Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 газрын тосны хайгуулын


ГАЛБА-XI ТАЛБАЙН ТАЛААР


ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР,


-ЗОН ХЭН ЮУ 'ГИАН и ХХК-ИЙН


ХООРОНД БАЙГУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААХ


ГЭРЭЭ2009 оны £¥дугаар сарын^.'' -ны өлөр


11.1 ЫТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААХ ХЭМЖИЛТ........................................................21


11.2 ХЭМЖИЛТИЙГ ЗАЛРУУЛАХ........................................................................22


11.3 ХЭМЖИЛТИЙН БҮРТГЭЛ..............................................................................22


АРВАН ХОЁРДУГААР ЗҮЙЛ. ТЕХНИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ...................................22


12.1 ТЕХНИКИЙН М ЭДЭЭЛЛИЙГ ОМ ЧЛОХ.....................................................22


12.2 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫЕРӨИХИЙ ЬҮРТГЭЛ...............................................22


12.3 ГЕОФИЗИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ........................................................................23


12.4 ХА ЙГУУЛ, ПЕТРОФИЗИК ЛА БОРА ТОРИЙН СУДАЛГ A А ЬОЛОН


ОЛБОРЛОЛТЫН ТУРШИЛТЫН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ........................................23


12.5 БОЛОВСРУУЛСАН МЭДЭЭЛЭЛ. ГАЗРЫН ТОСТУХАЙ ТАЙЛЛНГУУД


23


12.6 ОЛБОРЛОЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫМЭДЭЭЛЭЛ.............................23


12.7 A ВТОМАШИН. ТЕХНИК ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ. ЬА РИЛГА


БА ЙГУУЛА МЖИЙН МЭДЭЭЛЭЛ............................................................................23


12.8 ХАМТАРСАН ХОРОО.....................................................................................23


12.9 БУСАД АШИГТ МАЛТМАЛ.........................................................................24


12.10 НУУЦЛАЛ............................................................................ 24


АРВАН ГУРАВДУГААР ЗҮЙЛ. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ ТООЦООНЫ


МЭДЭЭЛЭЛ.....................................................................................................................24


13.1 НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ.........................................................................24


13.2 БҮРТГЭЛ ТООЦООНЫ ТА ЙЛАН...................................................................24


13.3 САНХҮТГИЙН ХЯНАЛТ..................................................................................24


АРВАН ДӨРӨВДҮГЗЭР ЗҮЙЛ. ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУСЛАЛЦАА.....


14.1 ЕРӨНХИЙ ТУСЛАЛЙАА................................................................................25


14.2 БУСАД ТУСЛАЛЦАА....................................................................................25


14.3 ТӨЛӨӨЛӨГ УИЙИ ГА ЗРЫГ ДЭМЖИХ ҮЙЛ А ЖПЛЛА ГАА.................. 25


14.4 ОРОН Н УТГИЙГДЭМЖИХ ҮЙЛ А ЖИЛЛА ГА A.........................................25


APB AH ТАВДУГ.ААР ЗҮЙЛ. ӨМЧИЙГ АШИГЛАХ. ӨМЧЛӨХ. ЭРХ Б.А ӨМЧ


ШИЛЖҮҮЛЭХ......................................................................................


15.1 ТОНОГ ТӨХОӨРӨМЖ БА БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ............................26


15.2 1A 314,1/1 ГОС 1,11 УПМШЧХ ...26


15.3 ЭРХШИЛЖҮҮЛЭХ .............................................................. ...26


АРВАН ЗУРГААДУГААР ЗҮЙЛ. ТАТВАР. ХУРААМЖ БОЛОН 'ГӨЛБӨР ...26


АРВАН ДОЛДУГААР ЗҮЙЛ. ВАЛЮТ СОЛИЛЦООНЫ )РХ..................... ....26


17.1 ГАДААД ВАЛЮТ.................................................................................. ....26


17.2 ГАДААДЫН БАНКИНДАХЬ ДАИС................................................. ...26

17.3 ВАЛЮТ СОЛИХ »'\ .................... ....26


17.4 ГЭРЭЭНИЙ ДАГУУ ГҮЙЦЭТГЭХ ТОЛБОР................................. ....2?


АРВАН НАЙМДУГААР ЗҮЙЛ. МОНГОЛ УЛСЫН ГҮЙЦЭ7 Г»ГЧ . ЭД ....27


МАТЕРИАЛ БА АЖИЛЛАГСАД..................


18.1 МОПЮЛЫН ТУСЛАН ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ЭД МАТЕРИАЛ................ ....27


АРВАН ЕСДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ОМЦ БАЙДАЛ....................................................... ....28


19.1 ГАЗРЫН ТОСТОЙ XОЛБОГДСОН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ГАРЧ

БОЛОХ ОНЦ БАЙДАЛ. ...... ....28


19.2 ОНЦ БАЙДАЛ...................................................................................... ....28


ХОРЬДУГААР ЗҮЙЛ. ДАВАГДАШГҮЙ ХҮЧ11Н ЗҮЙЛ................................... ....28


ХОРИН НЭГДҮГЭЭРЗҮЙЛ. Г)Р ) )Г ЦУЦЛАХ.................. ....29


ХОРИН ХОЁРДУГААРЗҮЙЛ. МАРГААНЫГ ХЯНАП ШИЙДЮРЛЭХ....... ....29


1


ХҮЛЭЭЛГЭХ ХАРИУЦЛАГА.......................................................................................29


ХОРИН ГУРАВДУГААР ЗҮЙЛ. МЭДЭГДЭЛ.............................................................30


ХОРИН ДӨРӨВ ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ДААТГАЛ................................................................31


ХОРИН TAB ДУГААР ЗҮЙЛ. ЕРОНХИЙ ЗААЛТ...................................................32


25Л ХАВСРЛЛТУУД.................................................................................................32


25.2 ХУУЛЬ..............................................................................................................32


25.3 САЙН САНАА.................................................................................................32


25.4 ГЭРЭЭНИЙ ХЭЛ..............................................................................................32


25.5 ГЭРЭЭ ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР БОЛОХ. ГЭРЭЭНЦ НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ


ОРУУЛАХ......................................................................................................................32


ХАВСРАЛТ “А”................................................................................................................33


ХАВСРАЛТ "Б"................................................................................................................34


ХАВСРАЛТ ТГ................................................................................................................35


ХАВСРАЛТ 'Т'................................................................................................................36


Эиэхуү Бүтзэгдзхүүн хуваах гзрэх нх талаас Газрын тосны газар /цаашид ГТГ гхо/.


нөгөо талаас “Зон Хэн Юу Тиан" ХХК /цаашид Гзрззлхч гзмУ-ийн хооронд /хамтад мь


Талууд гэнУ 2009 оныС^дугаар сарым^/ -ний адвр байгуулав


ЕРӨНХИЙЗҮЙЛ


Энэхүү гэрээний зорилго нь Момгол Улсын Засгийн газрын нэрийн ӨМНвбС Монгош


Улсын иутаг дэвсгэрт газрын тостой хилбогдсон үйл ажиллагаа явуулах тухай 1эрээ


байгуулж. 1үүний биелзлтзд хяналт тавих зрх бүхий байгууллага болох ПТ бплон Гзрззлэгч


нарми хоороилын харилиааг зохицуулахад оршино


Энэяүү Гзрзэиий бүрзлдэхуүн хэсэг болох хавсраятаар юдорхойлсон хайгуулын


лори>лалтаар ашжлах газрын тосны гзрззт талбайд Гзрззлмч нь газрын тостой холбоглсои


үйл ажиллагаа явуулах онигой зрхийг здзлнэНЭГДҮГЭЭР ЗҮЙЛ


ИМЯМРГШД

1.1. LQliyaien ТШИЛОХ


а) Мошол Уясын Засгмйн газар нь змзхүү Гзрззний дагу> Засгийн газрыя талеөлвгчввр


ГТГ-ын даргыг болон түүиий зрх олгосои зтгзздийг томмхж байна.


б) Гзрззлэгч мохүү Гзрзэний дагуу мрийн 1өл«влвгч (Гзрззлзгчийн таииигч) ир “Зои


Хэн Юу ТишГ ХХК-ийн срвнхийлшч ТАО ЁНЧУН болан түүикй эрх олгосон лгэлдмйг


томилж байиа


в) Засгийн пмрын гвлөелогч болон Гзрззлзгчийн 1*»>1**вл*ыийг оерчлегдсвн тухай хохүү


Гзрэзмий 23 аугаар зүйлд заасиы дагуу мгм талдаа мэдзгдзнз.

ТАНИЛИАХ ХЯНАН ШАЛГА.Х IPX

а) Монгол Улсын Засгийн гаэрыи твловлөгч (эсвэл Засгмйн пирым твлмлагчийм томилсои


зрх бүхий зггззд) нь гзрээт талбайд нэвтрзх болон газрын тосгой холбогдсон бүхий л үйл


ажиллагаатай танилцах, хянан шалгах эрхтэй. Гзрзэлэгч кь Засгийн газрын твлввллшийг


энзхүү эрхзэ хэрэгжүүлэх бүрэн боломжоор хангана. Ийихүү танилиахлаа. Заси«йн


ппрым твлөөлөгч нь тодорхой шалпнангүйгзэр Гэрззлзгчийн үйл ажиллагаанд сяал


учруулахгүй.


б) Хуулиар зрх олгогдсон зтгээд газрын тостой холбоысов үйл ажиллагаатай таннлиах.


хянан шалгах зрхтзй.

ХОЁРДУГААР ЗҮЙЛ


ТОЛОГХОЙЛОШУУЛ

11. ЫЭР ТОМЪЁО


 ,ү Гэрээнд тодорхойлсон нэр томьсонууд болон тэднээс үндэслэсэн бусад


. *«. хэлбэрүүд нь хэрэв тухайн тохиолдолд өорөөр тайлбарлаагүй бол энэхүү 2 дуоар


ласан агуулгатай байна.
бпйгууллагыг хэлнэ.


ч ,'Тазрын тос^гэсэн ойлголтод газрын хэвлийд байиа шинпн тос. хий болон хатуу


байдалтай хамтад нь буюу дангаар нь олборлож болох нгүрс-ус тврогчийн төрөл бүрийн


нэгдлийг хамааруулна.


\ ./‘Байгалийн хий" гэж агаарыи даралт. тсмлературын хэвийн ннхиөлд хийн байдалд буй


нүурс-устөрөгчийг хэлэх бөгеөд үүнд хунд ба хөнгөн хий. газрын тосны олборлол1Ын хий


болон хүнд хийгээс шингэн нүүрс-устөрегчийг янгаж авсны дараа үлдэх хий. түүнчлэн


шингэн буюу хийжүүлсэн нүүрс-устөрөгчтэй хамт гарган авсан бусад хий iyc тус баггана.


\)“Түүхий тос” гэж газар доорхи байгалийн агууламжнд байгаа, эсвэл галаргуу дээр


ялгагч болон боловсруулах төхеөромжөөр оруулан гаргасны дараа агаарын даралтал шингэн


байдалд буй нүүрс-устөрөгчийг хэлнэ. Түүнчлэн **т\үхий toc** гэсэн нзр томьсонд баЙ1алийн


барагшин.- кондснсат ба ялгагч үйлдвэр. эсвэл боловсруулах бусад төхворөмжид


шингэрүүлсэн байгалийн шингэн хий багтана.


**Да1аддах байгалийн хий" гэж эдийн засгийн хувьд үр ашмгтайгаар олборлож болох


газрын тосыг дагалдан илэрсэн байгалийн хийг хэлнэ.


“Дагалдах бодис" г »ж газрын тос ба байгалийн хийгээс гаргаж болох буюу тэдгзэрий!


дагалдан илэрсэн бусад бодисьи хзлнэ.


“Баррелъ” гзж 1.01325 барын агаарын даралтын дор Фарснгейтын жаран (60) хэмийн


дулаанд буй буюу тийм нөхцөлд тааруулсан 158,987 литрийн хэмжэзг хэлнэ.


\ - “Гмрыи госим тухнй хууль" гэж 1991 оны 1 дүгэзр сарын 18-ны вд®р хүчим тшелдер


бблсон Монгол Улсын Газрын тосны тухай хууль. эпэхүү хутльтай холбогдон гарсам аливаа


иэмэлт. оорчлолтийг хэлнэ.


V* ' “Газрын тосны тухай хуулиш хзрзпкүүлэх журам" гэж Монгол Улсын Засгнйн газрын


1991 оиы 204 дүгээр тогтоолоор батлагдсан "Монгол Улсын газрын тосны тухай хуулийг


хзрэгжүүлэх журам". энэхуү журамтай холбогдон гарсан алиааа нэмэлт. оврчлө.тгийг ХЭВО.


“Дүр>м" гэж газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны тодорхой терлийг


гүйцэтгэхзд мордвх аргачлал. горимы1 хэлнэ.


V "Газрын тостом холбогдеон ү*л ажмллагая” гэон ойлголтод пирым тос хайх.


хачгаалах. олборлох. боловсруулах. тззвзрлэх. хадгалах. борлуулах ажидлагааг


хамааруулна.
мАрмз-асшф худалдааны зарчич" гэж Гзрээлэгч гзрэзт түүхий тосш гуравлдгч этгмд


(Гэрэзлэгчийн оорийи салбар нэгж 6ус)-эд худалдаалах гзрэзид лараахь нвхцлуүднйг


тусгасаныг хэлнэ. Үунд:


,лт түүхий тоснм үнийг бууруулсан, эсвэл бууруулахад чиглэсэн иливаа угссэн


.уйвалдааны шиижийг агуулаагүй байх:


2. Твлбврийг Ч0Л90ГЭЙ хервөх валютаар хийх;


3. Гзрээт түүхлй тосыг худалдаалахал санхүүгкйи ямар нэгэн хөнголөлтийг илуутэйгээр


үзүүлзх: Тухайлбал: барла солилиоо. үннйн хямдрал. нвхен төлбөр зэрэг хенгелелтийн


хэлбзрүүдийг хэрзглээгүй байх


\;"1^поп" гэж газрыи тостой холбогдсон үйл ажилпагаа! энэ гэрээнд залсан нехивл.


хуриын лагуу явуулахыг эвашөөрч гэртэ байгуулсан “Зон Х>н Юу Тиан“ ХХК-ийг хэлнэ.


“Хуулх топоомж" 13ж Монгол Улсын хэмжзэнд хүчин гегвлдер марлыде* буй бүх


хууль. эрх >үйн ак1 болон иаашид батлагдан гарах хууль. эрх эүйн актмг хэлнз.


“Хуулийн этгзэд" гэж хуульд заасаи журмаар хуулнйн этгзэд болох нь нотлогдсон


аливаа аж ахуйн нзгжийг хзлкэ.


“Ьүгээгдэхуүн хуааах гэрээ” п* гэрэзт талбайд гаэрын тостой хадбогдсон үйл


ажнл/мгаа януулахаар 1ТГ болон Гэрзэлнчийн хооронд 6дЙ!уулж. Монгол Улсын Засгийн


гаэар баталсан гэрээг хзлнэ.


" "Pipu хүчим ююлдор болсон ллнр" иж энзхүү Гэрзм Монгол Улсын Засгийн газар


баталсан одрийг хэлн».


**Га фын тостой хо.|6огдсон үйл ажил-iaiaa авуулах оншой эрх" гзж Гзрзз хучин


тшвлдвр байх хугацаанд гухайн гэрээт талбайл газрыи тостой холбогдсон үйл ажнллагаа


явуулах зрхийг зевхеи Гзрэзлэгч эдлэхийг хэлнэ.


J “Туслаи гүйцигмч" гэж газрым тостой холбогдсон үйл ажиллагааны тодорхой


хзсгмйг гүйцэтпкээр Гзрплэгчтэй гзрэJ хийсзн аж ахуйн нэг*. иргэнийг хзлнэ


ху “Гзрззт талбай" гож энэхүү Гзрээ хүчин төгвлдөр болсон адреес зхлзн гэрззний


хаисралтаар тодорхойлсон талбайг хзлзх блгөел энэ талбай нь 7 дугаар зүйлд заасны дагуу


буиааж 9гщх хэмжээгээр тухай бүр 6ai асч байна


-J “Ниж галбайи гэж уртрагийн арнан (10) минут. ергиргийн араан (10) минутым


үржвзртэй гэниэх хэмжээний I азрыг хэлнэ.


“Гзрэл жил" гэж Гэрэз хүчин төгвлдор болсон өдар буюу дараагийи жилүүдийн уг


олровс эхлэн тооисон дараалсан хуанлийн арвнн хоёр (12) сарын хугаиааг хэлнэ.


V - > “Үизлгээний тилбай” гэж үнэлгээмий хотолбврийн flaiyy үнзлгээ хийх нь «үйтэй гэж


Талуудын үзсэн геологийн нэг буюу хэд хэдэн бүтзц буюу илрышйг хэлнэ.


( • "Орл" 1ЭЖ нэг буюу хад хэдзн цооногоор илруүлсзн. гсологийн бутиээрм болон


лавхарга зүйн онцлогоороо тосввгэй бохөол гаэрын тос олборлож болох нэг буюу хэд хэдэм


байгалийн агууламж бүхий талбайг хэлнэ.


"Үнэлпзпий хөтвлбор" гэж Нээлтийн иооногоор илрүулсш байгалийи лгууламж нь Үр


ашигтий нээлт болох эсэхийг тсщорхойлох эорилгоор хийх яжпмм твлөвлөгөвг хзлнэ.


 гтийн uounof" ГЭЖ Үр ашигтай нээлт болох эсэхийг нь тогтоох шаардлагатай гэж


эж буй байгалийн агууламжий! илрүүлсэн иооногийг хэлнэ.

j “Үр ашипжй иээ.лт" гэж Гэрээлзпийн гаргаж өгсөн олборлож болох нвөи. газрын


.•сны үи i. олборлолтын зардал зэрзг үзүүлзлтэд тулгуурлан Талуулын боловсруулсан


1СХНИК-ЭЛИЙН засгийн үнлэслэлийн дагуу үр ашиггай олборлох боломжтой газрын тосны нэг


буюу хэд хэдэн байгалийн агууламжийг хэлнэ.


("' ‘*3ахнр1 иаиы зарлал" гэж Гэрээлэгчийн газрын тосяы үйл ажиллагаа явуулахтай


холбогдон гарсан удирдлага болон захиргааны зардал (хайгуулын болон олборяолтын үйл


ажиллагааны зардлаас бусад) -ыг хэлцэ.


-J “Олборлолтын талбяй" гэж Гэрээт талбай дахь Үр ашиггай нээлт бухий талбай! халнэ.

\J “ I ypuiMiiMii алборлолт” гэж нээлтийн болон үр ашигпй ыээлтмйн цооног мен эсэхийг


тогтоох эорилгоор цооноп олон улсын газрын госны аж үйпдвзрт мөрддөг жишгийн дагуу


авуулдаг туршилтын ажлын явцад хийх олборлолтыг хэлнэ.

“O iGop.io.iiMH «арлал" гэж олборлолтын уйя ажиллагаатай холбогдон гарах бүх


злрдал (эахиргаапы болон хайгуулын зарллаас бусал »-ыг хзлнэ.


“Олборлол I mu үйл ажиллагаа” гэж нэ* буюу хэд хэдэн Үр ашигтай нээлтгзй

холбоотой бүхий л үйл ажиллагааг хзлнэ.

“Олборлолтым xyi анаа" гэж Гэрээний 5.5 дугаар зүйлд заасны дагуу олборлолтын үйл


ажиллагаа явуулах хугацаа. мөн 5.7 дугаар зүйлд заасны дагуу сунгасан хугацааг хзлнз.

