгын ажлын тухай тайланг ГТГ-т хүргүүлж батлуулна. Хэрвээ хэмжилтийн


алдаа анх гарсан хугацааг тоггоох болсмжгүй бол урьд хиж дсэн шалгалтъж өдөр ба


алдааг илрүүлсэн өдрийн хоорондох хугацааны дундах үсийг алштшй хэмжнят


эхэлсэн цагаар тооино.


 11.3 ХЭМЖИЛ1ИЙН БҮРТГЭЛ

Гэрээлэгч олборлосон гэрээт түүхий тос болон бүгхмдэхуүн хуввах хэмжитткйн


бүрттэлийн нэг хувийг хэчжк-тт хийсэн тухай бүр ГТГ-т ируүлнэ Эдгюр баримтуудыг


таван (5) жилийн хугацаанд хадгалах бегеед Монгол Улсын Засгайн газрын төлөөлвгч нк


эдгээр бүртгэлтэй танилцах эрхтлй, Глрплэгч нь таиилцах боломжийг хангвх үүрэтй

АРВАН ХОЁРДУГААР ЗҮЙЛ. ТЕХНИКИПН МЭДЭЭЛЭЛ


12.1 ТЕХНИКИЙН МЭЛЭЭЛЛИЙ1 ө.ччлөх

Монгол Улсын Засгийн газрым төлоолөгч нь Гэрээлэпшйм изрын тосны үйл


ажиллагааны хөтөлбөр. төсев, суяалгаани үр дүнд цуглуулсан геологм, геофмзик.


пстрофизик, геохими, гкдрогсодогм. цоомогмйн хаатгыи тайлан болои бусад бух эх


ыэдээлэл, эдгээрийг боловсруулж тайлал хийж дүгнэсэн үр дүнгнйн тайлам, геолпм, бвйр


зүйн мэдээлэл, зураг зэрэг мэлээллийн бүх зх хувийг өмчилнв. Хо€р твл гаэрын тосиы үйл


ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг нөгөө талаасаа бичгээр зөвшоорол авалгүйпэр


гуравдагч талд шилжүүлэхийг хормглоно.


12-2 № ЛЖИЛЛАГМНЫ ЕГУНХИЙ ЕҮРТПЛ

Гэрээлэгч газрыи тосны хайгуул, олборлолт, борлуулалт. ашиглалт, болоесруулах


болон бусад үйл ажиллагааны тухай бурттэлийг ПТ-тай тохиролисои загварын дагуу


хөтөлнө Эдгээр бүртгэлийг англи хэл дээр хотөлнө Гэрээяэгч нь экэхүү бүртгзл.


тайлаигийи хуоийг гүйцэтгэсэп одор. cap, улирол. жклд нь Засгийн газрмм


гаргаж егнө.

12.3 ГЕОФЮИКИЙН ЮЛШ2Л

Гэрээлэгч нь геофизмкийн анхдагч мэдээллийг Монгол Улсын Засгнйн гвзрын


толөөлөгчоос баталсам Дүрмийн дагуу нэгхувийг Засгийн гвзрын төлөөлегчид өгнө

12.4 ХЛЙГҮУЛ,_Ц&РОФЮНК_ЛАБОРАТОРИШ СҮДЛЛГЛА ШШ
Гэрзэлэгч энэхүү мэдээллийг олсн улсын газрын тосны үйлдвэрлэлд хэвшсэн


нийтлэг аргачлал. зарчмыг үндхлэн бо/овсруулж, үр дүнгийн тайлал хийсэн твйлан.


ыэдээллийг цахим, мөн иаасан хэлбзрээр Моигол Улсын Засшйн газрын тедөөлогчид


) ирүүлнэ Гэрзэлэгч нь петрофизик, лабораторнйн туршилт, ишнжмлгэт хкАх эормвгоор


чөмөг чулуу /тавь хүртэл хувь/, шлам /тавв хүртэл хувь/, чулуулаг болон газрын тосны


сорьи дээжийг Монгол Улсын Засгийн гжзрын төлөөлөгчөос эөвшоөрол авсны үндсэн дээр


Монгол Улсын хилэтр гаргаж болно. Монгол Улсын Засгнйи газрым төлеелегч эдгээр


дээжийг буиааж авах хусэлтээ түүннйг rapiаснаас хойш нэг (1) жилийн дотор мрүүлэхгү*


бол Гэрээлэгч нь уг сорьи, дээжкйг өер»йн үгэмжээр захирая эвриуулнв Гзрэалэгч нь


цооноп хийсэн туршшгт үйлчилгээний ажил, туршилтъж олборло.ттын твйлан. шдпллийг


гуч (30) хоногийн дотор ируүлнт

12.5 БОЛОВСРУУЛСЛЯ НЭЛЭЭЛЖ ГЛЗРЫН ТОС ТУХЛЙ ТЛЙЛЛИГУУ2


Гэрээлэгч нь газрын тосны хайгуулын боловсруулсан мэлээлэл болон нооиийн

тооиоо, үнэлгээний тайлаигуудыг Монгол Улсым Засгийн газрын твлвелегчид түүимй


баталсан дүрмийн дагуу ирүүлж байна.


d*
 Гэрэзлзгч нь олборлолтъж үйл ажиллагаа явуулж буй цооиог бүрээс олборлосон


тос, хийн ХЭМЖУ) болон цооногийн монгажийн еөрчлелтийг үзүүлсэн бүртгэлийг хөтлөх


ба холбогдох мэдээлэл, тайланг Монгол Улсын Засгийн газрын толоөлогчийн баталсан


дүрмэнд заасны дагуу Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчид ирүүлнэ


Хи^ВгШ4ЛШИН- ТӨШеРӨМЖ. ЦЛРНДГА ЁАШУУЛа.ЧЖЦВП


МЭЛЭЭЛЭЛ


а) Гэрзэлэгч нь газрын тосны хайгуул, олборлолтын үйл лжиллагаанд эориулаи


нмпортлох автомашин, техиик, тоног төхоорөмжийн зураг төсвя. техиикийм бвримл


бичгийг Монгол Улсад оруулж ирэхийн өмнө ITT-т ирүүлнэ.


б) Барилга, байгууламжийг Монгол Улсин холбогдох хууль. тогтоомжмйн лагуу барьж


байгуулах богеед зураг төслийг баридгын ажил эхлэхяйн өмне. барилгым алоигтай


холбогдсон бусад баримт бичгийг ашиглалтанд хүлээв авахын өмиө ГТТ-т ирүүлнэ.


12.8 ХАМТАРСАН ХОРОО

Газрын тосны олборлолт эхэлмэгц Гэрэзлэгч болон Засгийн газрын телөелөга


>


олборлолт явуулж байгаа бүх агууламжийн ашиглалтын үйл ажиллагаа, мэдэзллийг


судлах, түүнчлэм талуудын хоорондох асуудлыг эохицуулях зорнлгоор хамтарсан хороо


байгуулна


12.9 БУСАй АШИГТ ШЛТМАЛ

Гэрэзлэгч газрын тостой холбогзсон ү*л ажиллагааныхаа явцад бусад вшигг


малтмал илрүүлбэл энэ тухай ГТГ-т арван гав (15 ) хоногийн дотор мэдэгдзнэ Эдгзэр


ашигт малтмал Монгол Улсын торийн өмч байна


12.10 цууцллл


Энэхүү гэрээний 12 дугаар зүйлл дурдсан бүх гайлан мэдээ! мууцалж, ногөө талын

зөвшөөрвлгүй гуравдагч этгеэдэд дамжуулж үл болно Дззр вгүүлсэн нууцлалын талаар


хүлзэх үүрэг нь дараах зүйлд хамаарахгүй Үүнд :


1) аль нэг тал өврийн ажиллагсад. хувь нийлүүлэгчид. зөвлөгчид. зээл олгох


) этгеэдүүд. мөн Туслан гүйцэттэгчид газрым тостой холбогдсон үйл ажкллагжа


явуулах шаардлагын хзмжээнд нуушилыг задлана


2) аль нэг тал нь дагаж мөрдож буй эохих хуулийн хүрээмд. Гэрээлэгчийн харъяа


байгууллагын үнэт цаас бүртгэгдсэн аливаа хөрөнгийн биржийн дүрэм журмын


хүрээид нууцыг задалж болно.


3) Гэрээлэгч нь хөрөнгө оруулж болзои!гүй зтгеэдээ ГТТ-т мэдэгдэмз. Уг ЭТГЭЭД НЬ


мэдтзллийн нууцыг хадгалах баталгаа гаргасан байна

21


 ЛРВАН ГУРАВДУГЛАР ЗҮЙЛ. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ ТООЦООНЫ


мэдээлэл

13.1 НЯГГЛАН БОДОХ БҮРТТЭЛ

Гэрээлэгч нь газрын тосны үйл ажиллагаанд хлчаарах нягтлан бодох буртгзлийг


Монгол улсын Нягглан болох бүрттэлийн тухай хуулк, Хавсралт Г-д заасаи журам, бояон


холбогдох бусад хууль тогтоомжийн дагуу Монгол хэл дпр. шаардлагагай гэж үзаэл


Монгол, Англи хэл дээр давхар хөтөлнө.


13.2 БҮРТГЭЛ ТООиООНЫ ТАЙЛАН

Гэрээлэгч нь бүртгэл тооцооны тайлангаа Монгол Улсын Засгийн газрын

төлөолөгчид энэхүү Гэрээний дагуу бурдүү'лж, хүргүүлж байна Гэрээлэгч Монгодд


төлөөлөгчийн газраа нээсний дараа нйм бүртгэл тооцооны тайлангийн хувийг


төлөөлөгчийн газартаа байлгах бөгөөд Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлегм түүктэй


хүссэн цагтаа танилцана.


13.3 САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ
а) Засгийн газрын төлеөлөгч нь Гэрээлэгчийн газрын тосны үйл ажиллагаанд орууясан


хөрөнгө оруулалт, өртөг нөхөгдөх зардалыг холбогдох хууль, журам, энэхүү гэрээний


дагуу үюн зөв бүртгэж тайлагнасаныг санхүү! ийн тайлан баланс, тайлангийн кэмэлт


тодруулгууд данс, дансны бичилт, бараа материалын бүрттэл ба бараа матеркал.


ваүчср, цалингийн төлбөр, нэхэмжлэх, зэрэг анхан шагны баримтууд, гэрээнд шууд


буюу шууд бусаар хамрагдах аливаа гөрлийн гэрээ. туслан гүйцэтгэх гэрээ зэрэгт


тулгуурлан жил бүр шалгаж баталгаажуулна. Тухайн шалгалтын явцад Гэрээлэгчийн


Монголд болон бусад газар орших ггзрьш тосны үйл ажиллагаатай холбогдох бүх


үйллвэрлэлийн иайр, байгууламж. агуулах болон албан конторт очиж танклиан


холбогдох ажилтануудаар шаардяагатай баримт материал гаргуулан эохих


үндэслэлийн дагуу шалгах эрхтэй.


б) Бүх баримт бичиг нь тэдгээрийн бий болсон цагаас таван (5) жил эсхүл хуульл заасан


журмын дагуу шаардагдах хугацаанд хадгалагдаж. шалгуулахад бэлэн байна


в) Санхүүгийн хяналтгай холбогдон гарах зардлыг Гэрээлэгч хариуцна.
ЛРВАН ДОРОВДҮ1 ЭЧР ЗҮЙЛ. ЗАСГИЙ11 ГАЗРЫН ТУСЛАЛПАА

) 14.1 EPQHXM ТҮОПШШ

Гэрээлэгч нь газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулж. эю гэрээний


зорилгыг бислүүлэхийн тулд Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчөөс дэмжлэг


туслалнаа хүсч болохыг талууд хүлээн зөашөерч байна Монгол Улсын Засгкйн газрын


төлөөлөгч нь Гэрээлэгчээс газрын тостой холбогдсои үйл ажиллагаа явуулахад шаардагдах


бусад эрхээ хэрэгжүүлэхэд эохих дзмжлэг үзүүлнэ. Монгол Улсын Засгийн газрын


төлөөлөгч нь Гэрэзлэгчид туслуулахаар өбрийн гог буюу хэд хэдэн ажилтныг томилон


ажиллуулж болно

14.2 БУСМ ТУСЛАЛОАА

Засгийн газрын төлөөлөгч өөрнйн эрх хэмжээний хүрээнд Гэрээлэгчийн хүсэлтийн


дагуу барилга байгууламж барих, тоног төхөөрөмж суурилуулах, ажиллах хүч бэлтгэх.


тээвэрлэлт хийх, аюулгүй байдлыг хангах, газар ашиглах эөвшөөрөл авахтай холбоотой


асуудлаар дэмжлэг үзүүлнэ. Эдгээр барилга байгууламж, сэлбэг хэрэгсэл, ажиллах хүч


дутагдсан тохиолдолд Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөяөгч нь тэдгээрээр хангах арга


хэмжээ авна. Гэрээлэгчийн хүсэлтийн дагуу Монгол Улсын Засгийм газрын төлөөлөгчөөс


дээрх арга хэмжээтэй холбоотой гарсан зардлуудыг Гэрээлэгч Монгол Улсын Засгийн


газрын төлөөлөгчид нехөж төлох бөгөод уг зардлыг үйл ажиллагааны зардалд оруулна.


Эдгээр нөхөн төлбөрийг тухайн үеийи хаишаар АМУ-ын ам. доллараар гүйютгэнэ.


113 ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙНГАЗРЫГ ДЭМХИХ ГПЛ АЖЦЛЛАЩ


Гэрээлэгч нь ГТГ-аас Гэрээт талбайд ажиллах Төлөөгчийн газрын үйл ажиллагаанд


зориулан Гэрээт жил эхэлснээс хойш гуч 30/ хоногийн дотор ГТГ-


мянга)-н ам.долларыг жил бүр төлно.


14.4 ОРОН.НУТГИЙГДЭМЖИХ Үйл АЖИЛЛАГАА


Гэрээлэгч нь жил бүр Гэрээт ЖИЛ ЭХЭЛСНЭЭС ХОЙШ ГҮЧ /30/ хоногийн дотор орон


нутгийн хөгжлийг дэмжихэд зориулап доошгүй ам долларыг


гэрээт талбайд хамаарах орон нуттийн засаг захиргаанд төлнө.


АРВАН ТАВДУГААР ЗҮЙЛ. ӨМЧИЙГ АШИГЛАХ, ӨМЧЛӨХ, ЭРХ БА ӨМЧ


^ ШИЛЖҮҮЛЭХ


15.1 ТОНРГ ТӨХӨӨРӨМЖБА БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ


Гэрээлэгчийн газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаанд зориулан Монгол Уясын


нугаг дэвсгэрт оруулж ирсэн өртөг нь нехөгдсвн тоиог тохооромж, барьж байгуулсан


барилга байгууламж, материал түүхий эд нь Гэрээний хугацаа дууссаны дараа кэмэгдэл


төлбөргүйгээр Монгол Улсьш өмч болно.


Үүнд Гэрээлэгчкйн түрээсээр авч гшиглаж буй тоног төхөөрөмж. багаж хэрэгсэл


бусад эд хөрөнгө хамаарахгүй болно.

Энэхүү Гэрээний 8 зүйлийн дагуу Гэрээлэгчийн хуваарьт түүхмй тос хэмжилт


хийсэн цэг дээр Гэрээлэгчийн мэдэлд шилжинэ.


15.3 эрхшлжгүлэх

Гэрээлэгч нь трын тостой холбо!дсон үйл ажиллагаанд оролцох эрх, уүргээ


Момгол Улсын Засгийн газрын шийдвэрээр бусдад шилжүүлж болно.


АРВАН ЗУРГААДУГААР ЗҮЙЛ. ТАТВАР, ХУРААМЖ БОЛОН ТӨЛБӨР


Гэрээлэгчийн газрын тосны үйл ажиллагаа явуулахтаи холбогдсон татвар, хураамж,

толбөр нь Монгол Улсын хэмжээнд хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль. эрх зүйн акт


болон цаашид батлагдан гарах хууль, эрх зүйн актуудын дагуу эохицуулагдана. Гэрээлэгч


нь Монгол Улсын аливаа хуульд болон энэхүү герээнд заагаагүй төлбөр, хураамжийг


толөхгүЙ./1


 APBAIIДОЛДУГААР ЗҮЙЛ. ВАЛЮТ СОЛИЛЦООНЫ ЭРХ

17.1 гмш мяют

Гадаад валютыг худалдах буюу худалдан авахад Монгол Банкнаас тогтоосон


тухайн өдрийн албан хяишаар тоошю.


17.2 ГЛДАЛДЫН БАНКИНПАХЬ J1AHC

Гэрээлэгч Монгол Улсад болон хилийн чанадад гадаадын банкуудад алкваа


валютын данс нээх. гүйлгээ хийх, мөжөн лөрөнгийг гадаадад гаргах ба челөөтэй ашигдах,


хадгалах бүрэн эрхтэй болно.

17.3 Вл оодихщ

Гэрээлэгч нь валют солнх дараах эрхийг эдэлнэ. Үунд:


а) Газрын тостой холбогдсон уйл ажиллагааид шаарзагдах бухий л хөрөнгийг чөлөөтэй

хөрвөх валютаар гаргаж, эдгээр аалютыг 17.1-д заасан ханшаар Монгол Улсын


арилжааны банкаар дамжуулан тогрөгөөр солих;


б) Хилийн чанадад мөнгөн хөрөкгөтэй бамж, уүнийг чөлөөтэй зарцуулах;


в) Өөрт ногдох гэрээт түүхий тосыг экспортлох, худалдах буюу солнх замаар хмлиЯн


чанадад олсон бух орлогоо гадаадад байагах, чөлөөтэй зарцуулах.


г) Өорт ногдох гэрээт түүхий тосыг худатдах, солих, экспортлох замаар Монгол Улсад


олсон бух орлогоо гадаадад гаргах буюу чөлөөтэй зарцуулах;


д) Энэ гэрээний дагуу Монгол Улсад телөх төлбөр, мөн газрын тостой холбогдсон үйл


ажиллагаанд шаардагдах бусад төлбөрийг гүйцэтгэхийн тулд Гэрээлэгчийн сонгож


авсан Монгол Улсын банкинд данстай байх.


17.4 ГЭРЭЭНИЙ ДАГУУ ГҮЙПЭТГЗХ ТӨЛБӨР

Глрэзллгч тал энэ гэрээний дагуу гүйцэтгэх төлборийг АНУ-ын доллараар хийнэ.
APBAII НАЙМДУГААР ЗУЙЛ. МОНГОЛ УЛСЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧ , ЭД


МАТЕРИАЛ ЬА АЖИЛЛАГСАД


18.1 МОШУЛЫН ТУСЛАНГҮЙЮТГЭГЧ. ЭЛ МАТЕРИАЛ
)


Гэрээлэгч ба түүний туслам гүйцэттэгчид ны


а) Монгол Улсын ирпн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын санал болгож буй үю,


мэргэжлийн чадвар болон чанар нь Гэрээлэгчийн шаардлагыг хангаж байгаа мохцөлд


юуны өмно монголын Туслан гуйцэтгэгчийг сонгох ба Туслан гүйцэтгэгчтэй Гэрзэ


байгуулахын өмнө Монгол Улсын Засгийн газрын телөөлегчил ганнлцуулж.


тохиролцоно


б) Монгол Улсад уйлдвэрлэсэн материал, тоног тохөоромж, техник хэрэгсэл балон ергөн


хэрэглээний барааны унэ, чанар, тэдгээрийг нийлуүлэх хугацаа нь гадаадаас авч болох


матсриал, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл, өргон хэрэглээний бараатай жишиж


болох нөхиөлд Монголд үйлдвэрлэсэн зүйлийг сонгоно


 в) Ажиллагсяыт сонгон шалгаруүлахддл юуны өмне эохих бсны мэргежидпй


монголын иргэдийг сонгож авахыг эрмллгжэ Монгол Уясьш Засгмйн газраас


тогтоосон хувь хэмжээнд багтаан эрх бүхий газраас эохмх эөвшөөрөл авсны үндон


дээр Гэрэхпэгч нь нарийн чэргэжли^н ажлыи байр, чуш албан тушаадд гшиын


ажидлагсдыг ажиллуулах эрхтэй Гэрамэп нь Монгоя Уясын Туслаи гүйцтпэгчийг


сонгох, Монголд үйлдвэрлэсэн бареа, материал худалдан авах. Монгол Ужын


ажиллагсдыг авч ажиллуулахын тудд Засгийн гжзрын талеелөгчөөс дэмжлэг тусдащаа


үзүүлэхийг хүсч болох ба энэ зүйяийн дагуу Гэрэиогчийн хүлээх үүрэг, нехошйг


Засгийн газрын төлөөлегчеөс Гэрзэлэгчид уркдчилан мэдэгдсэн байхыг хүхгш


зөвшөөрөв. Гэрээлэгч нь гэрээний дагуу үүрэгг ажлаа гүйцуггэж 1шд үйлдвэрлэлийн


ослоор хөдөлмөрийн чадвараа түр буюу бүрмөсөн алдсаи тохиолдолд ажи.гигсдад


хөдөлмерийн чадвар алдсаны тэтгэмжийг Монгол Улсын хууль тогтоомжмйн дагуу


төлнө.


г) Ажиллах хүчний талаарх бүхий л асуудлыг Ажиллах хүч гадаадад гаргах, талдадаас


ажиллах хүч, мэргэжиягэн авах тухай Монгол Улсын хуулийн дагуу шийдвэрлэт


д) Гэрээлэгч нь Моигол Улсын газрын тосны мэргэжилтэй боловсон хүчинг


ажиллуулахдаа Гэрээлэгчийн гадаадаас авч ажиллуулж буй ижил мэрпжид,


боловсрол, ур чадваргай галаадын мэрпжилтэн боловсон хүчний цалингийн дунджаас


доошгүйгор цалинжуулна.


с) Гэрээлэгч нь верийн зардалаар Монгол Улсыи иргэднйг сургах. дадлша хийлгэх замаар


газрын тосны аж үйлдвэрг.йн бүх шатны боловсон хүчин бэлттохийг эрхэнлэнэ


APBAII ЕСДҮГЭЭР ЗУЙЛ. ОНЦ БАЙДАЛ
19.1 ГЛЗРЫН 1 аша Й ХОЛШЖОН ҮЙЛ АЖИЛЛАГЛАНЛ ГАРЧБОЛОХ OHU


БЛЙДАЛ

Онц байлал тохиолдоход Гэрээлэгч шаардлагатай гэж үзсэн бүх арга хэчжээг авах


ба энэ тухай Засгийн галрын толоулөгчид н>н даруй мэдэгдэнэ.а) Монгол Улсын нийз иутаг дэвсгэрт буюу түүмий ирим хэсэгт онц байдал мрдасам


Iохиолдолд Монгол Улсын Засгийн газар нь I эрээт талбайгаас олборлох Гэрээлэгчмйн


хуваарьт тосыг нехөн төлөх нөхцөлтэйгээр бүхлээр hw буюу хэсэгчлэн дайчлан авч


болох бөгөөд олборлолтыг дээд хэмжээнд хүртэл нэмэгдүүлэхийг Гэрэзлэгчэх


шаардаж болно. Талууд олборло.тгын дтэд хэчжээг харклцан тохиролцсоны үндсэн


дээр тоггооно.

> б) Газрын тосыг ийнхүү дайчлал авах гухай асуудлаар саналаа илэрхийлэх боломжийг


Гэрээлэгчид олгоно


■) Газрын тосны неөц буюу түүнтэй холбосдох аяиваа байгууламжийг дзйчлам ааах

шийдвэр нь Монтол Улсын хуулийн дагуу Гэрээлэгчкд эохнх есоор мэдэгасэниР


уидсэн дээр явагдах ба они байдлыг эогсоох хүрпл хугаиаанд хүчин төгөлдөр байна


ХОРЬДУГААРЗҮЙЛ.ДАВАГДЛШГҮЙ ХҮ'ЧИН ЗҮЙЛ

20.1 Давагдашгүй хүчин зүйл гэж rou халдварт өвчний тархалт, дайн, үймээн, сачуун,


бослого хөдөлгөвн, ажил хаялт, ггл түймэр, үер, хүчтэй салхи, шуурга, гаэар


хөдлөлт болон байгалийн бусад гамшигт үтэгдлийг ойлгоно.
'1

 20.2 Давагдашгуй хүчин зүйлийн улмаас Гэрээлэгч нь ямар нэгэн үүргээ биелуүлээгүй,


гэрээнд заасан ямар нэгэн эрхээ эдэлж чадаагүй бол үйл ажиллагаагаа сэргээж


үргэлжлүүлэх, эхлүүлэхэд шаардагдгх үндэслэлтэй хугацмг нэмж. гэрээнд заасан


болон тухайн Хайгуул, Олборлолтын үе дээр Монгол Улсын Засгийн газрын


зөвшөөрснөөр нэмж тооцож болно.


20.3 Хэрэв нэг буюу түүнээс дээш үр ашигтай нээлтээс олборлож байсан буюу


олборлож болох байсан газрын тосны үйлдвэрлэлийг давагдашгүй хүчин зүйлийн


улмаас зогсоосон, хязгаарласан бол олборлож болох байсан хэмжээнд хургэхийн


тулд шаардагдах хугацааг 5 дугаар зүйлд заасан хугацаан дээр нэмж тооино.


Энэхүү заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор хэрэглэсэн “хэмжээ” гэ сэн ойлголт нь


олборлолтын үйл ажиллагааг зогсоогоогүй тохиолдолд үр ашигтай нээлтийн


хүрээнд өрөмдсөн цооногуудаас олборлолтын төлөвлөгөөний дагуу олон улсын


газрын тосны үйлдвэрлэлд хэвшсэн практикийн дагуу олборлож Оолох байсан


газрын тосны нийт хэмжээг хэлнэ. Гэрээлэгч нь энд заасан олборлох йстой гаэрын


тосны нийт хэмжээний тухай ЗасгиЙн газрын төлөөлөгчид Хуанлийн жил бүрийн


дараа ер (90) хоногийн дотор мэдэгдэж байна.


20.4 Гэрээлэгч нь 20 дугаар зүйлд заасан давагдашгүй хүчин зүйл тохиолдсон едрөөс


эхлэн 30 хоногийн лотор Mohiuji Улсым Засгийн газрын төлөөлөгчид эрх бүхий


байгууллагаар нотлуулсан нотолгоог гаргаж өгнө.


)


ХОРИН НЭГДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ГЭРЭЭГ ЦУЦЛАХ

21.1 Хэрэп энэ гэрээнд гарын үсэг зурсны дараа (нэг зуун ная) 180 хоногийн дотор гэрээ


хүчин төгөлдөр болохгүй бол Гэрээлэгч нь ГТГ-т гэрээг цуцлах тулай мэдэгдэж


болно.


21.2 Хэрэв Гэрээлэгч нь гэрээ хүчин төгөлдор болсон өдрөөс хойш (нэг зуун хорь)120


хоногийн дотор хайгуулын хвтвлберт ажлаа эхлээгуй бол 1 11 нь энэ гзрээг


цуцална.


21.3 Хэрэв Гэрээлэгч э нэ Гэрээг санаатайгаар зөрчсөн, уг зөрчлийг арилгжх галаар

Монгол Улсьш Засгийн газрын төлөөлөгчөөс тогтоосон хугадаакд арилгаагүй буюу


арилгаж эхлээгүй, мөн Гэрээ хэрэгжуүлэх үүдгоэс хөтөлбөрт болон төсввт ажлаа


эхлээгүй бол Монгол Улсьш Засгийн газар өөрийн төлөөлөгчийн саналын дагуу энэ


Гэрээг цуцлах эрхтэй болно.


21.4 Хэрэв Монгол Улсын Засгийн газар 212, 21.3 дугаар зүйлийн дагуу эрхээ

хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэвэл Засгийн газрьш төлөөлөгч Гэрээлэгчмд бичгээр


мэдэгдэл өгнө. Мэдэгдэл өгснөөс хойш 30 хоногийн дсгтор Гэрээлэгч нь дээрх


зөрчлийг арилгаагүй буюу арилгаж эхлээгүй ба зөрчлийг арилгахад нь давагдашп й


хүчин зүйл саад болоогүй, тасалдуулаагүй бол энэ гэрзэг цуцлах шийдвэрийг


Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгч гаргана. Ийм шийдвэрийн эсрх


Гэрээлэгч нь 22 дугаар зуйл дэх арбигрийн тухай заалтыг ашиглах эрхтэй Гэрээг


цуцалсаи тохиолдолд Гэрээлэгч нь тухайн гэрээт жилд хийгээгүй ажлынхаа


төлбөрийг ПТ-т төлнө.


21.5 Гэрээг цуцалсны дараа Гэрээлэгч чь 15.1-д зааснаас бусад газрын гостой


холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахдаа хэрэглэхээр түрээсэлсэн буюу өөрийн бүрэн


эзэмшлийн зөөвөрлөж болох бүх эд хөрөнгоо Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээс


гаргах эрхтэй.
71


216 Гэрэтлэгч нь дараах тохиолдодд знзхүү гэрзэг цуилах эрхтэй 6а энэ тухайгаа


Монгол Улсын Засгийн газрын твлоологчид 90 (ср) хоногийн өмне бичгээр


мэдэгдэнз.


Үүнд:


а) Гэрээт талбайд элийн «сгийн үр ашипай газрын тос кдрпгүй бол.


б) Одборлолтын xyiauaa лууссан бол


ХОРИН ХОКРДУГААР зүйл. маргааныг хянан шийдвэрлэх,


ХҮЛЭЭЛГЭХ XАРИУЦЛАГa


22.1 Гэрээнд оролцогч талуулын хооронд уг гэрэтний заалпай холбоглон гарах


(түүнийг хэрэгжүүлэх. тайлбарлах, хэрллэх. хугацаа дуусах, цуцлах эсжад


сунгах) алиьаа маргаапмг эв зүйгээр шнйлвэрлээгүй бол маргаанмг Монгол


Улсын арбиграар шийдвэрлүүлнэ


22.2 Газрын юсгой холбогдсон үйл ажиллагааны явиал үүссэн эд хоронгийн


маргааныг газрын тосны гухай гэрээнл өөреөр jaai aai үй бол Монгол Улсын


шүүх хууль тогтоомжид заасны дагуу хянан шийдвэрлэнэ


22.3 Энэхүү гэрээний нөхцвлийг өөрчлөх, гэрээг хүчингүй болгох зэрэг гэрээтэй


холбогдох асуудлаар үүссэн маргааныг Талууд хүсвэл НҮБ-ьш Олон Улсын


худаллаамы эрх зүйн комисс (UNCITRAL^hAh дүрмийн дагуу эохицуулаи


ижйдвзрлүүлж болно


22.4 Газрын тосюй холбогдсон уйл ажиллагааг дур мздэн буюу зевшооролгүй


явуулснн бол тухайн этгээдийн газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа


явуулахад хэрэглэсэн tohoi төхөөрөмж, эд хоронгө. олборлосон бүтээгдэхуүн.


орлогыг Монгол Улсын эрх бүхий байгууллага хураан авч улсын ордогод


шнлжүүлнэ Харин уг үйл ажиллагаа нь гэмт хэргийи шинжтэй байвал Монгол


Улсып хуулийн байгууллагаар шиадвэрлүүлнэ.


22.5 Талууд нь энэхүү гэрээ болон Моыол Улсын холбогдох бусад хуулийг эөрчсөн


үйл ажнпдагаа явуулж байгууллага, иргэдзд хохирол учруузсан боя Монгол


Улсьш хуулъ тогтоомжийн дагуу харнуцдага хүлээнэ


22.6 Талууд нь гэрээний үүргийг эөрчсөнеес учирсан хохирлыг гэргшл буюу


Монгол Улсьж хууль тогтоомжил заасны дагуу гш буруутай тал кь нөхөн


телнө.

22.7 Гзрзэлэгч газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны тодорхой хэсгмйг


гүшггттүүлэхээр пзрээгээр туслан гүйцттгзгч сонгосон тохяолдодд тухайн


туслан гүйиэтгэгчийн үкл ажяллагааны улыаас учирсан бүх хохярлыг Моигол


Улсын Засгийн газрын өмнө Гэрээлэгч харнуцна


ХОРИН ГУРАВДУГААР ЗҮЙЛ. МЭДЭГДЭЛ


23 I Гэрээлэгчил бичгээр өгөх мэдэгдэл яь дараах тохиоддолд хүчин төгатдвр байна

Үүшг


a) Тухаин төлөөлөгчийн газарт ажиллжж буй Гэрэзлмчийн талөолөгчид болон


23.3 дугаар зүйлд заасан Гзрэзлэгчийн улирдах төвд факсаар явуулсаи;


b) Тухайя төлөөлөгчийн газарт ажиллаж байгаа Гэрээлэгчнйн телөөлогчкд

хүргүүлж. гүүнийг хүлээн авсам моталгоог авсан бажх. эсвэл тмйж


мэдхдлийг биечлэн хүргэх 6а аль ч тохмолдолд Гэрээлэгчийн телеелегч


буюу түүикй эрх

»


мэдэл бүхий төлеөлөгчдийн нэгнээс нь хүлээн авсан тухай хариу авсан. мөн


мэдэгдлийи хувийг 23.3 дугаар зүйлд заасан Гэрээлэгчийн удирдах тевд


факсаар явуулсан байч


23.2 Гэрээлэпзэс Монгол Улсын Засгийи газрын талөөлөгчид бичпэр ei өх мэдэгдэл нь


дараахь тохиолдолд хүчин төгөлдорбайна Үүид:


Мэдзгдлийг Монгол Улсын Засгийн газрын телөөлөгчид факсаар явуулсан,


Монгол Улсым Засгийн газрын төлөөлөгчийн ажлын газарт хүргүүлж. түүнийг


хүлээж авсан нотолгоог авсан байх, эсвэл тийм мэдээллийг биечлэн хүргэх ба аль ч


тохиолдолд Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгч буюу түүний эрх мэдэл


бүхий төлөөлөгчдийн нэгюэс мэдэгдлийг хүлзэн авсан тухай хариу авсан байх


зэрэг болио.


23.3 Дээрх 23.1 ба 23.2-т заасан мэдэгдлнйг дараах хаягаар нлгээнэ. Үүнд :


а) Монгол Улсын Засгийн газар:


Газрын тосны газар


18080 Улаанбаатар хот,


Сонгинохайрхан дүүрэг


Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж 37


Утас: (976-11)631208,


Факс (976-11)631239


б) Гэрээлэгч:


Шунхлай Энержи ХХК:


Монгол Улс


Улаанбаатар-36


Чингисийн өргөн чөлөө 48/1


Капитал Хауз 3 дугаар давхар


Утас: 70073001, 99112863


Факс: 976-11-70073002


Е-мэйл: shunkhlaif^magicnet.mn


23.4 Талууд iioioo талдаа 30 хоногийн омн® урьдчилам мэдэгдоний умдсэм д»р мэдэгзэл


хүлээж авах хаягаа оөрчилж болно.


23.5 Аль нэг тал нь нөгөө талын мэдэгдлий! хүлээж авахаас татгалзах буюу хүлээж авах


боломжгүй тохиолдолд нөгөө талын эрх ашиг ямар нэг байдхаар хохирох всгүй.


ХОРИ11 ДӨРӨВ ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ДААТГАЛ


24.1 Эиэхүү гэрээний лагуу Гэрээлэгчийн явуулж буй бүхий я үйл ажиллагааны хувьд


Гэрээлэгч Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу дмттуулах үүрэгтэй


24.2 Гэрээлэгч нь өөрийн Туслан гүйштгэгчдийг нэгэн адкл далттуулсан байхыг


шаардах бегеед Гэрээлэгчийн шаарддагатай гэж үзсэн кэюлт даатгал нь даатталын


гзрчилгээгээр баталгаажуулагдсаи байх болио.


24.3 Гэрээлэгч болон Туслан гүйцэтгэгч нь эд хөрөнгө, ашнг сонирхлоо Монгол Улсыи


Дааггалын тухай хууль тогтоомжийн дагуу тус улсын даатгалын коыпанил


даатгуулна


24.4 Хэрвээ Монгол Улсын даатгалын компани ийм даатталыг хийх чадваргүй буюу


татгалзмл Г эрээлэгч нь Монгол Улсьш Засгийн газрын төлөелегчтэй


тохиролисоны ундсэн дээр гадмдьга дшпэыя компаниар даяттуулж болно.


24.5 Даатгалын байгуулдага болон Гэрзэлэгчийн хооронз байгуулсан гэрээний хучин


төгөллөр байх хугацаанд гарсан хохирлыг Монгол Улсын Даатгалын тухай хууль


тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.


ХОРИН ТАВДУГААРЗҮЙЛ. ЕРӨНХИЙ ЗААЛТ


25.1 ШСРЛЛТУУД


Хавсрал! А, Б, В, Г - мь энэхүү 1эрэзмий салшгүй бүрэлдзхүүн хэсэг болно.


25.2 ХУУЛЬ


Энэхүү Гэрээ нь Монгол Улсын хууль тогтоомжтой нийисэн байна.


25.3 САЙН САНАА


. Талууд энэхүү гэрээний дагуу харилцаагаа сайн санаамы зарнимд үндэслэж,


' нэгдмэл зорилтоо хэрэгжүүлэхийн толос хамтран ажиллаж. гарч болох адиваа үл


ойлголцол, маргаамыг эв зүйгээр эохмцуулгн шийдвэрлэхийг эрмэлзэнэ.


25.4 ГЭРЭЭНИЙ ХЭЛ


Гэрээг монгол, англи хэлээр уйлдсэн бегөөд эх бичвэрүүдийг тайлбарлахад


хсюрондоо зөрчилдвөл монгол хэлний хувклбар нь шийдвэрлэх хүчинтэй болно


25.5 ГЭРЭЭХҮШНТӨГӨЛЛӨРБОЛОХ ГЭРЭЭНДНЭМЭЛТӨӨРЧЛӨЛТОРУУЛАХ


1. Энэхүү гэрээг Монгол Улсын Засгийн газар баталсан өдрийг гэрээ хүчин төгөлдөр


болсон одор гэж үзнэ.


2. Талууд харилцан тохиролцож энэхүү Гэрээнд нэ.мэлт, өөрчлөлт оруулж балох


бөгөөд уг нэмэлт, өөрчлөлтийг Монгол Улсын Засгийн газраар батлуулсанаар


хүчин төгвлдер болно.


)

ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫГ ТӨЛӨӨЛЖ. ГЭРЭЭЛЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ :
---

“ШУНХЛАЙ ЭНЕРЖИ " ХХК-ИЙН


ГТГ-ЫН ДАРГА


Д. АМАРСАЙХАН ЗАХИРАЛ П. БАТХИШИГ


 СУЛИНХЭЭР-XXIII ТАЛБАЙН ТАЛААР


ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР.


"ШУНХЛАЙ ЭНЕРЖИ' ХХК-ИЙН


ХООЮНД БАЙГУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН


ХУВААХ ГЭРЭЭНИЙ


ГЭРЭЭТ ТАЛБАЙ ХАВСРАЛТ "А"
Энэхүү хавсралт "А" нь Газрын тосны газар, "Шунхлай Энержи" ХХК-ийн


хооронд 2009 оны £ дугаар сарын J.2- ны өдөр байгуулсан


Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг болно.

ГЭРЭЭТ ТАЛБАЙН ЗУРАГГАЗРЫН ТОСНЫ ХАЙГУУЛЫН ТАЛБАЙ
Бутээгдэхуүн хуваах гэрээт таябай


Нлхттэй таябай


Эюхүү Бүтээгяэхүүн хуваах


прж талбайн s>par


 СУЛИНХЭЭР - XXIII ТАЛЬАЙН ТАЛААР


ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР,


"ШУНХЛАЙ ЭНЕРЖИ" ХХК-ИЙН


ХООРОНД БАЙГУУЛСАН БҮГЭЭГ ДЭХҮҮН


ХУВААХ ГЭРЭЭНИЙ

ХАВСРАЛТ *Б"ГЭРЭЭТ ТАЛБАЙ


Энэхуү^савсралт "Б" нь Газрын тосны хазар, "Шунхлай Энсржи" ХХК-ийн хооронд


2009 оны гГдугаар сарын^# - ны өдөр байгуулсан Бүгээгдэхүүн хуваах гэрээняй


бүрзлдэхүүн хэсэг болно.


ГЭРЭЭТ ТАЛБАЙН БАЙРЛАЛ1. Талбайн нэр Сулинхээр - XXIII


2. Талбайи хэмжзэ 13575 kbjcm.


3. Солбилцолын цэг
Дугаар Уртраг Өргерог

1 109* ЗСГОО- 42* 39- 12*


2 109- 30’00- 43* 10 оо-


3 109* 49’ 00* 43* 10 оо-


4 109- 491 00- 43-50 00-


5 111*00 00* 43* 50 00-


6 111* 00' оо- 44* 20 00-


7 111* 09' 00* 44-20 00*


8 111* 0O00- 44‘ 13 15-


9 111* 44 2Г 43-40Э6-


10 110* 53-00- 43- 21-12-


11 110* 12M8- 42* 45- 53-

 СУЛИНХЭЭР ХХШ ТАЛБАЙН ТАЛААР


ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР,


“ШУНХЛАЙ ЭНЕРЖ11" ХХК-ИЙН ХООРОНД БАЙГУУЛСАН


БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААХ ГЭРЭЭНИЙ


ХАВСРАЛТ “I”'

БҮРТГЭЛ ТООЦООНЫ ЖУРАМ

НЭГДҮГЭЭР ЗҮЙЛ

ЕРӨНХИЙ ЗААЛТУУД

1. //?/■ ТОМЬЁО


200? оны-^ дугаар сарыцЛ&ш өлрийн Бүтээгдэхүүн хуваах прээний 2 дугаар

зүйлд толорхойлсон нэр томь*онууд энэхүү Бүртпл тооцооны журамл хамаарех бөгөед


адил утга агуулна

2. КҮРТГЭЛ TOOUOOi БОЛОН


БАРИМТ БИЧГИЙН ЛАИАМГл

Энэхуү гэрээний бүртгэл тооцооны журмын эорилго нь гэрээлэгчийн оруулсан


херөнгө оруулалт, зарцуулсан злрдал, эд хөрөмгийн өртөг зэргийг нягтлан бодох бүртгэлд


тусгаж, санхүүгийн тайлан гар1ахдаа Монгол улсад мөрдөгдвж буй Нямлан бодох


бүртгэлийн тухай хууль, үидзсний болон Нягтлан бодох бүртгэлийн Олон Улсын


Стандарт (НББОУС) бусад холбогдох хууль тогтоомж. журмыг мөрдүүлэхэд оршино

Энэхүү бүртгэл тооцооны журмын заалтууд гэрээний заалттай үл тохирох буюу


зөрчилдох аливаа тохиолдолд олон улсыи газрыи тосны аж үйлдвэрт хэвшсэн нийтяэг


зарчмыг баримтлана.

3. ҮЙЛ АЖШ1ЛАГААНЫ TAf


а) Гэрзэлэгч нь ГГТ-т хайгуулын ажлын туршнд хуанлийн улирал бүрийн эосээс хойш


гуч (30) хоногийн лотор дараах тайдангуудыг шилжүүлкэ.Үүил


I. Санхүүтийн тайлан (нэмэлт тодруулгын хамт);

> 2. Зардлын дэлгэрэнгүй гайлан ( зардлын төв тус бүрээр );


Дээрх тайлангууд нь өссөн дүнгээр бэлтгэгдсэн байна


б) Олборлолтын үед Гэрээлэгч нь ГТГ-т хуанлийн улирал бүрмйг дууссанаас хойш O'4


(30) хоногийн дотор дараах тайлангуудыг гаргаж өгиө Үүмд


I. санхүүгийн таклан (нэмэлт тодруулга);

2. олборлаттын гайлан;


3. экспортын мэдээ, тайлан


4. хуваах тос болон тэнцвэржүүлэлтийн тайлаи,

5. зардлын дэлгэрэнгүй гайлан ( зардяын төв гус бүрээр );


6. ертег нөхөлтийн тайлан;


Дээрх тайлангуудыг вссөи дүнгээр бүртгэж нягтлан бодох буртгэлийн олом у.кын


стаидарт болон энэхүү бүрттал тооцооны журмын дагуу хийж. тайлант жнл дууссаиы


лараа жар (60) хоногийн дотор ГТГ-т гаргаж өгнө


*■ СЛНХҮҮГИЙН ХЯНЛЛТ ШАЛГЛЛТ


а) Гэрзэний 13 дугаар зүйлийн дагуу иалгалт хийхдээ, Засгийы газрын төлоелоп нь


Гэрээлэгчийн газрын ТОСНЫ үйл ажиллагаанд оруулсан хөрөнгө оруулалт, өртог


иохөгдох зардалыг холбогдох хууль, журам, энэхүү гэрээний дагуу үнэн эев буртпж


тайлагнасныг санхүүгнйн тайлан балансдайлангийн нэмэлт тодруулгууд данс ,


дансны бичилг, бараа матсриалын бүртгэл ба бараа материал, ваучер. иалингийн


толбор, нэхэмжлэх, зэрзг үидсэн баричтууд Гэрээнд шууд буюу шууд бусаар


хамрагдах аливаа тнрлийн гзрзэ, тус.хан гүйцэтгэх гэрзэ зэрэгт тулгуурлан жил бүр


шалгаж баталгаажуулиа. Тухайн шалгалтын явиад Гэрзэлэгчийн Монголд болон


бусад газар орших газрын тосны үИд ажиллагаатай холбогдох бүх уйлдвэрлэлийн


байр, байгууламж, агуулах болон албан хонторт очиж танилцан холбогдох


ажилтануудаар шаардлагатай баримт матсриал гаргуулан зохих үндэслэлийн дагуу


шалгах эрхтэй.


б) ГЭрээлэгчийн бух баримт бичиг нь тэдгээрийн үүсэн байгуулагдсан одрөөс хойш


гаван (5) жил эсхүл хуульд заасан журмын flaiyy шаардагдах хугаиааид хадгалагдаж.


шолгуулахад бэлэи байно.

5. ВАЛЮТ СОЛИХ


Гэрээлэгчийн газрьш гостой холбогдох үйл ажнлла|ааны бүрпэл нь АНУ-ын


доллараар хийгдэнэ. АНУ-ын доллараар гарсан бүх зардал нь зарцуулсаи тоо


хэмжээгээрээ бүртгэгдэнэ. Монгол улсын мөнген нэгжэзр гаргасан зардльн гэрээмий 17


дугаар зүйлд заасны дагуу АНУ-ын долларт шилжүүлж, АНУ-ын доллараас бусад мөнгвн


нэгжээр гарсан зардал нь тухайн валютыг Гэрзэлэгчийн АНУ-ын долларын даиснаас


худалдан авсан тохиолдолд худалдан авсан унээр АНУ-ын аодларт шнлжүүлэгдзх ба


үүнээс бусад тохиолдолд Монгол Банкны албан хаишадр тооцно


Монгол төгрөг болои АНУ-ын поллараас бусад валютыг АНУ-ын долларт


шилжүүлсзн ханшаар буртгэл хигөлнө
Гэрээлэгч нь бүртгэлийг Англи хэд дээр нягтлан бодох бүртплнйн Олон Улсым


стандарт, Монгол Улсын хууль тогтоомж, олон упсын газрын тосны аж уйядаэрпдд


хэвшсэн нягтлан бодох бүртгэлийн нийтлэг зарчмуулмн дагуу хөтлөнө.


7. ьүртгэлийн журмыг ХДЫАХ


Энэхүү Бүртгэлийн журмыг Гэрээлэгч, ГТГ хоСр бичгээр харилцан тохиролцсомы


үндсэн дээр ирээдүйн үйл ажиллагааг зохицуулахаар Засгийн газрын төлөөлв1ч иь хянан


шалгаж болно.


8. 'ЙН НАРЦЙВЧНЛСАНАРГА ЧЛАЛ

Гэрээ хүчин төгөлдор болсои одроөс хойш ср (90) хоногийн дотор Гэрээлэгч нь


Гзрээ болон энэхүү бүртгэл тооиооны журмын дагуу боловсруулсан дансны гүйлгээний


бүдуүвч, зардлын нарийвчилсаи аигнлал, баримтла1дах зардлын төсвийн нарийвчлан


тодорхойлсон хэлбэр, үйл ажиллагааны бичлэг болом бүртгэлийн аргачлалын талаарх


саналыг ГТГ-т ирүүлж хэлэлцэнэ Энэхүү аргачлалыг самхүүтийн нийтлэг бүрпэл, олон


улсын газрын тосны аж үйлдвэрлэлд хэвшсэн зарчим. Монгол Улсын хууль, журмын


дагуу боловсруулна. Ийнхүү хэлэлцсэний дагуу Засгийн Газрын төлөөлөпжйн


 зевшөерснөер I эрээлэгч нь иаашил ашиглагдах дансны гүйлгээний будүүвч, зааварчдагыг


боловсруулж ГТГ-т гаргаж өгнө.


ХОЁРДУГААР ЗҮЙЛ


ЗАРДАЛ, ОРЛОГО


1. НӨХӨП ТОЛОГЛӨХ ЗАРЛАЛ

Гэрээлэгч нь Гэрээний дагуу дараах зардлуудыг хариуиаж шууд төлөх бөгөөд


эдгээр зардлуудыг Гэрээний 4 дугээр зүйлийн дагуу ангидж, нөхөн авна.


а) Газрын эрх


Гэрээлэгч нь газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахад шаардагдах


барилга байгууламж барих талбайн эрх авахтай холбогдон гарсан зардал


б) Хөдөлмер эрхлэлт


1. Гэрээлэгчийн Монголд ажиллаж буй ажиллагсдын (удирдах албан тушаалтнаас


бусад) цалин, кэмэгдэл хөлс, нэмэгдэл, шагнал, урамшуулал, амраятын


ояговор, томилолт, хөделмериин чадвар түр алдах, тахир дутуушйн нөхөн


олговорууд,


2. Гэрээлэгчийн Монголд ажиллахаар томилогдсон гадаадын иргэдийн (удирлах


албаи тушаалтнаас бусад) амьжиргааны. орон байрны болон бусад


хөнгөлөлтүүд,


3. Засгийн газрьш байгууллагаас хуулийн дагуу Гэрээлэгчийн ажиллагсадын


цалин хөлсөнд хамааруулж ногдуулж буй хураамжгай холбогдсон зардлууд.


в) Ажиллагсдад узуүлэх хенгөлелт, олгох тптэвэр. тутгэмж


Гэрээлэгчийн Монголд ажиллаж буй гадаад болон монгол ажиллагсдын цалин


хөлсөнд хамаарагдах ажиллагсдын амь нас болон нийгмийн даатгал, тэттэюр. тэтгэмж


олгохтой холбогдон гарах зардал.


Гэнэт халагдсаны птпм* монгол болон гадаад улсын ажиллагсдын хувьд адил байх


бегөөд тэтгэмжий! Монгол Улсын ХөдөлмөриАн хуулийн дагуу зохицуу лна.


г) Материал, тоног Т9ЮЗРРМЖ б*.С?Л$2Г АЭРЭге?^


Гэрээлэгчийн худалдаж авсан. түрээсэлсэн буюу нийлүүлсэн матсриал, тоног


тохөөремж, сэлбэг хэрэгсэл.


/. Худалдаж авсаи матсриач


) Гэрээлэгчийн худалдаж авсан материал, тоног төхөөрөмж. сэлбэг хэрэгслийн


зардлыг тооцоход Гэрэзлэ1чид үзүүлсэн бүх хөнгөлөлтийг нь хасаад түүний


жинхэнэ төлсон унийг энэхүу журчын 2 дугаар зүйлийн 3.1-т заасан


үнэлгээний зарчмын дагуу тогтооно.


2 Гэрээлэгч буюу сачбар байгуулгагаас нишуулам мшпериач


Гэрээлэгч нь аливаа материал, тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийг өөркйн


буюу салбар байгууллагынхаа нөөаөөс авч нийлүүлэхээс бусад тохнолдолд


Монголын иргэн, аж ахуйн нэгжээс худалдаж авна. Гэхдээ дээр дурдсан


нөөцөөс нийлүүлсэн материальш үю нь даатгал. нийлүүлэлтийн адил нөхиөлд


гуравдахь этгээдээс төсөөтэй эд зүйлийг худалдаж авч болох үкэх өмдөр байх


ёсгүй. Уг матсриал, тоног төхэөрөмж, сэлбэг хэрэгслийн үюлгзэг энэхүү


журмын 2 дугаар зүйлийн 3.2-т заасны дагуу тоггооно.
!(Р
 i Батаышл

Гэрээлэгч нийлуүлж буй материал, тоног төхөөрөмж. сэлбэг хэрэгсэляээ


үйлдвэрлэгчийн буюу худалдагчийн чаларын баталгаанаас ө«р ямар югэн


баталгаа нэмж гаргахгүй бөгөөд хэрэв нийлүүлсэн материал гэшэл согогтой


байвал үйлдвэрлэгч буюу худглдагчаас Гэрээлэгчид зөрүүг нөхон төлөх хүртэл


үүнийг орлогод авахгүй.


4 Т)рээс

Турээсзлсэн чатериал, тоног төхөөрояж, сэлбэг хэрэгслийн үний! бодитой


толсөн үнээр тооцно.


Тээвэряэлт


Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай тоиог


тохоорөмж, материал, сэлбэг хэрэгслийг тзэвэрлэхэд гарсан зардал

Үйлчилгээ


1. Гэрээлэгч нь гуравдагч этгзэдээс зөвлөх, гэрээт үйлчилгээ болон хангамжаар


үйлчлүүлэхтэй холбогдсон зардлын зөвшөорлийг ГТТ-аас урьдчклан бичгзэр


авна. Уг зардал нь ижил төстзй ажил, үйлчилгээ үзүүлэх гададдын болон


Монголын байгуулжгвд төлөх зардалтай ойролцоо байна


2. Гэрээлэгч болон түүний салба? байгуулагаас Монголд болон хилийн чанадад


лабораторийн шикжил1ээ хийх, загмрчлах, геологи, геофизикийн


боловсруулалт, тайлал хийх, инженсрийн болон мэдээлэл боловсруулах зэрэг


уйлчилгээиий зардал нь тухайн үед олон улсын 1азрын тосны аж үйлдвэрт


дагаж буй үнэлгээтэй дүйцэхүйц байна.


Гэрээлэгч буюу түүний салбар байгууллагаас үзүүлсэн уйлчилгээ нь ашиг


нэмэлгүйгээр зарцуулсан зардлаар тооцогдоно. Уг зардал нь тухайн үйлчилгээг


ижил нохцөлөөр гүйцэтгэх бусад салбар байгууллага, гуравдагч этгээдэд гарах


хэвийн эардяаас илүүгүй байна.


Шаардлагатай бол, тухайн үйлчилгээ, түүнийг зохион байгуулсаны зардал


ззргийг баталсан барнмгыг Гзрзэлэгч. түүний салбар байгууллага, ГТГ-аар


гаргуулан авиа


Гэрээлэгч, түүний салбар байгуулллгаас үзүүлж байгаа үйлчилгээний зардал нь


олон улсын газрын тосны аж үйлдвэрлэлд газрын тосны компаниуд тэдгээрийн


салбар байгууллагуудад тостэй үйлчилгээ узүүлсний толбөрт толдөг зардлаас


өндор өртогтэй бол тухайн зардлыг ГТТ нь энэхүү журмын 2 дугаар зүйлийн 5


дахь хэсэгт хамааруулж өртөг нөхолтоөс хасах эрх эдэлнэ.

Доорхи з) бүлгийн дагуу даатгалд хамрагдахаас бусад тохиолдолд газар


хөдлөлт, гал түймэр, үср, шуурга, хулгай, осол буюу бусад Гэрээлэгчээс


хамаарахгүй шалтгааны улмаас учирсан хохирол. алдагдлыг нөхөн сэргээхэд


гарах бүхий л зардал. Гэрээлэгч нь хохираз болон алдвгдалд орсон тухайгаа


нэн даруй 111 -т бичгээр мэдэгдэнэ.


Даатгалын зардал


Гэрээний 24 дүгээр зүйлд заасанчлан даатгалын компанитай байгуулсан

гэрзэний дагуу твлсен даатгальш зардлыг өртөг нөхөлтийн тооиоонд оруулна


 и) Х??ри<Ж РНГЕка^лах болон 6үс4дС*йгууламж


Хээрийм ангиуд, агуулахууд. тээв^рлэятийн болон холбооны систсм, усан


хаигамж, зам болон бусад байгууламжуудийг хадгалж хамгаалах. тоноглох,


ажиллуулахтай холбогдон Моигол Улсын нутаг дэвсгэрнйн дотор гарч буй


зардал.


к) Эр* зүающал


Гэрээт талбай, газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа, тоног төхөөремжийг


хамгаалах, шүү-х хурлын буюу хууль зуйн туслалиаа авсан, үүний дотор


ечгоолөгчийн хөлс, шагнал , ювлөхийн иалин хөлсний тодорхой хувь, мөн


Гэрээний дагуух газрын тостой холбогдсон уйл ажиллагааны талаар талууд


болон аль нэгний нь эсрэг шийдвэр гарсантай холбоотой зардал. мөн газрын


тостой холбогдсон үйл ажиллагаа буюу энэ гэрээний эсрэг чиглэсэн аливаа


үйлдэл, гомдол, заргаас хамгаалах зорилгоор гэрээнд оролцогч талууд буюу аль


нэг тал нь урьдчилан сэргийлэхээр авсан арга хэмжээний зардлууд. Дээр


дурдсан арга хэмжээг гэрээнд оролцогч талууд буюу аль нэгнийх нь хуульчид


хэрэгжүүлсэн тохиолдолд тэдгээрт энэхуү үйлчилгээ узүүлсний зохих


ХЭМЖТЖИЙ М011ГӨ төлнө

) л) Захиргааны зардал

1. Нягтлан бодох бүрттэлийн Олон Улсын Стандарт (НБЬОУС-1-мйн 82>-д


заасны дагуу борлуулалт өртгийн аргад хамааралтай хариуцлагын төвоор нь


ангилдаг аргаар удирдлагын зардлыг тусад нь бүрттэнэ Энэ зардалл


Гэрээлэгчийн Монголд буюу гадаад дахь ерөнхий удирдлага, хянах. зөвлөч.


үйлчлэх үүрэг хүлээсэн албам тушаалтнуудтай холбоотой гарсан зардлуудыг


бүртгэнэ. Үүнд : Цалин хөлс, амралгын нөхөн олговор.нэмэгдэл урамшуудал.


хуулийн дагуу буюу Засгийн гжзрын харьяа байгууллагаас ногдуудсан татвар


хураамж. шимтгзл, удирдлагыч байрлаж буй албан контор болон техник

хэрэгсэл, тавилга, эд хогшил худалдая авах, түрээс. ашигладтъж зардал.


шатахуун, томилолт сургалт зэрэг прдлуудыг оруулиа Гэрээний дагуу хпр


дурдслн газрын тостой холбогком удирдлшыи үйл ажмллагааны зардал иь


газрыи тостой холбогдсон Гэрээлэгчийн жллийн зардлын 5 хувиас хтгрзхгүй


байна. Захиргаалы зардлыг бусад зардалд давхардуулан тооцохгүй.

2. Дээр дурьдсан залиргадны заролыг бусад (эмэ зүйлийм 1 л-к хүртэлх) зардадд


> давхардуулан тооцохгүй.
г. орлого


Гэрээлэгч газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааиы яяиаас орсон орлогыг эохих


дансанд бүртгэж авиа Уг орлого нь дараах ажил гүйлгээнээс бүрдэиэ:


а) Гомдол заргаас авсаи орлого


Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны талаарх зарга, даатгалын орлого буюу

хоронгө.


б) Гуравдагч талыи орлого


Өмч хоронгө ашиглуулсиы, Гэрээлэгчээс үзүүлсэн үйлчилгээний буюу аливаа мэдээллийн


төлбөр хэлбэрээр гуравдагч талаас олсон орюго


в) Тохиргоо бичилз


 Өмнө нь дансанд бүртгэгдсэн гэмтал ссгогтой материал. тоиог тохөөремжид түүний


мийлүүлэгч, үйллвэрлэгчээс Гэрээлэгчид буцаан олгосон нөхөн олговор.

г) Буцааж төлсөи төлбөр


Өмно нь дансанд бүртгэ1дом байсан зардлаас Гэрээлэгчид буиаан твлсөн түрэх, нөхөн


толбор буюу бусад орлого.


д) Эд материал, тоног тохооремж болон сэлбэг хэрэгслийг худалдах, экспортлох


Энэхүү гэрээнд тусгайлан заагаахүй бол Гэрээлэгч дансанд бүртгэлтэй байсан аливаа эд


материал, гоног техөерөмж, сэлбэг хэрэгслийг салбар байгууллага, эсвэл бусад


байгууллага, хувь хүнл худалдах, экспортлох буюу шнлжуүлэх тохиолдолд уг


шилжүүлгийн дүн бүртгэлд туааглсан байна
3. 3Д МАТЕРИАЛ. ТОНОГ ТӨХӨОРӨМЖ ЕОЛОН СЭЛБЭГ ХЭРЭГС1ИЙН


ишлшж,


Тооцооны журмын 2 дугаар зүйлийн 1(г>д заасиы дагуу даисанд бүртгэлтэй эсвэл


2(д}-д зааснаар буртгэлд тусгагдсаи материал, тоног төхөрөөмж болон сэлбэг хэрэгслийн


үиэлгээ дорх зарчмаар хийгдэнэ Үүид:


1. Доорх (3.2) зүйлд өөрөөр заахаагүй бол Гэрээлэгчийн худалдан авсаи эд


матсрнал, тоног төхөоромж боюн сэлбэг хэрэгслийн үнэ нь эдгээртэй адил


чанарын барааны олон улсын зах зээл дэх үнэ, худалдан авах хэлзлцээр


байгуулсан тухайн үсд олон улсын зах зээлд давамгайлж байсан нийлүүлэлтмйн


адил нөхцөлийн үнийн жншиггай тохирч байх ёстой. Эд материал, тоног


төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслнйн худалдан авах унэ нь зохих тохиолдолд


худалдааны болон бэлзн менгөний хямдралууд, нийлүүлэлтийн твлбөр,


тээврийн болон хүргэх зардал, даатгал, татвар. гаалийн татвар, консулын


төлбөрүүд болон бусад импортын бараанд ногдуулах төлбөрүүдийг урьд өмне


wp тооиоонд оруулсан хэхийг харгалзан үзэж хамруулна.


1 Салбар байгууллагуудаас худалдаи авсан болон тэдэнд худалдсаи зд матермаа.


тоног төхөерөыж болон сэлбх хзрэгслийг лоорх (а), (б)-д заасны даг» үнэлнэ


а) Шинэ эд материад. тоног төхөөремж болон сэлбх хэрэгслүүд нь (А


ангилал) Гэрээлэгчийн прэт байгуулах үсийи адмл чанарын барааны


олон улсын зах зээлийн үм». мийлүүлэ.тгийн адкл нөхцөлийн үнийн


жишигт нийиэж байх.

б) Хэрэглэж байсан эд матсрмал, тоиог төхөорөмж болон сэлбэг хэрэгслүүд


) (Б, В ангилал).


|) Эвдрэлгүй, гэмтзлгүй, үйшвэрлэл үйлчилгээнд ашнглаж байгаа засвар


үйлчилгээ шаардагдахзү! ашиглах баюмжгой түүхмй эд материал.


тоног төхөөрөмж болои сэлбх хэрэгслүүд нь Б амгилалд хамрах бөгөөд


дээрх (а)-д тодорхойлсов шикэ материал. тоног төхөөрөмж бояом


сэлбэг хэрэгслүүлийн тухайи үснйн үиийн 75 хувиар (75%) үнэяхдэнэ


ц) Б ангнлалд хамруулах боломжгүй матсриал. тоног төхөөрөыж болон


сэлбэг хэрэгслүүд. гэхдзэ:


• засвар үйлчилгээиий дараа үндсэн юриулаттаар нь Б ангмлалын


дагуу хэрэглэж байсан боловч сайн эд материап, тоног төхөөрөмж


болон сэлбэг хэрзгслүүдийн адил дахин ашиглах боломжтой;


эсвэл


 • үндсэн эориулалтаараа ашиглагдах боломжтой бсшовч


сронхийдво засв^э уйлчилгээ хийх боломжгүй эд материал. тоног


төхөорөмж болоь сэлбэг хэрэгслүүд нь В ангилалд орох бөгвөд


юурх («Ьл годорхойлсом шииэ эд материал. тоног төхвбремж


болон сэлбэ» хэргслүүдийн тухайн үсийн үнийн тавмн xywap


(50%) үнэлэгдэнэ. В ангнллын эд материгл, тоног техөвремж


болои сэлбэг хзрэгслүүдийн үнэ засвар үйлчилгэтний өртог


нийллд Б ангиллын эд матсриал, тоног тохөөрөмж болон оябэг


хэрэгслүүдийн үнээс хзтрэхгүй байх нөхцөлл. мсвар


үйлчилгээиий үнэ вртгийг засварлагдсаи эд матернал. тоног


төхөөрөмж бодон сэлбэг хэрэгслүүдэд оруулнд.


Iii> Б, В аигиладд орохгүй эд чатермад. тоног твхөөремж бо.юн сэлбэг


хэрэгслүүдийг хэрэгдээтэй нь уялдуулж уюлкэ.


1») Эд матсриал. тоиог техөөречж балон сэлбэг хэрэгслүүдийг Гаэрын


тосны үЯл ажкдлагаанд түр ашмгласкаар 2)б)й>д заасны дагуу


хдмдруулах боломжгүй эөхцелд эдгхэр эд ыатсрихл. тоног төхөоромж


болон сэлбэ! хэрэгслүүд нь хийгдсэн үйлчилгээний үнийн дүнтэй ниЯцэх


лансмы цэвэр тооцооны яүнд үндэслэн үиэлэгдэх болмо

ү 4. ЗАШНН. ТӨВҮУА


Гэрээний дагуу нөхөн гө.төгдөх зардалд үр дүмпй хяюлт хийх боломжийг хамгах

эорилгоор бух зардлуудыг зардлын төвү-үд бо.тон тэднмй дод аигнлалуудал хуваан ангнлж.


ГТТ-т танилцуулна.


Нарийвчилсан ангиллыг Хавсралт “Г*-ын 1.8 дутаар зүйлийн дагуу тохиролцоно Гплзэ

доорх ангилалууд заавал хийгдэнэ Үүнд:


а) Талбай тус бүрээр зардлууд дараах хаягаар хуваарилагдана:


1. Хайгуулын галбай.


2. Олборлолгым талбай нэг бурчлэк.

3 Дамжуулах хоолой гэх мзт талбайн галуур үйл ажиллагааны зардал


4 Тодорхой талбайд хдмааруулах боломжгүй зардлууд


5 Ьроихий зардлууд болон Удирдлагын зардльш хуваарилалт.

б) Газрын тосны үйл ажиллагаа бүрг зардлууд дараах маягаар хуваарилагдаиа:


) I) Хайгуулын үйл ажиллагаа Үүнд:


1. Агаарын, гсологийн, геохимийн. палсонтологийн, топографнйн болон

2. Чичирхийлэлийн судалгзд Ю1 бүрчлэи.

3. Хайгуулын болон үтлгээний цооног mi бүрчлэн


4 Дэд бүлэц (зам, нисэх онгоины буудал).


5. Туслах байгууламжууд (агуулах гэх зэрэг). Эдгээрт срдийн


үйлчилгээний өртөг хуваарилалт орио (Гвзрыи тосны үйл ажиллагаатай


холбогдох тардлууд).


6. Еронхий зардлууд болон Уднрдлагын мрдлым хуваарилалт.

7. Бусад зардлууд


10 Олборлолтын үйл ажиллагаа. Үүнд:


 1. Агжарьш, геологмйн. гсохимийн. гсофшикмйн болои бусал суджлгаа


2. Олбор.юлтын цоомог юг бүрчлэн.


3. Хурммтлуулах шугамууд


4. Талбайи байгууламжууд.

5. Хадпшах байгуулаижуу!


6 Лдмжуулах хоолой. гюврмйн цистернүүд.


7. Дэд бутт


I Туслах байгуутамжуүл (агуулах гэх юрэг). Эягээрт ердийи


үйлчилгээний өртөг хумарилатт орно (Газрын тосны үйл ажидлагаатай


холбогдох зардлууд).


9 Ерөнхий зардлууд бопон Уднрдлагын зардлын хуваарилалт.


iii) Ашиглалтын үйл ажнллагаа! олборлолтын үйл ажиллагаатай адил ангилна.


в) Олборлогдож. хадгалагдсан газрыи гүүхий тос бояоа байгалийн хийтэй хоябаг jox


мрдлыг дараах зарчмыг барнмталж хуваарклна Үүнд:


1 Зардлын дийлэнх хувь нь түүхмй газрын тос эсвэл байгалмин хмйн аль нитл


хачааралтай бол аль югэнд нь бүрэи хуваарилпа


г Зардлыг түүхий тос болон байгалийн хий хоёуланд нь хамааруулах болоижтой


гохиолдолд уг зардал нь талуудын харилцан тохиролцсон аргачлалын ундсзн


дээр олон улсын газрын тосны аж үйллвзрийн туршлагын дагуу


хуваарилагдана

5. НОХОН ТӨЛӨГДӨХГҮЙ ЗЛРДЛУУД


Өртөгт тос болон хийг тодорхойлох эорилгоор доорх зардлыг нөхөн төлөгяохгүй


зардалд тооцно Үуид:


а) Анхан шатны баримт бүрдүүлээгүй бист зүйлийн хувьд эерчилтэй зардлууд


б) Холбогдох Ажлын хөтөлбвр, Төсвв буюу зарлагын батламжлалын хүрээмд


зарцуулагдаагүй. эсвэл Гэрхмд эввшөери«гүй ангнлалд хамрах зардал.


в) Осол, гамшгнйн улмаас гарсан ирдлаас бусад Гэрзэлэгчийн худалдан авсан бараа.


гүйцэттүүлсэн болон захиалсан үйлчилгээний унэ тухайм үсийн адил чанарын бараа


уйлчилгээний олон улсын зах зээлийн үнэ, олсж улсын зах зээлл давамгайлж буй


нийлүүлэлтийн адилхан нохиөлийи үмийн жишгээс илүү гарсан зардал.


г) Туслан |үйцэтгзгч болон нийлүүлэгчтэй байгуулсан холбогдох Гэрээтэй үл нийшх


бараа, үйлчилгээиий төлбөрүүд.


д) Дээрх мв" хэсэ1т заасны дагуу зд материалын байдал унэтэйг ээ гаарахгүи нөхиөлд эиэ


эөрчмлтэй холбогдон гарсан нэмзгдэл зардал.


с) Газрын тосны үйл ажиллагаанд оникн шаардлагагүй зардал Үүцд нийлүүлэх цэгэх


хойш гарах үйл ажиллагааны, тухайлбал газрын түүхий тосыг Монгол Улсаас


гаргахаар ачаанм машин, вагон гэх мзт тврийн хэрэгсэлл ачсаны дараах зараал


ж) Мон гол Улсыи болон бусад улсад голсви татвар, хураамжууд.


з) Гэрээний 10 дугаар зүйлл заасны дагуу төлөгдөх урамшууллууд болон бусад


төлбөрүүд.


и) Шүүгч, Арбитрч буюу шинжээчийн асуудлыг өөрөөр шийдвэрлээгүй бол Гэрзэний 22


дугаар зүйлийн аагуу шүүх^дрбитражийм болон шинжээчдийн зардал


41


 к) Монгол Улсын Шуүх болон эрх бүхий бусад байгууллагаас ногдуулсан хуү. торгууль,


анз.


л) ГТГ-аас бичгор зоашоөрөгдөөгуй ажил уйлчклгээ, аливаа хандив тусламж

н) Газрын тос хайх. олборлох. ашиглахад зориулсан шинэ тоног төхөөрөмж. ыжтерлл


болон аргачлал, үйлдвэрлэлд нэвтруүлэх зорилгоор судалгаа хийхтэй холбогэон


гарсан зардал.


о) Талбайи дэнчин


ө) БХГ-ниЙ 7 дугаар зүйлийн “в’\ “г" заалтыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах ззрдал


ү) Зээлийн хүүгийн зардал


п) Төлөөлөгчийн I азрыг дэмжих зардал


р) Орон нутгийг дэмжих зардал


с) Гэрээт талбайд ажил гүйютгэсэн Золовч холбогдох мэдээлэл, тайлан, баримт


магсриалыг ГТТ-т хүлээлгэн өгөөгүй ажил, үйлчилгэзний зардал


т) I азрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны горимыг эөрчсөнөөс гарсан зардал


ГУРАВДУГААР ЗҮЙЛ

ТООЛЛОГО БОЛОН ТООЛЛОГЫН ТАЙЛАН

1. ТОГТМОЛ TQQJLlOro хийх, мэдэгдэх ьолон төлөөлөх


ГТГ болок Гэрээлэгч харилцан тохиролцож тогтоосон зохкх хугацаанд Гэрээлхч


үйл ажиллагааны бүх эд матсриал, бист хөрөнгө болон барнлга утсралтьж төслуүдийн


тооллогыг явуулж байна. Тооллогод ГГГ оролиох боломжийг хангах үүднээс Гэрэзлэгч


тооллого эхлэхээс гучаас (30) доошгүй хоногийн өмнө тооллого хийх тухай ПТ-тбичоэр


мэдэгдэнэ. Гэрээлэгч жил бүр доод тал нь нэг удад, мөн Гэрээг цуцлах тохиоддолд


тооллого явуулна.


2. ТООЛЛОГЫН БҮРТГЭЛИЙГ ТУЛГАН ШАЛГЛ*: }ОХНЦПЛАХ ТУХ4Й

Гэрээлэгч, ГТГ xotp хамтран эд хөрөыгийн тооллогын бүртгэлийг тулган шалгаад.


илүүдэл буюу дуталтын жагсаалтыг гаргаж, Гэрэзлэгч нь эорүүг залруулна.


3. ТООЛЛОГЫН ТАЙЛАН

) а) Гэрээлэгч нь олон улсын газрын тосны аж үйлдаэрийн нягглан бодох бүртгэлийн


жишгийн дагуу газрын тосны үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэж буи эд хөрөнгкйн


нарийвчилсан бүртгэл хийнэ.


б) Гэрээлэгч нь доорх зүйлүүдийг агуулсан тоолжмын тайланг ГТГ-т улирал тутамд


ирүүлнэ. Үүнд:


I- Хянах боломжтой бүх эд хөрөнгө, матсриалын тодорхойлол! болон код


2. Эд хөрөнгө тус бүрийн дансанд бүрттэгдсэи үнийн дүн.


3. Эд хоронгийг дансанд бүртгэсэн он, cap. өдөр.


4- Эдгээр эд хөрөнгийн өртөг Гзрээний 15 дугаар зүйлийн дагуу нохөгдсөм


эсэх.
J


 4 вмааавз


Энэхуү хмсра.1т Т* -кйн 1.8 дутар түйлд зааснаар тохиролисои аргуудын ЖУУ


бух эд хөрөмгө hl хяналтын уйл ажиллагаат хялбарчлах зохих кол буюу тэмдэгжэготэй


байх естой

ДӨРӨВДҮГЭЭР ЗҮЙЛ

ОЛБОРЛО.ПЫГ хэмжих


БА ОЛБОРЛОЛТЫН ТАЙЛАН

1. Олборлолтын тайланг доорх зарчмуудын дагуу бэлтгэнэ. Үүнл:


а) Хунаах тос буюу хий, өртогт тос буюу өртөг нөхвх хийг Гэрээний VIII. IX


зүйлд заасан талбайгаас олборлосон болон хадгалсан иийл түүхий тос буюу


нийт хийн хэмжээг үндэслэн годорхойлно.


б) Олборлосон хийгээл ноөцапсөн түүХИЙ тос болон ХИЙН НИЙ1 хэмжээг


Олборлолтын талбай дахь ачих цэгт өдөр бүр тодорхойлно Уг талбайн ачих


иэгт олон төрлийн зэрэглэл бүхий түүхий тосыг юүлэх бсмоөд ийм туүхий


тосны зэрэглэлийг I I I', Гэрзэлэгчийн хооронд хэяэлцэн тохироогүй бол тус


бүрчлэн ангилан тогтооно. Ачих цэг нь Олборлолтын талбайд байх агаад


дамжуулах хоолой, төмөр зам, машинаар Олборлолтын талбайгаас


тээвэрлэхээс өмнө энэ цэгт түүхий тосыг хэмжиж тодорхойлно.


в) Олборлож хадгалсан гүүхий тос болон байгалийн хийг өдор болгон


баррслиар Бүтзэгдэхүүи хуваах цэг дээр, харин ГТГ, Гэрээлэптийн харилиан


тохиролцсон иэгт хэмжих ба тээвэрлэлтийн цэг(үүд)-зэр чанарын хувьд


ялгаатай түүхий тос ирж байвал гэрээнд өөрөөр магаагүй бол хэчжээг ма


тусад нь тодорхойлно.


г) Түүхий тосны хэмжээг хэвийн температур. даралтад байхад нь тодорхойлох


ба агуулах усны хэмжээ, тунамал хурдасны байдлаас шалтгаалан засаар


оруулна. Түүхий тосны илгт, хүхрийн агуулаыж болон бусад чамарын


тодорхойлолтуудыг тогтол юалгаж, бүртгэж байх встой.


д) Байгалийи хийн хэмжээг хэаийн темпсрггур болои ларалтад байхад нь


тодорхойлно. Дулаан алгаруулах чадвар (калориность), хүхрийн агуудачж


болон бусад чанарын тодорхсАлолтуу дыг тогтмол шадгаж. бүртгэж байна


е) Газрын тосмы үйл ажмллагаанд зарцуулсан түүхкй тосны хэмжээг өдор


болгон хэмжиж, бүртгэж байна. Эдгор нв:


I. дахин шахах;


11 дахмн боловсруулах;


III. хайгуул, олборлолтын болои дамжуулах хоолойд шахахад шаардагдах


гэх мэт т&лбайн үйл ажиллагааны эрчнм хүчнмй хэрэглээнд зарсам


ж) Шатаасан буюу ууршсам түүхий тос. байгалийн хийг вдвр болгон бүртгэиэ.


з) ТүүхиЙ тосны бэлэн нооцийи хэмжээг хуанлийн cap бүрийн эхэи. эюст


хамгийи багаар нь тооцож тогтоосон байна


2. Тухайи цооног ба талбайгаас анхны (туршилтын ба эдийм засгийн үр аишпай)


олборлолт эхэлмэги олборлолтын талбай бүрээр доор лаасан мэдээллүүдийг


багтаасан олборлолтын тайланг Гэрзэлэгч cap бүр гаргаж өгаө. Үүнд:


а) Олборлож, хадгалсан түүхий тосны хэмжээ


<5


 б) Олборлож, хадгалсан байгалийн хийн хэмжээ


в) Өрөмдлөг явуулах, олборлох батон хадгалах сав уруу шахахад ашигласан


гүүхий тосны хэмжээ


г) Ууршуулсан байгалийн хийи хэмжээ


д) Сарын эхний түүхий тосны яоөиийн хэмжээ


е) Сарьш эцсийн түүхий тосны нөөцийн хэмжээ


«) Борлуулсаи түүхмй тосны хэмжзэ

ТАВДУТААР ЗҮЙЛ


ОЛБОРЛОЛТЫН ТАЙЛАНГИЙ11


ҮНЭЛГЭЭ


I. Гэрээлэгч нь хуанлийн улирал бүр энэхүү Гэрээний дагуу олборлож, нийлуүлэх


цэгт борлуулсан түүхий тос, байгалийн хийп үнэлгээг тооцоолсон тайланг бэлттэх естой.


Олборлолтын тайлангийн үнэлгээ нь дараах зүйлүүдийг агуулна Үүнд:


а) ГТГ ба Гзрззлэгчээс бяримтжуулсан тухайн хуанлиин улирлын турш


гуравдагч эттээдэд борлуулсаи түүхий тосны хэмжээ, үнэ


б) ПТ ба Гэрээлэшээс баримтжуулсан тухайн хуанлийн улиралын турш


гуравдагч этгээдээс өөр эттээдэд борлуулсан түүхий тоснм хэмжээ, үю


в) Гэрээний 8-4 зүйл хамаарагпах тохиолдолд түүхмй тосны үнэлгээ гогтоох


зорилгоор газрын тос экспортлогч гол гол орнуудын түүхий тосны


үнэлгээний талаарх боломжтэй мэдээлэл


г) ГТГ ба Гэрээлэгчээс баримтжуулсан борлуулсан байгалийн хийн хэмж>э,


үнэ

ЗУРГ ААДУГААР ЗҮЙЛ


ӨРТӨГ НӨХӨЛТИЙН ТАЙЛАН

1. Гэрээлэгч нь үүргийнхээ дагуу хуанлийн улирал бүр дорх зүйлүүдийг агуулсан


өртөг нөхөлтийн тайлан бзлтгэх встой Үүнд:


а) Хуанлнйн улирлын туришд гарсан нөхөгдех зардал;


б) Хуанлийн улиралд нехогдех нийт зардал,


г) Хуанлийн улирлын туршид Гэрээлэгчийн авсан өртөгт тос ба өртог


нөхөлтийн байгалийн хийн хэмжээ, үнэ;


д) Хуанлийн улиралд нөхсон аардлын хэмжзэ,


с) Дараагийн хуанлийн улиралд шилжүүлэи нөхөгдөх зардал,


2. ХЯНАЛТЫН ТАЙЛАНГУУП


Гэрээлэгч нь өртөг нөхөлтийн данс ба тэнцүүлэх сорөг данс нээ* нехөглөх


зардлын үлдэж буй хэмжээ, нөхөгдсон кшжээ! хднах бөгөөд энэ дансны юдээллийг


улирал бүр ГТГ-т гаргаж өгнө.


 ДОЛДУГААР ЗҮЙЛ


ОРЛОГО ЗАРЛАГЫН ТАЙЛАН
Гэрээлэгч нь үүргийнхээ дагуу хуанлийн улирал бүр орлого зарлагыи тайланг


гаргаж өгнө. Энэ тайлан нь дараах зүйлуүдийг тусгасан байна. Үүнд:


а) Энэхүү Бүртгэл тооцооны журамд тохирсон зардлын ангилал ба зардлын


тевд үндэслэн, төсөвт тусгах хуанлийн жнлийн зардал, орлого;


б) Энэхуү Гэрээний дагуу нөхөгдөх зардал гэж тогтоосон, тухайн хуанлийн


улиралл хуримтлагдсан зардал ба орлого;


в) Хараахан шийдвэрлээгүй байгаа хуанлийн жилийн хуримтлагдсан зардал ба


орлого;


г) Тосоот оруулах Гэрээний дагуу зөвшөөрсөн өөрчлөлтүүд;


д) Жилийм эисийн хурнмтлагдган зардлын урьдчилсан тооиоо;


е) Дээрх (г) зүйлийн дагуу засварласан тосөв ба урьдчилсан тоосюоны


хоорондын ялгаа. тайлбар.


НАЙМДУГААР ЗҮЙЛ


ХУВААХ ТОС БА АШИГГ ТАЙЛАН МЭДЭЭ


Гэрээлэгч доорх тайлан, мэдээг улирал бүр I II -т ирүүлмэ Үүнд:


а) Тухайн улирлын турш олборлосон Түүхий тос;


б) Тухайн улирлын эцэст олборлосон болон хуримтлагдсаи Түүхнй тосны


хэмжээ:


в) Тухайн улирлын ГТГ ба Гэрээлэгчид ногдох Ашигт тос;


г) Тухайн улирлын эиэст ПТ ба Гэрээлэгчил ногдох Ашигт тосны


хурктлагдсан нийт хэмжээ,


д) Тухайн улиралд Гэрээлэгчийн авах Өртогт тосны хэмжээ.


с) Тухайн улирлын эиэст Гэрээлэгчийн авах Өртөгт тосны хуримтлагдсан


хэмжээ;