Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

БҮТЭЭГДЭХҮҮН

ХУВААХГЭРЭЭ


1997

 '7


I
МОНГОЛ yJiCh* '1И Й! ГАЗРЫН

Т 0 Г Т 0 0 Ji1997 оны 2 дугаар Улаанбаатар


сарын 19-ний өдөр Дугаар 47 хот
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг


батлах тухай
Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


Газрын тосны хэрэг эрхлэх газар, AHV-ын Нескор


Энерхи компанийн хооронд 1997 онк 1 дүгээр сарын


24-ний ыдөр байгуулсан Бүтээгдэхүүн хуваах гзрээг


батансугай.

I'

Монгол Үлсын Еренхий сайд К.ЭНХСАЙХ АН


Хөдоө ах ахуй,үйлдвэрийн сайд Л.НЛМСАК5УУ


 ' N lOHTOJi .
i u i i u u Jl

1997 оны 5 дугаар Улаанбаатар


сарын 7-ны өдөр Дугаар 114 хот
Хэлэлцээр батлах тухай
Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:Газрын тосны хэрэг эрхлэх газар, АНУ-ын Нескор


Энерхи компанийн хооронд 1997 оны 1 дүгээр сарын


24-ний өдөр байгуулж, Засгийн газрын 1997 оны 2 дугаар


сарын 19-ннй өдрийн 47 дугаар тогтоолоор батлагдсак


Бүтээгдэхуүн хуваах гэрээний салшгүй хэсэг болох


"Өөрчлөн байгуулах, эрх шилжүүлэх болон төпбөр тооцоог


шийдвэрлэх тухай хэлэлцээр","Эрх вилжүүлэх, хүлээн


авах болон худалдан авах тухай хэлэлцээр"-ийг тус тус


баталсугай.
Монгол Улсын"’ Ерөкхий сайд М.ЭКХСАЙХАН

Хөдөө аж ахуй,үйлдвэрийн сайд Л.НЯМСАМБУУ


 МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫГ

төлөвлөн


ГАЗРЫН ТОСНЫ ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗАР


болон


НЕСКОР ЭНЕРЖИ КОМПАНИЙН


хооронд байгуулсан


БҮТЭЭГДЭХҮҮ11 ХУВААХ ГЭРЭЭ.


1997 омы I дүгээрсарын 24.
*


 г.үтээгдэ: ллх ирээ /
Эпэхуу Гэрээг Монгап Улсып Засгшт гшрыг тапөичөи Гтрыы


Тосны А1 9/ал' Эрхпэх Газар болои Нсскор Эисржи компашиш хоо/юид


1997 оны I дүгээр сарып 24-пы өдөр бяигуу/шв.УДИ РТглл

Монгол Улс нутаг дэвсгэрийнхээ байгалийн бүх нөөц баялгнйн


цорын ганц эзэмшигч бөгөөд монголын ард түмний болон б>тоу


гэрээний ашиг сонирхолд нийцүүлэи энэхүү байгалийн нөөц баялгаа


олборлох, боловсруулах, ашиглаж хэрэглэх эрхтэй;


Засгийн газар энэхүү Гэрээнд тодорхойлсон гэрээт талбайд


газрын тос хайх, олборлох, боловсруулах ажиллагааг хөхүүлэн


дэмжихийг эрмэлзэж, энэхүү Гэрээг Засгийи газрын нэрийн өмиөөс


байгуулах, хэлэлцэн тохирох, хэрэгжүүлэх эрхийг Газрын тосны хэрэг


эрхлэх газартолгосои.


Гэрээлэт дор дурдсан энэхүү Гэрээ ссоор газрын тосгой


холбогдсом үйл ажиллагаа явуулах саихүүгийн бололцоотой.


тсхникийн болон мэргэжлийн чадваргай бөгөөд байгаль орчмыг


бохирдлоос хам1'.<а.1.1хын ач холбогдлыг ухамсарлан, туүизэс


урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах естой.


Засгмйн Газарболон Гэрээлэгч нь Гэрэмт талбайд газрым тск ны


хай/уул, олборлолтын ажил гуйцэтгэх талаар Хамтарсан хайгуулмм


хэлэлцээрий! (XXX) 1993 оны 5 дугаар сарьш Ю ндбайгуужаи бөгмед,


Энэхүү өдөр Газрын тосны Хэрэг Эрхлэх Газар (ГТХЭГ).


Гэрээлэ! чийн х<юро1|д байгуулсан Өерчлөн байгуулах, *рх шилжүүлэх


болон төлбөр тооцоог шийдвэрлэх тухан Хэл:*лц**р (Оөрчлөн


байгуулах тухай Хэлэлцээр) ийн заалтын дагуу эмэхүү Гэрээ хүчим


ТӨГӨЛДӨр болсон өдрөөс ЭХЛЭН ХХХ-Г ХүЧИНГүЙ боЛГОЖ. Г\^11ИИ ороил


хүчин твгөлдөр үйлчлэх бөгөөд Гэрзэлэгч Гэрээт талбайд газрын


тостой холбогдсон үйл ажиллагаа яв»*лах онцгой эрх эдэлиэ гэдгий!


үндэслэн,


Энэхүү Гэрээид тусгагдсаи харилцан тохнролцоог иш үидэс


болгож, дараахь зүйлийг үүгээр тохиролцлоо.

НЭГДҮГЭЭРЗҮЙЛ


ТӨЛООЛОГЧИД

S&Sk&S't- -


"Олортолбпр"'»' --- »: хэмжээ” гэжт'' "''"' ••«пийн улиралд


плборлосон Гэрээт түухий тосны мийт хэмжээг тухайн хуанлийн


улирлын вдрийн тооил хуваасан дуиджийг хэлнэ.


|b:ip|Kyii»”f гэж 1,01325 барын агаарын хэвпйн даралт дор


Фарснгситын 60 хзмийм дулаанд буй 158,98“ лнтрнйн хэмжээг хэлнэ


“Анхны нөхцөл байдал" гэж Байгаль орчны нөлөеллийн


үиэлгээнд заасан Гэрээт талбайн байгаль орчны аихны нөхцөл


байдлмг хэлнэ.


“Ьлок" гэж газрыи тосны хайгу>'л, сшборлолтын үйл ажиллагаа


явуулах эорилгоор Газрын тосны хэрэг эрхлэх газар буюу Монгол


Улсын Засгийн газраас албап ссоор тоггоосон газар нутгийг нэрлэнэ.


"Төсөв" гэж орлого, зарлагын урьдчилсан тооцсюг хэлнэ


"Хуаилийн cap" гэж Грсгорийн хуанлийн 12 сарын нэг нь бөгөөд


тухайн сарын анхны өдреөс эхэлж, сүүлчийн едрийг дуустал


үргэлжлэх хугацааг хэлнэ


"Хуаилийм улирал" гэж Грсюрийн хуанлийн улирлыг хзлэх


бөгөөд үүнл 1.2, 3 дугаар сарууд, эсвэл 4, 5,6 дугаар сарууд. эсвзл 7.8.9


дугаар сарууд. эсвэл 10,11,12 дугаар сарууд багтана.


"Хуанлийн жш!" гэж Грсгорийн хуанлийи 1 дүгээр сарын 1-ний


өдер эхэлж. 12 дугаар сарын 31-ний өдөр дуусах нэг жилийн хугацааг


хэлнэ.


“Үр ашигтай наэлт" гэж Үнэлгээннй хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсний


дунд газрмн тсхны хэмжээ, чанар, байршил. агуулагдах гун,


шаардагдлж болох зардал, газрын тосны дзлхийн зах зээлийн үнэ


болон холбогдох бусад хүчин зуилнйг тсюцоолсны үидсэн дээр ур


аишгглй олборлолт явуулах бОЛОМЖ^ПЛ! Нээлтий! ХЭЛ11 »


Тэрээ" гэж Засгийн газрыг төлвөлөн ГГХЭГболон Гэрэзл >гчийн


хоороидбайгуулсан энэхүү Бүтээгдэхүүн хуваах гэрэмг хэлнэ.


Тэрээт талбай" гэж энэхүү Гэр >э хүчин тегөлдор болсон


эхлэн Хавсралт * А ’ д заасан цэгүүдээр хязгаарлагдсан, Хавсралт “Б" д


зурж үзүүлсзн талбайг хэлэх бөгөвд >нэ талбай нь VII зүйлд заасны


Aaiyy буцааж өгөх хэмжээгээртухай бур багасч болно


“Гэрээт түүхнй Tt>C" болом ТЭрээт хий" гэж эмэхүү Гэрэ*ний


дагуу Гэрээт талбайгаас олборлож хупнмтлуулсан газрын түүхий гисба


хийг хэлн » Энд хэрэглэсэн гэдэг ойлголт in. тосыг


газрын гадаргууд гаргаж оугээгдэхүун хуваах хэмжүүрийн


техөөрөмжыөр нэвтрүүлснийг хэлнэ. “Хуримтлуулса|Г’ гэдэг ойлголт


mi. Гэрээнд оролцогч аль нэг тал тосыг авч ашнглах боломж


бүрдүүлснийг хэлэх бөгөөд харим:


I Гэрээт талбайн хүрээнд гадаргууиы дорхи давхари руу


шахаж оруулсан;


2. газрын тостой холбогдсом үйл ажилллгал (түлш, хоолой


дүүргэх, эсвэл бусад хэлбэрэ:*р)-нд ашигласан,


3 глзрын тосгой холбогдсон үйл ажиллагаапы ивцал (шагаах,


гоожих, багасах, ууршнх замаар. осдоор, эсвэл бусад


байдлаар) хорогдсоныгтооцохгүй.


“Гэрзэлэгч” гэж Монгол Улсын иутаг дзвсгэрт газрын тостой


холбогдсои үйл ажиллагаа явуулах галаар 1ТХЭГ-тай i »рээ байгуулсан

Пескор Энсржн компани буюу Нсскор Энсржм комианиас уг эрхий!
ПХЭГ.Нсскор »мсржм KoMiiJHMktn хои(*»«1Л6jtuy>j» in Бүгээгдэхүүм 4
.шсап л.**рх үйл ажия/..u .«.шы .i,i»uiaa нэгэн


X К I ши гүйцэтгэх эрх олгогдсон хэнбүхнийгхэлнз


“Гэрээт жил" гэж Г*рээ хүчин төгөлдөр болсон өдроос эхлэх нэг


Ж| 1 л j I мн хугацааг хэлнэ.


ЙЖШЁЗЙЙ"* гэдэг пь 8.2 дугаарзүйлд заасан утгыг агуулна.


гэж газар доорхи байгалийн агууламжид бангаа.


эсвэл гадаргуудээр ялгагч болон боловсруулах төхөорөмжөөр оруулап


гаргасны дараа агаарын даралтад, шингэн байдалд буй нүүрс-


устөрөгчийг нэрэлнэ. Түүнчлэн түүхий тосны ойлголтод ялгагч,


үйлдвэр эсвэл боловсруулах бусад төхөөрөмжид шиигэрүүлсэн


кондснсатба байгалийн шингэн хий багтана.


"Үр ашиггай үйлдвэрлэл эхэлсэн өдөр” гэж олборлолтын талбай


тус бүрийн хувьд түүхий газрын тосны нийт олборлолтын нийлбэр


хэмжээ ГТХЭГ, Гэрээлэгчийн хооронд харилцан тохиролцсон доод


хэмжэ: ^эндхтосэнөдоийг хэ. 1ЭЛНЭ


£$D$f' гэдэг нь олборлолтын үйл ажиллагаатай


холбогдон гарах нийт зардлыг /ашиглалтын зардлыг оруулахгүй/


ХЭЛНЭ.


тйлбаг^’ гэж Гэрээт талбай дахь Үр ашиггай


нээлтияг:агуулсан талбайг хэлнэ.


“Олборлолтын үйл ажиллагаа гэж нэг буюу түүнээс дээш тооны


Үр ашиггай нээлтийн хөрөнгө оруулалггай холбогдсон бүхий л үнл


ажиллагааг хэлэх бөгөөд тэдгээрт дараахь үйл ажшшагаа баггана


I олборлолтыи цооног өромлөх. ажиллуулах. дамжуулах


хоолой, үйлдвэр, түгеэгүүр, 6\слд бангууламж барьж


байгуулах, ажиллуулах,


2. газрып тос нлгах, баяжуулах. уснаас ялгах. uiaxax,


шингэрүүлэх, хадгалах. шатаах, тээвэрлэх болон бусад


байдлаар боловсруулж ашиглах,


3 дахин шахаж эргэлт, даралтаид оруулах, олборлолгыг


нэмэгдүүлэх хоердогч, |ураидагч болон бусад үйл ажиллагаа


болно.


“Олборлолтын хуглцаа” гэж олборлолтын галбай бүрийн хуньд


5.5 дугаар зүйлд заасан хугацаа, гүүний дотор 5.6 дугаар зүйлд заасны


дагуусунгасан хугацааг х »лнэ.


“Олборлолтын толөвлөгөө” гэж Үр ашиггай нээлтийн хувьд


явуулах олборлолтын уйл ажиллагааны тнлөвлөгвнг хэлнэ.


“Нээлт“ гэж Үнэлгээний хөтөлбнрийн дагуу унэлгээ хийх нь


зүйтэй гэж Гэрээлэгчийи үэсэн газрын тосны нэг буюу хоёр агууламж.


хоёроосдээш хэд хэдэи агууламжийнбүлшйг нээхийг хэлнэ


“Нээлтийн талбай” гэж Гэрээг талбай доторхи Нээлт бүхий


талбайгхэлнэ


Тэрээ хүчин төгнлдор болсон өдөр” гэж Застйн газраас энэхүү


Гэрээ болон түүний хавсралг болох Өөрчлөн байгуулах тухай


хэлэлцээр болон Эрх шилжүүлэх тухай хэлэлцээрийг хамтруулап


албаи ссоор батламжилсан өдрийг хэлнэ


[“Вайгальорчмы ннлөөллнйн үнэлгээ” гэж 1996 оны 2дугаарсард


AGRA Earth & Environmental limited. Cornerstone Environmental


Rccourccs Inc компанпйн боловсруулсам Монгол Улсын Зүүпбаян,ГГХЭГ. 11п м>(. Энсржн комплнийк «oof» и«д Oaftivyu.-лнБүтпгдэкүүн оыи гэрэ.*


барууп урд .Чуүи” * болон Цагалн 6afira.ni


пөлөоллийн үнэлг;-)-л хэлнэ.


“Хайгуулын зардал" гэж хайгуулын үйл ажиллагаатан холбогдон


гарсан нийт зардал /ашнглалтын болон олборлолтып зардлыг


оруулах! үй/-иг хэлнэ.


"Хайгуулын үйл ажиллагаа”-нд дараахьүйл ажиллагаа 6aiTana


1 Үр ашигтай нээлтэд багтах эсэх нь хараахан тогтоогдоогүй нэг


буюу хэд хэдэн байгалийн агууламжнйг нээн илрүүлэх, эсвэл


2. Үнэлгээний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, түүний дотор агаарын ба


гсологи, гсофизикнйн зураглал хийх, тэсэлгээ хийх, ксрн авах,


давхарга зүйг судлах, хайгуулын болон үнэлгээний цооног


өрөмдөх, мэдээлэлд тайлал хийх болон дээрхтэГ1 холбоотой бусад


бүх үйл ажиллагаа.


“Хайгуулын хугацаа” гэж 5.1 дугаар зүйлд заасан хугацаа, түүний


дотор 5 2 дугаар зүйлд заасны дагуу суигасан хугацааг хэлнэ.


“Хайгуулын ажлын хөтөлбөр” гэж хайгуулын хугацалщ Гэрээт


талбайн хүрээнд хийх хайгуулын ажлын хөтөлбнр, түүний дотор


Хавсралт "Д”-Д заасан заавал гүйцэтгэх ажил үүргийг хэлнэ


ki'fYoprt'»-ifI'1-зж гэрээт TOC буюу гэрээт хийн олборлолтын


хэмжилт хийх цооногийн аммы төхөөремж. эсвэл бусад байгууламж


дээрх буюу тэдгээрийн ойррлцоохь цэгийг хэлнэ.


'№< и|ДО|ш үйэ" г*дэг н!» 8.4(а)-д заасан уггыг агуулна.


Длвагдашгүй хүчин зүйл” гэдэг нь XX зүйлд заасан утгыг агуулна


“Ьайгалийн хий" гэж агаарын даралт. температурын хэвийн


нөхцөлд хийн байдалд байгла нүүрс-устөрөгчийг хэлэх бөгөөд үүнд


хүид ба хөнгөн эрдэслэг хий, газрып тосны олборлолтын хнн болон


хүнд эрдэслэг хийгээс ишнгэн нүүрс-устөрегчийг ялгах буюу туунээс


гаргаж авсаны дараа үлдэх хий. түүнчлэн шингэн буюу хнйжуүлсэн


нүүрс-устөрөгчтэй хамтад нь гаргаж авсан нүүрс-устөрөгчийн бус хнй


тус тус блтана


“Засгийн газар” гэж Монгол Үлсын Засгийн газар, түүний аль


нэгэи салбар байууллага буюу бүрэлдэхүүн хэсгийг хэлнэ


"Орлогын гатвар" гэж татвар, орлогын татвар, хураамж, хөлс.


твлбөр. авлага болон бусад нэр томьсотой байхаас үл хамааран орлого


эсв*л ашгийн хэмжээнээнд Засгийн газраас ногдууясан бүх төрлийн


татвар хураамжийг хэлнэ


‘XXX" ГЭДЭГ мь энэхүү Гэрээний Удиртгал хэсэгт дурдсан


хэлэлцэ :>рийг хэдщ.


gffitfrifrifHYjH гэж түүхий тосыг гаргаж авах. хэмжих,


хадгалах, боловсруулах буюу тээвэряэхтэй холбогдсон зардлыг хэлнэ.


Тазрын тосны хэрэг эрхлэх байгууллапГ гэж Газрын тосны


хэрэг эрхлэх газар буюу газрын тостой холбогдох үйл ажиллагаа


явуулах талаар гэрээ хэлэлцзэр байгуулах, тэдгээрийн хэрэгжилтэд


хяналттавих эрхийгЗасгийн газраас олгосон байгууллагыг хэлнэ.


Тазрын тос" гэж газрын хэвлийд байгаа ха.мтад нь буюу дангаар


hi. олборлож болох шинг*н тос, хийн буюу хатуу байдалтай байгаа


нүүрс төрөгчийн терол бүрийн ИЭГДЛИЙГ хэлнэ


“Газрын тосны тухай хууль'* гэж 1991 оны 2 дугаар сармн 1 5-ны


өдер хүчнн тегөлдер болсон Газрын тосны тухай Монгол Улсым хууль.ГТХЭГ lln -*мгржи хооромд бавгуүясам Ьүтагх*v,v« r>»i •* гэрээ


 1991 оны 7 лугж«п « 'и 5-ны өдөр хүчнн i *р (• »лсон Газрь ..


тосны тухай Монгил Улсын хуулийг хэрэгхсүүлжх журмыг оолон эдгээр


хууль, журмыг нэмж «-юрчилсөн. тэдннй opon;i блгалсан бусад х>*уль

"Газрын тосны үйл ажиллагааны дүрэм” гэж Газрын тосны тухай


хуулийн дагуу Газрыи тосны хэрэг эрхлэх байгууллагаас боловсруулан


баталсан газрыи тостой холбогдсон тодорхой уйл ажиллагааг


гүйцэтгэх явцад мөрдөх аргачлал, горимыг хэлнэ.


“Бүгээгдэхүүтш хзмжилтг гэд*г нь энэхүү Гэрээний XI зүйлд


заасан утгыг луулнл


“Өөрчлөн байгуулах тухай хэлэлцээр" гэдэг нь энэхүү Гэрээнмй


Удиртгал хэсэ1т д>рдсан хэлэлцээрийг хэлнэ


“Роялти’' гэж Газрыи тосны тухай Монгол Улсын хуулнйн дагуу


байгалийн нөхөп сэргээгдэшгүй неөцийн баялгийг ашигласны


төлбөрийг хэлнэ.


“Оролцон гүйцэтгэгч" г*ж газрмн тостой холбогдсон үил


ажиллагаа явуулахаар Гэрээлэгчнйн х«лслөн авсан Монголын буюу


гадаадмм аливаа компани, хувь хүнийг хэлнж


Татвар төлех орлого" гэдзг нь 10.2(б)-д заасан уггыг агуулна.


Тагвар” гэж Засгийн газраас аливаа хувь хүн, өмч хөрөнгө,


|үйлгээ буюу үйл ажиллагаанд ногдуулсан бух тзтвар /орлогын


татвзрыг <>|юлцуулахгүн/, хураамж. тнлбөр болон бусад авла!Ъ1г хэлнэ


Гатвараас чөлнолөх хугацаа ' гэж хучин төгнлдер буй Гадаадын


хөрөнгө оруулалтым гухай Момгол Улсын хуулнд заасанчлан Гэрээ


хүчин төгөлдөр болсон «дрввс эхлэн анхны Олборлолтып талбайд


үйлдвэрлэл эхэлсэн едрввс хойшхи арван /Ю/ жилнйн х>тацааг


хэлим Татвараас чөлөөлөх хугацаа нь дор дурдсан хоёр ус шатгай


байна Үүид


а) “Татвараас чнлннлөх эхний үе шат ” гэж Гадаадып хөрөнгө


оруулалтын тухай Монгол Улсын хуульд заасны дагуу Гэрээ


хүчин төгөлдвр болсон өдреөс эхлэн анхны Олборлолтын


талблйд үйлдвэрлэл эхэлсэн өдреөс хоГппхи таван /5/ жилийн


хугацааг хэлнэ


б) “Татвараас чилнвлөх хосрдахь үс шат“ гэж татвараас чмлввлех


эхний үс шат дуусанаас хойшхи таван /5/ жилийм хугацааг


хэлнз


"Жил" п«к тухайлан заасан он, cap, өдрөес эхлэи Грегорийн


хуаилнйм дагуутооцох дараалсаи 12сарын хугацаагхэлнэ.

ГУРАВДУГААР ЗҮЙЛ

ЭРХ ОЛГОХ ТУХЛИ

3.1 :-2ГХШШШбЙ

а-

ПХЭГ.Игс^ор- uopoiu6iNmar«i Ь>тигди\^' тш гэрю


 ‘ПДӨр 6о- 'А' Гэрээ п

хүчингүй болюж, түүний ороид ум 1члч\ бөгөөд Гэрээний хугацлаид


Гэрээл :»гч in. Гэрээтталбайд газрмп тостой холбогдсон үйл ажиллагаа


явуулах онцгой эрх эдэлпэ. Зөвхөк доорх зүйлээр хязгаарлалгүйгээр


Гэрээлл чид дараахь эрх олгосон оолно. Үүид:


1. дамжуулах хоолой, гүүр, зам, түгээх станц, сууи, агуулах,


нисэх оигоц буух талбай, радио цамхаг болон сансрыи


холбооны төхөөрөмж зэргийг барьж байгуулах, ашиглах,


2. Гэрээт тялбайгаас олборлосон тосыг газрыи тостой


холбоглгои үйл ажиллагаанл лшиглах.


5 Гэрээлэгчид ногдох тосыг худалдах буюу бусад хэлбэрээр


борлуулснаас олох бүх орлогыг гадаадад гуйвуулах буюу


үлдээх, чөлөөтэй зарцуулах;


6. энэхүү Гэрээид заасан бусад бүх эрхийг эдлэх зэрэгболно.

3-2

Эиэхүү 1'эрээний XXV эүйлтэй холбоотойгоор газрын тистой


холбогдсон үйл аж иллагаа явуулахад болон энэхүү Гэрээгээр


Гэрээлэгчид олгогдсон эрхийг хэрэгжүүлэхийн ТУЛД нэмэлт


зөвшөөрөл авах шаардлагагүйг Газрын тосны х »р *i зрхлэх байгууллага


нотолжбайна.

3 3 ьлйУАЛЬ орчны нолө(Ш1ий1! т-тэ.)

Газрын тосны хэрзг зрхлзх байгууллага Ьайгаль орчны


иилвөллийн үнэлгээг хүлээн зөвшверч паш.lau.i Засгийн газрын


өмнөөс нотолж байна Энэхүү үнэлгээний ‘*Б~ ангилалд Гтусганлаи


зааснаас бусад тохиолдолд Анхны нөхцөл байдлыи талаар, мөн Анхны


нехцөл байдлыг сайжруулах, түүнийг өөрчлех талалр үүрэг Гэрэ »лэгч


үл хүлээнэ.
ДОРӨВДҮГЭЭРЗҮЙЛ

ОРТОГ ЗАРДАЛ

Гэрээид өөрөер заагаагүй бол газрыи тистой холбогдсон үил


ажиллагаа явуулахад шаардагдах бүх өртег. зардлыг Гэрээлэгч


хариуцапа Хэрэв гаэрын тхкгтой холбогдсон үйл ажиллагаамы ү|> дунд


Гзрээт тос буюу Гзрээт хий үйлдвэрлэх болон худалдах буюу бусад


хэлбэрззр гаргавал уг ажиллагаатай холбогдон гаргасан ертөг,


зардлыг Гэрээлэгч энэхүү Гэрээний VII, XIX зүйлүүдэд зааскы дагуу


нөхөн авах эрхтэй Эиэхүү Гэрээид оролцш-ч ал». ч тал энэхүү


Гэрээний лагуу Гэрээттсх буюу Гэрээт хнй үйлдвэрлэх болон худалдах
ГТХЗГ, HccKQfi Знср^л komiiJiiiitui хоиромд <ийг»Ж2н Ьүтээгдэхүүм хүтлх гэр» »


6yi '*/ > :'эрз: р гаргаи vmraa rapraxryr '


энэхүу Гэрээний дагуу үүсэх аливаа ө|ггөг зардлыг Гэрээ*! м ч мохөж


авах баталгаа мөн байхгүй.
ТАВДУГААР ЗҮЙЛ


ХУГАЦАА

5 .1 ЩЙЩЛЫи Ү1[


Энэхүү Гэрээ нь хүчин төгөлдөр болсон өдрөес эхлэн хайгуулын


хугацааны туршид хүчин төгөлдөр байна. Хайгуулын эхний үс нь


энэхүү Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн гурван /3/ жил


үргэлжилнэ.


5.2 ХАЙ1УУЛЫИ ХУ1А1МГ СУИГАХ


а) Хайгуулын хугацааны анхдагч үс дуусах үсд Газрын тосны хэрэг


эрхлэх байгууллага Гэрээлэгчтэй харилцан тохнролцсоны үндсзн


дээр хаш-уулын хугацааг хсхгр (2) удаа дараалсан хоср (2) жилнйн


хугацаагаар сунгаж болно. Үүид:


1. Гэрээлэгч нь хай1уулын хугацааны анхдагч үе буюу эхний


нэмэлт хугацааг дуусахаас наад зах нь гуч /30/ хонотйн


өмиө хайгуулын хугацааг сунгах хүсэлтээ Засгийн газрын


төлөөлөгчмд бичгээр мэдэгдэнэ


2. Гэрээлэгч нь Газрын тосны хэрэг эрхлэх байгууллагатай


тохиролцсон хайгуулын ажлыи хөтөлборнйг хайгуулым


хугацааны анхдагч үеийн жил бүрт нь амжшптай


гүйцэтгэсэн банна


б) Хэрэв хайгуулын хутацааны анхдагч үс буюу аливаа нэмэлт


хугацаа дуусах үсд Үр ашигтай нээлт болох нь тодорхой


болооогүй Нээлтбайгаа бол уг нээлтийн талбайи хувьд хайгуулын


хугацаа нь дараах нехцлүүдийи аль нэг нь түрүүлж тохиолдох


хү|пэл шууд сунгагдана Үүнд:


1 аүхайн Нээлтийг Үр ашнгтан нэзлт 1зж тоггоох,


2 тухайн Нээлтинг Үр ашиггай бус нээлт гэж тоггоох буюу


3 хайгуулын хугацаа дуусах ёегой нд|х*х' хойш нэг /I/ жил


өнгврөх зэрэгболно


5.3 нэзлт па/юн үиэлгоэний ажил


а) Гэрээт талбанн хүрээид Нээлт нлрүүлсэн тохиолдолл Гэрээлэгч


арван тав /15/-зас багагүт! хоногийн дотор Засгнйн Газрын


төлөөлө!-чид энэ тухай мэдэгдэнэ. Эиэхүү мэдэгдэлд уг Нээлтинн


талаар бололцоотой бүх мэдээ сэлткйг тоймлон тусгах бөгөөд
ГГХЭГ. Нескор Энсржи компанкИн хоороид Оайгчувсан Бугээгдхх>үм xyuix гэр»


-


 4
11НГЭЖ МЭДЭГДСЭН одөр lib тухайи Нээлтийг Оүртгэсэн өдорт


тооцогдоно.


г») Хэрэв Гэрээлэгч тухай 1111ээл гэд үиэлгээ өгөх нь зүйтэй ГЭЖ ҮЗВЭЛ,


ут Нээлтийг илрүүлсэн тухай мэдэгдсэнээс хойш срэн /90/


хоногийн дотор Гэрээлэгч тус Нээлт нь Үр ашпггай иээлт мөн


эсэхийг тоггоох Үнэлгаэний төсвийг Үнэлгээний хөтөлбөрийн


хамт Засгийм газрмн төлөөлөгчид 1аргаж өгнө. Үнэлгээний


хетөлбөрт Иштйн байршил, түүний гарал болон урьдчилан


тооцоолсон хэмжээг тусгаж, үиэлгээ хийх нээлтийн талбайг


тогтооно. Мөн Үнэлгээний хвтөлбөрт тухайн Нээлтийн талблйд


явуулах өрөмдлөг, туршилт болон судалгааны ажлын төлөвлөгөө,


газрын тосыг гаргах, боловсруулах, Нээлтийн талбайгаас


тээвэрлэхтэй холбогдсон тсхник, эдийн засгийн судалглаг


тусгасан байна.


п) Зүүибаяп, Зүүнбаянгмйн баруун өмнөд хэсэг болом 1laraaii элсний*


талбайг хамтад нь энэхүү Гэрээний дагуу нэг Нээлтэд хамруулан


тооцох бөгөөд холбогдох Үнэлгээпий хөтөлберийг боловсрууллц


энэхүүгэрээний Хавсралт“Р-дтусглсан болно.д) Үнэлгээмий хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж дууссан, КВЭЛ НЭГ болон


түүнээсдмэш Нээлтүүд нь Үр ашигтай нэөлт гчж тогтоогдвол арв.ш


таван /15/ хоногийн дотор Нээлтийн талбай Үр ашигтай нээлг


агуулсан эсэхийг Гэрээлэгч нь Засгийн гллрын төлөвлегчид


мэдэгдэнэ Үр ашиггай нээлт илрүүлсэн тухай мэдэгдсэн өдер нь


тухайн Үр ашигтай н ээлтийг бүртгэсэн өдөрт тооцогдоно.


6) Үр ашигглй нэалт нэг бүрийг буртгэсэн өдрөөс хойш зуун нлян


/180/ хоногийн дотор Гэрээлэгч дараах зүйлүүдийг Засгийн


1'азрык төлөвлегчид гаргаж огнө. Үүнд


1. Олборлс >лтмн хөтөлбөр болон твсөв.

2. Олборлолтын талбайн газрын зураг. буслд тодорхойло.тгууд

Дээрх зуйлуүдийг гаргаж өгсөний дараа Засгийн газрын төлөөлегч


Гэрээлэгч хосрын хооронд тохиролцсои Олборлолтын төлөвлөгеег


хэрэгжүүлэх олборлолтын уйл ажиллагааг эхэлнэ


5 5 ОЛБОРЛОЛТЫН ХУГАПМ

Хайгуулын хугацаа аяндаа дууссан буюу түүмийг бусад хэлбэрээр

югсоосон эсэхийг үл харгалзан энэхүү Гэрээ пь холбогдох


олборлолтын xyraiua дуустал олборяолтын талбай нэг бүрийн хувьд


хүчнн төгөлдөр байх болно Аливаа Олборлолтын хуглцланы анхдагч


үс нь тухайн олборлалтын талбайд Үр ашнггай н.шт хийсэн өд|>өв<


эхлэн хорин /20/ жилийн хугаиаанл хүчин төгвлдөр хэвэзр


үргэлжилнэ

■> 6 ОЛГЮГЖУГГЫ11ХУГАШАГ LYIЦАХ
ПХЭГ. НескорЭнсржи компаимйн хооронд йэигуулслм 1»үгх#*А*хүүн гүвих гц»..


 Олборлолтын хугацааны аихдагч үс дуусахи.к наад зах иь жар


/60/ хоногийн емнө Гэрээлэгчээс бичгээр гаргасап хүсилтийн дагуу


Гэрээлэгчийн зүгээс газрын тостой холбогдсон үил ажиллагааг


үргэлжлүүлэн явуулах эорилгоор тус олборлолтип хугацааг тус бүр


таван /5/ жилийн хугацаагаар хоср /2/ удаа cyiirana


Энэхүү Гэрээний бусад заалтыг үл харгалзан, Гэрээлэгч нь


пэмэлт мэдээлэл буюу үнэлгээ хийх үндсэн дээр Үиэлгээний хөтөлбөр


буюу Олборлолтын төлөвлөгөө болон холбогдох Нээлтийн талбай


буюу Олборлолтын талбайг үс үе эргэн хянаж өөрчлөх буюу хүчингүй


болгож болно Гэрээлэгч ийнхүү хяиан өөрчлөх буюу хүчингүй болгох


тухай шийдвэрээ гаргахаас арван таван /15/ хоногнйн өмиө Засгийп


газрын төлөөлөгчид мэдэгдэиэ
ЗУРГААДУГААР ЗҮЙЛ


ХЛЙГУУЛЫН АЖИЛ

6 1 /ҮЙИЯТГЭХ АЖПЫН УУРЭГ

Энэхүү Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон едрөөс хойш нэг зууи

хорин /120/ хоногийн дотор Гэрээлэгч нь хайгуулын ажлаа эхлэх


бөгөөд энэхүү Гэрээнл xaRcapi'acaii Хавсралт “Д ’ д заасан хайгуулын


ажлын заавал. гүйцэтгэх ажил үүргнйг бислүүлж, Хавсралт *Д’-д


зазснаас багагүй х-*рвш ииг хайгуулын ажлын анхнм хугацааны гурван


жилийн хугацаанд зарцуулах үүрэг хүлээн >


62 ӨРОМЛЛӨГИЙНЛРГЛ ХЭЛБЭРҮҮД
Гзрээлэгч хайгуулын ажлмн хетөлберийн дагуу дливаа


хайгуулын цооногийг өрөмдохдөө олон улсын газрын тогны

уйлдвэрлэлд хэвшсэн нийтлэг арглчлалыг ашиглах бөгвед дараах


нөхцлүүдийн аль нэг иь тохиолдох хүртэл өрөмдлөг хийнэ Үүид /1/


өрөмдлөг лчэлөвлнснн гүнд хүрсэн, /2/ өрвмдлнгийн лүнл Нээлт


илрүүлсэн, /з/ өрөмдлөг нь суурь чулуулагт хүрсэн, буюу /4/


өрөмдлөгеГ нь үл нэвтрэх бист, исвэл гсотсрмийн хэт халууи

градиентэд хүрсзн бол дээр дурдсан олон улсын гаэрын тосны


үйлдвэрлэдд хэвшсэн нийтлэг ар^лалын дагуу өрөмдлодшг jorcpox .


НЬ зүйтэй ГЭЖ үЭСЭН хэрэг болно. 1 *'

63 ЮШИ 1ШШ

Энэхүү Гэрээ хүчмн төгөядөр болсон нд|н*к эхлэн 1999 оны 12


дугаар сарыи 31 нл дуусах хайгуулын ажлын анхны гурван жшшйн


хутацаанд гүйцэтгэх хайгуулын ажлын хөтвлбөр болоп төсвийг


I

ГТХЭГ. Нсскор Эжр» ж<*фоаи 6айг»»с*н Бүгдмдзжүьм жуъллх Пфж»


 >
Xm ралт “Д A _________ оол»ю. Ц22ШИД хаигуулин хутацаанд тухайн


хуаилийп жпл эхлэх*эс наад зах нь жлран /60/ хоногийи өмнө


Гэрээлэгч тухайи хайгуулын жшщ гуйцэттэхээр төлөвлөж буй


хайгуулын ажлмн төлөвлөгөө болон төсвинг боловсруулж, Засшйн


газрын төлөологчцд гаргаж өгнв Тухайн хуанлийи жил эхлэхээс наад


зах иь гучнн (30) хоногийн өмнө Засгипн газрын төлөөлөгч, Гэрээлэ!^


нар тухайн жилийн ажлын хөтөлбөр болон төсвийг хяиаи хэлэлцэхээр


уулзаж ярилцана Хэрэв Гэрээлэгч ийм ажлын хөтөлбөр oklky төсввт


өөрчлөлт засвар хийсэн бол тэдгээрийн хуулбарыг Засгийн газрын


төлөөлөгчид даруй гаргаж өгнө Алинза нйм өөрчлөлт засвар нь емнөх


хувилбараасаа ихээхэм эөрүүтэй нөхцелд уг өөрчлөлт засварын тухай


мздээллийг хүлээн авсиаас хойш ажлын арван тавлн /15/ хоногийн


дотор аль нэг тал нь хүсэлт глрглзал Засгийн газрын төлөөлөгч.


Гэрэзлэгч нар тэр өөрчлөлтийг хянан хэлэлцэхээр дахин уулзаж


ярилцана.

ДОЛДУГААРЗҮНЛ

ТАЛЬАН БУЦААЖ ОГОХ

7 1 ИЭШГИЙН ТАЛБАЙ БО/ЮН (ЖОРЛОПТЫН ТАЛПЛН


Энэхүү Гэрээним VII зүйлд залсаитай үл нийц #х аливаа бусад

зүйлийг үл харгалзан, Гэрээлэгч нь нээлтийн буюу олборлолтим


талбайг бүхэлд нь буюу лль нэг хэсгийгбуцааж өгөх үүрэг хүлээхгуй


7 2 Ш2/'COOP ТАИБАЙГКУ11ААЖ 0/VX

Гэрээлэгч ньдараахьбайдлаар талбай буцааж өгиө:

а) хайгуулмн хугацааны анхдагч үс дуусах буюу дуусахлас өмнө


анхдагч Гэрээтталбайн хоринтав/25/- аасдооннуй хувийг,


б) хайгуулын хугацааны эхний нэмэлг үс дуусах буюу дуусахаас өмнө


анхдагч Гэрээтталбайн хорим тав /25/-аасдоошгүй хувийг,


в) Эиэхүү Гэрээний 5.2 дугаар зүйлд заасны дагуу хайгуулын хуглцаа


дуусахад нээлтийн талбай болом олборлолтын талбайгаас бусад


бүх хэсгийг тус тус буцааж өгс өн байна


г) Гэрээлэгч Гэрээт талбайн аль ч хэсгийг буцааж өгөхдөө түүиий


гадар|уугийн унагап төрхийг (өерөөр хэлбэл Гэрээ хүчии


төгөлдөр болсон өдрийн байдлыг) боломжтой хэмжээнд


сэргэ:х:эн байна.

73 САЙНДУРААР ТАЛБАЙГ БУ11А\ЖОГӨХ

Гэрээлэгч Гэрээт талбайг бүхэлд пь буюу аливла хэстийг нь сайн


дураараа хэдийд ч юм уу үс үс буцааж өгч болох 6ө1'өөд энэхүү сайн


дурлараа буцааж өгсөн талбайг 7 2 дутаар зүйлд заасан Гэрээ ссоор


буцааж өгөх талбайд тооцно Гэрээлэгч кь энэхүү VII зүйлийн дагуу


буцллж өгсөн Гэрээт талбайи аль ч хэсгийн хувьд цаашдаа ямар нэгэн

И-


1ТХЭГ. Нссюр :>мержи компишйи хоорми ш Бүгэиднүүн хүахах г^». I?


>|>эг хариуцлага w Гэхпэз Г&рэ^п^п* ••• тзхуу Гзрээннй


лавсралт “Д” ёсоор заавал i-үйцэтгэх ажил ү^-pi ч хүчингүй болгох


зорилгоор лливаа талбайг өорнйп хүсэлтээр буцлаж өгч болох1уй
II А11МДУГААР ЗҮПЛ

РОЯЛ ГИ, ӨРТОГ НӨХОЛТ БОЛОН


БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААЛТ - TYYX1UI ТОС

8.1 i

j) Гэрээлэ1'ч хуаилийн улирал бүрд борлуулсан Гэрээттосны үкийн


хэмжээний ш тэицэх хэмжээний


роялтийгтөлнө.


6) Төлбөрийг Гэрээлэгч шууд Засгнйн Газарт буюу Засгийн газрын


төлөөлөгчөөс бичгээр ЗӨВШӨврСӨН тохиолдолд Газрын тосны


хэрэг эрхлэх газарт төлнө. Энэхүү Гэрзз болон энэхүү Гэрээид


холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу Газрын тосны хэрэг эрхлэх


газарттөлсөн төлбөрийг Засгийн газарт шууд төлсөи хэмээн үзэж,


твлбнр хийгдсэний гэрчилгээ болох тнлбөрийн баримтыг

Гэрээлэгчид гаргаж өгнө.

8.2 о&оплшш:

3)
ч улиралд өртөг


мөхнлт нь энэхүү Гэрээнд заасан нөхцлийи дагуу тухайн үсд


нөхөж аваа^й байгаа Гэрээлэгчийн зардлын нийт хэмжээтэй үнэ


өрпийн хувьд тэнцүү байна. Гэхдэз Гэрээлэгч хуанлийн аль ч


улиралд борлуулсаи гэрзэт түүхий тосны нийт хэмжээний


хэмжээг өртнг нөхөлт болгон авах эрхгүй


Түүнчлэн нөхөж ава.пүй улдсэи бүх өртөг зардал нь бүрэн


нөхөгдөж дуустал дараа дараагийм хуаилийн улирлуудад шилжин


тооцогдож байна.


ft)

. Эдгээр


o|vmr зардал нь энэхүү Гэрээний 82 дугаар зүйлийн дагуу дор


дурдсам дарааллаар иөхөн төлөгдинө Үүид /1/ хайгуулын зардал,


/2/ аишглалтын зардал, /3/ олборлолтин зардал. Тодотгол болгон


тэмдзглэхэд, олборлолтын болон ашиглалтын зардал нь


хайгуулын үед, хайгуулын зардлл ш. олборлолтин үед гарч болно

ГЭДЭГ III. хүлээн зөвшөөрөгдсөн болно.


") Дээр дурдсаиыг үл харгалзан, энэхүү Гэрзэ хүчин төгвлдөр болох


өдрөөс өмнө Хамтарсан хайгуулын хэлэлцээрийн дагуу Гэрээт


талбайн хувьд газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаанд гарсан


Гэрээлэгчийн бүх өртөг зардлыг /Хамтарсан хайгуулын
ГГХЭГ. Иссхор Мнгржм комплшйн хоороидбгйгуулсэн Бгтки-дэхүүн »wa


 өртөг зардльи оруулан/ Гэрээлэгчипп хаигуулын зардалд зиоцох;,


энэхүү Гжузэним 8.2 ду1-аар зчзшийп д aiуу.Гэ[-аенл
тохпролцоно.

83 БГ1ЭЭГЛЭХҮҮИ ХУИААК

Хуаилийп улирдлд ногдох роялти болон өртөг иөхөлтнйг хасаад,


тухайн улнралд борлуулсан гэрээт түүхий тосыг өдөрт олборлох


дундаж хэмжээнд тулгуурлан дор дурдсан харьцаагаар Засгийн Газар


болон Гэрээлэгчийн хоороид хуваана. Үүнд

1 Гэрээт туүхий тосиы өдөрт олборлох дундаж хэмжээ 25,000


баррслиас нлүүгүй байвал

Засгийн газар


Гэрээлэгч


2 Гэрэ.тг туүхий тосиы өдерт олборлох дундаж хэмжээ 25,001


баррслиас 50,(Ю0 баррслийн хооронд байвал

Засгийн Газар


Гэрээлэгч


3. Гэрээт түүхим тсхны нднрт олоорлох дуидаж х мжээ 50,000


баррслиас 100.000 баррслнйн хооромд банпдл

Засгийн Газар


Гэрээлэгч

'1 Гэрээт түүхий тххны елнрт олборлох думдаж хэмжээ 100.000


баррслиас их байвал


Засгийн Газар


Гэрэзлэгч


8 1 ГЭРЭЭТПГХИЙ ТОСИЫ ҮНЗЛГЭЭ


а) Эиэхүү Гэрээг хэрэгжү-үлэх зорилгоор гэрээт түухий тосиы


үнэлгээ in. Газрын тосны тухай Монгол Улсын хуулийг


хэрэгжуүлэх журмын I6 1 дугаар зүйл болои ;шэхуү 84 дчтаар


зүйлмйн дагуу хийгдэн *


б) 1>үх гэрээт түүхмй тоснм үнийг тухайн улирлын иммнх улиралд


дэлхийн зах зээл дээр чвлөнт валютаар борлуулсан түүхий тосны
ГГХЭГ, Нескор Эисржи компанийн хиорощбайгуулсан (тагд »хүүи xytujx I *р»»


 Экпк»»үг«' ‘ *ГИП1ЭГДГ . .. р ЮОДОЖ ТОГКкмяи. .


харилцан өөр өөр бүтцийн буюу чапарын түүхий тосыг харилцан


ялгаатай үиээр борлуулсан тохиаялолд эдгээрийн ту- бүрт нь


харилцан ялгаатай үнэлгзэ хнйн *.

Энэхүү Гэрээг хэрэгжүүлэх эорилгоор •Экспортын үнэ" гэж


бараагаар солилцох, дотоод зах зээл дээр борлуулах буюу бусад


тусгай иөхцөл бухий хэлбэрийг үл оролцуулан, өөрийн харьяа бус


байгууллагаас эксиортын цэг дээр буюу түүний ойролцоо газар


чөлөет валютаар худалдан авсан цэвэр үиийг хэлнэ ЩЯЗн&ЯЯЙ


Jgfunt‘экспортын цэгээс гэрээт түухш^тосыг


инйлүүлэх тодорхой цэг хүртэлх ертөг зардлыг хасч тооцоио.


Гэрээт зүүхий тосны экспортын үнэд комнссын болон броксрын


шагнал урамшлыг оруулан тооцохдоо, тухайн хэмжээнкй тосыг


харилцан бис даасан талуудын хоороид худалдахад олон улсыи


газрын тосны аж үйлдвэрлэлд хэрэглэж буй срлийн болон


зонхилох тувшингээс хэтрэхгүзЧ байхаар тогпэоно.

г) Гэрээлэгч нь хуанлийн улнрал бүрийн дууссанаас хойш арван


таван /15/ хоногийн дотор тухайн улиралд энзхүү Гэрээний 8.4


дүгээр зүйлд зазсны дагуу борлуулсан 1зрээт түүхий тосны


үиэлгээг тоггоож, Застийн газрын төлөөлөгчид мэдэгдэнэ. Хэрэв


энэхүү МЭДЭГДЛИЙГ хүяээж авсан өдрө&с хойш арвап таван /15/


хоногийн дотор Гэрээлэгчийн тодорхойлсон дээрх үнэлгээг

Засгийн газрын төлвөлөгч хүлээн эөвшөөрвхгүй байгаа хариуг


туүний үндэслэлийн хамт Гэрээлэгчцд нгнөгүй бол змэхүү


мэдээлэлд Гэрээлэгчийн заасан үн wu *эг 6аталс.1нл тооцож.


үүнээс хойш арав /Ю/ хоногийн дотор Гэрээлэгч твлбөрийг


гүйцэтгэнэ

д) Засгийн газрын твлвелөгч Гэрэалэгчийн тодорхойлосон гэрээт


түхий тосны үиэлгээтэй санал нийлэхгүй байгаагаа дээр дурдсан


арван таван /15/ хоногийн хугацаанд Гэрээлэгчид цагт нь


мэдэгдсэн тохиолдодд. Засгийн газрын төлөөлөгч Гэрээлэгчтэй


дээрх үиэлгээг хянан хэлэлцэхээр үулзаж ярилцанл Хэрэв


Засгийн глзрым төлөөлөгч болон Гэрээлэгч хоср яригдаж буй


тухайн улирал дуүссанаас хойш жар /60/ хоногийн дотор түүхий


тосыг үнэлэх талаар үиийн тохиролцоонд хүрч чадаагүи бол аль


аль тал нь өөрийн үнэлгээний тодорхойлолтын талаар энэхүү


Гэрээннй XXII зүйлд «аасны да1>у ү*нийн мэргэжилтэнд хакдаж


болно.

85 тооцоо

Лливаа Үр ашмгтай нээлтийн хувьд олборлолтын хугацаа


эх элсний дараах хуаилийн хагас жил эхлэхээс срээс /90/ доошгүй

хоногийн өмнө Гэрээлэгч тухайн хагас жилд үйлдвэрл зж.


борлуулахаар товлож буй ннйт гэрэат гүүхий тосны уркпчилсан


тооцоог олон улсын газрын тосны ү-йлдшрлэлд хэвшсэн холбогдох

&


ГТХЭГ. Нескор >мср*и юоронд ftiftryvecj»! »>wn пр» J? ь


 \ 0

бусяд '-учнг зүзЪшйн хамт Газр: • !>! хэр:-»г эрхлэх


өгнө.
ЕСДҮГЭЭР ЗҮЙЛ


ЗАРДЛЫН НӨХӨН ТОЛБОР ЬОЛОН


БҮТЭЭГДЭХҮҮИ ХУВААХ - ХИЙ

9 .1 ХИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ

Хэрэв үр ашигтай болох нь тогтоогдсон аливаа пээлтээс хий


олборлох /түүхий тосны хамт буюу ямарваа өөр хэлбэрээр/


бололцоотой бол уг хийг олборлож, борлуулах хөтөлбөрийг


хэрэ!жүүлэх нь эдийн засгийн хувьд үр ашигтай гэж үзэх п *г буюу хэд


хэдэн зах зээл Монгол Улсад буюу хилийн чанадад байгаа эсэхийг


тоггоох /тоггоогдсон зах зээлийг цаашид “арилжааны хнйн зах зээл


хэмээх/ зорилгоор аль нэг талын хүсэлтээр Засгийн газрын твлөөлөш.


Гэрээлэгч нар уулзана Хэрэв Засгнйн газрын төлөөлөп! болон


Гэрээлэгч нь арилжааны хийн нэг буюу хэд хэдэн зах 1ээлий1


тодорхойлж чадаагүй буюу энэхүү Гэрээний 92 дугаар зүйлд


заасанчлан харилцан хүлээн авч болохуйц борлуулалтын тохиролцоо!


анхнаасаа байгуулаагүй тохиолдолд өөрвөр тохиролцоогүй бол эн *


юрилгоор улирал бүр үргэлжлэн уулзана.

92 иша. Г БА ПҮТЭЭГЛЭХҮУН ХУВАА/ГГ

Хэрэв Засгийн газрьж төлевлөп болон Гзрээлэгч нь нэг буюу


хэд хэдэн арилжааны хийн зах зээл байна гэж үзвэл талууд харилцан


хүлээн авч болохуйц борлуулалтин тохиролцоонд хүрэхнйг


эрмэлзэнэ Ийнхүү тохи|х>лцооны ямар ч тохиоддолд Гэрээлзт нь


хуанлийн аль ч улиралд борлуулсан гэрээт хийн д^^<^*«^тгэл.\


хувийг энэхүү Гэрээний 8 2 дугаар зүйлд гэрээт гүүхий тисны хувад


заасан хэмжээний адил ертөг нөхөлтвид авч ашиглах эрхтэи бөгөөд


борлуулсан гэрээтхийн үлдсэн хэсгийг Засгнйп Га ирболон Гэрээлэгч


харидцан тохиролцсон харьцааны даг>у хоороидоо хуваана Хуамлийн


аль ч улирлын хутацаанд борлуулсаи хийн унинг энэхүү Гэрээний 84


дугаар зүилд гэрээт түүхий тосны хувьд заасантай адил хэлбэрээр


тогтооно.

9.3 ҮНЭЛГ9ЭИИЙ БОЛОИ ОЛЮРЛОЛТЫН 7Т УЮ/У/ӨГӨО

Хийн борлуулалтын хөтөлбөрүүдииг үиэл »х. боловсруулах болон


хэрэгжүүлэхэд шаардлагагай тоног төхөерөмж авах. суурилуулахад


ирцуулах ихээхэн хэмжэншй хөрөнгн оруулалт»4г нөхөх эорилгоор


урт хугацааны найдвартай зах зэзл болоп гэрээмий баталгаа хэрэггэй


болно гэдгийг талууд хүлээн зөвшннрч байма. Иймд, ийм урт


хүтацааны хэрэгцээ шаардлагал олборлолтын хугацаа бүрийг


ннйцүүлэн сунгах эсэх талаар харилцам тохиролцож байх тухай галууд


1Ч)хм|Х)лцов Үүний зэрэгцзэ болон эиэхүү Гэрээний 54/6/ зүйлд
ГГХЭГ, Несжор Энержн ► •«мпанийн хоороид байгуухсы. Бүг>агд»хүүм 1>»ш гэрэ»


-j.fi » - ri


зяасмыг ул харгалзан, хэрвээ i i 1 ■,> >у хэд хэдэн байг.ии;.. . . уламж


Д,4Хь /гуухИЙ ТОСНЫ Т0ГТ0О1Д^и». Ь.^чЛШЙИ хэмжээг үл Х.1|....../ хий,


эсвэл түүний НӨӨЦИЙИ ХЭМЖЗЭГ ТООЦОХ үидсэн дээр II )ЭЛТ III. Үр


ашштай нээлтболох нь тогтоогдпол энэхүү Гэрээмий 9.2 д>таар зүйлд


борлуулалтын зохицуулллт хийгдэх хүртэл Гэрээлэгч хнйи


олборлолтын төлөвлөгөөг гаргаж өгөх болон хэргл-жүүлж эхлэх талаар


аливаа үүргийг хүлээхгүй. Олборлолтын хугацааг тухайп Үр ашиггай


нээлт хийсэн өдрөөс эхлэи уг борлуулалтын зохицуулалтыг хнйж


дуусах хүргэлх хугацаагаар сунгана

АРАВДУГААР ЗҮЙЛ


УРАМШУУЛАЛ, ГАТВАР, ГАЗРЫН ТҮРЭЭС


БОЛОН ЗАХИРГАЛНЫ ШИМТГЭЛ


10.1 УРАМШЩАД


а) Гэрээид гарын үсэг зу|х:ны урамшуулал: энэхүү Гэрээ Засгийн


газраар батламжллгдсан өдрөөс жар /60/ хоногийн дотор


Гэрээлэгч Газрын тосны хэрэг эрхлэх газарт


доллартөлнө.


б) Олборлолтын хэмжээний урамшуулал: дараалсан хорин /20/


хоногийн хугацааны турш өдөртолборлох дуидлж хэмжээ иь наян


мянган /80000/ баррелээс илүү олборлосон тохиодаолд эид


заасан олборлолтын дараа жаран /60/ хоногийн дотор Гэоээлэгч


Газрын тосны хэрэг эрхлэх газарт'


доллар төлнө.


10.2 БУСЛ/1 УРАМШУ\71АЛ


ЭнЭХүү Гэрээ хүчин ТӨГӨЛДӨр ООЛСОН өдрөөс ХОНШХН XYaiUlMIIII


жил бүр эхэлснээс хойш жаран /60/ хоногнйн дотор


доллар Гэрээлэгч ГТХЭГ-т дараахь зүйлд эориулан тнлне


Үү11Д:

-боловсрол (үүн дотор Их сургуүлнйн боловсрол)


-мэргэжилтэн сургах,


-эрдэм шинжилгээний буюу судалгааны төсөл хэрэгжүүлэх.


-семинард зохион байгуулах.


-номын сан, лаборатори байгуулах. тоногтөхөөрөмж авах


10.3 ТАТВАР


л) Монгол Улсын хууль тогтоомжууд. түүний дотор одоогсюр


уйлчилж буй Гадаадын хөрөнгө оруулалтын тухай Монгол Улсым


хуулийн дагуу Гэрээлэт нь татвар ноогд>улбал зохих жил тутмын


орлогоосоо орлогын татвар төлнө. Үүнд


ГГХЭГ. Нсскор Эмсржм хооронд 6айгуулсанБутаэ»д»хуун х>ыл upj>


 8
1. Энэхүу ' 4 хү .:а» төго;.,, , , . хугацаанд


Гэрээлэгчид ноогдуулах орлогьш татварын хэмж>э пь жилд


гучин /30/ хувиас хэтрэх!уй


2. Татвараас чилөөлөх эхннй шашы хуицааид Гэрээлэгч


орлогын тл I нараас бурэн чөлөөлогдоно


3. Татвараас чөлөөлөх хоёр дахь шашы хугацааид Гэрээлэтид


орлогын татвар төлөх хариуцлагын хувьд тавнн /50/


хувнйн хөш*өлөлт үзүүлнэ.


6) Эиэхүү Гэрээннй 10.3 дугаар зүйлийг хэрэпкүүлэх эорилгоор


хуаилийн аль ч жилд Гэрээлэгчийн газрын тостой холбогдсон үйл


ажиллагааиаас олсон татвар ногдуулвал зохих нийт орлогыг


/"татвар иогдуулах орлого"/ тухайн хуанлиим жилд олборлосон


Гэрээт тос ба Гэрээт хийн Гэрээлэгчид оногдох хэсгийг худалдаж


эсвэл аливла өөр бандлаар борлуулж олсон нийт о|)логым дунгээс


/I/ энэхүү Гэрээний VII, IX зүйлд залсны дагуу өртвг зардлаа


инхөхөд зориулагдах тухайн жилийи 0|гг«1Т тосоор мнхөн авсан


зардлыг, мөн /2/ энэхүү Гэрээннй 8.1, 10 1 ба 10.2 дугаар зүйлд


заасны дагуу тухайн жилд Засгийн глзарг төлсөн төлбөрнн


нийлбэрнйг тус тус хасч тооцно. Гэхдээ олон улсмн санхүү


бүртгэлийн үйл ажиллглаид х-ячпсэн нмйтлэг аргачлалын дагуу


хуаилийн жилд Гэрээлэгчийп татвлр иоогдууллх орлого ш.


Гэрээлэгчийн цэвэр орло! ын дүнгээс хэтрэхгүй


Хуанлийн нэг жшшйн хугацллид Гэрээлэгч Өртнгг тххгоор ннхнн


авлх ёстой өртөг зардал болон энэхүү Гэрээний 8 1. 10 I 6л 10.2


дуглар зүйлд заасиы дагуу Засгийн глзарт төлсвн төлбөрийн


хэмжээ мь тухайн жилд Гэрээлэгчийн Гэрээт тос оолон Гэрээт


хийг худллдаж эсвэл алмваа өөр байдлаар борлуулж /8.4 д>таар


зүйдийн дагуу/ олсон цэвэр орлогыи хэмжээгээс хэтэрсэн


тохиолдолд уг хийгдсэн тнлбөр. ертөг зардлын хэтэрсэи хэмжзэг


удллх жил болои дараагийн жилүүдэд шилжүулэн, >т алдлгдлл


бүрэн нөхөгдөх хүртэл хойшлуулан сүугглж тооцно


и) Энэхүү Гэрээний 10.1 болон 10.2 дугаар зүйлд заасан


урамшуулалын төлбор, 104 дугаар зүйлд заасан глзрын турээсиннУ^


төлбвр, Ю.З/Я/-Д заасам орлогыи татвар, 10 5 д>таар зүйлд заасан


захиргааыы шимтгэл болон XIV зүтчлд заасан Газрын тосны хэрэг


эрхлэх газар болон Злсгийн газрын бусад бзйгууллагаас үзүүлсэн


бодит үйлчилг4эний хөлсний толбөрт төлсөм төлбөрүүдийг тус


iyc үл оролцуулан, Гэрээлэгч (мөн түүний салбар байгууллага буюу


хувь нийлүүлэгч, түиш болон бусад хамтран эзэмишгч) нь энэхүү


Гэрээний дагуу явлгдаж буй газрьш тосгой холбогдсон уйл


ажиллагаатай хоябогдолтой бусад бүх татвараас энэхүү Гэрээний


дагуу чөлоөлвгдвнө


г) Гэрээлэгчийн Монголыи харьяат бус оролцон гүйцэтп*гч нь


;»нэхүү Гэрээний дагуу тэдгээрнин газрын тостой холбогдсон үйл


лжиллагаанд ногдуулах орлогык татвар буюу бусад бух гагвараас


чөлөөлөгдвнө


д) 1Ърээлэгч болои туүний оролцон гүйцэтгэгчийн Монголын


харьяат бус ажиллагсад нь Засгийн газараас ноогдуулах орлогын
ГГХЭГ. Нсскор Энсржи komiumiiIIii X'^poiu 6айгууяса11 Ьуготлэхүүи xvbjjx г *


болот! бусад 6yv i *** • уиий л'ггор ннй'” ГЗЭЛа.П Г>)ТОу


нийгмийн даап алын хурдлмжлас чөлөөлегдвнв.

10.4 ГАЗРЫН ТҮРУ)Ж.

а) Гэрээлэгч нь Засгийн глзрын эзэмшилд байгаа нутаг дэвсгэрт


i-азрын тосгой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахдаа энэхүү


Гэрээнд тусглйлан заасан эрхийг эдэлнэ.


б) Гэрээлэгч hi, Гэрээт талбайн хурээнд буй талбайн хувьд газрын


түрээсийг Хавсралт “Е"-д заасан хэмжээний дагуу төлнө.


Гэрээлэгч нь эхний Гэрээт жилийн газрын түрээснйн төлбөрийг


Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш срэн /90/ хоногийн


дотор, дараагийн Гэрээт жилүүдийн газрын түрээсийн төлберийг


тухайн Гэрээт жил эхэлснээс хойш гуч /30/ хонотйн дотор тус


тус твлөх бөгөөд ийм төлбөр хийгдсэннй гэрчилгээ болох


төлбөрийн баримт Гэрээлэгчндолгогдоно.


10.5 шшшил ШИМТГМ


Гэрээлэгч hi, Газрын тосны хэрэг эрхлэх газарт захиргааны


шимтгэлийг Хавсралт“Е”-д заасан хэмжээний дагуу төлөх бөгөөд ийм


төлбөр хийгдсэний гэрчилгээ болох төлбөрийн баримт Гэрээлэгчид


олгогдоно. ^ии.ЦЧ .Щ Хдйгуулин \ чшццччрнйп П11-» Гэрзэлэгч III,


гзлгийг Газрын тосны хэрэг эрхлэх гадар _хүлззн звв1ивврч байгаа


»х)лцо^_ Гэрээлэгч нь энэхүүТэрээний дагуу Гэрэалэгчийн аливаа


эрхийг бусдад шнлжуүлэх тухай хүсэлт гаргахад захиргааиы аливаа


шимтгэлйг төлех үүрэг хүлээхгүй болохыг Газрын тчх ны хзрзг эрхлэх


газар мөн хүлээн зөвшөврч байгаа болно

АРВАННЭГДҮГЭЭР 3YILI

ХЭМЖ11ЛТ

111 БҮТЭЭГЛЭХ)Л НИЙ ХЭМЖУУГГ

эорилгоор хийгдэж болох хэмжнлг (гухайн цооногоос


олборлох бүтээгдэхүүннй хэмхсог турших бутоу тогтоох зэрэг) III.


бүтээгдэхүүн хуваах хэмжнлтийн жишипэй заавал нийцэх


албагүй гэдгнйг харнлцан тохиролцов


6) Бүтээгдэхүүн хуваах хэмжилтнйг энэхүү Гэрээний VIII болон IX


зүйлийн дагуу Гэрээлэгчээс Гэрээт тосыг болон Гэрээт хийг


иийлүүлэх экспортын ЦЭГ ДЭЭр буюу түүний ОЙрОЛЦОО хийнэ


Хэрэв Гэр:«т тос буюу Гэрээт хнй hi, алнваа учир шалтгааны


улмаас нэгээс дээш тооны олборлолтын талбайд хамрагдаж
ГГХЭГ. Нсскор Энсржи «оороия байгууясам Бүг*»д-исүүм x\uu г*> • •


 блйьал Г , эгч нь тухайн бугээгд.хуу; шйг олоп улсып г


тосиы аж ү,йлдвэрлэлд хэвшсэн ниитлэг аргачлалыи дагуу


хуваарилна.

11.2 ХЭМЖШГГНЙГШГУУЛЛХ

Засгийн газрын төлөвлө|-ч бүтээгдэхүүн хуваах аль ч


нарийичлал/л


хэмжилт нь олои улсын


тосны аж уйлдвэрлэлд хэыисэн ннйтлэг аргачлалыи дагуу


хийгдээгүй байвал Засгийн газрын төлөөлөгч түүнннг залруулах арга


хэмжээ авахыг Гэрээлэгчээс хүсч бслно. Хэрэв Гэрээлэт уг хүсэлтийг


хүлээж авснаас хойш гуч /30/ хоношйн дотор залруулах арга хзмжэзг


авч эхлээгүй, эхэлсэн ч явц нь удаашралтай байвал Засгийн газрын


ТӨЛӨӨЛӨ1-Ч нь залруулцх арга хэмжээ авч, зардлыг нь Гэрээлэгчээр


нөхөн төлүүлэх эрхтэй

113 хэмжишийи wvncjj

Гэрээлэгч бүтээгдэхүүи хуваах хэмжилтнйи бүртгэлийг хзмжилт


хийсэн өдрөөс хойш наад зах иь хоер /2/ жилийн хугацаанд хлдгалах


бөгөөд Засгийн газрым төлөөлвгч нь эдгээр бүртг*лтэй шаарллагатай


үгдээ танилцах боломжтой байна.

АРВА11ХОЁРДУГААР ЗҮЙЛ

ТЕХНИКИЙН мэдээлэл


12.1 ТЕХНИКИЙН ЕРӨНХИЙ ШПШ
Гэрээлэгч нь газрыи тостой холбогдсон үйл ажмллагаатай


холбогдох техпикийн бүртгэлийг олон улсын газрын тосны аж


үйлдвэрлэлд хэвшсэн нийтлэг горимын дагуу хөтлөх бегөөд энэ нь


хайгуул, олборлолт, үйлдвэрл »л ба боловсруулалтын үйл ажиллагааг


хамрах бөгөөд зөвхөн үугэмр хязгарлагдахгүй. Эд| юр бүртгэлийг


англи хэл дээр хөтөлнө Гэрээлэгч нь эиэ бүх баримт бичиг,


тайламгийн хувийг Засгийн га фын төлөөлөгчийн хүсэлтэ >р улирал


буюу жилээр гаргаж огнө.


12.2 ГЕОФИЗИКИЙП МЭДЭЭМЭЛ


Гэрээлэгч НЬ ГСОфИЗИКИЙН үидсэн мэдээллийг Газрын тосны


дүрэм (уг дүрмийн хувийг Гэрээлэгчкд гаргаж өгсөн байна)-ийн дагуу


гаргаж өшө Засгийн глзрыи твлөвлегч нь Гэрээлэгчийн МонгОлд буй


албан байрапд хадгалах эдгээр мэдээллий эх хувь буюу блталгазтай


хувьийг шаардлагатай үсд шалгах, ганилцах боломжтон байиа

123 ГЕОЛОГИ. ПЕТРОФНЖК zm жоявшшынГГХЭГ Нсскор Эмервм кпмпанийн хооро.щ ыигуушач Цггмгдэхүчм хуъш гЧ.».


 21Гэрээлэхчид гаргаж өгөх Газрын тосны дүрэмд Гэрээлэгчинн


боловсруулах мздээллийг заасан байна Туршилт болои үнэягээнин


ажил гуйцэтгзх зорилгоор Гэрээлэгч in. ц<х>1югпй11 ксрн. шлам.


чулуулаг болоп газ|>Ы11 тосны сорьц дээжийг авч Монгалоос гаргах


эрхтэй Гэрээлэгч нь эдгээр дээжини талаар Засгийн газрын


төлөөлөгчид мэдэгдзх бөгөөд хэрэв Засгийн газрын төлөөлөгч нь уг


дээжийг авах тухай Гэрээлэгчийн мэдэгдсэнээс хойш нэг /1/ жилийн


дотор тэдгзэрийг буцаан авах хүсэлт танилүй бол Гэрээлэгч нь уг


дээжийг өөрийн үзэмжээр ашиглах болно. Гэрээлэгч цооногийн


туршилтын ажил гүйцэтгэхээр тнлзвлөсөн тохиолдолд Засгийн


газрын төлөөгчид туршилтын ажш; гүйцэтгэх хугацааны тухай


мэдэгдзх бөгөөд Засгийн газрын төлөөгч нь шаардлагатай гэж үзвэл


Гэрээлэгч түүид туршилтын ажлыг хяиах боломж олгоно


124 ГЛЗРЫИ ТОС\ ХИЙИ НОӨШ1ЙН 73X1/7 ГАЙ/1АИ БОПОН


тайш хи/кэн-мшвш


Гэрээлэтээс Засгийн газрын төлеөлегчид гаргаж өгөх тайлал


хийсэн мэдээлэл болон тайлангуудыг Гэрээлэгчкд етх Га spun тосны


дүрэмд заасан байна


12 *> ОЛдОНЖУПЫН ҮЙЛ АЖИША1ЛЛ

Гэрээлэгч нь Гэрээт талбайгаас олборлосон Гэрээт тос болон


ХИЙН ХЭМЖЭЭГ үзүүлсэн бүртгэлийг ХӨТЛӨХ ОӨГӨӨД Гэр «ЗЛ ИЧ11Д гариж


өгөх Газрын тосиы дүрэмд заасмы дагуу Засгийн 1 лзрын төлн**л<*гчид


мэлээлэл тайланг гаргаж өгнө.Энэхүү Гэрзэний дагуу Үр ашигпм анхны нээлгээс арилжааны


апшггай үйлдвэрлэл явуулж эхэлмзгц. Гэр^злэгч болои $астийн Газрын


төлөөлөгч нь олборлолт явуулж байгаа бүх Л1'ууламжнйн


үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа, мэдзэллийг хянлн хэлзлцэх болон


Засгийн газрын төлөөлөгч, Гэрээлэтийн хоорондын пахиргааны


асуудлуудыгзохицуулах эорилгоор Хамтарсан хороо байгуулна
Гэрээлэгч hi. Гэрээт талбайд мвуулж буй газрмн тостой


холбогдсоп үйл ажиллагааны явцад га |рын тосгой холбогдол1\й ашнп


малтмалым лрилжллны ашиггай байж болохуйц хуримтлалм! нэзвэл


энм тухай Засгийн газрып төлөөлошид даруй мэдзгдэи » Эдгээр ашип


малтмал иь Монгол Улсын өмч блмна.

12 8 НУУЦЩ

ГГХЭГ. НсскорЭифжм ММПЛ1ИШ1 Х1Я|КЛ|Дбайгүулсам Ьүгыгдхушая


Этху. ^рээнип 12.8 д>та., .ч зааснаас буса,4


талууд энэхүү XII зүйлд дурдсап тайлан, мэдээллинг нууцал», нмгоө


талын зөвшөөрөлгүйгээр мэдээллийг гуравдахь этгээдэд • irexiyfl.


Нууцлалын тдлаар хүлээх үүрэг хариуцлага ш. дор дурдс ан зүйлд


хамаарахгүй: /1/ талууд өерийн ажиллагсад, салбар байгууллага,


эөвлөгч, оролцогчийн үүрэг хүлээх этгзэд, зээл олгох этгээд. эсвзл


оролцон гүйцэтгэгчдэд газрын тосгой холбогдсои үйл ажиллагаа


явуулахад шаардлагатай хэмжээид 1гууцдалыг задлах бөгөөд иууилалиг


задлахаас өмиө тухайн тал түүнийг мэдэх хувь хүн буюу хуулийн


этгээдтэй бичгээр үйлдсэн нууцлалын тухай тохиролцоог үйлдсэн


байна, эсвэл /2/ дагаж мөрдөж буй холбогдох хууль тогтоомжийм


хүрээнд шаардлага гарсан хэмжээкд Гэрээнд оролцогч аль нэг тал


ямарваа нууцлалыг задалжболно.

АРВАИГУРАВДУГААР ЗҮЙЛ


11ЯГГЛАН ЬОДОХ БҮРТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ


13.1 / 1ЯГТЛАН БОЛОХ 5YFTI ~JJ1


Гэрээлэгч in. газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны


нягтлан бодох бүртгэлийг Хавсралт “В"-д заасан журам болон олои


улсын газрмн тосны аж үйлдвэрлэлд хэвтсэн няггллн бодох


бүртгэлийн иийтлэг зарчмын дагуу хөтөлиө. Нягглаи бодох бүртгэлийг


англи хэл дээр, амсрик доллараар тсюцон хөтвлнө.


13.2 ияшлн БПДОХ ВҮРТГЭЛИНН таЩН


Гэрээлэгч in. нягглан бодох бүрттэлийн хувнйг Монгол дахь


өөрийн албан оайрандаа хадгалах бнгннд Засгийн газрын


төлеөлөгчийн хүссэн цагг нь түүнд ажлыи цагаар тздгээртэй


танилцлах боломж олгоно. Гэрээлэгч нь Нягглан бодох бүртгэлийн


журмын дагуу холбогдох тайлан мэдзэг Засгнйн газрын төлөөлөгчид


улнрал болон жил »зр гаргажөгнө

АРВЛНДӨРӨВДҮГЭЭР ЗҮЙЛ


ЗАСП1ИН ГАЗРЫН ДЭМЖЛЭ1 ТУСЛЛЛЦЛЛ

И1 ШЮНХИЙ ЛМШИГ ТУСПАШ1М

. Газрын тостой холбогдсои үйл ажиллагаа явуулах, мөн энэхүү


Гэрээний ЭОрИЛТЫГ хэр^гжүүлэхийн тулд ГэрЭОЯЭГЧ НЬ Газрыи ТОС!1Ы


хэрэг эрхлэх газраас дэмжлэг туслалцаа хүсэх болио гэдгмйг талууд


хулээн зөвшөөрч байна Ийчд. Газрын тосны хэрэг эрхлэх газар нь


энзхүү Гэрээний эорилтыг Засгийи газар болон Гэрээлэгчийн аль ал».


талд харилцан ашигтайгаар хэрэ1жүүлэх эорилгоор Г:*рээлэгчийн


үүргээ бислүүлэх. эрхээ эдлэхэд нь боломжийн д »мжл #1 тусяалцаа
ГТХЭ1. Нссжр JiupBl гомп 1ИИЙН хощынд (аЛхууш. ли Ьуп* «л -x>v* *Үма* пр>э


 ,
үзүүлэх Оигиөд үүид газрын *ix>< юй холбогдсон yrt-


яиуул.1Хад шаардагдах Засгимн газрын зөвшөөрөл, бүртгэл, лнцснз, ииз


болон бусад эрх, эөвшөөрлийг олж авахад дэмжлн үзуүлнэ.


Гэрээлэгчийп хүсэлтийн дагуу Засгийн газрын төлөолвгч түүнд


туслуулахаар өөрийн нэг буюу хэд >:эдэн төлөөлөгчийг о|юн тооны


ажилтнаар томилох бөгөөд Гэрээлэгч нь тэд1ээр төлөөлөгчийн :юхих


злрдал хөлсийг Засгийн газрын төлөөлөгчтэй урдчилан тохиролцсоны


дагуу хариуцана.

АРВАНТАВДУГААР ЗҮЙЛ


ОМЧИЙГ ЭЗЭМШИХ БОЛОН АШИГЛАХ

15.1 омчийн эзэмшил

Энэхүү Гэрээнд тусгайлан өөрөер заагаагүй бол Гэрээлэгч өртөг


зардлыг нь энэхүү Гэрээний дагуу нөхөн авах эрхтэй газрын тостой


холбогдсон үйл ажиллагаанд ашиглагдсан Гэрээлэгчийн бүх тоног


төхөөрөмж, барилга байгууламж болон эд материал нь энэхүү Гэрээ


дуусгавар болсны дараа алнваа нэмэлт төлбөргүйгээр Газрын тосны


хэрэг эрхлэх газрын өмч болно. Аихны үнэ нь өртөг нөхөлтийн дагуу


нөхөгдөх сстой боловч нөхөгдөөгүй үлдсэн үнэ вртвгөөс доогуур!


тоног төхннмж, баридга байгууламж бсшон эд матсриалыг Гэрээлэгч V


худалдах, шилжүүлэх буюу бусад хэлбэрэзр өөрийн мэдлээр ашиглах \


эрхтэй. Энэхүү Гэрээний 15.1 дугаар зүйлийн заалт нь Гэрээлэгч алнваа J


бусад тал, түүиий дотор өврийи салбар байгууллагаас түрээсээр авч


ашигласан эд зүйлд хамаарахгүй


15 2 ӨМЧИЙНАШ1 1ГЛАПТ


Гэрээлэгчийн байгуулсан бутоу олж авсан бүх байгууламж. аливаа

эд зүйл нь Гэрээт талбай дээр буюу түуний гадна буюу амхиы Гэрээт


талбайн буцааж өгсөн хэсэгг байрлуулсан буюу ашиглагдаж байгаа


эсэхээс үл хамааран энэхүү Гэрээ хүчии төгөлдор байх хугацаанд


Гэрээлэгчийн мэдэлд байх бөгвөд Гэрэзлэгч нь эдгээрийг Засгийн


газрын аливаа хураамж буюу бусад төлбөргүйгээр хэрэглэх онцгой эрх


эдэлнэ.


15 3 ШРЫН тсэзэмшихэрх

Гэрээт тос болои Гэрээт хийг эзэмших эрх цооногийн амсар

ДЭЭр Гэрээлэгчкд 1Ш1ЛЖИ11Э.
АРВАНЗУРГААДУГААР ЗҮЙЛ


ГААЛИЙН ТАТВАРААС ЧӨЛООЛӨХ

161 гэрээлэшийп га/пшс оръупах :Шис


Газрын тостой холбогдсон уйл ажилла гааид хэрлцээтэй гэж


Гэрээлэгчнйн үзсэп бух матсриал, тэног төхөөром*:. бусал эд зрЧлс,


моп үүний дотор машин тсхпик, сэлбэг хэрэгсэл. химийн бодис, хоол


\рк Оолон бусад хөдлах хцжво болон прӨГШоД эуЙИнДг


Гэрээлэгч гаднаас оруулж ирэхийг зөвшөөрөгдсөи бөгөөд Гэрээлэгч


ЭД1Ээр зүйлд гаалийн бүх төрлнйн татвар төлөхөөс чөлөөлөгдөнө.

16.2 лжилллгслыи глднмс ' Ч-ууялх mvic

Гэрээлэгчийн гадаадыи харьяат ажиллагсад бүр гэр ахуйн болон

хунийн хэрэглээний бүх төрлийн ЭД зүйлс, МӨН үүний ДОТОр »131


автомашин, гаднаас оруулж ирэх эрхтэй бөгыөд эдгээр оруулж ирсэн

зүйлийг гаалийн бүх тэрлийн татвараас чөлөөлнө Гэхдзэ эдгээр эд


зүйл нь зөвхөн уг ажиллагсад болон тэдний гэр бүлийи хэрэглээнл


зориулагдах бөгөөд эдгээр оруулж ирсэн эд зүйлээ галаадыи


ажиллагсад зохих хуулиудад зааснаас өөр зорилгоор хэрэглэхгүй


бөгнвд худалдах үсийн үнээр тооцон эохих хураамж болон бусдд


татварыг төлөөгүй бол Монгол Улсын нугагт зарж борлуулах эрхгүй

163 ХАСМЛСЛН ЗҮЙЛС

Гэрээлэгч нь энэхүү Гэрээний 16.1 дүгээр зүйдд заасны дагуу


оруулж и|хзн аливаа эд зүйлээ тухайн үснйн үнээр тооцон эохнх


хураамж болон бусад татварыг төлсөн бол Монгол Улсын иутагт зарж


борлуулж болно. Энэхүу Гэрээний 163 д>таар зүйлд заасны дагу>


Гэрээлэ1*ч борлууладт хнйсэм тохиолдолд ОЛСОН ОрЛОГОО ЧНЛННТНИ


хөрвөх валютаар өөртнө авах буюу гадаадад i аргах эрхтэй

16/1 ЭКСПрП

2) Энэхүү Гэрээний 16.1 дугаар зүилийн дагуу Гэрээлэгчийн болон


түүний ажиллагсдмн гадмаас оруулж ирсэн алипаа эд зүйлиГи

оруулж ирсэн тал ямар нэг хураамж буюу бусад гатваргүйгээр


хэдийд ч буцаан гадаадад гаргаж болно.


б) Гэрээлэгчийн Монголоос экспортлох бүх газрын тос нь бүх


хураамж болон бусад татвараас чөлөөлөгдөх бөгөөд энэ газрын


тосыг Монголоос эксиортлоход ямарваа нэгэн зөвшөөрвл үл


шаардагдана.

16.5 оролионгүйиэпэтил

Гэрээлэгчийн гадаадым оролцон гүйцэтгэгч, тэдний гадаадын


ажиллагсад нь энэхүү Гэрээний 16 дугаар зүйлд заасан Гэрээлэгч болон


түүний гадаадым ажиллагсадыи нзгэнадил ipx эдэлнэ.
APRAI1ДОЛДУГААР ЗҮЙЛ

ВДЛЮГ СОЛИЛЦООНЫ ЭРХ


4

ГГХЭГ, I (сскир Энсржи м>чм jmmhm хоортжд Аайгууясаи Ьүтч-нячхүү»* гц>»*


 с^'°
i /.» HAJUOT COJUVlllO'JHh! j)PX


Гэрээлэгч HI, М-СОЛИХДОО дараах эрхийг эдэлн* Үүнд

2) Газрын тостой холбогдсоп үйл ажиллагаа явуулахяд шаардагдах


бүх мөнгөн хөрөнгийг чылөөт валютаар нийлүүлэх, газрын тостой


холбогдсон үйл ажиллагаанд шаардагдах үсд эдгээр валютыг эрх


бүхий банкуудаар дамжуулаи монгол төгрөг болгон хөрвүүлэх


болон тухайн үсд дотоод хэрэгцээнд шаардагдахгүй байгаа


илүүдэл монгол төгрегийг чөлөөт валютаар буцаан солих эрхийг


эдлэнэ.


б) Дээрх 17.1 дүп>эр зүйлд заасан валютыг хөрвүүлэх ханш нь улсын


буюу хувийн байгууллагуудын тухайн үсд ижил төстэй гүйлгээнд


хүчин төгөлдөр мөрдөж буй тухайн гүйлгээ хнйж буй үсийн


ханшнаас Гэрээлэгчийн хувьд бага ашиггай байх дсгүй. Валют


хөрвүүлэх буюу мөигө шнлжүүлэхтэй холбогдсон банкны комисс


болон шилжүүлэг хийсний срдийн зардлыг Гэрээлэш хариуцана


в) Газрын тосыг экспортлох, худалдах буюу солих замаар Монгол


Улсын хилийн чанадад олсон бүх орлогын Гэрээлэгчид иоогдох


хувийг гадаадад байлгах болон чөлөөтэй зарцуулах эрхтэй


г) Газрын тосыг Монгол Улсын нутагг худалдах буюу солих замаар


олсон бүх орлогын Гэрэзлэгчид ноогдох хувийг гадаадад гаргах


болон чөлөөтэй зарцуулах эрхтэй.


д) Гэрээлэгчийн гадаадын оролцон гүйцэтгэгч болон гадаадын


ажиллагсдад Монгол Улсад болон хнлийн чанадад гадаад валютаар


цалин хөлс олгох эрхтэй Эдгээр оролцон гүйцэтгэгч билон


ажиллагсад энэ гадаад валютыг хүлээн авах, хклийн чанадад


байлгах эрхийг эдлэнэ.


17.2 МОШХШЫН ЬЛИКИН ДЛХЬ J1AHL

Газрын тостой холбогдсон үйл ажнллагаа явуулах эорилгоор


Гэрэээлэгчнйн соигон авсан Моигол Улс дахь банкуудад аливаа


валютаар данс нээх, хадгалах. хмнах болон ашиглах эрхий)


Гэрээлэгчкд үүгээр олгосон болно

17 3 ГЛПЛЛПЫН БЛНКИН ДАХЪ ДАИС


Монгол Улсын хилийн чанадал гадлалын банкуудад аливаа

валютаар данс нээх, хадгалах, хянах болон ашнглах. эдгээр дансыг


бүрэн дуүрэн хяналтандаа байлгах болон эдгээр дансанд алмваа


хөрөнгийг гадаадад байлгах ба чвлөөтэй зарцуулах эрхиш


Гэрээлэгчид үүгээр олгосон болио.


17.4 1ЭЮЭШ1Й ЛАГУУ гүйиэпэх КШЬОПҮЛ
ГГХ )Г, Нсскор эисржи юнп jiuuiii хся^шмд Оайгуулсан Бүттагд.хүүх хтоах герэ*


 ZG
Талууд G>*j» • . »гаар харилцан тохир клүн оол Гэрм п i


болон ГэрЭЭ! ХЗМЖЭ^ЦД ҮНДЭО^А ЫЛЧИНН 1үЙЦлнэ1ил


зохнх төлбөрийг хийхдээ Л11У-ыи доллараар хнннэ.


17.5 OPOJUIOH ПГШЭТГЭ/ЧИЛ ЪОЛОИ АЖ1УЩЛГСМ


Гэрээлэгчнйн гадаадын ажиллагсад болон глдаадын оролцон


гүйцэтгэгчид болон тэдгзэрнйн гадаадын ажиллагсад нь энэхүү


Гэрээний 17 дуглар эүйлд лааган Гэрээлэгчийн адил эрх эдлэнэ.


АРВА1П1АЙМДУГААР ЗҮЙЛ


МОНГОЛЫН ГЭРЭЭЛЭГЧ11Д, МАТЕРИАЛ


БОЛОН АЖИЛЛАГСАД


Гэрээлэгч болон түүний оролцон гүйцэтгэгчид иь/1/ Монголын


оролцон гүйцэтгэгчдийн ажлын хөлс, чанар болон гүйцэтгэл нь олон


улсын ажлын хөлс, чанар болон гүйцэтгэлтэй жишиж болох иөхцөлл


монголын оролцон гүйцэтг*гчдийг сонгож авахыг урьтал болгоно, /2/


дотоодод үйлдвэрлэсэн матсриал, тоног төхөөрөмж, машин тсхник


болои хэрэглээпий барааны үнэ, чанар болон нийлүүлэлтийн хугацаа


in* гадаадад үйлдвэрлэсэн матсриал, гоног төхөөрнмж, машин тгхник


болон хэрэглээннй бараанм унэ, чанар болон нийлүүлэлтийн xyi лцааг


ЖИШИЖ болох НВХЦӨЛД ДОТООДОД үйлдвэрлэсэн ЭД1-» »р зүйлийг сонгож


авахыг урьтал болгоно, /3/ ажиллагсад авч ажиллуулахдаа эохих


түншмий мэргэжлийн шаардлагыг хаигасан нөхцөдд монголым


иргэдийг сонгож авахыг урьтал болгоно Гэхдээ Гэрээлэ!^ нь гол гол


албан тушаалд өөрийн ажиллагсдыг ажиллуулах эрхтэй Гэрээлэгч пь


дээр дурдсан монголын оролцон гуйцэтг >гчцд. дотоодод үйлдвэрлэсэн


эд зүйл, монголын ажиллагсдыг олж авахын тулд Газрын пхгны хэр:*г


эрхлэх газраас дэмжлэг туслалцаа хүсэж болох бөгөөд энэхүү XVIII


зүйлийн ДЛ1УУ Гэрээлэгчийн хүлээх үүрэг »«Ь Гзрэ:«ЛЭ!-ЧКЛ урьдчилан


мэдэгдсэп байхаас шалтгаална гэдгийг хүлээн знвшөлцөв Гэрээиий


дагуу үүрэгт ажлаа гүйцэтгэж байгаад үйлдвэрлэлийн ослоор


хөдөлмөрийн чадвараа түр буюу бүр алдсан Монгалын ажиллагсдад


хөднлмөрийн чадвар алдсаны тэтгэмжийг Гэрээлэгч Монгол Улсын


хууль тогтоомжийн дагуу олгомо.


АРВАНЕСДҮГЭЭР 3YIUI


ОНЦГОЙ ТОХИОЛДЛУУД


19.1 ГАЗРЫН ТОТСОЙ ХОЛШГЖХ)Н ҮЙЛ АЖИШММНЛ ГАРЛХ


онптй тохипллоп


Аливаа онцгой байдал тохиолдоход шаардлагатай гэж үэсэн


бүхий л аргл хэмжээ авах эрхийг Гэрээлэгчид үүгээр олгож байиа


Гэрээлэгч пь outlive- байдал тохиолд.оп , Злпнйн газ*и


төлөөлөгчид альоолох шуурхай мэдэгдэпз.


19.2 ҮНДЭСНИЙ ОНШОЙ БАЙЛАП


а) Үндэсний онцгой байдал тоггоосон нөхцолд Монгол Улсын


Засгийн газар нь Гэрээт талбайгаас олборлох газрын тосыг зохих


нөхвөртэйгээр бүгдийг нь буюу хэсэгчлэн дайчлан авч болох


бөгөөд агууламжийн газрын тосны зохих нөхөн олборолтод хор


уршиг учруулалгуйгээр олборлолтыг аюул1уйн дээд хэмжээнд


хүртэл нэмэгдүүлэхийг Гэрээлэгчээс шаардаж болио.


Бүтээгдэхүүн гаргалтын аюулгуйн дээд хэмжээг олон улсын


газрын тосны инженерийн аргачлалыг үндэслэн харилцан


тохиролцох үидсэн дээр тогтооно. Гэрээлэгчээс дайчилсан тосны


нөхвөрийг Засгийн газарт иоогдох Гэрээттосноос онцгой байдал


дууссаны дараа төлөх бөгөөд >т онцгон байдал кь зуун наян /180/


хоногоос хэтрэх1үй байна. Хэрэн онцгой байдал нь зуун наян


/180/ хоногоос хэтэрсэи тохиолдолд өөрөөр тохиролцоогүй бол


дайчлан гаргуулсан Гэрээлэгчийн хуваарьт газрып тосны


иөхвөрийг энэхүү Гэрээний 8/1 дугээр зүйлд заасны дагуу олюх


бөгөөд энэ нехвөр нь ямар ч тохиолдолд өмнвх арван хоер сарын


хугацааид төлсөн үиийн дуиджаас бага үнэтэй байх ёсгүй


б) Газрын тосыг ийнхүү дайчлан авах нь дараах нөхцлөөс бусад


тохиолдолд хүчин төгөлдөр бус пайиа Үүнд /1/ үндэсний онцгой


байдал ToiToocoii Засгийн газрын албан ссны тогтоол гарсан байх


бөгөөд. /2/ газрын тосыг дайчлан авах тухай асуудлаар саналаа


илэрхийлэх боломжнйг 3aci ийн газар Гэрээлэгчнд олгосои байх


в) Газрын тосны ннмц буюу түүнтэй холбогдох алинаа


байгууламжийг дайчлан авлх явдал ньЗасгийи Газрын эохих хууль


тоггоомжнйн дагуу байх бөгөөд Гэрээлэгчнд зохих ёсоор


мэдэгдэснээр хэрэгжих бвгөөд үидэсний оиц блйдлыг эогсоох


хүртэл хүчин төгөлдөр байна


г) Дайчлан авах аливаа тохмолдолд Монгол Улсын Засгийн газар


үүнээс болж Гэрээлэгчид учирсан бүх алдагдлыг нөхнж


хохиролгуй болгоно


ХОРЬДУГААР ЗҮЙЛ


ДАВ АГДАШITЙ ХҮЧИ11 ЗҮЙЛ


20.1 20.1 Энэхүү Гэрээнд дурдсан “давагдаии-ү-й хүчин зүйл гэдэг


ойлголтод гал түймэр, үср, хүчтэй салхн шуурга, газар хөдлөлт, гоц


халдварт өвчний тархалт буюу гарцлагун тохиолдсон бусад осол,


ажил хаялт, бөөнөөр нь ажлаас халах болон хнднлмнрийн бусад


эмх замбараагүй байдал, дайн. үймээм самуун, бослого хөдөлгөөн


буюу улс төрийн үймээн будлиан, улс төрини гарал үүсэл бүхий


хавчлагл шахалт, онгоц, төмөр зам болон тээврийи бусад


хэрэгслийн бүтэн буюу хагас эвдрэл. югсоят болон Гэрээлэгчнйн


хяналтнаас гадуур үүссэн бусад байдал баггана
1ТХЭГ. Нсскор Эигр*и komiuhhhii хооронд баигууясаи Ьутээгд*х^-|’' rjp»


20.2 20.2 Давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас Гэрээлэш үйл


ажиллагаагаа зогсоож буюу хойшлуулж, гэрээт үүрэг нөхцөлийг


бислүүлж чадаагүй, олгогдсои эрхээ хэрэгжүүлэх боломжгүй


болсон тохиолдолд үйл ажшшагаа саатсан хэмжээтэй тэнцэх


хугацаанаас гадна зогсоосон буюу хойшлуулагдсан үйл


ажиллйгааг дахин сэргээх арга хэмжээ авахад шаардагдах


тодорхой хугацааг бүхий л олгогдсон хугацаа, мөн хайгуул буюу


олборлолтын хугацаан дээр нэмж сунгана. Давагдашгүй хүчин


зүйлээс үүдэн гарсан аливаа үилдлийг энэхүү Гэрээг зөрчсөид


тооцохгүй.


20.3 203 Хэрэв нэг буюу хэд хэдэн олборлолтын талбайгаас


олборлож байсан буюу олборлож болох байсан газрын тосны


хэмжээг нь давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас тасаллуулсан буюу


ямар нэгэн хэмжээгээр хязгаарласан бол тэрхүү олборолтын


хугацааг энэхүү Гэрээний V зүйлд заасан хугацаан лээр нэмж


олборлон хуримтлуулж болох оайсан хэмжээид хүртэл сунгана.


Энэхүү заалтыг хэрэгжүүлэх үүднээс хэрэглэсэн “хэмжээ" гэсэн


ойлголт нь үгйл ажиллагааны тасалдал гараагуй тохнолдолд


олборлолтын талбайгаас олон улсын газрып тосны аж


уйлдвэрлэлд хэвшсэн нийтлэг аргачлалын дагуу олборлож болох


байсан нийт газрын тосны хэмжээг хэлнэ. Гэрээлэгч нь энэхүү


тодорхойлсоны дагуу олборлох сстой газрын тосны нийт хэмжээг


хуанлийн жил бүр эхэлснээс хойш срэн /90/ хоногийн дотор


Засгийн газрын төлөөлөгчид мэдэгдэж байна.
ХОРИН НЭГДҮГЭЭР ЗҮЙЛ


1ЭРЭЭГ ХҮЧИН1*ҮЙ ЬОЛГОХ БОЛОН ЦУЦЛАХ


211 Энэхүү Гэрээг байгууллагдсаны дараа жар /60/ хоногайн дотор


Гэрээ хүчин төгөлдөр болооогүй тохиолдолд Гэрээлэгч нь


Засгийн газрын төлөөлөгчид бичгээр мэдэгдэж Гэрээг цуцлаж


болно. Ийнхүү цуцалсаи тохиолдолд талуудын хооронд


байгуулсан Хамтарсан хайгуулын хэлэлцээр нь хүчнн төгөлдөр


хэвээр үйлчилнэ хэмээн тохиролцсон болно.


21.2 Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдрвөс хойш зуун хорин /120/


хоногийн дотор Гэрээлэгч нь хайгуулын ажлаа гуйцэтгэж


эхлээ1үй тохиолдолд Засгийн газрын төлөелө^ энэхүү Гэрээг


хүчингүй болгох эрхтэй.


21.3 Хэрзв Гэрээлэгч санаатайгаар энэхүү Гэрээг зөрчиж, Мөн эд


материалын зөрчил үйлдэж, туүнийгээ дор дурдсан хугацаанд


арилгаагүй буюу арилгаж эхлээгүй бол Засгийн i-азар нь энэхүү


Гэрээг цуцлах эрхтэй Хэрэв Засгийн газар энэхүү 213 дугаар


зүйлд заасан эрхээ хэрэгжүүлэхээр шийдвэл Гэрээлэгчид уг эд


матсриалын зөрчлийг тодорхойлон заасан мэдэгдлийг бичгээр

ГПОГ. НескорЭмсрАн компанийн xoopotu блйгуупсан Бүтээгдэхүүм хувлах 1эрэ>


 onto*' * »гдэл oraiooc х iy: * 1)/ хоног дуүса> , *


in. дээрх зөрчлийг арилгаа1аүп буюу арилгаж эхлээгүй бөгөөд пйм


арга хэмжээ авахад нь Газрын тосны хэрэг эрхлэх газар буюу


длпагдашгүй хүчин зүйл саад болоогүй буюу тасалдуулашүй бол


Засгпйн Газар энэхүү Гэрээг гучингүй болгох тухай тоггоол


гаргаж болох бөгөөд Гэрээлэгч нь энэхүү Гэрээний XXII зүйлийн


арбитрийн тухай заалтуудыг ашиглах эрхтэй


21.4 Энэхүү Гэрээг уг XXI зүйлд заасны дагуу хүчингүй болгох буюу

цуц/iax нь Засгийн газар буюу Гэрээлэгч нарын эрхийг хөндөхгүй.


Гэрээг ийнхүү хүчингүй болгосоп буюу цуцалсны дараа Гэрээлэгч


нь газрып тостой холбогдсон үил ажиллагаа явуулахдаа


хэрэглэсэн түрээсээр авсан буюу бусад хэлбэрээр хэрэглэсэн


хөдлөх хөрөнгөө Монголоос авч гарах эрхтэй бөгөөд эд1ээр


зүйлийн анхны үнэ нь өртөг нөхнлшйм дагуу нөхөгдөх сстой


боловч нөхөгдөөгүй үлдсэн үнэөртөгөөс бага буюутэнцүүбайиа.
ХОРИН ХОЁРДУГААР ЗҮЙЛ


АРБИТР

22.1 Энэхүү Гэрээид оролцогч талуудын ХОО|ЮНД уг Гэрээтэй


холбогдон гарах (түүнийг хэрэгжүүлэх, тайлбарлах, байгуулах,


хугацла дуусах, цуцлах буюу сунгах) лливаа маргааныг :*в зүйгээр


шийдвэрлээгүй бол энэхүү Гэрээг хүчнн тнгөлдөр болох үед


үйлчилж буй ИҮБ ын Олон улсын худалдааны эрх зүйн


байгууллагын арбитрыи дүрмийн дагуу шийдвэрлүүлнэ Арбитрын


бүх ажиллагааг англи хэл дэзр Швснцзрын Цюрих хотиоо


явуулна Арбитрч нар нь англн хэлнйг челөөтей эзэмшсэн байна


Арбитрын зөвлолийн шийлвэр нь эцсийнх болох бөгөөд заавал


бнслүүлэх хүчшгтэй байпа Энэхүү шийдвэрт аливаа тал нь саад


учруулах буюу удаашруулах үйл ажиллагаа явуулаагүй тохиолдолд


тусгайлсан, шийтгзлийн үр дагавартай эориудын хор хөнөолинг


агуулах ссгүй.


22.2 Гүйцэтгэгч болон энзхүү Гэрээний оролцогч бус тал болох

Монгол Улсын тнрмин, хоршооллын болон нийтийн байгуллап.


үйлдвэрийн газар. хувь хүмүүсийн хооронд, гүүнчлэн Гүйцэтгэгч


болон Монгол Улсад ажиллаж буй гддаалын хөрөнгө оруулагч


компани, үйлдвэрийн болон бусад газрууд. хувь хүмүүснйн


хооронд Гэрээлэгчийи үйл ажиллагаатай холбогдсон аливад


маргаан гарвал Мопгол Улсын шүүх болон арбитрын байгууллага


өөрсдийн эрх мэдлнйн хүрээид шийдвэрлэиэ

22.3 Гэрээлэгч нь арбитрын шийдвзр гартал ут шийдвэрийн


холбоотой буюу түүнд нөлөө үзүүлж болох бүх үйл ажиллагаэгал


зогсоох буюу түдгэлзүүлж болох боловч энэ үйл ажиллагааг


туүнээс шаардахгүй. Хэрэв гарсан шийдвзр нь гомллыг


үндэслэлтэй гэж узвэл тэр шийдвэрт нехеж төлех тухай заалтыг
d 1ТХЭГ, Нсскор Энсрхм компанийн хощх^д баАгуулсаи Брээгдмүүм хуъглх г*р*э 4

 /

11 iv mprai чид ашигп'' • iyr болох бого * ••••• гипаа


гомдлыи шалтгааныг шийди>р гарсан өдрөөс хойш ерэн /90/


хоногийн дсггор арилгаж эхэлпэ.

22/1 Арбитрын шийдвэрипг зохих эрх мэдэл бүхий шүухэд шилжүүлж,


мөн шүүхэд хаидан, уг шийдвзрийг хууль зүйи хуиьд хүлээн авч


хэрэгжүүлэх дарааллыг тогтоож өгөхийг хүсч болно


22.5 Шийдв.чрүүдийг хэрэ1-жүүлж эхлэх хугацл аг боломжтой бүх


тохиолдолд ут шийдвэрүүдэд зааж өгөхинг талууд хүсч байгаа


бөгөөд харин Гэрээлэгчийн эсрэггарсан аливаа шийдвэрт заасан


хугацлл яль ч тохиолдолд ерэн /90/ хоногсхх: багагүй байна.


22.6 Гэрэээид оролцогч талууд энэхүү Гэрээтэй холбогдсон өөрсдийн


харилцллгаа сайн санаа, итгэлцлийн зарчнмд үпдэслэнэ. Галууд


өөр өөр үндэстнүүдийг төлөөлж байглаг харгалзан знэхүү Гэрээг


Монгол Улс болон Гэрээлэгчийн эх оропд түгээм^л зарчмыг


баримтллна. Ийм түгээмэл зарчим үгүй нөхцвлд арбитр нь олон


улсын газрыи тосны аж үйддвэрлэлд хэвшсэн зарчмыг


баримтллна

хорип 1УРЛКДУГЛЛР зүйл


мэдэгдэл

25 1 Энэхүү Гэрээний дагуу харилцан явуулах шлардлагатай 6\ю>


зввшөврөгдсөм мэдэгдзл. бусад захидал. материалыг гараар. хгвэл


урьдчилан бэлтгэж хлрилцаа холбооны 1и>там буюу флксллр


өгвхдөе дор дурдсан хаягаар бичгээр үйлдэж явуулж. хүлээн


авсандтооцио

Засгийн газрын төлөөлөгчид


Газрын тчхгны хэрэг эрхлэх газар

ҮЙлдв:»|>чннй гудамж


Улаанбаатар 37 Монгол Улс


Даргад


Факс: 976 I -331239
Гэрээлэгчид

Ncscor Energy Co


1СЮ Congress Avenue


Suile И50


Ansi in. Texas 78701


Aiienhon President
‘j


u ПХЭГ. IlcckOp вшиниИн хооромдбайгуүясам Цт» i\uu гэрг*

 rj
1>акс: (512)479-691-

23 2 Энэхүү Гэрээг хэрэгжүүл 'х зорилгоор энэхүү XXIII зүйлинн


злалтын дагуу нөп-*е талдл.* урцдчилан бичгээр мэдэгдэх үндсэн


дээр аль ч тал өөринн хаягаа өөрчилж болно. Факсаар явуулсап


аливаа мэдэгдэл, шаардлага, буюу бусад харилцаа холбоог хүлээн


авсан эсэх тухай хариу хүлээн авагч талаас ирээгуй байвал


явуулагчийн факс буюу телексийн хариу код бичилт гарч мрэхэд


хүлээн авсакд тооцно.
ХОРИН ДӨРӨВДҮ1ЭЭР ЗҮЙЛ


ЭРХ ШИЛЖҮҮЛЭХ
24.1 Гэрээлэгч нь энэхүү Гэрээний дагуу олгогдсон өөрийн эрх үүр м


бутоу сонирхлыг бү^элд нь буюу аль ч хэсгийг өерийн салбар


байгууллагл буюу гуравдагч этгээдэд Засгийн газраас урьдчиллн


бичгээр авсан зөвшөөрлийн үидсэн дээр худалдах, шилжүулэх,


дамжуулах буюу ямар иэгэн өөр байдлаар дуусгавар болгох


эрхтай. Энэхүү асуудлыи талаар Засгийн газрын төлөөлө1*ч


зөвшеөрөл олгохдоо ү-ндэслэлгүйгээр татгалзахгүй

24.2 Хэрэп Пэрээлэгч иь газрын тос олж илрүүлээд газрын тостой


холбогдсон аливаа үйл ажиллагаанд зориулж, нэг буюу түүнээс


дээш тооны зээлдүүлэгч байгууллагалр самхүүжилт хийлгэхиш


хүсвэл Гэрээлэгч өерийн эрхэд ногдох зээлийн блталгаат хүүт


тэдгээрт төлех нехцелтэйгээр энэхүү Гэр*э<ээр хүлээсэн эрх


үүргээ бүхэлд нь буюу аль нэг хэсшйг нь дээрх байгууллагад


Засгийн газрын төлөөлө!"чөөс авсан энвшеерлийн үндсзн дээр


шилжуүлж болно Засгийн газрын төлввлвгч энэхүү зввш«*өрөл


олгохдоо үидэслэлгүйгээр татгалзахгүй
ХОРИНТЛВДУТААР ЗҮЙЛ


ГАЗРЫН ТОСТОЙ ХОЛБОГДСОН ҮЙЛ АЖИЛЛЛГААТАЙ


ХОЛГ.ОГДОХ МЭДЭГДЭЛ БОЛОН ЗӨВШОӨРӨЛ
25 1 Гэрээлэгч hi. газрын тостой холбогдсон үйл лжнллагаа эхлэхээсээ


өмнө арван тав /15/-аас доошгүй хоногийн вмме ажлын хөтөлбвр


болон шаардлагатай мэдээллийг Глрым тосны хэрэг *рхлэх


газарт гаргаж өгнө


25.2 Газрын тостой холбогдсон \нл ажилл.мла ш. Газрын тосны хэрэ!

эрхлэх газраар батлагдсаи төсөвийн дагуу хийгдэнэ.


ГГХЭ1. Нсскор .-«мержм кпмшнийн хоирокд вайгуүясаи Ьүгигщүүх жувих гцоэ


25 3 Гэрээлэгч in.. . ..«ctoii халбогдсоь x ..лллга.<иы талаарл


мэдээбари::. Газрын tociiu i,........онгол Улсын xyy-u.,


түүнийг хэрэгжүүлэх журам болин олон улсын газрын тосны


үйлдвэрлэлд хэшпс )н нийтлэг горимып дагуу Газрын тосны хэрэг


эрхлэх газарт гарглжөгнө.
ХОРИН ЗУРГАДУГААР ЗҮЙЛ


ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ


26.1 Энэхүү Гэрээ hi. хүчин төгөлдөр болсон өдрөөсөө эхлэн


Хамтарсан хайгуулын хэлэлцээр болон Гэрээт талбайн хувьд


талуудын хоороид бичгээр буюу амаар байгуулсан бусад бүх


хэлэлцээрүүдийг хүчингуй болгож, тэдгээрий оронд хучин


төгөлдөр үйлчилиэ "Сибнсфтсгсофизика" комланийн 1993 онд


боловсруулсан чичирхийллийн мэдээллийг худалдаж авах


тухай дээр заасан өдөр байгуулсан хэлэлцээр (Чичирхийдлийн


мэдэзлэл худалдаж авах тухай хэлэлцээр)-ийн хамт энэхүү


Гэрээ болои түүний хавсралтууд (хавсралтууд нь энэхүү


Гэрээний салшгүй хэсэг бөгөөд эиэхүү Гэрээний заалтуудын


нэгэн адил хүчин төгөлдөр болно) эид дурдсан асуудлын талаар


талуудын хоороид хэлэлцэн тохирсон зүйлүүдийг бүх >лд нь


бүрэлдүүлэн, талуудмн твлөелөл, баталгаа, хүлээсэн үүрэг болон


тохиролцоог а1уулсан болно. Эиэхүү Гэрээнд болон


Чичирхийллийн мэдээлэл худалдаж авах тухай хзлзлцээрт


заагдсанаас өөр ямар н »гэн амаар хийсэн мэдзгдэл, төлөөлөл,


хүлээсэн үүрэг буюу тохиролцоо талуудын хоорокд байхгүй


болно


26.2

26 3 Энэхүү Гэрээ нь талууд болон тэдгээрийн гүйцэтгэгч, уднрдлага,


бис төлөөлөгч нар, өвлөн авагч болон томилогсдын харилцам


эрх ашигг нийцсэп, дээрх талуудыи хувьд хүчин төгелдөр


байна.


1бА Зөвхөн хоср талыи бичгээр үйлдсэн тохиролцооны үидс: »н дээр


энэхүү Гэрээнд нэмэлт буюу өөрчлөлт оруулна Гэрээний


агуулгад харшлахгүй бол энэхүү Гэрээний заалтуудыг


хэрэглэхдээ тухайн үед Гэрээнд оруулсан нэмэлт ба


өерчлөлтүүдийг хамааруулна


26.5 Хэрэв өөрөөр тусгайлан заагаагүй бол энэхүү Гэрээид доллар


1эж нэрлэсэн бүрийг Америкийн Нэгдсэн Улсын мннгөн


ТЭМДЭГТ 1ЭЖ ойлгоно.ГТХЭГ. Мгскоп Нк-|х*к компанийн хоопомд блйгуүлсжн Бүтээгдэхүүн ху»лч гэр*»


о.б Гэрээ нь хүчш: i <;|дөр оолсон өд|нхк i Пескор энэхүү


Гэрээний дллуу wp.*»»»i эрх уүргээ бислурих ^орилгоор хүсэлт


гаргасан тохиолдолд Газрын тоснм хэрэг эрхлэх газар өерийн


эрх мэдлийм хүрээид Газрын тосиы Монгол Улсып хуулнйн


дагуу дээрх хүсэлтийн дагуу арга хэмжээ авна


267 Энэхүү Гэрээг монгол болон англи хэл дээр үилдсэн болно.


Монгол болон англи хэл дээрх эх бмчгүүдийн хоороид ямар


нэгэн зөрчш1 гарсан тохиолдолд англн хэл дээрх эх бичгий!


баримтална


26.8 Эиэхүү Гэрээнд оруулсан гарчиг, дэд гарчгуудыг зөвхвн нш


татах зорилгоор л хэрэглэсэн бөгөед тэдгээр нь зааллуудын утга


агуулга, тайлбар буюу бүгцэд ямарваа нөлөөлөл үзүүлэхгүй


26.9 Энэхүү Гэрээний бүхнй л нөхцөл болзлуудыг тус бү|>ийг нь


салаигид авч үзэх бөгөвд хэр:>в тэдгээрийн аль нэгийг нь эрх


мэдэл бүхий хуулнйн байгуулдга хүчингүй бутоу хүчин твгвддөр


болгох 6оломж1уй гзж тодорхойлвол, тэрхүү тодорхойлолт


болон түүний тусгай тайлбар иь эиэхүү Гэрээний бусад хэсгийг


хүчннгүй болгохгүй Гэрээний үлдсэн хэсэг нь бүрэн хүчин


төгалдөр байх бөгөнд дээр лурдсан нь энэхүү Гэрээний нэгэн


хэсэгбайгаагүй мэт Гэрээний үлдсэн хэсэг хүчиитэй байна


2610 Энэхүү Гэрээний заалтын дагуу хийвэл эохих аливаа үйл


ажиллагаа, асуудал буюу зунл нь Ьямоа, Ням гарнг буюу нийтийн


амралтын өдөрт тохновол, энэ ажлыг дараагийн Бямба, Ням


гариг буюу нийтийн амралтын бус ажлын ед»*р хийж


гүйцэтгэнэ.


26.11 Талууд энэхүү Гэрээний дагуу харилцаагаа сайм санааны


зарчмууд дзэр үндж-лэн, хамтын зорилтоо хэрэгжүүлэхмйн


твлөө зохих ссоор хамтран ажиллаж. гарч бол * ишүй алинаа үл


ойлголцох явдал. маргааныг эв зүйгөэр шийдвэрлэх бн1«өд


энэхүү Гэрээнд заасан аливаа зевшнерлммг аль нэг тал


үндэслэл I үй гээр татгалзах бутоу хойшлуулахгүй


2612 Энэхүү Гэрээ оолон Гэрээний баталгаа нэмэлтүүдэд


тусгагдаагуй аливаа нехцөл байдал үүсэн гарвал талууд хэлэлцээ


хийж шаардлагатзй нэмэлт өөрчлвлтинг Гэрэзнд оруулна


Тусгайлан заахад, энэхүү Гэрээ оайгуулсаны дараа Гэрээлэгчийн


эдийн засгийн нөхцвл байдалд нелевлөхунц өөрчлөлтүүд


Монгол Улсын хуулиид орсон тохиолдолд талууд Гэрээлэгчийн


анхны эдийн засгийн нөхцел блй:1лыг сэргээх зорилпюр


хэлэлцээ хнйж. энэхүү Гэрээид нэмэлтөерчлөлторуулна
1ТХЭГ. I (сскир Энсрхм I жооромд байгууксэм Бүг»эгх*хүүм х\*лх гзр»>


Лм/> бүх 'Гфъпи 1997


одөр байг\г-па.'Хич Пт щл/й
МонголУлсын Засгийн газрыгтөлвнлнн НЕСКОР ЭНЕРЖИ


МОНГОЛ УЛСЫНГАЗРЫ1 ITOCHU КОМПАНИЙН ДАРГА


ХЭРЭГЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА
НИЙЛ САЛСИК III
. ±ь.


 7


XABCPA H •

Энэхүү Хавсралт "А" нь Газрын тосны хэрэг эрхлэх газар болон


Нескор Энсржл компанннн хоороид 1997 о»ш 1 дүгээр сарын 24-

ний өдөр башуулсан Гэрээний хавсралт бөгөөд түүний салшгуй


хэсэгболио.гэрээтталбаПи байршил
Байршлын


Ьдш__ш Өргөрег

ЦагаанЭлс дахь 1 110°25’00” 44°45*00"


110°25*00" 44°20'00”


2


3 110°10*00" 44°20’00"


XIII талбайн 4 110о10*00" 44° 10*00"


5 110°00*00" 44° 10*00"


6 110°00ЧХГ 43°55*00"


зарим хэсэг 7 109°40*00" 43°55’00”


8 109°40*00’ 44° 10*00”


9 109°20*00" 44° 10*00"


болон 10 109°20'00" 44°35’00"


11 109°30*00" 44°35*00"


109°30*00" 44°40*00"


12


Зүүп Баян дахь 13 110°05'00" 44°40ЧЮ”


14 I 10°05*00” 44°45'00"


XIV талбай 1 110°25'00” 44°45*00"
I

I &

4


ПХ)Г. Нсскор Энсржм komiuhhhh хооронд байгуулслн Бугзлтохүуи г.ъллх гэрээ

> Хк %


 ХАЫ.гл/и ”Ь».

Эиэхүү Хавсралт "Б” нь Газрып тосны хэрэг эрхл*х 1азар болон


НескорЭисржй компанийн хооронд 1997 оны 1 дүгээрсарын 21-ннй


өдөр 6аЙ1үулсан Гэрээиий хавсралт бөгөөд түүиий салшгүн хэсэг


болно.
13РЭЭТ ТАЛБАЙИ ГАЗРЫН ЗУРА1ювв


-


 ХА15СРАЛТ TV.

Эп-»х\\ Хавсралт "В" нь Монюл ^лсын газрыи тосиы хэрэг «рхлэх


газар, 11сскор Эиержи комиашшнхооронл 1997 оны 1 дүгзэр сарын


24-ний өдөр байгуулсан Гэрээний хавсралт бөгөөд түүний салшгүй


хэсэг болно.
*йн тооцооны ЖУРАМ
НЭГДҮГЭЭР ЗҮЙЛ


ЕРӨНХИЙ ЗААЛТУУД
11 ЗОРИЛГО


Энэхүү нягтлан бодох. бүртгэл тооцооны журмын эорилго нь Гэрээний


дагуу гарах өртөг. зардал, бараа материалын ноөцийм орлого зарлагыг


тодорхойлох эрх тэгш арга замыг югтооход оршино Хэрэв эдгэзр арга зам нь


Гэрээлэгч буюу Засгийи газрын хувьд шудрага. эрх гэгш бус болох иь


нотлогдвол. талууд уулзаж. дээрх арга ззмым шудрага. тэлл бус аливаа


зүйлийг залруулахад шаардлагатай өөрчлелтүүдийн талаар тохиролцохыг


хичээмгүйлэм эрмэлзэнэ


1.2 нэрхомьео

Эиэхүү нягтлан бодох бүртгэл тсоцооны журмыг хэрэпкүүлэх үүдиээс


ЭНД хэрэглэсэн нэр юмьеоны агуулга ►*> илэрхий өөрөөр заагдсанаас бусад


тохиолдолд энэхүү Гэрээнд тодорхойлсон нэр юмьеонууд нь Гэрээний


Хавсралт "В" дахь нягтлан бодох бүртгэл тооцооиы журамд заасан ьэр


томьеотой адил утга агуулгатай байна

1 3 БАРИМТ БИЧГИЙН ДАВАМГА Ж' ХБАЙДАЛ

Эиэхүү нягтлан бодох бүртгэл тооцооны журам болон Гэрээний хооромд


ул тохирох буюу зорчилдөх аливаа тохиогдолд Гэрээг баримгална


1 4 ҮЙЛ АЖИЛПАГААНЫ ТУХАЙ ТАЙЛАН МЭДЭЭ

Гэрээлэгч мь Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэи хуанлийн


упирал бүр дуссаны дараа жаран /60/ хоиогийн дотор тухайн хуанлийм улиралд


явуулсан газрын тостой холбогдсон үйп ажилпагааны олборлопт. орлого.


эарлагыг тусгаж дээрхи үзүүлэптүүдийг эохих ангиллаар нэгтгэи дүгнэсэн


үйлдвэрлэл. өртөг нөхөтийн тайлан мэдээг хүчин тогөлдөр бопсон едрөөс


хойшхи байдлаар дүгнэсэн хураангуй мэдээллийн хамг Засгийн газрын


төлеөлөгчид бүрдүүлж өгнө

1 5 ЗАЛРУУПГА. ШАЛГАЛТ

Засгийн гаэрын төлөелөгч нь Гэрээлэгчээс хүлээн авсан өдрөөс хойш


хоер 121 жилийн дотор үйлдвэрлэл болон өртөг нөхөлтийн тухаи тайпан мэдээ


мэс бүрийи хувьд Гэрээлэсчийн нягтлан бэдох бүртгэл тооцоо. туслах баримт


бичгийг шалгах эрхтэй Энэ хоер 121 жилийм хугацааид Гэрээлэгч »*ь дээрхи


i,'пэп looqoo. туслах 6aОичиг буюу үйддвэрлэл. ep»~ охөлшйи 1ухай


.:oaa тайлаид rape».» .».^aar засах эрхтэй


1 6 ВАЛЮТ СОЛИХ

АНУ-ын доллараар хийсэн зарлагыг зарцуулсан хэмжээгээр иь


нэхэмжилнэ. АНУ-ын доллараас бусад валютаар хийсэн зарлагыг тухайн


валютыг сольж авсан тухайн үеийн ханшийг баримтлан АНУ-гийн долларт


шилжүүлэн тоочоно. Бусад валютыг АНУ-ын долларт шилжүүлэхэд


баримталсан ханшны бүртгэл тооцоог хөтэп* байиа
ХОЁРДУГААР ЗҮЙЛ


ӨРТӨГ, ЗАРДАЛ
2 1 НОХӨН ТӨЛОГЛӨХ ЗАРЛАЛ


Газрын тостой холбогдсон үйл ажилллыа януулахтай


холбогдон Гэрээлэ1-ч болон түүний салба байгууллага нь дараахь


өртөг зардлыг нөхөж авна. Үүид
1. Энэхүү Гэрээний дагуу гөрөл бүрийн унл ажиллагаанл


тогтмол буюу түр зур хугацаагаар хөлсөлж ажиллуулсан


буюу гомилогдсон ажнллагсдын цалим, хөлс болон


холбогдох зардлууд Тодруулга хийхэд. ажиллагсдын


цалин, хөлсийг тооцохдоо тэдгээрт Монгодд,


зарцуулсан хэмжээ болон ажиллагсдын, үүний дотор


2.1/и/ болон 2 1/к/ д заасаи лжиллагсад орно, Монгол


Улсад албаи ажлаар ирэх буюу буцах эамын зардал


2. Лжиллагсдын амьжиргаа, орон байрны зардал, өвчлөлт,


томилолт, хөдөлмөрийм чадпар алдахад олгох тэтгамж,


урамшуулал, илүү цагийн болон бусад хөлсийг твлнхөд


гарах өртөг зардал.


3. Нийт ажиллагсдын амь даатгах, эмнэлэгт хэитэж


эмчлүүлэх, тэтгэвэр топоох, чөлөөид гарах зэрэг бусад


холбогдон гарах ө|ггөг зардал.


б) Үмчилгзэ

1. Зөвлөлгөө авах, гуравдагч этгээдээс гэрээт болон ахуйн


үйлчилгээгээр үйлчлуүлэхтэй холбогдсон зардал.


2. Гэрээлэгч болон салбар байгууллагын Монголд


гүйцэтгэсэн үилчилгээний зардал. Гэрээлэгчийн буюу


салбар байгууллагын бүрэн мэдлийн өмч болох тоног


төхөерөмжийг ашнгласны төлбөрийг нэхэмжлэхдээ


өмч эзэмшлийн болон ашиглалтын зардлаас бодож


тоггоосон түрээсийн тарифнйг баримтлах боловч үнэГТХЗГ. Нсскор эисржи комлаиийн хооронд 6айг>улсаи Бүгчмллхүүн хуваах гзрл*


 тариф in. Mom.. тухайн үсд мөрдөж б>» • •лдөхү йц


тарифаяс хэтр?хгуй


3 Гэрээний 14.1 дүгээр зүйлийн дагуу Засгийн газрын


төлөөлөгчийн гүйцэтгэсэн үйлчилгээтэй холбоотой


зардал.

в) Хуулийп зардап

Энэхүү Гэрээтэй холбогдсон шүүх хурал буюу хууль зүйи


буеад үйлчилгээ, үүиий дотор хуулийн зөвлөхийн хөлс,


харамж, газрын тостой холбогдсои үйл ажиллагааны таллар


талуудын болон аль нэгний нь эсрэг шийдвэр гарсамтай


холбоотой зардлл, мөн газрын тостой холбогдсон үйл


ажиллагаа буюу энэхүү Гэрээний эсрэг чиглэсэн аливлл


үйлдэл, гомдол, заргаас хамгаалах зорнлгоор Гэрээнд


оролцогч талууд буюу аль нэг тал нь урьдчилзн


сэргийлэхээр авах арга хэмжээний зардлууд энд багтана.
г) ГшРын турютйн телбөр
Гэрээний хавсралт "Е^-д заасан газрын түрээсийн төлбөр,

замын зөшиөөрөл, газар эдэлбэрийн бусад эрхийголж авах,


шинэчлэх, буцааж өгөхтэй холбоотой гарах зардал экд


баггана.Захиргааны шимтгэлийг Гэрээннй хавсралт-Е"-дтогтоосон


болно


с) Матершп

Гэрээлэгчийн худалдаж авсан буюу нийлүүлсэн материал.


тоног төх«**рнмж. сэлбэг хэрэгсл эл и й 11 зардал

/ Худалдаж авсан материа 7


Гэрээлэгчийн худалдаж авсан тоног төхве|>»мж.


матсриал, сэлбэг хэрэгслийн зардлыг нөхөхдов


Гэрээлэгчид үзүүлсэн эддэв хөнгөлөлтий г нь хасаад


туүний жинхэнэ төлсөн үнээр НЬ НЭХЭМЖИЛ11Э.

2. Гэрэзлзгч буюу слчбар байгууллагын нийлуүлсэн


материал


ГЭрээлэгч нь аливаа материллыг өерийн буюу салбар


байгууллагынхаа иеөцөөс авч нийлүүлснзэс бусад


тохиолдолд магсриалыг боломжтой газраас Шуул


худллдлж авна Гэхдээ Гэрээлэгчийн буюу салбар


байгууллагын нийлүүлсэн материал нь гуравдагч


этгээдээс төсөөтэй эд зүйлийг төсөөтэй далтгал болон


ГТХЭГ. Мсскор; хооромд байгуүасзи Бүтог*и»« хуеш rjpj»


нийиуү/г- 'мхцөлөөр худад"т** ят " • ->лох үиээс оидор


байх ёсгүй.


3. Гэ/)ээлэгчиГш нийл)улсэн материапып вататаа


Гэрээлэгч нь нийлүүлж буй матсрпалдаа үйлдвэрлэгчийп


буюу зуучлагчийн баталгаанаё гадна ямар нэгэн баталгаа


нэмж гаргахгүй бөгөөд хэрэв нийлүүлсэн матсрнал гэмтэл


согогтой байвал үзЧлдвэрлэгч буюу зуучлагчаас Гэрээлэтид


зөрүүг төлөх хүртэл орлогод авахгүй


ж) Kouttiof), хээрийн анги, агуулах болоч бусад Оайгуулалик


Контор, салбар контир, хээрийн анги, агуулах, холбоо, усан


хангамж, зам болон тээврнйн бусад систсм зэрэг аливаа


байгууламжийг ашиглах, тоноглох, тохижуулах,


ажиллуулахтай холбоотой зардал.


з) Даатгап, гомдол, зарга


Нийтийн хариуцлага, өмч хөрөншйн гэмтэл, улс гөрийн


үйл явдлаас гарч болох хохирюл, Гэрээлэгчинн буюу


Монгол Улсын харнуцлагын, мөн тэдгээрнйн ажиллагсадын


болон гадаад иргэдийн хариуилагыи зэрэг бусад даатгалыг


Гэрээлэгч хуулнйн дагуу хариуцаж болохтой хол«х>1Дох


зардлууд Ийм даап^ал буюу гомдол заргаас гарах зардлмг


зохих зарлагын даисанд оруулнэ Аль нэг тодорхон


э|кдлээс тусгайлаи дзатгуулаа1уй бол гарсан аливаа


алдагдал. зарга. хохирлыг эохнцуулахтай холбоотой


зардлыг :ирла1ъж эохих данснаас нэхэмжилнэ


и) Тээвэрллът


Ажиллагсад, тоног төхверөмж, матсриал болон сзлбэг


хэрэгсэл тээвэрлэхэд гарсан зардал Лжиллагсдын тззвринн


зардалд Гэрээлэгчийн энэ галаар баримталж буй бодлогым


хэмжэ:л1д дараахь зузЧл багтанл Үүнд ажиллзгсад болон


тэдиий гэр булийнхэн лжилд томилогдох үсд. ажлаас


чнлвнлөгдөх үсд болон томнлолтоор явахад нутаггаа очнж


буцаж ирэх замын зардал, мөн нэг газраас иөгөө газарт


шилжихтэй холбогдсон замын зардал. Гэхдзз ажиллагсад


болом тэдннй гэр булийнхэн Монголд ажиллаж байгаа


гаэраас өөрийнхеь нуггаас ннр газар шилжихэд гарах


замын зардал мь нутаг уруугаа явахад гарах байсан зардлаас


хэтрэх ссгүй.1. Гэрээний да1уу газрын тостой холбогдсон үил


ажиллагааны явцад Гэрээлэгчийи эх комиаиийн


удирдах ажнлтиуудын захиргааиы зардал мь газрмн
ГГХЭГ. НсошрЭмсржм млмпанийн чооромд 6айгуул<.«< Ьүтогдэжүр» тл» гцвэ


• ^......бэгдох Гэрээлэ!чийн ^ - situ ннйт зардлип


-и..... . '/ хуаиар тоо-логд^** * Газрын тостой


холбогдох үил ажиллгааны захргааны зардлын жишээ


нь дарлахь зардлууд болно. !үйцэтгэхлийн, үнэт


зүйлсийн сангийн, ижрин^^Йүрп элийн, хулллдаани.


компыатсрийн үйлчилгээний болон захиргааны


зардлууд


2. 2Л/а/*ийн дагуу Гэрээлэгчийи эх юомпаиийн /мөн


түүний аливаа салбар байгууллагын/ захиргааны


зардлын бусад шууд төлбөрүүд нөхөн төлөгдвхгүй


л) Ортөг зардал нөхөх эорилгоор газрын тосны аж үнлдвэрт


хэвшсэн аргачлалыи дагуу ийм бүх зардлмг cap тутам


хайгуулын, ашнглалтын болон олборлолтын зардалд


хуваарилагдаж шууд нэхэмжлэгдэнэ


2.2 ТООЦСЩЫ ҮЬЩЖ


Гэрээлэгч нь энэхүү Гэрээтэй холбогдох тооцооны дансыг


“туханм үеийн зардлаар" тооцож хетөлнө Энд хэрэ! лэсэн “тухайн


үсийн зардлаар" г*дэг пь тухайн зардлмг хэзээ төлснөөс үл


шалтгаалан >т зардлыг гарсан иаг хугацаанд нь хамааруулан


тооцохыг хэлж буй болно.
ГУРАВДУГААР ЗҮИЛ


ЭД ХӨРОИГО

i I /' >ПМ( »7 /< к ,;щ, >/( > ХИПХ V -U 4A *Ү /ъ.'!< » >/!< Л
Засгийн Газрып төлнөлегч. Гэрээлэгч хосрын хоороид


тохи|юлцсон боломжтой үелэх хугацааид Гэрээлэгч нь


газрыи тостой холбогдсон үйл ажиллагаанд зориулсан


материал, бист херннт болон барилгын ажлын теслуудэд эд


хөрөнтйн тооллоп» хийнэ Эд хөренгийн ТООЛЛОГО


явуулахад Засгийи газрын телөолөгч бнечлэн байлцуулахыи


боломж бүрдүулэхийм гулд ГэрЭЗЛЭГЧ нь тооллого хинхээс


наад зах нь гучин /50/ хоиоп!йн өмие тооллого хийх тухай


Засгийн газрын төлннлөгчид бичгээр мэдэгдэнэ Тооллого


ивуулахад Засгийн газрып төлөөлөгч байлцаж чадахгүй бол


Гэрээлэгч Засгийн газрын төлөөлөгчид тооллсиын дунгийн


хувнйг rapi^ өгаө

3 2 Ж ХОГОНГИЙН БҮГПЭЛИЙГ ТУ71ГАИ ИЫЛГЛЖ.


юхитүплх гухлй

ГГХ *Г. Нсгкор Эмерм* ямжпи«иин хооронд байтүуж:«н Ьуг*«я*ху,л хүвдх «эр»*


 мн


I


Гэрээлэгч, Лпст~-' ;i Газрып төлөөл^-ч хо; - *мтран эд хөре. п

тооллогын бүрпэлийг тулган шалгаад, илүүдэл буюу дуталгын


жагсаалтыг гаргаж, Гэрээлэгч нь зөрүүг залр>улна.I!

1
Ii
I
I

ГТХЭГ. Нсскор Энсржи Бүтээгж»*үүи хураах гэрп
V». \


 ХАВСГ/УЛ 1

Энэхүү Хавсралт "Г* нь Газрын тосны хэрэг эрхлэх газзр болон


Нсскор Энсржи комианийн хооропд 1997 оны 1 дүгээр capi.ui 2А


нмн өдөр бэнгуулсан Гэрээний хапсрзлт бөгөөд түүннй салшгүй


хэсэг болно.
ЗҮҮНБАЯН.ЗҮҮНБАЯНГИЙН Б\РУУН УРД ХЭСЭГ Б0Л011


ЦАГААН ЭЛСНИЙ ТАЛБАЙИ ҮИЭЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБОР
Энэхүү Үнзлгээний хөтөлбер нь Зүүнбаян, Зүүнбаянгийн


баруун урд хэсэг болон Цагаан Элсний талбайд оршнх урьд нь


тоггоосон талбайнуудаас бүрдэх юэлтийн талбайн үр ашгийг


тоггоох эорилготой болио (талбайг хавсаргасан хүснэггэд


нарийвчлап тодорхойлсон болно) “Спрул Интсрнэшнл'


компанийн боловсруулсан “Монгол Улсын Зүүнбаянтйн үндсэн


талбай, 1|агаан Элс болон Зүүнбаянгийн баруун урд хэсэгг орших


талбайн талаар Нсскор Энсржи коинанийн газрын түүхий тосны


нөөцийн үнэлгээ" болон АНУ-ын Худаддаа. хвгжлийн нийгэмлэгг


зориулан Нсскор Энсржи комланийн бэлтгэсэн "Монгол Улсым


Цагаан элсний газрын тосны талбайн тсхник эдийн засгийн


үндэслэлнйн судалгаа" зэрзг хоср тайламг өмне нь ГТХЭГ-т гаршж


өгсөн байгаа бөгөөд эдгээр тайлзнг хянаи узэж, олборлолтын


талбайн шинэчилсэн эдийн засгийн дүн шижилгээнд оруулах


болно.


Энэдүн шинжилгээкддараахьгол асуудлууд тусгагдав Үүнд


• I iaraaii Элсний талбайд тус бүр 1250 мстр гүний наад их нь хоср


/2/ цооног өрөмдөж, удаан хугацааны /6 сараас багагүй/


туршилтын ажил гүйцэтгзх.


• Бугэц болон изопахын шин* пр.плдл боловсрчл ш юрилгоор


шинэ каротаж, дээжитөрөмдлөгийн судалгаа хийх


Тогтогдож буй анхдагч тү-ухий тосны нөоцнйн тхкщоог


шинэчлэх.


• Зүүибаяншйн талбайд ус шахах туршилтын ажил 1'үйцзтгэх


• Цагаан Элс болон/буюу Зүүнбаянгийн баруун урд хэсгийн


талбайн наад зах нь хоёр /2/ цооногт хагарлын сэдрээлт хийж.


удаан хугацааны /6 сараас багагүн/ туршнлтын ажил гүйцэтгэх.


• Ор<х\ Хятад болон Өвер Монголын зах зээл болон


тээвэрлэлтийн эдийн застйн тооцоо хнйх.


• Цагаан элсний талбайн тос-усны заатйн тухай мэдээ сэлтэд


үнэлпэ огч, доош уналтын хязгаарыгтогтоох.
ГТХЗТ. Нпюр


 u00.€loH' ‘ «00.£0о011 I


-OOOZot* 4 ..OO^OoOH Ы

-OO.OZoH' ‘ «(XUOoOl l o


.oaotoH'4 -cxuOoOii j


«00.0$оЫ ' -oaoOoOii з


-oo.ozoH’4 -oaoOoOi? a


aoaozo^ 4 «00.8S0601 э


«oa.€i0t*4 «00.8^0601 a


.<хш0*ф‘ uOO^OoOii v
xi/oiryoxdoiroi Hyvairvx нуиллгеен


 Монгол Улсыи Засгийн Газрыг

төлөөлөи


Газрын Тосны Хэрэг Эрхлэх Газар

болон


Нескор Энержи Комнанийн

хооронд байгуулсаи
ӨӨРЧЛӨН БАЙГУУЛАХ, ЭРХ ШИЛЖҮҮЛЭХ


БОЛОП ТӨЛБӨР ТООЦООГ ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ


ХЭЛЭЛЦЭЭР
1997 оны 1 дүгээрсарын 24-ний өдөр.


 ӨӨРЧЛӨН bAllI УУЛАХ.ЭРХ ШИЛЖҮҮЛЭХ


ЬОЛОНТӨЛБӨРТООЦООГШИЙДВЭРЛЭХТ^ТСАЛ


ХЭЛЭЛЦЭЭР

Энэхүү ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙГ Монгол Улсын Засгийн Газрьн /"Засгийн


газар”/ төлөөлөн Газрын тосиы хэрэг эрхлэх газар /"ГГХЭГу болон


Нсскор Энсржи /"Нсскор*/ компанийн хооронд 1997 оны 1 дүгээр сарын


24-ний өдөр байгуулав.


ДОР ДУРДСАН ЗҮЙЛИЙГНОТЛОХ НЬ:


Засгийн Газар болон Нсскор нь Гэрээт талбайд газрын тос хайж


олборлох талаар Хамтарсан хайгуулын хэлэлцээрийг /”ХХХ"/ анх 1993


оны 5 дугаар сарын Ю-ны өдөр байгуулсан бөгөөд түүнийг Засгийн


газраас 1993 оны 10 дугаар сарын 6-ны өдөр батламжилсныг ^-ндэслэн,


Засгийн газар болон Нсскор нь /шууд буюу шууд бус хэлбэрээр


бүрэн эзэмшлийп салбар байгууллагалр дамжуулап/ XXX-т оролцогчийн


хувийн /"Оролцси-чийн хувь”/ iyc бүр эзэмшиж, ХХХ-ийн дагуу


гарсан өртөг зардлын /"ХХХ-ийн үйл ажиллагааны зардал",


хариуцах үүрэгтус бүр хүлээснийг үндэслэн,


Нескоп нь XXX ийн үйл ажюшагааны зардлыи Засгийн газарт


ноогдох ;увийн тодорхой хэсгийг Засгийн газрмн өмнөөс 1996 оны 9


дүгээр сзрын 30-ны ндвр хүртэлхи хугацаанд урьдчилгаа төлберөөр


/"Нескорын ур|.дчилглл төлбөр”/ олгож ирснийг үндэслэн.


Застийн глзар, ГГХЭГ болон Нескор нь ХХХ-ийн оронд


Вугээгдэхүүн хувлах гэрээг /”Шинэ БХР/ шинээр байгуулах, мөн


Нсскорын урьдчилгаа төлберийн хувьд Засгиин газраас Нсскорт телех


өрийн асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор энэхүү Хэлэлцээрийг /холГюгдох


бусад хэлэлцээрийн хлмт/ байгуулахыг эрмэлзэжбуйг иш үндэс болгон,


Засгийн глзар болон ГГХЭГ нь энэхүү Хэлэлцээрийн 4 дүгээр хэсэгт


заасан хугацааид багтаан тус Хэлэлцээрийг /холбогдох бусад


хэлэлцээрийн хамт/ Засгнйн глзрэар батламжлуулж эс чадваас энэ


Хэлэлцээрийг дуусгавар болсонд тюцож. улмаар /энэхүү зорилгып


үүднээс ГТХЭГ-алр төлөөлүүлсэн/ Засгинн газар болон Нескорын


хоорондын XXX өврчлөлтгүйгээр бүрэн хүчин төгөлдер үйлчилж,


Нсскорыи урьдчилгаа телбөр төлөгдөөгүй хэвээр үлдэмэ гэдгийг


харилцан ойлгалцсоны үндсэн дээр,


Энэхүү Хэлэлцээрт тусгагдсан харилцан тохиролцоог иш үндэс


болгон дараахь зүйлүүдийг үүгээр тохиролцов.

1.


чод^лөх тухайГГХЭГ болом Нсааор Энсржи компашшн xoopotu 6лиг»*сан


Дор заасны дагуу Гэрээ хүчнн тө1 • *;.дор болох өд|хк>< т.глууд дзраах


зүйлийг харилцан тохиров. Үүнд-


а. ХХХ-иЙг луусгавар болгож, түүннй дагуу хүлээсэн бүх эрх,

үүргээс 0|Х)лцогч тал тус бүр чөлеөлеглөх бөгөөд.


б. Засгийн газраас Нескорын урьдчилсан төлбөрийг эргүүлэн


твлөх үүргийг хүчингуй болгож, Засгийн газар үүнтэй


холбогдох бүх үүрэг хариуилагаас чөлөелөгдөх болно.

ш


башуулах "Кшмр

ХХХ-ийг дуусгавар болгож, Нсскорын урьдчилсан төлберийн


шийдвэрлэиэ гэж үзвэл дараах арга хэмжэл нэгэн зэрэг авч хэрэгжүүлнэ.


ҮүНД:

а Талууд ХХХ ийн Гэрээт талбайг /уг нэр томьсог XXX-т


тодорхойлсон агуулгын дагуу/ хамрах шииэ БХГ-г байгуулна


Засгийн газраас энэхүү Хэлэлцээр, шинэ БХГ болон Эрх


шилжүүлэх тухай хзлэлцээрийг батламжилсан өдрөос /Гэрэз


хүчин төгөлдөр болох вдвр/ шинэ БХГ нь хуучнн ХХХ-нйн


оронд үйлчнлж эхэлснээр Нсскор нь ХХХ-ийн дагуу олгосон


Гэрээт талбайд газрын тосны хайгуул, олборлолт явуулах онгой


эрхийг 111Ш1» НХГ-нд заасиы дагуу эдлэх болно.

б. Талууд Эрх шилжүүлэх, хүлээн авах болон худадан авах тухай


хэлэлцээрийг /*Эрх шилжүүлэх тухай хэлэлцээр"/ байгуулиа


Эиэхүү хэлэлцээрийн дагуу түүний хүчин твгөлднр болсон


өдрөөс эхлэн ГТХЭГ нь Засгийн газрын дор дурдсаи хөрөнгийн


бүх эрх, өмчийн эзэмшил болон хувийг Нсскорт длмжүулан


шилжүүлэх бөгөөд Мсскор III. ГГХЭГ-аас тэдгээрий! хүлээн авна


Үүид

1 Баяп Ойл компанийн хөрөнгийн өр талбврт ноогдох


хувь,


2. мөн XXX-ийи дагуу газрын тостой холбогдсон үйл


ажиллагааид зарцуулсан бү*х биет болон бист бус хөрөнгө,


түүний дотор Баян Ойл компанийн оруулсан ^уюу бусад


хэлбэрээр олж авсан херөнгө Гэхдзэ үүнд Засгийн газраар


батламжлагдах хүртэлхи хугацаанд Гэрээт талбайгаас


олборлосон буюу олборлох газрын тосны Монголын талд


ноогдох хувь хэмжээг оролцуулахгүй болно

3 НшМ/П баталгааны myxaU

Гэрээ хүчин төгөлдер болспоос хойш аливаа үсд эсвэл үе үг


Нсскорын хүсэлтээр энэхүү Нсскор «өрийи ашнг сонирхолоо хамгаалах •


шрдлагатай үсд ITV^r i пэрийн эрх мэдлийп >:у; -Д Газрын тоап *


iyxart Монгол Улсыи хуулийн дагуу зохих дэмжлэгтуслалцаа үзүүлнэ.


I Хэлэлиээрийг дуусгавар болгохшухай


Хэрэв энэхүү Гэрээг байгуулснаас хойш жаран /60/ хоногийн дотор


/буюу Нсскорын ГГХЭГ-т бичгээр мэдэгдэх өөр хугацаанд/ хүчин


төгөлдөр болоогүй нөхцөлд Нескор нь ГТХЭГ-т бичгээр мэдэгдсэнээр уг


Хэлэлцээрийг дуусгавар болгож * болох тухай талууд харилцан


тохиролцсон болно Ийнхүү уг Хэлэлцээрнйг цуцлах тохиолдолд /ГТХЭГ-


аар төлөөлүүлсэн/ Засгийн газар болон Нсскорын хоороидын XXX


өөрчлөлпүйгээр бүрэн хүчин төгөлдөр үйлчилж, Нсскорын урьдчилгаа


гнлбөр төлөгдөөгүй хэвээр үлдэнэ гэдгийг тал>уд харилцан тохиролцсон


болно.

Энэхүү Хэлэлцзэрнйн оролцогч нэг тал нь мэдэгдлийг бичгээр


бөгөөд баталгаатай шуудан буюу факсын холбоогоор нөгөө талд


илгээхдээ дор дурдсан буюу иөгөө талаас мэдэгдсэн хаяг болон факсын


дугараар мвуулж, хүлээн авсан тохиолдолд явуулсанд тооцно.

1ТХЭГ-Т. Газрын Тосны Хэрэг эрхлэх газар


Үйлдвэрчний гудамж


Улаанбаатар 37 Моигол Ул<


Даргад

Факс 976-1'3312 39
I эрээлэгч ид: Ncscor Energy Co.


100 Congress Avenue


Suite 1450


Austin, Texas 78^01


Attention: President

Факс: (512) 479-6919

6 Бусадзуйп


Энэхүү Хэлэлцээр нь /1/ хэдэн ч хуулбар хэсэг байж болох бегөөд


хуулбар хэсэг тус бүр нь эх хувь байх боловч бүхэлдээ нэгэн цогц


тохиролцоог бүрдүүлнэ, /2/ Монгол Улсын хууль тогтоомжийг удирдлага


болгоп, тэдгээрийн дагуу хэрэгжүүлж, тайлбарлагдана, /3/ талууд болом


тэдннй овлөн авагч, томилсон этгээлүүлийн хувьд зайлшгүй бислүүлэх


хүчшгг:>й байх бөгөвд гагцхүүтэдгээрийн эрх ашигг үйлчнлн *

1*ГХЭГ болои Исскор Змс|>«|| комшкийм х< «орсжд 6ашуу»< ам


 JiJ.il' OjJaK^h fry.


МоиголУжын ЗасгиГш га:«рыгтөлөолөн НЕСКОР IЬРЖ11


МОНГОЛ УЛСЫН ГАЗРЫН TOCHU КОМПАНИЙН ДАРГА


ХЭРЭГЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА

НИЙЛ САЛСИК III
и
 Монгол Улсын Засгийн Газрыг


төлөөлөн

Газрын Тосны Хэрэг Эрхлэх Газар,


болон

Неекор Энержи Ко.мнанийн


хоороид байгуулсанЭРХ ШИЛЖҮҮЛЭХ, ХҮЛЭЭН АВАХ БОЛОН ХУДАЛДАН


АВАХ ТУХАЙ ХЭЛЭЛЦЭЭР1997 оны 1 дүгээрсарын 24-ний едөр


 (

ЭРХ ШИЛЖҮҮЛЭХ, ХҮЛЭЭН АВАХ ьолон


ХУДАЛДАН АВАХТУХАИ ХЭЛЭЛЦЭЭРЭиэхүү ЭРХ ШИЛЖҮҮЛЭХ, ХҮЛЭЭН АВАХ БОЛОН ХУДАЛДАН АВАХ


ГУХАЙ ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙГ Монгол Улсын Засгийн газрыг /"Засгийн газар"/


төлөөлөн Газрын тосны хэрэг эрхлэх газар /"ГГХЭГ*/ болом Нсскор


Энсржи компанийн /"Нсскор*/ хооронд 1997 оны 1 дүгээр сарын 24-ны


өдөр байгуулсаи болно.

Энэхүү Гэрээнд орсон нэр томьсог тодруулж заагаагүй бол мөн өдер


ГТХЭГ болон Нсскорын хооронд байгуулсан Өөрчлен байгуулах, эрх


шилжүүлэх болон хүлээн авах тухай хэлэлцээр /Өөрчлөн байгуулах тухай


хэлэлцээр/-ттодорхойлсон агуулгагзй болно.
УДИРТГАЛ
Өөрчлен байгуулах тухай хэлэлцээрт заасан нөхцлүүдийн дагуу (1)


Монголын хамтарсан “Баян Ойл" компани /Ьаян Ойл/-д оруулсан хувь


хөрөнгө болон, (2) Хамтарсан хайгуулып хэлэлцээрийн дагуу газрын


тостой холбогдсон үйл ажиллагааил ашиглагдджбайсан буюу хэрэгцээтэй


байгаа бух төрол, гарал үүсэл болон хэлбэрийн өмч хврвнгө /бодит,


хувийп буюу холимог, бнстбуюу бистбус, унэмлэхуй. нэмэгдсэн, жишмэл,


бүртгэгдсэн буюу бусад болон хаана ч байрлаж ж болох/, үүний


бүрзлдхүүид холбогдох сайн санаа, үуний бүрэлдхүүид дараахь зүйлээр


хязгаарлаягүйгээр бэлэн менгө. түүнтэй адилтгах хөрннгн хө|*жге


оруулалт, данс болон хв|)өнгинн анлага, хөдлөх хөренпшн гэрчилгээ,


баримт бичнг, хэрэглүүр, биет бус үидсэн херенгө, тоног тнхөвремж.


нөөц, бараа болон оюуны өмч, мөн дээрхнйн бүрэлдхүүид Ьаян Ойл


компанийн оруулсан буюу бусад хэлбэрээр олж авсан хөренгн, гэхдээ


дээрхэд 1ТХЭГ болон Нсскорын хооронд дээр заасам өдөр байгуулсан


шинэ Бүгээгдэхүүн хуваах гэрээ нь Засгийн газраар батламжлагдах


хүртэлхи хугацаанд Гэрээт талба й гаас олборлосон буюу олборлох газрын


тосны Монголын галд иоогдох хувь хэмжээг оролцуулахгүй бөгеөддээр


заасан «дөр байгаа бүхий л зүйлсийг /ХХХ-т холбогдох xep.nu» болом


өмчийн эрх/ ГГХЭГ нь Нсскорд худалдах. ишлжүүлэх, дамжуулах.


хүлээлгэн өгөх болом хүргүүлэх эрмэлзлэлтэй байгаа бөгөөд Исскор нь


эдгээрийг шилжүүлэн хүлээок авах эрмзлзлэлтэн байгааг үндэслж,


Дээр дурдсан өмчлех эрх болон харилиан хүлз:>х үүргүүдйг хянан


хэлзлцэж, энэхүү болон цаашдын харилцан тохиролцоонд тулгуурлан.


харилцан эохистой, чухал бусад санаа оноо хангаятгайг харгал ин хүлээн


авсныг нотлохын хамт, ГГХЭГ нь Баян Ойл компаиийн хувь хөрөигийн


Засгийи газарт ноогдох бүхнм л эрх. өмчнйн эзэмшил, хувь. мен ХХХ-т


холбогдох хөрөнгө болон өмчийн эрхийг /цалишд хамтад ньГПОГ '*л«1 Нссжор Энсхпш


 J.6


"Шил уулсэп "мч хоронгө" хэ; . Ike. >р болоп түүни.. .ыкК^И а»Л Ч,


том ил о гдсо! I этгээдэд үүгээр эргэлт буцалчгүй опгох, худалдаж,


шилжүүлж, ТОМ11ЛЖ, дамжуулж, ХүргүүЛЭВ


Псскор болон түүний өвлөн ав.ич, томилогдсон этгээдүүд нь


эдгээрийг үү|>д эзэмших эрхийг хүлээн авсан болио.


Нсскор НЬ Шилжүүлсэн ӨМЧ ХӨрӨНГӨ болон түүнтэй холбогдох Эрх


үүргийг худалдсан, шилжүүлсэн, томилсон, дамжуулсан болон


хүргүүлснийг үү!ээр шилжүүлэн хүлээн авч, Шилжүүлсэн өмч хөрөнгөтэй


холбогдон 1ТХЭГ-ын хүлээсэн бүх төрөл, хэлбэр болон тодорхойлолтын


/эдү1ЭЭ мэдэгдэж буй буюу мэдэгдээгүй, цаашид үүсэн гарах болон бусад/


үүрэг, хлриукл.и ыг бислүүлэх, төлбөр тооцоог хийхийг хүяээн зөшиөөрч


байна.


1ТХЭГ иь: (1) Нсскорт Шилжүүлсэн өмч хөрөнгийг худалдах,


шилжүүлэх болон дамжуулах бүрэн эрх мэдэлтэй /хуулийп этгээдийн


болон бусад/ гэдгээ илэрхийлж. баталж, эөвшөөрсөн бөгөөд (2)


Шилжүүлсэн нмч хөрвнгийн бүх эрх, өмчийн эзэмшил болон хувинг


нйнхүү худалдсантай холбогдуулан аливаа нэг буюу ямар ч тпээдээс


Шилжүүлсэн өмч херөнп1Й!1 тухайд алинаа гомдол, нэхэмжлэл гаргах


тохиолдолд өөрийн талаас баталгеа гаргах бвгвед хамгаалах арга хэмжээ


авиа.

ГГХЭГ иь аливаа хутацаанд буюу уе үс Нескорын хүсэлтээр ямарваа


нэгэн хэлцэл дахин хийлгүйгээр өмч хөрөнгө эзэмших эрхийг худалдах,


дамжуулах, шилжүүлэх, томилох, баталгалжуулах баримг мэдээллинг


гаргаж өгөх болон ийм эрхийг үр ашигтай хэрэгжүүлэн эдлэх. бүх


Шклжүүлсэн өмч хөрөнгмйг өмчлөх Нескорим эрхмйг нотлох. хуулийн


хүрээнд бүрэн эөвшөөрөгдсөн х:»мжээнд бодитойгоор >пмшин, хчи.ьп


тавих, холбогдох эрхээ хэрэг-жүүлэх үүднээс Нсскорын шаардлапаий


буюу ЗОХИСТОЙ ГЭЖ уэсзн арга ХЭМЖГ* MS 6>юу ЭД1ЭЭрИЙГ аитон


дэмжлэгтуслалцаа үзүүлэх болно

Энэхүү Эрх шилжүүл:*х, хүлээн аилх болон худалдан авах тухай


ХЭЛЭЛЦЭЭр lib Гэрээ хүчнн ТӨГӨЛЛӨр бОЛСОН ОД|ИХК МСЛЭII хүчин тегаддвр


болох бөгоед ГТХЭГ болон Исскор болом г.*лннм нвлен авагч, томилсон


этгээдүүдийн эрх аши!Т үйлчлэх бөгөөд )айлшгүй бислүүлэх хүчинтэй


болно.


Энэхүү Эрх шилжүүлэх, хүлээн авах болон худалдан авах тухам


хэлэлцээр нь хэдэн ч хуулбар хог байж болох бегөөд хүулбар хэсэг тус


бүр нь эх хувьбайх боловч бүхэлдээ шг »и цогц тохиролцоог бүрдүүлнэ.


Энэхүү Эрх шилжүүлэх, хүлзэн авах болон худалдам авах түхай

хэлэлцээр нь Монгол Улсып хууль тоггиомжийг удирдлага болгох бөгоед


тэдгээрийн дагуу хэрэгжиж, тайлбарлагдана


1ТХЭГ болон Нсскор Энсржи комимишн хооро«и6айгууь-Л1


ЭОХ и«1Жт» -ЭПлтм mi f*»ncМ ПЧ..11. ***• -r,-»---