“Олборлолтын хотолбор” гэж үр ашигтай нэзлттэй холбоотой Олборлолтын үЛа


ажиллагаамы хетелберийг хэлнз.


J


ыХайгуулын үйл ажиллагжап -нл дараах уйл ажиллагаа багтана

I. агаарыи болон сансрын зураглал. гсологи. гсофизик. геохимийн сулалгаа. ксрм


авах. давхарга зүйн сулалгаа явуулах. хайгуулын болон үмзлизмий иооног


өромдвж ажиллуулах. мэдээллийн тайлал хийх болон дэзрхтэй холбоотой бусад


бүхий л үйл лжиллагаа;


2 тухайн үед үр ашигтнй нээлтийн хүрээяа баггах нь тогтоогдоо1үй нзг буюу хэд


хэдэн агууламжийг нээн илрүүлэх;


3. үиэлгээний хөгөлбор хэрэгжүүлзх.

V' “Хайгуулын хугаиип" пж Гэрзэний 5.1 дүгзэр зүйлл заасны дагуу хайгуулын үйл


ажиллягаа нвуулах хугацаа, мон 5.2 дугаар зүйлл заасны дагуу сунгасан хуганааг хэлнэ.

N-^Хайгуулын зярдал” гэж хайгуулын үйл ажиллагаатай холбоглон lapcan бүх зардал (


захиргнаны болон олборлатын зардлаис бусад) -ыг хэлнэ.

) "Гэрээт түүхий тос" гэж гэрээг талбайгаас олборлож хуримтлуулсан Түүхий тосыг


хэлнэ. Уг нэр томъсог тайлбарлах үүднээс “олборлосон” гэдэг нь газрми хзвлийгэзс гарган


бутээгдэхүүн хуваах хзмжүүрийн хэрзгслэлзэр нэвтрүүлсзн. “хуримтлуулсап” гэдэг нь авч


борлуулах боломжийг бүрдүүлсэн тосыг хзлнэ.

J “Өртөгг тос" гэж Гзрзэлэгчийн газрын тостой холбогдсон үйл ажилла! ааны зардлыг


нохохөд зориулах гэрээг түүхий тосыг хзлнэ.


 Nj Хуваах тос" гэж гэрээт түухий тосноос роялти болон өртөп тосыг хасаал үллэх


.эсгийг хэлнэ.


j “Хэмжшгг хийх цэг” гэж олборлосон түүхий юсоо худалдах зорилгоор гэрзэт талбай


Д 1Эр иэвэршүүлсэн ТОСЫГ ХЗМЖИХ ПЭГИЙГ X JJIin.


V , “Роялти” гэж Монюл Улсын байгалийн нөхөн сзргээгдзхгүй нөви баялгий!


ашигласны төлборий! хзлнэ.


“Хуанлийн cap” гэж аргым тооллын арван хоёр (12) сарын нэ! (1) нь быовд энэ нь


гухайн сарын эхний өдрөес »хлэн, сүүлчийн одрийг дуустал үргэлжилнэ.


“Хуанлийм улирал" гэж а/ нэг, хоёр. гурав дугаар сарууд: 61. диров. тав. зургадугаар


сарууд; в/. долоо, найм. есдүгээр сарууд; г/. арав, арваннэг, арванхоёр дугаар сарууд зэрэг


аргын тооллын улирлын нэгийг хэлнэ.


“Хуанлийм жнл” гэж аргын тооллын 1 дүгээр сарын 1-нд эхэлж. 12 дугаар сарын 31-


нд дуусах нэг (1) жилийг хэлнэ.

“Төсйв" гэж гаэрын тостой холбогдсон үйл ажидлагааны тодорхой үс шатаид хийгдэх


нжлын хатвлбврийн мөнгон илэрхийллийг ХЭЛНЭ.


“Бүрттэл тооцооны журам" гэж Хавсралтад заасан буртгэл тооцооны журмыг хзлнэ.


“Талбайн дэнчин” гэж Гэрээлэгч гэрээт талбайд газрыи тостой холбогдсон үйл


пжнллпгаа явуулах онцгоЙ эрх эдэлснийхээ төлее Газрын госны хуулийг хэрэгжүүлэх


журямд заоспы дагуу гэрээт талбайн хэмжээгээр нөхөн төлөгдвхгүйгзэр ГТГ-i жил бүр тоаех


төлбврийг хзлнэ.


“Тилбай буиааж огөх" i зж ГлрээниЙ дагуу Гзрээлэгчзэс гэрээт талбаЙ! бүхзлл нь эсхүл


хэсэгчлэн буивахыг хчлнэ.

ГУРАВДУГААР ЗҮЙЛ

ГАЗРЫН ТОСНЫ ЕШЕ


кцдон гэгаэдэгаияиэсь шг

ШАЗРЫИ LQ£tU>L ГЛ1РЬШ ЭРХ*


а) ГэрээлэгчиЙн газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа болон санхүүгийи үйл


ажиллагаанд хяналт шалгалт хийнэ.


б) Гсологи. гсофизик. гидрогеологи, гсохими. пстрофизик. лабораторийн шинжилгэз прл


I лзрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны бүхмй л мэлээллийн эх хувийг өмчилмө.


в) Гзрээлэгчийн явуулж буй үйл ажиллагаатай холбогдсон баримт бичиг болон хэрэглэж буй


тоиог төховрөмж. багаж хэрэгсзл, барилга байгууламжийн эаавар. техникийн тодорхойлолг.


зураг зэрэг тсхникийн баримт бичгиЙн хупийг анна.


г) Гэрээлэгчээс туүний хуваарьт Газрын тосыг Монгол Улсын дотоодын хзрзппэнд


нийлүүлэхийг хусэх эрхтлй бөгөөд эиэ тохиоллодд үнийг дэлхийн зах зээлийн унээр ам.


лоллараар төлнө.


д) Монгол Улсын ЗасгиЙн хазарт ногдох Газрын тосны борлуулалтаид хяиалт тавьж.


эахиран зарцуулна.


с) Энэхүү гзрээнд заагдсан бусал эрхийг элэлнэ.


3.2.1A 1РМН ТОСНЫГА ЗРЫ11 ҮҮ.РЭГ


а) Гэрээлэгчийн газрын тосгой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахад Гэрзэлэг чид дэмжлэг,


туслалиаа узүүлнэ.


б) Газрыи тосны тухий хууль. түүнийг хэрэгжүүлэх журам, дүрэм. энэхүү Гэрээний биелэлтэд


хяналт тавина.


н) Энэхуү гэрээцд заасан бусад үүргийг хүлээнэ.


3.3. ГЗРЭЭЛЭГЧИЙП WX


а) Гэрээлэгч нь Монгол Улсын Газрыи тосны тухай хууль. Аж ахуйн үйл ажиллагааиы


тусгай зевшөерлийн тухай хуулийн лагуу эовшоорол авсиы үндсэн лзэр Моигол Улсым


газрын тосны тухай хууль. түүнийг хэрэгжүүлзх журам болон бусал холбогдох хууль


тогтоомж. энзхүү Гэрээний дагуу Гэрээт талбайд газрын тостой холбоглсон үйл


ажиллагаа япуулах онцгой эрх эдэлнэ.


б) Зохих зевшөөрел авсны үнлсэн дээр дамжуулах хоолой. гүүр. зам. орон сууц. агуулах


байгууламж. нисэх оигоцны талбай, радио цамхаг, холбооны тохөеремж барьж


байгуулна.


в) ГТГ-ын мэдзэллийп саид хидгалагдаж буй гэрээт гвлбайд холбоотой урьд емнө хийгдсэн


хай1уул. геофизик. иетрофизик. геохими. иооногийн талаарх мэдэз, мэдззлэлтзй


тинилцах. шаардлагатай тохиолдолд худалдаи авах эрхтэй.


^ г) Энэхүү Гэрээний двгуу оорт ногдох газрмн тосыг эахиэан зарцуулна.


д) Гэрзэлэгч ш. Мош ол Улсын хуулийн этгээд, иргэдийн нэгэн адил Монгол Улсын эрхзуйн


хам] аалалтил байня.


sj с) Гаэрын тостой холбогдсон уйл ажиллагаанд оролцох эрх. үүргээ Засгийн газрын


толөелөпөөс бичгээр авсан зөвшвөрлийн ундсзн дээр бусдад шилжүүлж болно.


ё) Гэрээлэгчийн ажиллагсад болон гэрээт талбайл ажилхагсад хүнд овчин гусах. байгалийи


гамшигт пэрвэгдэх. гэмт халллагад оргөх. ноцтой осолд орох юхиолдолд Гэрээлэгч


Монгол Улсын Засгийн газраас дэмжлэг хүснэ.


з) Гзрзхлэгч нь ажиллагсдыг ажилд авах. ажлаас халах. туслан гүйцэтгзп! сонгох. газрын


тостой холбогдсон үйл ажиллагаанл шаардлагатай бараа материал худапдлн авах зрхтэй.


ж) Гэрээнд заасан бусад эрхийг эдэлнэ.


3.4. ПГЭМЭГЧИЙН птэг


Гэрмлэгч нь газрын тосгой холбогдс»>н үйл ажнлгагааг явуулахдаа дараах үүргийг


хүлээнэ:


а) Монгол Улсын хэмжзэнд мөрдөгдеж байгаа ГазрЫН тосны тухай хууль. түунийг


хэрэгжуүлэх журам. энэхүү хуультай холбогдон гарсан лливаа нэмэлт. өөрчлөлт. эрх


бүхий байгууллагаас баталсан газрын тостой холбогдсон үйл ажипиагаа явуулахал


мөрдөх лүрэм. журам. Монгол Улсын бусад холбогдох хууяь тогтоомж болон эдэхүү


гэрээг дагаж мердеие \j


б) Газрын тостой холбогдсон үйл ажилла:аа! олон улсын боаон Монгол Улсьш стандарт.


дүрзм. журамд нийцүүлэн явуулна


в) Хэрзв хедвлмвр хамгаалал. аюулгүй ажиллагаа. байгаль орчинг хамгаалахгай холбогдсон


осол. Эврчлий! гарсан тохиолдолд холбогдох байгууляагууд болон ГТГ-i нэн даруй


мэдэгдэж. уг зөрчлийг арюиах apia хэмжээг шуурхай авна.


г) Газрын тостой холбогдсон үйл ажиляагаа явуулах зорилгоор Монгол Улсад оруулж ирж


буй тсхник. тсхнологи, тоног төхөерөмж нь газрын тосыг үр ашигтай олборлох


шаардлагал нийцсэн байна.


3) Газрын тосны газар Гэрэхлэгчийн хуваары >азрьш тосяг Монгол Улсын дотоодьж


хэрэгиэлш нийлүүлэх хүсхтт гаргасан тохиолдолд Гдрэзгэгч өерийн хуваарьт газрьш


госыг тэргүүн ээлжинд Монгол Улсын доюодын хэрчшээнд нийлүүлнэ.


:) Газрын тосгой холбогдсон үйл ажиллагаагаа зхяэхээс өмиө байгаль орчинд нолөолөх


байллын үнадт хийлгзж. үмзлгэзний ажлын таилангийн эх хувийг ГТГ-т хүлээлгэн


өгсан байна


if) Монгол Улсыи xyii ам. ан амьтаи, байгаль. түүх. сосдыи үнэт эүйл. гжзрыи гадаргууг


i хамгаалах шаарллагатай дараах арга хэмжээ авна Үунд:


1. Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны пш Гзрээлэш нь Моигол Улсын


хүн ам. мал. ан амыан. агаар, ус» түүх, соёлын унп зуйл. газрын гадаргуу. байгаль


орчныг хамгаалах ажлын телевлегее боловсруулж. Эасгийн газрми толоолм ч


болон эрх бүхий баЙ1 ууллагаар батлуулж. хэрэгжүүдыи


2. Гэрээний хугацаа дуусах. гэрээ хүчингүгй баюх. эсхүх гэрээт raiGaAiaac тодорхой


ххгийт буиааж огох тохиолдолд үл хедлех херенгөнеес бусад бух южж


тохооромж. байгууламж зар»нй! талбайгаас гаргаж. байгаль орчиьи нвхвн сэргмх:


3. Жнл бүрийн олборлолтын хетөлбертөе хаах цооногуудын талбайн байгаль орчныг


нехөн сэргээх ажлын хотөлбор. түүний санхүүжилтийм талаар тусгах:


4. Газрын тостоЙ холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахмг хориглосон нутаг дэвсгэрийн


ойр орчимд үйл яжиллягил япуулах тохнолдолд түүнийг хам1аалахтай холбогдсон


тодорхой арга хчмжг» авч хэрэгжуүлэх:


5. Монгол Улсыи нутпг дэвсгэрт гязрын тосны хайгуул. олборлолпой холбоглсон


лливаа тээвэрлэлтийг Монгол Улсым холбогдох хуульд нийцүүлэн эохих дүрэм.


журмын дагуу хүн амын эрүүл мэнд хүрээлзи бажаа баЙ1аль орчинд сөрвг нөлөө


үэүүлэхгүйгор зохион байгуулна.


<) Гэрээт хугацаанд олж хуримглуулсам ггологи, гиарогсопоги. гсохими. геофизикийн


судалгаа. пстрофиэик, лабораюрийн шиижилп». врлмдлвг, пооног. цооногийн туршилт.


олборлолтын болон бусад бүх анхдагч м мпэлэллийн эх хувь. тойланг баталсан дүрмийн


aaiyy бэлтгэж. жил бүр ГТГ-т oi н».


 3 ) Газрын госны салбирыг хепкүгүлэх, боловсои хүчин бэлтгзхзд д »мжлэ1 үзүүлнз.


к ) Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны горимыг зөрчсөний улмаас iapax

бүх хохирлыг хариуцна.


л ) Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны тодорхсй хэсгмйг гүйцэтгүүлэхээр Туслан


гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулахад ГТГ-ыи төлөеллиш санал өгөх эрхтэйгээр


оролцуулах, туслан гүйцзп згчтэй гэрэз бай|уулахын өмнө орзэний төслийг Засгийн


газрын төлеелөгчид урьдчилан танилцуулж. харилиан зөвшилцсөиий үндсзн дээр гэрээ


байгуулах бөгеөд гэрээниЙ нэг хувийг Засгийн гаэрын твлөөлөгчил хүргүүлнз.

м) Гэрээлзгч нь байгаль орчим иарийвчилсан үнэлгэт хийх эрх бүхий гүйиэтгэпшйг сонгон


шалгаруулах үйл ажиллагаанд ГТГ-ыг оршщуудна.


н) Гэрээлэгч нь ГТГ-ын толоологчидтэй газрын тостой холбогдсон үйл ажиллмааны гжлаар


ажиж торлнйп уулзалтыг жилд хосроос доошгүй удаа зохион байгуулах бв1вед


уупзалтгай холбогдон iapax зардлыг Гзрээлэгч хариукна.


о) Гэрээлэгч нь газрын тостой холбоотой үйл ажиллагаа явуулж байгаа орон нутшйн


удирдлага. ирпдийн твлвөлелтэй уулзалтыг жилл нэгээс доошгүй удм зохион


байгуудж. өерийм үйл ажилдагааг сурталчилж. ганилиуулах бөгөвд уулзалпай


холбогдон гарах зардлыг Гзрээлэгч хариуцна


ДӨРӨВДҮГЭЭР ЗҮЙЛа) Газрын тостой холбогдсон үйл ажнллагаа авуулахад шаардагдах бух зарллыг Гэрззлзгч


хариуина. Гзрззлзга нь зардлаа нөхөхийн тудд нийт олборлосон гэрээт түүхкй тосноос


роялтийг хасаад үлдзх тосноос хувийг зарцуулах эрхтэй. Гэрээнд оролзогч алъ ч тал


элийн эасгийн үр ашигтай нзэлт болно гэсзи багалгаа iapi axi үй.


б) Гэрээлэгчийн авч ашиглах эрхтэй нийт вртвгт тосны хзмжэз нь Гэрээлмчийн газрын


тостой холбогдсон уйл ажиллагааны зардлуудыи иийлбзртой тэнцүү байна


в) Гэрээлзгч !азрыи гостой холбогдсон үйл ажиллагааны яаиад зариуулсан epiei. зардлаа


борлуулалт хийсэн тухай бүр нөхеж авна. Гзрзэлзт нь үйл ажиллаианм нийт зарллаа


нөхаж дуустал үлдэгдзл нь длрапгийн хуаилимн саруудал шилжиглзн тоооогдоно.


Г) Гэрээлэгч нь гаэрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа авуулахад баримтлах


толовлол1ийн болон бурггэл тооцооны загварыг Засгмйн газрын төлоолөгчтэй тохирох


бвгввд гяэрын тостой хопбшдох зардлын бүртгэлийн хувийг Засгинн газрын төлвилигчид


гаргаж егнв Гэрзэлэгч нь гаэрын тостой холбогдох эярдлмн дүн болои здгэзрийi нохөж


авих api ачлальш талаар Засгийн газрын твлоологчид мздэгдэнэ.


л) Гэрээлэгч ш. гаэрын тостой холбогдох зардлыг данхардуулалгүйгээр хайгуул.


олборлолтын болоп захиргааны зарлал г>* ангилна.

Эдгээр газрын гостой холбогдох зардал нь лараах ларааллаар нохогден»


1/хайгуулын зарлал;


2/ захиргааны зардпл;


3/ олборлолтын злрдал :

Тодруулга хийх уүлнзэс. олборлолтын зардал нь хайгуулын хугацаанд. хайгуулын зардал


нь олборлолтын хугаиаанд гарч болно гздгийг зввшооров.


13


 е) Дээр дурьдсаныг үл харгалзан. 8.1 лүгээр зүйлийн даг>'У төлөгдөх роялти болон 10 дугаар


зүйлийн дагуу гөлөгдөх урамшууллуул болон бусад төлбөрүүд нөхөн телөгдөхгүй.


ТАВДУГААР ЗУЙЛ

ХУГА11АА

5.1. ХЛЙГУУЛЫН ХУГАИАА


Хайгуулын ажил явуудах хугацаа нь Гэрээ хүчин төгелдөр болсон өдрөөс эхлэн тав (5)


жил байна. Энэхүү 5 жилийг 3 үс шатад ангилна. Нэгдүгээр үс шат нь 1 жнл, хоёрдугаар үе


шах нь 1 жял. гуравдугаар үс шат нь 3 жил байна.


5.2 Х6ЙГШЫЦ ХУГЛИЛЛГ СҮЙГАХ


а) Хайгуулын ажил явуулах xyrauaai Газрын тосны тухай хууль. гүүнийг хэрэгжүүлэх


журмын да1уу сунгаж болпо.


б) Гфээлэгч нь хайгуулын ажил явуулах хугацааг суигах хусадт тавихдаа өмнөх хайгуулын


үе шатны хайгуулын яжлын хотөлбөр, твсвв, заавал гүйиэтгэх ажил уургийг биелүулсзн


байна. Хайгуулмн ажил ивуулах xyrauaai сунгахдаа дграагнйн үс шатанд заавал хийх


хайгуулын ажлын хотөлбөр. твсвийг Засгийн газрын төлөөлөгч батална.


в) Хэрэв хайгуулын эцсийн хугацаа дуусганар болох вдөр хүртэл үр ашигтай нэзлт болох


эсэх нь тодорхойгүй нээлтийн иооног байгаа бол yi нээлтийн цооног бүхий үнэлгээний


. талбайн хувьд нзмэгдзл хайгуулын хугшша пь дараах нөхцлүүдийн аль нэг нь болох


• хүртэл хүчин тоголдор үргэлжилнэ. Үүнд:


1. тухайн иээлтийг үр ашиггай нэмт гэж тогтоох.


2. тухайн нээлтийг үр ашигтай бус нэзлт гэж тоггоох.


3. нэмзгдэл хайгуулын хугацаа нь зургаан (6) сараас илүүгүй байна.


%


5.J. ютьшон птпэнийАЖш


а) Хайгуулын цооногт хийсзн гуршилтын вжлын явцад дараах хүснэггээр тодорхойлсон


тосны ундаргн өгч бийннл уг цооногийг НЗ»Л1ИЙИ UOOIIOI пж үзэж Гэрээиэгч арнан таван


\j (15) хоногийн дотор Засгийн газрын төлөөлөпжд мэдэгдэнэ.


Засгийн газрып төлөөлвгч нь иээлтийн uoonor тоггоосоп тухай мзлзгдсзн одриЙ! гухайн


нжмпийн цооногийг бүртгэсэн өдорт тооцно.


< 500 500-1000 1000-2000 >2000


1 Цооногийи гүн


(метр)


\ Тоснм унляргя


(тони/адер) 0.5 1.0 3.0 5.0

б) Хэрэв Гзрззлхч гухайн нээлтэд үнэлгзэ огох нь зүйин гэж үзвэл. yi Нчзлтийг бүрггэсэн


одроос ХОЙШ ср (90) XOIIOI ийм дотор Гэрээлэп! тус Нзэлт нь Үр лшигтай нэзлт мөн


хзхийг юпоох үн«:п»жмн хоталбөр ба твсөв. үнэлгээ хийгдэх талбай (үнэлтний


талбайЬн зураг. бусад тодорхойлолтыг Засгийн газрын төлөөлөгчид гаргаж вгнв.


Засгийн газрын телоолер| унэлпкитй хогвлбор. тосвийг баталсаны дараа Гзрэзлэгч үйл


ажилла: аагаа хэрэ! жүүлж эхэлю.

Я УР ЛШИПЛП НЭЭЛ1


aj Үнэлгээний хотвлбөрийг хэрэгжүүлж дууссан, эсвэл нэг болон түүнээс дзэш Нээлтүүд нь


Үр пшиггай нээлт гэж югтоогдвол Гзрээлэгч арван таван (15) хоншийн дотор Заимйн


гаэрын твлеө 1вгчил мэлэгдэнэ. Засгийк газрьж тм---Лвгч үр ашигтай нэзлт топоосон


J тухай мздэгдсэн одрийг тухайн Үр ашигтай нэхтгийг бүртгзсэн өдөрт гоолно.


б) Үр ашигтай нээлт нэг бүрийг бүртгзсэн адреес хойш юг зуун наян (180) хоногийн дотор


Гэрэчлэгч нь Засгийн газрын телоолвгчид олборлолтын хоюлбор. төсөв. олборлолтын


үйл ажиллагаа явуулах талбай (олборлолтын талбай)-н зураг. олборлолтын галбайн


знншоорол авахтай холбогдсои бусад тодорхойлолт, хүсэлтээ гаргаж өгнө. Газрын тосны


гамр олборлолтын хегөлбор. тосвийг хүлзэн авсан вдреес хойш гуч (30) хоногийн лотор


хянаж. олборлодгын хөтөлбор. тосовт юмзлт. еврчлелт оруулах шаардлагагүй гэж үзвэл


ср (90) хоногяйн дотор олборлолтыи шловлеюе. тесвий! багалж. газрын тос олборлох


тухай шийдвэр гаргана. Хэрэн олборло.иын хетелбвр. (өсевт нэмэдт. өөрчлөлт орууяах


шаардлагатай 1эж үзвзл Засгийн газрыи тммлы ч олЗорлолтын хөтөлбвр. зөсвийг


батлах хугаиааг нзг зуун ная (180) хоног хүртзл сунгах эрхтзй


п) Гэрээлэгч нь Газрыи тос олборлох тухай шийдвэр гарсан одроөс хойш ер (90) хоногийн


лотор Олборлолтын үйл ажиллагааг яхэпиэ.


3 5 үр аШИГТАЙНШТ.ТУРШШ1Т. ОЛВОГЛОЛТЫН ШАЦАА


а) Үр ашигтай нэзлт бүрийч гогтоол хугацаа иь туршилтын олборлолтыг оролиуулаал гурван


зуун жар (360) хоног хүртэл байна.


б) Үр ашигтай НЭЭЛТ бүриЙн олборлолшн xyrauaa иь тухайн үр ашиггай нээлгээс


олборлолт явуулахьи эрх бүхий байгууллагаас зевшеерех тухай шнйдвзр гарсаы едрөөс


хойш хорь (20) хүртзл жил байж болно.


У6. ШЭЛГУЭНИЙХОТОЛБӨР. ҮНЭЛГЛНИЯ ТАЛВАЙ. ОЛБОРЛОЛТЩ


жмвэг еолои олборшлтыл талва ягхянах.


Гзрззлэгч нь нэмэдт мэдэзлэл буюу судалгааг үнлэслэн үнэлгээний хөтвлбер.


одборлалтын хатвлбар болон талбайг еерчлех гухай шийдвзрЭЭ гаргахаас арван тяван /15/


хоногийн емне Монюл Улсын ЗасгиЙн газрын ШММГШ мэдэгдэж, Монгол Улсын


Здсгийн газрын гагашюгчмс бичгээр з«*ш*»врвл авсны үаясэм дзэр тзлгззрт еерчлелт


оруулж болно. Гэхлэз 7 дугаар эүйлийн дагуу нэгэнт буиааж «гсм* гэрзэт талбайн аль ч


xvi ийг үнэлгээний болон олборлшпын талбайл оруудж болохгүй


5 7. ОДБОРЛОЛТЫН ХҮ1АИЛЛ1 СУИШ


Гэрэзлэгч нь боловсруулах үйллвэр барих. шингзн тос. байгалмйи хий 1ээвэрлэх


хоолой тавих ззрэ! үйдлшрдзлийн ЛЛЯ бүтзи шмнхэр барьж байгуулах тохмоддола орд


ашнглах xyraiuai Застийи газрым гвлаелегч хоср удаа тус бүр таван (5) жияэзс няүүгүй


xyiauaaiaap сунгаж болно Гэрлляч нь олборлодтьш xyrauaa дуусахаас жараас (60)


доошгүй хоногийн вмнв олборлшпын xyrauaai сунгах ашалаа Заиийн газрым твлоөлөгчнл


бичгэзр оию.

ЗУРГААДУГААР ЗҮЙЛ


ХАЙГУУЛЫН АЖИЛ

 а) Гэрээлэгч иь прээ хүчин төгөллор болсон олроос хойш нэг зуун хорь (120) хоногийн


дотор Гэрээний Хавсралт -В”-д заагдсаи хайгуулын үйл ажнллагаа явуулж эхэлнэ.


Хай|уулын хугацаанд заавал хийх ажил уургнйг биелуүлж. (Хавсралт ВЬД


/ төлөвлесөнеос багагүй хэмжээний мвигв ириуулсан байна. Гзрээлэш энэхүү үүрг»


бүрэн бмелүүлээгуй бол гүйпэтгээгү й ажмлд ногдэх зариуулагдаа! үй хорөнгийг тухайн


гэрэзт жил лууссанаас хойш гуч (30) хоногийн дотор ПТ-i төлне

б) Тухайн жил Гэрээлэгч зши гүйхитгэх ажил үүргээс идүү ажид. үүрзг гүйштпж.


Г > төлАвлвснвос илүү зарлал гаргасаи тохиолдолд дараа жилийн гүйцэтгэх ажил. зардадл


тилжүүл >н тооиож болно


•V Бугээгдэхуүн хуваах гэрээний дагуу яний гэрээт жилд заавал гүЙштгя. ажмл


үүргийн бата-iraa болгож Моигол Улсын Голомт банк дахь Эскроу дансанд


байршуулсан доллартай холбогдолтой асуудзыг ГТГ болон


Гэрзэлэгчийн хооронд 2008 оны 5 дугаар сарын ' ны өдөр байгуулсан Эскроу даисанд


монгон хорен! е байршуулах тухай гзрэзний дагуу шийаюртэ.


62.
Гэрээлэгч нь 6.1-д заасан ажил уүрзг. хайгуулын циониг ервмдех ажиллагааг олон


улсыи газрын тосны аж үйлдвэрт хэвшсэн нийтлл лэвшилтгзй аричлалын лагуу гүйцэтгэнз.


Дараах тохиолдолд хайгуульга цооногайн оромдлшийг дууссанл тооиож. эардлыг вртвг


ипхвх зардалл оруулна. Үүнл:


а) өремлох гүил болон эсхүл зорилтот давхаргал хурсж.


б) нзэлтийн иооног болсон,


в) врем нь суурь чулууяагт хурсм.


г) врвм нь үл ювтрэх биет. геологмйн хэт хадуум градиеигзд хүрсэи

61 щгуүлын лтыи xqiqjsqp ы i&zgb


Гэрээ хүчин тоголдвр болсон өдрөөс хойш жар (60) хоиошАн додер. цаашил гэрэтт


жил эхлэхэтс ерээс (90) доошгүй хоногийн омнв Гэрпдэгч нь хухайн крш жилд гүйцзттм


хайгуулыи ажлын хотолбор. тосвийг нэр төрөл бүрэзр нарийвчлан боловсруулж. Моигол


Улсын Зясгийм глзрмн твлоологчөөр батлуулиа. Мем *мнах жилл хийсэи ажлын 1айлан1


1анилиуулж. ГГГ-т вгнө

Тухайп гэрээ1 жил эхлэхэх гучааь (30) доошгүй хоно!ийи ©ммв Гэрэхтич. Момгол


Улсмн Засгийн гаэрын твлөвлвгч хамгран xaAiyynux ажлым хөюлбер. инзийг ххнан


хэлэлиэж. Монюл Улсмн Зис1 ийи газрын твлввлеш сатална Гзрээлэгч нь эиэхүү ажлкм


хөшлбир. Т(к:ниЙ1 иирчлох мйлшгуй шаарллага гарсан гохиолдолд өөрийн санальи Маигол


Улсын Засгийн гаэрын телоологчил нэи ларуй rapiam мив Монгол Улсыи Засгхйи (азрын


гвлмлагч саналмг авснаас хойш ажлын арвам таван (15) одрийн лоюр Гэрззлэпгтэй уулиж


«орчлвлтийг хя1 mu хзлзлцэж баталиа Хзрзв тухайн жит.ийн батяагасан твсввт ажлаас мяуу


яжил хийглзх бол хийглэх ажлыи хшжп, шрллыи ibcvmAh хэмжзэг ГТГ-аар батлуулсанаар


ортог нохогдох зярлалл туа ана.

ДОЛДУГААР ЗҮЙЛ

ТАДДАЙ БУЛЛАЖ 019Х

71 ГЭРЭЭ Р.СООГ ТАЛБАЙ БУ1ШЖ ОГОХ

Гэрээлэгч нь:

а) Хайгууяын ажлын хугацааны эхний үе шат дууссанаас хойш гум (30) хоногийн лотор


гэрээт талбайн хорин тав (25)-аас тавин (50) хувийг бупаяи егч болно.


б) Хайгуулын нжлын хугшшанм хоср дахь үе шаг дуусспнаис xoftm гуч (30) хоногийн доюр


гэрээт талбайн үлдсэн хэсгийн хорь (20) -оос гучин (30) хувийг буцввн огч болно.


в) Хайгуулын нийт хугвиаа луусахад үнэлгээний болон олбсрлшпын галбайнаас бусад бүх


талбайг буиааж огно. Гэрээлэгч нь анхдагч гэрээт талбайг бүхздд нь болон аль ч хэсгийг


буцааж огохийн омнв түүний гадаргуушйм унаган төрхийг анх байсан байдалл нь оргэтх


арга хумжуу авсаи байна


г) Олборлолтын талбайг буцлаж өгөхийн омно бүх цооиогуудыг хааж бнтү-үыжилж.


олборлох. хадгалах. боловсруулах. ламхуулах бүх томог техееремжүүдийг тавбайгаас


зайяуулж. талбайг хог хаагдлаас цэварлэн. хорс. усиы бохирллыг арилгаж. талбайн


гадаргуухийн yiuiaH юрхийг сэргээсэн 6аЙна


д) Энэхүү эүйлийн ,*ги эаалтыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдои харах зардлыг Гэрээлзгч


хариуциа.


7.2. оогпйн хгалпзг гашй бущаж угөх


а) Гэрээлэгч энэхүү Гэрээний хаисралт "В”-д заасан ажил уурт гүйцэтгзсэн тохиолдолд


талбайг бүхзлл нь кхүл годорхой хэсгийг өорийн хүсэлтээр буцааж өгч болно. Ийнхүү


сайн лураараа буцааж вгстн хэсгуүлийг 7.1-д дурьдсан гэр *> ссоор буиааж егсен талбайл


оруулаи тооино.


б) Гзрээлзгч нь знзхуү хэр»ний хавсралт -*В"-л заасал заавал гүйютгэх ажп үүрглэ


гүйиэтгогүй талбайхаа сайи лураараа буцааж «мех гтмолдолд гүйиэтгээгүй ажнлд


ноглох моигийг тухайм талбай! буиааж в1вхмс гучаас (30) доошгүй хонопшн е*н« ГТГ-


т толно.

7.!. пплгээний ТАЛБАЙ


Гэрплэгч умглгпиий хотолбврийг хзрэгжүүло»! боловч үр ашипай нмлт тоггооглоогүй


тохиолдолд У1 уиэлгээний талбайз буиааж erne. Үналх »»шй хегөлборийн дагуу зааяал


гүйцэтгэх ижил үүргээ гүйцэтгээгүй байгаа үнэлгмний талбай! сайи дураараа буиааж


өгөх тохиолдолл гүйиэтгээгүй ижилд ногдох монгийг тухайн үндлглний талбайг буцяаж


егехеес гучаас (30) лоошгуй хоногийн емно ГТГ-т толпо.


НАЙМДУГААР ЗҮЙЛ


ЕОЯДТИ ьл БГГЭЭГДЭХҮҮИАтдД!

8/1 PQMTH


1. Гэртзл>гч борлуулмлт хиАсти тухай бүрт Гэрэзт тоснсюс тооииж Риялги юлнө Роалти


нь нийт олборлосом гэрээт түүхнй тосмы ,выай тэниуү байх ба


роялтийг бэлэн монгоор буюу эсвэл бүтэзгдзхүүнээр АтоСООрт толж болно.


2. Рояптил тплпх твлберий! 8.4 дүгээр зүйлд здясмы дагуу тооиож. борлуулалт хийсэн


гухпй бүр Твлив. М(»ИЮЛ Улсын ЗасшЙн газрын гөлвологч энэ талаар еер журам


топоож болох ба эн> тухайхаа Гэрээлэгчил гуч (30) хоногийн омиө бичгээр мздзгдэнт

16


 8 2. ТҮҮХИЙ TOC БОРЛУУЛЛХ

а) Роялги болон Монгол Улсын Засгийн гамрт ноглох хэрэтт түүхий тосых хэмжилт хийсэн


цэгээс тооиох бвгввд гүүхий тосыг борлуулах асуудлыг Талууд хармлиан тохиролцож.


rjpjj байгуулсны үндсэн дээр шийлвэрлэну Түүхий тоош үяэлгээг худалдан авагчтай


хнйон түүхий roc борлуулах гэрээнд тохирсон үнээр IOOUHO


б) Монгсш Улсыи Засгийн газар нь вврт ногдох тосыг менге»р авах тохиалдолд борлуулсан

гүүхий тосноос. тосоор авах тохиолдолд олборлож. хуркмтлуулсан тосноос тооиох ба


знэ тухайгаа хуанлийн удирал эхлэхээс гуч (ЗО)-аас доошгүй хонохийн өмне Гэрээлэгчид


бичгээр мэдэгдэнэ.

8.3 Щ2ЭГЮХПН ХУВЛЛЛТ

а) Хуанлийн cap бүрнйн гэрээт түүхий тосноос роллти болон вртөгг госыг хасаал үлдэх


хэмжээ (Хуваах тос)-г Монгол Улсыи Засхийн гаир болоч Гзрмллчийн хооронд доорх


хувиар хуваарилна Үүид:


I. Хэрвээ тухайн хуанлийн сарл олборлосон гэрээт түүхий тосмы едрийн лундаж


олборлолтын хэмжээ нь 5000 баррельгэй гэш|үү буюу түүнээс бага байвал


Моигол Улсын Засгийн iaiapT


Г )pn.ijPiHJ

J 2. Хэрвзэ тухайн хуанлийн сард олборлосон гарээт гүүхиА тосны вдрийн дундаж


олборлолтын хэмжээ нь 5001 баррсльиЙ гэниүү буюу түүияс их боловч 10000


баррелээс бага байвал:


Монгол Улсыи Засгийн raiapi


Ггрплэгад

3. X »!»#»»> тухайн хуанлийн сард олборлосон гэрэлт гүүхий тоаш елрийн дунджж


олборлолтыи хэмжээ нь 10001 баррслвгэй гэнцүү буюу түүиис их боловч 15000


бмррслээс 6aia байвал:


Монюл Улсын Засгмйи гамрт


Гзртмэгчид

4. Хэрваэ тухайн хуанлийн сард олборлосои гэрээг гүүхий тоаш вдрийм лундаж


олборлолтын хэмжээ нь 15001 6аррслы>А тэнцүү буюу түүнах их боловч 20000


баррслаэс багв байвал:


Монгол Улсын Засхийн lajapr


Г ipivniNwi

5. Хэрю) гухайн хуанлийн сард олборлосон гэрмт түүхкй юиш вдрийн дундаж


олборлолтын хэмжээ нь 20001 баррелапй тэниуү буюу түүнээс их байвап


Monio.1 У.кын Засхнмн ia»api


Tipnnnn


6) ГэртэРШЙН т»х»ж авах уардлмн улдидм нь мрдал ивш галаар гарээгпр гохирсон^

хувнас бага байх юхиолдолд Гэраалзгчийн мрдлыг нехвед үддсэи тосыг эиэхүү гэрээммй


8.3-ын “а"-д тохирсон хувиар Талууд хувааж авна.

в) Гэрлэт түүхий госиы вдрийн дундаж хэмжээг гопоохдоо хухайи сард олборлосои түүхий


тосны нийт хэмжш хухайн сард илборлолт ввуулсам одрийн гоонд хуваана.

г) Хуваах тосны Монгол Улсын Засгийи гамрт моьюх юсны үнэлпм Г;рээииА 8.4 дүглр


зүйдд заасны лагуу хийх бегмл Монгол Улсын ЗасгиАм газарт ногдох тосны тегбврийх

борлуулж дууссан өлрөес хойш 30 хоногийн дотор ГТГ-т төлөх бегөөд эсхул Монгод


Улсын Засгийн газраас зөвшөөрсөн тохиоллолд өөр хэлбэрээр гүйпэтгэж болно.


8.4 ГЭРЭЭТ ТОСНЫ ҮНЭЛГЭЭ


а) Энэхүу Гэрээний 8.1 дүгээр зуйлд заасан. Монгол Улсыа Засгийн газарт талех роялти.


8.3-т заасан хуваах тосны үнхтгюг худалдан авагчтай хийсзн түүхий тос борлуулах


гэрээнд тохирсон үнээр тооцно.


б) Роялти болон Монгол Улсын Засгийн газар] ногдох гэрээт түүхий госыг Гзрээлэгч


зуучлан борлуулах тохиолдолд түүхий тос борлуулах. гээвэрлэхтэй холбогдсон гэрээ


байгуулахын өмнө Мовгоа Улсын Засгийн газрын твлөөлөгчид ташсгауулж. харипиан


тохиролисоны үндсэн дээр гурвалсан гэрээ байгуулна. Мэнгол Улсын нутаг дэвсгфээс


олборлосон Гэрээлэгчид ногдох түүхий тосны унийг ижил чанарын түүхий IОСНЫ


дэлхийн зах зээлийн борлуулсан өдрийн үнээр тооцно.


в) Гэрзэт түүхий тоснм үнийн дүнг Гэрээлэгчнйн армз-ленгф зарчмаар чклөет хөрьех


палютаар борлуулсан үнэзр тооцыо.

8.5 РОГЛУУЛАЛТЫН УРЪДЧИЛ£/Щ_.IQ.QUQO

а) Үр ашиггай нззлт бүрийн хуиьд Гэрэзлэгч нь хуаилийн улирал эхлэхээс |учаас (30)


доошгүй хоногийн дотор олон улсын газрын тосны аж үйлдвэрт ХЗВН1СЭН НИЙ7ЛЗГ


аргичлалын дагуу Гэрээлэгчийн олборлож борлуулахаар тооцолж буй гуухий тосны дээд


хэмжээ, зах зээлийн үнэ болон холбогдох бусад хүчин |уйлүүдийн тухай урьдчилсан


мад лг Монгол Улсын Застйн газрын телөөлогчил хүргүулнэ.


б) Гф плзгч тэрхүү мэдээнд Роялти. түүхий тосны үнз болои Моигол Улсын Засгийн газар.


Гэрээлзгчил иоглох Гэрззт түүхий тосмы тооцоог багтаасан байна. Гэрээлзш урьдчилан


толовлосои хэмжззний газрын тосьп олборлохыг эрмэлзэю. Гзрээлэгч Үр ашигтай нээлг


бүхий ХЗД ХЭДЭН орд ЦООНОГООС олборлох ХЗМЖ »II N31 11 зм тооиож болно.


8.6 ЛУТАЛТ БА ХЭТРҮҮЛЭЛТ


Аль мэг тлл III. гэрээт түүхий тосоо зарим үед бүрзм хзмжхэпзр нь авах боломж: үй байж


болохыг хүлээн зөвшөврч байна. (энэ тохиолдолд уг талыг дутуу aaaiN гзнэ). Ийм


тохиолдолд ногоө тал нь ашнглшпъи бүрэи хэмжээгэзр ургзлжлү-улэн орлогыг дерийн


лалдаа хуваарилж (энэ талыг хлрүүлэн авагч гэнэ) болно. Гэрээлэгч хуваарилалтын зөв


тэнивэрийг тогтоохьш тулд дутуу авагчийн нөхон авах түүхий тосны хзмжээг тооион


бүртгзнэ. Хуваарила.тгын эев тэнивэрийг топоохын гулд дутуу авагч талд ногдох түүхий


госыг нөхож вгнө. Гэхдзз энз хуваарилалтьн үйлдвэрдп. борлуулалтын хзвийн үйл


ажнллагаанл саал учруулахгүЙ байх нөхцлөөр хийж гүйизтгэнэ


ЕСДҮГЭЭР ЗҮЙЛХэрэв үр ашипай болох нь тогтооглсон аливаа нзэлтээс хий олборлох /түүхий тосны


хамт буюу ямарваа нзг өөр хэлбэрээр/ бололиоотой бол уг хийг олборлож. борлуулах


талаар Гэрээлэгч Монгол Улсын Засгийн газрын толоолвгчгэй харилиан тохиролииж.


шинзэр Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулах давуу эрх эдэлнэ.

АРАВДУГААР ЗҮЙЛ


it


 УРАМШУУЛАЛ, ШИМТГЭЛ БОЛОН БУСАД ТӨЛБӨРҮҮД

ю.1 УРАМШУУЛАЛ


а) Гзрззнд гарын үсзг эурсны урамшуулал: Гэрээ Монгол Улсын Засгийн газраар


батлаглсан плпяес хойш жар /60/ хоногийн дотор Гэрээлэгч ПТ-т


ш.доллар гөлнө.


б) Олборлолт эхэлсний урамшүулал: Гэрээлэгч олборлолт эхлүүлсэн тохиоллолл олборлолт


зхзлсний урамшуулал ам.долларыг Олборлолтын үйл


ажиллагаа эхэлсэн едрвнс хойш гуч (30) хоногийн дотор ГТТ-ттөлне.


в) Гэрэзлэгч Монгол Улсмн Засгийн газарт олборлолтын урамшууллыг лараах байдлаар


толнө:


1. Тухайн хуанлийн сард өдөрт олборлох Гэрээт гүүхий тосны дундаж хэмжээ


нь 5000 баррельтзй тэнцүү буюу түүнээс их байвал


1м. доллар:


2. Тухайн хуанлийн сард өдөрт олборлох Гэрзэт гүүхий тосны дуидаж хэмжээ


нь 10000 бапппгкхчй бүюү түүнэзс их боловч 15000 баррелээс бага


байвал * ам. доллар:


3. Тухайн хуанлийн сард өдерт олборлох Гзрээт түухий тосны дукдаж хэмжээ


15001 баррельтэй тэнцүү буюү туүнээс их боловч 20000 бапоелээс бага


байвал.


4. Тухайн хуанлийн сард өдөрт олборлох Гэрэзт гүүхий тосны дүндаж хэмжээ


20001 баррельтэй тэнцүү буюу түунээс их байвал


н ам. доллар:


10.2 СУРГАЛТЫН УРАМШУУЛАЛ


а) Гэрээлэгч гэрээ хүчин тоголдор болсноос хойш жил бүр Гэрээт жилийн зхнээс гуч (30)


хоногийн дотор сургалтыи урамшууллыг ГТГ-т телно. Үүш:


1/1 дэх жил


2/ 2 дахь жил


3/ 3 дахь жил


4/ 4 дэх жил


5/ 5 дахь жил


б) Гэрзэлэгч БНХАУ-д зохион байгуулагдах хурал. зеве.пөом олон улсын чуулга


уулзалт. семикар. сургалт зэрзгт ГТГ-ын ажиллагсад оролиох тохиолдолд үүнзк үүдэн гарах


зардалд зориулан жил бүр Гэрээт жилийн эхнээс гуч (30) хонсгийн дотор


ам. доллары! i эрээт тав /5/-н жилийн хугацаанд ГТГ-г төлнө.


10.3 ШШЙН дэнчнн


а) 1'эрээлэгч Монгол Улсын Газрын тосны тухай хууль. түуниш хэрзгжүүлэх журмын


дагуу Гзрззт талбайн хэмжзэгээр дэнчин жил бүр Засп!йн газарт твлнө.


i. Хайгуулым ажлын эхний үс шаганд Гзрээт


N


S\


/


 илблйн нэ! хавтгай дөрвллжин километрт


ногдох (Олборлолтын талбайг оруулахгүй)

ii. Хайгуулын ажлын хоср дахь үс шатанд Гэрээт


талбайн нэг хавпай дорвелжин киломсф!


ногдох (Олборлолтын 1алблЙ1 оруулахгүй)


iii. Хайгуулын ажлын гурав дахь үс шатанд Гэрээт


талбайи нэг хавтгай дорволжнн километрт


(Олборлолтын талбайг оруулахгүй)


iv. Эрзл. хайгуулын ажлын хугацааг

Засгийн газрын шийдвэрээр сунгасан


хайгуулым хугапаанд гэрээт талбайн


нэг хавтгай дернолжин киломсгрт ногдох


(Олборлолтмн талбайг оруулахгүй)


v. Олборлолтьш голбайн нэг хавтгай


лөрвөлжин километр талбийл ногдох


б) Гэрэгипгч нь тплбпйн дэнчинг Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон олрвөс хойш жар /60/

хоногнйм дотор, днрлнгийн гзрзэт жипүүдийн талбайн дзнчинг тухайн гэрггг жил


эхэлснзэс хойш гуч (30) хоногийн дотор тус тус толох бөгоөд Монгол Улсын 'Засгийн


газрын телеелвгч нь Гврээлэгчид телбор хийгдсэнийг нотлох баримт гаргаж өгнө.

10.4 ШИГГЛЛНЫ ҮЙДЧШПШИЙ ШНМ.ШД.

Гэрэллзгч нь Моигол Улсын ЗасгиЙм газарт газрын тосны тухай хууль. түүннЙ!


хэрэгжүүлэх журммн дагуу захиргяаны үйлчнлгээний шнчпгзл гелне Энэхүү шимтгздд


гэрээт талбай аилх захиялгя. хайгуулып хугпцааг сунгах. олборлолтын талбяй аш


захиалга. олборлолтын талбайн хэмжээг өорчлех. олборлолтыи хугаиааг сунгах. газрыи


тостой холбогдсон үйл ажиллагааны яливаа эрх үүргийг шилжүүлзхзл толох твлбврүүд


орно.


Гэрээлэгч нь дор дурдсан шхиргааны шимтпл телнө. Үүнд:


н) Гзрззт 1албай авах захиапга

б) Хайгуулын хугаиааг суигях


в) Монгол Улсын ЗасгиЙн гаэрын шийдвзрээр

хаЙ17улын xyiaiuai cyiuax


г) Олборлолтын талбай авах захиал1а


д) Олборлолтын талбайм хэмж ш оерчлөхел

с) Олборлолтын xyi anaai cyiuax


ё) Газрын тосюЙ холбогдсон үйл

ажиллагааиы алияал эрх. үүргийг шилжүүлэ>

Ю5 н вшь урчны неген ъэрпэщ.

X


Гэрээлэгч нь байгаль орчныг нөхон сэргээх ажилл жил бүр


ам.лоллараас доошгүЙ херенге. мвнгө зарцуулна.


АРВАН НЭГДҮГЭЭР ЗҮЙЛ


хэмжилт


11.1 БҮТЭЭГЛЭХҮҮН ХУВААХ ХЭМЖИЛТ


а) Гэрээнд оролцогч талуудын хооронд хуааах Гэрээт түүхий тосны хэмжээг толорхойлох


зорилгоор хзмжилтийг (Бүтээгдэхүүн хуваах хэмжилт i аюн улсьш газрын тосны


үйлдвзрлэлл хэвшсэн нийтлэг аргачлал, зарчмыг ундэслэн гүйцзтгэнэ. Гэхдээ дэзрхээс бусдд


(ҮҮ»1Л ганцаарчилсан цооногийн олборлолтын хэмжээг тогтоох хзмжилт орно) зорилгоор еер


төрлийн хзмжилз хийгдэж болохыг харилпан тохиролиов.


б) Энэхүү хэмжих хэрэгсал, хэмжилтийн аргачлал нь Монгол Уясыя эрх бүхий


байгууллашар баталгаажсан байна.


в) Энэхуү Гзрзэнд заасны дагуу бүгягдэхүүн хуваах хэмжилтийг Хэмжилт хийх цэг дэзр


хийнэ.


г) Талууд энзхүү 11 дүгээр зүйлд заасиы дагуу бутээгдэхүүн хуваах хэмжилт хийглэхээс емно


1үүхий iocki авч аши! лах эрхгүй болохыг харилиан хүлээн зевшверев.


11.2 ХЭМЖИЛТИЙГ ЗАШҮЛАХ


а) Хэрэв Гэрээлэгч нь Бүтээгдэхүүн хуваах хэмжилтийн аль нзг багаж хэрэголд


тохируулга хийх, засварлах зсш солихьп хусвэл Монгол Улсын Засгийн газрын телеелөгч.


>рх бүхий бай1уула1*д мздэгдзж хянуулна.


б) Монгол Улсын Засгийн газрын ммөелсич нь бүтээгдэхүүн хуваах аливаа хзмжилтийг


ямар ч үел ажиглах, үнзн знвий! юдорхойлох зорилгоор шалгал! хийх зрхтэй. Хзрэв


шалгалзаар хзмжилг нь олон улсын газрын тосны аж уйдавэрт хэвшсэн нийтлэг аргачдал


болон стамдаргад нийилхгүй болох нь илэрвэл Монгод Улсып Засгийн гаэрын телеелегч


түүнийг залруулах арга хэмжэз авахьп Гэрззлэгчээс шаароана. Хзрэв Гэрэзлэгч кь энэ


шаардлагыг хүлээн авсам олро«с хойш 30 хоногийн дотор залруулах apia хзмжээ авч


эхлээгүй, зхзлсэн ч явц нь удаашралтай байвал Монгол Улсын Засгийн газрын телеелагч


олборлолтыг ЗОГСООЖ, зрх бүхий ХОНЛЛӨНГНЙН гүйиэтгэгчэзр хзмжилтийг хийлгэж зарддыг


Гэрээлэгчз »р твл үүлн 3.


н) Гзрззлэгч хзмжилтийи алдаатай байх үсийн олборлолтын үюн бодиг хзмж>Э1 тоггоож


вмнөх ХЭМЖИЛТИЙ1 эалруулах бүхий л арга хэмжээипна. Гэрзэлл ч нь гүйилгзсзн залруулгыи


ажлын гухай тайланг- ГГГ-т хүргүүлж батлуулна. Хзрвээ хзмжшпийн аддаа анх гарсан


хугицааг тогтоох боломжгүй бол урьд хийгдсэн шалгалтын өдвр ба алдааг илрүүлсэн едрийн


хоорондох хугацааны дундах үсийг алдннтай хэмжилт зхзлсэн цагаар тооино.


113 ПМЖИШШИ Б1ТТГМ


Гэрзэл н ч олборлосоп гэрээт түүхий тос болон бүтээгдэхүүн хуваах хэмжилтийн бүртгзлийн


нэг хувийг хэмжилт хийсэн тухай бүр Моигол Улсын Засгийи газрын толоопвгчид ирүүлнэ.


Эдгюр баримтуулыг таван (5) жилийн хугаиааид хадгалах бпгвол Моигол Улсын Засгийн


газрын толоолөгч нь эдгээр бүртгэлтэй танилцах эрхтзй. Гэрэзлэгч иь танилиах боломжийг


хангах үүрзгтэй.

АРВАНХОЁРДУГААР ЗҮЙЛ

31


i2.i тшшкийпмятллиигwчлох.
Монгол Улсын Засгийн газрын твлволвгч нь Гзрэзлэгчийм изрын тосны үйл


ажиллагаамы хатолбер. төсөв. судалгааны үр лүнл иуглуулсан геолопа, 1софизик.


лсгрофизик, геохими. гидрогсологи, иооногийн хаалтын тайлан болон бусал бүх эх


мэдэзлэл, эдгэзрийг боловсруулж тайлал хийж дүгнэсэн ур аүнгийн тайлан. гсодсзи. байр


зүйм мэдэзлзл. зураг зэрэг мэдээллийн бүх зх хувийг өмчилнө. Хоёр тал газрын госны үйл


ажидлагаатай холбоотой мэдээлэлийг ногво галаасаа бичгзэр зАвшмрел авалгүйгээр


гуравдагч талд шилжү үлэхийг хориглоно.

12.2 ҮЙЛ ЛЖИЛЛА ГААНЫЕРӨНХИЙ БҮРТПЛ

Гэрзэлэгч газрын тосны хайгуул. олборлолт. борлуулалт. ашиглажт. боловсруулах


болон бусад үйл ажиллагаавы тухай бүртгэлий! ГТГ-тай тохиролисои загварын дагуу


хөтөлнө Эдгээр бүртгэлийг англи хзл дззр хвтвлин Гзрзэлзгч нь знзхуү бүртгзл,


тайлангийн хувийг гүйцэтгэсэн вдвр. cap. улиро. жилд нь Засгийн газрын толвелшчид


гаргаж вгно.

12.3 СЕРФНШКИЙН ммэзлм

Гэрээлэгч ш. гсофизикийн анхдагч мэдзэллийг Монгол Улсын ЗасгиЙн газрын


төлеелегчеас баталсан Дүрмийн дагуу иэг хувнйг Засгийн газрын толоолвгчид егиө.

124 КАЕГУШ_ШРОФМШ._ЛАШАТОРИЙК_СУМЛГАА_ШШЖ


ОХШЛОЛТЫН ТУРШЛТЫН 1УКАЙ-М2Д32ЛЭЛ

Гэрэзлэгч JHJXYY мэдээддийг олон улсын газрын тосны үйлдвзрлзлл ХЗВ111СЭН нийтлэг


аргачлал. зарчмьи үндзслэн бояовсруулж. үр дүнгийн тайлал хийон тдйлан мэдээллийг


цахим. мөн цаасан хзлбзрээр Монгол Улсыи Засгийн газрын юлоолегчид ирүүлнз Гэрэзлэгч


нь петрофизик. лабораюрийн туршилт. шинжилгээ хийх зорилюор чеч**| чулуу /тавь хүртэл


хувь/. шлам /тавь хүртал хувь/. чулуулаг болон газрын тосны сорьи дззжиЙ! Момгол Улсын


Засгийн газрын телөөлөгчөөс зөвшөврвл авсиы үндсэн дзэр Монгол Улсын хилэзр гаргаж


болно. Монгол Улсын Засгийн газрын телевлегч здтр лззжий! бупааж uuax хүсэлтээ


түүниЙ! lapiacHaac хойш нзг (1) жидийн дотор ируүлэхгүй бол Гзрээлэгч иь уг сорьи.


дээжиЙ! иорийн үзэмжээр ашиглана. Гзрэзлнч мь иооногт хинон туршмлт үйлчнлгзэннй


ажил. туршилгым олборлолтын тайлаи. мэдэхчлийг гуч (30) хоногийн дотор мрүүлнэ

12.5 ЬОДОКРҮУЖАИ ММ72ЛЖШРЫН Т0£НЫ ТУХАЙ ТАЙЛАИГУУЛ

Гзрззлэш иь газрмн тосмы хайгуулым бодовсруулсан мзлззлзл болон ивесийн ioouoo.


үнзлгззний тайлашууды! Монгол Удсын Засгмйн газрын төлеалегчид түүннй баталсаи


ДҮ рмийн дагуу Ирүүлж байиа

12 6 ОЛБОРЛОЛТЫ1/ ҮЙЛ АЖИЛЛАГЛЛНЫМЭЛЭЭЛЭЛ

Гзр плзгч нь олборлолтьш үйл ажиллагаа амуулж буй цооног бүрээс олборлосон тос.


хийн хзмжзз болои иооногийн монтажийи оорчлолтийг үзүүлсэн бүрТГЗЛКЙГ XtTJMX ба


холбогдох мздззлзл. тайланг Монгол Улсын Засгийи газрын твлөөлө.чийн баталсан дүрмзнл


заасны дагуу Монгол Улсын Засгийн газрын твлоопогчил ирүүлнэ.
п
i

/


 12.7 АВТОМАШИИ, ТЕХНMI^IQHОГ БЛРИЛГЛ БАЙГУУЛАМЖИЙН


МЭДЭ&Щ

а) Гэрээлэгч нь газрын тосны хайгуул. олборлолтын үйл ажиллагаанд зориулан


импортлох ашомашин. техник. тоног төхөерөмжийн зураг төсөл. тсхникийн баримз бичгийг


Монгол Улсал оруулж ирэхийн өмнө ГТГ-т ируүлнэ. * ^

б) Ьарилга. байгууламжийг Монгол Улсын холбогдох хууль. топоомжийн дагуу барьж


байгуулах богоод зураг төслийг барилгын ажил эхлэхийн өмнө. барилгын азкилтай


холбоглсом бусад баримг бичгийг ашиглалтанд хүдэзн авахын емнө ГТГ-т ирүүлчэ.

12.8 ХЛНТЛГСАН XQPQQ

Газрьш тосны олборлатт зхэлмэгп Гэрэзлэгч болон Засгийн газрын твлеелөгч


олборлолт явуулж байгаа бүх агуулачжийн ашиглалтьш уйл ажиллагаа. мэдээллиш судлах.


түүнчлэн талуудын хоорондох асуудлыг зохицуудах зоридгоор хачтарсан хороо байгуулна.

12.9 ёУСЛД АЩИГТ МЛД1МЛЛ


Гэрээлэгч газрын тосгой холбогдсон үйл ажиллагааныхаа явцал бусад ашигт ыахпш

илрүүлбал энэ гухай ГТГ-т арван гав (15 ) хоногийн дотор мэдэгдэнэ. Эдгээр ашигг малтмал


Монгол Улсын төрийн өмч байна

12.10 НУУ11ЛАЛ

Энэхуү гэрээний 12 дугаар зүйлд дурлсан бүх тайлан мэдээг нууиалж. нөгвө талын


зөвшоврвлгүй |уравдагч тггээдэд дамжуудж үл болно Дпр вгүүлсэн нууилалын талаар


хүлээх үурэг нь дараах зүйлд хамаарахгүй Үүнл :

1) аль нэг тал еерийн ажиллагсал. хуаь нийдүүлэпшд. зөвлегчид. зэзл олгох


зтгэздүүд. мои Туслан гүйцэтгзгчид газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа


явуулах шаарАОагыя хэмжээнд нууцлалыг задлана


2) аль иэг тал иь дагаж чөрдөж буй зохих хуулийн хүрзэнд. Гзрэзлэгчийн харгла


байгууллагын унэт иаас бүртгэгдсэн аливаа харөнгийн биржийн дүрэм хурмыи


хүрээнд нууиыг задалж болно.


3» Гэрэалэгч нь хөрөнгө оруулж болзошгүй этгэзд»:» ГТГ-т мздэгдзнэ. Уг этгэзд нь

мэдэзллийн нууиыг хадгалах баталгаа iapi асан байна.

АРВАНГУРАВДУГЛАР ЗҮЙЛ

НЯГТЛАНБОДОХ БҮРТГЭЛ ТООИООПЫУ

13.1 НЯГГЛА // БОПОХ БҮРТГЭЛ
I урэуюгч Mb гшрыи юсмы үйл ажшишаанд хпмаарах нягтлан бодох буртгэлиш


Монгол улсын Ня! тлан бодох бүртгзлийн тухаЙ хууль. Хавсралт Г-д заасан журам. болон


холбо1дох бусад хууль тогтоомжийн дагуу Монгол ххл дээр. шаардлагатай гзж узвэл


4 Монюл. Англи хэл дээр лавхар хотплне.

13.2 БУРП.7Л ТОСШ00НЫ1ЛЙЛЛЫ2)


Гэрээлэхч нь бүрттэл тооиооны тайлангаа Монгол Улсьж Засгийн гаэрын төлөөлөгчид


энэхүү Гэрээний дагуу бүрдүүлж, хүргүүлж байна. Гэрээлэгч Монголд төлөөлөгчийн газраа


нээсний дараа ийм бүртгэл тооиооны тайлангийн хувийг төлөөлөгчийн газартаа байлгах


бөгөөд Монюл Улсын Засгийн газрын төлөвле1ч түүнтэй хуссэн uarraa танилиана.


13.3 СЛНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ


а) Засгийн газрын төлоологч нь Гэрп шэгчийн газрын тосны үйл ажиллагаанл оруулсан


хөрөнгө оруулалт, вртөг нөхөгдөх зардалыг холбогдох хууль. журам. энзхүү гэрээний дагуу


үнэн зөв бүртгэж тайлагнасаныг санхүүгийн тийлан баланс. тайлангийн нэмзлт тодруулгууд


данс. дансны бичилт, бараа материалын бүртгэл бг бараа матсриал. ваучер. оалингннн


төлбөр. нэхэмжлэх, зэрзг анхан шатны баримтууд, гэрээнд шууд буюу шууд бусаар


хамрагдах аливаа төрлнйн гэрээ, туслан гүйцэтгэх гзрээ ззрэгг тул!уурлан жил бүр шалгаж


баталгаажуулна. Тухайн шалгалгын явцад Гэрээлэгчийн Монголд болон буеад 1азар орших


J газрын тосны уйл ажиллагаатай холбогдох бүх үйлдвэрлэлийн байр. байгууламж. агуулах


болон албан конторт очиж танилцан холбогдох ажилтануудаар шаарллагатай баримт


материал гаргуулан зохих үидэслэлийн дыуу шалгах эрхтэй.


б) Бүх баримт бичиг нь тздгээрийн бий болсои цагаас таван (5) жии эсхүл хуульд эяасан


журмын дагуу таардагдах хугацаанд хадгалагдаж. шалгуулахад бэлэн байпа.


*\j в) Санхүүгийн хямалгтай холбогдон гарах зардяыг Гэрээлэгя хариуцна.

АРВАН ДӨРӨВДҮГЭЭР ЗҮЙЛ

МСГИЙ1 UlAtl’blll ТУСЛАЛЦЛЛ


14.1 ЕГӨНХИЯ ГҮШШ1АЛ

Гзрээлэгч нь газрын тостой холбогдсои үйл ажнллагаа явуулж, энэ прээний зорилгыг

бислүүлэхийн тулд Монгол Улсым Зпсгийн газрын төлөөлнгчоос дэмжлэг туслалцаа хүсч


болохыг талууд хулээн зовшөөрч байнп. Монгол Улсын Засшйн газрын төлөвлөгч нь


Гэрзэлэгчээс газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахад шаардагдах бусад эрхээ


хзрзпкуүлзхэд зохих дэмжлэг үзүүлнэ. Моигол Улсыи Зааийн гаэрын төлөөлөгч нь


Гэрээлэпид туслуулахаар вөрийи иэг буюу хзл хзлэн ажилтньи томидои ажидлуулж болно.


14.2 БУСАД ТУСЛЛЛЦЛЛ

Монгол Улсын Засгийп газрын төлөолөгч вөрийн эрх хэмжээний хүрээнл


Гэрээлэгчийи хүсэлтийн лагуу барилга байгуулам* барих. тоног төхөервмж суурилуулах.


ажиллах хүч бэлтгэх. тээвэряэлт хнйх, аюулгүй байдлыг хангах. 1азар ашиглах зөвшөөрөл


авахтай холбоотой асуудлаар дэмжлэг үзуүлнэ. Эдгээр барилга байгууламж. сзлбэг хэрэгсзл.


ажиллах хүч дугагдсан тохиолдолл Монгол Улсын Засгийн газрын твлөөлөгч нь тэдгзэрээр


хангах арга хэмжэз авна. Гэрээлэгчийн хүсэлгийн дагуу Монгол Улсыи Засгийи газрын


Iөлөөлөгчөөс дээрх арга хзмжээтэй холбоотой гарсан зардлуудыг Гэрэзлэгч Монгол Улсын


ЗасгиЙн газрын твлеилөгчид нөхеж төлөх бөгөөд уг зардлыг үйл ажиллагааны зардалд


оруулна. Эдгэзр нохон толборийг тухайн үеийи ханшаар АНУ-ын ам. доллараар гүйизтпнз.


U.3 ШЮШ101УИЯП шеыгйэмжщ ҮЙЛлжилллЩ

Гзрэзлэгч нь ГТГ-аас Гзрэзг талбайл ажиллах Төлөегчийн газрмн \-йл ажиллап*»кд


зориулаи Гзрэзт жил эхзлснззс хойш гуч /30/ хоногнйн дотор ГТГ-т


ам.долларьн жил бүр телно.


14.4 QIQH НУТГИЙГДЭМЖИХ )ШАЖШЛЛГЛЛ


Гэрэзлэт иь жил бүр Гэрээт жил эхэлснээс хойш ГҮЧ 1УЫ хоногийн лотор орон нутгийн


хөгжлийг дэмжихэд эориулан доляарыг гэрээт талбайд хаиаарах


орон нутгийн засаг захиргаанд төлнө.

АРВАНТАВДУГААР ЗУЙЛ


ӨМЧИЙГ АШИГЛАХ. ӨМЧЛӨХ. ЭРХ ВА ӨМЧ ШИЛЖҮҮД ЗХ


15.1 ТОНОГ ТӨХӨӨРОМЖБЛ БЛРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ


Гэрээлэпийн гаэрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаанл зориулан Мопгол Улсыи


нутаг дзвсгэрт оруулж ирсзи ортог нь нөхөгдсөн тоног тохоерөмж. барьж байгуулсан барилга


байгууламж. материал түүхий эд нь Гэрээний хугаиаа лууссаны лараи мэмэгдэл


төлбергүйгээр Монгол Улсын вмч болно.


Үүнд Гэрээл «гчийн түрзэсээр авя ашиглаж буй тоног твхөерем* багаж хэр-гол бусад


эд хөрвнгө хамаарахгүй болно.


15.2 ГАЪРЫН ТОСЫГЭЗЭМШИХ


Энэхүү Гэрээний 8 зүйлийн дагуу Гэрээлэгчийн хуваарьт түүхий тос хэмжилт хийсэн


ЦЭ1 л пр Гэрээлэгчийн мэдздд шилжинэ.

15.3 ЭРХ ШИЛЖПЛЭХ


Гэрэзлэгч мь газрын тостой холбоглсон үйл ажиллагаанд оро.шох эрх. үүргзэ Монгол


Улсын Засгийм газрын шийлвэрззр бусдал шилжүүлж болно.


АРВАНЗУРГААДУГААР ЗҮЙJ


Гэрээлэгчийн гаэрын тосны үйл ажиллагаа явуулахтай хазбогдсон татвар. хураамж.


ге.чбөр hi. Монгол Улсын хзмжзэнд хүчин гв1вилвр мөрдөгдож буй хууль. эрх зүйн акт болон


иаашил бятлагдан i арах хууль. jpx зуйн актуулын дагуу зохицуулагдана.


АРВАНДОЛДУГААР ЗҮЙЛ


ВЛЛЮ1 С0ЛИЛ11Р<>НЫ ЗРХ

17.1 ГАЛААД ВЛЛЮТ


Гадаад валютмг худалдах буюу худалдан ааахад Монгол Банкнаас тогтоосон тухайн


олрийи албан хашиаар тооино.


17.2 ШААШИ ЬАПШШАХЬ ДЛНС

и


 Гэрээлэгч Монгол Улсад болон хилийн чаналал гадаадын банкуудая аливаа валютьш


ланс irax, гүйлгээ хийх. мөнгөн хөрөший! гадаадад гаргах ба чөлөетэй ашиглях. хадгалах


бүрэн эрхтэй болно.

17.3 ВЛЛЮ1 QQRHX эт


Гэрэзлэгч нь валнзт солих дараах эрхийг эдэлнэ. Үүнл:
а) Гаэрын тостой холбогдсон уйл ажиллагаанд шаардагдах бүхмй л хврвигийг чалоотзй


хврвох валютаар харгаж. эдгээр валютыг 17.1-д иасан ханшаар Монгол Улсын


арилжааны банкаар ламжуулан тегрш өор солих;


б) Хилийн чанадал мөнгөн хөрвнгвтэй байж. уүнийг чалөөгэй зарцуулах:


п) Оорт ногдох гэрээт түүхий тосыг экспортлох, худалдах буюу солих замяар хилийн


чанадал олсон бүх орлогоо гадаадад байлгах. чөлвөтэй зарцуулах:


г) Өврт ноглох гзрээт түүхий тосыг худалдах, солих. эхспортлох замаар Монгол Улсад


«лсои бүх орлогоо галаадад гаргах буюу чөлөөтэй зарцуулах:


д) Энэ прээниЙ дагуу Монюл Улсад талех төлбвр, мен газрын тостой холбогдсон үйл


ажиллагаанд шаардагдах бусад төлборийг гуйиэтгэхийн тулд ГэрээлэгчиЙн сонгож авсан


Монюл Улсынбанкиид ланстай байх

17.4 ПРЭЭНИЙ ЛАГУУ ГГЙИЭТГЭХ ТӨЛЬӨР

Гзрэзлэгч тал знэ гзрзэний дагуу гүЯпэтг» телберкйг АНУ-ын доллараар хийю.АРВАННАЙМДУГААР 3 Ү Й Л

ГҮЙЦЭТгаЧ ■ ЭД МАТЕРИУ1 ЕД ЛЖИЛЛАГСАД

18.1 НОШОПЫН ТУСЛАНПЙЮТПГЧ. ММЛШИАЛ


ЗЛ АЖШЫ ГСДЫГ СОНГОК ТҮХЛЯ

Гэрзэлэгч ба гүүний туслан гүйиэпэгчкл мь:

а) Моигол Улсын иргэн. аж ахуйн нэгж. байгуудлапш санал бохгож буй үт. мзргэхлийн


чадвар болон чалар нь Гэрэзлэгчийн шаардлагыг ханггж байгаа нахпалд юуны оыье


мошолын Туслан гүйцэтгэгчийг сонгох ба Тусяам хүйютгхчтэй Гэрээ байгуулахын емне


Монюл Улсмн Засгийн газрын тапеөлвгчмд танилцуулж, тохкролионо.


б) Моигол Улсал үйллвэрлзсэн материал. тоиог тпхоөрөмж. техник жзрзгсзл болон ерген


хзрэглзэний бярааны үнэ. чанар, тэлгээрийг нийлүүлэх хугаиаа нь гадаалаас авч болох


митерипл. тоног төхөөрөмж. тсхник хэрзгсзл. оргөи хэрэглээний бараатай жишмж болох


мохцвлл Монголд үйлдвэрлэсэн зүйлийг СОНГОМО


в) Ажиллагсдьи сонгон шалгаруулахдаа ыумы ©мн» эохих ёсны мзрхзжмлтэ* монголын


ирплийг СОНГОЖ авахыг эрмэлззнз Моигод Улсьш Засгийн газраас тогюосон хуав


хзмжзэмд багтаан эрх бүхий газраас зохмх зеашвервл авсны үндсэм аэзр Гзрзмзгч нь


нарийн мзргзжлийн ажлын байр. чухал албаи тушаалд гадаадын ажжиагсяш ажмллуудах


зрхгэй. Гзрзэлзгч нь Монгсл Улсын Туслам гү*цзтгзгчийг сонгох. Мошолл үАлдвзрлэсэм


бараа. материал худалдап авах. Монгол Улсын ажмллагсдыг авч ажмллуулахын тулл Засшйн


газрын 1вл»«логчеес дзмжлэг туслалцаа үзүүлэхийг хүсч болох ба зиз зүйлмйн дахуу


ГэрэмэгчиЙм хүлээх үүрэг. нөхшлийг Засгийн 1азрын төлөелөгчөос Гзрззлэх^нл урьдчилан


мэдэгдсэн бийхьп хүлээн зөвшөөрев. Гфээлэгч нь гэрээний лагуу үүрэп ажлаа гүйцэтгэж


яиаад үйлдвэрлэлийн ослоор хөдөлмврийн чллпарла түр буюу бүрмөсөн алдсан юхиолдолд


ажиллигсдлд холллмерийн чалвар алдсаны тттгэмжийг Монгол Улсын хууль юпоомжийн


длгуу твлно.


г) Ажиллах хүчний галаарх бүхий л асуудльи Ажиллад хүч галаадад гаргах. галаадаас


ажиллнх хуч, мэргэжилтэн авах тухай Мошол Улсын хуудийн дагуу шийдвзрлэнз.


д) Гзрээлэгч нь Монгол Улсын гаэрын тосны мэргэжилтэй болокон хүчинг


/нжиллуулахдаа Гэрээлэгчийн галаалаас авч ажиллуулж буй ижил мзргэжил. боловсрол. ур


чадвартай гадаадын мэргэжилтэн боловсон хүчиий иалингийн лунлжаас доошгүйгээр


иалинжуулна.


с) Гэрээлэгч нь вөрийн зардалаар Монгол Улсын иргэаийг сургах. даллага хийлгэх замаар


газрын госны аж үйлдвэрийн бүх шатны боловсон хүчнн бэлтгэхийг зрхэмп »нт


АРВАНЕСДҮГЭЭР ЗҮЙЛ


ОНЦБДЙДДД


19-1 ЩРЫН ТОСТОЙ ХСЛЛОГДШ! )Ш ЛЖИЛЛАГАЛЩ ГАГЧ


SQJLQX UUL1 БЛЙДЛЛ


Онц байдал тохиолдоход Гэрзэлэгч шаардлагатай гэж үэсэн бүх арга хзмжзэг авах ба


энэ тухай Заи ийн газрын төлөөлвгчнл шя ларуй мэдэгдэнэ.


19.2 omi ЬЛЙПЛЛ


а) Моиюл Удсын нийт нутаг дэвсгарт буюу түүний зарим хэсэгт онц байдал адрласан


тохнолдолд Монюл Улсын ЗастЙМ гамр НЪ Гэрзэт талбайгаас олборлох Гзрээлэгчийн


J хуваарьт тосы! нөхөн твлвх нохцолтэйгээр бүхлээр нь буюу хэсэгчлзн дайчлан аич болох


бвгеод олборлолтыг дээд хэмжээнл хүргтл нэмэглүүлзхий! Гэрээлэгчзх* шаарлаж


болно. Талууд олборлолтын лээд хэмжээг харилиан тохиролисоны үнлс ж дззр гоггооно.


б) Газрын тосыг ийнхүү лайчлам авах гухяй асуудлаар саналаа ил»рхийл»х боломжийг


Гэрээдэгчид олгоно.


в) Газрын тосны нөөц буюу түүнтэй холбоглох аливаа байгууламжий! дайчлан авах


ижйдвэр нь Монгол Улсын хуулийи Л41УУ Гэрээлэпид зохих ссоор юдэгдомий үкзсзи


дээр явпгдах ба онц байллыг зогсоох хүргэл хугаиаанд хүчин төгөлдөр байна.


ХОРЬДУГААР ЗҮЙЛ


ДАНМДЛШЛТЯХҮЧИН ЗУЙЛ


20.1 Давагдашгүй хүчин зүйл гэж гоц халдварг өвчний тархалт. дайн. үймэзн. самуун.


бос.пого ХВЛНЛ1 нвн, нжил хаялт, i ал түймзр. үср. хүчтэй салхи. шуурга. п»зар ходлелт болон


байгплийн бусад гамшигт үээгдлийг ойш оно.


20.2 Дава1лашгүй хүчин зүйлийн улмаас Гэрзэлэгч нь ямар нэгэн үүргю бнслүүяэагүй.


прээнд заасан ямар нэгэн эрхзэ эдзлж чадаагүй бол үйл ажиллагаагаа сэргзэж үргзлжлуүлэх.


зхлүүлэхэд шаардагдах ундэслэлтэй xyiauaar нзмж. гэрээнд заасан болои тухайн Хайгуул.


Олборлолтын үс дээр Монгол Улсын Засгийн газрын зввшверснөөр нэмж тооцож болно.


20.3 Хзрэв НЭГ буюу гүүнээс дээш үр ашигтай юшэх олборлож байсан буюу олборлож


болох байсаи гаэрын тосны үйлдвэрлзлийг давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас зогсоосон.


хязгаарласан бол олборлож болох байеан хшжээнд хургзхийн тулд шаардагдах хугаиааг 5


дугаар зуйлд заасан хугаиаан дээр нэмж тооино. Энэхүү заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор


хэрэглэсэн •хзмжзз” ] эсэн ойлгол! нь олборлолтын үйл ажиллагааг зогсоогоогуй юхиолдолд


үр ашиггай нээлтийн хүрээнд өрөмдсөн цооногуудаас одборлолтын телөвлөгөөний дагуу


олон улсын гаэрын тосны үйлдвэрлэлд хэвшсэн пракгикийн даг» олбордож болох байсан


газрын госны нийг хэмжэз! хзлнэ. Гэрээлэгч нь энд шасан олборлох сстой :азрын тосны


нийг хэмжззний I ухай Засгийи газрын тлоелөгчил Хуанляйн жил бүрийн дараа ер (90)


хоногийн дотор МЭЛЭ1 дэж байиа.


20.4 Гэрээяэгч нь 20 лу!аар зүйлл заасан давагдашгүй хү^ив зүйл тохиолдсон өдрөөс эхлэн


30 хоногийн аотор Монгол Улсын Засгийн газрын твлвологчид эрх бүхий байгууллагаар


нотлуулсан нотолгоог гаргаж оп«о.


ХОРИННЭГДҮГЭЭР ЗҮЙЛ


ГЭРЭЭГ ЦУЦЛАХ


21.1 Хэрэв энэ гэрээнд гарыи үсэг эурсны лараа (нэг зуун наи) 180 хоиогнйн дотор гэрэз


хүчин төгөллор болохгүй бол Гэрэзлзгч нь ГТГ-т гэрзэг цуцлах гухай мддлдзж болно.


21.2 Хзрэв Гэрзэлэгч нь гэрээ хучин .ммдвр болсон одроес хойш (мзг зууи хорь)120


хоногийн дотор хайгуулын хетелберт ажлаа эхлжнүй бсл 1ТГ мь энэ гзрээг цуцална


21.3 Хзрзв Гзрэзлэгч знэ Гзрэзг санаатайгаар зөрчсои. yi зврчлийг арилгах талаар Монгол


Улсын Засгийн газрын толоологчоос тогтоосон хугаиаанд ари.иаа1үй буюу аршиаж


эхлээгүй. мен Гэрзэ хэрэгжүүлзх үүднээс хотөлберт болон lecoBT ажлаа эхлэлүй бол


Монгол Улсын Засгийн гаэар мрийн юлөологчийм саналын да!уу энэ Гэрээг цуцлах


эрхгэй болно.


214 Хэрэв Монгол Улсын Заиийн мзар 21.2. 21.3 дугаар зүйлийн дагуу эрхээ


хзрлжүүлэхззр шийдазрдэвзл Заиийн гвзрым 1ШЛВВДОГЧ Гэрээлэгчнд бичгззр


МЗДЭГДЗЛ ӨГН». МДДЭ1ДЭЛ hi chink; хойш 30 хошнийн доюр Гэрээлэш нь дзэрх зорчлийг


арилгаагүй буюу арилгаж зхлэзгүй ба зврчлийг арилга.чал нь давагдашгүй хүчнн эүйд


саад болоогүй. мс.пдуула.и үй бол энз гэрэзг иуила.ч шийлн »рий1 Монгол Улсын


Засгийн газрым тплвялвгч lapiaxa Ийм шийдвзрийн зсрэг Гзрзэлэгч нь 22 дугаар зүйл


дэх арбитрийн тухай заалтыг ашиглах эрхтэй. Гэрзэг иуиалсан тохиолдолд Гэрэзлзгч


нь тухайн гэрээт жилл хийгээгүй ажлынхаа телбернйг ГТГ-т io.iiio.


21.5 Гэрзэг пуцалсны дараа Гэрээлэгч нь 15.1-д заасиаас бусад гнзрын госюЙ холбо!дсон


үйл ажиллт аа явуулахдаа хэрэглэхээр түрэзсэлсэн буюу оорнйн бүрэи эзэмшлийн


зөөверлеж болох бүх эд хврөнгөе Монгол Улсын нутаг дэвсгорээс i аргах эрхтэй.


21.6 Гзрюллч нь дараах тохиолдолд энэхүү гэрээг цуилах эрхтэй ба энэ тухайгаа Монгол


Улсын Знсгийн газрын төлөөлөгчид 90 (ер) хоногийн омио бичгээр мэдзгдзиз.


Үүнд:


п) Гэрзэт талбайд эдийн засгийл үр ашигтай газрын тос илрээгүй бол.


б) Олборлолтын хугаиаа дууссан бол.


ХОРИНХОЁРДУГЛЛР ЗҮЙЛ


МАРГААНЫГХЯИАН ЩИЙДВЖТО,


ХҮЛЭЭЛГЭХ ХАРИУ» 1ЛАГА


22.1 Гэрээнд оролцогч талуудын хооронд уг гэрээний заазтгай холбоглои iapax (түүнийг


хэрэгжүүлэх. тайлбарлах. хэрэглэх. xyrauaa дуусах. цуилах эсвэл сунгах) аливаа


маргааныг эв эүйгээр шийдвэрлээгүй бол маргааныг Монюл Улсын арбнтраар


шийлвэрлуүлнэ.


22.2 Газрын тостой холбогдсон уйл ажиллагааны явцад уүссэн эд херенгийн маргааныг


газрын тосиы тухаЙ гэрээнд өероор заагаагүй бол Монюл Улсын шүүх хууль


тогтоомжид заасны дагуу хянан шийдвэрлэнэ.


22.3 Газрын тосны тухай гзрээний нвхцөлийг перчлАх. гэрээг хучиж үй болюх ззрэг гэрээтэй


холбогдох асууллаар үүссэн маргааныг Талууд хусвзл НҮЬ-ын Олон Улсын


худалдааны эрх зүйн комисс (UNICITRAD-ийн дурмийн дагуу зохицуулан


шийдвэрлүүлж болно.


22.4 Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааг дур мэдэн буюу зөвшовролгүй явуулсан бол


тухайн этгээдийи газрын тостой холбогдсон уйл ажиллагаа явуулахал хзрзглзсэн


тоног тохөөрвмж. эд хоренго, олборлосон бүтээгдэхуүн, орлогыг Монгол Улсын Зрх


бүхий байгууллага хураан авч улсын орлоюд шилжүүлнэ Харин уг үйл ажиллагаа нь


гэмт хзргийн шинжтзй байвал Монгол Улсын хуулийн байгуулла! аар шийдвзрлүүлмэ.


22.5 Гзртлэгч талуул нь энэхүү гэрэз болон Монгол Улсын холбоглох бусьд хуулийг


зорчсон үйл ажиллагаа явуулж байгууллнга. иргшзд хохирол учр>7лсан бол Моигол


Улсын хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлн! и хүлззнз.


22.6 Гзрзэлэгч галууд нь гзрэзний үүргийг эорчсоноос учирсан хохирльл гзрззид буюу


Монюл Улсын хууль тогтоомжил заасиы дагуу гэм буруутай тал нь мехвн гөлнө.


22.7 Гзрээлзгч газрын тостой холбогдсои үйл ажиллагааны юдорхой хэсгийг


гүйттгүүлэхзэр гэрээгээр туслан гүйцэпэгч сонгосон тохиолдолл тухпйн туслан


гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагааны улмаас учирсан бүх хахирлыг Моигол Улсын Засгийн


гвзрын омно Гэрээлэгч хариуина.


ХОРИНГУРАВДУГАЛР ЗҮЙЛ


МЭДЭГДЭЛ


23. I Гзрээлэгчид бичгэзр oi ox мжплш hi, лпраах тохиолдолд хүчии reiauAp байиа


Үүнд: %


a) Тухайн төлөөлогчийн lumpv ажиллаж буй Гзрззлггчийн ипж»ла1чид болон 23.3


дугаар зүЙЛЛ шасан Гэрплзгчийн улирлах төвд факсаар явуулсан:


b) 'Гухайн төлөөлагчийн газарт пжиплаж байгаа Гэрээлэгчийн толвв:1в1Чил хүргүүлж.


түүнийг хүлээн авсан нотолгоог авсан байх. эсвэл тийм мэдэгдлнйг бисчлзн хүргэх


ба аль ч тохнолдолл Гэрзэлэгчийн төлевлеш буюу түүний эрх мздэл бүхий


гвлеелөгчдийн нэгнээс нь хүлэзн авсан тухай хариу авсан. меи мэдэгдлийн хувийг


23.3 дугаар зүЙлл заасан Гэрээлзпийн удирдах төвд факсаар явуулсан байх.


23.2 Гзрээлзгчээс Монгол Улсын Зааийн газрын төлеөлөгчид бичгээр оюх мздзгдэл нь


лараахь юхиолдолд хүчин тоюлдор байна. Үүнд :


Мзлз1ДлиЙ1 Монгол Улсын Заиийн газрыи толөөлөгчид факсаар явуулсам;


Монюл Улсын ЗасгиЙн газрын твлөолопийм ажлын газарт хүргүүлж. түүнийг хулээж авсан


нотолгоог авсан байх. эсвэл тийм мэдээллийг биечлэн хүргзх ба аль ч тохиоллолд Монгол


 Улсын Засгийн газрын төлеелөгч буюу туүний эрх мздэл бухий юлөөлогчдийн нэгнээс


мэлэгдлийг хулээн авсан тухай хариу авсан байх зарэг боляо.

23.3 Дээрх 23. J ба 23.2-т заасан мзлэгдлийг дараах xa*i аар клгээнэ. Үунд :


а) Монгол Улсын Засгийн газар :


Газрын тосны газар


18080 Улаанбаатар хот.


Сонгинохайрхан дүүрзг


Үйлдвэрчний •нл .лийн гудам» 37


Утас: (976-11) 631208. Факс: (976-11) 631239


б) Гэрззлэгч:

“Зон Хзн Юу Тиан" ХХК


Баанзүрх дүүрэг


6 дугаар хороо 13 дугаар хороолол


Амииы орон сууц 39-Б тоот


Факс: 976-11-461548


Утас: 9V992588


E-mail- ncuHy_sunCrtiyahoo.com.cn

23.4 Талууд иогоо талдаа 30 хоногийн омно уркдчилан млдн дсэннГ. уидсзн дзэр мэдэгдэл


хүлэзж авах хаягаа оорчилж болно.


23.5 Азь нэг тал нь имг«м» млын мэдзгдлийг хүлзэж амхаас татгалэах буюу хүлззж авах


боломжгүй тохиолдолд ншөе талыи »рх ашиг ямар нзг байдлаар хохирох ёсгүй.

ХОРИНДОРӨВДҮГЭЭР ЗҮПЛ

ДААТГАД

24.1 Энэхуү I эрээний дагуу ГзрзэллчиЙн явуулж буй бүхий л үйл ажиллагаамы хуаьд


Гэрээлэп Монгол Улсып хууль тогтоомжийн ла1 уу лаатгуулах үүрзгтэй


24.2 Гзрээлэгч нь оөрийн Туслан гүйшп нчлийг нэгэн адил лаатгуулсан байхмг шаардах


бөгөөл Гэрзалэгчийн шнардлагагай гэж үэсэи нзмзлт даатгал нь даатгалын


гэрчилгэлгээр багалгаажуулагдсан байх болно. tj


24.3 Гэрээлэгч болон Туслан гүйцэтгэгч нь эд хорөигө. ашиг сонирхлоо Монгол Удсыи


Даатгалын тухай хууль тогтоомжийи дагуу тус улсын даатгалын компанид


даатгуулна. . д


24.4 Хэршэ Монгол Улсын даатгальж хомпани ийм даатгалыг хийх чалваргүй буюу

татгалзпал Пфээяэгч нь Монгол Улсын Засгийн газрын твлөөлвгчгзй тохиролисоны


үндсэн дээр гадаалын даатгальш компаниар даатгуулж болно. ч { Xj

>4.5 Даатгалын байгууллага болон Гэрээлэгчийн хооронл байгуулсан гэрэзний хүчин


төгөлдөр байх хугаиаанд гарсан хохирлыг Монгол Улсын Даапалын тухай хууль


тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.

ХОРИНТАВДУГААР ЗҮЙЛ


Е.РӨНХИЙ ЗААЛ1
!5.1 ХАВСРЛЛ1ҮҮД


 Хавсралт А, Б. В. Г - нь энэхүү гэрээний салил үй бүрзллзхүүн хэсзг болно.

25.2 ХУУЛЬ

Энэхуү Гэрээ нь Монгол Улсын хууль тогтоомжтой нийисэн байна.

25.3 САЙЦ САНЛЛ

Талууд энэхүү г»рг*ний дагуу харилцаагаа сайн санааны ырчимд ундзслэж. нэглмзл


зорклтоо хэрэгжүүлэхийн толоо хамтран ажиллаж. гарч болох аливаа ул ойлголцол.


маргааныг эв зүйгээр зохицуулан шийдвэрлэхийг зрмэлзэн».


25.4 ппшпа кт

Гэрт»1 монюл. англи хзлээр үйлдсэн бөгөед >х бичвфүүдийг тайлбарлахад хоорондоо

зөрчилдвлл монгол хэлний хувилбар нь шийдвэрлзх хүчинпй болно.

25.5 / ХҮЧИН ГӨГӨЛДӨР БОЛОХ.

1. Эиэхүү rjpjji Монгол Улсын Засгийн газар баталсан өдрийг гэрзэ хүчин төгвддөр


болсон влвр i зж үзнэ.

2. Талуул харилцан тохиролиож энэхуү Гэрзжл нзмэлт, ворчлллт оруулж болох бегеед

уг иэмэлт, өөрчлөлтийг Монгол Улсын Зааийн гязраар батлуулсанаар хүчин тоголдор


болно.ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫГ ТОЛӨӨЛЖ: ГЭРЭЭЛЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ
ГТГ-ЫН ДАР1 A “ЗОН ХЭН ЮУ ТИАН" ХХК-ИЙН


Д. АМАРСАЙХАН ЬРӨНХИЙ ЗАХИРАЛ


ТАОЁНЧУН
31


 1 ЛЛЬА - Л1 IftJIbAmi 1ЛЛЯАК


ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР.


БНХАУ-ЫН -ЗОН ХЭН ЮУ ТИАН' ХХК-ийн


ХООРОНД БАЙГУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН


ХУВААХ ГЭРЭЭНИЙ


ХАВСРАЛТ"А"
13РЭЭТ ТАЛБАЙ

'Знэхүү хаисрал i "А" иь Газрып Т^НЬ| 1жмлр. БНХАУын Псж Хзи Юу Тиаи" ХХК-ийн


жооронл 200#омы ЧУдугар рыи 1 “ иы өдер байгууюшн Бүтогдэхүүн хушжял прээний


бүрэллэхүүи хэсэг нь болно.

ГЭРЭЭТТАЛЬАЙН ЗУРАГ


 ГЛЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР,


БНХАУ-ЫН "ЗОН ХЭН ЮУ THAI Г ХХК-ИЙН


ХООРОНД БАЙГУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН


ХУВААХ ГЭРЭЭНИЙ


ХАВСРАЛТ ИБ"ГЭРЭЭТ ТАЛБАЙ


Энэхүү xaacpa.1T "Ь" нь Газрын тосжа газар, БНХАУын“Зон Хэн Юу Гиан" ХХК-ийн


хооронд 2009оны ^^угаар сарын ны өлөр байгуулсан Бутээгдэхүүн хузаах гэрээний


бүрхщэхүүн ххэг нь болно.
ГЭРЭЭТТАЛБАЙН БАЙРЛАЛ

1. ТалбаЙн нэр Галба - XI


2. Тилбайн пм«)э П262.в2икм


3. Соябилиотыи ц>гДугаар Уртраг


1 о / _м 1° 23 30


106 40 00 [°40 00"


2 о / //


106 4000 *° 40 ОО"


3 о / п


106 49 60 Г° 50 Оо"


4 -в>К о / !•


ft 107 ОООО I 5000


в о / // \° 40 ОО


107 ОООО 1° АООО"


7 о / JI


108 ОООО ‘° 32 W'


Ө о / //


1 Ово оооо


ө 108° 00 50 . 56 4 5


ю ioa°oese


11 О / II I 48*0,


106 оооо


12 ioe°ooW


13 о / I' » 40 00


14 1°7о4145м


16 107 2050


16 107° 20 50


 НЭГДҮГЭЭР ЗҮЙЛ


ЕРӨНХИЙ ЗААЛТУУД

1. иЖГОМЫк2


200Роны угаар сарьпгЗ&ад өлрийн Бүтээгдэхүүн хуиаах прээний 2 ;i>iaap зүйдд


юдорхойлсон нэр гомьёонууд энэхуү Бүртгэл тооцооиы журамл хамаарах бегеед адил утта


агуулна.


1 влримг


Эн»хүү 1>Р»»Н11Й бүрпэл гсчщооны журмын зорилго нь гсрхдллчийн оруулсаи ХдрвИГН


«*руу:илт. ззрпуулсаи зардал. эл хорвпгийп npini пршйх imitjuiii бодох ftypnu; i>vija,


санхүү! ийи lailiau lapiaxjaa Монгил улсад чшрлшдеж оуй Няплан бодох бүри хшйп 1\хай


х>у ib. үшгялшй болои Нягтлан бодох бүртгллийн Олон Улсын Стандарт (НББОУС) бусдл


xo.ioom«>x хууль Ю1 хоомж. журмы! мвгхгүүллхм Оршино.


Энэхүү бүртгэл тооиооны журмын заалтууд гэрээний зааллай үл тохирох буюу зерчиллөх


алилаа тохиолдолл олон улсын гаэрын тосны аж үй.-двэрт хэвшсэм нийтлзг ллрчыыг


баримтлана.


3. ҮЙЛ ЛХИЛЛЛГААНЫ ТЛШШУҮД


а) Гэрээлэгч нь ГТГ-т хайгуулын ажльш туршид хуанлийн удирал бүрийн эиох хойш гуч


(30)хоногийн лотор лараах тайлангуулыг шилжүүлнэ.Үүнл:


1. Санхүугийн тайлан (нэмэлт тодруулгын хамтс


2. Зардлын лзлпрэнгүй тайлан ( зардлын төв тус бүр«tp У.


Дээрх тайлангууд нь өссвн дүнгээр бэлтгэгдсэн байна.


б) Олборлолтын үед Гэрзэлэгч нь ГТГ-т хуанлийн улирхл бүрийг лууссанлас хойш гуч


(30) хоногийн лотор лараах тайлангуудыг гаргаж егне. Үүнд:


1. слггхүүгийн тайлан (нэмжг тодруулга);


2. олборлолтыи тайлан;


3. экспортын мэдээ. тайлан


_4. хуваах тос болон тэнивэржүүлэлтийн тайлан;


о ~~~


5. зардлын дэлЬрэмгүй тайлан ( зардлын юв тус бүрээр ):


6. өртөг нехөлтийн тайлан;


Дээрх тайлангуудыг өссөи дүигор бүртгзж нягглан бодох бүртгэлийн олон удсын


стандарт болон энэхүү бүртгэл тооцооны журмын дагуу хийж, тайлаш жил дууссаны лараа


жар (60) хоногийн лотор ГТГ-т гаргаж егне.


4. САНХҮҮГИЙНMHAJH ШАЩАЛТ


а) Гэрээний 13 дугаар зүйлийн лагуу шалгалт хийхдээ. Засгийн гаэрьш гөлоолөгч нь


Гэрээлэгчийн гязрын тосны үйл ажиллагаанд оруулсан хөренге оруулалт. өртөг


нөхөглөх зарлплыг холбогдох хууль. журам, зтхүү гэрээний дагуу үнэн зов бүртгэж


тайлагнасныг санхүүгийн тайлан баланс, тайлангийн нэмзлт юдруулгууд данс . дансны


бичилт. бараа матсриалын бүртгэл ба бараа матсриал, иаучер. цалингийн төлбор.


34


 нэхэмжлзх. ззрэг үидсэн баримтууд Гэрээнл шууд буюу шууд бусаар хамряглах аливаа


торлийн гзрээ. туслан гүйцэтгэх гэрээ ззрэгт туягуурлаи жил бүр шалгаж


баталгаажуулна. Тухайн шалгалтьш авцад Гзрээлэгчийн Монголд болон бусад газар


орших 1азрын тосны уйл ажиллагаатай холбогдох бүх үйхдвэрлэлийн байр. байгууламж.


агуулах болон албан конторт очнж танилцам холбогдох ажилтануулаар шаарллагатай6) I зрзмзгчийи бүх барим. бнчиг нь тзлгээрийн үүсэн байгуулагдсан өдрөвс хойш ;авам


(5) жкл ххүл хуульл заясян журмын дагуу шаардагдах хугаиаанл халгалагдаж.


шалгуулахад бзлэн байни
5. ВЛЛЮТ СО.ШХ


Гэрэзлхчийм газрын тостой холбогдох үйл ажиллагааны бүртгэл нь АНУ-ым доллараяр


хийгдэмэ. АНУ-ын доллараар 1арсан бүх мрдал нь зарцуулсав тоо хзмжээгээрзэ бүрггхлжз


Mom ол улсын мөнгои югжзэр гаргасаи зардлыг гэртжий 17 лугаар зүйлд заасиы лагуу


АНУ-ын долларт шилжүүлж. АНУ ыи доллараас бусад мвнгем нмжээр гарсан зардал нь


зухайн малюгыг Гэрззлзгчийн АНУ-ын аолларын ланспаас хуаалдан авсан юхиолдолл


худалдаи авсан үнээр АНУ-ын долларт шилжүүлхдзх ба уүжтк бусад тохиолдолд Монюл


Ьамкны албан ханшаар тооцно.


Монгол твгрвг болон АНУ-ын доллараас бусад жалютыг АНУын долларт шилжуүлсэи


хаишаар бүртгзл хвти.чнн


6. ЬҮРТГЭЛ


Гзрээлэгч нь бүр1гэлийг Англи хэл дээр нягтлан болох бүр-гэлийн Олом Улсып стандарт.


Моыгол Улсын хууль юпоомж. олои улсын газрын тосны ах үйлли »рт*лл хтшсэн иягтлан


бодох бүртгэлийн НИЙ1ЛЭГ зарчмуулын дагуу хөтлоно
7.

Эмэхүү Ьүртгэлийн журмьи Гзрзэлэгч. ГТГ хоср бичгмр хзрилиан тохиролисоиы ундсэн


дпр ирзздүйм үйл ажиллагааг зохииуулахаар Зачиим ш фын телоологч нь хянан шалгаж


болно.
н. БҮРТГЭЛИЙН НЛРИВВШСЛНЛРГЛ ЧЛЛЛ


Гзрзэ хүчин төгөллор болсон «дрөөс хойш ер (90) хоногийн дотор Гэрзмэгч нь Гзрзз болом


зизхүү буртгал тооиоонм журмын дагуу боловсруулсан дансны гуйлтний бүдүүич. мрллын


нарийвчилсам амгилал, баримглагдах зардпын юснийм нарийвчлан годорхойлсон хэлбэр.


үйл ижнллагааны бичлэг болон бүртгэлийп аршчлилын тьлаарх саннлыг ГТГ-т ирүүлж


хэпзлизнэ. Эмэхүү аргпчлалы! санхүүгийн нийтлэг бүртгэл. олон улсын газрын госны аж


үйлдвэрлэлд хэвшсэн зарчнм. Монгол Улсын хууль, журмын лагуу боловсруулна. Ийнхүү


хзлзлисзний лагуу Засгийи Газрын төлмлогчийн зөвшвврснөвр Гэрээлэгч нь цаашил


ашиглагдах дансны гүйлгзэний бүдүүвч. зааварчлагыг боловсруулж ГТГ-i гаргаж өгно.

ХОЁРДУГААР ЗҮЙЛ


ЗАРДАЛ, ОРЛОГО

1. imw тчөш&х и рлал
Гэрээлэгч hi. Гзрээний дагуу лараах зардлуудьл хариуца* шуул твлвх бөговл здгззр


зардлуудыг Гзрзэний 4 дугээр зүйлийн дагуу ангилж. нвхен авяа.


я) Гаэрыи дрх


Гэрээлэгч нь lajpuH тостой холбогдсон уйл ажиллагаа язуулахад шаардагдах баршиа


байгууламж барих талбайн эрх аьахтай холбогдои гарсан зардал


1 Гэрзэлэгчийн Монголд ажиллаж буй ажиллагсдын (улнрлах албан тушаалгнапс


бусал! чаяин. нэмзгдэл хөлс. нэмэгдзл. шагнал. урамшуулал. амралтын олгоюр.


юмилолт, хеделмерийн чадвар гүр аллах. тахир дутуугийн нөхен олговоруух


2 Гэрэшзпсийн Монголд ажиллахаар томилогдсон гадаадын ирпдийн (у.хр.их


албли 1>1п.1л.пиаасб>са.|) амьжиргааны, орон байрны болои бусад хөкгелвлтүүд.


3 ЧлчиИн газрын байгууллагаас хуулийн дагуу Гэрээлэгшйн ажиллагсдын идлин


хелсөнл хамааруулж ногдуулж буй хураамжтай холбогдсон зардлууд.

в) Ажиллагсдад үзуүлэх


Гзрзмлчийм Монгодд ажиллаж буй гадаад болон монгол ажиллагсалыи иалин хөлсвнл


хамаараглах ВЖММагсдын амь нчс болон нийгмийн даатгал. тэттэвэр. птгэмж олгохюй


холбогдои гарах зардал


Гэнэт халагдсанм тэтгэиж монгол болон гадаал улсын ажиллагсдын хувьл адил байх бегеод


тэтгэмжмйг Монгол Улсын Хөлөлморийн хуулийн дагуу зохииуулна.


г) МйТСЦИМ. TQBflL.

Гзрзхигчийн хулалдаж авсан. түрээсалсэи буюу нийлүүлсэв материал. юног төхееремж.


сэлбх хэрзгсзл.


/ Худа чдаж авсан маяrpuai


Гзрзэлэгчийи худалдаж авсан мятериал, тоиог төхөөромж. сэлбэг хзрэгслийн


мрдлыг тоопоход Гзрээлзгчид уэүүлсэн бух хөнгвлөлтийг иь хасаад түүний


жинхэнэ төлсөн үнийг эиэхүү журмын 2 духаар зүйлийн 3.1-т заасан үнэлгоний


эарчмын да! уу тогтооно.


2 Гэрэ э 1эгч буюу салбар баОгууллагаас нийчуулсм мат ериач


Гэрзэлэгч нь аливаа мазсриал. юног гөхяоромж. сзлбзг хзрзгслийг өориин буюу


салбар байгууллагынхаа нөвцоөс авч нийлүүлэхэх бусад тохиолдолд Монголын


иргэн. аж ахуйн нэгжээс худалдаж авна. Гэхлээ лээр дурдсаи нвецвес нийлүүлсэи


материалын. үнз нь даатгал. иийлүулмпийн адил нехивлд гуравдахь этгзздэх


гвсввтэЙ зл зүйлийг хулалдаж авч болох үнээс ондер байх есгүй. Уг млсридл.


тоног тохоорөмж. сзлбэг хэрзгслийн үнзлпэг зизхүү журмкн 2 лугаар эүйлийн 3.2-


т заасны aaiyy тогтооно.


J Ьитииаа


Г фзэлзгч нийлүүлж буй матсрилл, тоног твхееремж. сзлбэг хзрэгсзлдэз


үйллизрг. мчийн буюу хулалдагчийн чахарын баталгаанаас оор ямар нэгзн


6аи;н аа н .м* гаргахгүй бө!өөд хзрл нийлүүлсж матсривл гэмтэя союиой


бпйпал үйлдвзрлэгч буюу худалда^аас Гзрззлэгчид эерүүг мвхвн телох хүртзл


үүнийг орлогод аваххүй.


/ TyptK


Түрээолсэн матсриал. тоног төхөоромж. сэлбэг хзрзгслийн унийг бодктой твлсвн


үнээр TOOUHO.


л) Т эмэрлзят


Газрым тостой холбоглсон үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай топог


гвховрвмж. матсриал. сэлбэг хэрэгслийг гээвэрлэхэд tapcax зардал


е) Үйлчичт


1 Гэрмлэгч нь гуравдагч этгээдээс зөвлех, гзрээт үйлчилгзэ болон хангамжаар


үйлчлүүлэхтэй холбогдсон зардлыи зөвшөөрлий! ГТГ-аас урьдчилан бичгзэравна.


Уг зардпл нь ижнл төстэй ажил, үйлчилгэз үзүүлэх гадаадын бояон Моиголын


байгуулагад толох эардалтай ойролцоо байна.


? Гэрзэлэгч болои түүний салбар байгуулагаас Монголд болон хилийн чанадад


лабориторийн шипжилгээ хийх. эагварчлах, геологи, геофиэикийн боловсруудалт.


тайлал хийх. инженерийн болон мэдээлэл боловсруулах ээрзг үйлчилгээний зардал


нь тухайн үсд олон улсын газрын тосны аж үйлдвэрт двгаж буй үнэлгээтэй


лүйцэхүйц байна.


Гэрэзлэгч буюу түүний салбар байгууллагаас үзүүлсэн уйлчилгээ нь ашиг


нэмэлгүйгээр зариуулсан зардлаар тооцогдоно. У1 зарднл нь тухайн үйлчилгш


ижил нөхцвльер гүйцэтгэх бусад салбар байгууллага. rypaeaaiN этоэдзд гарах


хзвийн зардлаас илүүгүй байна.


Шаардлагатай бол. тухайн үйлчилпэ. түүнийг зохион байгуулсаны зарллл ээргийг


баталсан баримтьн Гзрээлэгч. түүний салбар байгууллага. ГТГ-аар гаргуулан


авна.


Гэрээлэгч. түүний салбар байгууллагаас үзүүлж байгаа үйлчилгээиий зарлал нь


олон улсын газрын тосны аж үйлднзрлэлд газрын тосны компаниуд пдгээрийн


салбар байгууллагуудид гвстэй үйлчилгээ үзүүлсний толборт төллог зардлаас өидөр


өртөггэй бол тухийн знрдлыг ГТГ нь энэхүү журмын 2 дугаар зуйлийн 5 дахь


хэсэгт хамааруулж ортөг нөхөлтөөс хасах зрх здзлнэ.


ж) Хохирол болон алдагдал


Доорхи з) бүлгийн дагуу даатгалл хамраглахаас бусад тохиолдолд газар хедлөлт. гал түйиэр.


үср. шуурга. хулгай. осол буюу бусал Гэрэхлэгчээс хамаарахгүй шалтгааны улмаас учирсан


хохирол. алдагдлы! нехвм ориэхэд гарах бүхий л зардал Гэрэзлэгч нъ хохмрол болон


алдагдалд орсон lyxamua н>н даруй ПТ-i бичгээр м«д« лж»
Гэрэзний 24 лүгпр лүйлл заасанчлан даатгалын комииниий баЙ1уулсан прээний лагуу


твлсвн даа innuH лардлиг ортог нөхөлтийн тооиоонл оруулна


и) Xjjphhh «иги. агуудал брдрн бүсад байтдама


Хэзрийн ангиуд. агуулахууд. тээвэрлэлтийн болон холбооны систсм. усаи хажамж. зам


болон бусад бай|ууламжуудий| хадгалж хамгаалах. топоглох, ажиллуулахтай холбогдон


Монгол Улсын нутаг дзвсгэрийн доюр гарч буй зардал.
к) Эрх зуЙм зарда.1


Гэрээт талбай. isipuH тостой холбогдсон үйл ажиллагза. тоиог тохооромжийг хамгаалах.


шүүх хурлым буюу хууль зүйн туслалцаа авсан. уүний дотор омгоологчийн хвлс. шагнал .


м»в юхийн цадим хөлсний тодорхой хувь. мөн Гэрээний дагуух газрын тостой хоябоглсон үйя


ажшыагааны la.iaap галууд болон аль нэгний нь эсрэг шийдвэр гарсаитяй яодбоотой зардал.


мон газрын тосгой холбогдсон үйл ажиллагаа буюу м» прэзний эсрзг чшлэсэи аливаа


үйлдэд. гомлол. заргаас хамгаалах эорилгоор гэрээнд оролцо!'! талууд буюу аль нэг тал нь


урьлчилан сэргийлэхээр авсан арга хэмжээний зарялууд. Дээр дурдсан арга хэыжээг гэр^нд


оролиогч талууд буюу аль нэгниЙх нь хуульчид хэрзгжүүлсэн тохнолдолд тэдгээрт энэхүү


үЙЛЧИЛГЭЭ узүулсний ЗОХИХ ХЗМЖГЖИЙ МӨНГӨ ТӨЛНӨ-


л) Улирллагын зардад


Нягтлан бодох бүртгэлийн Олон Улсын Стандарт (НБЬОУС-1-ийн 82)-д заасны дагуу


борлуулалт өртгийн аргад хамааралтай хариуцлагын т*н«м*г нь ангилдаг аргаар удирдлагын


зардлыг гусад нь бүртгэнэ Гэрээний дагуу газрын тостой холбогдсои үйл ажиллагааны


явиад хилийн чанл лахь гэрэзлэРШЙн компанийн (үүний логор хувь нийлүүлэгя багтана)


ажиллагсалын гүйиттгох ажил үйлчилгээ болон конторын ажилд хамаарах захирюаны


зардал нь гаэрын тостой холбогдсон гэрээлэгчийн жилийн мряяын 5 хуаиас хэтрэхгүй


байна. Энэ зардалд I 'эрээлэгчийн Монголд буюу гадаад дахь ср«шлий удирдлага /үүний


Дотор хувьиаа этэмшигчид баггана /, хянах. и»влөх. үйлчлэх үүрзг хүлээсэн албан


тушаа.и нуудтай холбоотой гарсан зардлуудыг бүртгэнэ. Үүнд : Цалим хөлс. амралгын


нвхвн олговор. нэмэгдэл урамшуулал. хуулийн дагуу буюу Зааийн газрын харьяа


байгууллагаас ногдуулсан тагвар хураамж. шимтгзл. удирдлагын байрлаж буй албан конюр


болон техник хэрэгсэл. тавилга. эл хогшил худалдан авах. түрээс. ашиглалтын зардал .


шагахуун. юмилолт сургалт зэрэг зардлуудыг оруулна.


I. Дээр дурьдсан удирдлагыи зардлыг бусад (энэ зүйлнйн l.a-к хүртздх) зардалд


давхардуулан юоцохгүй


2. QMQTO


Гзрэзлэгч газрын тостой холбоглсои үйл ажиллагааны оцаас орсон орлогыг юхих дансанл


буртгэж авна. Уг орлого нь дараах ажил гүйлгээнээс бүрдэнэ:


п) Гомдол заргаас авсан орлого


Газрын тосюй холбогдсом үйл ажиллагаямы талаарх зарга. даатгалын орлою буюу хоронго


б) Гуравдагч талын орлого


Өмч хөремк. ашиглуулсны, Гэрэзлэгчээс узүүлсэн үйлчилпэний буюу а.жиаа мздээдлийн


твлбөр хзлбэрээр гурлвлагч талаас олсон орлого.


в) Тохиргоо бичилт


Өмно нь дансанд бүртгэгдсэн гэмтэл согштой мятериал. тоног төхөврвмжид түүний


НИЙЛүуЛЭГЧ, үЙЛДВЭрЛЭГЧЭЭС Гэрээлзгчид буцннн ОЛГОСОН IIOXOII олговор.


г) Ьуцанж телсөн төлбөр


Өмнө нь дансанл бүрТгэгдсэн байсан эардлаас Гэрэзлэгчид буцаан төлсөн түрээс. нвхвн


төлбвр буюу бусал орлою.


л) Эд матсриал. тоног техеөремж болон сэлбэг хэрэгслийг худалдах. экспортдох


Энэхүү гэрэзнд гусгайлан заагаагүй бол Гэрээлэгч дансакд бүртгз.ттэй байсан аливаа зд


матсриал, тоног төхөеромж. сэлбэг хэрэгслийг салбар байгуужлага. хвзл бусад байгуулла! а.


хунь хүнл худалдах, эксиортлох буюу шилжүүлэх тохиолдолд уг шилжүүлгийн дүн бүртгзлд


|усгагдсан байпа.

3. ж MlIf PH+l, TQHU1 ТеХЮРУМЖ ВОЛОН C2/7B2I Х2Е2ГСЛИШ


ҮНЭЛГЭЭ


Тооиооны журмын 2 дугаар зуйлийн 1(г)-д эаасны дагуу дннсанд буртгэлтэй эсвэл 2(д)*Д


зааснаар бүртгэлл тусгагдсан материал. тоног төхөрөөмж болон сэлбэг хэрэгслийн үнэлгээ


дорх зарчмаар хийгдэнэ. Үүнд:


1. Доорх (3.2) зүйлд өөрөөр заагаагүй бол Гэрээлэгчийн худалдан авсан эд материал.


тоног төхооромж болон сэлбэг хэрэгслийн үнэ нь эдгээртэй адил чанарын барааны


олон улсын зах зээл дэх үнэ. худалдан авах хэлзлцээр байгуулсан тухайн уед олон


улсын зах зээлд давамгайлж байсан нийлүүлэлтийн адил нөхцөлийн үнийн


жишиггэй тохирч байх ёсгой. Эл материал. тоног тохөөрөмж болон сэлбэг


хэрэгслнйн худалдан авах үнэ нь зохих тохиолдодд хулаллааны болон бэлзн


мөнгөний хямдралууд, нийлүүлэлтийн төлбөр, тээврийн болон хургэх зардал.


дааттал. татвар, гаалийн татвар. консулын төлбөрүүд болон бусад импортын


бараанд ногдуулах гөлборуүдийг урьд омно өөр тооцоонд оруулсан эсэхийг


харгалзан үзэж хамруулна.


2. Салбар байгууллагуудаас худалдан авсан болон тэдэнд худалдсан эд материал.


тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслийг доорх (а). (б)-д заасны дагуу уыэлнэ.


а) Шинэ эд материал, тоног төхөөрөмж бог.он сзлбэг хэрэгслүүд нь (А аыгилал)


Гэрээлэгчийн х^рээ байгуулах үеийн адил чанарын барааны олон улсын зах


зээлийн унэ. нийлүүлэлтийн адил нөхишшйн үнийн жишип нийцэж байх.


б) Хэрэглэж байсан эд материал. тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслуүд (Б.


В ангилал).


i) Эвдрэлгүй. гэмтэлгуй, үйлдвэрлэл үйлчилгээнд ашиглаж байгаа засвар


үйлчилгээ шаардагдахгүй ашиглах боломжтой туүхий эд материал.


тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслүүд нь Б алгилалд хамрах богөөд


дзэрх (а)-д тодорхойлсон шинэ материал, тоног техооромж болон сэлбэг


хэрэгслүүдийн тухайн үеийн үнийн 75хувиар (75%) үнэлэгдэнэ.


ii) В ангилалд хамруулах боломжгүй материал. тоног тохоөрөмж болон


сэлбэг хэрэгслүүд, гэхдээ:


♦ засвар үйлчилгээний дараа үндсэн зориулалтаар нь Б ангилалын


дагуу хэрэглэж байсан боловч сайн зд материал. гоног төхөөрөмж


болон сэлбэг хэрэгслүүдийн адил лахин ашиглах боломжгой; эсвзл


♦ үндсэн зориулалтаараа ашиглагддх боломжгой боловч сронхийдөө


засвар үйлчилгээ хийх боломжгүй зд материал. тоног төхоорөмж


болон сэлбэг хэрэгслүүд нь В ангилалл орох бөгөөд дээрх (а)-д


толорхойлсон шинэ эд материал. тоног төхөөрөмж болон сэлбэ!


хэрэгслүүдийн тухайн үсийн үнийн таьин хувиар (50%) үнэлэгдэнэ. В


ангиллыи зд материал. тоног төхеврвмж болон сэлбэг хэрэгслуүаийн


үнз заснир үйлчилгээний ортөг кийлээд Б ангиллын эд материал.


тоног төхөөрөмж болон сэлбэг ХЗрЭ1ХУ1үүДИЙН үнзэс хэтрэхгүй байх


нохцолд. зпсвар үйлчилгээний үнэ ортгийг засварлагдсан эд матсриал.


ТОНОГ твхөөрөмж болон сэлбэг X3P'jI слүүдэл оруулна.


iii) Б. В ангилалд орохгүй зд матсрнал. тоног тохөоромж болон сэлбэг хэрэгсзүүдийг


хэрэглээтэй нь уяллуулж үнэлнэ.


iv) Эд материал. тоног төхөөромж болон сзлбэг хэрэгслүүлийг Газрын тосны үйл


ажиллагаанд түр ашигласнаар 2)б)и)-д заасны лагуу хям;.руулах боломжгүй нөхцөлд эдгпр


зл магсриал. тоног төхнөрвмж болои сэлбэг хэрэгслүүд нь хийгдсэн үйлчилгээний үннйн


дүнтзй нийиэх дансиы иэвэр тооиооны дүнд үндзслэн үнзлэгдэх болно.


4. ЗАРЛЛЫН ТОВҮҮЛ


Гзрээний aaiyy нөхен төлөгдөх зардалд үр дүнтэй хяиалт хийх боломжийг хангах зорилгоор


бүх зардлууды! зардлын тевүүд болон идниЙ ддд ангилалуудад хуиаан аигилж. ГТГ-т


танилиуулна.


Нарийвчилсан ангиллыг Хавсратг “Г"-ын 1.8 дугаар зүйлийн дагуу тохиролионо. Гэхдэ»


доорх ангилалуул заавал хийгдэнэ. Үүнд:


а) Талбай тус бүрээр зардлууд дараах мам1 аар хуваарилагдана:


1 Хайгуулын талбай.


2 Олборлолтын талбай нэг бүрчлэн.


3 Дамжуулах хоолой гэх м п талбайи гадуур уйл ажиллагваиы мрдал.


4 Тодорхой талбайд хамааруулах боломжгүй зардлуу л


5. ЬренхиЙ зардлуул болон Улирллагин зардлын хуваарилалт,


б» Газрыи зосиы үйл ажнллагаа бүрт зардлууд дараах маягаар хуваармдаздама:


i) Хайгуулын үйл ажиллагаа Үүид:


1 Агаарын. i сологийн. геохииийп. палеоктолошйн. топофафиин болом бусад


судалгаа.


2 ЧичирхиАлпийн судалгаа юг бүрчлэи.


J. Хай1 уулмм болон үнхлгжжий uoomoi нм бүрчлзн.


4 Дзд бүпц |цм. нисзх ожопны буудал).


1 Туслах байгууламжууд (азуулах г»х зэрэг). Элгээрт срлийн үйлчилгззмий


•piei хуваарилалт орио (Газрын тосны үйл ажиллагаатай холбогдох


мрдлууд)


б Ероихий ирдлууд болон Улирдлагын зарллыи хуваармлалт


7. кусал зарллууд.


Hi Олборлолшн үйл яжиллагаа Үүнд:


I Aiаарын. (сологийн. геохимийн. геофизикнйн болон бусад судалгаа.


2. Олборлолтын цооног нэг бүрчдэн.


3. Хуримтлуулах шугвмууд.


4. Талбайн бай) ууламжуул.


5. Халгалах байгууламжууд.


6 Дамжуулах хоолоЙ. тээнрийн циаернүүд.


7. Дэд бүтэи.


I Туслах байгууламжууд (агуулах Г9Х зэрэг). Элгэзрт ердийи үйлчилгзэний


вртог хувааридшп орно (Гаэрын юсны үйл ажнлла/ашай холбогдох


зардлууд).


9. Еренхий эарллуул болоп Удирдлагын зардлыз> хуваарилалт.


iii) Ашиглалтын үйл ажиллагии! олборлолтым үйл ажилпагаатай алил ангнлна


в) Олборлогдож. хядгалагдсяи газрмн зүүхий гос болон байгалийн хийг»й холбогдох


зардлыг дараах зарчмыг баримталж хунаарилна. Үүнл:


 1. Зардлын дийлэнх хувь нь түүхий газрын гос эсвхл байгалийи хкйн аль нммы

2. Зардлыг 1үүхий тос болон байгалийн хий хосуланл нь хамааруулах боломжтой


тохиолдодд уг зарлал нь талуудын харилпан тохиролисон аргачлальга у-ндсэн лээр


олон улсын газрын тосны аж үйлдвэрийн туршлагыи дагуу хуваарилагдана.


5. НӨХӨН ТӨЛӨГЛӨХГҮЙ ЗАРЛЛУУП


Өртөгт тос болон хийг тодорхойлох зорилгоор доорх зардлыг нехөн телөгдөхгүй зардалд


1 ооцно. Үүнд:


а) Анхан шатны баримт бү-рдүүлээгүй биет зүйлнйн хувьд эерчилтэй зардлууд.


б) Холбогдох Ажлын хөтөлбөр, Төсев буюу зарлагьш батламжлалын хүр»нд


зарцуулагдаагүй, эсвэл Гэрээнд зөвшөөрөөгүй ангилалд хамрах зардал


в) Осол. гамшгийн улмаас гарсан зардлаас бусад Гэрэхигчийн хуаалдаи авсан бараа.


гүтщэтгүүлсэн болон эахиалсан үйлчилгээний үиэ тухайн үеийп ддил чанарын бараа


уйлчилгээний олон улсын зах зээлийн үнэ. олон улсъш мх лээлд лавамгайлж буй


нийлүулэлтийн адилхан нөхцөлийн үнийн жишгээс илүү гзрсан мрдал.


г) Туслан гүйиэтгэгч болон нийлуүлэптй 6аЙ1уулсан холбогдох Гэрээтэй үл нийиэх бараа.


үйлчилгээний телбөрүүд.


д) Дээрх ~в“ хэсэп заасны дагуу эд материалын байдал үтотэйгээ таарахгүй нөхиөлл эн:»


зөрчилтэй холбогдон гарсан нэмэгдэл зардал.


с) Газрын госны үйл ажиллагаанд онцын шаардлагагүй зардал. Үүнд нийлүулэх цэгээс


хойш гарах үйл ажиллагааны. тухайлбал газрын түухий тосыг Монгол Улсаас


гаргахаар ачааны машин. вагон гэх мэт тээврийн хэрэгсэдд ачсакы дараах зардал


ж) Монгол Улсын болон бусад улсад толсои татвар. хураамжууд.


з) Гэрээний 10 дугаар зүйлд заасны дагуу телөгдөх урашпуухжуул болон бусад твлборүүд.


и) Шуүгч. Арбитрч буюу шинжээчийн асуудлш өерөөр шнйдвзряээгүй бол Гзрээний 22


дугаар зүйлийн дагуу шүүх, арбитражийн болон шинжээчдкйн зардал.


к) Монгол Улсын Шүүх болон эрх бүхий бусал байгууллагаас ногдуулсан хүү. торгууль.


анз.


л) ГТГ-ааи бичгэзр зөвшеврөгдм! үй ажмл уйлчил! jj. аливаа хандив 1усламж


н) Газрын тос хайх. олборлох, ашиглахал зориулсан шию тоног төхөөрөм*. матсрна..


болон аргачлал. үйлдвэрлхтд НЭВТрүүлзх зоршпоор судалгаа хиймэн холбогдон lapcau


зардал.


о) Талбайи дзнчии


») ЬХГ-ний 7 дугаар зүйлийн тГ. Т“ малтыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах мрдал


ү) Зилийн хүүгийн зардал

п) Төлевлвгчнйн гяэрыг лэмжих зардал


р) Орон нутгийг лэмжих зардал


с) Гэрзэт халбайд ажил гүйизтгэсэн боловч холбогдох маяээяш, гайлаи. баримг материальи


ГГГ-т хүлззлгэн »i негүй ажил. үйлчмлгонмй мрдал


г) Газрын тосгой холбоглсон үйл ажиллагааны горимыг зерчсөнөвс гарсан зардал

ГУРАВДУГААР ЗҮЙЛ


 ТООЛЛОГО БОЛОН ТООЛЛОГЫН ТАЙЛАН

1. ToiTmjimoMQiQ лту/Мг. уэдэгдэх hqjiqh төлөщөх


ГТГ болон Гэрээлзгч харилцан тохиролдож тогтоосон зохих хугаиаанд Гэрээлэгч үйл


ажилла1ааны бух зд матсриал. бист хорөнгө болон барилга угсралтын теслүүдийн тооллогыг


явуулж байна. Тооллогод ГТГ оролиох боломжийг хангах үүднээс Гэрээлэгч тооллого


эхлэхэзс гучаас (30) доошгүй хоно! иЙн өмнө тооллого хийх зухай ГТГ-т бичгээр мэдэглэю.


Гэрззлзгч жил бур доод тал нь нэг удаа. мөн Гэрээг цуцлах тохиолдолд тооллого явуулна.


2. ТООЛЛОГЫИ БҮРТГЭЛИЙГ ТУЛГАН ШАЛГАЖ. ЮХИПУУЛАХ ТУХАЙ


Гэрээлэгч. ГГГ хоср хамтран эд хөронгийн тооллогын бүртплийг тулган шалгаад. илүүдэл


буюу дуталзын жжгсаалты! гаргаж. Гэрээлэгч нь зөруу! залруупна.а) Гэрэзлэгч нь олон улсын газрын тосны аж үйлдвзрийн иягтлан бодох бүрпзлийн


жишгийн лагуу газрын тосны үйл ажиллагаанл хэрглгмдэж буй уп харонгийн


карийвчилсан бүртгэл хийнэ.


б) Гэрээлмч нь доорх зуйлуүдийг агуулсан тооллогын тайламг ГТГ-i улирал гутамд


ирүүлнэ Үүнд


I Хянах боломжтой бух эд хорөнгө. материалыя тодорхойлолт болон код


2. Эд хөрошө тус бурийн дансанд бүртгн дсэн үиийн дүи.


3. Эд хөрөш ийг дансанд бүртгэсэн он. cap. адвр.


•I Эдгээр эд хоронгийн вртог Гэрээний 15 дугаар зүйлийн дагуу нөхөгдсвн эсэх.


4. ТЭИДЭСШЭЭ


Энзхүу хавсралт “Г* -нйн 1.8 дугаар зуйлд зааснаар юхиролисон аргуудын да1уу бух


эд хөрөнгө нь хдналтын үйл ажиллагааг хялбарчлах зохих код буюу гэмдэглэгээтзй байх


ёстой.

ДӨРӨВДҮГЭЭР ЗҮЙЛ


ОЛБОРЛОЛТЫГ хэмжих

ЬА ОЛЬОРЛОЛТЫН ТАЙЛАН
1. Олборлолтын rafliittHi доорх зарчмуудын дагуу бэлтгзнэ. Үүнд:


а) Хупапх тос буюу хий. ортегт тос буюу өртөг нехех хий| Гзрзэвий VIII. IX зүйлд


злвспн тплбайгаас олборлосон болон хадгалсан нийт түүхий тос буюу нийт хийм


хэмжээг үидэолэн тодорхойлно.


б) Олборлосои хийгээд невцелсвн түүхий тос болон хийн нийт хэмжээг


Олборлолтыи талбай дахь ачих цзп вдөр бүр тодорхойлно. Уг талбайн ачих


иэгт «лон I нрлимн зэрзглхл бүхий туүхий тосыг к>үл»х бм вед ийм туүхий тосны


ззрзглзлий! ITT. Гтрззлзросйн хооронд хэлзлши тохироогүй бол тус бурчлэн


анипан тогтооно. Ачих шг нь Олборлолтын талбайл байх агаал дамжуулах


хоолой. томвр зам. машииаар Олборлолтын татбайгаас товэрлэхээс өмне знз


иэгг түүхий тосыг кэмжиж юдорхойлно.


и) Олборлож халгалсан түүхий тос болон байгалийи хийг өдөр болгон баррелиар


Бүтээ1Д*>хүүн хуваах цэг дээр. харин ГТГ. Гэрэхлэгчийн харилиан тохиролцсон


цэп хэмжих ба тээвэрлэлтийн цэг(үүд)-ээр чанарын хувьд ялгаатай түүхий тос


ирж байвал гэрээнд өерөер заагаагүй бол хэмжээх нь гусад нь тодорхойлно.


Г) Түүхий тосны хэмжээг хэвийн температур. даралгал байхад нь юдорхойлох ба


агуулах усны хэмжээ. тупамал хурдасны байдлаас шалтгаалан засвар оруулна.


Түүхий тосны нягт, хүхрийн агууламж болои бусад чанарын


IодорхоЙлолтуудыг тогтмол шалгаж, бүртгэж байх сстой.


д) Бяйгалийн хийн хэмжээг хэвийн температур болон даралтад байхад нь


юдорхойлно. Дулаан ялгаруулах чадвар (калориность), хүхрийн агууламж


болон бусад чамарын тодорхойлолтуудыг тогтмол шалгаж, бүртгэж байна.


с) Галрмн тосны уйл ажиллагаанд зарцуулсан түүхий тосиы хэмжээг өдер болгон


хзмжиж. бүртгэж байна. Эдгээр нь:


1. дахин шахах:


II. дахин боловсруулах;


III. хпйгуул. олборлолтын болоп дамжуулах хоолойд шахахад шаарлагдпх m


кпт талбайн үйд ажиллагааны эрчим хучний хэрэглээид зарсан.


ж) Шатаасан буюу ууршсам зүүхий тос. байгалийи хий| вдөр болгон бүртгонэ.


з) ТүүхиЙ 1осны бэлэн нвөцийн хзмжэзг хуанлийн cap бүрийн эхзн. эцэст хамгийн


6aiaap нь гооиож юпоосон байна.


Тухайн цооног ба талбайгаас анхны (туршилтын ба эдийн здсгийн үр ашигтай)


лборлол! эхэлмэги олборлолтын талбай бүрээр доор заасан мздээллүүдийг баггаасан


лборлолтын тайлаш Гэр:»эл:«ч cap бүр гаргаж егнө. Үүнд:


а) Олборлож. хадгалсан түүхий тосны хэмжээ


б) Олборлож. хадгалсан байгалийн хийн хэмжэз


н) Оремдлог явуулах. олборлох болон хадгалах сяв уруу шахахад ашигласан


түүхий тосиы хэмжзэ


г) Ууршуулсан байгалийн хийн хэмжээ


д) Сарын эхний түүхий тосим нявцийх хэмжм


е) Сарым эцсийн түүхий тоснм нөоцийн хэмжээ


с) Борлуулсан түүхий госиы хзмжээ


ТАВДУГААР ЗҮЙЛ


ОЛЬОГЛОЛТЫН ТАЙЛАНГИЙН


ҮНЭЛГЭЭ


Гэрээлэгч нь хуанлиЙн улирвл бүр энэхуу ГэрзэииЙ дагуу олборлож. нийлүүлэх цэп


зрлуулсан түүхий гос, байгилийн хийи үнзли:»г юоцоолсон тайланг бэлтгэх ёстой.


лборлолгын тайлашийн үн:»лт пь лараах зүйлуүлийг агуулна. Үүнд:


а) ГТГ бн Гэрээлэгчээс бяримтжуулсам тухайн хуанлийн улирлын турш гуравдагч


этгээдзд борлуулсан түүхий тосны хэмжээ, үнэ


б) ГТГ би Гзрззлэгчззс барим i жуулсан гухийн хуанлийн улиралын турш i уравдагч


этгвэдэзс өвр этгэздэд борлуулсан түүхкй тосны хэмжээ. үнэ

/


 tit Г»риний 8-4 зуйл хамаарагдах тохиолдолд түүхий тосны үизлт тоггоох


юрилгоор газрын гос экспортлогч гол гол орнуудын түүхий тосны үн»;п >ЖИЙ


талаарх боломжтой мэдээлэп


г) Г1Г ба Гзрээлэгчээс баримтжуулсан борлуулсан байгалийн хнйн хэчжэз. үн»


ЗУРГААДУГААРЗҮЙЛ

ӨРТӨГ НОХӨЛТИПН ТАЙЛАН

1. Гзрплзгч нь үүргийнхээ дагуу хуанлийн улирал бүр аорх зүйлүүдийг агуулсан вртвг


нохвлтийн тайлан бзлтгзх сстой Үүнд:


а) Хуанлийн улирлын гуршид гарсан нөхөгдөх зардал:


б) Хуаилийн улиралл нөхогдөх нийт зарлал:


I) Хуанлийн улирлын туршид Гэрээлэгчийн авсан өртвгт тос ба eprei иохетийн


бай1алийи хнйн хэмжээ. үнэ;


д) Хуанлийн улиралл нөхсен зардлын хэмжээ;


е) Дараагийн хуанлийн улиралд шилжүүлэн нөхегдөх зардал:


2. ХЩЛЛ7ЫН Т4ЙЛЛНГҮҮД


I ip....... 'is ортөг нөхөлгнйн данс батэицууаэк сөрв! даясюэжипм шрдлыи\ппябуй


х»мжп. нохшдсвн хзмжзэг хянах бөгөөд знэ дансны мзл зллий! улирал бүр ГТГ-т rap-.»*


мгнв.
ДОЛДУГААР ЗҮЙЛ


ОРЛОГО ЗАРЛДГ ЫН ТАЙЛАН


I >р35Л »ГЧ in. үүргийНХЭЭ дагуу хуанлийн улирал бүр орлого эарлагын 1айлаш iapra* ©гнв


Знэ тайлан нь лараах зүйлүүдий! гусгасан байна. Үунд:


.0 Энзхүү Бүрггэл тооцооны журамд тохирсон эардлын ангилал ба зарллын тоил


үидэслэн. төсеы iycrax хуанлийн жилийн зарлал. орлого:


б) Энэхүу Гзрэзний лагуу нохвгдох зардал гэж топоосон. тухайн хуаилийн


улиралд хурим глагдсан зардал ба орлого:


в) Хараахан шийдв ф/озгүй байгаа хуанлийн жилийн хуримзлагдсан зарлал ба


орлого;


I) Тосовг оруулах Гэрхжий дагуу зевшөерсөн өврчлөлтүүд:


д> Жилийн эисиЙн хуримглагдсан зарллын урьдчилсан тооиоо:


с| Дэзрх (I) зүйлнйи пагуу шсварласан гөсөв ба урьлчилсан тооцооны хоорондын


ялгаа. гайлбар

НАЙМДУГААР ЗҮЙЛ

ХУВААХ ТОС БА АШИГТ ТАЙЛАН МЭДЭЭ


Гзрэзлзгч доорх тайлан. мздзэг улирал бүр ГТГ-т ирүулнэ. Үүнд:

а> Тухайи улирлын турш олборлосон Түүхий тос;


6» Тухайн улирлын эцэст олборлосон болон хуримтлаглсан Түухий тосны хэмж»»:


в) Тухайн улирлын ГТГ 5а Гэрээлэгчил нпгдох Ашигт тос:


г) Тухайп улирлын эиэст ГГГ ба Гэрялэгчид ногдох Ашип г<к:ны хуритлагдсан


нийт хэмжээ;


л) Тухайн улиралд Гэрээлэгчийн авах Өртөгт тосны хэмжээ:


с) Тухайн улирлын эиэст Гэрэалэгчийн авах Өртөгт тосны хуримтлагисан хэмжээ: