Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

1ГАЗРЫН ТОСНЫ ХАЙГУУЛЫН


ДАРЫАЧ1 A-XXIV ТАЛБАЙН ТАЛААР


ГАЗРМН ТОСНЫ ГАЗАР.


“АПЕКСПРО ИНВЕСТМЭНТ ЛИМИТЭД” -ИЙН


ХООРОНД БАЙГУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААХ


ГЭРЭЭ2010 онь /^лугаар сарын /^-ны өдор


)


 Dec.18 2010
ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАРТ
Тайпбөр хийх тухай


Манай компани Их Британий Виржини аралд бүртгэлтэй ‘Апекслро


Инвестмент Лимитед' ба газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаэг явуулахаар


Мэнгол Улсын Засгийн Газар түүнмй хэрэокүүлэ™ агемтлаг Газрын Тосны


Гпзартай бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг үзэглэсэн юм


Уг гэрээнд үзэглэх үед манай компани Монгол улсад еөрийи салбар


ксмпаниа хараахан нээж амжаагүй байсан ба 2008 оны 7 сард "Алөкспро


Инвестмент Лимитед‘-ийн 100 хувийн хервигө оруулалтаар Монгол улсад ‘Эй


Пи И Экс Пи Ар Өү"ХХК -ийг үүсгэн эайгуулсан юм.


Одоо “Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ’ батлагдсамтай холбогдуулан манай


компанийг төлөөлж Монгол улс дах бүхий үйл ажиллагааг бүрэн хариуцаж


явуулах компани нь “Эй Пи И Экс Пи Ар Өү"ХХК болохыг албан ёсоор мэдээлж


байна.


Хүндэтгэсэн
Төлөөлен удирдах зөвлөлийн дарга:

ZHANG YINCHENG


ПРӨНХИЙЗҮЙЛ.............................................................


11ЭГ ДҮГЭЭР 3 Y Й Л. ТӨЛӨӨЛӨГЧИД.......................

1.1. ТӨЛӨӨЛӨГЧ ТОМИЛОХ..........................................................................................5


1.1 ГЭРЭЭЛЭГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦАХ ХЛНАНШАЛГАХЭPX......5


XOGP ДУГААР 3 Y Й Л. ТОДОРХОЙЛОЛТУУД.....---....................................................5


2.1. НЭР ТОМЪЕО..............................................................................................................5


ГУРЛВДУГААР ЗҮЙЛ. ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР БОЛОН ГЭРЭЭЛЭГЧИЙН 'ЗРХ.


ҮҮРЭГ__________________________________________________________________ 9


3./. ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН ЭРХ. .9


3.2. ГЛЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН ҮҮРЭГ............................ •••••••••••••••••••••••••*••••••• .........10


3.3. ГЭРЭЭЛЭГЧИЙНЭРХ.............................................. 10


3.4 1ЭРЭЭЛЭГУИЙН ҮҮРЭГ................................... 10


ДӨРӨВДҮГЭЭР ЗҮЙЛ.ЗАРДАЛ БОЛОН ӨРТӨГНӨХӨЛТ..........................................12


ТАВДУГААР ЗҮЙЛ. ХУГАЦАА.................................................................. 13


5.1. ХАЙГУУЛЫН ХУГАЦАА.....................................................................................13


5.2. ХАПГУУЛЫИ ХУГАЦАА1' СУПГАХ -___________________________________________________13

5.3. НЭЭ.ГГГ БОЛОН ҮНЭЛГЭЭНМЙ АЖИЛ. ______13


5.4. ҮР АШИГТАЙ ЮЭЛТ...... .........М


•••••••••••••••••


5.5. ҮР АШИ/ТАЙ НЭЭЛТ.ТУРШИЛТ. ОЛБОРЛОЛТЫН ХУГАЦАА.......................14


5.6. ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛЕӨР. ҮНЭЛГЭЭНИЙТАЛБАЙ ОЛБОРЛОЛГЫИ


ХӨтПБӨР БОЛОН ОЛБОРЛОЛТЫН ТАЛБАЙГХЯНАХ..............................................И


5.7. ОЛБОРЛОЛТЫН ХУГАЦААГ СУНГАХ.............................................................- 14


ЗУРГААДУГААР ЗҮЙЛ. ХАЙГУУЛЫН АЖИЛ.....................................................15


6.1 ЗААВАЛ ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛ ҮҮРЭГ...................................................«5


6.2. ӨРӨМДӨХ АРГУУД.---.....................................................................15


6.3. ХАЙГУУЛЫН АЖЛЫН ХӨТӨЛБӨР БА ТӨСӨВ.............. >>


ДОЛДУГААР ЗҮЙЛ. ТАЛБАЙ БУЦАДЖ ӨГӨХ.....................................'5


7.1. ГЭРЭЭ ЕСООР ТАЛБАЙ БУЦААЖ ӨГӨХ_____________________________15


7.2. ӨӨРИЙН ХҮСЭЛТЭЭР ТАЛБАЙ БУЦААЖ ӨГӨХ.................---...........16


7.3. ҮНЭЛ/ЭЭНИЙ ГАЛБАЙ -------------------------16


•••••••••• ••••••••••


НАЙМДУГААР ЗҮЙЛ. РОЯЛТИ эА БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААЛТ--------------------16


* 1.1. РОЯЛТИ----------------------............16


Н.2. ТҮҮХИЙ ТОС БОРЛУУЛАХ...........................................................-.........11


8.3 БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААЛТ..........................................................................1'


8.4 ГЭРЭЭТ Т(КНЫ ҮНЗЛ1ЭЭ-----------------------------------------1*


8.5


8.6 о.о ДУТАЛТ БА ХЭТРҮҮЛЭЛТ ----------------------------------------------- JJ

ПСДҮГОЭР ЗҮЙЛ. ХИЙН ЬҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТУХАЙ........................................... *


АРАВДУГААР ЗҮЙЛ УРАМШУУЛАЛ. шимтгэл болон БУСАД ТӨЛБӨРҮҮД----


10.1 УРА МШУУЛАЛ_________________________________________________\


10.2 СУРГАЛТЫН УРАМШУУЛАЛ..........................................---.....---...............


10.3 ТАЛБ4ЙН ЛЭНЧИН-----------------------------------------------------


10.4 ЗАХИРГААНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЗНИЙ ШИМТГЗЛ........................ fr


10 J БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨХ(Л1 СЭРГЭЭЛТ__________________________________________


АРВАН НЭГДҮГЭЭРЗҮЙЛ ХЭМЖИЛТ.............................................................................


11.1 БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААХ хэмжилт--------------------------------


11.2 ХЭМЖИЛТИЙГ ЗАЛРУУЛАХ-----------------------2


IIJ ХЭМЖИЛТИЙН БУРТГЭЛ-----------------------------------------


АРВАН ХОЁРДУГААР ЗҮЙЛ. ТЕХНИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ......................................


12.1 ТЕХНИКИЙН МЭДЭЗЛЛИЙГ өмчлөх--------------------------------- .>22


12.2 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЕРӨНХИЙ БҮРТГЭЛ_____________________________ п

12.3 ГЕОФИЗИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ___________________________________________


12.4 ХАЙГУУЛ. ЛЕТРОФИЗИК. ЛАБОРА ТОРНЙН ('УДАЛГАА БОЛОН


ОЛБОРЛОЛТЫН ТУРШИЛТЫЧ ГУХАЙ мэдээлэл_____________________________________ 77


12.5 БОЛОВСРУУЛСАН МЭДЭЭЛЭЛ. ГАЗРЫН ТОС ТУХАЙ ТАЙЛАНГУУД.........22


12.6 (ШОРЛОЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЛЛЭЛ........................---..........22


12.7 АПТОМАШИН ТЕХНИК. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ. ЬАРИЛГА


БАЙГУУЛАМЖИЙН МЭДЭЭЛЭЛ_____________________ 23


12.8 ХАМТАРСАН ХОР(Х)...........................................................................---. 23


12.9 БУСАД АШИГТ МАЛТМАЛ...................................................................... ---.23


12.10 НУУЦЛАЛ..................................................................................................--- 23


ЛРВЛИ ГУРАВДУ1 ЛАРЗҮЙЛ. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЗЛ ТООЦООМЫ


МЖЗЭЛЭЛ-------------------- 23


13.1 НЛГТЛАН БОДОХ БҮРТТЭЛ...........................................................................23


13.2 БҮРТГЗЛ ТООЦООНЫ ТАЙЛАН..........................................................................23


13.3 СА НХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ............................................................................... 24


АРВАН ДӨРӨВДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУСЛАЛЦАА...................._........24

14.1 БРӨНХИЙ ТУСЛАЛЦАА-------------------------------------- 24


M. 2 Lift АД IVUIAJHUA.................................................................................- 24

N. 3 ТОЛӨӨЛОГЧИЙНГАЗРЫГ ДЭМЖИХ ҮЙЛАЖИЛЛАГАА................................24


14.4 ОРОН НУТГИЙГДЭМЖИХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА..................................................25


APBAII ТАВДУ1 ААР ЗҮЙЛ. ӨМЧИЙГ АШИГЛАХ. ӨМЧЛӨХ. ЭРХ БА ОМЧ


ШИЛЖҮҮЛЭХ.......................................................................................................................25


15.1 ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ БА БАРИЛГА БАЙГУЬЛАМЖ.........................................25


15.2 ГАЗРЫН ТОСЫГ ЭЗЭМШИХ......... ______25


15.3 ЭРХШИЛЖҮҮЛЭХ.......................... ____25


АРВАН ЗУРГААДУI ААР ЗҮЙЛ. ТАТВАР. ХУРААМЖ БОЛОН ТӨЛБОР .. 25


АРВАН ДОЛДУГААР ЗҮЙЛ. ВАЛЮТ СОЛИЛЦООНЫ ЭРХ_____________ ...................25


17.1 ГАДААД ВАЛЮТ----------------------------------------- ___________ 25


17.2 ГАДААДЫН БАНКИНДАХЬ ДАНС.............................................. 26


• ••••••••••••••••••*•».■ ■ »


17.3 ВАЛЮТ СОЛИХ ЭРХ............................................................... .....................26


17.4 ГЭРЭЭНИЙ ДАГУУ ПҮЙЦЭТГЭХ ТӨЛБӨР____ ..............26


АРВАН ИАЙМДУГААР ЗҮЙЛ. МОНГОЛ УЛСЫН ГҮЙЦЭТТЭГЧ . ЭД МАТНРИАЛ


БА АЖИЛЛАГСАД_____________ 26


18.1 МОНГОЛЫН ТУСЛАНГҮЙЦЭТГЭГЧ. ЭД МАТЕРИАЛ......................... 26


АРВАН ЕСДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ОНЦ БАЙДАЛ......... 27


19.1 ГАЗРЫН ТОСТОЙ ХОЛЮГДСОН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ГАРЧ БОЛОХ


ОНЦ БАЙДАЛ_______________________27


19 2 ОНЦ БАЙДАЛ...................................................... 27


ХОРЬДУГААР ЗҮЙЛ. ДАВАГДАШГҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ................................. 27


ХОРИН НЭГДҮГЭЭРЗҮЙЛ.ГЭРЭЭГ ЦУЦЛАХ________________________ 28


ХОРИН ХОЁРДУГААР ЗҮЙЛ. МАРГААНЫГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ......................29


ХҮЛЭОЛГЭХ ХАРИУЦЛАГА--------------- 29


ХОРИН ГУРАВДУГААР ЗҮЙЛ. МЭДЭГДЭЛ..... 29


ХОРИН ДОРӨВ ДҮГОЭР ЗҮЙЛ. ДААТГАЛ..............................-............................30


ХОРИН TAB ДУГААР ЗҮЙЛ. ЕРӨНХИЙ ЗААЛТ............ 31


25.1 ХАВСРАЛТУУД-----------------------------31


25.2 ХУУЛЬ_________________________ 31


25.3 САЙН САНАА_______________________ ------31


25.4 ГЭРЭЭНИЙ ХЭЛ.................................. _________31


25.5 ПРЭЭХҮЧИН ТӨГӨЛДОР БОЛОХ ГЭРЭЭНД НЭМЭЛТ ӨӨРЧПӨЛТ


ОРУУЛАХ___________________________31


ХАВСРАЛТ “А"................ 32


ХЛВСРАЛ Г “Б"_______________________________________ 33


ХЛВСРАЛТ “В"..............


XABCPAJIT “П*...............


Эюхүү Бүгюгдэхүүн хуааах гэрээг нх талаас Гсзрын тосны газар /цвашид ГГГ


гэнэ/. нөгөө талаас **Апскспро инвсстмэнт Лимитэд" /цаашид Гэрээлэгч гзнУ-иЙн


хооронд /хям гид иь Толуул гэнэ/ 2010 оны дугаарсарын -ны одөр байгуулаи.


ерөнхий зүйл


Эюхүү гэрээний зорилго мь Монгол Улсын Засгийн гафын нэрийп өммоос Моигол


Улсын нут»г длвсгэрт гаэрым тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулах тухай гщт


байгуулж. түүний биелэлтэд хяналт тавих эрх бүхий блйгууллага боло.х ГТГ болои


Рзрэзлэгч иарыи хоорондын хприхцааг юхицуулахад оршимо.


Эюхүү Гэрээний бүрллдэхүүм хэсэг болох хавсралтаар тодорхойлсои хлй|уулын


юриулалтаар ашиглах гаэрын тосмы гэртет талбайд Гэртэлэгч пь laipwn тосшй


холбоглсон үйл ажиллшаа явуулач онигой эрхийг эдэлю.

НЭГ ДҮГЭЭР з ү й л. төлөөлөгчида) Монгол Улсын Зйсгнйн гатар ьь эюхүү Гэрлэний лагуу Засгийн газрын толоол» «юпр


ГТГ-ым двргыг болон түүний jpx олгосои этгээдийг томилж байна.


б) I ТрТЛПГЧ иохүү Гэртэний дагуу оорийн ТОЛОвЛӨГЧ (Гэрээлэгчийм ТӨЛӨ01ЮГЧНМ1Р


**Ллскспро имвестмэнт Лимипд "-ийн ТУЗ-ын Захирал Жан Ень Чэи /Zhang Ying


Cheng/ болон түүний эрх олгосом тггзэдийг томилж байна


в) Засгийн газрын төлеөлогч болон Гэрээлэгчийн төлөөлопшйг өөр*1лөглспи iyxaft


энэхүү Гэрээний 23 лугаар »үйлц залсны дагуу нөгөө талдаа чэдэгдэю.

I ыэгээлэгчийн ҮЙЛ ЛЖШШСАЦЛЙ тлнидщд хяншштлх ->/’■'

а) Моаагоя Улсын Засгнйн газрын телоөлосч (эсвэл Засгийн газрыи толоо.имчийп


томилсои эрх бүхий этгээд) нь гэрээт талбакл нэвтрэч болоп rajpwii тостой


чолбогдсон бүхий л үйл ажиллагаатай танилиах. хянам шалгах зрхгж. Гэргмогч иь


Засгийн гафын төлөөлөгчийг эчэхүү эрхээ хлрэгжүүлзх бүрэм боломжоор \ainaia.


Ийихүү танилияхлаа. Засгийн газрын таяммгч нь толорхой ишл ггаангүйглр


I зрт»лэгчийн үйл ажиллагаанд саад учрууламүй.


б) Хуулиар эрх олгогдсон этгээд ггзрын тостой холботдсон үйя ажмллагаатай тамилиах.


хянан шалгах эрхгзй.


ХОЁР ДУГААР 3 Ү Й Л. ТОДОРХОИЛОЛТУУД

2.1. НЭРТОМЪЁО


Эюхүү Гэрээнд тодорхойлсси нэр тошЛжууд болон гэдиээс үшпслэсэм бусад

ухагдахуун. хэлбэрүүд нь хэрэв тухайм тохиолдолл өөрөор тайлбарлаагүй бая зюхүү 2


дугзар >үйлд иасан агуулгатай байна.

'Тафыи госиы газар" гэж Монгол Улсын Засгийи газраас галрын юсшй


холбогдсон үйл ажиллагаа явуулах тухай гэрээ байгуула.х. түүний бислип »д хяпал! 1а*и\


трх олгосои байгууллагыг хэлю.


4


 “Арао-леягф чулаллааны ырчнч" гэж Гэрззлэгч гэрэтт гүүхий тосыг ivpanuim


тттд (Гэрэолэгчийн өөрийн салбар мэпк 6ус>-эд куднлмих ПрШЯ яараахь


нвхнлүүдийг тусгасаныг хэяю. Үүнд:


1. Гэртгг түүхий тосны үнийг бууруулсан. эсвзл бууруулахад чигяэсэм аливгд үгсон


хуйвалдааны шинжийг агуүлаагүй байх;


2. Толбөрийг чөлөотуй хорвох млютаар хмй.х;

3. Глрээт түүхий тосыг худалдаалахад санхүүгийн ямар нэгэн чоигшюл imhi


илүүгэйгпр үзүүлэх; Тухайлбал: бараа солмлцоо. үнийн хямдрал. иочон то.чбор


зэрэг ченголалтмйн хэлбэрүүдмйг чэрэглтнүй байх:


“ЬапгалнГж хий" гэж агаарын даралт. лгмпературыи хэвийи мохиадд \нйп


байдалл буй нүүрс-устөрөгчийг халэх богоөд үүнд хүнд ба хөнгон хий. гафыи тоспм


олборлолтын хий болон хүнд хийтс шингэи нүүрс-устөрогчий! ялгяж апснм чарал үчт*\


чии. түүнчллн uiHHi >н буюу хийжүүлон иүүрс-устөрогнтэй хамт (арган авсам б>слд \им


тустус багтана.


) “Баррсль" гэж 1.01325 барыи агаарын даралтын дор Фарснгсйтмн жарап (60)


\м1ийн дулааид буй буюу тийм нөхиолд тааруулсан 158.987 литрийн хэмжго \uiin.


“Бүртгзл тооиооны жураи" гэж Хавсралт Г-д заасан бүрттлл тскмюооы журиы:


хамэ.


“Бүгээгяэхүүи хуваах г»рп" пх п>рлэт талбайд газрыи тостой холбогдсон үйл


лжиллагаа явуулачаар ГТГ боло* Глрээлэгчийи хооронд байгуулж. Момгил Улсын


Засгийн газар баталсаи гэр*>г \мю


"I aipi.ni гос" гэсэн ойлголгод газрын хэалнйд байгаа шимгэн тос. \нй болон \aiyy


байдолгай хамтад нь буюу дангаар нь олборлож болох нүүрс-ус гнрөгчмйн гөрол бүриии


нэгдлийг чамааруулна.


“Гтрын тосны гухай жууль" гэж 1991 оиы I дүгээр сарын 18-ны -ны одор чүчин


готддор болсон Монгол Улсын Газрын тосиы тухай хууль. энэхүү чуульган чол^ччдон


) |арсам ллииал юмэлт. оорчлөлтийг хэлнэ.


“I aipuii тосны lyxafi хуулиГн хэрэгжүүли журам*' гэж Монгол Улсын Засгийн


газрын 1991 оны 204 дүгээр тогтоолоор батлагдсан "Монгол Улсын газрын госны тухай


хуулийг хлрлгжүүлэх журам". энэхүү журамтай холбогдон гарсан алнваа шммп.


оерчлолтийг хэлнэ.


‘Taipuii тостой холбогасон үйл ажнллагаа" гэсэн ойлголтод iajpun тос \айч.


хамгоалах. олборлох. боловсруулах. тзэвэрлэх. хадгалах. борлуулах яжилла1аа1


хамааруулна.


мГя1ркж тостой халбогдсои үнл ажилла>аа явуулах оииюй »рх" гэж \'урт>


хүчии тоюлдөр байх хугацаанд тухайн гэрээт талбайд газрыи тостой холбогдсои үйл


ажиллагаа явуулах эрхийг зөвхөн Гэрээлэгч эдлэхийг хэлнэ.


"Гэрээлэгч" п* газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааг энэ гурттл заасаи


нөхцол. журмын дагуу явуулахыг эөвшөөрч гэрээ байгуулсан "Апскстро Инаестм-мгт


Лимитэд^-ийг хэлю.


“I эрэз хүчии тогөлдор болсои одөр" гэж энэхүү Гэртэг Мошол Улсым ЗаС1ИЙ11


map бэталсан одрийг хзлнэ.


“Гэртгг жнл" гэж Гэрээ хү*ин төгөлдөр болсон өдөр буюу дараагмйн жилүүдийп


уг одроос эхлои тооисон дараалсан хуамлийн арван хобр (12) сарын xyranaai win.


“Гэрттт галбай" гэж эюхүү Гэртэ хүчин төголдөр болсом өдрөөс ЭХЛЭЛ пртший


чивсралтаар тодорхойлсон талбайг хзяэх бөгөөд энэ талбай нь 7 лугаар зүйлд зааспы лшуу


буцааж огох хэмжээгээр тухай бүр багасч байна.


“Гзрпт түүхнй тос" п>ж гэрют талбайгаас олборлож хуртгтлуулслп Туүхнй тосьл


Х1ЛЮ. Уг иэр томъсог тайлбарлах үүднээс “олборлосон" гэдэг нь газрыи хзвлийтс


гарган бүпэгдэхүүн хуваах хэмжүүрийи хэрэгслэлээр нэвтрүүлсэн, “хуримтлуулсан**


I 1/01 llbai!1! борлуулах боЛОЫЖИЙ! иүрдүү-icjll ЮСЫГ \jjlirj.


“Дагалдах байгалийн хий" пж здийн засгийн хувьд үр ашиггайгаар олборлож


болох газрын тосыг дагалдан илзрсш байгалийн хийг чэлнэ.


“Дагалдах бодис" гэж газрын тос ба байгалийн хийгээс гаргаж болох буюу


тэдгээрийг дагалдан илэрсэн бусад бодисыг хэлнэ.


“Дүрэм” пж газрын тостсй холбогдсон үйл ажиллагааны тодорхой тврлий!


гүйцдтгэхэд мөрдөх аргачлал. горимыг хэлиэ.


“Зяхиргаяпы зарлал” гэж Гэрээлэгчийн газрын тосны үйя ажиллагаа явууяахтай


холбогдои гарсан хайгуулын болом олборлолтыи үйл ажиллагааны зардлаас бусад


зардалыг хэлнэ.


“Нэгж талбай” гэж уртрагийн арван (10) минут, өргорв1ийм арваи (10) минугын


үржвэртэй тэниэх хэмжээний газрыг хэлнэ.


“Нээлтийн иооног" гэж Үр ашигтай нээлт болох эсэхийг нь тогтоох 1лаардллпп«й


|дж Талууд үзэж буй байгалийн агууламжийг илрүүлсэн цооногийг хэлш-


“Орд” ГЭЖ НЭ1 буюу ХЭД ХЭДЭН ЦООНОГООр илрүүлсэм. ГСОЛОГИЙН бүлрэрт» CHUUMI


даихарга зүйн омилогоороо төстэй богөод газрын тос олборлож болох нэг буюу хэд win


байгалнйн пгууллмж бүхий талбайг хэлнэ.


“Олборлолгын зарлал” гэж олборлолтын үйл ажиллагаатай холбогдои гарах бүх


зпрллл (захиргплнм болои хайгуулыи зардлаас бусадЬыг хэлю.


“Олборлолтын талбай" гэж Гэрээт талбай дахь Үр ашигтай иэхп бүхий тажий!


хзлиэ.

•‘Олборлолтым үйл ажиллягаа'* гэж юг буюу хэд хэдэн Үр ашипай »охггг>й


холбоотой бүхий л үйл ажиллагааг хэлнэ.


“Xallryyjihiii үйл ажиллагаа" -»«л дараах үйл ажнллагаа багтана:


1. агаарын болон сансрын зураглая. гсологи. i софизик. гсохимийн судалгаа. ксрн


пвах. давхарга зүйн судалгаа явуулах. хайгуулын болон үщлгпмий uooiioi


өромдеж ажиллуулах. мэдээллийн тайлал хийх болон дзэрхтэй ммбоспой бусад


бүхий л үйл ажмллагаа;


2. тухайн үед үр ашипай иззлтийн хүртзнд багтах нь тоггоогдоогүй im буюу хэл


хэдэн агууламжийг иээн илрүүлэх:


3. үнэлгээний хотолбор хэрэгжүүлэх.


“Хайгүулыи хугацаа** пж Гэрээмий 5.1 дүгтэр зүйлд заасны дагуу чайгуулын үГм


ажнллшаа явуулох хугаиаа, мөи 5.2 дугаар зүйлд заасны дагуу сунгасаи xyraiuuji ч urn >.


"Хупаях roc" гэж гэрээт түүхий тосиоос роялти болон өртөгг тосьн чаашл үлдтх


ххгмйг хэлмэ.


“Хуанлийн cap” гэж аргын тооллын арван хсЛр (12) сарын нэг (I) ш. Гммоол ип


IIL lyXUHH сирмм ЭМШЙ идриис JXJJH, сүүлчийм одрийг дуустал үрилжилм I.


“Xyaiuiuflu улирал" пж а/.нэг, хойр. гурав дугаар сарууд: б/. лнрои. тан.


•ургадугаар сарууд: в/. долоо. иайм. ссдүггэр сарууд; г/. арав. арваи inr. аркаи хоСр


дугаар сарууд зорэг аргын тооллыи улирлыи югмйг чэянэ.


"Хуанлийн жил” гэж аргыи гооллын I дүтр сарын 1-нд эхэлж. 12 дугаар


сарын 31 -нд дуусвх нэг (I) жилийг хэлш.


“Хуулийн этгэад" гэж хуульд заасан журмаар хуулийн этгээд болох mi. norjior.icoii


аливаа аж ахуйм нэгжнйг хэлнэ.


“Хууль тогтоомж** гмс Монгол Улсын хэмжээнд хүчин тесвлдвр мор.ки дож буй


бүх хууль. эрх зүйн акт болон ппашид батлагдан гарах хууль. эрч зүйн ахтиг чзли >.


“Хэмжилг хийх ц:»г" гэж олборлосон түүхий тосоо худалдах юри.иоор прпт


iiuifmN дззр цэязршүүлсзи тосыг чэмжих цэгийг хэлнэ.

ГУРАНДУГААР ЗҮЙЛ. ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР БОЛОИ ГЭРЭЭЛЗГЧИЙН )РХ.


ҮҮРЭГ

1;_гли>ын пшыглзгынзп*,


а) Гэрээлэгчийн газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа болоп санхүүгийн үйл


ажиллагааид хяналт шалгалт хийнэ.


б) Гсологи, геофизик. гидрогсологи, геохими. метрофизик. лабораторийн шинжилт п|гм


■ афым тостой холбогдсон үйл ажиллвгааны бүхий л мэдээллийн эх хувийг омчилно

н) I эрээлэ! чийн явуулж буй үйл ажиллагаагай холбогдсон бариш бичиг болон хэрхллк


буй тоног тохоорөмж, багаж хэрэгсэл, барилга байгууламжийи шлвар. тсхиикийн


годорхойлолт. зураг зэрэг техникийи баримт бичгийн хувнйг авна.


г) Гэрэалэгчээс түүмий хуваарьт Газрын тосмг Монгол Улсын лотоодын X3p>mw«


пийлүүлохийг хүсэч ЭрХТЭЙ бөгоел ЭНЭ ТОХИОЛДОЛЛ үиийг ДХ1ХИЙН зах ТПЛИЙН yimp aw


доллараар төлнө.


д) Мопгол Улсым Засгийн газарт ногдох Гаэрым тосны борлуулал!аид хянал1 шкьж.


захираи зарцуулна.


с) Эюхүү гэрээнд иаглсан бусал эрхийг эдзлю.


ШГАЗРЫНЛКНЫ ГЛ1РЫН ГГРЖ


а) Гэрээлэтийп газрым тостой холбогдсон үйл лжиллагаа явуулачал Глрллтгчил


лэмжлэг. гуслалиаа үзүүлш.


б) Газрын тосны тухай хууль. түүнийг хэрэгжүүлэх журам. дүр^м. чюхүү I фмний


биелзлпд хянолт тапина


н) Отхүү I 'лрянд чаасаи бусад үүр*ийг хүяээн*


s.3. гэгээлэгчМШш


п) Гзрээлэгч 11ь Монгол Улсын Газрын тосны тухай хууль, Лж ахуйн үйл ажилшиалпм


тусгай юпшоврлийн тучай хуулийм дагуу зопшөерөл авспы үндсэи дл>р Моигил


Улсын газрын ТОСИЫ тучой хууль, түүиийг хэрзгжүүлзх журам болон буСЯД Х(1яб01.10\


чууль тогтоомж. эиэчүү ГэрээчиЙ лдгуу Гэрхгт талбайд газрын тостой холбсмлсоп үйя


ажиллагаа явуулач онцгой эрх долкэ.


б) Зохих зовиюөрол авсны үнд.эн д»р дамжуулах хоолой. гүүр. аы. орои cyyiL


агуулах байгууламж. нислч эигоины талбай. радно uawxai. хаюооиы точоороиж


бярьж байгуулма.


н) 1ТГ-ын мэдээллийн самд чадгалаииж буй гуртут талбайд холбоотой урьл ошм


хнйгдсэн чайгуул. геофизмк. пстрофктм*. гсочимц. цоомошйм талаарч мл.тп.


'I котлмой гамнлцах. шаард/агэтай точиолдолд худаядан авах эр\т>й


I) ')нэхүү Гчрээпий дагуу оорт ногдох газрым госыг мхиран зарцуулиа.


Д) I азрын тостой холбогдсом үйл ажиллагааид оролцох эрх. үүрго Засгийи istpa*.


бичгэзр авсан эевшөөрлийн үидсэи дээр бусдад шклжүүлж болно.


с) Г1рэтлэР1Ийн ажиллагсал болон гэрэзт талбайд ажнллагсад чүид овчии i\cav


байгалиин гамшигт нэрвэгдэх. гэмт чалдлагад өртох, иоцтой осолл ороч тохиалло.11


Гэртмпгч Моигол Улсым Зас1нйн ia»paac дэмжлэг хүснэ.


0) I эртыпгч нь ажиллагсдыг ажялл авах. ажлаас чдлач. туслан i үйцэиэгч conrox. iaipun


тостой холбоглсон үйл ажиллагаанд шаардлагатай бараа матсриал худаядан апа\


>рчтой.


ж) Гэр)энд laacaii бусал эрхийг элэлнэ.


-I/ ГЛ‘ЭЭЛЭ1УИЙН пгог


ж) Гэрээт хугацаанд олж хуримтлуулсан гсалоги. гидрогеологи. гсохими. гсофичикийи


судалгаа. пстрофизик. лабораторийн шинжилгээ, өрөмдлөг. цооног. 1кхмю1ийи


туршилт. олборлолтын болон бусад бүх анхдагч ыэдтэлзллийн эх хувк. тайлаж


баталсап дүрмийн дагуу бэлтгэх. жил бүр ГТГ-т огнө.


1) Газрын тосны салбарыг хөгжүүлэх. боловсон хүчин бэлтгэхэд дэыжлэг үзүүлю.


к) Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааиы горимыг зорчсөний улмаас гарах


бүх хохирлыг хариуцна.


л) Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны тодорхой хэсгийг гүйютгүүяэхтэрТуслаи


гүйцтггэгчийг сонгон шалгаруулахад ГТТ-ын төяөөллийг caua.i огөх эрхтэйгор


оролцуулах. туслан гүйцэтогчтэй гэрээ байгуулахын өмнө гэрээний төслийг Засгийн


газрын төлөелөгчмд урьдчилан танилцуулж. харклцан зөвшилцсоиий үилон дт»р


гэрээ аайгуулах бөгөөл гэрээний нэг .хувнйг Засгийн газрын төлоологчид хүргүүлщ.


м) Гэрээлэгч нь байгаль орчны нарийвчилсан үналгээ .хийх эр\ бүхий гүйцттш чий!


сош он iiia.ii аруулах үйл ажи.ил аамд I ‘11 -ыг иролиуулна.


н) Гэрээяэгч нь ГТГ-ын төлөөлегчидгэй газрын тостой холбогдсои үйл ажилла) аапм


талаар ажил төрлийн уулзалгыг жилл xotpooc доошгүй удаа эохион байгуудах


бөгоөд уулзалттай холбогдом rapax зардлыг Гэрээлэгч хариуцна.


о) Гэрээдзгч нь газрын тостой холбоотой үйл ажиллагаа явуулж байгаа орон иуп ийп


удирдлага, иргэдийн толоолслпй уулзалтыг жилд нэгээс доошгүй удаа юхиоп


байгуулж. оөрийн үйл ажиллагааг сурталчилж. танилцуулах бөгвол ууяилггай


холбогдон гарах зардлыг Гэрэзлэгч хариуцна.


ДӨРӨВДҮГЗЭР ЗҮЙЛ. ЗАРДАЛ БОЛОН ӨРТӨГ НӨХӨЛТ


а) Гпзры» тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахад шаардагдах бү.х зарллыг Г *рт иич


хариуцна. Гэрээлэгч нь зардлаа нөхөхийн тулд нийт олборлосон гэруут гү^хий


тосноос роялтийг хасаад үлдэх тосноос хувийг зарцуулах эрхтэй. Гэрээил орояцогч


оль ч тал эдийн засгийи үр ашигтай иээлтболно гэсэн баталгаа гаргахгүй.


б) Гэрээлогчинн авч ашиглах эрхтэй нийт ортогг тосны хэмжээ нь Гэрээлл чийи laipuu


тосюй холбогдсон үйл ажиллагааны ирдлуудын нийлбэртэй тэнцүү байпа.


|») Гэрэдлэгч газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны явцад зарцуулсаи oproi. «ардлаа


борлуулалт хийсэн тухай бүр нөхөж авна. Гэрээлэгч нь үйл ажиллагааиы нийт щрдлаа


нохөж дуустал үлдэгдэл иь дараагийн хуанлийн саруудад шилжигдж roouoi доио.


г) Гэрээлэгч нь газрын тостой холбогдсон үйл ажнллагаа явуулахад бариытлах


төлөвлөлтийн болон бүртгэл тооцоомы загварыг ЗасгиАи газрып толлологчгэй


тохирох богоод газрын тостой холбогдох зардлын бүрнзлийм хунийг ЗмсгиЙи гачрыи


төлоөлөгчид гаргаж огиө. Гэрээлэгч нь газрын тостой холбогдох зардлми лүн болои


эдгээрийг иөхөж авах аргачлалын талаар Засгийн гачрын төлевлогчид мэдэгдзиэ.


д) Гэрээлэгч нь газрын тостой холбогдох зардлыг давхардуулалгүйтр хажуул.


олборлолтын болон захиргааны зардал гэж ангилна.


Эдгээр газрын тостой холбогдох зардал нь дараах дарааллпар нехогдене.


I/ хайгуулын зардал:


2/ захиргааны зардал;


12


 3/ олборлолтыи зардал :

Годруулга хийх үүднээс. олборлолтын зарддл нь хайгуулын хугацадмд. хайгуулын


ирдал нь олборлшгтын xyiauaaHj гарм болно гэдгийг зөвшоороп.


с) Дээр дурьдсаныг үл харгалзан. 8.1 дүгээр зүйлийн дагуу толегдох роялги билон 10


лугаар зүйлийн лагуу төлв1до\ урамшууллууд болон бусад таяберүүл mixoii


гшюгдохгүй.
ТАВДУГААР ЗҮЙД. ХУГАЦАА


5.1. ХЛЙГУУЛЫЦ ХУГМ1М


Хайгуулын ажил явуулах хугацаа нь Гэрээ чүчин төгөлдор болсон одроос uumi тав


(5) жия байна. Эюхүү 5 жилийг 3 үс шатад ангилна. Нэгдүттэр үс inai иъ I жил.


хоСрдугаар үс шат пь 2 жил. гурввдугаар үс шат нь 2 жил байна


5.2. ХАЙГУУЛЫЦ ХУГАШАГ (.унщ

а) Хайгуулын ажил явуулах хуггцааг Газрын тосны тухай хууль. түүиийг хэрэгжүүлтх


журмын дагуу сумгаж болмо.


б) Гэрэлллгч нь хайгуулыи ажил явуулах хугацааг суигах хүсэлт ынихдаа tniimx

хайгуулын үс шатны хайгууаын ажлын хотөлбөр. төсөв. заан&л |үйцзтгэх ажмл


үүргийг бислүүлсэн байна. Хайгуулын ажнл явуулах хугашнг cywraviaa дарешийн ус


шатаид заавал хийх хайгуулын ажлын хөтөлбөр. төсвийг Засгмйп газрыи таяөалөгч


баталил.


в) Хэрэв хайгуулын эцсийн хугаша дуусгавар болох өдөр хүртэл үр ашиггай итэлт болох

эсэх нь тодорхойгүй нээлтийн цооног байгаа боя уг юэлтмйн uoonoi бүхий


умэлгээний талбайн хувьд нэмэгдэл хойгуулын хугацаа нь дараах нехцлүүдийн аяь im


нн болох хүртэл хучин төгөлдор үргэлжилнэ. Үүид:


1. тухайн нээлтийг үр ашнггай нээлт гэж тоггоох.


2. 1ухайн нээлтийг үр ашнгтай бус нээлт гэж тогтоох,


3. нэмэгдэл хайгуулыи хугацаа нь зургааи (6) сараас илүүгуй байна.


5.3. IГХ)ЛТБОЛОН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АЖИЛ


а) Хайгуулын цооногг хийсэн туршилтын ажяын явцад дараах хүсиэггпр

годорхойлсон тосны ундарга вгч байвал уг цооногийг нээлтийн цооног гож үпж


Гэрээлэгч арван таван (15) хоногийн дотор ЗасгиЙн газрын төлөөлөгчид «эдэглзш.


ЗосгиЙн газрын төловлогч нь нээлтийн иооног тогтоосон тухай мэдэгдсэи одрмйг


тухайн пээлтийн цооногийг бүртгдсэн одорт тооцно.

Цооногийн гүн <500 500-1000 1000-2000 >2000


LMC1Pl


Тосны умдарга


(тонн/одөр) 0.5 1.0 3.0 5.0 '

б) Хэрэв Гэрээлэгч тухайн нээлтэд үнэлгээ өгөх нь зүйтэй юж үзюл. yi Нэзлтинг


бүртглсэн одрөөс хойш ер (90) хоногийн дотор Гэрээлэгч тус Нээлт ш. Үр ашш гай


1Г>элт мон эсэхийг тогтоох үнэлгээний хотолбөр ба төсөв. үиэлгг» хийгдэх талбай


I '•


(үюлпэний галбай)-н зураг. бусад тодорхойлалтыг Засгнйн газрьж твлоало! чнд


гаргаж огнө. Засгийн газрын гөлоөлөгч үнэлгээний хөтөлбөр. төсвийг баталслпы ;iapaa


Гфээлэгч үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлж эхэлнэ.


U ГГ лщиплй НЭЩ


а) Ү1ГМГ7ЭНИЙ хотөлборийг хэрэгжүүлж дууссаи, ЭСВЭЛ ИЭГ болон түүитк ДП111 11 гогтүүл


in. Үр ашигтпй юэлт пж тогтоогдвоя Гэрээл ич ародн таван (15) хоногийи доюр


Засгийн газрын төлөөлогчид мэдэгдэиэ. Засгийи газрыи төлоологч үр ашнпай iitwit


гоггоосон тухай мэдэгдсэн олрийг тухайн Үр ашнгшй шэлтмйг бүртпсэп ож»р»


гоошю.


б) Үр ашнгтай нзэлт нэг бүрийг бүрттэсэм өдроос хойш юг зуум наан (180) хоиопсйн


дотор Гэрээлзгч нь Засгийн газрын толоологчид олборлолгмн хотплбор. тосои.


олборлолтын үйл ажиллагаа явуулох талбай (олборлолтыи талбайН» зураг.


олборлолгым талбайн зевшөөрөл авахтай холбогдсон бусад толорхойлолт. хүстлго


гаргаж өгнө. Газрын тосны газлр ояборлолтым хетолбор. төсиийг хүлтж авсан одропс


чойш гуч (30) хоногийн дотор хянаж. олборлолтыи хотолбор. ГВСӨВТ II >мэлт, оорчлгоп


оруулах шаардлагагүй гэж үзвзл ер (90) хоногийн лотор олборлапмн тшюялегва


тосвнйг баталж. газрын тос олборлох гухай шийдвзр гаргана. Хэр™ атборжштып


хөтолбор. твсовт нэмзлт, өорчлолт оруулах шапрдлатгай гэж үзвэл Засгийн leipun


толоолвт олборлолтын хнтнлбор. тосвийг бвтлах хугацааг ior зуун мая (180) \oiioi


хүртэл сунгах эрхтэй.


н) Гэрээлэгч мь Газрын тос олборлох тухай шийдвэр гарсан одрөос хойш ср (90)


хомогийн дотор Олборлолтын үйл ажиллагааг эхэлнэ.


5 5. ҮГ ЛШИГГАЙ НЭЛ1П ТУ РШИЛТ ОЛБОРЛОЛТЫН ХУГАИ ХА


а) Үр ашигтай нээлт бүрийг тогтоох хугаюа нь туршилтым албирлолтьи оращуулаал


гурван зуум жар (360) хоног хүртзл байна

б) Үр ашиггай нэзлт бүрийн олборлолтын хугацаа нь тухайн үр ашипай мгхтглс


олборлолт явуулахыг эрх бүхмй байг ууллагаас зевшвөрөх тухай шийдтр гарсан


едрөөс хойш хорь (20) хүргая хнл байж болно.

S « ППЛГЭЭНИЙ ХОТӨЛБӨР. ГНЭЛГЗЛШЙ ШБАЙ ШБОГЛЧЛТЫН XOWHXW


БОЛОН ПЛБОРЛОЛТЫН ТЛЛВАЙГ ХЯНАХ

Гэрззлэгч нь нэмэлт мэдээлэл буюу судалгааг үндэслэи үизлг)М1ий хонмбор.


олборлодтын хөгөлбөр болон талбайг өөрчлох тухай шийдвэрээ гаргжхаас арвам таааи /15/


хмюгмйн омнө Монгол Улсын Засгийн газрым твлөелогчид мэдэгдэж. Моипш Уясым


Засгийн газрын толөелөгчоөс бичгээр зовшөөрөл авсны үндсэн дээр тэдгпрт обрчлаят


орууяж болио. Гэхдээ 7 дугаар зүйлийн дагуу югэнт буюаж өгсви гэрээт талбайм аль ч


ххгийг үюлгээний болон олборлолтын талбайд оруулж болохгүй.

5.7. хугАцдг сунгах

Гэрпязгч нь боловсруулах үйлдвзр бармх. шингэн тос. байгалийн хий ттмпрлзх


хиолой тавих зэрэг үмлдвэрлэлийн дэд бүгхх шиюэр барьж бамгуулах гохиолдолд орд


ашиглач хугацаш Засгийн газрын телеелегч хо*р удаа тус бүр таваи (5) жмлэтс ияүүгүй


xyiaiiaaruap сунгаж болно. Гэрэздэгч нь олборлолтын \yrauaa дуусахазс жараас (60)


лоошгүй хоиогийн емно олборлолтып xyrauaur сунгах саналаа Засгнйп 1азрып


голоөлөгчнл бичгээр пгнө.
ЗУРГААДУГААР ЗҮЙЛ. ХАЙГУУЛЫН АЖИЛ


6.1. ЗААИЛЛ ГУЙиЭТГЭХ АЖИЛ ҮҮРЭГ


а» Гэрээлэгч hi. гэрээ хүчин тоюлдор болсои өдроөс хойш иэг jyyn хорь (120)


XOMOI ийи догор Гэрээний Хавсролт **В~-д заагдсан хайгуулын үйл ажнллагаа


яоуулж эхэлнэ. Хайгуулын хугацаанд иавал хийх ажил үүргнй! бислуүлж.


(Хапсралт В)-д төлөвлөсөиөөс багагүй хэмжэзний мөнгө ларцуулсаи байиа.


Гэрээлэгч энэхүү үүргээ бүрэн биелүүлээгүй бол гүйцэтгээгүй ажилд ногдох


зарцуулагдаагүй хөренгийг тухайн гэрээт жил дууссанаас хойш гуч (30) хоиогийн


дотор I 'ГГ-т төлнө.


б) Тухайм жил Гэрээлэгч заавал гүйцэтгэх ажил үүргээс илүү ажил. үүрл i үйюигж.


толоилосноос илүү зардал гаргасан тохиолдолд дараа жилийи гүйцлпх ажил.


злрдплд шилжүүлэн тооцож болно.


л) Бүтагдъчүүн хуваах гэрээний дагуу эхний гэрээг жилд заавал гүйютпх. ажнл


үүргийм баталгаа болгож Монгол Улсын Голомт банк I дүтр салбар дахк


Оскроу -дансаид байршуулсан ам. доллартай холбогдолтой асуудлы!


ГТГ болон Гэрээлэгчийи хооронд 2008 оны 7 дугаар сарын 21-ний одор байгуулсап


Эскроу лансанд ывнгон хөрөнгө байршуулах тухай гэрээний дагуу шийдпэрлэиэ.


6.2. вГОМДОХ АРГУУД


Гэрээлэгч иь 6.1-д заасан ажил үүрэг. хайгуулын цооног орөчлох ажиллагаа! олол


улсып |<ирын тосны аж үйлдвэрт хэвикгж никтлэг дэвшмлтом аргачлалын ,iaiyy


гүйюпэнэ. Дараах тохиолдолд хаДгуулын цооиогнйн орөмдлөгийг дууссанд тооцож.


зардлыг ортөг нехөх зарддлд оруулнз. Үүнд:


а) орөыдөх гүмд болон эсхүл зорилтот даочаргад хүрсэн.


б) иээлтийн иооног болсом.


в) өрөы нь суурь чулуулагт хүрсэн.


г) өрөм нь үл нэвтрлх биет. геологийн хэт халуун градискгэд хүрсэн.


6.3. ХЛЙГҮУЛЫН ЛЖЛЫН ХӨТӨЛБОР БА ТӨСӨВ


Гзрээ хүчин төгөллвр болсон өдроөс хойш жар (60) хоногийн дотор. цаашид г»рэт1


жил эхлэхэос дөчин гаваас (45) доошгүй хопогийн өмнө Гэрээлэгч нь тухайн гэрул жилл


гүйцэтгэх хайгуулын ажлын хегөлбөр, тосвийг юр төрол бүрээр нарийячлап


боловсруулж. Монгол Улсыи 3aci ийн газрын төлөолөгчөөр батлуулна. Мон очмох жилл


хийсэн ажлын танланг танилиуулж. ГТГ-т өгио
ДОЛДУГААР ЗҮЙЛ. ТАЛБАЙ БУЦААЖ ӨГӨХ


7.1. ГЭРЭЭ ЁСООР ТАЛБАЙ БУЦА4Ж ӨГӨХ

Гэрээлэгч иь :


а) Хайгуулын ажлын хугоцааны эхний үе шаг дууссанаас хойш гуч (30) чошмийп лотор


юрээг 1албайн хормн ran (25 Hue тавин (50) хуаийг буцаан өгч болио.


б) Хайгуулын ажлын хугвцмны ховр дахь үе шат дууссанаас хойш |уч (30) ммкмкйп


дотор гэрээт галбвйи улдсэн хэсгийи хорь (20) -оос гучим (30) хупийг буиааи егч


болно.


в) Хайгуулын нийт хугаиаа дуусахад үмалгээмий болон олборлолтын тадбайиаас бусад


бүх талбайг буцааж вгно. Гэрмлэо* иь анхдагч гэрэлт тжлбайг бүхзлд иь болои аль ч


хэсгийг буцааж огөхийн оммо түүний гадаргуугийи унаган төрчийг анх байсап


байдалд иь сэргт арга хэмжпавсан байна.


г) Олборлолгыи тжлбайг буиааж өгөхийн ешнв бүх цоомогуудыг чааж бшүуыжмлж.


сшборлох. чадгалач. боловсруулах. даыжуулач бүх томог техеөрөмжүүдмйг талбайгзас


зайлчулж. талбайг хог хаагдлаас цэвэрлэи. чорс. >сны бохирдлыг арииаж. талбайп


гадаргуугийн у hai ам төрхнйг сэртои байна


л) 'Знэхүү зүйлийн “в“. "г“ заалтьг чэрэгжүүлохтой холбогдои гарач зардлыг Гэртипгч


хариуцна.


7.2. (ЮРИЙН Ж Я1ТЭЭГ ТШАН БХ1ШЖ УГ8Х


а) Гэрзэдлгч эиэчүү Глрпмий хаасралт “В~-д заасан ажкл үүргг» гүйцттсти


тохиолдилд талбойг бүмлд нь ххүл тодорхой хэсгмйг еорийн хүсалтээр буцааж огч


болно. Иймхүү сайи дураараа буцааж огсои хэсгуүдийг 7.1-д дурьдсам гэртэ ссоор


буцааж огсон талбайд оруулаи тооцио.


б) Гэрээлэгч нь энэхүү гэрээкий чавсра.и “В"-д гаасан заавал гүйютгэ.х ажил үүроэ


гүПцэтгээгүй галбайгаа сайн дурмрйй буиааж огох тохиолдолд гүйютгээгүй ажилл


ногдох моигиЙ! тухайн галбайг буцааж огөхоөс гучаас (30) доошгүй чопсмийм омиө


1ТГ-т төлнө.


7.3 ҮНЭЛГЭШИИМБЛВ


Гэрээлэгч үюлгээний хөтөлоөрийг хэрэгжүүлсэн боловч ур ашмгтай игип


тогтоогдоогүй гохиолдолд уг үнэлгээний талбайг буцааж егно Үюлтпий


хөтөлбөрийн дагуу тапвал гүйцэтгэх ажил үүргээ гүмцэтоэгүй байгаа yirmi »нжй


галбайг сайи дураараа буцааж өгөх тохиолдолд гүйютгээгүй ажмлд могдоч чммпнй!


тухайи үшлгээний талбайг буцааж огохөөс гучаас (30) доошгүй хонснийн омио ГГГ-т


төлиө.

НАЙМДУГААРЗҮЙЛ. РОЯЛТИ БА БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААЛТ


X.I.I. РОЯЛТИ

1. Гэрээ-тнч бирлуулалт хийсэн тчхай бүрт Глртгт тосноос тооиож Рошпи тплио.


Роалти нь ннйт олборлосок гэрзэт түүхнй тосны


хувьтай тэицүү байх ба роялтийг бэлэн мөнгоор буюу хвпя 6үгогя»үү»тр


/тосоор/ толж болио.


2. Роялтид твлох твлборийг 8.4 дүгээр зүйлд заасиы дагуу тооцож. борлуулалт хийсш


тухай бүр толнө. Момгол Улсын Засгийн газрын төлоолөгч эш талаарч шмйдлзрт»


Гэрэзлэгчмд гуч (30) чомогиРн өмнө бичгээр мэдэгдэю.


 S 2 ТҮГХИИ TOC ЕУРЛҮУШ

а) Роялтм болом Монгол Улсын Засгийн газарт ногдох гэрээт түүхий тосыг \->мжил1


хийон цзпэс тооцох бөгөод түүчий тосыг борлуулах асуудлыг Талууд чарилшш


тохиролцож. прээ байгуулсиы үндсэн дээр шийдвэрлэнэ. Туүхий тоспы үитлгтк


худалдан анагчтай хийсэн түүхий гос борлуулах гэрээнд тохирссж үн >»р гооцпо.


б) Монгол Улсын Засгийн гаэар пь оөрт ногдох тосыг мөнгвөр авач тхиолдолл


борлуулсан түүчий тосноос. госоор авах тохнолдолд олборлож. хурммтяуулсаи


тосноос тооиох ба энэ тухайгаа хуанлийн улирал эхлэхээс гуч (ЗО)-аас лоошгүй


хопогийн о*шо Гзрээлэгчид бичгор мэдэгдэнэ.


8J БтЭГШҮУНХУВАЩ


а) Хуанлийн сар бүрийн гэрээт түүчий тосноос рсштти болон ортогт юсыг часаад үлдтч


чзмжэз (Хунаач тос)-г Монгол Улсын Засгийн газар болои Гзргитчийн хоортщ


Л(юрх хуниар хуышрилна. Үүнд:


1. Хэрвзэ тухайн хуанлийн сарл олборлосон гэрлэт түүхий госны одрммн дупдлж


олборлолтын чэмжээ иь 5000 баррельтэй тэнцүү 6yiov twhw бога байвал:


Монгал Улсыи {асгийн миарт


Гэрээлэпшд


2. Хэрвээ тучайн хуанлийн сард олборлосон гэрээт түүхий госны одрийп л>плаж


олборлолтын хэмжпз мь 5001 боррельтэй тэнцүү буюу гүүтэс ич бпломч 10000


баррелээс бага байвал:


Моигол Улсыи Засгиini газарт


Г зрттлзгчид


3. Хзрвээ тухайн хуандийн с*эд олборлосои прт түүхнй тосны одрийи лушиж


о.1борлолтын хэмжээ нь 10001 баррсльтэй гдацүү буюу түуюэс их баловч 15000


баррелтк бага байвал:


Монгол Улсын Засгийн газарт


Гэртэзпгчид


4. Хэрвзэ тухайн хуанлийн сард олборлосом гэрэтг түүхий тосны одрийн дуплаж


олборлслтын чэмжээ нь 15001 баррельпй тэииүү буюу түүюх ич бояовч 20000


баррслтэс бага байвал.


Монгол Улсып Засгийп гамрт


Гэртшпид


5. Xjptm тухайн хуаилиАн сард олборлосон прттт түүхмй тосмы олрийн луи.иж


олборлолтын хэмжээ нь 20001 баррельгэй гэмцүү буюу түүюх м\ байил.г


Момгол Улсыи Засгмйи газарг


Г »р плэгчид


б) I эрх)лэ1'чийн нохож авах зардлын үлдэгдэл нь ирдал нөхөч талаар пртзозр


ючирсон байх юхиалдолд Гэртолэгчмйн зардлыг нөхоод үллоп тосыг


этхүү пртэмий 8 3-ын “а”-д тохкрсон хувиар Талууд хувааж авна


в) Гэрпт түүхнй тосны одрмйн дундаж хэмжээг тогтоо.чдоо тухайп сарл олборлосои


түүчий тосны нийт хэмяспг тухайн сард олборло.тг авуулсан өдрийн тооид чунааиа

и


 i) Хуваач тосны Монгол Улсыи Засгийи пиарт могдох тосны үгадгог Ггргмшй X 4

дүгээр зүйлд заасны дагуу хийх бөгоөд Монгодын Засгмйн газарг погдох тоспы


гөлборнйг борлуулж дууссан өдроөс \ойш 30 чоногийн дотор ГТГ -т тояоч бопюд


эсхүл Монго.1 Улсын Засгкйн газраас ювикдарсөм тохиолдолд оор \т.»6>р»»р


гүйютгэж болио.

8.4 ГЭРЩ T(X 'JlbLLh шиш Q

а) Эюхүү Гэрээний 8.1 дүгээр з^Йлд заасан. Монгол Улсын Засгийн газарт толох рошпн.


8.3-т заасан xyaaax тосны үиэлтг борлуулсан одрийи түүхий тосны лшхийи ш\


голийн үюэр тооцно.

б) Ровлги болон Момгол Улсын Засгийн газарт ногдох гэрют түүхий тосыг Гэртшч


зуучлан борлуулах тохиолдолд түүхий тос борлуулах. тээвэрлэхтзй холбогдсои г»рт>


байгуулахын оммө Монгол Улсын Засгийн газрын гөлвөлөгчид пшилцуулж. харилиаи


тохмролцсоны үндсэн дээр гурввлсан гэрээ байгуулиа. Мсииол У.кым иутя1


ДЭВСГЭрЭХ олборлосон Гэрээлэгчид ИОГДОХ түү.хнй ТОСНЫ үнийг ИЖИЛ MailHpUM |үүхий


10СПМ д^л.хийн ia\ здолийн (юрлуулсдн едрнйн үюэр тооцно

и) Горэтг түүхий тосны үнийн дүнг Гзрээлэгчийн армз-лсшф uip'iMaap чшюат чорвох


валклаар борлуулсаи үнээр тоощю.

к.5 тЛҮУПМПЫН ҮГЫ1ЧИЛСЛН Т(ЮЦ(Ю

а) Үр ашигтай нэтлт бүрийн хувьд Гэрээлэгч нь хуанлийн улирал эхлэхпс lysaac (30)


ДООШГүЙ ХОНОГИЙМ ДОТОр ОЛОМ уЛСЫИ гаЗрЫН ТОСНЫ 8Ж үйЛДВЭрТ ХЭВШСТМ ИИЙТЛЭ1


аргачлалин дагуу Гэрээлэгчийн олборлож борлуулахаар тооцолж буй |үү\ий тосим


ДЗЭД хэмжэз. зях пзлнйн үиэ болон холбогдох бусад хүчин зүйлүүлмйп тухай


урьдчилсан мэдээг Монгол Упсын Засгмйм газрын төлөолөгчид хүргүүлиэ.


б) ГэрЛЛЭГЧ тэрхүү МЭДЭЭМД Роллти. түүхнй ТОСНЫ үиэ болои Монгол Улсмп ЗОС1МЙН


газар. Гэрзэлэгчид ногдох Гэрзэт түүхмй тосмы тооиоог баггаасан баниа. Гэртыпгч


уркдчилам төлеелөсон \эмж~-эний i азрын rocur олборлохыг эрволтмо. Гцшгхч Үр


ашмггай ИЗЗЛТ бүхий ХЭД ХЭОЭН орл ЦООИОГООС ояборлох ХЭМЖ7ЭГ нтппм пюцаж


болмо.

8.6 дутщ М рэтрүугщ

Аль нэг твл Ilk гэрэут түүхий тосоо зариы үсд бүрэн хэмжэзгээр нь анач болоыжгүй


байж болохыг хүлээи зөвшвөрч байна. (энэ тохжыдалд уг тжлыг дутуу шгч шп).


Ийм гохиолдолл ногөө тал нь ашиглалтыг бүрэн хэмжээгг>р үролжлүүлэн оржх ui


өорийн татдаа хуваарилж (эн> талыг хзтрүүлэн авагч гэнэ) болно.

Гэрзэлэгч чуваарилаятын зөв тэнцвзрийг тогтоохын тулд дутуу a nai чинн нохон авач


түүхий TOCHU ЧЭМЖЭЭ* TDOUOII бүрТГЭНЭ. ХувмрмлалтыМ №в ГМЩВЗрИЙГ TOI (ООХММ


тулд дутуу авагч талд иогдах түү.хий тосыг нөхөж өгнө. Гзхдп ип хүвзарм »алтм1


үклдвэрлэл. борлуулмтыи хзвийн үйл ажиллагаанд саад учруулахгүй байх иоминтр


хийж гүйцэтонз

ЕСДҮ1ЭЭР ЗҮЙЛ. ХИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТУХАИ

Хэрзв үр ашипай болох нь тогтоогдсон аливаа нзэлтас хий олборлих /түүхнй menu


чамт буюу ямарваа Ю1 өор чэлбэрззр/ бололцоотой бол уг чийг олборлож. боряуул&х

■I


 талаар Гзрплич Монгол Удсим Засгмйн газрын твлео.югчтэй харилцан тохирсшцож.


uiHimp Ьүтткдэхүүм хуяаах прээ байгуулах здвуу эрх эдзлю.

АРАВДУГААР ЗҮЙЛ. УРАМШУУЛАЛ. ШИМТГЭЛ БОЛОН БУСАД ГӨЛБӨРҮҮД


10.1 УГАМШҮҮШ

а) Гэрээнл гарын үсэг зурсны урамшуулал: Гэрт» Монгол Улсын Засгийн гачраар


батлагдсан одреес хойш жар /60/ хоногмйн дотор Гэрээлэгч ГГТ-т


I ам доллар төл-ю.

б) Олборлолт эхэлсний ураышуулал: Гэр-»-»и*»гч олборлолт эхлүүлои точмол.кыл


олборлолт эхэ.тсний урамиуулал ам лолларьн


Олборлолтыи үйл ажиллагаа эхэлсэи өдроес хойш гуч (30) хоногнйн дотцр ПТ-т

и) Рфззлэгч Монгол Улсыи Засгийн газарт олборлолтын урамшууддыг дараач


ючиолдо.1 бүрт I /юг/ > jaa зөлно:

1. Тухайн хуанлийн сард одврт олборлох Гэщэт түүхмй тосны дуилаж


хэмжээ 5001 боррелиас илүү гарчагц дм


датлар:


2. Тухайн хуанлийн сард өдөрт олборлох Гхотт twxnm зосны лүилаж


чэмжээ 10001 баррелиас илүү гармагц ам.


доллар:


3. Тумйн луанлийн сард өдөрт олборлох Гэозэт түүхий тосны дунлаж


хэмжээ 15001 баррслиас илүү гармагц *


ам. доллар:


4. Тухайн хуанлийн сард одөрг олборлох Глрэтт түүчий госиы дуидаж


хэмжзэ 20001 баррелмас илүү гармагц лоллар:


Ю.2 шгтын УГЛМШУУЛ4Л


а)Гэрээлэгч гэрзэ хүчим гөгвлдөр болсноос хойш жнл бүр Гэрэдт жилийн эхитк гуч


(30) хоногийн дотор сургалтын урамшууллыг ГТГ-т төлио. Үүнд:


I/ I дэ.х жил


2/ 2 дахь жил


3/ 3 дахь жил


4/ 4 дэх жнл


5/ 5 лахь жил


Ю-З швлйн ДЭНЧНН


а) Гэрээлэгч Монгол Улсын Газрын тосны тухай хуулк түүиийг хзрэгжүүллх


журмын дагуу Гэрггт галбайи хэмжэттр дэмчим жил бүр Засгийи газарт толио

Хайгуулын ажлын эхний үс шатанд Гэрээт


 шлблйн lor чавтгай дорволжин километрт


hoi дох (Олборлолтын талбай-оруулахгуй)


ii. Хайгуулын ажлын хоСр дахь уе татанд Гэрзут


талбайм нэг хавтгай дөрвөлжин километрт


погдох (Олборлолтын талбгйг оруулахгүй)


iii. Хай1»лын ажлын гурав дахь үе шатанд Гэрттт


талбайн нэг хавтгай дорвөлжин километрт


(Олборлолтын талбайг оруулахгүй)

iv. Эрол. хайгуулын ажлым xyrauaai


Засгийн газрыи шийдаэрээр сунгасам


хайгуулым хугаиаанд гэрзэт талбайн


нэг хавтгай дөрвөлжин киломстрт ногдох


(Олборлолтыи талбайг оруулахгүй)


v. Олборлолтын талбайн нэг хагггай


дорпапжин километр талбайд ногдох


б) I лртхтзгч нь талбайн дэнчинг Гтрп хүчин тогелдөр болсои одроос хойш *ар НзШ


\01Ю1ийн дотор. заpaai ийм гэрээт жмлүүднйн талбайн дэнчимг тухайп пргл жмя


зхэлсюэс хойш гуч (30) хоногийн дотор тус тус толох бөгоод Momi ол Улсмн


Засгийн газрын төлөөдөгч чь Гэрээлэгчид гөлбор хнйгдсэннйг иотлох бариш


гаргаж өгнө.


10.4 ЗАХЦРГААЩ ҮЙЛЧИЛГЭЩ# ЩИМТГЭА


Гэрплогч иь Монгол У.кын Засгийн газарт газрын тосмы тухай хууяь. түүиий!


хэрагжүүлэх журмын дагуу захиргяамы уйлчилгээний шимтгэл толно. Этхүү


шимтгзлд гэрээт галбай амх эахиалга. хайгуулын хугаиааг суигах. олборлолтып


1албай авах захиалга. олборлолгыи талбайн чэчжээг оөрчлөх, олборяаятыи xyrauaai


сунгах. газрын тосгой холбогдсон үйл ажиллагааны алияал эрх үүргийг шшшүүшзхил


голөх твлборүүд орно.


Гэрэолэгч иь дор дурдсан мхмргваны шимтгэл толнө. Үүил:


n) I эрттт талбпй авах захиалгп


б) Хайгууяын хугаиааг сумгах


п) Монгол Улсын Засгийн газрын шийдвэрээр


чайгуулын хугацааг сунгах


г) Олборлолтыи галбай авах зачиалга


д) Олборлолтын тлбайн хшжээг оорчлохөд


е) Олборлолтмм xyrauaai сунгах


Z) Гпрыи тостой холбоглсон үйл


лжиллагааны аливаа эрх, үүргийг шилжүүлэх


 10 5 ЬЛИГЛЛЬ ОРЧНЫ НвХӨН СЭРГЭЭЛТ
Гэрээлэгч нь байгаль орчньм иочон сэргээх ажилд жнл бүр


ам.доллараас доошгүй хорөмге, монгө зарцуулна.


АРВАН IIЗГДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ХЭМЖИЛТ
II I БПРЭГЮХҮҮН ХУВААХ ХЭМЖИЛТ


а) Гзртэнл оролцогч галуудын хооронд хуваах Гэрэтг түүчий тосим хмажтк


юдорчойлох зорилгоор хэмжилтмйг (Бүтээгдэхүүн чуваах хэмжилт) олом улсым i a »рсим


госиы үйлдвэрлэлд хэвшсэн нийтдэг аргачлал. зарчмыг үндэслэн гүйцпгип. Гтхлп


дээрхэх бусад (үүнд ганцаарчилсам цооногийн олборлолтын чэчжээг пмтоох хиижмл!


ор«ю) юрнлгоор өөр төрлийн хэыжилт хийгдэж болохыг харклцан точиршнюв.


о) 'Хохүү чэмжих хэрэгсэл. ммжи.ттийн аргачлад нь Моигол Улсын чрх бүчнй


Г«й1 yy/u.ii аар баталгаажсам байна.


н) ')»пхүү Гортэмд заасмы дагуу бүтзэгдэхүүн хуваах хэчжилгийг Хэыжилт чийх ц н дпр


хийю.


г) Галууд змэхүү 11 дүгээр эүйлд мосны дагуу бүттэгдэхүүн хуваах хэмжилт чийгдзх лс


(шио түүчий тосыг авч ашиглах эрхгүй болочыг харидцам хүлээи зөвшөөрон

11.2 ХЖЖИ
а) Хэрэа Гэрээлэгч нь Ьүтигдэчүүн чуваач хэмжмлгмйн аль нэг бшаж чтрчолд


гохируул1а хийх. засварлах к«гл солихыг хүсвэл Момгол Улсым Зас1ийп latpbm


голоолөсч. эрх бүхий байгуулагад ыдэгдэж хянуулнг


б) Моигол Улсым Засгийи газрын төлөөлөгч иь бүшгдгхүүн хуяаач аливаа


хэмжилтийг ямар ч үед ажиглах. үнэн зөвийг тодорхойлох эорилюор шалгалз \нй\


эрхтэй. Хэрзв шалгалтаар хэмжилт нь олон улсын газрыи тосиы аж үйлдяэрт хэвикгм1


пийтлэг аргачлал болон стандартал нийцэхгүй болох нь илэрвзл Монгол Улсып 'Ззсшйн


газрым толоолот түүнийг залруулах ар«а хэмжээ авахыг Гэрээлэгчээс шаардана. Хэртв


Гэрлэлогч мь зиэ шаардлагыг хүлээ» авсам олр«*вс хойш 30 хоногийн дотор залруулач apia


чэмжээ авч эхлээгүй. эхэлсэн ч явц нь удаашралтай байвал Монгол Улсыи Засгийм ia лрым


төдоөлөгч олборлолтыг зогсоож. эрх бүхий хөмдлтмийн гүйцэтгэгчэзр Х^МЖИЛТИЙГ


хийлгтж зардлыг Гэрэзлэгчээр төлүүлиэ.


в) Гэрээлэгч хэмжилтийн алдаатай байх үсийм олборлолтын үнэн бодит х >мжт>г toitoo*


өмнөх хзмжилтийг залруулах бүхий л арга хзмжээ авиа. Гэрээлэгч мь гүйцтп-эои


залруулгын ажлым тухай тайланг ГГГ-т хүргүүлж батлуулна. Хэрвээ хамжил1ийм илдаа


аих гарсан хугацааг тоггоох болочжгүй бол урьд хийгдсэн шалгалтым өдор бя млйаг


илрүүлсом одрийн хооромдох хугаиааны дундах үеийг алдаатай хэмжилт жюи uaiaap


root 1)10.

11.3 ХЭМЖИДГИЙН •J/tffKV,

Гэрээлэгч олборлосон гэрээг түухий тос болон бүтээгдэхүүн хуваах хэмжилтмйп


бүртгэлийн юг хувийг хэмжилт хийсэн тучай бүр Моигол Улсыи Засгийн mpuii


твлөаяогчид ирүүлнэ. Эдгзэр баричтухдьп таван (5) жмлийн хугаиаанд хадгалах богсюд


Моигол Улсьш Засгийн газрым толөелөгч нь эдгээр бүртгхттэй танилцах зрчтзй.


Гэрээдогч Mb занилцах боломжийг хамгах үүрэгтэй.
АРВАН ХО£РЛУГААР ЗҮЙ.1 ТР.ХНИкИИН МЭДЭЭЛ ЗЛ


 12.1 ТЕХНИКИЙН юлэжпийг өмчлох

Засгийи газрын төлөологч ш. ГэрээлзгчиЙп газрын тосмы уйл ажиллагаамм


хотелбөр. гөсов, судалгааиы үр дүид цуглуулсан гсологи. геофизик. петрофизик. гсохими.


гилрогеологи. цооногийн хаалтын зайлаи болон бусад бүх э\ мэдээлэл. эдгприй!


боловсруулж тайлал хийж дүгнэсэи үрдүнгнйн тайлан. геодсзи. байр зүйн юдээлтл. зураг


зэрэг мэдэзллийн бүх эх хувийг өмчилиө. Хоср гал газрын тосны үйл ажиллагаатай


чолбоотой мэдээлэлийг НӨ1ӨО талаасаа бичгээр зөвшоөрөл авалгүйгзэр гуравлагч талл


шилжүүлэхийг хориглоио.


12.2 щ лщллашыы т)тш вггтш


Гэрэтлэгч газрын тосны хайгуул. олборлолт. борлуулалт. ашиглалт. боловсруулах


болон бусид үйл ажиллагааны тухай бүртолийг ГТГ-тай тохиролцсон загварып лагуу


чотолно. Эдгээр бүртгэлийг англи хэл дээр хотолнө. Гэрээлэгч нь этхүү бүртл.


шйлангийн хувийг гүйцэтгэсэн одор. cap. улирал. жилд нь Засгийн газрын тапоелогчнд


rapiaxiiiiMi.


12.3 / 'ЕОФИЗИКИИН МЭЛЭЭЛЭЛ


Гэрээлэгч мь геофизикийн анхдагч мэдээллийг Монгол Улсын Засгийи газрыи


голоолөпюөс баталсан Дүрмийн дагуу юг хувийг Засгийн газрын телеело1чид опю.


12.4 ХАЙГУУЛ. ПЕТРОФИЗИК. ЛАБОРАГОРИЙН СУЛАЛГАА HOJKW


ОЛБОРЛОЛТЫНТУРШИЛТЫН 7УХАН мжшш


ГзрТИПГЧ ЭНЭХүү ЮДЭЭЛЛИЙГ ОЛОН уЛСЫП ГПЗрЫН ТОСНЫ \ЙЛДВЭрЛ1ЛЛ ХЗНПЮИ ИНЙПГИ


пргачлал, зарчмыг үндэслэн боловсруулж. үр дүнгийн тайлал хнйсэн тайлаи. мэдпллийг


цахим. мөн цаасан хэлбэрээр Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлегчид ирүүлш.


Гэрээлэгч нь летрофизик, лабораторийн туршилт. шинжилгэз хийх зорилгоор чвмог чулу\


/тавв хүртэл хувь/. шлам /тавь хүртэл хувь/. чулуулаг болон газрын тосны сорьи згожиж


Моигол Улсын Засгийн газрын толөөлөгчөос эөвшөөрөл авсны үндои дпр Мшпал


Улсын чилээр гаргаж болмо. Монгол Улсыи Засгийн газрын төлоаюгч эдгор дтлкийг


буцааж авах хүсэлтээ түүиийг гаргаснаас хойш нэг (1) жнлийн дотор ирүүлзхгүй бол


Горээлэгч нь уг сорьц. дээжийг оорийи үзэмжээр ашиглана. Гэрзэлэгч нь цооногг чийсзп


туршилт үйлчилгээний ажил, туршилтын олборлолтын тайлан, мэдтзллийг гуч (30)


XOIюгийи дотор ирүүлю.


12.5 Щ/ЮВСРУУЛСАН МЭДЭЭЛЭЛ. ГАЗРЫИ ТОСНЫ ТУХАЙ ТАЙЛАН/УУЛ


I'эрээлэгч иь газрын тосны хайгуулын боловсруулсан мэдээлэл болон мооиийи


тооцоо, үнэлгээний тайлангуудыг Монгол Улсын Засгийн газрын төлөалөгчид түүпий


баталспн дүрммйи дагуу ирүүлж байиа.


12.6 (Щошшь/н үйл тилмшны МЭДЭЭЛЭЛ


Гэрзалэгч иь олборлолтын үйл ажиллагаа явуулж буй цооиог бүртк олборлосон


гос. хийн хэмжээ болон цооногийн монтажийн өөрчлөлтийг үзүүлсэн бүрТПЛИЙ! XOTJMIX


ба чолбогдох мэдээлэл. тайланг Монгол Улсын Засгийн газрын төлөолошийн башлсаи


дүрмэпд заасны дагуу Монгол Улсыи Засгийн газрын төлөөлөгчид ирүүлмэ.


 12.7 dll!тлщин ТЕХНИК: ТОНОГ ТОХӨвРвМЖ ВАРШ1ГА ЕЛШУУ.ЦЛМЖШШ


мжшш

а) Гэрээлэгч нь газрып тосны хайгуул. олборлолтыи үйл ажилла1ааид юриулан


имгюрглох автомашин. техник. тоног тохөоромжмйн зураг тосол. тсхникийн барим!


бичгийг Монгол Улсал оруулж ирэхийн омио ГТГ-т ирүүлнэ.


б) Карилга. байгуулаыжийг Мгнгол Улсын холбоиюх хууль. ioi гоомжийи лшуу


барьж байгуулач богөед з)раг гөслийг барилгын ажил эхлэхийн өммө. барилгын ажи.лай


холбоглсоп бусод баримт бичгийг ашиглалтанд хүлээн авахын ошю ПТ-т ирүүлиэ.


12.8 ХЛМТЛРЩ1 ,Щ<Ю


Газрын тосны олборлолт эхзлмкц Гэрээлэгч болон Засгийн газрыи гөлоолош


олборлолт ивуулж байгаа бүх агууламжийн ашнглалтьж үйл ажиллагаа. чодтжлийг


судлах. түүичлэн талуудын хооропдоч асуудлыг эохицуулах эорилюор хамтарсаи хороо


байгуулпа.


12.9 вууАД ЛШИГТ МЛЛТЧЛЛ


) Гэрэаяэгч газрын тостой холбогдсом үйл ажилла1аамы\аа явиад бусад ашигт


мшпмал нлрүүлбэл энэ тухай ГТГ-т арван тав (15 ) хоногийм дотор мэ/потмо. 'Здгхзр


annirr малтмол Момгол Улсын төрийн омч байна


12.10 НУУЦЛАЛ


Эиэхүү гэрээний 12 дугаар зүйлд дурдсан бүх гайлан мэдтх нууиалж. нопш талыи


эпмивөрол!үй гуравдагч ттгээдзд дамжуулж үл болно. Дээр өгүүлсти иууилалын талаар


хүлээх үүрэг нь длраах зүйлд хачаарахгүй. Үүнд :


1) аль нэг тал өөрийн ажи.пагсад. хувь нийлүүюгчнд. зөежмчид. тпя аягох


тттдүүд. мон Туслан гүйцзтгэгчид газрыи тостой холбоглсои үйл ажиллагаа


мнуулах шаардлагъж хэмжээнд нууцлалыг задлана.


2) аль нэг т«Л нь дагаж мордож буй юхих хуулийн хүрээнл. Гэрлюгчийи харьва


бойгууллагын үнэт цаас бүртгэгдсэм аливаа хоронгийи биржийн дүрэм журчми


хүрзэнл иууцыг задалж болно.


3) Гэрзэлзгч иь хорөнге оруулж болзошгүй этгээдзэ ГТТ-т юдтдзю. Уг 7ТГПЛ III.


мздээллийн нууцыг хадгалах баталгаа iapi осан байна.

АРВАН ГУРАВДУГААР ЗҮЙЛ. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ ТООЦООНЫ


МЭДЭЭЛЭЛ

13.1 тТЛАН БОДО,\' ЦҮРТГЖ

Гэрээлэгч нь газрын госиы үйл ажнллагааид хамаарах нягтлан бодох бүртпяий|


Моигол улсын Нягглан бодох бүрггэлнйн тухай хууль. Хавсралт Г-д заасан журам. болои


халбогдох бусал хууль тогтоомжийм лагуу Моигол хэл дээр. шаардлагатай i »ж үзп»;|


Монгол. Аигли хэл дээр давчар хотелно.

13.2 БШ 1ТХЮЦООНЫ ТАЙЛАН


I >рт>логч Hb бүртгэл тооиооны 1айлаи1аа Монгол Улсын Засгийм tatpuii


толеш1вгчид эюхүү Гэрээний дагуу бүрлүүлж. хүргүүлж байна. Гэртаяэп Мошилл


ТОЛбвлегчийи iaipaa нээсний лзрал ийм бүртгэл тооиооны тай лапгийн хуяий!


гелоелөгчийн газартаа байлгах бвгмц Момгол Улсын Засгийн газрын толоологч түүнпй


хүсстн цвгтва твнилцана.


13.3 сшпгнпнхянллт


а) Засгийн ппрын голоологч пь Гэрээлэгчийм газрын тосны үйл ажи.ыл аанл орууясаи


хоронгө оруулалт. оргөг иөхөгдөх зардалыг холбогдох хууль. журам, игахүу г>р >>пий


лягуу үиэн зоп бүртпж тайлапюсамыг самхүүгнйн гайлан балаис. 1айллш ийп irm мгг


годруулгууд дамс, дамсны бичмлт, бараа матсриалын бүртгэл ба бараа матсриал.


илучер. цолингийн толбор. нэхэмжл зх. ззрэг апхан шатны баримтуул. пргжд шууд


буюу шууд бусаар хамрлгдах аливля торлийн гэрээ, гуслан гүйцтгох гэрл пр»п


гулгуурлан жил бүр шалгаж багалгаажуулна. Тухайн шалгалтыи янцал pjprMWMiiKii


Монголл болом бусад гатлр opiunx газрым госнм үйл ажиллагаатай халбогдох бүх


үйлдтрлллнйи байр, блйгууллмж. лгууллх болои ллблн ксмггорт (ишж laiiiuuou


холбогдох ажилтануудаар шалрллаготай баримт матсриал гаргуулаи тчич


үилэслэлийн дагуу шалгах эрхттй.


б) 1»үх баримт бичиг нь пдтрийи бий болсон цагаас таван (5) жнл эсхүя хуульл кюсаи


журмын дагуу шаардагдах xyrai.oaiu халгалагдаж. шалгуулахал бэлэм байна.


в) Санхүүгийн хяиалггай холбогдои гарах зардлыг Гэрллэгч хариуцнл.14.1 Еронти тушлш


Гэроэлэгч нь газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагм явуулж. тиэ i тр > жий


юрилгыг бислүүлэхнйн тулд Монгол Улсын Засгийн газрын толоологмсхк: л >ижллг


гуслалцаа хүсч болохыг талууд хүлээм зөвшөөрч байна. Монгоя Улсын Зааийи плрмн


толоологч иь Гэрээлэгчээс raipun тостой холбогдсон үйл ажмлдш лл яяуулачал


шллрдш дач бусад эрхээ хэрэгжүүлэол зохих дэмжлэг үзүүлю. Монгол Улсын Засгчйп


пирыи толоолөгч нь Гэрээлэгчид туслуулахаар өөрийн нэг буюу хэд хэдэи ажилтиыг


томилон ажиллуулж болно.


14.2 вУОЩТУСЩША


Мопгол Улсын Засгнйн газрын төлоолөгч өөрийн эрх \->иж-гч1ий хүртжд


Гэрэтлэгчийн хүсэдгийн дагуу барил1а байгууламж барих. тоног тохөорөмж суурилуулах.


пжиллоч чүч бэлпэх. тювэрлэлт хийх, аюулгүй байдлыг хангах. газар ашиглич жммноорол


пипчтой холбоотой асуудлаар дэмжлэг үзүүлнэ. Эдгээр барилга байгууламж. олбн


Mp n cjji. ижиллох хүч дутагдсаи тохиолдолд Монгол Улсын 3aci ийи iatpMii шлоплогч иь


гэдгорээр хангах арга чзагжээ авна. Гэрээлэгчийн хүсэлтийн дагуу Момгол Улсын


ЗасгиЙн газрын төлоөлөгчөөс дээрх арга хэмжээтэй холбоотой гарсаи зирллуудыг


Гэртмпгч Монгол Улсым Засгийн газрым толөологчид нөхөж төлөх богоод yi зардлыг үйл


ижиллагааны юрдалд оруулна. Эдгээр иохон толборийг тухайн үеийн ханшаар ЛНУ-ыи


им. додлараар гүйиэтгэмэ.


Ы ) ЮЛООЛОГЧИИН ГАЗРЫГ ЛЭМЖИХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА


Гэрээ.т)ш нь ГТГ-аас Гэртат талбайл ажиллах Телөөгчийн гаэпын vici ажиллагааиа


юриулан Гэрзгт жил эхэлсюэс xoftui гуч /30/ хоногийн дотор ГГГ-т


н ам.долларыг жил бүр төлнө.


14.4 (щ нтнйгд.эмший/ижмллш


a) Гзртологч нь жил бүр Гэрээт жил эхэлснээс хойш rvi /30/ хоногийн лотор upon


нутгийн хогжлийг дзмжихэд эориулаи долларыг тшнк>.


b) Тухайн жилийн ажлмг гүйцэтгох талбайг хамрах сумд тодорхой хувийг. уллтх


\ >С1 ийг аймгнйн орон нутгийг хогжүүлэх санд хуваарилана. Хувиарлах хувь х>м*гэи жнл


бүр ппрмп тосиы газартай хэлэлцэж гохиролцоно.


АРВАН ТАВДУГААР ЗҮЙЛ. ӨМЧИЙГ АШИГЛАХ, ӨМЧЛӨХ, ЭРХ ВА ӨМЧ


ШИЛЖҮҮЛЭХ


15.1 ГОИОГТӨХӨӨРӨМЖ БА БАРИЛГЛ БЛЙГУУЛАМЖ


Гэрээлэгчийн газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаанл зориулан Монгол Улсмн


нутаг дэвсгэрт оруулж ирсэн ортег нь нөхөгдсвн тоног төхоөромж. барьж блйгуулсаи


барилга байгууламж. матсриал түүчий эд нь Гэрээний хугацаа дууссаны дараа п<мпгл)Л


толборгүйтр Монгол Улсын өмч болно.


Үүнд Гэрээлэгчийн түрээсэзр анч ашиглаж буй тоног төхөөрөмж. багаж vjp>icwi


буспд эд хереигө хамаарахгүй болно.


15.2 тгын юшгжмшш


Энэхүү Гэрээний 8 зүйлийи дагуу Гэрээлэгчийн хуваарьт зүүхий тос хзыжилт


хийсэн цэгдээр Гэрээлэгчийи мэдэлд шилжинэ.


15.3 ух ЩШРКҮГШ


Гэрээлэгч нь газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаанд орамюх эрх. үүрг»


Монгол Улсын Засгмйн газрын шийдвэрээр бусдал шилжүүлж болно.
АРВАН ЗУРГ ААДУГ A A Р ЗҮЙЛ. ТАТВАР. ХУРААМЖ БОЛОН ТӨЛБӨР


Гэрээлэгчийн газрын госны үйл ажиллагаа явуулахтай холбогдсои ппвар. хуранмж.


төлбор hi. Монгол Улсын ХЭА1ЖЭЭНД хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль. эрх зүйн aici


болон иаашид батлагдан гарах хууль. зрх зүйн актуудын дагуу зохицуулагдана. Гдртшэгч


in. Мопгол Улсын аливаа хуульд болои энэхүү гэрээид заагаагүй толбөр. хураамжийг


юлом үй.
АРВАН ДОЛДУГААР ЗҮЙЛ. ВАЛЮТ СОЛИЛЦООНЫ ЭРХ


17.1 ШШЛАЛЮ!


Гадаад валютыг худалдах буюу худалдаи авахад Монгол Ьанкнаас топоисои


|ухайи өдрийн албан ханшаар тооино.


 17.2 глиллдын блнкицллхьлш

Гэр*эл-im Монгол Улсад болсн хмлийн чаиадад галаадын бапкуудал аливаи


налкпып ламс иээх, гүйлгээ чийч. мөмгаи хороигийг гадаадад гаргах ба чолөопй ашж лач.


хлдгшшх бүрэн эрхтэй болио.

17.з влтот сапих эпх


Гэрэтлэгч нь аалют соли.ч дараах эр.хийг *>дэлнэ. Үүнд:

а) Гпзрын гостой чолбогдсои үйл ажнллагаанд шаардагдах бүхий л хөронгийг «южкп ж


хорвох иалюгаар гпргаж. здгюр амютыг 17.1-д заасан ханшаар Моигал Улсып


лрил жаанм банкаар дамжуулам гогрөгоөр солих;


б) Хн.шйп чамадад менгөн чоронгопй байж, үүнийг чеяөөтэй зарцуула.ч:


и) Опрт иогдох гэрээт түүхий тосыг экспортлох, худалдах буюу солнч имаар чилмйп


члиалал олсон бүх орлогоо гадаадал байлгах. чөлөотэй зарцуулах:


г) Өврт иогдоч прзэт түүхий тосыг худалдах. солих. акспортлох замаар Монгол Улсал


iuicuii оү\ орлогоо I ндаадад (аргахбуюу чвяөетэй зарцуулах:


д) Ою гэрээний дагуу Монгол Улсад төлөх төлбөр. мөн газрын тостой холбоглсои үйд


ажиллдгааид шаардагдач бусад галбөрмйг гүйцэтгэхийи тулд Гзртмшчийи сонгож


алсаи Монгал Улсып банкиид дапстай байх.

17.4 асээний шүү * ТШ1БӨР

Гэрээлэгч тал знэ прэтмий дагуу гүйцэтгэх төлбөрийг АНУ-ын долдараар хиГнп.
Al’BAH НАЙМДУГААР ЗҮЙЛ. МОНГОЛ УЛСЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧ ,


МАТЕРИАЛ БААЖИЛЛАГСАЛ

18.1 атгодып туипш пяиэтгэги эд мшрим
Гэртипгч ба гүүний туслан гүйцэтгмчмд иь:


а) Момгол Улсын мргзм. аж ачуйм нэгж. байгууддагын саиал болгож буй yiri


млрожлийн чадвар болои чамар иь Гэргдогчийн шаарддагыг хангаж бай1аа ппчиаал


юупм омие монголын Туслан гүйдттгэгмийг сонгоч ба Туслан гүйцэтгтгчпй Үтргл


биИ|уула\ыи өммо Монгол Уасын Засгийн гззрын тмое.югчид тамклцуулж. тохирплиоио.


б) Моигол Улсад үйддаэрлэсэм матсриал. тоног төхөерөмж. техник кэрэгол божм dpi mi


хзрзпоэиий бараамы үиэ. чамар. пдиэрийг мийлүүлэх хугацаа нь гадаалаж авч бгиоч


мазсрмал. тоиог тихиөромж. тсдмив хэрэгол. өргои хэрхлээний оараатай жншиж бсмох


1ЮХЩМД Моиголд үЙЛДВЭрЛЗСЭ11 1үй 1НЙГ сонгомо


п) Ажиллагсдыг сонгон шалгаруулачдаа Монгол улсын иродмйг тэр* үүн узлжиид авч


ажмллуулка Момгол Улсын Засгийн iaipaac тогтоосои чувь хэижээнд бапаан >р.\ бүчий


ппралс точич изашөөрол авсиы \мде>м дузр Гэрумпгч нь нарийн мэрпжлмйн ажлми


байранд (алаадын ажнллагсдыг ажиллуулах эрхтэй. Гтртзллгч иь Монгод Улсмн Туслаи


I үйцэтгм чийг соигох. Момголд үйллвэрлэсэи бараа. магсриал худалдаи ana\. Mom mi


Улсын ажиллагслыг авч ажиллуулачын тулд Засгийи газрын телөолөгчөпс д мгаипг


гуслалци үдүүлэхнйг хүсч бодох ба эю зүйднйи дагуу Гэрээяэгчнйи хүжпх үүрм.


1ЮТИШЙГ Засгийн газрын гвлоило'ч<хк Глрэтлзгчкд урьдчилан мэдэикзн байхьи хүлты


ювиюорои. Гэрзэлэгч нь гэрээний аалуу үүрзгт ажлаа гүйштпж явдад үйццрпжаи


ослоор холалмлрмйп чадвараа түр бую> бүрмөсөм аддсан тохиолдолд ажкллам: vu


ходөлморийи чалвар алдсапы rj-гомжмйг нөхөи толбөрийг Монгол Улсыи хууль


гоггоомжийн ддгуу ТӨЛНО.


г) Ажиллах хүчний галаарх бүхий л асуудлыг Ажиллал хүч гадаадал гаргах. гадаалааь


ажиллач чүч. уэрожилтэн ава\ тухай Моигол У.кын чуулийн дагуу шийдвзрлjhi.


Д) Г»РЭЭЛЭ1Ч иь Монгол Улсын raipblll гисны мэргзжи.ггзй болопсон хүчмш


ижнллуулахдаа Гэрмлэгчийн галаадаас авч ажиллуулж буй ижил мэрпжил. бшипсраг ур


чалвартяй гадаадын мэргэжилгж боловсон хүчний цалингийн дунджаас доошгүйгпр


цплиижуулно.


с) Гэрэтлэгч ик оорийн зардадаар Монгол Улсын иргэдийг сургах. дадлага хмйлгэх замаар


laipuii тосны аж үйлдвэрийн бүх шатны боловсон хүчин бэлтгохийг эрхэшгап.


АРВАН ЕСДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ОИЦ БАЙДАЛ


1‘>.1 ГЛЗРЫН госгии ХОЛЬОГИШН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЛ ! АГЧ ЬШЮ.Х OIIU


НАНЛАЛ


Оиц байдал тохиолдочод Гэрээлэгч и1аардлагатай гэж үэсэи бү\ арга ч шжтн аиач


ба Din тучай Засгийн газрын тапоолзгчнд иэи ларуй мэдэгдзю.


19.2 (Щ блИдал


;i) Mom on Улсым нийт нутаг дэвсгэрг буюу түүний зарим чэсэгт onu байлал ирчлсаи


тохиолдолд Моиюл Улсын Засгийн газар нъ Гэрээт талбайгаас олборлоч


Гэрплэгчийн хуваары тосыг иохом твяөх нөхиаттэйтр бүхлззр нь буюу хктигм


лайчлам аач болоч бегөөд слборлолтыг аээд чэмжтжд хүргм ювогяүүл jxhmi


ГэрялЭПОХ шаардаж болно. Талууд олборлолтын дээд чэчжоог харилцап


тохиролисомы үндсэи дээр тоггооно.


б) Газрын тосыг ийнхүү дайчлан авач тухай асуудлаар саиалм илэрхийл >\ болоыжий1


Гэрзмвптд олпмю.


я) Гатрим тоснм нөец буюу тү^нтэй хилбогдоч аливаа байгууламжийг дайчлап анач


шийдвзр иь Монгол Улсын хуулнйн дагуу Гэрюлэгчнд эохих ссоор ЮДМЖ И1НМ


үилсэи дээр явагдах ба онц байддыг эогсоох хүртол хугацаанд хүчин toi ол top байна

ХОРЬДУГААР ЗҮЙЛ. ДАВАГДАШГҮЙ ХҮЧИН ЗУЙЛ


20.1 Давагдашгүй хучин зүйл гэж гоц халлварт өвчинй тарчалт. дайн. үйм > >н. самууи.

йосжн-о ходолгооп, ажнл хаялт. шл гүймзр. үср. хүчтэй салчи. шуурш. raiap ходжип


болои байгалийн бусад гамшигг үзэгдлийг ойлгоно.


20.2 ДипагдашгүЙ хүчин зүйлийн улмаас Гэрээлэгч нь ямар нэгэн үүрго бмслүүдтүй.

гэркищ mean ямар нэгэн зрхээ эдэлж чадаагүй бол үйл ажиллагаагаа стртож


үролжлүүлэч. эхлүүлэхэд шаарда-дах үндэслэлтэй чугацааг мэмж. гэргжд заасан бшюи


тучпйн Хмйгуул. Олборлолтын үс дээр Монгол Улсын Засгийн газрын -имилопрсиөор шмж


ТООЦОЖ болно
-*/


 20.3 Хзрэв MX буюу r үүнээс юэш үр ашигтай юхггпс олборлож байсан буюу


олборлож болоч блГклн щрын тосмы үйддвэрлхжйг дамгдашгүм хүчин зүйлийи улыаас


мгсоосои. чазгаарласан бол олборлсж бало.ч байсан хэмжтонд хүрпхийн ту*д шаарлаг.их


xyrauaai 5 дугалр зүйлд заасан хугаиаан дээр нэмж тооцмо Этхүү заалтьи хзрхжүүлтс


юрилгоор хэрхлэсэм **\ >ыжээ~ гэсэн ойлгоят нь олборлолтын үйл ажилшиааг


югсоогоогүй тохмолдолл үр аииггай нплтийм хүруэил орөмдсон цооногуулшс


олбор:юлтмн телөвлөгөомий дагуу олон улсын газрын тосмы ү&ив^пи xnumcmi


практикийн дагуу олборлож болох байсан газрын тосны мийт хэыжтх хэлю. Гэртъгмч мь


Х1Л заасан олборлох встой газрын тосмы никт хэмжээиий тухай Ззанйн latpun


nuoaioi чмд Хуанлийн жмл бүрийи дараа ер (90) хоногмйн лотор юдх дэж пайиа.


20.4 I >рээл»сч мь 20 Ayiaap зүйлд заасам давагдашгүй хүчим зүйл гохиоллсоп одролс


э\лх1 30 хомогмйн дотор Монгдо Улсын Засгийн газрын юлөожмчид зр\ бүхий


оайи ууллагаар мотлуулсам мотодгоог гаргаж өпю.
ХОРИН ИЭГДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ГЭГЗ ЗГ ЦУЦЛАХ


21.1 Хзрэв хо прээмд iарым үсх зурсиы дараа (нх зуун иая) 180 хоиогмйи лотор прт»


чүчмм теголлор болохгүй боя Гэрээлэгч нь ГТГ-т гэрзх иуияах тухай шупглш


бояно.


21J2 X »р‘в Гэрплэгч иь rjpxt хүчмн тоголдер болсои өдрөөс хойш (нх зууи хорь) 120


хомогмйм лотор хайгуулыи хотелберт ажлаа эхаээгүй бол ГТГ нь хп прлг


цуиалма.


21.3 Х)рэв Гэртзлэт хп Гэрзэг санаатаЙ1аар эорчсөн. уг юрчлиш арилгах ыдаар


Monrai У.кын Засгийн газрыи толоологчоөс rot тоосом хугацаамд армягаа! үй буюу


армлгаж зхлэхүй. мом Гэрээ хэрэгжүүлэх үүдмтк хөтолбир! болон ГОСОВ1 ажлаа


эхлээгүй бол Монюл Улсым Засгмйн гамр өөрийн төлеөлепшйн сана.1ын ятуу мп


Ргрлх цуцлах эрхгзй болно.


21.4 Хзрэп Момгол Улсын Засгийн газар 21.2, 21.3 дугаар зүйлийп дшуу »рхг»


хзрэтсүүло.хээр шийдвэрлэвэл Засгмйн газрым төлөөлогч Гэрплхчид бичглр


МЗДЭГДЗЛ ОГНӨ. Мэдэгдэл Ө1СНӨӨС хойш 30 хомогийп догор Гэрэ>лх-Ч III. дпрх


юрмлийг арилгаагүй буюу арилгаж эхлээгүй ба эорчлийг арилгахад пь лаши лашгүй


хүмин зүйл саад болоогүй. тасалдуулаагүй бол энэ гэрээг цуцлах шийлюрий!


Монгол Улсын Засгмйн газрын толөөлөгч гаргана. Ийм шийдвэрийи хгрм


Гзр)1Ю1 ч мь 22 дугаар зүйл дэ.х арбитрийн тухай заалтыг ашиглах зрхтэй. I »ртх


цуцолсаи тохнолдолд Гэрээлэгч нь тухайн гэрээт жилд хмйгэхүй ажлмнхаа


гсшборийг ГТТ-т төлно.


21.5 Гэрээг цуцолсны дараа Гтрээлэгч мь 15.1-д зааснаас бусал ппрып гостои


чолбогдсом үнл ажмллагаа яауулахдаа хэрэглэхэор түрээсэлсэп буюу оорнйи Г»үр ш


домшлийн зоөверлөж болэх бүх эд хөронгөө Монгол Улсым Myiai дтвсг>рт»с


I аргах эрхтэй.


21.6 Гзрээлэш мь дараах тохиолдолл энэхүү гэрээг цуилпх эрхтэй ба лп тухаЙ1аа


Момгол Улсын Засгийн ггзрын таювлөгчид 90 (ср) хоногийи омио бмчгтзр


млдэгдзмэ.


Үүид:


а) Гэрээт (алоайд эднйн зааийн үр ашм! гай газрым тос нлртзгүй бол.


 б) Олборлолтын хугацаа дууссам бол.

ХОРИН ХОЁРДУГААР ЗҮЙЛ. МАРГААНЫГ ХЯНАН ШИЙДВЗРДЗХ.


ХҮЛ ПЛГЭХ ХАРИУ11ЛАГА


22.1 Гэрэзнд оролцогч талуудьм хооронд уг сэрээний заалгтай ходбогдон гзрач


(түүнийг чэрэгжүүлэх. тайлбарлах. хэрэглэх. xyrauaa ayycax. иуцлач тсвэл cyinux)


аливаа маргааныг эв зүйгор шийдвэрлээгүм бол маргааныг Монгол Улсым


арбитраар шийдвэрлүүлнэ.


22.2 Газрын тостой чолбогдсон ү!л ажиллагааны явцад үүссэн эд хорошийп маргаанм|


газрын тосны тухай гэрзэмд өороөр заагаагүй бол Монгол Улсмп шүүх хууяь


тогтоомжид чаасны дагуу хянш шийдвэрлэит


22.3 Эиэхүү гарээний нөхцолийг wp-иөх. гзрти хүчингүй болгох пртг припй


холбогдо.х асуудлаар үүссэн маргааныг Талууд хүсвэл НҮБ-wn Олоп Удсым


худалдааны эрх зүйн коиисс (UNCrTRAD-мйн дүрмийи длуу юхицуулал


шийдвэрлүүлж болно.


) 22.4 Газрын тостой халбогдсон үйл ажмллагааг дур ыэдэн буюу зөеиюиршнүй явуулсаи


бол гухайн этгээдийн пирын тостой холбогдсон үйл ажкдлагва явуулахал


ХЭрЭГЯЭСЭИ ТОНОГ ТӨХООрОМ*. ЭД хөрөнгө. олборлосон бүттм Д1\үүн. орл*М IJI


Монгол Улсын эрх бүхий байгууялага хураан авч улсын орлогод шилжүүлю.


Харин уг үйл ажиллагаа нь омт хэргмйн шмнжтэй байвал Монгол У.кын хуудийп


аайгууллагаар шийдвэрдүүдю.


22.5 Гэрэзлэгч ш энэхүү гэрээ болон Моигол Улсын холбогдох бусад хуулийг эорчиж


байгууллага. иргэдэд хохирсл учруулсан бол Монгол Улсым хууль то1тоомжийн


дагуу хармуцлага чүлээнэ.


22.6 Гэрэадэш тжлууд нь гэрээмия үүрпайг зөрчсомоос учирсам хочирлыг ПрТМ(Д бу*»у


Монгол Удсын хуулк тогтоочжид заасны дагуу гт буруутай тал нь иочои тсшм»


22.7 Гэрээяэгч газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаапы го.юрчом чтсгий!


гүйттгүүлэхэчр прээгээр туслан гүйцэтгэгч сомгосон тохиолдолд гухайн зуслаи


гүйцэтогчийн үйл ажиллагаанм улмаас учирсан бүх хохирлыг Моигол Улсын


Зас1ийн газрын омнө Гэрилзгч чарнуцна.

ХОРИН ГУРАВДУГААР ЗҮЙЛ. мэдэгдэл


23. I Гэрэзлзгчид бичгор өгох мэдзгдзл нь дараах ючиолдолд хүчин тогөлдор байиа

Үүнд:


a) Тухайи төлвөлогчийи газарт ажиллаж буй Гэрзэлэгчийн тлоол<ичид балои


23.3 дугаар зүйлд заасан Гэрт*лэп*ийн удирдач гөед факсаар явуудсаи:


b) Тухайи толөвлөгчнйи газарг ажмллаж байгаа Гэртыпгчийн таюамвчил


хүргүүлж. түүнийг хүлтм авсаи нотолгоог авсан байх. эсгзл тнйм мэдхдлий!


бисчлэн чүргэч ба аль ч гохиолдолд Гзртыпгчийн толоожмч буюу түүнмй ip\


мллза бүхий толоелогчдийи иэгнзэс мь хүлэзм авсан ту.хай хпрму авсан. u

мэдэгдлмйм хувийг 23.3 лугаар зүклд заасан Гэрпллчмйн удирдах та*д


факсадр явуулсаи байх


23.2 Г^рэзлэгчээс Монгол Улсып Засгийп гатрми толөелогчид бмш »эр «оа мцпигм ш.


ларааль трнюмпц хүчии тогөллор байма Үүнд :


Мдагдлийг Моигол Улсын Засгийн гатрмм толөөлогчил факсаар явуудаш: Моптол


Улсыи Засгийн газрын толөөлогчийи ажлыи газарт хургүүлж. түүиий' \үлг>ж авсан


iioTo.li оог аасан байх. хшл тийм мэдээдлийг биечлэн хүрох 5а аль ч тохиоллолл


Мопгол Улсып Засгийн газрын толөелогч буюу түүимй зрх мэдтд бүхий


гөлөо.югчдийн кэгмээс ьпдэгдлийг хүлхм аасам тухай хлриу авсам байх прм болно.


23 3 Дпр\ 23.1 ба 23.2-т заасан ы:дэгдяийг зараах хаягаар илгтмо Үүид:


з) Монгол Улсын Засгийн газар:


I з <рын тосны ппар


18080 Улалжшиар хот.


Соигинохойрхаи лүүр*


Үйлдтрчнмй твлэлийм гудамж 37.


Утас: (976-11)631208.


Фокс (976-11)631239


б) I зртыогч :


“АПР.КСПРО ИНВЕСТМЭНТ ЛИМИТЭД"


18-р давчар. Фемикс сити. Жма №5. Шугуаишмли гудамж.


Чао Яи лүүрэг. Ьээжии хот. Хятад улс


Угас: 86-1058220773. 86-13916160326. 976-99893295


Моягоя дахь хааг.


IOiihtc твв 301 тоот


8-р чороо Оюутиы гудамж-44


Сүхбаатар дүүрэг. Улаанбаачр хот


Утас: 77229898


23.4 Талууд ногоө таддаа 30 хоногнйн емне урьдчилан мэлтгдсэний үндон дтзр и*лил t*


хүлээж пвах чаягаа оорчилж болно.


23.5 Аль иэг тпл ш. нөгөө талын мэдэгдлийг хүлээж авахаас татгалзах буюу хүлпж лмах


болсмжгүй тохиолдолд нөгөв талын эр.х ашиг ямар нэг байдлаар .чохироч Ссгүй.


ХОРИН ДӨРНВ ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ДААТГАЛ


24.1 Энэхүү прээний дагуу Гэрплэгчийн явуулж буй бүхий л үйл ажиллагаапм хувьл


Гэрээлогч Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу даатгуула.х үүрэгтэй.


24.2 Р»рТ)Л1Ш ш. оорийн Туслан гүйиэтгэгчдийг нэгэн адил даа 11 уулсаи байхмг


шаарда.х богоод Гэрээлэгчийн шаардлагатпй п* үэсэи иэмглт дааиал иь лаатгалыи


прчилгээпэр бдтал! аажуулагдсан байх болно.


 •M 3 I лрээлэгч болон Туслвн ГүЙЩТГЭГЧ нь эд херөнгв, ашиг сонирхлоо Монгол Улс JM


Даатгалын тухай хууль тогтоомжийн дагуу тус улсын даатгалын компанид


даатгуулна.


>4 4 Хэрвээ Монгол Улсын Моиголын даятгалын компани ийч даатгалыг хнй\


чадваргүй буюу татгалзвал Гэрээлэгч нь Монгол Улсын Засгийн гаэрын


гвлөөлөгчтэй тохиролцсоны үндсэн дээр гадаадын даатталын компамиар дааттуу .ш


болно.


-5 Даатгалын байгууллага болон Гэрээлэгчийм хооронд байгуулсан гэрээний хүчин


тогөлдор байх хугацаанд гарсан хохнрлыг Монгол Улсын Даатгалын тухай ху>л*


то1тоомжийн дагуу шийдвэрлонэ.


ХОРИН TAB ДУГААР ЗҮЙЛ. КРӨНХИЙ ЗААЛТ

?.5.\ ХАВСРАЛТУУЛ

Xдгсралт А, Б, В. Г - нь эиэхүү гэрээний салшгүй бүрэлдзхүүн хэсэг болио.


2*2 ЩДЬ


Этхүү Гзрээ иь Монгол Улсин хуулк тогтоомжтой нийис »н байна


25.3 ийи. САШ


Талууд энэхүү гэрээний дагуу харилцаагаа сайн санааны зарчимд үмдэсдзж,


нэгдмэл зорилтоо хэрэгжүүлэхийн төлоо хамтран ажиллаж, гарч болох аливаа үл


ойлголцол, маргааныг эв зүйгээр зохицуулаи шийдвэрлэхийг эрмэлзжэ


25.4 гэеээний хэл

Гэрээг монгол. аигли хзлтэр үйлдсэн бөгөөд эх бмчвэрүүдийг тайлбарл&ххд


'.ооронлоо эөрчшимя иомгол хэлний хувилбар нь шийдюрлэх хүчиктэй бално.1. Энэхүү гэрээг Момгол Улсын Засгийн газар баталсая едрмйг гэрзэ хүчин твгөлд >р


болсон өдер гэж үзиэ

2. Талууд харилиан тохиролцож энэхүү Гэрээнд нэмэлт. оврчлвлт оруулж боя»


бөгөод уг нэчэлт, өорчлөлтиДг Монгол Улсын Засгийн газраар батлуулсанз ip


хүчин төгелдор болно.

ГА ЗРЫН ТОСКЫ ГАЗРЫГ ТӨЛӨӨЛЖ: ГЭРЭЭЛЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН ДАРГА “АПЕКСПРО ИНВЕСМЭНТ


Д. АМАРСАЙХАН ЛИМИТЭД" -ИЙН ТУЗ-ЫН ЗАХИРАЛ


ЖАН ЕНЬ ЧЭН


 ДАРЬГАНГА - XXIV ТАЛБАЙН ТАЛААР


ГАЗРЫНТОСНЫ ГАЗАР,


"A1IEKCI1PO ИНВЕСТМЭНТ ЛИМИТЭД"-ИЙН


ХООЮ11Д БАЙГУУЛСА11БҮТЭЭГДЭХҮҮН


ХУВААХ ГЭРЭЭНИЙ


ХАВСРАЛТ"А"
ГЭРЭЭТ ТАЛБАЙ


Энэхүү хавсралт "А" нь Газрьш тосны газар, "Апскслро Инвсстмэнт Лимиг»д"-ийн


хооронд 2010 оны /£лугаар сарын jfy - ны өдөр байгуулсан Бүтоэгдэхүүн хуваах гэрээний


бүрэддэхүүн хэсэг iik болио

ГЭРЭЭТ ТАЛБАЙН ЗУРАГ

ГАЗРЫН ТОСНЫ ХАЙГУУЛЫН ТАЛБАЙ
32


 ДАРЬГАНГА-XXIV ТАЛБАЙН ТАЛААР


ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР.


'АПЕКСПРО ИНВЕСТМЭНТ ЛИМИ*1ЭД"-ИЙН


ХООРОНД БАЙГУУЛСАН 5ҮТЭЭГДЭХҮҮН-- -


ХУВААХ ГЭРЭЭНИЙ


ХАВСРАЛТ 'Б-ГЭРЭЭТ ТАЛБАЙ


Энэхүү хавсралт "Б" нь Газрын тосны газар, "Апекспро Инвсхггмснт Лимнтэд"-ийн


хооронд 2010оны /^дугаарсарын fir- ны өдөрбайгуулсан Бүгээгдэхүүн хуваах гэрээний


бүрэлдэхүүн хэсэг нь болно.


ГЭРЭЭТ ТАЛБАЙН БАЙРЛАЛ
1. Талбайн нэр ДАРЬГАНГА - XXIV


2. Талбайн хэмлгп 17180 кв.км.


3. Солбилцолын цэг
Д>гаар Уртраг Өргервг

1 112° 001 00" 45° 13* 24"


2 112° 00* 00" 46° 00* 00"


3 112° 55’ 00" 46° 00* 00"

4 112° 55' 00" 46° 15' 00"


5 114° 20* 00" 46° 15* 00"


6 114° 20’00" 45° 45’ 00"


7 113° 40'00" 45° 45* 00"

8 113°40' 00" 45° IV 00"


9 113° 15' 00" 45° № 00"


10 113° 15' 00" 45° 0V 00"


11 112° 44’ 03" 45° 0V 00"

12 112° 26'35" 45° 13’ 24"
33


 ДАРЬГАНГA-XXIV ТЛ.1БАЙН ТАЛААР


ГАЭРЫН ТОС11Ы ГАЗАР,


АПЕКСНРО ИН1«ЕСТМ'ЭНТЛИМИТЭД"-ИЙН

ХООРОНД БАЙГУУЛСАН


БҮТЭЭГ ДЭХҮҮН ХУВААХ ГЭРЭЭНИЙ


ХАВСРАЛТ “Р*

БҮРТГЭЛ ТООЦООНЫ ЖУРАМ


НЭГДҮГЭЭР ЗҮЙЛ

КРӨНХИЙ ЗААЛТУУД

I. нэртомШ

2010 онм ... дугллр слрын ...-нм о;фнйи Бүтпрхүүи хувлах пр-щшн ? дутпр ?ү11л I


толорхойлсои нэр том|4к)мууд энэхүү Ьүртол юоцооны журамд хамаарах 6оим>д ади.1


ytia агуулна.

2. НҮРТ1ЭЛ ТООИООНЫ ЖУРМЫН ЗОРИЛГО ЬОЛОН


БАРИМТ бич,

'Энэхүү прээний бүртгэл тооиооны журмын зорилго нь гэрээлэгчийн оруулсам хорошч»


оруулалг. ириуулсан зарлал. эд хөренгийн өртог зэргийг нягтлан бодох бүртгщд туааж.


саихүүгийн тайлаи гаргахдаа Монгол улсад морлөгдож буй Нягтлан бодох бүрл~>ли11н


тухай хууль. үндэсний болон Нягтлан бодо.х бүртгэлийн Олон Улсын Сганлар! (МЫЮУС


бусад холбогдох хууль тоггосшж. журмыг Мврлүүлэхэд оршино.


Эм)хүү бүртгэл тооиооны журыим заалтууд гэрээний маяттай үл тохирох буюу юрниддоч


аливаа тохиоллолд ояон улсыи газрын тосны аж үйлдаэрт чэвикгж пийглх арчмы!


баримтлана.

3.

») I >ртэлэгч нь ГТГ-т хайгуулын ажлын туршид хуанлийн улирал бүрийн лктс хойт


гуч (30) хоногийн дсгтор дараах гаАлаигуудыг шнлжүүлнэ.Үүид:


1. Санхүүгийн тайлаи (иэмэлт годруулгын хамт);


2. Зардяын дэлорэнгүй тайлан ( тардлым төв тус бүрээр ):


Дзэрх тайлангууд иь ессом дүнгпр бэлтгэгдсгю байна.


Олборлолтын үсд Гтрыпг* нь ГТГ-т хуанлийн улирал бүрийг дууссаиаас хойт


'У'| (30) хоногийн догор лпралх гяй.тлигуулиг гаргаж опю. Үүнд:


1. санхүүгийн юйлаи (иэмэлт толруулга);


2. олборлолтып тойлан;


3. экспортын мэдз-х тайлан


4. хуваах тос болон тэнивэржүүлллтийн гайлан:


5. зардлыи дэлгзрэнгүй тайлан ( трдлын төв тус бүрээр ):


6. ортог ИОХ0ЛГИЙН тайлаи:


Дээрх тайлангуудыг өссөн дүнгор бүртгзж мягтлам бодох бүртпяийн олоп улсын


стандарг оолои энэхүү бүртгэл гооцооиы журмын дагуу хмйж. гаилант жн.1 лууссаиы


дараа жар (60) хоногийн лотор ГТГ-г гаргаж огне.


4. САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ


а) Гэрээний 13 дугаар зүйлийн дагуу шалгалт чийхдээ. Засгийн газрмн тплоплош ш.


Гэрээлэгчийн газрын тосны үнл ажиллагаанд оруулсам хорөню оруулалт. орт


нөхөгдөх зардалыг холбогдох хууль. ж>рам. эюхүү 1эрээиий дагуу yinii иж оүригл


танлагнасныг санхүүгийн тамлан баламстайламгийн иэмэят тодруулгууд данс .


дансны бнчилт. бараа материалын бүрггзл ба бараа матсриал. ваучср. uajmiinnui


толбөр. тхэмжлэх. зэрэг үндсэн барммтууд Гэрээнд шууд буюу шууд бусаар


хамрагдах аливаа төрлийн гэрээ. туслан гүйцэтгэх гэрээ зэрэгг тулгуурлан жил бүр


шаягаж баталгаажуулна. Тухайн шалгалгын явцад Гэрээлэгчийп Мсжгалд болон


бусад газар орших газрьж тосны үйл ажидлагаатай хатбогдох бүх үнддюрлзлийн


байр. байгууламж. агуулах болон албан конторт очиж танилцап холбомох


яжппаиүу.юар ш;ирд4ли1зГ| Оариыт amipioi rjpnjjun ш\\ \илjoiuiuiin ui»


шалгах эрхтэй.


б) Гэрплэгчийн бүх баримт бичиг нь тэдгээрийн үүсэи байгуулагдсаи олроис \ofiin


таван (5) жил эсхүл хуульд таасап журмын дагуу шаардагдах хуганаапл халгалагдаж.


шалгуулахад бэлэн байма.


5. ВАЛЮТ СОЛИХ


I Ъргдпгчийн газрын гостой холбогдох үйл ажиллагаани бүрттал нь АНУ-ын доллараар


хийгдэпэ. АНУ-ын доллараар гарсан бүх зардал нь зарцуулсан тоо хшавпгщт


бүртгэгдэнэ. Монгол улсын мөнгөн нэгжээр гаргасан зардлыг прээний 17 дуюар зүйдд


чааспы дагуу АИУ-ын долларт шилжүүлж. АНУ-ын доллараас бусад мошон пмдпр


гарсан чардал нь тухайн валкэтыг Гэрээлэгчийн АНУ-ын долларын данснаас худаддаи


uucan тохиолдолд худалдан авсап үюэр АНУ-ын долларт шилжүүлзгдэх ба үүитх бусад


тохиаллолд Монгол Ьанкны албан ханшаар тооцно.


Монгол reipoi болон АНУ-ын доллароас бусад валютыг АНУ-ын долларг шилжүүлоп


ханшаар бүртгэл хотолн©-

6. БҮРТГЭЛ


Гтрттлэгч hi. бүрголийг Англи хэл дээр нягтлан бодох бүрп »линн Олон Улсыи стапдар!.


Монгол Улсын хууль тогтоомж. OKMi улсын газрын тосны аж үйлдвлрлтлл ПВШСЭ11


пягтлан бодох бүртгэлийн нийтлэг зарчмуудын дагуу хотлөнө.
7. БҮ ШМА 'НЙН ЖУРМЫГ ХЯНАХ


Эиэхүү Бүртгэлийн журчыг Гэрээлэгч, ГТГ хоЕр бичгээр харилцаи тохиролцсоим үиюн


.тпр нрг»дүйн үйл ажиллагааг зохицуулахаар Засгийн газрын толөолнт hi. хяиам шхиаж


болно.
8. Ь ҮРТГЭЛИЙН НАРИЙВЧИЛСАН АРГЛ 4j1AjI


Гэрзэ хүчин 1ӨГӨЛДОР болсон өдрөөс хойш ср (90) хоногимн дотор Гэргогич III. Гтрт»


болон энэхүү бүртгэл тооцооны журмын дагуу боловсруулсан дансиы |үйлгпний


 бүлүүвч, зардлым нарийвчилсаи ангилал. баримтлагдах зардлын төсвийн иарийвчлан


тодорхойлсон хэлбэр. уйл ажиллагааны бичлэг болои бүртплийн аргачлалын талаарх


сашшыг ГТГ-т ирүүлж хэлэлюю. Энэхүү аргачлалыг санхүүгийн нийтопг бүртгсл. ojnmi


улсым гафын тосны аж үклдвэрлэлд чэвшсэн зарчим, Моигол Улсын хууль. журмыи


лагуу бояовсрууяна. Ийнхүү хэлэлцсэний дагуу Засгийн Газрын головяөтнйп


и>вшөөрсмоор Гэрияэгч нь цаашид ашиглагдах лансны гүйлгомий бүдүүвч. заапарчла! ьп


боловсруулж ГТГ-т гаргаж өгнө.


ХОЁРДУГ ААР ЗҮЙЛ

ЗАРДАЛ, ОРЛОГО

I. НӨХӨН ТӨЛӨГЛӨХ14РЛАЛ


I эрэзлэгч нь Гзрзэний дагуу дараах зардлуудыг хариуцаж шууд юлох .ммоод »Л1 пр


шрлдуудыг Гэрээний 4 дүгээр зүйлийь дагуу ангилж. нөхөн авна.


а) Газрын эр\


Гзрэзлэгч нь газрын тосгой холбогдсон үйл ажилдагаа явуулахад шшфДО бармды


байгууламж барих талбайн эрх авахтай холбогдон гарсан зардал


б) Ходөлмөр тхлэлт


1. Гэрээлэгчийн Монголд ажмллаж буй ажиллагсдын (удирдах албаи Tyuiaajmiaac


бусад) цалин. нэмэгдэл хөлс. нэмэгдэл. шагнал. уромшуулал. амршп ын олмшор.


томилолт. хөдолмөрийн чадвар түр алдах, тахир дутуугийн мөхан олюворууд.


2. Гэрээлэгчийн Монголд ажиллахаар томилогдсои галаадын нрпдийп (удирдах


албан тушаалтиаас бусад) амьжиргааны. орон байриы болоп бусад


хөнгөлөлтүүд.


3. Засгийн газрын бзйгуулдагаас хуулийн дагуу Гэрээлэгчийн ажиллагсдын иалин


холсеид хамааруулж ногдуулж буй хураамжтай холбогдсон шрдлууд.
Гэрзэлэгчийн Монголд ажиллаж буй гадаад болон монгол ажиллагслын цалии хпмсиил


хамаарагдах ажиллагслын амь нас болон нийтийн даатгал. тутгэвэр. ттплмж алгохтой


холбогдон гарах зардал.


Гтнэт халагдсаны тзтгэмж монгол бсшон гадаад улсьш ажиллагслым чувьд адил бай\


богөөд ттггэмжийг Монгол Улсым Хөдолморийн хуулийи дагуу эохмцуулна.


г) Материал. тоног гөхөөремж ба сэлбз! хэрэгсэл


Гтрэзлэгчийн худалдаж авсан, түрээсэлсэн буюу нийлүүлсэн чатериал. тоног ючооромж.


сзлбэг хэрэгол.


I .Yydartk&r ancan маикриач

Гэрээлэгчийи худалдаж авсаи митериал, гоиог төхооромж. сыбм хф-мслнйп


зардлыг тооцоход Гэрээлэгчид үзүүлсэн бүх хонгөлолтийг iib хасаад түүиин


жинхэнэ төлсөн үнийг эиэхүү журмын 2 дугаар зүйлийн 3.1 -т заасап


үнэлгээний зарчмыи дагуу тоггооно.


2. Гэ/пэлогч буюу catnap бай.уухчи.чшс иийчү) мпп матершч


Гэрээлэгч нь аливаа материал, тоног төхоөрөмж. сэлбэг мроилийг оорпйн


буюу салбар байгууллагыихаа нөоиоос авч нийлүүлэхээс бусал тчиоллолл


Монголын иргэн, аж ахуйн иэгжзэс худалдаж авма. Гэхдтэ дпр дурдсаи


иөоиөөс нийлүүлсэн чатсриалын үнэ пь даатгал. нийлүүлэлтийн адкл иахцплл


 гуравдахь тггээдзэс төсеетэй эд зүйлийг худалдаж авч болох yimc омдор байх


Ссгүй. Уг матсриал. тсног тохөөромж. схтбэг хэрэгслийи YirwiiTjr мпхүү


журиын 2 дугаар jy й.1ийи 3.2-т яасиы дагуу тогтооно.

X Htnuuv'aa


I лрээлэгч нийлүүлж буй иатермал. тоног төхеөрөмж. с »лби хэрмсыд г»


үйлдюрлэгчийн буюу худалдагчийн чанарын бата_иааиаас оор ямар юон


бгг&лгаа нэмж гаргачгүй бөгоод хзрэв нийлүүлон матсриал гэмтал cwonofi


байяал үнлдвэрлогч буюу худалдагчаас Гэрээлэгчид эөрүүг нохоп тшюх хүргм


үүнийг орлогод авахгүй.


V Ту/пос


Түрээсэлсэн материал. тоиог төхоорөчж. сзлбэг хзрэгслийи үиийг оолитпй


юлсөм үюэр тооцио.


д) Trxnfirxim

I азрыи тостой холбогдсон үйл ажиллагал авуулахал шаардлагатан шиог


гохоорөиж. материал. сэлблг хэрэгслийг тээвзрлзчэд гарсан зардал


с) Упччмллэ


I. I эрплэгч нь гуравдвгч зтгээдзэс зөвлөх. гэрзэт үйлчилгээ балом хаигаижаар


үйлчлүүлэхтэй холбогдсом зардлын зөвшөерлийг ГТГ-ввс >р«.лч MI3II бичгор


авна. Уг зарддл нь ижжл төспй ажил. үйдчилго үзүүдэх i адаадыи болои


Монголын байгуулагал тодох глрдалтай ойрашоо байиа.


1 Гэрээлэгч болом түүний свлбар байгуулагаас Моиголд 6ojkmi хилийп чвиадал


лабораторийн шинжн/гтэ хмйх. шварчлвх. гсакми. 1софизмкийн


боловсруулалт. танлал хлйх. инжснсрийн базои иодзтдх! ба-ювсруулах прэг


үйлчялгээний ирда-i нь тухвйм үсд олон улсыи газрын тоспм аж үйддтр!


дагаж буй унэлгхлэй дүйцэхүйц байна.


Гэрэ»лэгч буюу түүний салбар байгууллагаас үзүүдсэн үйлчмлг» мь ainni


н »мллгүйгээр зариуулсан зардлаар тооцогдоно. Уг тардал mi. тухайн үнлчилггк


ижил 1Н1\цөлөөр гүйцэтгэх бусад салбар байгууллага. гураплагч этпэдзл iapax


хэвмйи тарллаас илүүгүй байна.


И1пардла1атай бол. тухайн үйлчилгээ. түүнийг юхиом бай|уулсамы зарлол


лргийг баталсан баримтыг Гэрэзлэгч. түүмий салбар байгууллага. ПГ-аар


гаргуулам авна.


Гэрплэгч. түүний салбар байгууллагаас үзүүлж байгаа үйлчидглиий lap.m-i нь


олом улсыи ппрын тосны аж үйлдвэрлэлд галрмм тосны компаниул гздпэрмйи


салбар байгууллагуудад төсгэй үйлчилгээ үзүүлсний толборг шлдөг зардлаас


ондор ортөггэй бол |ухайн зардлыг ГГГ мь энэхүү журмын 2 лугаар түйлийн 5


лахь хэсэп хамалруулж эртог нөхөлтөос хасах зрх эдэлмэ.


ж) Хохирол болон алдагдал

Доорхи I) бүлгийн дагуу даатгалд хамрагдахаас бусад тохиолдолд map ходлөлт. гая


түйхор, үср. шуурга, хулгай. осол буюу бусад Гэрплэгчпс хамаарахгүй 1иалтгаапы


улмаас учирсин хохирол. алдагдлыг мөхөн оргээхэд гарах бүхий л зардал. Гтрзэллч ш.


хохирол болон алдагдалл орсои тухайгаа нэм ларуй ГТГ-т бмчгзэр юлэгд-мг».

Глрзэнмй 24 дүгээр зүйлд заасанчлан дааиалым компанитай байгуулсам гзромий ;iaiy>


юлсон даатгалын шрдлыг ортөг иөхолтийм тооиоонд оруулма.


и) Хээрнйм ащ и- aryypjy $9лон бусайбАЙГҮҮлахщ


*/


 Хээрийм аигиуд. агуулахууд. тээзэрлэлгмйм болом холбоомы систем. усаи ханпмж. аш


болои бусад байгууламжууднйг хадгалж чамгаалач. тоиогжхч. ажидлуулачтай чолбга чоп


Моигол Улсын иутаг дэасгэрийи детор гарч буй ирдал

•о айи ЭДДал


I >р77т талбаы. газрын тостой холбоедсом үйл ажиллагаа. тоно« төхоороыжийг чаъпшлач.

шүү\ хурдын буюу хууль зүйн т>:.цщцал аясан. үүннй дотор ovroe.ioi чийи чолс. iuaiиал.


юилохийн цдлин чөлсний тодор.чзй хуиь. мом Гэрээиий дагуух raipuii тостой холбомсом


үйл ажмллапшны талаар талууд болон аль иэгний нь хрэг шийдн *р гарсаитай чалбооюй


ифдал. мои газрын тостой холбоглсом үйл джмллагаа буюу эиэ гфээний хри чиипсзи


алмваа үйллзл. гомдол. заргаас хамгшалах эорилгоор гэрзэмд оролиот таяууд буюу juv irx


тал mi. урьдчилам соргмйлэчэлр лпсан арга хэмжээний эардлууд. Дээр дурлсаи apia


хлмжт>г гэрээид оролцогч талууд буюу аль нэшийх мь хуульчил .ч флгжүүлс »м


■охиолдолл тэдглрт энэхүү үйлчилгээ үзүүлсний эохих ХЛМЖЭЭМИЙ МОНГӨ толпо.


л)

1. Нм1 i.iaii бодох бүртгэлийм Олом Улсым Стамдарт (НБПОУС-1-ийп 82)-л заасим


дпгуу борлуулилт ортгийм аргал хамааралтай хариуцлагын тевоөр нь анпмдаг apiaap


удирдлагын зарллыг тусад мь бүртгэю. Энэ тардалд Гэрээлэгчийн Монголд буюу гадаад


лачь срөнхий удирдлага. ханах. зөалоч. үйлчлэх үүрэг хүлэхэм албап тушаалтиуүдиП


холбоотой гарсаи зардлуудыг бүртгэнэ. Үүид : Цалин холс. амршпыи иочои


олговор.нэмэгдэл урамшуулши хуулийн дагуу буюу Засгмйн трыи чарьяа байгуулла! аае


иогдуулсаи тагвар хураамж. шимтгал, удирдлагын байрлаж буй олбан комтор болоп


тсхпик хэртгпя. тавилга. эд чогп.ил худалдан авах. түрэх. ашиглалтым зарлал. татачуум.


томилолт сургалт зэрэг зардлуудыг оруулиа. Гэрээмий дагуу дээр дурлсаи raipuii тостпй


холбогдсон удирдлагыи үйл ажиллагааиы зардал мь raipuii тостой холбогдсом


Гэрээлэгчийи жилийн зорллым 5 хувмас хэтрэхгүй байна. Звхиргааиы lap.Liui бусал


трдалд дапхярдуулаи тооцохгүй.


2. Дээр дурьдсан захиргааны зардлыг бусад (эиэ зүйлийн Ь-» хүргмч) цмил


давчардуулам тооцо.хгүй.


2. ОРЛОГО


Гэрплэгч газрын тостой чолбсгдсон үйл ажиллагааны явцаас орсои opuorui шхич


лаисамд бүртгэж авна Уг орлого нь дараах ажил гүйлгээтх бүрдэю:


а) Гомдол иргаас авсам орлого


Га*рыи тосгой халбогдсон үйл ажнллагаамы гжлаарх зарга. даатгалып орлого оуюу


хоропгө.


б) Гуравдагч талын орлого


Омч хороню ашиглуулсиы. Гзрмопох үзүүлсэн үйлчилгээнмй буюу алинаа юдтшмйн


толбор хэлбэрэтр гуравдаш талагс алсом орлого.


в) Тохнргоо бичнлт


Оммө 11ь ламслнд бүртглгдсэн гэмттл СОГОГГОЙ матсриа.1. тоног тоховромжил түүпиЛ


имйлүүлэгч, үйлдвэрлхчэх Гэрзыэгчид буцаап ОЛГОСОН НӨЧОН ОЛГОВОр-


г) Буцааж толсон толбор


Оммо нь дансамд бүртпглслм байсам тардлаас Гэрлэлэгчид оуиаан толсом |үрпс. мочом


юлбор буюу бусял орлого.


41


 болон сзлбэг хэрэгслүүдийн үнэ засвар уйлчилгэтний ортог


нийлээд Б ангидлыи эд матсриал, тоиог тохөөромж Гюлои сплбм


хлр-згслүүлийи үюэс хтгрэхгүй байх нөхцалд. засаар


үйлчилгээний үиэ өртгмйг мсиар-игдсан эд маигриал. тошм


төхөөрөмж болом сэлбэг хэрэгслүүдэл оруулна.


iiil 1>. П ангилалд орохгүй эд мптсриал. тоног тчооромж Гюлои олбм


хэрэгслүүдийг xapsnrrmft hi. уялдуулж үтлнэ.


i\) Эд мтсриал. тоног төхоорөмж болон сэлбзг хэрэгслүүдий! I a «рын

тосиы үйл ажшишгаанл »үр ашигласмаар 2)6)ii)-J юасиы .laiyy


хямдруулах боломасгүй нөхцелд эдгээр эд матсриал. ютн тпхсюроыж


ООЛОМ СЭЛбЭГ хэрэгслүүд НЬ ХИЙГДСЭН үЙЛЧИЛГЭЭНИЙ үНИЛн дүнпй 11МЙ1ПХ


ДДНСИМ Ц')йэр тооцооны дүнд үидэслэн үнэлэгдэх болно.

4. MPJUlkttt ТОЩД


Гэрээний дпгуу нохон гологдөх зврлалд үр дү»пэй хяналт хийх болоыжнйг чапгах


юрилгоор бүх зардлуудыг зардлын товүүд болон тэдний дэд янгилалуудщд хупаап ангнлж.


ГГГ-т 1внилцуулна.


Иормйячилсан ангидлыг Хавсролт Т-ын 1.8 дугаар зүйлийи ллгуу юхиранюпо. Гтхлт»


доорх ангилалууд ишвал хийгд-мп. Үүнд:


а) Галбай тус бүрээр зардяууд дараах маягаар хуааармла) дана:


1. Хайгуулын талбай.


2. Олборлаттын талбай нэг бүрчлэм.


3. Ламжу > лах хоолой nx М71 талбайн гадуур үйл ажмлла! аанм ир.иы


4. Тодорхой талбайд оыааруулах боломжгүй зардлууд.


5. Ерөмхмй зарддууд 5олои Удирддагын зардлим хуаааридалт.


б) Гтрым тосны үйл ажиллагаа 6үр« зарддууд дараах uaarmap чумармлагдона:


») Хайгуулын үйл ажиллагаи. Үүнд:


1. Агаарын. геологийм. геохимийн. палеонтоло» ийн. топографийн болон


бусад сулалгаа.


2. Чичирхнйлэлийн судалгаа юг бүрчлэн.


3. Хайгуулын болон үнэлгээмий цооног нэг бүрчлэн.


4. Дэд бүтэц (зам. нисэх онгоины буудал).


5. Туслах байгууламжууд (агуулах 1зх тэрзг). Эдтрт срдийп


үйлчилгээмий өртог чувалрмлалг орно (Газрын тосны үйл ажиялапютай


холбогдох зардлууд).


6. Еромхий зардлууд болон Удирдлагын тардлыи хуваарилалт.


7. Ьусал зардлууд.


ii) Олборлолтым үйл ажиллагаа. Үүнл:


1. Агаарын. гсологийн. гсохимийн, гсофмзикийн болон бусад судал! аа.


2. Олборлолтын UOONOI нэг бүрчлэн.


3. Хуримтлуулах шушмууд.


4. 'Гялблйн байгууламжууд.


44


5. ХЦПШ байгууланжууд.


А. Даижуулах хоолой. гперийн цистернүүд.


7. Дэд бүтдц.


X. Туслах байгууммжууд (агууяах гэх ззрэг). Эдггзрт срлийм


үйлчилггмий ортог миаарилалт орно (Газрын тосны үйл ажиллаштэй


холбоглох -ирдлуул).


•>. Ерөнхий ирдлууд балом Удирдлагын мрдлын хуваарилалт


iii) Ашиглалтын үйл ажиллагааг илборлолтын үйл ажмллагаатай адил aiinuma


н) Олборлогдож. хадгалагдсан трын түүхий тос баюм байгалийн \ийт>й холоси дох


ардлыг дараах ярчмыг бариыталж хуваирилна. Үүид:


1. Зардлын дийлэнх хувь нк түүхий газрын тос эсвэл байгалийн хийн аль inniui


хамаараятай бол аль кэгэид иь бүрэм хунаарилна


2. Зардлыг түүхий тос болон байгалийн .хий хоСуланд нь хамалруу лах баломжпж


ттшюллолд yt тардм нь тачуулмн хдрищян тохирпяцсом аричлальж үмдсш


дтэр олон улсып газрын тосиы аж үйлдвэрийп туршлагып ,uiy>


хуваармлагдана.


5. нөхөн талогдөхгүй ИРДЛУУД


Ортогт тос болон хийг тодорхойлох зорнлгоор доорх жрддыг мохөн тмөглпхгүй артддл


тооцно. Үүнд:


а) Аихап uianibi бариыт бүрлүүдээгүй бисг зүйлийн хувьд эөрчмлтэй юрдлууд.


б) Холбогдох Ажлын хөтолбер. Төсвв буюу зарлагын бэтламжлалмп хүртжл


зарцуулагдаагүй. хвэл Глрээнд эввшөөрөегүй ангилалд хамрач ардал.


и) ()сол. гамшгийн улмаас rapcaii ирдлаас бусад Гэрээдэгчмйн худалдам авсаи бвраа.


I үйцзггүүлс »Н болон «ахмалсан үйлчилтмий үиэ ту.хайн үсийи аднл чаиарыи Гадраа


үйдчилтоний ояои улсын ж\ талийн үнэ. сиюм улсын УЖХ тплд .ииаигамлж буй


нийлүүл >лгийм адилхан иохиөлвйн үнийн жишгэх илүү гарсан зардал.


г) Туслан гүйцэтгэгч болон нийлүүлэпгтэй байгуулсам холбогдох Гэрттой үл ииАик


барла. үйлчилтний тялберүүд.


;|) Д прх **в“ хэсэгт мосмы дагуу эд материалыи байдал үнэтэйгга таарам үй иохиалд ип


юрчилой холбогдои гарсан нэхогдэл зардал


с) Готрым тосны үйл ажнлдагаанд онцын шаардпагагүй зардал. Үүнд пийлүүлтс югпс


хойш iapax үйл ажиллагаамы. тухайлбал газрын түүхий тосыг Moiiran Улсаас


• apt ахаар ачааны кашии. вагон гэх мэт тээврийн хэрэгсэлд ачсаны дараах ярлал.


ж) Моигол Улсын болои бусад улсад төлсон татвар, хураамжууд.


1) ГэртивмЛ 10 дугаар зүйлд иасны дшуу голегаох уромшуу.ыуул бшшм бусзкл


голборүүл-


и) Шүүгч. Арбитрч буюу шинжтэчийн асуудлыг өөрөор шийдв»рлэ күй бол I JPTMIMH 22


дугаар лүйлийм дагуу шүүх. арбитражмйм баюи шиижээчдийн ирдал


к) Момгол Улсын Шүүх болон эр.\ бүхий бусад байгуу.иагаас иогдуулсаи хүү. торгуули.


ain.


л) П Г-аас бичтр ювшоврөгдөөгүй ажил үйлчилт. аливаа хаидив 1услаыж


 м) Газрым тос хайх. олборлох. ашипшхад эормулсам шинэ томог тохооромж. млкриал


болом оргачлал. үйлдворяэлд ювтрүүлэх зорилгоор судалгоа хийхтэй халбоглон


lapcun зардал.


о) Тллбайм дэнчин


o) ЬХГ-ниЙ 7 дугоар зүйлийн ~в~ “г“таалтыг чэрэгжүүлэчпй холбогдо» гарах ирлал


ү) Зэзлийи хүүгийн зардал


(I) Тодоодогчийн газрыг дэмжих тарлал


p) Орон нуп ийг дэмжих зардал


с) ГЪрээт галбайд ожил гүйютгэсэм боловч холбогдох млддалол. тайлам. барихл


материалыг ГГГ-т хүлплпн өгөөгүй ажил. үйлчилгээний ирдал


т) I азрын тостой чолбогдсон үйл ажнлла! ааны горимыг юрчсоиоос гарсан ирдал

ГУРАВДУ ГААР ЗҮЙ J1

ГООЛЛОГО БОЛОН ТООЛЛОГЫН ТАЙЛАН


) I. ТОГТМОЛ ТООЛЛОГО ХИЙХ. МЭЛЭГДЭХ БОЛОН толөолох

ГГГ оолон Гзрэзлзгч харилцаи точиролцож тоггоосон зохих хугаиааид Гэрчжич үйл


ажиллагаани бүх эд матсриал. бигг хоронгө болон 6арм,иа угсралтып юслүүлийм


(0ОЛЛО1ЫГ явуулж байиа. Тооллогод ГТ1 оролцох боломжийг хангах үүлипс I »piм ич


юоллою эчлэхээс I учаас (30) доошгүй хоиогийн омно тооллого чийх тучай ITI -л бгя пр


чэдзгдэнэ. Гэрээлэгч жил бүр доод тал мь нэг удаа. мөн Гэрээг куцлач тохиаллилл


гоолло! о явуулна.

2. шшл dHr ТУЛГ±Н_ ТУХ.4Й


Гзщмпгч. ГТГ хобр чаытрам зд хөрөмгмйм тоолжмын бүртталимг тулган nan аях


илүүдтл буюу дутжлтын жагсаалтыг гаргаж. Гэрэзд-кч нь эерүүг залруулма.

3- ТООЛЛЖШТАЙЛЩ


л) Гэрззлхч нь аяом улсын пирын тосны аж үйлдвэрийн НЛПЛДН бо.ЮЧ Г»үр*П.1ИЙ11


жиикийн дагуу газрын тосны үйл ажнллагаанд чэрэлпгдтас Г»уй зя xopwirwfin


нарийвчилсам бүртгэл хийю.


6) Гзрэтлэгч нь доорх зүйлүүдийг агуулсам тоахюгым тайлаиг ГТГ-т улирал ryian.i


ирүүлю. Үүнд:


1. Хяиач болочжто* бүх эл хорөмга материа.1ыи толорхойлолт болои код.


X Од хорөнго тус б^рийн лансанд бүртпгдсэи үимйн дүн


3. Эд чөрөмгийг дансаид бүртгэсзн он. cap. өдөр.


4 Эдгэтр ЭД ХӨрӨМГИЙМ ОрТӨГ I эроний 15 дугаар зүйлийн ллгуу 1И1ХОГЛСОН

зсэх.


4. пидэпят

Энэхүү чавсралт -Г* -нйн 1.8 дугаар зүйлд заасиаар тохиролисои аргуудын лагу>


бүх эд хөронго нь чвмалтын үйл ажкллагааг халбарчлах эохнх код буюу пмдзглтггггзЛ


байх сстой.


 ДӨРӨВДҮГЭЭР ЗҮЙЛ

ОЛБОРДОДТЫГ хэмжих


БЛ ОЛБОРЛОЛТЫН ТАЙЛАН


I. Олборлолтын тайлаиг доорх эарчмуудын даг» бэятгэнэ. Үүнд:


о) Хуваах тос буюу хий. оргвгг тос буюу өртөг нөхөх хийг Гэртший VIII. IX


зүйлд заасан гллбайгалс о/борлосон болон чадгалсан нмйт түүхий тос буи»у


нийт хмйи чэмжэл үндэслэн тодорхойлно.


б) Олборлосон \ИЙГ)ЭЛ НО©ЦӨЛСӨ11 түүхин ТОС болом ХИЙ11 НМЙТ \ Н1Ж»м


Олборлолтын талбай дахьачич цэгт өдор бүр тодорчонлио. Уг laiftaMii зчи\


1ПГТ олон торлийн зэрэглзл бүхнй түүхий тосыг юүлэх бөгоод HIIM гүүчнй


тосны зэрэглэлийг ГГГ. Гзрээлэгчийм хооронд хэлэлиэп точироо! үй бод iyc


бүрчлэн ангилан тогтооно. Ачих цог нь Олборлолтын талбайд йайл aiaa.i


дамжуулах хоолой. тонор зам. машинаар О.|борлол1ыи талбайгаас


тээвэрлэхзэс омнө энэ цэгт түүхнй тосыг хэчжиж тодорхойдио.


в) Олборлож хадгалсан түүхий тос болон байгадийн чииг одөр 00.11011


баррслиар Бүттэгдэхүүн хуваах цэг дээр, чарин ГТГ. Гэрплогчийи хлри щаи


тохиролцсон цэгт хэмжич 6а тээвэрлэлтийн юг{үүд>-ээр чанарын


ялгаатай түүхнй тос ирж байвал гэрээнд өөрөөр заагааг>м бол vouami ш.


зусал нь тодорчойлно.


г) Түүхий тосны хэмжээг х^вийн температур. дарадтад байчад иь го юрчом.юч


ба агуулпх усны хэмжэ-?. тунамал хурласны байдлаас luiinaxtiii зэсвар


оруулна. Түүхий тосны нягт. хүхрийн агууламж болои бусал чаизрып


тодорхойлолтуудыг топмол шалгаж. бүртгэж байч Сстой


д) 1*айгалийи хмйн чэмжэзг хдвийн тсмпсратур болок дара.пад бамхал №


тодорхойлио. Дулааи ял аруулах чадвар (калоримосгь). хүхрийм лгууимяж


болон бусад чамарым юдорчонлолтуудыг тоггмол шалгаж. бүрзгэж бамиа.


с) Газрын тосиы үйл ажшлагаанд зариуулсан түүхий тосны чзижти одор


болгон хэмжиж. бүрпэжбайиа. Эдгээр нь:


I. дахин шахах:


II. дахин боловсруулач;


III. чайгуул. олборлолтын болон дамжуулах хоолойд шахахад uiaap/uti.tiv


гэх мэт талбайн үйл ажиллатаны эрчим чүчний ч^пглтзид зарсам


ж) Шагаасан буюу ууршсан түүчий тос. байгалийн чийг вдор болгон бүри иг>


з) Түүхий госны бтлэн нэоцийн чэмжээг хуанлийп cap бүрийп >хти. -мпст


чамгнйм багаар иь тооцож тоггоосон байна.


2. Гучайи цооног ба талбайгаас анхмы (туршидтын ба эдийн зас1ийн үр ашмгтай)


олборлолг зхэлмэгц олборлолтын талбай бүрзэр доор аасан мэдтздлүүдийг бапаасзн


олборлолтыи гайлапг Гэрээлэгч cap бүр гаргаж өгнө. Үүид:


а) Олборлож. хадгалсан түүхий тосны хэыжзэ


б) Олборлож. хадгалсан байгалийн чийн хэмжээ


н) Оромдл«*г явуулах. олборлох базон чадгалжх сав уруу шачачал anwuiacaii


түүчий тосны хзмжээ


 г) Ууршуулсан байгалийн хийн хэмжээ


Л) С*рЫМ ЭХНИЙ ТүүХМЙ TOC»fcl нөоцийм хэюго


с) Сарым эцсийн түүхий тосны нөөиийи хэмжэт


С) Борлуулсаи түүхий tociiu хэмжээ
ТАВДУГААР ЗҮИЛ

С1ЛБОРЛОЛТЫН ТАЙЛAIIГИЙН


ҮНЭЛГЭЭ

I. Гэрплэгч нь хуанлийи улирал бүр энэхүү Гэрээний дагуу олборлож. иийлуү.пх


Ю1Т борлуулсан түүхий тос. байгалийи хийн үнэлгээг тооиоолсон зайланг бэлтпх Ссюй.


Олборлолтын тайлангийн үмэлго мь дараах зүйлүүдийг агуулна. Үүид:

а) ГГГ ба Гэраэлэгчээс баримгжуулсан гухайн хуанлийн улирлми iyp»n


1 ураидагч этгээдэд борлуулсан түүхий тосны хэмжто. үю


б) ПГ ба Гэрээлэгчээс баримтжуулсаи тухайн хуанлийн улиралми rypm

гурандагч этгээдээс өор этоэдэд боряуулсан түүхнй тосны хлмягп. ую


п) Г зрээний 8-4 зүйл хамаарагдлх гохиолдолд түүхий тосиы үшлпз тигпкм


юрилгоор газрын ТОС экспортлогч ГОЛ ГОЛ орнуудын түүхий ТОСНМ


үиэлгээний 1 алаарх боломжтой ыэшпл


г) ГТГ ба Гэрээлэгчээс баримтжуулсан борлуулсан байгалийн хийн х-шжгх


үнэ

ЗУРГААДУГ ААР ЗҮЙЛ

ӨРТӨГНОХӨЛТИЙН ТАЙЛАН

I. Гэрээлэгч нь үүргнйихзэ дагуу хуанлийн улирал бүр дорх зүйлүүлий) агуулсан


о|пчи мвхөлтийн тайлан бэлтгэч есгой. Үүнд:


а) Хуанлийн улирлын гурижд гарсаи нохогдох чардал;


б) Хуаилийн улиралд нохогдөх нийз зардал:


г) Хуанлийн улирлып гуршид Гэрээлэгчийн ancon орзөгт пк ба орзог


мохолтийн байгалийн хийн хэмжээ. үиэ:


д) Хуамлийи улиралд нохсон зардлын хэмжээ:


е) Дараагийн хуанлийн улиралд шмлжүүлэн нөхегдох зардал:


2. ХННАЛТЫН ТАЙПЛНГУУП


Гэрээюгч нь ортог нөхөлтмйн дакс ба тэнцүүлэх сөрөг данс нээж нөхогдөх мрллын үлл»ж


буй хлмжэл. иохоглсом хэмжээг хянах бөгоед энэ дансны юдээллийг улирал бүр ГП -з


гаргаж өпю.
ДОЛДУГААР ЗҮЙЛ


 ОРЛО! О ЗАРЛАГЫН ТАЙЛАН

I >prwrjni нь үүргийнхээ ДВГУУ хуаммйн уяири бүр орлого зарлагын тайлаиг iapi а* опао.


)in гайлан нь лараач зүйлүүдийг тусгасан байна. Үүнд:


а) Эюхүү Бүртгэл toouooiu жүраид тохирсом зардлым ангилал ба ордлыи


төвд YHJDOEML төсөвт тусгах хуанлийн жилийи зардал. орлого:


б) Эюхүү Гэрээний дагуу нөхөгдох зардал п* тогтоосон. тухайн waiumm


улиралд хуримтлагдсан зардал 6а орлого:


в) Хараачан шийдвэрлээгүй бамгаа хуанлнйн жнлийн хуриытлагдсан ар.ол бв


орлого:


г) Гөсовт оруулах Гэрэзний ;iary> эовшоөрсөн өөрчлеятүүд.


л) Жилийн эцсийн хуримтлагдсан хардлын )р*дчнлслл тооцоо:


с) Дгчрх (г) зүйлийн airyy засварласаи гесөв ба урычкзслп юошюпы


хоорондын ялгаа. тайлбар.


НАЙМДУГААР ЗҮЙД


ХУВААХ ТОС БА А111И1Т ТОСНЫ ТАЙЛАН МЭДУЗ


Гцтяэт лоорх гайлаи. ыэдээг улирал бүр ITT-т ирүүлнэ. Үүид:


а) Түхайм улирлын гурш олборлосон Түүхий тос:


б) Тухайн улирлын эцэст олборлосом болон хурииглагдсан 1 үүхий тосны


хэмжээ:


в) Тучайн улирлын ГТГбв Гэрплэгчид ногдох Ашнгт тос:


•) ТухаЙн улирлым эцэст ГТГ ба Гэрээлэгчид ногдох Ашигт юснм


хуритлаглсан нийт чтият:


д) Тухайи улиралд Гэрээ.тмчмйн авах Өртвгг тосны хэмжп:


с) Тухайн улирлын э«ост Гэрээлхчийн аих Өртегг тосны xypnMuiar.Tcaii


хэмясп: