Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 ГАЗРЫН ТОСИЫ ХАЙГУУЛЫН ОНГИ-V ТАЛБАЙН ТАЛААР


ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР БОЛОН


“СЕНТРАЛ АЗИАН ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЭЙШН ЛИМИТЭД " КОМПАНИЙН


ХООРОНД БАЙГУУЛАХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААХ


ГЭРЭЭ200.^ оны .?дугаар сарын X. -ны өдөр


ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ...............................................................................................................5


НЭГ ДҮГЭЭР 3 Ү й Л. ТӨЛОӨЛӨГЧИД.......................................................................5


1.1. ТӨЛӨӨЛӨГЧ ТОМИЛОХ....................................................................................5


1.2. ГЭРЭЭЛЭГЧИЙН ҮЙЛАЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦАХ, ХЯНАН ШАЛГАХ


ЭРХ..................................................................................................................................5


ХОЁР ДУГААР 3 Ү Й Л. ТОДОРХОЙЛОЛТУУД.........................................................5


2.1. НЭРТОМЪЁО.............................................................................................5


ГУРАВДУГААР ЗҮЙЛ. ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР ЬОЛОН ГЭРЭЭЛЭГЧИЙН


ЭРХ, ҮҮРЭГ.......................................................................................................................9


3.1. ГА ЗРЫН ГОСНЫ ГА ЗРЫН ЭРХ.........................................................................9


3.2. ГА ЗРЫН ТОСНЫ ГА ЗРЫН ҮҮРЭГ...................................................................10


3.3. ГЭРЭЭЛЭГЧИЙН ЭРХ.......................................................................................10


3.4. ГЭРЭЭЛЭГЧИЙН ҮҮРЭГ....................................................................................11


ДӨРӨВДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ЗАРДАЛ БОЛОН ОРТӨГ НӨХӨЛТ..................................12


ТАВДУГААР ЗҮЙЛ. ХУГАЦАА...................................................................................13


5.1. ХА ЙГУУЛЫН ХУГА ЦА A.................................................................................13


5.2. ХАЙГУУЛЫН ХУГАЦААГ СУНГАХ..............................................................13


5.3. ИЭЭЛТ БОЛОН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АЖИЛ..........................................................13


5 4 ҮР АШИГГАЙ НЭЭЛТ.................................................................................. 14


5.5. ҮР А ШИГТА Й ИЭЭЛТ. ТУРШИЛТ. ОЛБОРЛОЛТЫН ХУГА ЦАА ...........14


5.6 ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР. ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЛБА Й. ОЛБОРЛОЛТЫН\5


ХӨТӨЛБӨР БОЛОН ОЛБОРЛОЛТЫН ТАЛБА ЙГХЯНАХ...................................15


5.7. ОДБОРЛОЛТЫН ХУГА ЦААГ СУНГАХ......................................................15


ЗУРГААДУГААР ЗҮЙЛ. ХАЙГУУЛЫН АЖИЛ......................................................15


6.1. ЗААВАЛ ГУЙЦЭТГЭХ АЖИЛ ҮҮРЭГ..........................................................15


6.3. ХАЙГУУЛЫН АЖЛЫН ХӨТӨЛБӨР БА ТӨСӨВ......................................16


ДОЛДУГААР ЗҮЙЛ ТАЛБАЙ БУЦААЖ ОГӨХ 16


71. 1ЭРЭЭ ЁСООР ТАЛБАЙ БУЦААЖ ӨГӨХ............. 16


7.2. ӨӨРИЙИ ХҮСЭЛТЭЭР ТАЛБАЙ КУЦААЖ ӨГӨХ...................................16


7.3 ҮНЭДГЭЭНИЙ ТАЛБАЙ 17


НАЙМДУГААР ЗҮЙЛ. РОЯЛТИ БА ЬҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААЛТ.....................17


8.1. РОЯЛТИ..................................................................... 17


8.2. ТҮҮХИЙ тос БОРЛУУЛАХ........................................ 17


8.3 БҮТЭЭГЛЭХҮҮН ХУВААЛТ............................................................................17


8.4 ГЭРЭЭТ ТОСНЫ ҮН >ЛГЭЭ. 19


8.5 БОРЛУУЛАЛТЫН УРЬДЧИЛСА Н ТООЦОО............................................19


8.6 ДУТАЛТ БА ХЭТРҮҮЛЭЛТ............................................................................19


ЕСДҮГ » »Г 1ҮЙЛ.ХИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮ11ИЙ ТУХАЙ.............................19


АРАВДУГААР ЗҮЙЛ. УРАМШУУЛАЛ, ШИМТГЭЛ БОЛОН ЬУСАД ТӨЛБОРҮҮД


•«•••••«•••••••••#••••••••••••••••••••••••••••••••••••«•##••••••••••••••••••• •••••••••••••••20


10.1 УРАМШУУЛАЛ................................................................................................20


10.2 СУРГАЛТЫИ УРАМШУУЛАЛ.......................................................................20


10.3 ТАЛБА ЙН ДЭИ ЧИН.......................................................................................20


10.4 ЗАХИРГААНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ...........................................21


10.5 БАЙГАЛЬ ОРЧПЫ11ӨХӨН СЭРГЭЭЛТ.......................................................22


АРВАН НЭГДҮГЭЭРЗҮЙЛ. ХЭМЖИЛТ....................................................................22


11.1 БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААХ ХЭМЖИЛТ.......................................................22


 11.2 ХЭМЖИЛТИЙГ ЗАЛРУУЛАХ.......................................................................22


11.3 ХЭМЖИЛТИЙН БҮРТГЭЛ.............................................................................22


АРВАН ХОЕРДУГЛЛР ЗҮЙЛ. ТЕХНИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ...................................23


12.1 ТЕХНИКИЙН М ЭДЭЭЛЛИЙГ ӨМ ЧЛӨХ.....................................................23


12.2 ҮЙЛ А ЖИЛЛА ГА А НЫ ЕРӨИХИЙ БҮРТГЭЛ...............................................23


12.3 ГЕОФИЗИКИЙН М ЭДЭЭЛЭЛ........................................................................23


12.4 ХАЙГУУЛ, ПЕТРОФИЗИК, ЛАБОРА ТОРИЙН СУДАЛГАА БОЛОН

ОЛБОРЛОЛТЫН ТУРШИЛТЫН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ.......................................23


12.5 БОЛОВСР УУЛСА Н М ЭДЭЭЛЭЛ. ГА ЗРЫН ТОС ТУХА Й ТА ЙЛА НГУУД.


12.6 ОЛБОРЛОЛТЫИ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААИЫМЭДЭЭЛЭЛ.............................24


12.7 АВ TOMА ШИН. ТЕХНИК, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ. БА РИЛГА


БА ЙГУУЛА МЖИЙН М ЭДЭЭЛЭЛ...........................................................................24


12.8 ХАМТАРСАН ХОРОО.....................................................................................24


12.9 БУСАД АШИГТ МАЛТМАЛ.........................................................................24


12.10 НУУЦЛАЛ.....................................................................................................24


АРВАИ ГУРАВДУГААР ЗҮЙЛ. НЯГТЛАН БОДОХ ЬҮРТГЭЛ ТООЦООНЫ


МЭДЭЭЛЭЛ.....................................................................................................................25


13.1 ИЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ........................................................................25


13.2 БҮРТГЭЛ ТООЦООНЫ ТА ЙЛА Н..................................................................25


13.3 САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ................................................................................25


АРВАН ДӨРӨВДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУСЛАЛЦАА.....................25


14.1 ЕРӨНХИЙ ТУСЛАЛЦАА................................................................................25


14.2 БУСАД ТУСЛАЛЦАА.......................................................................................26


14.3 ТӨЛОӨЛӨГЧИЙН ГАЗРЫГ ДЭМЖИХ ҮЙЛАЖИЛЛАГАА.......................26


14.4 ОРОН НУТГИЙГДЭМЖИХ ҮЙЛАЖИЛЛА ГA A.........................................26


АРВАЫ ТАВДУГААР ЗҮЙЛ. ӨМЧИЙГ АШИГЛАХ, ӨМЧЛӨХ, ЭРХ БА ӨМЧ


ШИЛЖҮҮЛЭХ................................................................................. .26


15.1 ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ БА БА РИЛГА БА ЙГУУЛАМЖ


15.2 ГАЗРЫН ТОСЫГЭЗЭМШИХ 26


15 3 ЭРХШИЛЖҮҮЛЭХ.................................................. 26


АРВАН ЗУРГААДУГААР ЗҮЙЛ. ТАТВАР. ХУРААМЖ ЬОЛОН ТОЛБОР............27


АРВАН ДОЛДУГААР ЗҮЙЛ. ВАЛЮТ СОЛИЛЦООНЫ ЭРХ................................27


17.1 ГАДААД ВАЛЮТ 27


17.2 ГАДА АДЫН БА НКИН ДА ХЬ ДА НС............................................................27


17.3 ВАЛЮТ СОЛИХ ЭРХ............................................................................... 27


17 4 ГЭРЭЭНИЙ ДАГУУ ГҮЙЦЭТГЭХ ТӨЛЬӨР 2"


АРВАН НАЙМДУГААР ЗҮЙЛ. МОНГОЛ УЛСЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧ . 'ЭД


МАТЕРИАЛ ЬААЖИЛЛАГСАД 28


18 1 МОНГОЛЫН ТУСЛА Н ГҮЙЦЭТГЭГЧ. ЭД МА ТЕРИАЛ........................28


АРВАН ЕСДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ОНЦ БАЙДАЛ..........................................................28


19.1 ГАЗРЫН ТОСТОЙ ХОЛБОГДСОН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ГАРЧ ЬОЛОХ


ОНЦ БАЙДАЛ.............................................................................................................28


19 2 ОНЦ БАЙДАЛ ............


ХОРЬДУГААР ЗҮЙЛ. ДАВАГДАШГҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ 29


ХОРИН НЭГДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ГЭРЭЭГ ЦУЦЛАХ......................................................30


ХОРИН ХОЁРДУГААР ЗҮЙЛ. МАРГААНЫ1 ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ.


ХҮЛЭЭЛГЭХ ХАРИУЦЛАГА .................. 30


ХОРИН 1УРАВДУ1 ААРЗҮЙЛ. МЭДЭГДЭЛ............................................................31

с_^г-


ХОРИН ДӨРӨВ ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ДААТГАЛ...............................................................32


ХОРИН TAB ДУГААР ЗҮЙЛ. ЕРӨНХИЙ ЗААЛТ.....................................................32


25.1 ХАВСРАЛТУУД.................................................................................................32


25.2 ХУУЛЬ..............................................................................................................33


25.3 САЙИ САНАА.................................................................................................33


25.4 ГЭРЭЭНИЙ ХЭЛ..............................................................................................33

25.5 ГЭРЭЭХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР БОЛОХ. ГЭРЭЭНД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ


ОРУУЛАХ.....................................................................................................................33


ХАВСРАЛТ “А”...............................................................................................................34


ХАВСРАЛТ “Б”................................................................................................................35


ХАВСРАЛТ “В”................................................................................................................36


ХАВСРАЛТ “Г”................................................................................................................37
4


Энэхуү Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг нэг талаас Газрын тосны газар /цаашид ГТГ


гэиз/, нөгөе талаас “Сентрал Азиан Петрэлеум Корпорэйшн Лимитэд” компанийн


/цаашид Гэрээлэгч гэнз/-ийн хооронд /хамтад нь Талууд гэнэ/ 200.7 оны t. дугаар


сарын Ь. -ний өдөр байгуулав.


ЕРӨНХИЙЗҮЙЛ


Энэхуү гэрээний зорилго нь Монгсл Улсын Засгнйн газрын нэрийн өмноос


Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулах тухай


гэрээ байгуулж, туүний биелэлтэд хяналт тавих эрх бүхий байгууллага болох ГТГ


болон Гэрээлэгч нарын хоорондын харилцааг зохицуулахад оршино.


Энэхуү Гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг болох хавсралтаар тодорхойлсон хайгуулын


зориулалтаар ашиглах газрын тосны гэрээт талбайд Гэрээлэгч нь газрын тостой


холбогдсон уйл ажиллагаа явуулах онцгой эрхийг эдэлнэ.

НЭГДҮГЭЭРЗҮЙ л.


толөологчид


1.1. төлоолөгч томилох


а) Монгол Улсын Засгийн газар нь энэхүу Гэрээний дагуу Монгол Улсын Засгийн


газрын төлөолөгчөөр ГТГ-ын даргыг болон түүний эрх олгосон этгээлийг томилж


байна.


б) Гэрээлэгч энэхүү Гэрээний дагуу өөрийн гөлөөлөгч (Гэрээлэ^ийн төлөөлөгч)-өөр


“Сснтрал Азиан Петролеум Корпорэйшн Лимитэд” компанийн захирал болон


гүүний эрх олгосон этгээдийг томилж байна.


в) Засгийн газрын төлөөлөгч болон Гэрэзлэгчийн төлөөлөгчийг өө рчлөгдсөн тухай


энэхүү Гэрээний 23 дугаар зүйлд заасны дагуу нөгөе талдаа мэдэ! дэнэ.


1 2. ГЭРЭЭЛЭГЧИЙН ҮЙЛАЖИЛЛАГААТЛЙ ТЛНШШЛХ. ХИНЛИ ШЛЯГАХ ЭГХ


а) Монгол Улрын Засгийн газрын төлөөлөгч (хвэл Засгийн газрын юлоолөгчнйн


томилсон эрх бүхий этгээд) нь гэрээт талбайд нэвтрэх болон газрьш тостой


холбогдсон бүхий л үйл ажиллагаатай танилцах, хянан шалгах эрхгзй. Гэрээлзгч


нь Засгийн газрын төлвелвгчиЙг энэх^-ү эрхээ хэрэгжүүлэх бурэн боломжоор


хангана. Ийнхүү танилцахдаа, ЗасгиЙн газрын төлөөлөгч нь тодорхой


шалтгаангүйгээр Гэрзэлэгчийн үйл ажиллагаанд саад учруулахгүй.


б) Хуулиар эрх олгогдсон зтгзэд газрыи тостой холбогдсон үйл ажнллагаатай


тинилцах, хянан шалгах зрхтзй.


ХОЁРДУГААРЗ ҮЙЛ.


ГОДОРХОЙЛОЛТУУД

2.1. ЮР ТОМъР.о


Энэхүү Гэрээкд тодорхойлсон нзр тоньёонууд болон тэднэх үндэслхэн буса^з


ухагдахуун, хзлбэрүүл нь хэрэв тухайн тохио;шолд еөреер тайлбарлаагүй бол ипхүү 2


дугаар зүйлд заасан агуулгатай байна


s


7. +

"Газрын тосны iajap" гэж Монгол Улсын Засгийн газраас газрын тостой


холбоглсон үйл ажиллагаа явуулах тухай гэрээ байгуулах, гүүний биелэлтэд хяналт


тавих эрх олгосоп байгууллагьи хэлнэ.


“Армз-лснгф хулаллааиы зарчнм” гэж Гэрээлэгч гэрээт гүүхий госыг гуравдагч


этгээд (Гэрээлэгчийн оорийн салбар нэгж бус)-эл худалдаалах гэрээнд дараахь


нөхцлүүдийг тусгасаиыг хэлнэ. Үүнд:


1. Гэрээт түүхий тосны үнийг бууруулсан, эсвэл бууруулахад чиглэсэн аливаа


үгссэн хуйвалдааны шинжийг агуулаагүй байх;


2. Төлбөрийг чолоотэй хорвох валютаархийх;


3. Гэрээт түүхиЙ тосыг худалдаалахад санхүүгийн ямар нэгэн хөнгөлөлтийг


илүүтэйгзэр үэүүлэх; Тухнйлбал: бараа солилиоо, үнийн хямдрал, нехөн төлбөр


ззрэг хннгвлөлтийн хэлбэрүүдийг хэрэглээгүй байх,


“Байгалийн хий" гзж агаарын даралг, тсмпературын хэвийн нөхцөлд хнйл


байдалд буй нүүрс-устөрөгчийг хзлэх бегөөд уүнд хүнд ба хөнгөн хий, газрын госны


олборлолтын хий болон хүнл хийгээс шинтэн нүүрс-усторогчийг ялгаж авсны ларяа


үлдэх хий, туүнчлэн шингэн буюу хийжүүлсэн Нүүрс-устөрв! чтзй хам! гарган авсан


бусад хий тус гус багтана.


“Баррсль" гэж 1,01325 барын агаарын даралтын дор Фарснгсйтын жаран (60)


хэмийн дулаанл буй буюу тийм нохцолд тааруулснн 158.987 литрийн хэмжзэг хзлнэ.


“Бүртгэл тооцооны журам" гэж Хавсралтад заасан бүртгэл кхшооиы журмыг


хэлнэ.

“Бүтээгдэхүүи хунаач 1эрээ” гзж гэрэзт залбайд гаэрын тостой холбогдсон үйл


ажиллагаа явуулахаар ГТГ болон Гэрэзлэгчийн хооронл байгуулж. Монгол Улсын


Засгийн газар баталсан гэрээг хзлнэ.


"I aipi.ni тос" гэсэн ойлголтод газрын хэвлийд байгаа шингэн тос, хий болои


хатуу байдалтай хамтад нь буюу дангаар нь олборлож болох нүүрс-ус тврөгчийн тврөл


бүрийн нэгдлийг хамааруулна.


иГазрын тосны тухай хууль" гэж 1991 оны 1 дүгээр сарын 18-ны -ны өдөр хүчин


төголдөр болсон Монгол Улсын Газрын тосны тухай хууль, энэхүү хуультай холбогдон


гарсан аливаа нэмэлт, өөрчлөлтийг хзлнэ.


иГазрын тосны тухан хуулийг хэрэгж^үлзх журам** гэж Монгол Улсын Засгийн

гаэрын 1991 оны 204 лүгээр тогтоолоор батлагдсан “Монгол Улсын газрын тосны


тухай хуулийг хэрэгжүүлэх журам” энэхүү журамтай холбогдон гарсан аливаа нэмэлт,


өөрчлөлтийг хэлнэ.

'Тирын тосгой холбогдсон үйл ажиллагаа" гэсэн ойлголтод газрын тос хайх,


хамгаалах, олборлох, боловсруупах, тээвзрлзх, хадгалах, борлуулах ажиллагааг


хамааруулна.


6

/


 Mf aipMH tocioii холбогдсон ү*л ажпллагаа явуулах онцгой эрх~ гэж Гэрэз хучин


төгөлдөр байх хугацаанд тухайн гзрээт талбайд газрын тостой холбогдсон үйл


ажиллагаа авуулах эрхииг зөвхөн Гэрээлэгч эдлзхийг хэлнэ.


"Гзрталэгчи гэж газрын тостой холбогдсон уйл ажиллагааг энэ гэрээнл заасан


нөхцөл, журмын дагуу явуулахыг зевшоорч гэрээ байгуулсан “Сентрал Азиан


Петролеум Корпорэйшн Лимитэд' хомпанийг хзлнэ.


“Гэрээ хучин төгөлдөр болсои «дөр" гэж энэхуү Гэрээг Монгол Улсын Засгийн


газар баталсан өдрийг хэлнэ.


“Гэрээт жил” гэж Гэрээ хүчин төгөлдор болсон өдөр буюу дараагийн жилуүдийн


уг өдрөөс эхлэн тооцсон дараалсан хуанлийн арван хоср (12) сарын хугацааг хэлнэ.


“Гэрээт талбай” гэж энэхүү Гэрээ хүчин тоголдөр болсон өдреөс эхлэн гэрээний


хавсралтаар тодорхойлсон талбайг хэлэх бегөөд энэ талбай нь 7 дугаар зүйлд заасны


дагуу бупааж өгөх хзмжээ.^ээр зухай бүр багасч байиа.


"Гэрээт түүхий тос” гэж гэрээт талбайгаас олборлож хуримтлуулсан Түүхий


тосы! хэлнэ. Уг нэр томъсог тайлбарлах үүднэх “олборлосон" гэдэг нь газрын


хэвлийгзэс гарган бүтээгдэхүүн хуваах хэмжүүрийн хэрэгслэлээр нэвтрүүлсэн,


“хуриитлуулсан" гэдзг нь авч борлуулах боломжийг бүрдүүлсзн тосыг хэлнэ.


"Дамылач бантлийн хий*’ гэж эдийп засгиЙн хувьд үр ашигтайгаар олборлож


болох газрын тосыг дагалдан илэрсэн баЙгалиЙн хийг хэлнэ.


“Дн1 аллах болис" гэж газрын тос ба байгалийн хийгээс гаргаж болох буюу


тэдгээрийг дагалдан илэрсэн бусад бодисыг хэлнэ.


“Дүрзм” гэж газрын тостой холбоглсон үйл ажиллагааны тодорхоЙ төрлийг


гүйцэтгэхэд мөрдох аргачлал, горимыг хэлнэ.


“Захиргааиы зардал" гэж Гэрэзлзгчийн газрын тосны үйл мпашаа


явуулахтай холбогдон гарсан удирдлага бояон захиргааны зардал (хайгуулын болон


олборлолтын үйл ажиллагааны зардлаас 6усад)-ыг хэлнэ.


“Нэ1ж талбай” |эж урграгийн арван (10) минут, өргөргийн арваи (10) чинутын


үржвэртэй тэнцзх хэмжээний газрыг хэлнэ.


"Нп.ииин цооно! ** гэж Үр атигтай нэхтт болох эсзхийг нь тоггоох


шаардлагатай гэж Талууд үзэж буй байталийн агууламжийг илрүүлсэн цооногийг


хэлнэ.

“Орд" гэж нэг буюу хэд хэдэн иооногоор илрүүлсэн, геологийн бүтцззрээ болон


давхарга зүйн онцлотоороо төсөетэй бегөед газрын тос олборлож болох нэг буюу хэд


хэдэн байгалийн агууламж бүхий талбайг хэлнз.


“Олборлолтын зардал" гзж олборлолтым үйл ажиллжт аатай холбогдон гарах бүх


зардал (захиргааны болон хайгуулын зардлаас бусад)-ыг хзлнэ.


“Олборлолтын талбай” гэж Гэрээт талбай дахь Үр ашигтай нээлт бүхий талбайг


хзлиэ.


1

 “Олборлолтыи үйл ажиллгиаа" гэж нэг буюу хэд хэдэн Үр ашипай нээлттэй


холбоотой бүхий л үйл ажиллагааг хэлнэ.


“Олборлолтын xyi ацаа" гэж Гэрээний 5.5 дугаар эүйлд заасны дагуу


олборлолтын үйл ажиллагаа явуулах хугацаа, мөн 5.7 дугаар зүйлд заасны дагуу


сунгасан хугацааг хэлнэ.


“Олборлолтын хөтолбөр" гэж үр ашигтай нэзлттэй холбоогой Олборлолтын үйл


ажиллагааны хөтөлбөрийг хэлнэ.


“Өртөгт тос” г.эж Гэрээлэгчийн газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны


зардлыг нөхохөд зориулах гэрээт түүхий тосыг хэлнз.

“Роялти” гэж Монгол Улсын байгалийп нохон сзргээгдэхгүй неөц баялгиш


ашигласны төлборийг хэлнэ.


“Талбай буиааж өгөх” гэж Гэрээний дагуу Гзрээлзгчэх гэрээт талбай! бүхзлд нь


ххул хэсэгчлэн буцаахыг хэлнэ.


“Талбайв дэнчшГ гэж Гэрээлэгч гэрээт талбайд газрын тостой холбогдсон үйл


ажиллагаа явуулах онцгой эрх эдэлснийхээ твлөо Газрын тосны хуулийг хэрэгжүулэх


журамд заасны дагуу гэрээт талбайн хэмжээгээр нехөм толөгдөхгүйгээр ГТГ-т жил бүр


төлөхтөлбөрийг хэлнэ.

“Төсөв” гэж газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны тодорхой үс шатанд


хийгдэх ажлын хөтвлборийн мөнгөн илэрхийллий1 хэлнэ.


“Туршилгын олборлолт" гэж нээлтийн болон үр ашиггай нэзлтийи цооног мон


хэхийг тогтоох зорилгоор цооногт олон улсын газрын тосны аж үйлдвэрт мөрддог


жишгийн дагуу явуулдаг туршилтын ажлын явцал хийх олборлолтьн хэлнэ


“Туслан гүйцэттэгч” гэж газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны тодорхой


хэсгийг гүйцэтгэхээр Гэрээлэпггэй гэрэзхийсэн аж ахуйн нэгж, иргэнийг хэлнэ.


“Түүхий тос" гэж газар доорхи байгалийн агууламжид байгаа, хвэл гадаргуу


дээр ялгагч болон боловсруулах төхөорвмжаер оруулан гаргасны дараа агаарын


ларалтад шингэн байлалд буй нүүрс-устөрогчийг хэлнэ. Түүнчлэн “түүхий тос” гхэн


нэр томьсонд байгалийн барахшин, кондснсат 6а длгагч үйлдвэр, хвэл боловсруулах


бусад төховромжид шингэрүүлсэн байгалийн шишэн хий бапана.


“Үнэлгоэннй талбяй” гэж үнэлгээний хөголбврийн дагуу үнэдгээ хийх нь зүйтэй


гэж Талуулын үхэн гсологийн нэг буюу хэд хздзн бүтэи буюу илрэлий! хзлнэ.


“Үнзлгээиий xoiH.i6op" гэж Нэзлтийм цооиогоор илрүүлсэн байгалийн


агууламж нь Үр ашнгтай иззлт болох хзхийг тодорхойлох зорилгоор хийх ажлын


твлввлөгөог хэлнэ.


“Үр аши1тай иээлт" гэж Гэрээлэгчийн гаргаж өгсөи олборлож болох ноөи,


газрын тосны үнэ, олборлолтын зарлал зэрэг үзүүлзлтэд тулгуурлан Талуудын


боловсруулсан техник-элийн засгийн үнлхлэлнйн дагуу үр ашипай олборлох


боломжтой газрын тосны нзг буюу хэд хздэи байгалийн агууламжийг хэлнэ
/. 7


 “Хайгуулыы зардал” гэж хайгуулын үйл ажиллагаатай холбогдон гарсан бүх


зардал ( захиргааны болон олборлолтыи зардлаас бусад) -ыг хэлнэ.


“Хайгуулын үйл ажилля! аа” -нд дараах үйл ажиллагаа багтана:


1. агаарын болон сансрын зураглал, гсологи, гсофизик, гсохимийн судалгаа,

керн авах, давхарга зүйн судалгаа явуулах, хайгуулын болон үнэлгээний


цооног өрөмдөж ажиллуулах, мэдээллийн тайлал хийх болон дээрхтэй


холбоотой бусад бүхий л үйл ажиллагаа;


2. тухайн үед үр ашигтай нээлтийн хүрээнд багтах нь тогтоогдоогүй нэг буюу


хэд хэдэн агууламжийг нээн илрүүлэх;


3. үнэлгээний хөтөлбер хэрэпкүүлэх.


“Хайгуулын хугадаа” гэж Гэрээний 5.1 дүгээр зүйлд заасны дагуу хайгуулын үйл


ажиллагаа явуулах хугацаа, мөн 5.2 лугаар зүйлл заасны дагуу сунгасан хугацааг


хэлнэ.

“Хуваах тос” гэж гэрзэт түүхий тосноос роялти болон өртөгт тосыг хасаад үллэх


хэсгийг хэлнэ.


“Хуанлнйн cap” гэж аргын тооллын арван хоер (12) сарын нэг (1) нь бегөед энэ


нь тухайн сарын эхний өдроос эхлэн, сүүлчийн өдрийг дуустал үргэлжилнэ.


“Хуанлнйн улирал” гэж а/.нэг, хоёр, гурав дугаар сарууд; б/. дөрөв, тав,


зургадугаар сарууд; в/. долоо, найм, есдүгээр сарууд; г/. арав, арваннэг, арванхоёр


дугаар сарууд зэрэг аргын тооллын улирлын югийг хэлнэ.


“Хуанлийн жил” гэж аргын тооллын 1 дүгээр сарын 1-нд эхэлж, 12 дугаар


сарын 31-нд дуусах нэг(1) жилийг хэлнэ.


“Хуулийн этгээд” пж хуульд зааеан журмаар хуулийн зтгээд болох нь


нотлогдсон аливаа аж ахуйн нэгжийг хэлнэ.


“Хууль тогтоомж” гэж Монгол Улсын хэмжээнд хүчин төгөлдор мордогдож буй


бүх хууль, эрх зүйн акт болон цаашид батлагдан гарах хууль, эрх зүйн актыг хэлнэ.


“Хэмжилт хийх цэг” гэж олборлосон түүхий тосоо худалдах зорилгоор гэрзэт


талбай дээр цэвэршүүлсэн тосыг хэмжих цэгийг хэлнэ.


ГУРАВДУГААР ЗҮЙЛ.


ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР БОЛОН ГЭРЭЭЛ:)1 ЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ


3.1. ГА ЗРЫН ТОСНЫ ГА ЗРЫН ЭРХ,


а) Гэрээлэгчийн газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа болон санхүүгийн үйл


ажиллагаанд хяналт шалгалт хийнэ.


б) Геологи, гсофизик, гидрогеологи, геохими, нсгрофизик, лабораторийн шинжилгзз


зэрэг газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны бүхий л мэдээллийн эх хувийг


өмчилнө.
/ *г


D) Гэрээлэгчийн явуулж буй уйл ажиллагаатай холбогдсон баримт бичиг болон


хэрэглэж буй тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, барилга байгууламжийн заавар,


тсхмикийн тодорхойлолт, зураг зэрэг тсхиикийн баримт биш ийн хувий! авна.


г) Гэрээлэгчээс түүний хуваарьт Газрмм тосыг Монюл Улсын дотоодын хэрэгпээнл


нийлүүлэхий] хүсзх зрхгзй богөөд энэ тохиолдолд үнийг дэлхийм зах зээлийн үнээр ам.


доллараар төлнө.


д) Монгол Улсын Засгийн газарт ногдох Газрын тосны борлуулалтанд хяналт тавьж.


захирап зарцуулна.


е) Энэхүү гэрээнд заагдсан бусад эрхийг эдэлнэ.


м. тгыи тосшшрын үүрэг


а) Гэрээлэгчийн гаэрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахад Гэрээлэгчид


дзмжлэг, туслалцан үзүүлнэ.


б) Газрын тосны тухай хууль, түүний! хэрэгжүүлэх журам, дүрэм, энэхүү Гэрээний


бислэлтэд хяналт тавина.


в) Энэхүү гэрээнд эансан бусад үүргийг хүлээнэ.


3.3. ГЭРЭЭЯЭГЧИЙН ')РХ


а) Гэрээлэгч нь Монгол Улсын Газрын тосны тухай хууль, Аж ахуйн үйл


ажиллагааны тусгай зовшоерлийн тухай хуулийн дагуу зевшөврол авснм үндсэн


дэзр Монгол Улсын газрын тосны тухай хууль, гүүниЙ! хэрэгжуулэх журам болон


бусад холбогдох хууль тоггоомж, энэхүү Гэрээний дагуу Гэрззт талбайд газрын


тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулах онигоЙ эрх эдэлнэ.


б) Зохих эөвшөврөл аасны үндсэн дээр дамжуулах хоолой, гүүр, зам, орон сууц,


ai-уулях байгууламж, нисэх онгоины буух талбай, радио цамхаг, холбооны


1 охиоромж барьж байгуулна.


в) ГТГ-ын мэдззллмйн санл халалаглаж 6>й гэрэзт талбайд холбоотой урьд омнө


ХИЙ1ЛСЭН хайгуул, гсофизик, петрофизик, гсохими. цооногийн талаарх мэдэз,


мэдээлэлтэй танилцах. maapaiaiaiafl тохиэлдолд худалдан авах эрхтэй


г) Эпэхүү Гэрээний дагуу өөрт ногдох газрык госыг захиран зарцуулна


д) Гэрээлэгч нь Монгол Улсын хуулийн этгээл, иргздийн нэгэн адил Монгол Улсын


эрхзүйн хамгаалалтад байна.


с) Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааяд оролцох эрх, үүргээ Засгийн газраас


бичгээр авсан эевшөөрлмйн ундсэн дэзр бусдад шилжүүлж болно.


с) Гэрээлэгчийн ажиллагсад болон гэрээт галбайд ажиллагсад хүнд өвчин тусах,


байгалийн гамшигт нэрвэгдэх, гэмт халдлагад өртөх, ноцтой осолд орох


тохиолдолл Гэрээлэгч Монгол Улсын Засгийн гаэраас дэмжлэг хүснэ.


з) Гэрээлэгч нь ажиллагсдыг ажилд авах. ажлаас халах. туслан гүйцэтгэгч сонгох,


ю

; С ■'


 газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаанд шаардлагатай бараа материал


худалдан авах эрхтэй.


ж) Гэрээнд заасан бусад эрхийг эдэлнэ.


3.4 1ЭРЭЭЛЭГЧИЙН ҮҮРЭГ

Гэрээлэгч нь газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааг явуулахдаа дараах


үүр1 ийг хүлээнэ:


а) Монгол Улсын хэмжээнд мөрдегдөж байгаа Газрын тосны тухай хууль, түүнийг


хзрэгжүүлэх журам, энэхүү хуультай холбогдон гарсан аливаа нэмэлт, өөрчлөлт,


эрх бүхий байгууллагаас баталсан газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа


явуулахад мөрдөх дүрэм, журам, Монгол Улсын бусад холбогдох хууль тогтоомж


болон энэхүү гэрээг дагаж мөрденв.


б) Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааг олон улсын болон Монгол Улсын


стандарт, дүрзм, журамд нийцүүлэн явуулна.


п) Хэрэв хвделмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчиш хам1аалахгай

холбогдсон осол, зөрчлийг гарсан тохиолдолд холбогдох байгууллагууд болон


ГТГ-т нэн даруй мэдэгдэж, уг зорчлийг арилгах арга хэмжээг шуурхай авна.


I) Гаэрын тостоЙ холбогдсон үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор Монгол Улсад


оруулж ирж буй тсхник, тсхнологи, ТОНОГ төхөоромж нь газрын тосыг үр ашипай


олборлох шяарллагад нийисэн байна.


д) Газрын тосны газнр Гэрээлэгчийн хуваарьт газрын тосыг Монгол Улсын дотоодын


хэрэгцээнд нийлүүлэх хүсэлт гаргасан тохиолдолд Гэрээлэгч өернйн хуваарьт


газрын тосыг тэргүүн ээлжинд Монгол Улсыи дотоодын хэрэгцээнд нийлүүлнэ.


с) Газрын тостой холбогдсон үйл ажилльгаагаа эхлзхззс омнө байгаль орчинд


нөлоолох байдлын үнэлгээ хийлгэж, үнэлгээннй ажлын тайлангийн зх хувийг ГТГ-т


хүлээлгэн огсөн байна.


ё) Монгол Улсын хүн ам. ан амыан, байгаль, түүх, сослын үнзт зүйл, газрын


гадаргууг хамгаалах шаардлагатай лараах арга хзмжээ авна. Үүнд:


1. Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны ивцад Гэрээлэгч нь Монгол

Улсын хүн ам, мал, ан амьтан, агаар, ус, 1үүх, соёлын үнэт зүйл, газрын


гадаргуу, байгаль орчныг хамгаалах ажлын төлөвлөгөө боловсруулж,


Засгийн газрын толоолвгч болон эрх бүхий байгуулла1 аар батлуулж,


хэрэгжүүлэх;


2. Гэрээний хугаиаа дуусах, гэрээ хүчингүй болох, ххүл гэрэзт талбайгаас


тодорхой хзсгийг буцааж өгох тохколдолд үл хөдлөх хоронгөнөөс бусад бүх


тоног төхөөрөмж, бай17уламж зэргийг талбайгаае гаргаж, байгаль орчныг


нөхөн сэргээх;


3. Жил бүрийн олборлолтын хөтөлбөртөө хаах цооногуулын талбайн байгаль


орчны! нөхвн сэргээх ажлын хөтөлбөр, түүний санхуүжялтийн талаар


Tyci ах;


it


Црл^Г- п


// /


4. Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахыг хориглосон нутаг


дэвсгэрийн ойр орчимд үйл ажиллагаа явуулах тохиолдолд түүнийг


хамгаалахтай холбогдсон тодорхой арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх;


5. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт газрын тосны хайгуул, олборлолттой


холбогдсон аливаа тээвэрлэлтийг Монгол Улсын холбогдох хуульд


нийцүүлэн зохих дүрэм, журмын дагуу хүн амын эруүл мэнд хүрээлэн байгаа


байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүйгээр зохион байгуулна.


ж) Гэрээт хугацаанд олж хуримглуулсан гсологи, гидрогеологи, геохими, геофизикийн


судалгаа, ne-i рофизик, лабораторийн шинжилгээ, өрөмдлөг, цооног, цооногийн


туршилт, олборлолтын болон бусад бүх анхдагч мэдээлэллийн эх хувь, тайланг


баталсан дүрмийн дагуу бэлтгэж, жил бүр ГТГ-т өгно.


з) Газрын тосны салбарыг хөгжүүлэх, боловсон хүчин бэлтгэхзд дэмжлэг үзүүлнэ.


к) Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны горимыг зөрчсөний улмаас гарах


бүх хохирлыг хариуцна.


л) Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны тодорхой хэсгийг гүйцэтгүүлэхээр


Туслаи гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулахад ГТГ-ын төлөөллийг санал өгөх


эрхтэйгээр оролцуулах, туслан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулахын өмнө гэрээннй


тослиЙ! Засгийн газрын төлөөлөгчид урьдчилан танилцуулж, харилцан


зөвшилцсөний үндсзн дээр гзрээ байгуулах бөгөөд гэрээний нэг хувийг Засгийн


газрыи төлоолөгчид хүргуүлнэ.


м) Гэрээлэгч нь байгаль орчны нарийвчилсгн үнэлгээ хийх эрх бүхий гүйиэтгэгчийг


сонгон шалгаруулах үйл ажиллагаанд ГТГ-ыг оролцуулна.


н) Гэрзэлэгч 11 ь ГТГ-ын төлөөлөгчидтэй газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны


талаар ажил төрлийн уулзалтыг жилд хоёроос доошгүй удаа зохион байгуулах


бөгөөд уулзалттай холбогдон гарах зардлыг Гэрээлэгч хариуцна.


о) Гэрээлэгч нь газрын тостой холбоотой үйл ажиллагаа явуулж байгаа орон нутгийн


удирдлага, иргэдийн төлөөлөлтэй уулзалтыг жилд нэгээс доошгүй удаа зохион


байгуулж, өорийн үйл ажиллагааг сурталчилж, танилцуулах бөгөөд уулзалтгай


холбогдон гарах зардлыг Гэрээлэгч хариуцна.

ДӨРӨВДҮГЭЭР ЗҮЙЛ.


ЗАРДЛЛ БОЛОН ӨРТӨГНӨХӨЛТ

а) Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа януулахад шаардагдах бүх зардлыг


Гэрээлэгч хариуцна. Гэрээлэгч нь зардлаа нохохийн тулд нийт олборлосон гэрээт


гүүхий тосноос роялтийг хасаад үлдэх тосноос хувийг зарцуулах эрхтэй. Гэрээнд


оролцогч аль ч тал эдийн эасгийн үр ашигтай нээлт болно гэсэн баталгаа


гаргахгүй.


б) Гзрээлэгчийн аич ашиглах эрхтэЙ нийт өртвгт тосны хэмжээ нь ГэрээлэгчиЙн


газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны зардлуудын нийлбэртэй тэнцүү байна.


в) Гэрээлэгч газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны явцад зарцуупсан өртөг,


зардлаа борлуулалт хийсэн тухий бүр нохож явна. Гзрээлэгч нь үйл ажиллагааны


нийт зардлаа нөхөж дуустал үлдзгдэл пь дараагийн хуанлийн саруудад шилжигдэн


тооногдоно.


г) Гэрплзгч нь газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахад баримтлах


гөлоилолтийп болом бүртгэл тооцооны загварыг Засгийн газрын төлөөлөгчтэй

12


 тохирох бөгөед газрын тостой холбогдох эардлын бүртгэлийн хувийг Засгийн


газрын төлөелөгчид гаргаж өгнө. Гэрэзлэгч нь газрын тостой холбогдох зардльж


дүн болон эдгээрийг нөхөж авах аргачлалын талаар Засзийн газрын толөөлегчид


мэдэгдэнэ.


д) Гэрээлэгч нь газрын тостой холбогдох зарллыг давхардуулалгүйгээр хайгуул,


олборлолтын болон захиргааны зардал гэж ан1 илна.


Эдгээр газрын тостой холбогдох зардал нь дараах дарааллаар нөхөгдөнө.


1/ хайгуулын зардал;


V захиргааны зардал;


3/ олборлолтын зардал;


Тодруулга хийх үүднээс, олборлолтын эардал нь хайтуулым хугацаанд, хайгуулын


зардал нь олборлолтын хугацаанд гарч болио гэдгийг зөвшөоров.


с) Дээр дурьдсаныг үл харгалзан, 8.1 дүгээр зүйлийн дагуу твлогдох роялти болон 10

дугаар зүйлийн дагуу төлөгдөх урамшууллууд болон бусал төлбөрүүд нөхөн


төлөгдөхгүй.


ТАВДУГЛЛРЗҮЙЛ.


ХУГАЦАА

5.1. ХАЙГУУЛЫН ХУГА UA A


Хайгуулын ажил явуулах хугацаа нь Гэрээ хүчин тоголдор болсон өдроөс зхлэн


зав (5) жил байна. Энэхүү 5 жилийг 3 үс шатад ангилна. Нзглүгээр үс шат нь 2 жил,


хосрлугаар үе шат мь 2 жил, гуравдугаар үс шат нь 1 жил байна.


5.2. ХАЙГУУЛЫН ХУГЛИААГ СУНГЛХ

а) Хайгуулын ажил явуулах хугацааз Газрыи тосны тухай хууль, түүнийг хэрэгжүүлэх


журмын дагуу сунгаж болно.


б) Гэрээлэгч нь хайгуулын ажил явуулах хугацааг сунгах хүсэлт тавихдаа өмнөх


хайгуулын үе шатны хайгуулын ажлын хөтөлбөр, төсөв, заавал гүйцэттэх ажил


үүргийг биелүүлсэн байна. Хайгуулын ажил явуулах хугацааг сунгахдаа дараагнйн


үс шатанд заавал хийх хайгуулын ажлын хөтөлбөр, төсвийг Монгол Улсын Засгийн


газрын төлөөлогч багална.


в) Хзрэв хайгуулын эцсийн хугацаа дуусгавар болох өдөр хүртэл үр ашигтай нээлт


болох эсэх нь тодорхойгүй нээлтийн цооног байгаа бол уг нээлтийн цооног бүхий


үнзлгээний талбайн хувьд нэмэгдэл хайгуулын хугацаа нь лараах нөхцлүүдийн аль


нэг нь болох хүртэл хүчин төгөлдөр үргэлжилнэ. Үүнд:


1. тухайн нээлтийг үр ашигтай нээлт гэж toitoox,


2. тухайн нээлтийг үр ашигтай бус нээлт гэж тоггоох,


3. нэмэгдэл хайгуулын хугацаа нь зургаан (6) сараас илүүгүй байна.


5.3 иээДТ БОЛРК ҮЮЛПЭНИЙАЖИЛ

а) Хайгуулын цооногт хийсэн туршилгын ажлын явцад лараах х^нэгтээр


тодорхойлсон тосны ундарга өгч байвал уг цооногийг нээлтийн цооног гэж үзэж


13


QtA*r-


 Гэрээлэгч арван таван (15) хоногийн дотор Монгол Улсын Заспшн гаэрын


төлөөлөгчид мэдэгдэнэ.


Монюл Улсын Засгийн газрын толеөлөгч нь нээлтийн иооног тогтоосон тухай


мэдэгдсэи өдрийг гухайн НЭЭЛТИЙН ЦООНОГВЙ1 бүртгэсэн өдөрт TOOUHO.


Цооногийн гун < 500 500-1000 1000-2000 >2000

_


' Тосны ундарга 0.5 3.0


(тонн/вдөр) 1.0 1

б) Хзрэв Гэрээлл ч тухайн нээлтэд үнэлгээ өгох нь зүйтэй гэж үзвзл, уг Нээлтийг


бүртгхэн едреес хойш ер (90) хоногнйн дотор Гзрзэлэгч тус Нззлт нъ Үр ашигтай


нээлт мөн хэхийг тогтоох үнэлгэзний хөтазбер ба твсөв, үнзлгээ хийглэх галбай


(үнзлгээний талбай)-н зураг, бусад тодорхойлолтыг Монюл Улсын Засгмйн


газрын төлөөлө! чил гаргаж өгнө Монгол Улсым ЗасгиЙн гжэрын твлоолвгч


үнэлгээний хотолбор. 1өсвийг баталсаны дараа Гзрээлэгч үйл ажиллагаагаа


хэрэгжүүлж эхэлнэ.


5.4. ГР лшигглй нэш


а) Үнзлгээний хөтолберийг хэрэгжүүлж дууссан, квзя нх болон түүнэх дзэш


Нээлтүүд нь Үр ашнггай нззлт гэж тогтоогдвол Гэрээлэгч арван гаван (15)


хоногийн дотор Монгол Улсын Засгийн газрын төлвелогчид мздлдэнз. Монгол


Улсын Засгийн газрын төлөелөгч үр ашигтай нззлт топоосом тухай мздзгдон


өдрийг тухайн Үр ашигтай нээлтийг бүртгхэн одорт тооцно.


б) Үр ашигтай нээлт нэг бүрийг бүртгэсэн вдрөш. хойш нэг зуун наян (180) хоногийн


дотор Гзрээлзгч нь Монгол Улсын Засгийн гаэрын төлөелөгчид олборлолтын


хөтелбвр, төсөв. олборлолтын үйл ажиллагаа явуулах талбай (олборлолтын


талбий)-н зураг, олборлолтын талбайн зевшоорөл авахтай холбогдсон бусад


тодорхойлолт, хүсэлтээ гаргаж огнв Газрын тосиы газар олборлолтын хөталбер.


тесвиЙг хүлээн авсан өдреес хойш гуч (30) хоногнйн дотор хянаж. олборлолтын


хотөлбор, гөсөв1 нэмэлт, оорчлөлт оруулах шаардлагагүй гик үзвзл ср (90)


хоногийн дотор олборлолтын төловлөгөө, төсвийг баталж, газрын тос олборлох


тухай шийдвзр гаргана. Хэрэв олборлолтын хотолбор, loteai иэмэлт, өорчлөлт


оруулах шаардла! атай гэж үзвэл Монгол Улсын Засгийи газрын төлоолөгч


олборлолтын хотелбер. гөсвийг батлах хугаиааг нэг зуун ная (180) хоног хүртэл


сунгах эрхтэй.


п) Гэрээлэгч нь Газрын тос олборлох тухай шийдвэр гарсан едрөес хойш ср (90)


хоногийн дотор Олборлолтын үйл ажиллагааг эхэлнэ.


55- ҮРЛШИПЛЙ НЭЭЛТТУРШИЛТ. ОЛЬОРЗОЛТЫН ХУГАЦАЛ


а) Үр ашигтай нээлт бүрийг тогтоох хугацаа нь туршилтын олборлолтыг оролцуулаял


гурван зуун жар (360) хоног хүртэл байиа.


б) Үр ашиггай нэхлт бүрийн олборлолтын хугаиаа нь тухайн ур ашиггай нззлтэх


олборлолт явуулахыг эрх бүхий байгууллагаас эөвшөөрөх тухай ишйдвэр laptaii


вдрввс хойш хорь (20) хүртэл жил байж болно.
И


 ХӨТӨЛБӨР БОЛОН ОЛБОРЛОЛТЫН ТА ЛБА ЙГХЯНА X

Гэрээлэгч нь нэмэлл мэдээлэл буюу судалгааг ундэслэн үнэлгээний хөтөлбөр,


олборлолтын хөтөлбөр болон талбайг өврчлех гухай шийлвэрээ гаргахаас арван гаван


/15/ хоногийн өмнө Монгол Улсын Засгийя газрын төлөелөгчид мэдэгдэж, Монгол


Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчөес бичгээр зөвшөөрол авсны үндсэн дээр тэдгээрт


өөрчлөлт оруулж болно. Гэхдээ 7 дугаар зүйлийн дагуу нэгэнт буцааж өгсөн гэрээт


талбайн аль ч хэсгийг үнэлгэзний болон олборлолтын талбайд оруулж болохгүй.

5.7. ОЛБОРЛОЛТЫН ХУ1АИАА1 С'ҮНШ
Гэрээлэгч нь боловсруулах үйлдвэр барих, шингэн тос, байгалийн хий тээвэрлэх


хоолой тавих зэрэг үйллвэрлэлийн дэд бүтэи лхинээр барьж байгуулах тохиолдолд орд


ашиглах хугацааг ЗасгиЙн газрын төлөөлөгч хоср удаа тус бүр таван (5) жилээс илүугүй


хугаиаагаар сунгаж болно. Гэрээлэгч нь олборлолтын хугапаа дуусахаас жараас (60)


доошгүй хоногийн өмно олборлолтын хугацааг сунгах саналаа Заспшн газрын


төлөвлөгчид бичгээропю.

ЗУРГААДУГААР ЗҮЙЛ.


ХАЙГУУЛЫН АЖИЛ

6.1. ЗААВАЛ ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛ ҮҮРЭГ
а) Гэрээлэгч нь гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш нэг зуун хорь (120)


хоногийн дотор Гзрээний Хавсралт "В' -Д заагдсан хайгуулын үйл ажилла1аа


явуулж эхэлнj. Хайгуулын xyrauaaiu заавал хийх ажил үүргийг биелүүлж,


(Хавсралт В)-д төлевлөсөноөс багагүй хэмжээний мөнгө зариуулсан байиа.


Гэрээлэгч энэхүү үүргээ бүрэн бислүүлээгүй бол гүйпэтгээгүй ажкха ногдох


зарцуулагдаагүй хөрөнгийг тухайн гэрээт жил дууссанаас хойш гуч (30)


хоногийн дотор ГТГ-т төлнө.


б) Тухайн жил Гэрээлэгч заава.1 гүйцзтгэх ажил үүргэх илүү ажил, үүрэг


гүйцэтгэж, твлевлөснөес илүү зардал гаргасан тохиоллолд дараа жилийн


1 үйцзтгзх ажил, зардалд шилжүүлэн тооиож болно.


в) Бүтээгдэхүүн хуваах гэрзэиий дагуу эхний гэрзэт жилд зяавал гүйцэтгэх наад


захын хайгуулын ажил уүргийи батал1ва болох долларын баталгааг


тус компанийн хоренгө оруулагч Монгол Улсын Пстровис ХХК батлан даана.


6.2. ӨРӨМД9Х АРГУШ
Гэрэзлэгч нь 6 1-д заасан ажкл үүрэг, хайгуульш цооног өромлох ажиллагааг


олон улсын газрын тосны аж үйлдвэрт хэвшсзи ний1лэг дэвшилгтэй аргачлалын дагуу


гүйцэтгэнэ. Дараах тохиолдолд хай1уулын цооногийн өрөмдлөгийг дууссанд тооиож,


зардлыг ортог нөхөх зарда.лд оруулна. Үү»ш:


а) оромдөх гүил болон эсхүл эорилтот лавхаргал хүрсэн,


б) нээлтийн цооног болсон,


в) өрөм нь суурь чулуулагт хүрсэн,


г) ором нь үл нэвтрэх бисг, гсологийн хэт халуун градиентэд хүрсэн.


 6.3. ХЛЙГҮҮЛШ! 4ЖЛЫЦ X ӨТӨЛБӨР Ы ТУСӨВ

Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойгп жар (60) хоногнйн дотор, цаашид


гэрээт жил эхлэхээс срэх (90) доошгүй хоногийн өмнө Гэрээлэгч нь тухайн гэрээт


жилд гүйцэтгэх хайгуулын ажлын хөтөлбөр. төсвийг нэр төрөл бүрээр нарийвчлан


боловсруулж, Монгол Улсын Засгийн газрын толоөлөгчөөр батлуулна. Мон өмиох


жилд хийсэн ажлын тайланг танилпуулж, ГТГ-т огно.


Тухайн гэрээт жил эхлэхээс гучаас (30) доошгүй хоногибн өмнө Гэрээлэгч,


Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлогч хамтран хайгуулын ажльш хөтөлбөр,


төсвийг хянан хэлэлцэж, Монюл Улсын Засгийн газрын толоологч батална. Гэрээлзгч


нь энэхүү ажлын хөтөлбөр. төсвийг өөрчлөх зайлшгүй шаардлага гарсан тохиолдолд


өөрийн саналыг Монгол Улсьш Засгийн газрын твлөвлөгчид нэн даруй гаргаж өгнө.


Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгч саналыг авснаас хойш ажлын арван таван


(15) өдрийн дотор Гэрээлэгчтэй уулзаж. «ерчлелтийг хянан хэлзлиэж батална. Хэрэв


тухайн жилийн батлагдсан төсөвт ажлаас илүү ажил хийглэх бол хийглэх ажлын


хэмжээ, зарллын зөсвийн хэмжээг ГТГ-аар батлуулсанаар ортөг нөхөгдөх зардалд


тусгана.


ДОЛДУГААР ЗҮЙЛ.


ТАЛБАЙ БУЦААЖ ӨГӨХ


7.1. ГЭРЭЭ ЁСООР ТАЛБЛЙ БУЫАЛЖ ӨГвХ


Гэрээлэгч нь:


а) Хай|уулын ажлын хугацааны эхиий үе шат дууссанаас хойш гуч (30) хоногийн


дотор гэрээт талбайн хорин тав (25)-аас ташн (50) хувийг буиааи огч болно.


б) Хайгуулыи ажлын хугацааны хоср дахь үс шат дууссанадс хойш гуч (30) хоногийн


дотор гэрээт талбайн үлдсэн ххгийи хорь (20) -оос гучии (30) хувий! буцаан ө!*ч


болно.


в) Хийгуулын ний I xyiauaa дуусахад үнзлгээний болон олборлолтын талбпйнаас


бусад бүх талбайг буиааж өгнө. Гэрээлэгч нь анхдагч гэрээт талбайг бүхэлд нь


болон аль ч хэсгийг буцааж өгөхийн өмно түүний гадаргуугийн унаган төрхийг анх


байсан байдалд нь сэргээх арга хэмжзэ авсан байна.


г) Олборлолгын талбаЙ! буцааж оюхийм омно бүх цооногуулыг хааж битү^мжилж,


олборлох, хадгалах, боловсруулах, ламжуулах бүх тоног тохооромжүудийг


талбайгаас зайлуулж, талбайг хог хаягдлаас цэвэрлэн, хөрс, усны бохирдлыг


арилгаж, талбайн гадаргуугийн унагаи торхийг сэргэхэн байна.


д) Эиэхүү зүйлийн “в”, “г” заалтыг хзрзгжүүлзхтзй холбогдон гарах зардлыг Гэрзэлзгч


хариуцна.


7.2. ӨӨРИЙН ХҮСЭЛТЭЭР ТАЛПАЙ БУ11ААЖ ОГОХ


а) Гэрээлэгч энэхүү Гэрээний хавсралт "Ви-д зпасан ажил үүргээ гүйпэтгэсэн


'юхиолдолд талбайг бүхэлд нь эсхүл тодорхой хэсгийг өөрийн хүсэлтэзр буцааж


огч болно. Ийнхүү сайн дураараа буцааж өгсөн ххгүүдийг 7.1-д дурьдсан гэрээ


ёсоор буиааж огсои талбайл оруулан тооцно.


16

/ • **'"


б) Гэрээлэгч нь энэхүү гэрээний хавсралт “В”-д заасан заавал гүйцэтгэх ажил уүргээ


гүйштгээгүй талбайгаа сайн дураараа буцаажөгөх тохиолдолд гүйцэтгээгүй ажилд


ногдох мөнгийг тухайн талбайг буцааж өгөхөес гучаас (30) доошгүй хоногийн өмнө


ГТГ-т төлнө.


7.3. ҮНЭЛГЭЭПИЙ ТАЛБАЙ


Гэрээлэгч үнэлгээний хотөлбөрийг хэрэгжүүлсэн боловч үр ашигтай нээлт


тогтоогдоогүй тохиолдолд уг үнэлгээний талбайг буцааж өгнө. Үнэлгээний


хөтөлбөрийн дагуу заавал гүйцэтгэх ажил үүргээ гүйцэтгээгүй байгаа үнэлгээний


талбайг сайн дураараа буцааж өгөх тохиолдолд гүйцэтгээгүй ажилд ногдох


монгийг тухайн үнэлгээний талбайг буиааж erexet>c гучаас (30) доошгүй хоногийн


омнөГТГ-т төлнө.

НАЙМДУГААР ЗҮЙЛ.


РОЯЛТИ КА БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААЛТ

8.1. РОЯЛТИ


1. Гэрзэлэгч борлуулалт хийсэн тухай бүрт Гэрээт тосноос тооиож Роялти 1өлнө.


Роялти нь нийт олборлосон гэрээт түүхий тосны /вьтай тэнцүү байх ба


роялтийг бэлэн мөнгөор буюу эсвэл бүтээгдэхүүнээр /тосоор/ төлж болно.


2. Роялтид төлөх төлборийг 8.4 дүгзэр зүйлд заасны дагуу тооцож, борлуулалт


хийсэн тухай бүр төлнө. Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлогч энэ la.iaap


өөр журам тогтоож болох ба энэ тухайгаа Гэрээлэгчид гуч (30) хоногийп омно


бичгэзр мэдэгдэнэ.


8.2. ТҮҮХИЙ тос борлууллх


а) Роялти болон Монгол Улсын Засгийн газарт ногдох 1эргл түүхий тосыг


хэмжилт хийсэн цэгээс тооцох бөгөөд түүхуй тосыг борлуулах асууллыг Талууд


хнрилцан I охиролцож, гэрээ байгуулсны үндсэн дээр шийдвэрлэнэ. Түүхий


тосны үнзлгээг худалдан авагчтай хийсэн түүхий тос борлуулах гэрзэнд


тохирсон үнээр TOOI1HO.


б) Монгол Улсын Засгийн газар нь өөрт ногдох тосыг мөнгөөр авах тохиолдолд


борлуулсан гүүхий тосноос, тосоор авах тохиолдолд олборлож. хуримтлуулсан


тосноос тооиох ба энэ тухайгаа хуанлийн улирал эхлзхээс гуч (ЗОраас доош1үй


хоногийм омнө Гэрээлэгчид бичгээр мэдэгдэнэ.


8.3 ЬПЭЭППХҮГН ХУВАЛЛТ


а) Хуанлийн cap бүрийн гэрээт түүхий тосноос роялти болон өртөгт тосыг хасаад


үлдэх хэмжзэ (Хуваах тос)-г Монгол Улсын Засгийн газар болон Гзрззлэ1чийн


хооронд доорх хувиар хуваарилна. Үүнд:


1. Хэрвээ тухайн хуанлийн сард олборлосон гэрээт түүхий тосны өдрийн дундаж


олборлолтын хэмжээ нь 5000 баррельтэй тзнцүү буюу түүнээс бага байвал:


Монюл Улсын Засгийн газарт


Гэрээлэгчид

II


/


 2. Хэрвээ тухайн хуанлийн сард олборлослн гэрээт түүхий тосны одрийн дундаж


олборлолтын хэмжээ нь 5001 баррельтэй тэнцүү буюу түүнээс их боловч 10000


баррелиас бага байвал:


Монгол Улеын Засгийн газарт


Гэрээлэгчид


3. Хэрвэз тухайн хуанлнйн сард олборяосон гэрээт түүхий тосны өдрийн дундаж


олборлолтын хэмжээ нь 10001 баррельтой тэнцүү буюу түүнзх их боловч 15000


баррелиас бага байвал:


Монюл Улсын Засгийн газарз


Гэрээлэгчид


4. Хэрвээ гухайн хуанлийн сард олборлосон гэрээт түүхий тосны едрийн дундаж


олборлолтын хэмжээ нь 15001 баррелыэй тлшуү буюу түүнэх их боловч 20000


баррелиас бага байвал:


.Мошол Улсьш Засгийн газарт


Гэрээлэпшд


5. Хэрвээ тухайн хуанлийн сарл олборлосен гэрэтг түүхий тосны вдрийн дундаж

олборлолтын хэмжээ нь 20001 баррельтэй тзниүү буюу түүнэх их боловч 25000


баррелиас бага байвал:

Монгол Улсын Засшйи laiapi


Гэрээлэгчид


6. Хэрвээ тухайн хуанлийн сард олборлосон гэрээт түүхий тосны одрийн дундаж


олборлолтын хэмжээ нь 25001 баррельтэй тэниуү буюу түүнэх их байвал:


Моигол У.хын 3aci ийн газарт


Гэрэзлэтмд
б) Гэрээлэгчийн нохож авах зардлын үлдэгдэл нь зардал нөхох талаар гэрээгээр


тохнрсон хувиас бша байх тохиолдолд Гэрээлэгчийн зардлыг нөхөод үлдсэн


тосыг энэхүү гэрээний Н.З-ын ‘‘а”-д тохирсон хувиар Талууд хувааж авна.


в) Гэрээт түүхий тосны одрмйн дунлаж хзмж/л гопоохдоо тухайн сард олборлосон


түүхий тосны нийт хзмжээг тухайн сард олборлолт явуулсан одрийн тоонд


хуваана.


г) Хуваах тосны Моигол Улсын Засгийн гаэарт ногдох тосны үпзлгээг Гэрээний 8.4


дүгээр зүйлд знасны дагуу хийх бөгөөд Монгол Улсып Зясгийн газарт ногдох


тосны төлбнрийг борлуулж дууссан өдрөос хойш 30 хоногийн дотор ГТГ-т гөлох


бөгөөд эсхүл Монгол Улсын Засгийн газраас зөвшөөрсон тохиолдолд өор хзлбэрээр


гүйцэтгэж бодно.


 8.4 ГЭРЭЭТ ТОСНЫ ҮНЭЛГЭЭ

а) Энэхүү Гэрэзний 8.1 дүгзэр зүйдд заасан, Монгол Улсын Засгийн газарт толөх


роялти. 8.3-т эаасан хуваах тосны үнэлгээг худалдан авагчгай хийсэн түүхий тос


борлуулах гэрээнд тохирсон үнээр тооцно.


б) Роялти болон Монгол Улсын Засгийн гаэарт ногдох гэрээт түүхий госыг Гэрээлэгч


зуучлан борлуулах тохиолдолд түүхий тос борлуулах, тээвэрлэхтэй холбогдсон


гэрээ байгуулахын өмнв Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчид танилцуулж,


харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр гурвалсан гэрээ байгуулна. Монгол Улсын


нутаг дэвсгэрээс олборлосон Гэрээлэгчлд ногдох түүхий ТОСНЫ ҮНИЙ1 ижил


чанарын түүхий тосны дэлхийн зах эээлийн борлуулсан өдрийн үнээр тооцно.


в) Гэрээт түүхий тосны үнийн дүнг Гэрээлэгчийн армз-лснгф аргачлалаар чөлөөт


хөрвөх валютаар борлуулсан үнээр тооцнс.


8.5 БОРЛУУЛАЛТЫП УРЬДЧИЛСАК TOOUOO


а) Үр ашигтай нээлт бүрийн хувьд Гэрэхлэгч нь хуанлийн улирал эхлэхээс гучаас (30)


доошгүй хоногийн дотор олон улсын газрын тосны аж уйлдвэрт хэвшсэн нийтлэг


аргачлалын дагуу Гэрээлэгчийн олборлож борлуулахаар тооцолж буй түүхий


тосны дээд хэмжээ, зах зэзлийн үнэ болон колбогдох бусад хүчин зүйлүүдийы тухай


урьдчилсан мэдээг Монгол Улсын Засгийи газрын төлөөлөгчид хүргүүлнэ.


б) Гэрээлэгч тэрхүү мэдээнд Роялти, түүхий тосны үнэ болон Монгол Улсын Засгийн


газар, Гэрээлэгчид ногдох Гэрээт түүхий тосны тооцоог багтаасан байна.


Гэрээлэгч урьдчилан төлөвлөсөн хэмжээний газрын тосыг олборлохыг эрмэлзэнз.


Гэрээлэгч Үр ашигтай нзэлт бү.хий хэд хэдэн орд цооногоос олборлох хэмжээг


нэгтгэн тооиож болно.


8.6 ДУТАЛТ ЬА ХЭТРҮҮЛЭЛТ


Аль нэг тал нь гэрээт түүхий тосоо зарим үед бүрзн хзмжээгэзр нь авах


боломжгүй байж болохыг хүлээн знвшөөрч байна. (энэ тохиолдолд уг талыг дутуу


авагч гэнэ). Ийм тохиолдолд негөө тал ш» ашкглалтыг бүрзн хэмжээгээр үргэлжлүүлэн


орлогыг өөрийн талдаа хуваарилж (знз тальп хэтрүүлэи авагч гэиэ) болно.


Гэрээлэгч хуиаарилалтын зов тэнииэриЯг тогтоохын гулд дутуу авагчийн нөхөн


авах түүхий тосны хэмжээг тооцон бүрггэнэ. Хуваарилалтын зөв тэнцвэрийг


тогтоохын тулд дутуу авагч талл ногдох гүүхий тосыг нөхөж огнө. Гэхдээ энэ


хуваарилалтыг үйлдвэрлэл, борлуулалгын хэвийн үйл ажиллагаанд саад учруулахгүй


байх нөхцлөөр хийж гүйцэтгэнэ.

ЕСДҮГЭЭР ЗҮЙЛ.


ХИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТУХАЙ


Хэрэв үр ашиггай болох нь тогтоогдеон аливин нээлтээс хий олборлох /түүхий


тосны хамт буюу ямарваа нэг оөр хэлбэрээр бололцоотой бол yi хийг олборлож,


борлуулах талаар Гэрээлэгч Монгол Улсын Засгийн газрын төлоологчтэй харилиан


тохиролцож, шилээр Бүгээгдэхүүн хуваах гэрзэ байгуулах давуу эрх эдэлпз.


 АРАВДУГААР ЗҮЙЛ.


УРАМШУУЛАЛ, ШИМТГЭЛ БОЛОН БУСАД ТОЛБӨРҮҮД

10 I ҮРАЩЦУУЛЛЛ

а) Гэрэзнл гарын үсэг зурсны урамшуулал: Гэрээ Монгол Улсын Засгийн газраар


батлаглсан өлрөес хойш жар /60/ хоногнян дотор Гэрзмэгч ГТГ-т


* ам. доллар төлнө.

vpav П1кАяг*1 Гэрээлэгч олборлолт эхлүүлсэн тохиолдолд


олборлолт эхэлсний урамшуулал н ai лолларьп


Олборлолтын үйл ажиллагаа эхэлсэн өдреөс хойш гуч (30) хоногнйн дотор ГТГ-т


төлнө
в) Гэрээллч Монгол Улсын Засгиин газарт олборлолтын урамшууллыг дараах


байллаар төлнө


1 Тухайн хуанлийн сард өдөрт олборлох Гэрэтт түүхий тосны дундаж


хэмжээ 20000 баррелиас их банвал ам. лоллар;


2 Тухайн хуанлийн сард өлөрт олборлох Гэрээт түүхий тосны дунлаж


хэмжээ 75000 баррслиас их байвал • ам. доллар;

10.2 С'УРГАЛТЫН УРАМШУУЛАЛ


а) Гэрээлэгч п»рээ хүчин тегвллвр болсносс хойш жил бүр Гэрээт жилийн эхюэс


гуч


(30) хоногийн дотор сургалгын урамшууглыг ГТГ-т төлне. Үүнд:

1/1 дэх жил ам. доллар


2/2дахьжил ам. доллар


З/Здахьжил • ** ам доллар


4/ 4 дэх жил -----t ам. доллар


5/ 5 дахь жил ам доллар


б) Гэрээлэгч гэрээ хүчин югөлдөр болсноос хойш хайгуулын эхний 4 жилд Монюл


Улсын их дээд сургуульд гаэрын тосны чмглэлээр суралцах 15 оюутанл


доллармн тэтгэлэг олгоно. Энэхүү зардлын нийт хэмжээ . доллар байх


богөөд ГТГ нь дапгаар оюутанг сонгоно.

п) Гэрээлэгч гэр» хүчин твгелдөр болсноос хойш хайгуулын эхний 4 жмлд


Австрали улсад ГТГ-ын 16 мэргэжшггэнг сургах богөод зардал тус бүрийн лүн


а.м. доллар байна. Эиэхүү зардлын нийт хэмжи доллар байх


бөгоөд ГТГ иь тус компаншай хамтран мэргэжилтэн сургах асуудлыг шийдвзрлэнэ.

10.3 ТАШРН лэнчш


а) Гэрэхигч Монгол Улсыы Газрын госиы тухай хуулв. туүнийг хэрэгжүүлэх


журмын дагуу Гзрээт галбайн хэмжээгэзр дэнчин жил бүр Заа мйн газарт твлно

i. Хайгуулын ажлын эхний үс шаганд Гэрэзт


талбайн нэг хавтгай дөрвелжин киломстрт


J0


 ногдох (Олборлолтын талбайг оруулахгүй)

ii. Хайгуулын ажлын хоср дахь үс шатанд Гэрээт


талбайн нэг хавтгай дорволжин километрт


ногдох (Олборлолтын талбайг оруулахгүй)


iii. Хайгуулын ажлын гурав дахь үс шатанд Гэрээт


талбайн нэ! хавтгай дөрвөлжин километрт


(Олборлолтын талбайг оруулахгүй)


iv. Эрэл, хайгуулын ажлын хугацааг


Засгийн газрын шийдвэрээр сунгасан


хайгуулын хугаиаанд гэрээт талбайн


нэг хавтгай дөрвөлжин километрт ногдох


(Олборлолтын талбайг оруулахгүй)


v. Олборлолтын талбайн нэг хавтгай


дөрвөлжин километр талбайд ногдох


б) Гэрээлэгч нь талбайн дэнчинг Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш жар


/60/ хоногийн дотор, дараагийн гэрээт жилүүдийн талбайн дэнчинг тухайн


гэрээт жил эхэлснээс ХОЙШ I уч (30) хонсгийн дотор тус тус төлөх бөгөөд Монгол


Улсын Засгийн газрын төлөөлөгч нь Гэрээлэгчид төлбөр хийгдсэнийг нотлох


баримт гаргаж огнө.


10.4 ЗЛХИРГААНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ


Гэрээлэгч нь Монгол Улсын Зясгийн га?арт газрын тосны тухай хууль, түүнийг


хэрэгжүүлэх журмын дагуу захир1ааны үйлчилгээний шимтгзл төлнө. Энэхүү


шимтгэлд гэрээт талбай авах захиалга, хайгуулын хугацааг сунгах, олборлолтын


талбай авах захиалга, олборлолтын талбайн хэмжэзг өөрчлөх, олборлолтын хугацааг


сунгах, газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаааны аливаа эрх үүр1 ий! шилжүүлэхэд


төлөх төлбөрүүд орно. ,


Гэрээлэгч нь дор дурдсан захиргааны шимтгэл төлпо. Үунд:


а) Гэрээт талбай авах захиалга


б) Хайгуулын хугаиааг сунгах


в) Монгол Улсыи Засгийн газрын шийдвзрззр


хайгуулын хугацааг сунгах


г) Олборлолтын талбай авах захиалга


д) Олборлолтын талбайн хэмжээг өөрчлохөд


е) Олборлолтын хугацааг сунгах


ё) Газрын тостой холбогдсон үйл


ажиллагааны аливаа эрх, yypi ийг шилжүүлзх


 10.5 ЬАЙГЛЛЬ OP411hi НӨХОИ СЭРПЭЛГ

Гэрэзлэгч нь байгаль орчныг нөхөн сзргээх ажилд эхний таван жилд нийт


. ам. доллараас доошгүй хөрөнгө, мөнгө


зарцуулна.

APBAI1 НЭГДҮГЭЭР ЗҮЙЛ.


хэмжилт


11.1 БҮТЭЭГЛЭХҮҮН ХУВААХ ХЭМЖИЛТ


а) Гэрээнд оролцогч талуудын хооронд хуваах Гэрээт түүхий тосиы хэмжээг


тодорхойлох зорилгоор хэмжил I ийг (Бутээгдэхүүн хуваах хэмжилт) олон улсын


газрын тосны үйлдвэрлэлд хэвшсзн нийтлэг аргачлал, зарчмыг үнлхлэн гүйцлинэ.


Гэхдээ дээрхэх бусад (уүнд гаииаарчилсан цооногийн олбор.юлтын хзмжээг топоох


хзмжилт орно) зорилгоор в«р терлийн хэмжилт хийхдэж болохыг харилиап


тохиролцов.


б) Энэхуү хэмжих хэрэгсэл, хзмжилтийн аргачлал нь Монгол Улсын эрх бүхий


байгууллагаар баталгаажсан байна.


в) Эиэхүү Гэрээнд знасны дагуу бүтээх дэхуүн хуваах хзмжилтийг Хэмжилл хийх


цэгдээр хийнэ.


г) Талууд энэхүү 11 дүгзэр зүйлл заасны дагуу бүтэзгдэхүүн хуваах хзмжилт


хийгдэхзэс өмнө түүхий госыг авч ашиглах эрхгүй болохыг харилиан хүлзэн


зөвшвервв.


11.2 ХШШЛТИЙГ^Л ЛИУУЛЛ X


н) Хэрэи Гэрээлэгч нь Бүтээгдэхуүн хуваах хэмжилтийн аль mi багаж хэрэгсзлд


тохируулга хийх, засварлах эсвзл солихьп хүсвэл Монгол Улсын Засгийн газрын


толввлөгч, зрх бүхий байгуула! .»д м здэгдзж хянуулна.


б) Монгол Улсын Засгийн 1аэрмн төлөвлогч нь бүтээгдэхүүн хуваах аливаа


хзмжилтийг ямар ч үсд ажиглах, үнэн эовийх юдорхойлох зорилгоор шалгалт хийх


эрхтэй Хэрзв итлгалтаар хзмжилт нь олон улсын галрын тосны аж үйлдв»рт хлпнюн


нийтлэг аргачлал болон стандартад нийиэхгүй болох иь илзрвэл Монюл Улсын


Засгийн газрын төлевлөгч түүнийг залруулах арга хэмжээ авахыг Гэрээлзгчэх


шаардана. Хэрзв Гэрззлэгч нь энэ шаардлапл хүлзэн авсан өдрөөс хойш 30 хоногийн


дотор залруулах арга хэмжээ авч эхлэзгүй, зхэлсэн ч явц нь удаашралтай байвал


Монгол Улсын Засгийн газрын төлөолвгч олборлолтыг зогсоож, эрх бүхий


хопдлөнгийн гүйцэпэгчзэр ХЭМЖИЛ1ИЙГ хийлгэж зардлыг Гэрээл*)! чэзр төлүүлнэ.


в) Гэрээлэгч хэмжилтийн алдаатай байх ^тийн олборлолтын унэн бодит хэмжээг


тогтоож өмнөх хзмжилтийг Ja.ipyy.iax бүхнй л арга хэмжээ авна. Гэрззлэгч нь


гүйцэтгхэн эалруул1ЫН ажлын тухай тайланг ГТГ-т хүргүүлж батлуулна. Хэрвээ


хэмжилтийн алдаа аих 1арсан хугацааг топоох боломжгүй бол урьд хийгдсэн


шалгалтын өдор ба алдааг илрүүлсэн өдрийн хоорондох хугацааны дундах үсиЙ1


алдаатай хэмжилт эхзлсэн иагаар тооцмо.


11.3 ХЭМЖИЛТИЙН БҮРТПЛ


Гэрээлэгч олборлосон гэрэзт тү^-хий loc болон бүтээ1дэхуүн хуваах хзмжилтийн


бүртгэлийн нэг хувиш хэмжилт хийсэн тухай бүр Монгол Улсын Засгийн газрын


юлвөлөгчид ируүлнз. Эпшр баримтуудьп ГАМИ (5) жилийн хугацаанд хадгалах


22


apj+s' %1


 бөгөөд Монгол Улсын Засгийн газрын твлөөлөгч нь эдгээр бүртгэлтэй танилцах


эрхтэй, Гэрээлэгч нь танилцах боломжийг хангах уүрэгтэй.


АРВАН ХОЁРДУГААР ЗҮЙЛ.


ТЕХНИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ


12.1 ТЕХНИКИЙН м элээллийг ом члэх

Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөяөгч нь Гэрээлэгчийн газрын тосны үйл


ажиллагааны хөтөлбор, төсөв, судалгааны ур дүнд цуглуулсан геологи, гсофизик,


петрофизик, геохими, гидрогсологи, цооногийн хаалтын тайлан болон бусад бүх эх


мэдэзлзл, эдгззрийг боловсруулж тайлал хийж дүгнэсэн үр дүнгийн тайлан, геодези,


байр зүйн мэдзэлэл, зураг зэрэг мэдээллийн бүх эх хувийг нмчилнө. Хоср тал газрын


тосны үйл ажиллагаатай холбоотоЙ мэдээлэлийг нөгөө талаасаа бичгээр зөвшөорол


авалгүйгээр гуравдагч талд шилжүүлэхийг хориглоно.

12.2 ҮЙЛ АЖИЛЛА ГА А НЫ ЕРӨНХИЙ БҮРТГЭД


Гэрээлзгч газрын тосны хайгуул, олборлолт, борлуулалт, ашиглалт,


боловсруулах болон бусад үйл ажиллагааны тухай бүртгэлийг ГТГ-тай тохиролцсон


эагпарын aavyy хотөлнв. Эдгззр бүрггэлийг англи хэл дззр хөтөлнв. Гэрээлэгч нь


энэхүү бүртгэл, тайлангийн хунийг гүйцэтгэсэн өдөр, cap, улирал, жилд нь Монюл


Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчид гаргаж өгнө.


12.3 ГЕОФИЗИКИЙН М ЭЛЭЭЛЭЛ

Гэрмлэгч нь гсофизикийн анхдагч мэдээллийг Монгол Улсын Засгийн газрын


төлеологчөес баталсан Дүрмийн дагуу нэг хувийг Монюл Улсын Засгийн газрын


төлоолөгчид огнө.


12.4 ХАЙГҮУЛ---ПЕТРОФНШ, ЛАКОРАТОРИЙН СУЛАЛГА4 J&/IQH


ОЛБОРЛОЛТЫН ТУРШИЛТЫН ТУХАЙ мэлээлэл


Гэрээлэгч энэхүү мздззллийг олон улсын газрын lociiM үйлдвэрлэлд хэвшсэн

нийтлэг аргачлал. зарчмыг үндэслэн боловсруулж, үр дүнгийн тайлал хийсэн тайлан.


мздзэллийг иахим, мөн цаасан хэлбзрээр Монгол Улсын Заиийи гаэрын талеелегчид


ирүүлнэ. Гэрээлэгч нь пстрофизик, лабораторийн гуршилт, шинжилгзэ хийх зорилгоор


чомөг чулуу /тавь хүртэл хувь/, шлам /тавь хүртзл хувь/, чулуулаг болон i аэрын тосны


сорьц дээжийг Монгол Удсын Засгийн газрын төлоолө! зошииврөл авсны үндсэн


дээр Монгол Улсын хилээр гаргаж болно. Монгол Улсын Засгийн газрын толвөлогч


эдгээр дээжийг буцааж авах хүсзлтзэ түүнийг гаргасиаас хойш нэг (1) жилийн дотор


ирүүлэхгүй бол Гэрээлэгч hl yi сорьц, лээжийг өөрийн үзэмжзэр ашиглана. Гэрэзлэгч


нь цооиогг хийсэн туршилт үйлчилгзэний ажил, турижлтын олборлолтын тайлан,


мздзэллийг гуч (30) хоногийн лотор ирүүлнэ.


12.5 боловсруулсан мэлээлэл газрын тосны үйл лжилллгллны


ТШАРХ ТЛЙЛЛИГҮҮй


Гзрээлэгч нь газрын тосны хяйгуулын боловсруулсак мэдэзлзл болон неөцийн

тооиоо, үнэлгюний тайлангууды! Мош ол Улсын Засгийн гаэрын толоөлөгчид түүний


баталсан дүрмийн дагуу ирүүлж байна.

21


e+io-r' / J


I V


 12.6 ОЛБОРЛОЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛА ГА .4 НЫ М ЭЛЭЭЛЭЛ

Гэрээлэгч нь олборлолтын үйл ажиллагаа явуулж буй цооног бүрээс олборлосон


тос, хийн хэмжээ болон цооногийн монтажийн өөрчлвлтийг үзүүлсэн бүртгэлийг


хөглөх ба холбогдох мэдээлэл, тайлаж Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчийн


баталсан лурмэнд заасны дагуу Монгол Улсыи Засгийн газрын толөөлөгчид ирүүлнэ.


12.7 ДАШМАШИН,_Т1ХЦИК_ТОНОГ__ТӨХӨӨРӨМЖ._БАРИЛГА


БА ЙГУУЛА МЖИЙП МЭЛЭЭЛЭЛ


а) Гзрээлэгч нь газрын тосны хайгуул, олборлолтын үйл ажиллагаанд эориулан


импортлох автомашин, тсхиик, тоног төхөерөмжийн эуряг төсөл, техникийн баримт


бичгийг Монгол Улсад оруулж ирэхийн өмне ГТГ-т ирүүлнз.


б) Барилга, байгууламжийг Моигол Улсын холбогдох хууль, тогтоомжийн дагуу


барьж бийгуулах бөгөөд эура! гослийг барилгын ажил эхлэхийн өмно, барилгын


ажилтай холбогдсон бусад баримт бичгийг ашиглалганд хүлээн авахын омнө ГТГ-т


ирүүлнэ.


12.8 ХАМТЛРСАН XQPQO


Гаэрын тосны олборлолт эхэлмэгц Гэрээлэгч болои Монгол Улсын Засгийн


газрын төлоологч олборлолт явуулж байгаа бүх агууламжмйн ашиглалтын үйл


ажиллагаа, мэдээллийг судпах, түүичлэи талуудын хоорондох асуудлыг зохииуулах


зорилгоор хамтарсан хороо байгуулна.


12.9 $У£АХ ШИГТ МЛЛТМЛЛ


Гэрзэлэгч газрын тостоЙ холбогдсон үйл нжиллягяянмхаа явцад бусад ашигг


малтмал илрүүлбэл энэ тухай ГТГ-т ярван тав (15 ) хоногийи дотор мэдэгдэнэ Эдгээр


ашигт малтмал Монгол Улсын төрийн омч байна.


12.10 ИУУШ1АЛ


Энэхүү гзрэзний 12 дугаар зүйлд дурдсан бүх тайлан мэдзэг нууиалж, нвгөв


талын зввшоорөлгүй гуравдагч зтгээдэд дамжуулж үл болно. Дээр егуүлсэн нууилалын


талаар хүлээх үүрэг нь дараах зүйлд хамаарахтүй Үунд :


1) аль нэг тал оөрийн ажиллагсал, хувь ннйлүүлэ! чид. эевлөгчид, зэзл олюх


эггээдүүд, мөн Туслан гүйцэтгэгчид газрын тостой холбогдсон үйл


ажиллагаа явуулах шаардлагын хэмжээнд нууцлалыг задлана.


2) аль нэг тал нь дагаж мөрдож буй зохих хуулийп хүрээнд, I эрээлэгчийн


харъяа бай! ууллагын үнэт иаас бүртгэгдсзн аливаа хөрөшийн биржийн


лүрзм журмын хүрзэнд нууцыг задалж болно.


3) Гэрээлэгч нь хоронгө оруулж болзошгүй ЭТГЭЭДЭЗ 1ТГ-Т мэдзгдзнз Уг ттгээд


нь мэдэзллийн нууцыг хадгалах баталгаа гаргасан байна.


 АРВАН ГУРАВДУГААР ЗҮЙЛ.


НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ тооцооны мэдээлэл

13.1 НЯГТЛАП БОПОХ ЬУРТГЗЛ


Гэрээлэгч нь газрын тосны үйл ажшшагаанд хамаарах нягтлан бодох


бүртгэлийг Монгол улсын Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Хавсралт Г-д


заасан журам, болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийм дагуу Монгол хзл дээр,


шаардлагатай гэж үзвэл Монгол, Англи хэл дээр давхар хөтолнө.


13.2 БҮГПЭЛ ТООЦООЦЫ ТА ЙЛА Н


Гэрээлэгч нь бүртгэл тооцооны тайлангаа Монгол Улсын Засгийн газрын


төлөолөгчид энэхүү Гэрзэний дагуу бүрдүүлж, хүргүүлж байна. Гэрзэлэгч Монголд


толоологчийн газраа нээсний дараа ийм бүртгэл тооцооиы тайлангийн хувийг


төлоөлогчийн газартаа байлгах богоод Монгол Улсын Засгийн газрын төлоолөгч


түүнтэй хүссэм цагтаа танилиана.


13.3 ОАВХПШЙН ХЯНАЖ


а) Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгч нь Гэрээлэгчийи газрын тоены үйл


ажиллагаанд оруулсан хоронгө оруулалт, өртөг нөхөгдөх зардалыг холбогдох


хууль, журам, энэхүү гзрээлий дагуу үшн зов бүртгэж тайлагнасаныг санхүугийн


тайлаи баланс, тайлангийн нэмэлт тодруулгууд данс, дансны бичилт, бараа


матсриалын бүртгэл бп бараа матсриал, ваучср, цалингийн толбор, нэхэмжлэх.


зэрэг пнхан шатны баримтууд, гзрээнд шууд буюу шууд бусаар хамрагдах аливаа


торлийн гэрээ, туслаи гүйцэтгэх гэрзэ зэрэгг тулгуурлан жил бүр шалгаж


баталгаажуулна. Тухнйн шалгалтын явиад Гэрзэлэгчийн Монголд болон бусад


1’изар орших газрын тосны үйл ажиллагаатай холбоглох бух үйлдвэрлэлийн байр,


байгууламж, агуулах болон албан конторт очиж танилцан холбогдох


ажилтануудаар шаардлагатай баримт магериал гаргуулан зохих үндзслэлийн да!уу


шалгах эрхтэй.


б) Ьүх баримт бичш нь тэлгээрнйн бий болсон цагаас таван (5) жил эсхүл хуульд


заасан журмын дагуу шаардагдах хугацаацд хадгалагдаж, шалгуулахад бэлэн


байна.


в) Санхүү1 ийн хяналгтай холбогдон гарах зардлыг Гэрээлэгч хариуцна.


АРВАН ДӨРОВДҮГЭЭР ЗҮЙЛ.


ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУСЛАЛЦАА


14.1 ЕРӨНХИЙ ТУСЛАЛЛАА


Гэрээлэгч нь газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулж, энэ гэрээний


зорилгыг биелүүлэхийн тулд Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчөөс дэмжлэг


туслалцаа хүсч болохыг талууд хүлээн зөвшоорч байна. Монгол Улсын Засгийн газрын


төлөолөгч нь Гэрзэлэгчээс газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахал


шаардагдах бусад эрхээ хэрэгжүүлэхэд зохих дэмжлэг узүүлнэ. Монгол Улсын


Засгийн газрын төлөөлөгч нь Гэрээлэгчид туслуулахаар оорийн нэг буюу хэд хэдэн


ажилтныг томилон ажиллуулж болно.
25


 14.2 ШАДТУСЛЛЛЦЛЛ

Монгол Улсын Засгийн газрын төлвөлөгч өөрийн эрх хэмжээний хүрээнд


ГэрээлэгчиЙн хүсзлтийн дагуу барилга байгууламж барих, тоног техоөрөмж


суурилуулах, ажиллах хүч бэлтгэх, тээвэрлэлт хийх, аюулгүй байдлыг хангах, газар


ашиглах зөвшөөрөл авахтай холбоотой асуудлаар дэмжлэг үзүүлнэ. Эдгээр барилга


байгууламж, сэлбэг хэрэгсэл, ажиллах хүч дутагдсан тохиолдолд Монгол Улсын


Засгийн газрын төлөөлөгч нь тэдгээрээр хангах арга хэмжээ авна. Гэрээлэгчийн


хүсэлтийн дагуу Монгол Улсын Засгийн газрын гөлөөлөгчөөс дээрх арга хэмжээтэй


холбоотой гарсан зардлуудыг Гэрээлэгч Монгол Улсын Засгийн газрын төлоологчнд


нохож төлөх бөгөед уг зардлыг үйл ажиллагааны зардалд оруулна. Эдгээр нөхон


төлбврийг тухайн үеийн ханшаар ЛНУ-ын ам. доллараар гүйцэтгэн.з.

14.3 ТЗЛӨӨЛӨГЧИЙН ГА ЗРЫГ ЛЭМЖИХ УЙЛАЖИЛЛАГАА


Гэрээлэгч нь ГТГ-аас Гзрээт галбайд ажиллах Толоогчийн газрын үйл


ажнллагаанд зориулан Гэрээт жил эхэлснээс хойш гуч /30/ хонсмийн дотор ГТГ-т


м. доллариг жил бүр төлнө.


14.4 ОРОН НУТГИЙГЛЭМЖИХ ҮЙЛАЖИЛЛАГАА

а) Гэрээлэгч нь жил бүр Гэрээт жил дууссанаас хойш 30 /гуч/ хоногийн дотор орон


нутгийн хөгжлийг дэмжихэд эориулан ам долларьн 1зрэзт


талбайл хамаарах үйл ажиллагаа явуулсан сумын засаг захиргаанд (хзрэв нэгэх дзэш


сумын нутаг дэвсгэрт газрын тостой холбогдсон үйл ажиазагаа явуулсан бол тэнцүү


хувааж) огнө.


б) Гэрээлэгчийн өгсон орон нутгийг дзмжихэд зориулсан хөрөнкмф орон нутгийн засаг


захиргааны хийж гүйцэтгэхээр санал болгосон хөтөлбөр, төслийг харилцан зөвшилцөж


зарцуулалтанд нь Гэрээлэгч хяналг, шалгалт тавина


АРВАН ТАВДУГААР ЗҮЙЛ.


ӨМЧИЙГ АШИГЛАХ, ӨМЧЛОХ.ЭРХ 1>А ӨМЧ ШИЛЖҮҮ ЛЭХ

15.1 Т0Н01'ТӨХЬӨРӨМЖБА БЛРИЛГА ЬАЙГУУЛАМЖ


Гэрээлэгчийн газрын тосгой холбоглсон үйл ажнллагаанд зориулан Монгол


Улсым нутаг дэвсгэрт оруулж ирсэн өртвг нь нвхөгдсөн гоног тохөөрөмж, барьж


байгуулсан барилга байгууламж, материал түүхнй эд нь Гзрээний хугацаа дууссаны


дараа нэмэгдэл толборгүйгээр Монгол Улсын өмч болно.


Үүнд Гэрээлэгчийн түрээсээр авч ашиглаж буй тоног тохворомж, багаж хэрэгсэл


бусад эд хорөнгө хамаарахгүй болно.


15.2 ГАЗРЫН ТОСЫГЭЗЭМШИХ

Энэхүү Гэрээний 8 зүйлийн дагуу Гэрээлэгчийн хуваарьт тү^-хий тос хэмжилт


хийсэн цэг дээр Гэрээлэгчийн мэлэлд шилжинэ.


15.3 Щ ШИШХУЛЭХ

Гзрээлэгч нь газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаанд оролцох зрх, үүргээ


26


С, A i


 Монгол Улсын Засгийн газрын шийдвэрээр бусдад шилжуүлж болно.
АРВАН ЗУРГААДУГААР ЗҮЙЛ.


ТАТВАР, ХУРААМЖ БОЛОН ТОЛБӨР


Гэрээлэгчийн газрын тосны үйл ажншшаа явуулахтай холбогдсон татвар,


хураамж, төлбөр нь Монгол Улсын хэмжээнд хучин төгөлдөр мөрдогдөж буй хууль, эрх


зүйн акт болои цаашид батлагдан гарах хууль, зрх зүйн актуудын дагуу


эохииуулагдана. Гэрээлэгч нь Монгол Улсын аливаа хуульд болон энэхүү гэрээнд


заагаагүй төлбөр, хураамжийг төлөхгүй.


АРВАН ДОЛДУГААР ЗҮЙЛ.


ВАЛЮТ СОЛИЛЦООНЫ ЭРХ

17.1 ШЛЛЛ ВАЛЮ1


Гадаад валютыг худалдах буюу худалдан авахал Монгол Банкнаас тогтоосон


гухайн өдрийн албан ханшаар тооцно.

17.2

Гзрээлэгч Монгол Улсад болон хилийн чанадад гадаадын банкуудад аливаа


палютын данс нээх, гүйлгээ хийх, мөнгон хөроигийг гадаалад гаргах ба чөлоотэй


ашиглах, хадгалнх бүрэн эрхтэй болно.

17.3 ВАДЮТ£РЛИХ Щ


Гзрээлэ! ч нь валют солих дараах эрхийг эдэлнэ. Үүнд:

а) Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаанд шаардагдах бүхий л хөренгийг


чөлвөтэй хөрвох валютаар гаргаж. эдгээр валклыг 17.1-д заасан ханшаар Монгол


Улсын арилжааны банкаар ламжуулан тогрөгөөр солих;


б) Хилийн чанадад МӨН1ӨН херөнгөгэй байж, үүнийг чөлөөтэй эарцуулах;


в) Өөрт ногдох гэрэзт түүхий тосыг экспортлох, худалдах буюу солих замаар хилийн


чанадад олсон бүх орлогоо гадаадал байлгах, чөлөөтэй зарцуулах;


г) Өөрт ногдох гэрзэт гүүхий тосыг худалдах, солих, экспортлох замаар Монгол


Улсад олсон бүх орлогоо гадаадад гаргах буюу чөлөөтэй зариуулах;


д) Энз гэрээний лагуу Монгол Улсад төлөх голбвр, мөн газрын гостой холбогдсон


үйл ажиллагаанд шаардагдах бусад төлборийг гүйцэтгэхийн тулд Гэрээлэгчийн


сонгож авсан Монгол Улсын банкинд данстай байх.


17.4 1ЭРЭЭПИЙ ИАГУУ ПМШЭХ ТӨЛБӨР

Гэрээлэгч тал энэ гэрээний дагуу гүйцэтгэх төлбөрийг АНУ-ын доллараар хийнэ.
27


Cf- f j


/ / i •


 АРВАН НАЙМДУГ,A A P ЗҮЙЛ.


МОНГОЛ УЛСЫН ГУЙЦЭТГЭГЧ , ЭД МАТЕРИАЛ БА АЖИЛЛАГСАД

18.1 МОПГОЛЫН ТУСЛАН ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ЭП МАТЕРИАЛ


EA A ЖИЛЛА ГСПЫГ СОНГОХ ТУХАЙ

Гэрээлэгч 6a түүний туслан гүйцэтгэгчид нь:


а) Монгол Улсын иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын санал болгож буй үнэ,


мэргэжлиЙн чадвар болон чанар иь Гэрээлэгчийн шаардлагыг хан1аж байгаа нөхцолд


юупы өмнө монголын Туслан гүйиэтгэгчийг сошох ба Туслаи гүйцэтгэгчтэй Гэрээ


байгуулахын өмнө Монгол Улсын Засгийн газрын толоологчил танилцуулж,


тохиролионо.


б) Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн матсриал, тоног тохооромж, тсхник хэрэгсэл болон


өргөн хэрэглээний барааны үнэ, чанар, тэдгээрийг нийлүүлэх хугацаа нь гадаадаас авч


болох матсриал, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл, өргөн хэрэглээний бараатай


жишиж болох нөхдөлд Монголд үйлдвэрлэсзн зүйлийг сонгомо.


п) Ажиллагсдыг сонгон шалгаруулахдаа юуны омне зохих ёсны мэргэжилтэй


монголын иргэдийг сонгож авахыг эрыэлээнэ. Монгол Улсын Засгийн газраас


тогтоосон хувь хэмжээнд багтаан зрх бухий газраас зохих тввшөврвл авсны үндсэп


дээр Гэрээлэгч нь нарийн мзргэжлийн ажлын байр, чухал албан тушаалд гадаалын


ажиллагсдыг ажиллуулах эрхтэй Гэрээлэгч нь Монгол Улсын Туслан гүйизтгэгчийг


сонгох, Монголд үйлдвэрлэсэн бараа, материал худалдан авах, Монгол Улсын


ажиллагслыг авч ажиллуулахын тулд Засгийн газрын төлөвлогчоос дэмжлэг туслалцаа


үэүүлэхийг хүсч болох ба энэ зүйлийн дагуу Гзрээлэгчийн хүлээх үүрэг, нөхцлийг


Засгийн газрын төлөөлөгчөөс Гэрээлэгчид урьлчилан мэдэысзн байхыг хүлээн


зөвшөөрөв. Гэрзэлэгч нь гэрээний дагуу үүрэгт ажлаа гүйиэтгэж яваад үйлдвэрлэлийн


ослоор хөдөлморийн чадвараа түр буюу бурмосвн алдсан тохиолдолд ажиллагсдад


ходөлмөрийн чадвар алдсаны тэтгэмжийг Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу


төлнө.


г) Ажиллах хүчний талаарх бүхий л асуудлыг Ажиллах хуч гадаадад гаргах,


гадаалаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай Монгол Улсын хуулийн дагуу


шийдвэрлэнэ.


д) Гэрээлэгч пь Монгол Улсып гаэрын тосны мэргэжилтэй боловсон хүчинг

ажиллуулахдаи ГзрээлэгчиЙн гадаадаас авч ажиллуулж буй ижил мзргэжил,


боловсрол, ур чадвартай галаадын мэргэжилтэн боловсон хүчний цалингийн дунджаас


доошгүйгээр цаиинжуулна.

с) Гэрээлэгч нь оорийн зардлаар Монгол Улсын иргэдийг сургах, дадлага хийлгэх


эамаар газрын тосны аж үйлдвэрийн бүх шатны боловсон хүчин бэлтгэхийг зрхэмлэиэ.


АРВАН есдүгээр зүйл.


ОНЦ БАЙДАЛ


19.1 ГАЗРЫИ ТОСТОЙ ХОЛБОГЛСОН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААПД ГАРЧ КОЛОХ

OHU КАЙЛАЛ


Онц байдал тохиолдоход Гэрээлэгч шаардлагатай гэж үзсэн бүх арга хэмжэзг


авах ба энэ тухай Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчид нэн даруй мэдэгдэю.


28


Фм1ХГ

 19.2 QHU ЛЛЙЛАЛ

а) Монгол Улсын нийт нутаг дэвсгэрт буюу туүний зарим хэсэгт онц байдал зарласан


тохиолдолд Монгол Улсын Засгийн map нь Гэрээт талбайгаас олборлох


Гэрээлэгчийн хуваарьт тосыг нөхөн твлөх нохцолтэйгээр бүхлээр нь буюу


хэсэгчлэн дайчлан авч болох бөгөөд олборлолтыг дээд хэмжээнд хүртэл


нэмэ1дүүлэхийг Гэрээлэгчээс шаардаж болно. Талууд олборлолтын дээд хэмжзэг


харилиан тохиролцсоны үндсэн лээр топооно.


б) Газрын тосыг ийнхүү дайчлан авах тухай асуудлаар саналаа илзрхийлэх

боломжийг Гэрээлэгчид олгоно.


в) Газрын госны нөөд буюу гүүнтэй холбогдох аливаа байгууламжийг дайчлан ааах


шийдюр нь Монгол Улсын хуулийн дагуу Гчрэзлэгчид зохих ссоор мэдзглсэний


үмдсэн дээр япагднх ба онц байдльп эогсоох хүртэл хугацаанд хүчин төгөлдөр


байна.

ХОРЬДУГААРЗУЙЛ.


ДАВАГДАШГҮЙ ХУЧИН ЗУЙЛ


20.1 Давагдаилүй хүчин зүйл гэж гоц халдварт овчний тархалт, дайн, үймэзи,


самуун, бослого ходолгоон, ажил хаялт, гал түймэр, үср, хүчтэй салхи, шуурга,


газар хөдлөлт бодом байгалийн бусад гаишигт үзэгдлийг ойлюно.


20.2 Даиагда1нгүй хүчин зүйлийн улмиас Гзрээлэгч нь ямар нзгзн үүр1ээ


биелүүлтгүй, гэрээнд эаасан ямар нэгзн эрхээ эдэлж чадаагүй бол үйл


ажиллвгнпгаи сэргээж үргэлжлүүлэх, зхлуүлэхэд шаардагдах үндхлэлгэй


хугаиааг нзмж, гзрээнд эаасин болон тухайн Хайгуул, Олборлолтын үс дээр


Мошол Улсын Засгийн газрын зовшөөрснввр нэмж тооцож болно.


20.3 Хзрзв нэг буюу түүнэх дээш үр ашигтай нээлтззс олборлож байсан буюу


олборлож болох байсан гнзрын тосны үйлдвэрлзлийг лава!дашгүй хүчин


зүйлийн улмаас зогсоосон, хязгаарласнн бол олборлож болох байсан хэмжээнд


хүргэхийн тулд шаардагдах хугацнаг 5 лугяар »үйлл заасан хугацаан дээр юмж


тооцно. Энэхүү заалтыг хэрэгжүүлзх зорилюор хэрэглэсэн “хэмжээ" гхзн


ойлголт нь олборлолтын үйл ажиллагааг зогсоогоогүй тохиоллолд үр ишиггай


нзэлтийн хүрээнд орөмдсөн цооногуудднс олборлолтын твловлогооний дагуу


олон улсын газрын тосны үйллтрлллл хзвшсэн практикийн лагуу олборлож


болох байсни газрын тосны нийз хэмжээг хэлнэ. Гэрээлэгч нь знл завсан


олборлох ёстой газрын тосны нийт хзмжзэимй тухай Монгол Улсыи Засгийн


газрын юлөвлөгчид Хуанлийн жил бүрийн дараа ср (90) хоногийн дотор


мэдэгдэж байна.


20.4 Гэрззлл ч нь 20 дугаар эүйлл эяясаи дап11гдаш1 үй хүчин зүйл тохиолдсон олрсин;


эхлэн 30 хоногийн дотор Монюл Улеын Засгийн газрын толоолвгчил зрх бүхий


байгууллагаар нотлуулсаи нотолгоог гаргаж огнө.

2V


 ХОРИН НЭГДҮ1ЭЭР ЗҮЙЛ.


ГЭРЭЭГ ЦУЦЛАХ

21.1 Хэрэв энэ гэрээнд гарын үсэг зурсны дараа (нэг зуун ная) 180 хоногийн дотор


гэрээ хүчин төгөлдөр болохгүй бол Гзрээлэгч нь ГТГ-т гэрээг цуцлах тухай


мэдэгдэж болно.


21.2 Хзрэв Гэрээлэгч нь гэрээ хүчин тегелдөр болсон одрөөс хойш (нэг зуун хорь)120


хоногийн дотор хайгуулын хөзөлбврт ажлаа эхлээгүй бол ГТГ нь энэ гэрээг


цуцална.


21.3 Хэрэв Гэрээлэгч энэ Гэрээг санаатайгадр зорчсон, уг зөрчлийг арилгах талаар


Монгол Улсын Засгийн газрын телмлогчоос топоосон хугацаанд арилгаагүй


буюу арилгаж эхлээгүй, мөн Гэрээ хэрэгжүүлэх үүднээс хвтелбөрт болон тосөвт


ажлаа эхлээгүй бол Мош ол Улсын Засгнйн газар оөрийн төлоолөгчийн саналын


дагуу энэ Гэрээг цуцлах эрхтэй болно.


21.4 Хэрэв Монюл Улсын Засгийн 1азар 21.2, 21.3 яугаар зүйлийн дагуу эрхээ


хэрэгжүүлзхээр шийдвэрлэвэл Засгийн газрын төлөөлөгч Гэрззлзгчил бичгэзр


мэдэгдэл өгнө. Мздэгдэл өгснөос хойш 30 хоногийн дотор Гэрээлэгч мь дээрх


зорчлийг арилгаагүй буюу арилгаж эхлэлүй ба зврчлийг арилгахад нь


давагдашгуй хүчин зүйл саад болоогүй. тасалдуулаагүй бол энз гэрээг цуцлах


шийдвзрийг Монгол Улсын Засгийн газрын төлввлегч гаргана. Ийм


шийдвэрийн эсрэг Гэрззлзгч нь 22 дугаар зүйл дэх арбитрийн тухай заалтыг


ашиглах эрхтэй Гэрээг иуцалсан тохислдолд Гэрээлэгч нь тухайн гэрзэт жилл


хийгээгүй ажлынхаа төлберийг ГТГ-т төлно.


21.5 Гэрээг цуцалсны дараа Гэрээлзгч нь 15.1-д зааснаас бусад газрын тостой


холбоглсон үйл ажиллагаа явуулахдаа хэрэглэхээр түрэхзлои буюу өврийн


бүрэн эзэмшлийн зш*вврлөж болох бүх эд хөрөнгвө Монгол Улсым нутаг


дэвсгзрэзс гаргах эрхтзй


21.6 Гэрээлэгч нь дарних тохиолдолд энэхүү гзрт цуазах эрхтэй ба знэ тухайгаа


Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөле1чид 90 (ср) хоногийн омнв бичтр


мздэгдэнэ.


Үүнд:


а) Гэрээт талбайд здийн засгийн үр ашипай газрын тос илрээгүй бол,


б) Олборлолтын хугацаа дууссан бол.


ХОРИН ХОЁРДУГААР ЗҮЙЛ.


МАРГААПЫГ ХЯПАН ШИЙДВЭРЛ JX, ХҮЛЭЭЛГЭХ ХАРИУЦЛАГА


22.1 Гэрээнд оролцогч талуудын хооронд уг гэрээний заалпай холбогдон гарах


(түүнийг хэрэгжүүлэх, тайлбарлах, хэрэглэх, хугацаа дуусах, цуцлах эсвэл


сунгах) аливаа маргааныг эв зүйгээр шийдвэрлэзгүй бол марыаныг Монгол


Улсын арбитраар шнйдвэрлүүлнз.


22.2 Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны явцад үүссэн эд хөрөнгийн


маргааныг энэхүү гэрээнд өөроор заагаагүй бол Монгол Улсын шүүх хууль


тогтоомжил заасны дагуу хянам шийдвэрлэнэ.

зо


<г -/


. •


 22.3 Энэхүү бүгээгдэхуүн хуваах гэрээний көхцөлийг өөрчлөх, гэрээг хүчингүй болгох


зэрэг гэрээтэй холбогдох асуудлаар уүссэп маргааныг Талууд хүсвэл НҮБ-ын


Олон Улсын худалдааны эрх зүйн хомисс (UNCITRAL)-Hftii дүрмийн дагуу


зохицуулан шийдвэрлүүлж болно.


22.4 Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааг дур мэдэн буюу зөвшөөрөлгүй


явуулсан бол тухайн этгээдийн газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа


явуулахад хэрэглэсэн тоног төхөөрөмж, эд хөрөнго, олборлосон бүтэзгдэхүүн,


орлогьп Монгол Улсын эрх бүхий байгууллага хураан авч улсын орлогод


шилжүүлнэ. Харин уг үйл ажиллагаа нь гэмт хэргийн шинжтэй байвал Монгол


Улсын хуулийн байгууллагаар шийдвэрлүүлнэ.

22.5 Гэрээлэгч талууд нь энэхүү гэрээ болон Монгол Улсын холбоглох бусад хуулийг


зөрчсөн үйл ажиллагаа явуулж байгууллага, иргэдэд хохирол учруулсан бол


Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээнэ.


22.6 Гэрээлэгч талууд нь гэрээний үүргийг зөрчсөноос учирсан хохирлыг гэрээнд


буюу Монгол Улсын хууль тогтоомжил заасны дагуу гзм буруутай тал НЬ нохөн


төлнө.


22.7 Гэрээлэгч газрын тостой холбо]дсон үйл ажиллагааны тодорхой ххгийг


гүйцэтгүүлэхээр гэрээгээр туслан гүйцэтгэгч сонгосон тохиолдолд тухайн


туслан гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагааны улмаас учирсан бүх хохирлыг Монгол


Улсын Засгийн газрын өмно Гэрээлэт хариуииа.


ХОРИН ГУРАВДУГАЛР ЗҮЙЛ.


мэдэгдэл

23. 1 Гэрэхчэгчид бичгээр огих мэдэгдэл нь лараах юхиолдолд хүчин тогөлдөр байна.


Үунд:


a) Тухайн төлөөлөгчийн газарт ажиллаж буй Гэрээлэгчийн голөөлогчид болон


23.3 лугаар зүйлд заасан Гэрээлэгчийн удирдах төвд факсаар явуулсан;

b) Тухайн төлоөлогчийи газарт ажиллаж байгаа Гэрээлэгчийн төлөөлогчид


хүргүүлж, түүнийг хүлээн авсан нотолгоог авсан байх. хвэл тийм


МЭДЭ1ДЛИЙГ бисчлэн хүргэх ба аль ч тохиолдолд Гэрээлэгчийн төлөолөгч


буюу түүиий зрх мэдэл бүхий толеөлөгчдийн нэгнээс нь хүлээн авсан тухай


хариу аисан, мөн мздэгдлийн хувиЯг 23.3 дугаар зүйлд заасан Гэрээлэгчийн


удирдах говл факсаар явуулсан байх.


23.2 Гзрээлэгчэх Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчид бичгээр өгөх мэдэгдэл

нь дараахь тохиолдолд хүчин төгөлдор байна. Үүнд :


a) Мэдэгдлийг Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчид факсаар явуулсан;


b) Монюл Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчийн ажлын газарт хүргүүлж,


түүнийг хүлээж авсан нотолгоог авсан байх, хвэл тийм мэдээллийг биечлэн


хүргэх ба аль ч тохиолдолд Монгол Улсын Засгийн газрын гөлөөлөгч буюу


түүний эрх мэдэл бүхий толөөлөгчдийи нэгнээс мэдэгдлийг хүлээн авсан


тухай хариу авсан байх зэрэг болнс.


31

0,/ли-Г


 23.3 Дээрх 23.1 ба 23.2-т заасан мэдэгдлийгдараах хаягаар илгээнэ. Үүнд :

а) Монгол Улсын Засгийн гаэар:


Газрын тосны газар


18080 Улаанбаатар хот,


Сонгинохайрхан дүурэг,


Үйллвэрчний эвлэлийн гудамж 37,


Утас: (976-11)631208,


Факс: (976-11)631239


б) Гэрээлэгч:


“Сентрал Азнан Нетролеум Корпорэйшн Лимитэд" компани


НИК ХК-ийн байр, 406 тоот


Еронхий сайл Амарын гудамж-8


Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот 210646


Утас/ Факс: 976-11-321799/331099


Email: amaraa@capcorp biz


23 4 Талууд могоо т«гллаа 30 хоногийн өмнв урьдчилан мэдэгдсэний үндсэн дээр


мэдэгдэл хүлззж авах хаягаа оорчилж болно.


23.5 Аль нэг тал нь нөгөө талын мэдэгдлийг хүлээж авахаас татгалзах буюу хүлээж


авах боломжгүй тохиолдолд нөгөө талын эрх ашиг ямар нэг байдлаар хохирох


ссгүй.


ХОРИН ДӨРӨВ ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ.


ДААТГАЛ


24.1 Энэхүү гэрээний дагуу Гэрээлэгчийн язуулж буй бүхий л үйл ажиллагааны хувьл

Гэрээлэгч Монгол Улсын хууль тогтоомжийн лагуу даатгуулах үүрэггэй.


24.2 Гзрээлэгч нь өерийн Туслан гуйизт1чдийг iiirjH адил даатгуулсан байхыг


шаардах богиод Гэрээлэгчийн шаардлагатай гэж үзсэн н>м*лт даатгал нь


лаатгалын гэрчилгээгээр багал! аажуулагдсан байх болно.


24.3 Гэрээлэгч болон 'Гуслан гүЙцэтгэгч нь эд хоронгө, ашиг сонирхлоо Монюл


Улсын Даатгалын тухай хууль топоомжийи дагуу тус улсын даатгалын


компанид даатгуулна.


24 4 Хэрвээ Монгол Улсын даатгалыи компани ийм даатгалыг хийх чадмргүй буюу

татгалзвал Гзрээлэгч мь Монгол Улсын Засгийн газрын төлөвлөгчтэй


тохиролисоны үндсэн дээр гпдаадым даатгалын компаниар даатгуулж болно.


24.5 Даатгалын баЙ1үуллага болон Гзрээлэгчийм хооронл байгуулсан гэрзэний

хүчип тоголлөр байх хугацаанд гарсан хохирлыг холбогдох Монгол Улсын


Даатгалын тухай хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.


ХОРИН TAB ДУГААР ЗҮЙЛ.


ЕРӨНХИЙ ЗААЛТ

25.1 ХЛВСРАЛТУУЛ


Хавсралт А, Б, В, Г - нь энэхүү гэрээннй салшп'Й бүрэлдэхүүн хэсз! болио.

0М1ХГ 1.Г


 25.2 ХҮҮЛЬ

Энэхүү Гэрээ нь Монгол Улсын хуулъ тогтоомжтой нийцсэн байни.


25.3 САЙН САНАА


Талууд энэхүү гэрээний дагуу харилцаагаа сайн санааны зарчимд ундэслэж,


нэгдмэл зорилтоо хэрэгжүүлэхийн төлөө хамтран ажиллаж, гарч болох аливаа үл


ойлголцол, Mapiaaiiwr зв зүйгээр зохицуулан иийдвэрлэхийг эрмэлзэнэ.


25.4 УЭРЭЭНИЙ ХЭЛ

Гзрээг монгол, англи хэлээр үйлдсэн бөгөөд эх бичиэрүүдийг тайлбарлахад


хоорондоо зөрчилдввл момгол хэлний хувилбир нь шийдвэрлэх хүчинтэй болно.


25.5 ГЭРЭЭ ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР БОЛОХ. ГЭРЭЭНД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ


ОРУУЛЛХ


1. Энэхүү гэрээг Монгол Улсын ЗасгиРн газар баталсан өдрийг гэрээ хүчин

төголдөр болсон одор гэж үзнэ.


2. 'Галууд харилцан тохиролцож энэхүү Гэрээнд нэмэлт, оорчлөлт оруулж болох


богөөд уг нэмзлт, оорчлөлтийг Монгол Улсын Засгийн газраар батлуулсанаар


хүчин төгөлдөр болно.
ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫГ ТӨЛӨӨЛЖ: ГЭРЭЭЛЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ :


“СЕНТРАЛ АЗИАН ПЕТРОЛЕУМ


ГТГ-ЫН ДАРГА . КОРПОРЭЙШН ЛИМИТЭД"


Д АМАРСАЙХАН КОМПАНИЙН ЗАХИРАЛ


ДУГЛАС МАК КЭЙ)}


-4


 ОНГИ-V ТАЛБАЙН ТАЛААР


ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР,


"СЕНТРАЛ АЗИАН ПЕТРОЛИУМ КОРПОРЭЙШН ЛИМИТЭД'


КОМПАНИЙН ХООРОНД БАЙГУУЛСАН ЬҮТЭЭГДЭХҮҮН


ХУВААХ ГЭРЭЭНИЙ


ХАВСРАЛТ "А*

ГЭРЭЭТ ТАЛБАЙ


Энэхүү хавсралт "А" нь Газрын тосны газар, "Ссятрал Азиал Пегролиум


Корпорэйши Лимитэд" комианийн хооронд 200... оны ... дугаарсарын .... • ны өдер


бнйгуулсан Бүгээгдэхүүн хуваах гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг нь болно.
ГЭРЭЭТ ТАЛБАЙН БАЙРЛАЛ


 ОНГИ-V ТАЛБАЙН ТАЛААР


ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР.


"СЕНТРАЛ АЗИАН ПЕТЮЛИУМ КОРЛОРЭЙШН ЛИМИТЭД"


КОМПАНИЙН ХООЮНД БАЙГУУЛСАИ БҮТЭЭГДЭХҮҮН


ХУВААХ ГЭРЭЭНИЙ

ХАВСРАЛТ "Б"
ГЭРЭЭТ ТАЛБАЙ


Энэхүү хавсралт "Б" нь Газрын тосны газар, "Сснтрал Азиан Пстролиум


Корпорэйшн Лимитэд* комианийн хооронл 200. . оны ... дугаарсарын .... • ны


байгуулсан Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний бүрэлдэсүүн хэсэг нь болно.
ГЭРЭЭТ ТАЛБАЙН байрлал1. Талбайн нэр Онги V


2. Талбайн хэмзюэ 32030 кв.км


3. Солбилцолын цэг
Дугиар Уртраг Өргорөг

1 Ю1° зо' о /


44 40


2 о / п 44° 40'


102 39 59 43° оо'


3 102° 39 59


4 1 04° ОООО о /


43о°0


6 1 04° 00 ОО


в 104° 0950 45 Ю


7 1 04° 09 59 лъ‘20'


Ө 105° 1959 45° 2о'


105° 1959 о /


ө 43 50


ю 105° ОООО 45 50


11 105° ОООО 9 /


4© ОО


12 104° ОООО 4© Ю


13 104° ОООО


14 103° ОООО 4Ө° 1 О'


1» 103° ОООО 4во ОО


1© 102° 49 59


17 102° 4959 45oSO


10 Ю1° 30 оо" 45 50


 ОНГИ-V ТАЛБАЙН ТАЛААР


Г АЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР,


“СЕНТРАЛ АЗИАН ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЭЙШН ЛИМИТЭД”


КОМПАНИЙН ХООРОИД ЬАЙГУУЛСАН


БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААХ ГЭРЭЭНИЙ


ХАВСРАЛТ “Р*


ЬҮРТГЭЛ ТООЦООНЫ ЖУРАМ

ИЭГДҮГЭЭР ЗҮЙЛ

ЕРӨНХИЙ ЗААЛТУУД

I. ЮР TQMbEQ

200.. оны ... дугаар сарын ...-ны өлрийн Бүтээгдэхүүн хуваах iэрээний 2 дугаяр зүйлд


тодорхойлсон нэр томьсонууд энэхүү Бүртгэл тооцооны журамд ха.маарах бөгөвд адил


утга агуулна.

2. /»}/'// ) i гооцоопыжурммн юги и о 1л) кт


БЛРИМТ БИЧГИЛ / :w‘nf. fu nr.rJir.vww; TiTTi

Энэхуү ГЭрЭЛШЙ бүртгэл тооцооиы журмын зорилго нь гэрээлэгчийн оруулсан


хөрөнгө оруулалт. зарцуулсам эарлал, эд хөрөнгийн иртвг зэргийг нягтлан бодох


бүртгэлд тустаж, санхүүгийн тайлан гаргахдаа Моигол улсал мөрдөгдеж буй Нягглан


бодох бүртгзлийн тухай хууль, үндхний болон Нягтлан бодох бүртгзлийн Олои


Улсын Станларт (НББОУС) бусад холбшдох хууль топоомж. журмыг мөрдүүлэхзд


оршино.


Эиэхүү бүртгэл юоцооны журмын заалтууд гзрззиий заалгтай үл тохирох буюу


зорчилдвх аливаа гохиолдолд олон улсын газрын тосны аж үйлдвзрт хэвшсэн нийгти


эарчмыг баримтлана.

3. ҮЙЛ АЖИЛЛАГЛАНЫ ТАЙЛАНГУУЛ


а) Гэрээлэгч нь ГТГ-т хайгуулын ажлын туршид хуанлийн улирал бүрийн эисэх


хойш гуч (30) хоногийн доюр дараах тайлангуудыг шилжүулнэ.Үүнд:


1. Санхүүгийн тайлан (нэмзлт тодруулгын хамт);

2. Зардлын дзлгэрэнгүй тайлан (зардлын тоа тус бүрээр);


Дээрх тайлангууд нь өссөн дүнгзэр бэлтгэгдсэн байна.


б) Олборлолтын үед Гэрээлэгч нь ГТГ-т хуанлийн улирал бүрийг дууссанаас хойш


гуч (30) хоногийн дотор дараах тайлашуудыг гаргаж өгне Үүнд:


1. санхү-үгийн тайлан (нэмэлт тодруулга),


2. олборлолтын гайлан,

3. экспортын мэдээ, тайлан


4. хуваах тос болон тэнцвэржүүлэлткйн тайлан.


5. зардльш дэлгэрэнгүй тайлан ( зардлын төв тус бүрээр);


6. өргог нөхөлтийн тайлан;


37


Cm-L''


Дээрх тайлангуудыг өсеөн дүнгээр бүртгэж нягтлан бодох бүртгелийн олон


улсын станлар! болон энэхүү буртгэл тоооооны журмын да!-уу хийж, гайлант жил


дууссаны дараа жар (60) xohoi ийн дотор ГТГ-т гаргаж өгнө.


4. СЛНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ


а) Гэрээний 13 дугаар зүйлийн дагуу шалгалт хийхдээ, Засгийн газрын телөөлөгч нь


Гэрээлэгчийн газрын тосны үйл ажиллагаанд оруулсан хөронгө оруулалт, өртөг


нохөгдөх зардалыг холбогдох хууль, журам, энэхүү гэрэзний да1уу үнэн зөв


бүртгэж тяйлагнасныг санхүүгийн шйлан баланс.тайлангийн нэмэлт тодруул1ууд


данс , дансны бичилт, бараа магсриалын бүртгэл ба бараа матсриал, ваучср,


цалингийн төлбөр, нэхэмжлэх, зэрэг үндсэн баримтууд Гэрээнд шууд буюу шуул


бусаар хамрагдах аливаа торлийн гэрээ, туслан гүйцзтгэх гэрээ зэрзгг тулгуурлан


жил бүр шалгаж баталгаажуулна. Тухайн шалгалгын явцад Гзрэзлэгчийн


Монголд болон бусад газар орших газрын тосны үйл ажиллагаатай холбогдох бүх


үйлдвэрлэлийн байр, байгууламж, агуулах болон албан конторт очиж тавмлшш


холбогдох ажилтануудаар шаардлагатай баримт матсриал (аргуулан зохих


үндэслзлийн дагуу шалгах эрхтэй.


б) Гэрэзлэгчийн бүх баримт бичиг нь тэдгээрийн үүсэн бай|'уула1дсан одрөск: хойш


таван (5) жил эсхүл хуульд заасан журмын дагуу шаардагдах хугамаанд


хадгалагдаж, шалгуулахад бэлзн байна.
5. мпютсшшх


Гэрээлэгчийн газрын тостой холбогдох үйл ажи-шагааны бүрггэл нь АНУ-ын


доллараар хийгдзнэ. АНУ-ын доллараар гарсан бүх зардал нь зарцуулсан тоо


хэмжээгэзрээ бүрггзгдэнэ. Монгол улсын м*н1өн нзгжээр гаргасан зардлыг гэрээний


17 дугаар зүйлд заасиы дагуу АНУ-ын доллард шилжүүлж, АНУ-ын доллараас бусал


монгвн нэгжзэр гарсан зардал нь тухайн вялютыг Гэрээлэгчийн АНУ-ын долларын


данснаас худаллан авсан тохиоллолд худалдан авсан үнзэр АНУ-ын долларт


шилжүүлэгдэх ба үүнээс бусад тохиолдолд Монгол Банкны албан ханшаар тооино


Монгол гогрог болон АНУ-ын лоллараас бусад валютыг АНУ-ын долларт


шилжүүлсэн ханшаар бүртгэл хөтөлнө

6. БҮРТ/ЗЛ


Гзрээлзгч иь бүртгэлий! Монгол хэл дээр, шлардлагатай гэж үзвзл Монгол, Англи хэл


дээр давхар хетлөх бөгеөд нягтлан бодох бүртгэлийн Олон Улсын стандарт, Монгол


Улсын хууль юггоомж, олон улсын газрыь: тосны аж үйлдвэрлхтл хэвшсэн нягтлан


бодох бүртгэлнйн нийглзг зарчмуудын дагуу хөтлөнө.Энзхүү Бүртгэлийн журмыг I эрззлэгч, ГТГ хоер бичгээр харилиан тохиролисоны


үндсзн дээр ирзэдүйн үИт ажиллагааг зохкиуулахаар Засгийн газрын талввлвгч нь


хянан шалгаж болно.


 8. БҮРТГЭЛИЙН НАРИЙВЧИЛСАНАРГА ЧЛАЛ


Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш ер (90) хоногийн дотор Гэрээлэгч нь Гэрээ


болон энэхүү бүрттэл тооцооны журмык дагуу боловсруулсан дансны гүйлгээний


бүдуүвч, зардлын нарийвчилсан ангилал, баримтлагдах зардлын төсвинн нарийвчлан


тодорхойлсон хэлбэр, үйл ажшыагааны бичлэг болон бүртгэлийн аргачлалын талаарх


саналыг ГТГ-т ирүүлж хэлэлиэнэ. Энэхуү аргачлалыг санхүүтийн нийтлэг бүртгзл,


олон улсын газрын тосны аж үйлдвэрлэлд хэвшсэн зарчим, Монгол Улсын хууль,


журмын дагуу боловсруулна. Ийнхүү хэлэлцсэний дагуу Засгийн Газрын төлөөлөгчийн


зовшөорсноор Гэрээлэгч нь цаашид ашиглагдах дансны гуйлгээний будүүвч,


зааварчлагыг боловсруулж ГТГ-т гаргаж өгно.


ХОЁРДУГААРЗҮЙЛ

ЗАРДАЛ, ОРЛОГО


1. ПӨХӨН ТӨЛӨГДӨХЗАРДАЛ

Гэрээлэгч нь ГэрэзниЙ дагуу дараах зардлуудыг харнуцаж шууд төлөх бөгөөд шзр


зардлуудыг Гэрээний 4 дүгээр зүйлийн дагуу ангилж, нөхөн авна.


а) Газрьш Щ


Гэрээлэгч нь газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахад шаардагдах барилга


байгууламж барих талбайн эрх авахтай холбогдон гарсан зардал


б) ХвДРДМРР ?РЛЛШ


1. Гэрэзлэгчийн Монголд ажиллаж буй ажиллагсдын (удирдах албан


тушаалтнаас бусад) цалин, нэмэгдэл хөлс, нэмэгдзл, шагнал, урачшуулал,


амралтын олговор, томилолт, хедөлмөрийн чадвар түр алдах, тахир


дутуугийн нөхен олговорууд,


2. Гэрээлэгчийп Монголд ажиллачаар томилогдсон гадаадьш иргэдийн


(удирдах албан тушаалтнаас бусад) амъжиргааны, орон байрны болон бусад


хөнгөлолтүүд,


3. Засгийн газрын байгууллагаас хуулийн дагуу Гэрээлэгчийн ажиллагсадын


Цалин холсонл хамааруулж ногдуулж буй хураамжгай холбогдсон зардлууд.


в) АжИДЛагмаД ҮЗҮУЛЗЛ Ленгудолт, <Ж9Х ТЭТГШР, ТЛ1 ?мж


Гэрээлэгчийн Монголд ажиллаж буй гадаад болон монгол ажиллагсдын цалин хөлсөнд


хамаарагдах ажиллагсдын амь нас болон нийгмийн даатгал, тэтгэвэр, тэтгзмж


олгохтой холбогдои гарах зардал.


Гэнэт халаглсаны тэтгэмж монгол болон гадаад улсын ажиллагсдын хувьд адил байх


бөгөөд гэтгэмжийг Монгол Улсын Хөдөлмөрийн хуулнйн дагуу зохииуулна.


г) МШРИМ. ТРН9Г ба с?л$?г ТОКМ


Гэрээлэгчийм худалдаж авсан, түрээсэлсэн буюу нийлүүлсэн материал, тоног


тохооромж, сэлбэг хэрэгсэл.


/ Худалдаж авсам материал

Гэрээлэгчийн худалдаж авсан матсриал, тоног төхоөрөмж. сэлбэг хэрэгслийн


зардлыг тоопоход Гзрээлэгчид үзүүлсэн бүх хвнгөлөлтийг нь хасаад түүний


жинхэнэ толсөн үнийг энэхүү журмым 2 ;iyiaap зүйлийн 3.1-т заасан


үнэлгээний зарчмын лагуу тогтооно.

39


Сцаг 7сГ-


2 I 'эрээлэгч буюу са пбар байгуулчагаас нийлj 7 лсэн мат ериа 7


Гэрээлэгч нь аливаа матсриал, тснш төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийг өөрийн


буюу салбар блйгууллагынхаа ткнкюс авч нийлуүлэхэх бусал тохиолдолл


Монголын иргэн, аж ахуйн нэгжзэс худалдаж авна. Гэхдээ лээр дурдсан


нөецөөс нийлүүлсэн материалын үнэ нь даатгал, нийлүүлэлтнйн адил


нөхцөлд гуравдахь эттээдэх' төсевтэй дд зүйлийг худалдаж авч бодох үнэх


өндөр байх ёсгүй. Уг матсриал, тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийн үнзлгээг


энэхүү журмын 2 дугаар зүйлийн 3.2-т заасны дагуу тогтооно.


J. Баталгаа


Гэрэзлэгч нийлүүлж буй материал, тоног тохөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэлдээ


үйлдвзрлэгчийн буюу хулалдагчийн чанарын багаш аанаас оор ямар нэгэн


баталгаа нзмж гаргахгүй бөгөөд хзрэв нийлүүлсэн матсриал гзмтэл согоггой


байвал үйлдвэрлэгч буюу худалдагчаас Гэрээлзгчид зөрүүг нөхөн телөх


хүртэл үүнийг орлогод авахгүй.


4. Т J рээс


Түрээсэлсэн материал, тоног төхеөремж, сэлбэг хэрэгслийн үнийг бодитой


төлсөн үнээр TOOUHO.


д) Т ээвэрлэлт


Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай тоног


төхөөремж, материал, сэлбэг хзрэгслийг тээвэрлэхэд гарсан зардал


е) Үйлчичгээ


]. Гэрээлэгч нь гуравдагч этгээдээс зөвлөх, гэрээт үйлчилгээ болон хангамжаар


үйлчлүүлэхтэй холбогдсон зардлын зөвшөорлийг ГГГ-аас урьдчилан


бичгээр авна. Уг зардал нь ижил төстэй ажил, үйлчилгээ үзүүлэх гадаааын


болон Монголын байгуулагад төлөх зардалтай ойролцоо байна.


2 Гэрээлэгч болон түүний салбар бай[уулагаас Монголд болон хилийн


чанадад лабораторийн шинжилгэз хийх. загварчлал, гсологи, геофизикийн


боловсруулалт, тайлал хийх. инженсрийн болон мэдээлэл боловсруулах зэрэг


уйлчилг зэиий зардал нь тухайн үед олон улсын газрын тосны аж үйлдвэрт


дагаж буй үпэлгэзтэй дүйиэхүйц байна


Гэрээлэгч буюу гүүний салбар бай!ууллагаас үзүүлсэн үйлчилгээ нь ашиг


нзмэлгүйгээр зариуулсан зардлаар тооцогдоно. Уг зардал нь тухайн


үйлчилгээг ижил нөхцөлөөр гүйиэтгэх бусад салбар байгууллага, гуравдагч


зтгээдэд гарах хзвийн зардлаас илүүгүй байна.


Шаардлагатай бол, тухайн уйлчилгээ, түүнийг зохион байгуулсаны зардал


зэргийг багалсан баримтыг Гзрээлэгч. түүний салбар байгууллага, ГТ1 -аар


гаргуулан авиа


Гэрээлэгч, түүний салбар байгууллагаас үэүүлж байгаа үйлчмдгээнмй зардал


нь олон улсын газрын тосны аж үйлдвэрлэлд газрын тосны компаниуд


тэдгэзрийн салбар байгууллагуудад төстэй үйлчилгээ үзүүлсний төлберт


төлдөг зардлаас өндөр ортогтзй бол тухайн зардиш ГТГ нь энэхүү журмын 2


лугаар зүйлийн 5 дахь ххэгг хамааруулж өртвг нөхелтоос хасах зрх здзлнэ.


Доорхи з) бүлгийн дагуу лааиалд хамрагдгхаас бусад тохиолдолд газар хөдлолт, гал


1 үйм jp, үср, шуурга, хулгай, осол буюу бусад Гэрэзлэпзэс хамаарахгүй шалтгааны


 улмаас учирсан хохирол, алдагдлыг нөхөн сэргээхэд гарах бүхий л зардал. Гзрээлэ1Ч


нь хохирол болон алдагдалд орсон тухайгаа нэн даруй ПТ-т бичгээр мэдзгдэнэ
Гэрээний 24 дүгээр зүйлд заасанчлан даатгалын компанигай байгуулсан гэрээний


дагуу ТӨ.1СОН даатгалын зардлыг өртөг нехөлгийн тооиоонл оруулна


и) Хырцйи ЭНГИ, агуүлах бодрц бүсад байгуүламж

Хээрийн ангиуд, агуулах, тээвэрлэлтийн болон холбооны систем, усан хангамж, зам


болон бусад байгууламжуудийг хадгалж хамгаалах, тоноглох. ажиллуулахтай


холбогдон Монгол Улсьш нутаг дэвсгэрийн дотор гарч буй зардал.

Гэрээт талбай, газрьш тостой холбогдссн уйл ажиллагаа, тоног төхеөрөмжийг


хамгаалах, шүүх хурлын буюу хууль зуйн туслалцаа авсан, үүянй дотор •мгввдөгчийн


хөлс, шагнал , зөвлохийн цалин хөлсний тодорхой хувь, мөн Гэрзэний да!уух газрьш


тостой холбогдсон үйл ажиллагааны галаар талууд болон аль нэгний мь эсрзг шийдвэр


гарсантай холбоотой зардал, мөн газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа буюу энэ


гэрээний хрэг чиглэсзн аливаа үйддзл, гомдол, заргаас хамгаалах эорилгоор гзрээнд


оролиогч талууд буюу аль нэг тал нь урьдчилан сзргийлэхзэр авсан арга хэмжээник


зардлууд. Дззр дурдсан арга хэмжэзг гэрэзнд оролцогч талууд буюу аль нзгнийх нь


хуульчид хэрэгжүүлсэн тохиолдолл тэдгзэрл знэхүү уйлчилгээ үзүүлсний зохих


хэмжээний мөнго төлнө.
1. Нягтлан бодох бүртгэлийн Олон Улсын Сландарт (НББОУС-1-ийн 82)*д заасны


дагуу борлуулалт өртгийн аргад хамааралтай хариуилагын төвөөр нъ ангилдаг аргаар


удирдлагын зардлыг тусад нь бүртгэнэ. Энэ зардалд Гзрзхлэгчийн Монголд буюу


1адаал лахь ерөнхий удирдлага (хувь нийлүүлэгч, ТУЗ-ын гишуүд. гүйцэтгэх болон


санхүү хариуисан захирал, хувьцаа эзэмшнгчид), болон гздгээрт туслах ажидлагсад


(нарийн бичгийн дарга, туслах зэрэг багтах) 6а идгзрийн уйл ажиллагаатай шууд


холбогдон гарсан бодит зардлуулыг буртгэнэ. Үүнд : Цалин халс, амраллын нөхөн


олговор, нзмзгдэл урамшуулил, хуулийн дагуу буюу Засгийн (азрын харьяа


байгууллагаас ногдуулсан татвар хураамж, шимтгзл, удирдлагын байрлаж буй албан


контор болон техник хэрэгсзл, тавилга, эд хогажл худалдан авах, түрээс, ашиглалтын


зардал, шатахуун, юмилолт сургалт зэрэг зардлуудыг оруулна Гзрззний дагуу дээр


дурдсан 1изрын тостой холбогдсон удирдлагын үйл ажиллагааны бодит эардал нь


газрып тостой холбогдсон i зрзэлл чийн жилийн зардлын ф хувь хүрзэл байна


Захиргааны эардлыг бусад зардалд лавхардуулан тооцохгүй


2. Дзэр дурьлсин захиргааны зардлыг бусад (энэ эүйлийн l.a-к хүртэлх) зарда;ш


лавхирдуулан тооцохгүй.


2. ОРЛОГО


Гэрээлэгч газрын тостой холбоглсои үйл ажиллагааны явцаас орсон орлогыг зохих


дансанд бүртгэж авна. Уг орлого нь дараах ажил гүйлгззнзх бүрдэнэ:


а) Гомдол эпргаас авсан орлого


Гаэрын тостой холбогдсон уйл ажнллагааны талаарх зарга, даатгалын орлого буюу


хорөнгө.


б) Гуравдагч талын орлого


Өмч хөренге ашж луулсны, Гзрзхлэгчзх үзүүлсэн үйлчилгээний буюу аливаа


мздэзллийн твлбор хэлбэрээр гуравлагч талаас олсон орлого.


41


// =/


в) Тохиргоо бичилт


Өмнө нь дансанд бүртгэгдсэн гэмтэл согогтой матсриал, тоног төхөөрөмжид түүний


нийлүүлэгч, үйлдвэрлэтээс Гэрээлэгчид буцаан олгосон нвхөн олговор.


г) Буцааж төлсөн толбөр


Омно нь дансанд бүртгэгдсэн байсан зардлаас Гэрээлэ1 чид буцаан төлсөн түрээс, нөхөн


толбөр буюу бусад орлого.


д) Эд материал, тоног тохөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслийг худалдах, экспортлох


Энэхүү гэрээнд тусгайлан заагаагүй бол Гэрээлэгч дансанд бүртгэлтэй байсан аливаа


эд материал, тоног гохооромж, сэлбэг хэрзгслийг салбар байгууллага, эсвзл бусад


байгууллага, хувь хүнд худалдах, экспортлох буюу шилжүүлэх тохиолдолд уг


шилжүүлгийн дүн бүртгэлд тусгагдсан байна

3. ЭЛ МАТЕРИАЛ, ТОНОГ ТОХӨӨРӨМЖ БОЛРН £ЭЛЬЭГ ХЭРЭГСЛИЙН


ҮНЭЛГЭЭ


Тооиооны журмын 2 дугаар зүйлийн 1(г)-д заасны дагуу дансанд бүртплтэй эсвэл 2(д>-


Л зааснаар бүртгэлд тусгагдсан матсриал. тоног төхөрөомж болон сэлбэг хэрэгслийн


үнэлгээдорх зарчмаар хийгдэнэ. Үүнд:


1. Доорх (3.2) зүйлд өөрөөр заагаагүй бол Гэрээлэгчийн худалдан авсан эл


матсриал, тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслийн үнэ иь эдгээртэй адил


чанарын барааны олон улсын зах зээл дэх үнэ. худалдан авах хэлэлцээр


байгуулсан тухайн үсд олон улсын зах зээлд лавамгайлж байсан


нийлүүлэлтийн алил нөхцолийн үнийн жишигтэй тохирч байх ёстой. Эд


материал, тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслийн худалдан авах үнэ нь


зохих тохиоллолд худалдааны болон бэлэн монгөиий хямлралууд,


нийлүүлэлтийн төлбөр, тээврийн болон хүргэх зардал. даатгал, татвар.


гаалийн татвар, консулын төлберүүд болон бусад импортын бараанд


ноглуулах төлбөрүүлийг урьд омнө өөр тооцоонд оруулсан хэхийг харгалзан


үзэж хамруулна.


2. Салбар байгууллагуулаас худплда» авсан болон тэдэнд худалдсан эд


материал, тоног төхөнр!»мж болоп сэлбэг хэрэгслийг доорх (а), (б)-Д заасны


дагуу үнэлнэ.


а) Шинз эд материал, тоног тохооромж болон сэлбог хэрэгслүүд нь (А


ангилал) Гэрээяэгчийн гэрээ байгуулах үсийн адил чанарын барааны


олон улсын зах зээлийн үнэ, нийлүүлэлтийн адил нохцолийн үнийн


жишигг нийиэж байх.


б) Хэрэглзж байсан эд магериал, тоног төхвөрөмж болон сэлбэг


хзрэгслүүд (Б, В аигилал).


i) Эвдрэлгүй, гэмтэлгүй, үйлдвэрлэл үйлчилгээнд ашиглаж байгаа


засвар үйлчилгээ шаардагдахгүй ашиглах боломжтой түүхий эд


матсриал, тоног тохооромж болон сэлбэг хэрэгслүүд нь Б ангилалл


хамрах бөгөөд дээрх (а)-д тодорхойлсон шинэ материал, тоног


төхөорөмж болон сэлбэг хэрэгслүүдийн тухайн үеийн үнийн 75 хувиар


(75%) үнэлэгдэнэ.


н) Б ангилалд хамруулах боломжгүй материал, тоног төхоөрвмж болон


сэлбэг хэрэгслүүд, гэхдээ:


 ♦ эасвар үйлчилгзэиий дараа үндсэн эориулалтаар нь Б


ангилалын дагуу хэрэглэж байсан боловч сайн эд материал,


тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслүүдийн адил дахин


ашиглах боломжтой; эсвэл


♦ үндсэн эориулалтаграа ашиглагдах боломалой боловч


еренхийдөө засвар үйлчилгээ хийх боломж!үЙ эд матсриал,


тоног төхооромж болон сэлбэг хэрэгслүүд нь В ангилалд орох


бвгөед дээрх (а)-д тодорхойлсон шинэ эд матсриал, тоног


төхөвремж болон сзлбэг хэрэгслүүдийн тухайн үеийн үнийн 50


хувиар (50%) үиэлэгдэнэ. В ангиллын эд материал, тоног


тохооромж болон сэлбэг хэрэгслүүдийн үнэ засвар


үйашгэмдй ертвг нийлээд Б ангмллын xi материал, тоног


тохооромж болон сэлбэг хэрэгслүүдийн үюэс хэтрэхгүй байх


нохиолд. засвар үйлчилгээний үнэ өртгийг засварлагдсан эд


матсриал, тоног тяхмремж болон сзлбзг хзрз!слүүдэд оруулна.


in) Б, В ангилалд орохгүй эд аатсриал, тоног юхөөромж болон сэлбэг


хэрэгслүүдийг хэрэглээтэй нь уялдуулж үнэлнз.


iv) Эд матсриал, тоног төхөврвмж болон сэлбэг хзрзгслүүдийг Газрын


тосны үйл ажи.1ла1аанл iyp ашшласнаар 2)б)и>-Д заасны лагуу


хямлруулах боломж! үй нохиолд эдгэзр эд матсриал. тоног төхөвремж


болон сэлбзг х зрэгсл үүд »ь хийглсзн үйлчилглзний үнийн дүнтэй


нийиэх дансны иэвэр тооцооны дүти үндэслэн үнхлэгдэх болно.
4. ЗАРЛЛЫН ТӨРЛҮҮЛ


ГэрээниЙ дагуу нехөн юлогдох зардалд үр лүнтэй хяналт хийх боломжийг хангах


зорилюор бүх зардлуудыг зардлын тввүүл болон тздний дэд ангилалуудад хуванм


ангилж, ГТГ-т танилцуулна


Нарийвчилсан ангиллыг Хавсралт “Г'-ын 1.8 дугаар зүйлийи дагуу тохиролцоно.


Гэхдзэ доорх ангилалууд заавал хийгдэнэ. Үүид:


а) Талбай тус бүрзэр зардлууд дараах млягаар хуваарилаглана:


1. Хай1-уулын талбай


2. Олборлолтын талбай нзг бүрчлэм,

3. Дамжуулах хоолой гэх мзт талбайн гадуур үйл ажиллагааны зардал.


4. Тодорхой талбайд хамааруулах боломжгүй зардлууд.


5. Ерөнхий зардлууд болом Удирдлагын зардлын хуваарилалт


б) Газрын госны үйл ажиллагаа бүрт зарллууд дарлах маягаар хуваарилагдана:

I) Хайгуулын үйл ажиллнгаа. Үүид:


I Агаирын, геологийн, i сохимийн, палеонгологийн, топографийн болон


бусад судалгаа.


2. Чичирхийллийн судалгаи нэг бүрчлэи.


3. ХаЙгуулын болон үнэлгээний цооног нэг бүрчлзи.


4 Дзд бүтзи (зам, нисэх оигоцчм буудал).См^


5. Туслах байгууламжууд (агуулах гэх зэрэг). Эдгээрт ердийн


үйлчилгээний өртөг хуваарилалт орно (Газрын тосны үйл


ажиллагаатай холбогдох зардлууд).


6. Ерөнхий зардлууд болон Удирдлагын зарллын хуваарилалт.


7. Бусад зардлууд.


ii) Олборлолтын үйл ажиллнгаа. Үүнд:


1. Агаарын, i сологийн, гсохимийн, гсофизикийн болон бусад сулалгаа.


2. Олборлолтын иооног нэг бүрчлэн.


3. Хуримтлуулах шугамууд.


4. Талбайн байгууламжууд.


5. Хадгалах байгууламжууд.


6. Дамжуулах хоолой, тээврийн цистернүүд.


7. Дэдбүтэи.


8. Туслах байгууламжууд (агуулах гзх зэрэг). Эдгээрт ердийн


үйлчилгээний өртөг хуваарилалт орно (Газрын тосны үйл


ажиллагаатай холбогдох зардлууд).


9. Ерөнхий зардлуул болон Удирдлагын зардлын хуваарилалт.


Ш) Ашиглалтыи үйл пжиллагааг олборлолтын үйл ажиллагаатай адил ангилна.


и) Олборлогдож, халгалагдсан газрын түүхий тос болон байгалийн хнйтэй


холбогдох зардлыг дараах зарчмыг баримталж хуваарилна. Үүнд:


1. Зардлын дийлэнх хуш. нь түүхий гаэрын тос зсвэл байгалийн хийн аль нэгэнд


хамааралтаЙ бол аль нэгэнд нь бүрэн хуваарилна.


2. Зардлыг түүхий тос болон байгалийн хий хосуланл нь хамааруулах


боломжгой тохиолдолд уг зардал нь талуудын харнлиан тохиролцсон


аргачлалын үндсэн дээр олон улсын газрын тосны аж үйлдвэрийн туршлагын


дагуу хуваарилагдана.


5. iwKOH твлегшжшзлрдлүүй


Өргөгт тос болон хийг тодорхойлох зорилгоор доорх чардлыг нвхен төлөгдөхгүй


эардалд тооцно. Үүнд:


а) Амхан шатны бпримт бүрдүүлээгүй биет зүйлийп хувьд зорчилтэй зардлууд.


б) Холбогдох Ажлын хвтолбор, Төсөв буюу зарлагын батламжлалын хүрзэнд


зариуулагдаагүй, эсвэл Гэрээнд зоишооруогүй ан! илалд хамрах зардал.


в) Осол, гамшгийн улмаас гарсан зардлаас бусад Гэрээлзгчийн худалдан авсан бараа,


гүйцэтгүүлсзн болон захиалсан үйлчилгээний үнэ тухайн үеийн адил чанарып


бараа үйлчилгээиий олон улсын зах зээлдйн үнэ, олон улсын зах зээлд давамгайлж


буй иийлүүлэлтийн адилхан нихиолийн үиийн жишгээс илүү гарсан зардал.


г) Туслан i-үйцэтгэгч болон нийлүүлэгчтэй байгуулсан холбогдох Гэрээтэй үл нийцэх


бараа, үйлчилгэзиий төлборүүд.


д) Дээрх “в" хэсзгг зпасны дагуу эд матсриалып байдал үнэтэйгээ таарахгүй нохцолд


энэзорчил гэй холбогдон гарсан H3Nf3rfl3n зирдал.


 е) Газрын тосны үйл ажиллагаанд онцын шаардлагагүй эардал. Үүнд нийлүүлэх


цлээс хойш гарах үйл ажиллагааны, тухайлбал гаэрып гүүхий тосыг Монгол


Улсапс гаргахаар ачааны машин, вагон мэтийн тээвриЙн хэрэгсэлд ачсаны дараах


зардал.


ж) Монгол Улсын болон бусал улсад толсон татвар, хураамжууд.


з) Гзрээний 10 дугаар зүйлд заасны дагуу телегдөх урамшууллууд болон бусал


төлбөрүүд.


и) Шүүгч, Арбитрч буюу шинжээчийн асуудзыг оороор шмйдвэрлээгүй бол Гэрээний


22 дугаар зүйлийн дагуу шүүх, арбигражиЙн болон шинжзэчдийн зардал.


к) Монгол Улсын Шүүх болон эрх бүхий бусад байгууллагаас ногдуулсан хүү,


торгууль, анз.


л) ГТГ-нас бичгээр зөвшөөрөгдөөгүй ажил үйлчилгээ, аливаа ханлив тусламж


н) Газрын тос хайх, олборлох, ашиглахад зориулсан шинэ тоног твхвврвмж,


матсриал болон аргачлал, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх зормлгоор судалгаа хийхтэй


холбш дон гарсан зардал.


о) Талбайн дэнчин

в) БХГ-ниЙ 7 дугаар зүйлийн “в”, "г" зналтыг хзрэгжүүлзхтэй холбогдон гарах зардал


ү) Ззэлийн хүүгийн зардал


и) Толннлвгчийн газрыг дзмжих зирднл


р) Орон нутгиЙг дзмжих зарлал


с) Гзрээт талбайд ажил гүйиэтгэсзн боловч холбогдох мэдзэлэл, тайлан. баримг


материалыг ГТГ-т хүлэмгзн огоогүй ажил, үйлчилгээнмй зардал


т) Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны горимыг эерчсөнөөс гарсан зардал

ГУРАВДУГААР ЗҮЙЛ


ТООЛЛОГО ВОЛОН ТООЛЛОГЫН ТАЙЛАН


1. тогтмол тооллого хийх. мэлэглэх болон телеөлех


ГТГ болон Гэрээлэгч харилцан тохиролцож тогтоосон зохих хугацаанд Гэрээлэгч үйл


ажиллагааны бүх эд материал, биет хөрөшв болон барнлга угсралтын төслүүдийн


тооллогыг явуулж байиа. Тооллогод ГТГ оролцох боломжийг хангах үүднээс


Гэрээлэгч тооллого эхлэхэх гучаис (30) дооид-үй хоногийн омно тооллого хийх тухай


ГТГ-т бичгээр мэдзгдзнэ. Гэрээлэгч жил бүр доод тал нь нэг удаа. мөн Гэрээг пуилах


тохиолдолд тооллого явуулна.


2. ПШЛО!ЫН БҮРТПЛИЙГ ТУЛГЩ ИШ1Ш. ЮХИЦУУДЛХ ТУХАЙ

Гзрээлэгч, ГТГ хоёр хамтран эд хөрөнгийи тооллогын бүртгэлийг тулган шалгаад,


илүүдэл буюу дуталтын жагсаалтыг гаргаж, Гэрээлэгч нь зөрүүг залруулна.


3. шжогын тлйлла

а) Гзрээлэп нь олон улсын гаэрын тосны аж ү'йлдвзрийн нягтлан бодох бүртгэлийн


жишгийн дагуу газрын тосны үйл ажшшагаанд хэрэглэгдэж буй эд хөрөнгийн


нарийвчилсан бүртгэл хийнэ.


б) Гэрээлэгч нь доорх зүйлүүдийг агуулсан тооллогыи тайланг ГТГ-т улнрал тутамл


ирүүлнз. Үүнд:
45


О-Р-^ ъл


1. Хянах боломжтой бүх эд хөрөнге, материалын тодорхойлолт болон


код.


2. Эд хөрөн1 о тус бүрийн дансанд бүртгэгдсэн үнийн дун.


3. Эд хөрөнгийг дансанд бүртгэсэн он, cap, өдөр.


4. Эдгээр эд хврөнгийн өртөг Гэрээний 15 дугаар зүйлийн дагуу


нөхөгдсон хэх.


4. ТЭМШШГЭЭ


Энэхүү хавсралт “Г' -ийн 1.8 дугаар зүйлд зааснаар тохиролцсон аргуудын


дагуу бүх эд хөрөнгө нь хяналтын үйл ажиллагааг хялбарчлах зохих код буюу


тэмдэглэгээтэй байх ёстой.

ДӨРӨВДҮГЭЭР ЗҮЙЛ


ОЛБОРЛОЛТЫГХЭМЖИХ БЛ ОЛБОРЛОЛТЫН ТАЙЛАН

1. Олборлол гын тайланг доорх зарчиуудын да! уу бэлтгэнэ. Үүнд:


а) Хуваах тос буюу хий. өртөгт тос буюу өртөг нөхөх хийг Гэрээний VIII, IX


зүйлд заасан талбайгаас олборлосон болон хадпшсан нийт |үүхий тос


буюу нийт хийний хэмжээг үнлэслэн тодорхойлно.


б) Олборлосон хийгээд нооцолсон түухий тос болон ХИЙН НИЙТ хэмжээг

Олборлолтын талбай дахь ачих цэгт өдөр бүр тодорхойлно. Уг талбайн


ачих цэгт олон төрлийн ээрэглэл бүхий түүхий тосыг юүлэх бөгөөд ийм


түүхий тосны зэрэглэлийг 1ТГ, ГзрхммчиЙн хооронд хэлэлцэн


тохироогүй бол тус бүрчлэн ангилан тогтооно. Ачих цэг нь


Олборлолтын талбайд байх агаад дамжуулах хоолой, төмөр зам,


машинаар Олборлолтын талбайгаас тээвэрлэхээс өмнө энэ цэп түүхий


тосыг хэмжиж тодорхойлно.


в) Олборлож хадгалсан түүхий тос болон байгалийн хийг өдөр болгон


баррелиар Бүтээгдэхүүн хуваах цэг дээр, харин ГТГ, ГзрээлзгчиЙн


харилцан тохиролцсон цэгт хэмжих ба тээвэрлэлтийн цэг(уүд)-ээр


чанарын хувьд ялгаатай түүхий тос ирж байвал гэрээнд оороөр заагаагүй


бол хэмжээг нь тусад нь тодорхойлно.


г) Түүхий тосмы хэмжээг хэвийн тсмпсратур, даралтад байхал нь


тодорхойлох ба агуулах усны хэмжээ, тунамал хурдасны байдлаас


шалтгаалан засвар оруулна Түүхий тосны нягт, хүхрийн агууламж болон


бусад чанарын тодорхойлолтуулыг тоггмол шалгаж, бүртгэж байх ёсгой.


д) Байгалийн хийн хэмжээг хэвийн температур болон даралтад байхад нь


тодорхойлно. Дулаан ялгаруулах чадвар (калориность), хүхрийн


агууламж болон бусад чанарын тодорхойлолтуудыг тогтмол шалгаж,


бүртгэж байна.


е) Газрын тосны үйл ажиллагаинд зарцуулсан түүхий тосны хэмжээг өдөр

болгон хэмжиж. бүртгэж байна. Эдгээр нь:


I. дахин шахах;


II. дахин боловсруулах;
46


 III. хайгуул, олборлолтын болон дамжуулах хоолойд шахахал


шаардагдах гэх мэт талбайн үйл ажнллагааны эрчим хүчний


хэрэглээнд зарсан


ж) Шатаасан буюу ууршсан түүхий тос. бажалийн хикг едөр болгон


бүртгэнэ.


з) Түүхий тосны бэлэн нөөцийн хэмжээг хуанлийн cap бүрийн эхэн, эиэст


хамгийн багаар нь тооиож тоггоэсон байна.


2. Тухайн uoohoj ба талбайгаас анхны (туршилтын ба эдийн засгийн үр ашигтай)


олборлолт эхэлм згц олборлолтын талбай бүрээр доор заасан чэдээллуүдийг багтаасан


олборлолтын тайланг Гэрээлэгч cap бүр гаргаж өгнө Үүнд;


а) Олборлож, хадгалсан гуүхнй тосяы хэмжээ


б) Олборлож, хадгалсан байгалийн хийн хзмжээ


в) Өромдлог явуулах, олборлох болон хадгалах сав уруу шахахад ашигласан


түүхий тосны хэмжээ


г) Ууршуулсан байгалийн хийн хзмжээ


д) Сарыи эхний түүхий тосны нөөцжйн хзмжэз


с) Сарын эисийн түүхий тосны нөөиийн хэмжээ


с) Борлуулсан түүхий тосны хэмжээ

ТАВДУГААР ЗҮЙЛ


ОЛБОРЛОЛТЫН ТАЙЛАНГИЙН


ҮНЭЛГЭЭ

I. Гэрээлэгч нь хуанлийн улирал бүр знэхүү Гэрээиий дагуу олборлож, иийлүүлэх


ЦЭП борлуулсан туүхий тос, байгалийн хиин унэлгээ! тооцоолсон тайланг бэлтгэх


ёстой. Олборлолтын тайлангийн унэлгээ нь дараах зүйлүүдийг aiyynwa. Үунд

а) ГТГ ба Гэрээлэппзс баримтжуулсан тухайн хуанлийн улирлын турш


гуравдагч эттээдэд борлуулсан түүхий тоснм хэмжээ. үнз


б) ГТГ ба Гэрээлэгчээс баримтжуулсан тухайн хуанлийн улирнлын турш


гуравдагч тггээдээс ө«р зтгээдэд борлуулсан түүхий тосны хэмжээ, үнэ


в) Гэрэзний 8-4 зүйл хамаарагдах тохиолдолл түүхий тосны үнэлгээ гогтоох


зорилгоор газрын тос -жспортлогч гол гол орнуудын түүхнй тосны


үнзлгээний талнарх боломжтой мэдзэлэл


г) ГТГ ба Гэрээлэгчзх биримтжуулсан борлуулсан байгалийн хийн хэмжээ,


үнэ


ЗУРГААДУГААРЗҮЙЛ


ОРТӨГ НӨХОЛТИЙН ТАЙЛАН
1. Гэрээлэгч нъ үүргийихзэ дагуу хуанлийн улирал бүр дорх зүйлүүдийг агуулсан


ортөг нөхөлтийн 1айлан бэлтгэх ёстой Үүнд:


а) Хуанлийн улирлын 1уршнл гарсан нохөгдөх зардал;


б) Хуанлийн улиралд нөхөгдөх нийг зарлал;


47


Q/J.U/- I


г) ХуанпиЙн улирлын туршид Гэрээлэгчийн авсан өртөгт тос ба өртөг


нохөлтийн байгалийн хийн хэмжээ, үнэ;


д) Хуанлийн улиралд нөхсөн эардлын хэмжээ;


е) Дараагийн хуанлийн улиралл шилжүүлэн нохогдөх зардал;


2. хянллтын тлйллагүуд


Гэрээлэгч нъ өртог нохолтийн данс ба тэниүүлэх сөрөг данс нээж нохогдөх зардлын


үлдэж буй хэмжээ, нохоглсен хэмжээг хянах бөгөөд энэ дансны мэдээллийг улирал бүр


ГТГ-т гаргаж өгнө.

ДОЛДУГААР ЗҮЙЛ


ОРЛОГО ЗАРЛАГЫН тайлан


Гзрээлэгч нь үүргийнхээ дагуу хуанлийн улирал бүр орлого зарлагын тайланг гаргаж


өгнө. Энэ тайлан нь дараах зүйлүүдийг тусгасан байна. Үүнд:


а) Энэхүү Бүртгэл тооцооны журамд тохирсон зардлын ангялал ба зардлын


төвд үндэслэн, гөсөвт тусгах хуанлийн жилийн зардал. орлого;


б) Энэхүү Гэрээний дагуу нөхөгдэх зардал гэж тоггоосон, тухайн хуанлийн


улиралд хуримтлаглсан зардал ба орлого;


в) Хараахан шийдвэрлээгуй байгаа хуанлийн жилийн хуримтляглсан зардал


ба орлого;


г) Төсөвг оруулах Гэрээний дагуу зөвшоорсөн өөрчлвлтуүд;


д) Жилийн эцсийн хуримтлагдсаи зардлын урьдчилсан тооцоо;


с) Дээрх (г) зүйлийн дагуу засварласан тесвв ба урьдчилсан тооцооны


хооронлын ялгаа, тайлбар.


НАЙМДУГААР ЗҮЙЛ


ХУВААХ ТОС БА АШИГГ ТОСНЫ ТАЙЛАН МЭДЭЭ


Гзрээлзгч доорх тайлан, мэдээг улирал бүр ГТГ-т ирүүлнэ. Үүнд:


а) Тухайн улирлын турш олборлосон Түүхий тос;


б) Тухайн улирлын эцэст олборлосон болон хуримтлагдсан Түүхий тосны


хэмжээ;


в) Тухайн улирлын ГТГ ба Гэрээлэгчил ногдох Ашигт тос;


г) Тухайн улирлын эцэст ГТГ ба Гэрээлэгчид ногдох Ашигт тосны


хуритлагдсан нийт хэмжээ;


д) Тухайн улиралд Гэрээлэгчийн авах Өртогт тосны хзмжээ;


е) Тухайн улирлын эцэст Гэрээлэгчийн авах Өртөгт тосны хуримтлаглсан


хэмжээ;

4R


-7 /