Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 aГАЗРЫН ТОСНЫ ХАЙГУУЛЫН БОГД-IV ТАЛБАЙН ТАЛААР


ГАЗРЬШ ТОСНЫ ГАЗАР БОЛОН


“СЕНТРАЛ АЗИАН ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЭЙШН ЛИМИТЭД" КОМПАНИЙН


ХООРОНД БАЙГУУЛАХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААХ

ГЭРЭЭ
200... оны .? дугаар сарын -ны өдөр
I


ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ.................................................................................................................5


НЭГ ДҮГЭЭР 3 Ү Й Л. ТӨЛӨӨЛӨГЧИД.........................................................................5


1.1. ТӨЛӨӨЛӨГЧ ТОМИЛОХ..........................................................................................5


1.2. ГЭРЭЭЛЭГЧИЙН ҮЙЛАЖИЛЛАГАА ТА Й ТАНИЛЦАХ, ХЯНАН ШАЛГАХ ЭРХ5


ХОЁР ДУГААР 3 Ү Й Л. ТОДОРХОЙЛОЛТУУД...........................................................5


2.1. НЭРТОМЪЁО..............................................................................................................5


1'УРАВДУГААР ЗҮЙЛ......................................................................................................9


ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР БОЛОН ГЭРЭЭЛЭГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ...........................9


3.1. ГА ЗРЫН ТОСНЫ ГА ЗРЫН ЭРХ...............................................................................9


3.2. ГАЗРЫН ТОСНЫГАЗРЫН ҮҮРЭГ.........................................................................10


3.3. ГЭРЭЭЛЭГЧИЙН ЭРХ.............................................................................................ю


3.4. ГЭРЭЭЛЭГЧИЙН ҮҮРЭГ..........................................................................................11


ДӨРӨВДҮГЭЭР ЗҮЙЛ....................................................................................................12


ЗАРДАЛ БОЛОН ӨРТӨГ НӨХӨЛТ................................................................................12


ТАВДУГААР ЗҮЙЛ. ХУГАЦАА.....................................................................................13


5.1. ХА ЙГУУЛЫН ХУГА UA A.......................................................................................13


5.2. ХАЙГУУЛЫН ХУГАЦААГ СУНГАХ....................................................................13


J. 3. НЭЭЛТ БОЛОН ҮНЭЛГЭЭНИЙ А ЖИЛ................................................................13


5.4. ҮР АШИГТАЙ НЭЭЛТ...........................................................................................14


5.5. ҮР А ШИГТА Й НЭЭЛТ.ТУРШИЛТ. ОЛБОРЛОЛТЫН ХУГА ЦАА..............14


5.6. ҮИЭЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР. ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЛБА Й. ОЛБОРЛОЛТЫН 14


ХӨТӨЛБӨР БОЛОП ОЛБОРЛОЛТЫН ТА ЛБА ЙГХЯНА X................................. 14


J. 7. ОЛБОРЛОЛТЫН ХУГАЦААГ СУНГАХ........................................................15


ЗУРГААДУГААР ЗҮЙЛ. ХАЙГУУЛЫН АЖИЛ........................................................15


6.1. ЗААВАЛ ПЙЦЭТГЭХ АЖИЛ ҮҮРЭГ............................................................15


6.2. ӨРОМДӨХ А РГУУД.........................................................................................15


6.3. ХАЙГУУЛЫП АЖЛЫН ХӨТӨЛБӨР БА ТӨСӨВ........................................15


ДОЛДУГААР ЗҮЙЛ. ТАЛБАЙ БУЦААЖ ӨГӨХ........................................................16


7.1. ГЭРЭЭ ЁСООР ТАЛБАЙ БУЦААЖ ӨГӨХ.......................................................16


7.2. ӨӨРИЙН ХҮСЭЛТЭЭР ТАЛБАЙ БУЦААЖ ӨГӨХ.....................................16


7.3. ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЛБА Й...................................................................................16


НАЙМДУГААР ЗҮЙЛ......................................................................................................17


РОЯЛТИ БА БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААЛТ.................................................................17


8.1. РОЯЛТИ...............................................................................................................17


8.2. ТҮҮХИЙ ТОС БОРЛУУЛАХ..............................................................................17


8.3 БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААЛТ..............................................................................17


8.4 ГЭРЭЭТ ТОСНЫ ҮНЭЛГЭЭ............................................................................18


8.5 БОРЛУУЛАЛТЫН УРЬДЧИЛСАН ТООЦОО..............................................19


8.6 ДУТАЛТ БА ХЭТРҮҮЛЭЛТ..............................................................................19


ЕСДҮГЭЭР ЗҮЙЛ.ХИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТУХАЙ.........................................19


АРАВДУГААР ЗҮЙЛ........................................................................................................19


УРАМШУУЛАЛ, ШИМТГЭЛ БОЛОН БУСАД ГӨЛБӨРҮҮД...................................19


10.1 УРАМШУУЛАЛ..................................................................................................19


10.2 СУРГАЛТЫН УРАМШУУЛАЛ.........................................................................20


10.3 ТАЛБА ЙН ДЭНЧИН.........................................................................................20


10.4 ЗА ХИРГА А НЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ШИМ ТГЭЛ.............................................21


10.5 БА ЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ.........................................................21


АРВАН НЭГДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ХЭМЖИЛТ......................................................................21


]0i'


11.1 БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААХ ХЭМЖИЛТ..........................................................21


11.2 ХЭМЖИЛТИЙГ ЗА ЛРУУЛАХ..........................................................................22


11.3 ХЭМЖИЛТИЙН БҮРТГЭЛ...............................................................................22


ЛРВАН ХОЁРДУГAАР ЗҮЙЛ.........................................................................................22


ТЕХНИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ............................................................................................22


12.1 ТЕХНИКИЙН М ЭДЭЭЛЛИЙГ ӨМ ЧЛӨХ.......................................................22


12.2 ҮЙЛ А ЖИЛЛА ГАА НЫ ЕРӨНХИЙ БҮРТГЭЛ.................................................22


12.3 ГЕОФИЗИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ..........................................................................23


12.4 ХАЙГУУЛ, ПЕТРОФИЗИК, ЛАБОРА ТОРИЙН СУДАЛГАА БОЛОН


ОЛБОРЛОЛТЫН ТУРШИЛТЫН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ................................................23


12.5 БОЛОВСРУУЛСАН МЭДЭЭЛЭЛ. ГАЗРЫН ТОС ТУХАЙ ТАЙЛАНГУУД 23


12.6 ОЛБОРЛОЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫМЭДЭЭЛЭЛ...............................23


12.7 АВ ТОМА ШИН. ТЕХНЙК ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ. БА РИЛГА


БА ЙГУУЛАМЖИЙН МЭДЭЭЛЭЛ.....................................................................................23


12.8 ХАМТА PC A Н ХОРОО..........................................................................................24


12.9 БУСАД А ШИГТ МАЛТМАЛ...........................................................................24


12.10 НУУЦЛАЛ........................................................................................................24


АРВАН ГУРАВДУГААР ЗҮЙЛ........................................................................................24


НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ ТООЦООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ........................................24


13.1 НЯГТЛА Н БОДОХ БҮРТГЭЛ..........................................................................24


13.2 БҮРТГЭЛ ТООЦООНЫ ТА ЙЛА Н....................................................................24


13.3 САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ...................................................................................24


АРВАН ДӨРӨВДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУСЛАЛЦАА.......................25


14.1 ЕРӨНХИЙ ТУСЛАЛЦАА..................................................................................25


14.2 БУСАД Т УСЛА ЛЦАА.........................................................................................25


14.3 ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГА ЗРЫГ ДЭМЖИХ ҮЙЛ А ЖИЛЛА ГА A........................25


14.4 ОРОН НУТГИЙГДЭМЖИХ ҮЙЛ АЖИЛЛА ГАА...........................................25


АРВАН ТАВДУГААР ЗҮЙЛ. ӨМЧИЙГ АШИГЛАХ, ӨМЧЛӨХ. ЭРХ БА ӨМЧ


ШИЛЖҮҮЛЭХ.....................................................................................................................26


15.1 ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ БА БА РИЛГА БА ЙГУУЛА МЖ.................................26


15.2 ГА ЗРЫН ТОСЫГ ЭЗЭМШИХ..........................................................................26


15.3 ЭРХ ШИЛЖҮҮЛЭХ.................................................................................................26


АРВАН ЗУРГААДУГААР ЗҮЙЛ.....................................................................................26


ТАТВАР, ХУРААМЖ БОЛОН ТӨЛБӨР........................................................................26


АРВАН ДОЛДУГААР ЗҮЙЛ............................................................................................26


ВАЛЮТ СОЛИЛЦООНЫ ЭРХ......................................................................................26


17.1 ГАДААД ВАЛЮТ...............................................................................................26


17.2 ГАДААДЫН БАНКИН ДАХЬ ДАНС..............................................................26


17.3 ВАЛЮТ СОЛИХ ЭРХ.......................................................................................27


17.4 ГЭРЭЭНИЙ ДА ГУУ ГҮЙЦЭТГЭХ ТӨЛБӨР.................................................27


АРВАН НАЙМДУГААР ЗҮЙЛ........................................................................................27


МОНГОЛ УЛСЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧ , ЭД МАТЕРИАЛ БА АЖИЛЛАГСАД............27


18.1 МОНГОЛЫН ТУСЛАН ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ЭД МАТЕРИАЛ..........................27


АРВАН ЕСДҮГЭЭР ЗҮЙЛ...............................................................................................28


ОНЦ БАЙДАЛ...................................................................................................................28


19.1 ГАЗРЫН ТОСТОЙ ХОЛБОГДСОН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ГАРЧ БОЛОХ


ОНЦ БАЙДАЛ......................................................................................................................28


 19.2 ОНЦ БАЙДАЛ....................................................................................................28


ХОРЬДУГААР ЗҮЙЛ........................................................................................................28


ДАВАГДАШГҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ...................................................................................28


ХОРИН НЭГДҮГЭЭР ЗҮЙЛ............................................................................................29


ГЭРЭЭГ ЦУЦЛАХ............................................................................................................29


ХОРИН ХОЁРДУГААР ЗҮЙЛ.........................................................................................30


МАРГАЛНЫГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ, ХҮЛЭЭЛГЭХ ХАРИУЦЛАГА.................30


ХОРИН ГУРАВДУГA АР ЗҮЙЛ.......................................................................................30


МЭДЭГДЭЛ........................................................................................................................30


ХОРИН ДӨРӨВ ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ.....................................................................................31


ДААТГАЛ............................................................................................................................31


ХОРИН TAB ДУГААР ЗҮЙЛ...........................................................................................32


ЕРӨНХИЙ ЗААЛТ............................................................................................................32


25.1 ХАВСРАЛТУУД...................................................................................................32


25.2 ХУУЛЬ....................................................................................................................32


25.3 САЙН САНАА...................................................................................................32

25.4 ГЭРЭЭНИЙ ХЭЛ................................................................................................32


25.5 ГЭРЭЭХҮЧИН ТӨГӨЛДОР БОЛОХ, ГЭРЭЭНД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ


ОРУУЛАХ..............................................................................................................................32


ХАВСРАЛТ “А”.................................................................................................................33


ХАВСРАЛТ “Б”..................................................................................................................34


ХАВСРАЛТ “В”..................................................................................................................35


ХАВСРАЛТ “Р’..................................................................................................................36


4


QjjJkXJ' 7, т


Энэхүү Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг нэг талаас Газрын тосны газар /цаашид ГТГ гэнэ/,


нөгоө талаас “Сентрал Азиан Петролеум Корпорэйшн Лимитэд” компани /цаашид


Гэрээлэгч гэнэЛийн хооронд /хамтад нь Талууд гэнэ/ 200.# оны 7. дугаар сарынгГ. -ний


өдөр байгуулав.


ЕРӨНХИЙЗҮЙЛ


Энэхуү гэрээний зорилго нь Монгол Улсын Засгийн газрын нэрийн өмнөөс Монгол


Улсын нутаг дэвсгэрт газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулах тухай гэрээ


байгуулж, түүний биелэлтэд хяналт тавих эрх бүхий байгууллага болох ГТГ болон


Гэрээлэгч нарын хоорондын харилцааг зохицуулахад оршино.


Энэхүү Гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг болох хавсралтаар тодорхойлсон хайгуулын


зориулалтаар ашиглах газрын тосны гэрээт талбайд Гэрээлэгч нь газрын тостой


холбогдсон үйл ажиллагаа явуулах онцгой эрхийг эдэлнэ.

НЭГДҮГЭЭРЗҮЙЛ.


төлөөлөгчид


1.1. төлөрлөгч томилох


а) Монгол Улсын Засгийп газар нь энэхүү Гэрээний дагуу Монгол Улсын Засгийн


газрын төлөөлөгчоөр ГТГ-ын даргыг болон түүний зрх олгосон этгээдийг томилж байна.


б) Гэрээлэгч энэхүү Гэрээиий дагуу өөрийн төлөөлөгч (Гэрээлэгчийн толөөлөгч)-өөр


“Сентрал Лзиан Петролеум Корпорэйшн Лимитэд" компанийн захирал болон түүний


эрх олгосон этгээдийг томилж байна.


в) Засгийн газрын төлөөлөгч болон Гэрээлэгчийн төлөөлөгчийг өөрчлөгдсөн тухай


знэхүү Гэрээний 23 дугаар зүйлд заасны дагуу нөгөв талдаа мэдэгдэнэ.


1 Л_ПРЭЭЛЭГЧИЙЛ_ҮЙЛ АЖЯЛЛАГА41АЙ ТАНИЛЦАХ^ ХЯНАН ШАЛГАХ


ЭРХ


а) Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгч (эсвэл Засгийн газрын төлөөлөгчийн


томилсон зрх бүхий этгээд) нь гэрээт талбайд нэвтрэх болон газрын тостой холбогдсон


бүхий л үйл ажиллагаатай танилцах, хянан шалгах эрхтэй. Гэрээлэгч нь Засгийн газрын


төлөөлөгчийг энэхүү эрхээ хэрэгжүүл эх бүрэн боломжоор хангана. Ийнхүү


танилцахдаа, Засгийн газрын төлөөлөгч нь тодорхой шалтгаангүйгээр Гэрээлэгчийн үйл


ажилла1 аанд саад учруулахгүй.


б) Хуулиар эрх олгогдсон этгээд газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаатай


танилцах, хянан шалгах эрхтэй.

ХОЁР ДУГААРЗ ҮЙ Л.


ГОДОРХОЙЛОЛТУ УД

2.1. НЭР ТОМЪЁО


Энэхүү Гэрээнд тодорхойлсон нэр томъёонууд болон тэднээс үндэслэсэн бусад


ухагдахуун, хэлбэрүүд нь хэрзв тухайн тохиолдолд еөрөөр тайлбарлаагүй бол энэхүү 2


лугаар зүйлд заасан агуул! атай байна.

5


’/


 'Тазрын тосны газар" гэж Монгол Улсын Засгийн газраас газрын тостой холбогдсон


үйл ажиллагаа явуулах тухай гэрээ байгуулах, туүний бислэлтэд хяналт тавих эрх


олгосон байгууллагыг хэлнэ.


“Армз-ленгф худалдааны зарчим” гэж Гэрээлэгч гэрээт түүхий тосыг гуравдагч этгээд


(Гэрээлэгчийн оөрийн салбар нэгж бус)-эд худалдаалах гэрээнд дараахь нөхцлүүдийг


тусгасаныг хэлнэ. Үүнд:


1. Гэрээт түүхий тосны үнийг бууруулсан, эсвэл бууруулахад чиглэсэн аливаа


үгссэн хуйвалдааны шинжийг агуулаа!үй байх;


2. Төлбөрийг чөлөөтэй хөрвөх валютаар хийх;


3. Гэрээт түүхий тосыг худалдаалахад санхүүгийн ямар нэгэн хөнголөлтийг


илүүтэйгээр үзүүлэх; Тухайлбал: бараа солилцоо, үнийн хямдрал, нөхөн төлбөр зэрэг


хөнгөлөлтийн хэлбэрүүдийг хэрэглээгүй байх;


“Бай1 алийн хиГГ гэж агаарын даралт, темпсратурын хэвийн нөхцөлд хийн байдалд буй


нүүрс-устөрөгчийг хэлэх боюөд үүнд хүнд ба хөнгөн хий, газрын тосны олборлолтын


хий болон хүнд хийгээс шингэн нүүрс-устөрөгчийг ялгаж авсны дараа үлдзх хий,


түүнчлэн шингэн буюу хийжүүлсэн нүүрс-устөрөгчтэй хамт гарган авсан бусад хий тус


тус багтана.


“Баррель" гэж 1,01325 барын агаарын даралтын дор Фаренгейтын жаран (60) хэмийн


дулаанд буй буюу тийм нөхцөлд тааруулсан 158,987 литрийн хэмжээг хэлнэ.


“Бүртгэл тооцооны журам” i эж Хавсралтад заасан бүртгэл тооцооны журмыг хэлнэ.

“Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ” гэж гэрээт талбайд газрын тостой холбогдсон үйл


ажиллагаа явуулахаар ГТГ болон Гэрээлэгчийн хооронд байгуулж, Монгол Улсын


Засгийн газар баталсан гэрээг хэлнэ.


'Тазрын тос" гэсэн ойлголтод газрын хэвлийд байгаа шингзн тос, хий болон хатуу


байдалтай хамтад нь буюу дангаар нь олборлож болох нүүрс-ус төрөгчийн төрөл бүрийн


нэгдлийг хамааруулна.


*Тазрь1н тосны тухай хууль" гэж 1991 оны 1 дүгээр сарын 18-ны -ны одөр хучин


төгөлдөр болсон Монгол Улсын Газрын тосны тухай хууль, энэхүү хуультай холбогдон


гарсан аливаа нэмэлт, өөрчлөлтийг хэлнэ.

Тазрын menu тухай хуулийг хэрэгжүүлэх журам” гэж Монгол Улсын Засгийн газрын


1991 оны 204 дүгээр тоггоолоор батлагдсан “Монгол Улсын газрын тосны тухай


хуулийг хэрэгжүүлэх журам", энэхүү журамтай холбогдон гарсан аливаа нэмэлт,


өорчлөлтийг хэлнэ.


'Тазрын юстой холбогдсон үйл ажпллагаа" гэсэн ойлголтод газрын тос хайх,


хамгаалах, олборлох, боловсруулах, тээвэрлэх, хадгалах, борлуулах ажиллагааг


хамааруулна.
bluxr Ь


J


“Газрын тостой холбогдсон уйл ажи uiaraa явуулах онцгой эрх” гэж Гэрээ хүчин


төгөлдөр байх хугацаанд тухайн гэрээт талбайл газрын тостой холбогдсон үйл


ажиллагаа явуулах эрхийг зөвхөн Гэрээлэгч эдлэхийг хэлнэ.


'Тэрээлэгч" гэж газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааг энэ гэрээнд заасан нөхцөл,


журмын дагуу явуулахыг зөвшөөрч гэрээ байгуулсан “Сентрал Азиан Пстролсум


Корпорэйшн Лимитэд” компанийг хэлнэ.


“Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдор” гэж энэхүү Гэрээг Монгол Улсын Засгийн газар


баталсан өдрийг хэлнэ.


“Гэрзэт жнл” гэж Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдөр буюу дараагийн жилүүдийн уг


өдрөөс эхлэн тооисон дараалсан хуанлийн арван хоср (12) сарын хугацааг хзлнэ


“Гэрээт талбай” гэж энэхүү Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн гэрээний


хавсралтаар тодорхойлсон талбайг хэлэх бөгөөд энэ талбай нь 7 дугаар зуйлд заасны


дагуу буцааж өгөх хэмжээгээр тухай бүр багасч байна.


“Гэрээт түүхий тос” гэж гэрээт талбайгаас олборлож хуримтлуулсан Гүүхий тосыг


хэлнэ. Уг нэр томъёог тайлбарлах үүднээс “олборлосон” гэдэг нь газрын хэвлийгээс


гарган бүтээгдэхүүн хуваах хэмжүүрийн хэрэгслэлээр нэвтрүүлсэн, “хуримтлуулсан”


гэдэг нь авч борлуулах боломжийг бүрдүүлсэн тосыг хэлнэ.


“Дагалдах байгалийн хнй" гэж эдийн засгийн хувьд үр ашигтайгаар олборлож болох


газрын тосыг дагалдан илэрсэн байгалийн хийг хэлнэ.


“Дагалдах бодис” гэж газрын тос ба байгалийн хийгээс гаргаж болох буюу тэдгээрийг


дагалдан илэрсэн бусад бодисыг хэлнэ.


“Дүрэм” гэж газрын тосгой холбогдсон үйл ажиллагааны тодорхой төрлийг


гүйпэтгэхэд мордөх аргачлал, горимыг хэлнэ.


“Захиргааны зардал” гэж Гэрээлэгчийн газрын тосны үйл ажиллагаа явуулахтай


холбогдон гарсан удирдлага болон захиргааны зардал (хайгуулын болон олборлолтын


үйл ажиллагааны зардлаас бусад)-ыг хэлнз.


“Нэгж талбай” гэж уртрагийн арван (10) минут, өргөргийн арван (10) минутын


үржвэртэй тэнцэх хэмжээний газрыг хэлнз.


“Нээлтийн цооног” гэж Үр ашигтай нээлт болох эсэхийг нь тогтоох шаардлагатай гэж


Талууд үзэж буй байгалийн агууламжийг илрүүлсэн цооногийг хэлнэ.


“Орд” ГЭЖ НЭ1 буюу хэд хэдэн цооноюор илрүүлсэн, геологийн б^тцээрээ болон


давхарга зүйн онцлогоороо төсөөтэй бегөод газрын тос олборлож болох нэг буюу хэд


хэдэн байгалийн агууламж бүхий талбайг хэлнэ.


“Олборлолтын зардал” гэж олборлолтын үйл ажиллагаатай холбогдон гарах бүх


зардал (захиргааны болон хайгуулын зардлаас бусад)-ыг хэлнэ.


“Олборлолтын талбайГ гэж Гэрээт талбай лахь Үр ашигтай нээлт бүхий талбайг хэлнэ.


иОлборлолтыи үйл ажнллагаа” гэж нэг буюу хэд хэдэн Үр ашигтай нээлттэй


холбоотой бүхий л үйл ажиллагааг хэлнэ.


7


 “Олборлолтын хугацаа” гэж Гэрээний 5.5 дугаар зүйлд заасны дагуу олборлолтын үйл


ажиллагаа явуулах хугацаа, мөн 5.7 дугаар зүйлд заасны дагуу сунгасан хугацааг хэлнэ.


“Олборлолтын хөтөлбөр” гэж үр ашигтай нээлттэй холбоотой Олборлолтын үйл


ажиллагааны хотөлбөрийг хэлнэ.


“Өргогт тос” гэж Гэрээлэгчийн газрын тостой холбогдсон уйл ажиллагааны зардлыг


нөхөхөд зориулах гэрээт түүхий тосыг хэлнэ.


“Роялти” гэж Монгол Улсын байгалийн нөхөн сэргээгдэхгүй нөөц баялгийг


ашигласны төлбөрийг хэлнэ.


“Талбай буцааж огох” гэж Гэрзэний дагуу Гэрээлэгчээс гэрээт талбайг бүхэлд нь эсхүл


хэсэгчлэн буцаахыг хэлнэ.


“Талбайн дэнчин” гэж Гэрээлэгч гэрээт талбайд газрын тостой холбогдсон үйл


ажиллагаа явуулах онцгой эрх эдэлснийхээ төлөө Газрын тосны хуулийг хэрэгжүүлэх


журамд заасны дагуу гэрээт талбайн хэмжээгээр нөхөн төлөглөхгүйгээр ГТГ-т жил бүр


төлөх төлбөрийг хэлнэ.


“Төсөв” гэж газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны тодорхой үс шатанд хийгдэх


ажлын хөтөлбөрийн мөнгөн илэрхийллийг хэлнэ.


“Туршилтын олборлолт” гэж нээлтийн болон үр ашигтай нээлтийн цооног мөн


эсэхийг тогтоох зорилгоор цооногт олон улсын газрын тосны аж үйлдвэрт мөрддөг


жишгийн дагуу явуулдаг туршилтын ажлын явцад хийх олборлолтыг хэлнэ.


“Туслаи гүйцэтгэгч” гэж газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны тодорхой


хзсгийг гүйцэтгэхээр Гэрээлэгчтэй гэрээ хийсзн аж ахуйн нэгж, иргэнийг хэлнэ.


“Туүхий тос” гэж газар доорхи байгалийн агууламжид байгаа, эсвэл гадаргуу дээр


ялгагч болон боловсруулах төхөөрөмжөөр оруулан гаргасны дараа агаарын даралтад


шингэн байдалд буй нүүрс-устөрөгчийг хэлнэ. Түүнчлэн **туүхий тос" гэсэн нэр томьсонд


байгалийн барагшин, конденсат ба ялгагч үйлдвэр, эсвэл боловсруулах бусад


тохөервмжид шингэрүүлсэн байгалийн шингэн хий багтана.


“Үнэлгээний талбай” гэж үнэлгээний хөтөлбөрийн лагуу үнэлгээ хийх нь зүйтэй гэж


Талуудын үзсэн геологийн нэг буюу хэд хэдэн бүтэц буюу илрэлийг хэлнэ.


“Үнэлгээний хөтөлбөр” гэж Нээлтийн цооно1 оор илрүүлсэн байгалийн агууламж нь Үр


ашигтай нээлт болох эсэхийг тодорхойлох зорилгоор хийх ажлын төлөвлөгөөг хэлнэ.


“Үр ашиггай нээлт” гэж Гэрээлэпжйн гаргаж өгсөн олборлож болох нөөп, газрын


тосны үнэ, олборлолтын зардал зэрэг үзүүлзлтэд тулгуурлан Талуудын боловсруулсан


тсхник-элийн засгийн үндэслэлийн дагуу үр апшгтай олборлох боломжтой газрын тосны


нэг буюу хэд хэдэн байгалийн агууламжийг хэлнэ.


“Хайгуулыи зардал” 1эж хай! уулын үйл ажиллагаатай холбогдон гарсан бүх зардал (


захиргааны болон олборлолтын зардлаас бусад) -ыг хэлнэ.


“Хайгуулын үйл ажиллагаам -нд дараах үйл ажиллагаа багтана:

ЩлШ-'


1. агаарын болон сансрын зураглал, геологи, геофизик, геохимийн судалгаа, керн


авах, давхарга зүйн судалгаа явуулах, хайгуулын болон унэлгээний цооног өрөмдөж


ажиллуулах, мэдээллийн тайлал хийх болон дээрхтэй холбоотой бусад бүхий л үйл


ажиллагаа;


2. тухайн үед үр ашигтай нээлтийн хүрээнд багтах нь тогтоогдоогүй нэг буюу хэд


хэдэн агууламжийг нээн илрүүлэх;


3. үнэлгээний хөтөлбөр хэрэгжүүлэх.


“Хайгуулын хугацаа” гэж Гэрээний 5.1 дүгээр зүйлд заасны дагуу хайгуулын үйл


ажиллагаа явуулах хугацаа, мөн 5.2 дугаар зүйлд заасны дагуу сунгасан хугацааг хэлнэ.


“Хуваах тос” гэж гэрээт түүхий тосноос роялти болон өртөгт тосыг хасаад үлдэх


хэсгийг хэлнэ.


“Хуанлийн cap” гэж аргын тооллын арван хоёр (12) сарын нэг (1) нь бөгөөд энэ нь


тухайн сарын эхний өдрөөс эхлэн, суүлчийн өдрийг дуустал үргзлжилнэ.


“Хуанлнйн улирал” гэж а/.нэг, хоёр, гурав дугаар сарууд; б/. дөрөв, тав, зургадугаар


сарууд; в/. долоо, най.м, есдүгээр сарууд; г/. арав, арваннэг, арванхоёр дугаар сарууд


зэрэг аргын тооллын улирлын нэгийг хэлнэ.


“Хуанлийн жнл” гэж аргын тооллын 1 дүгээр сарын 1-нд эхэлж, 12 дугаар сарын 31-


нд дуусах нэг (1) жилийг хэлнэ.


“Хуулийн этгээд” гэж хуульд заасан журмаар хуулийн этгээд болох нь нотлогдсон


аливаа аж ахуйн нэгжийг хэлнэ.


“Хууль тогтоомж” гэж Монгол Улсын хэмжээнд хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй бүх


хууль, эрх зүйн акт болон цаашид батлагдан гарах хууль, эрх зүйн актыг хэлнэ.


“Хэмжилт хийх цэг” гэж олборлосон түүхий тосоо худалдах зорилгоор гэрээт талбай


дээр цэвэршүүлсэн тосыг хэмжих цэгийг хэлнэ.

ГУРАВДУI 'ААР ЗҮЙЛ.


ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР БОЛОН ГЭРЭЭЛЭГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ
3. /. ГЛ ЗРЫН ТОСНЫ ГА ЗРЫН ЭРХ,


а) Гэрээлэгчийн гаэрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа болон санхүүгийн үйл


ажиллагаанд хямалт шалгалт хийнэ.


б) Геологи, геофизик, гидрогеологи, гсохими, иетрофизик, лаборат орийн шинжилгээ


зэрэг газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны бүхий л мэдээллийн эх хувийг


өмчилнө.


в) Гэрээлэгчийн явуулж буй үйл ажиллагаатай холбогдсон баримт бичиг болон


хэрэглэж буй тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, барилга байгууламжийн заавар,


тсхникийн тодорхойлолт, зураг зэрэг тсхникийн баримт бичгийн хувийг авна.


г) Гэрээлэгчээс түүний хуваарьт Газрын тосыг Монгол Улсын дотоодын хэрэгцээнд


нийлүүлэхийг хүсэх эрхтэй бөгөөд энэ тохиолдолд үиийг дэлхийн зах зээлийн үнээр ам.


доллараар төлнө.


д) Монгол Улсын Засгийн газарт ногдох Газрын тосны борлуулалтанд хяналт тавьж,


захиран зарцуулна.


с) Энэхүү гэрээнд заагдсан бусад эрхийг эдэлнэ.


3.2. ГАЗРЫН ТОСНЫГАЗРЫН ҮҮРЭГ


а) Гэрээлэгчийн газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахад Гэрээлэгчид


дэмжлэг, туслалцаа үзүүлнэ.


б) Газрын тосны тухай хууль, түүнийг хэрэгжүүлэх журам, дурэм, энэхүү Гэрээний


бнслэлтэд хяналт тавина.


в) Энэхүү гэрээнд заасан бусад үүргийг хүлээнэ.


3.3. ГЭРЭЭЛЭ1УИЙН ЭРХ


а) Гэрээлэгч нь Монгол Улсын Газрын тосны тухай хууль, Аж ахуйн үйл


ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн дагуу зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр


Монгол Улсын газрын тосны тухай хууль, түүнийг хэрэгжүүлэх журам болон бусад


холбогдох хууль тогтоомж, энэхүү Гэрээний дагуу Гэрээт талбайд газрын тостой


холбогдсон үйл ажиллагаа явуулах онцгой эрх эдэлнэ.


б) Зохих зөвшоврөл авсны үндсэн дээр дамжуулах хоолой, гүүр, зам, орон сууц,


агуулах байгууламж, нисэх онгоцны буух талбай, радио цамхаг, холбооны төхооремж


барьж байгуулна.


в) ГТГ-ын мэдээллийн санд хадгалагдаж буй гэрээт талбайд холбоотой урьд өмнө


хийгдсэн хайгуул, геофизик, пстрофизик, геохими. цооногийн талаарх мэдээ,


мэдээлэлтэй танилцах, шаардлагатай тохиолдолд хулалдан авах зрхтэй.


г) Энэхүү Гэрээний да1үу өөрз ногдох газрын тосыг захиран зарцуулна.


д) Гэрээлэгч нь Монгол Улсын хуулийн этгээд, иргэдийн нэгэн адил Монгол Улсын


эрхэуйн хамгаалалтад байна.


с) Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаанд оролиох эрх, үүргээ Засгийн газраас


бичгээр авсан зөвшөерлийн үндсэн дээр бусдад шилжүүлж болно.


с) Гэрээлэгчийн ажиллагсад болон гэрээт талбайд ажиллагсад хүнд өвчин тусах,


байгалийн гамшигт нэрвэгдэх, гэмт халдлагад ортех, ноцтоЙ осолд орох тохиолдолд


Гэрэзлэгч Монгол Улсын Засгийн газраас дэмжлэг хүснэ.


з) Гэрээлэгч нь ажиллагсдыг ажилд авах. ажлаас халах, туслан гүйцэтгэгч сонгох,


газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаанд шаардлагатай бараа материал худалдан


авах эрхтэй.


ж) Гэрээнд заасан бусад эрхийг эдэлнэ.


ю


 3.4. ГЭРЭЭЛЭГЧИЙН ҮҮРЭГ

Гэрээлэгч нь газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааг явуулахдаа дараах


үүргийг хүлээнэ:


а) Монгол Улсын хэмжээнд мөрдөгдөж байгаа Гаэрын тосны тухай хууль, түүнийг


хэрэгжүүлэх журам, энэхүү хуультай холбогдон гарсан аливаа нэмэлт, оорчлөлт, эрх


бүхий байгууллагаас баталсан газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахад


мөрдөх дүрэм, журам, Монгол Улсын бусад холбогдох хууль тогтоомж болон энэхүү


гэрээг дагаж мөрдөнө.


б) Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааг олон улсын болон Монгол Улсын


стандарт, дүрэм, журамд нийцүүлэн явуулна.


в) Хэрэв хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчинг хам1аапахтай


холбогдсон осол, зорчлийг гарсан тохиолдолд холбогдох байгууллагууд болон ГТГ-т


нэн даруй мэдэгдэж, уг зөрчлийг арилгах арга хэмжээг шуурхай авна.


г) Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор Монгол Улсад


оруулж ирж буй техник, технологи, тоног төхөөрөмж нь газрын тосыг үр ашипай


олборлох шаардлагад нийисэн байна.


д) Газрын тосны газар Гэрээлэгчийн хуваарьт газрын тосыг Монгол Улсын


дотоодын хэрэгцээнд нийлүүлэх хүсэлт гаргасан тохиоллолл Гэрээлэгч өөрийн хуваарьт


газрын тосыг тэргүүн ээлжинд Монгол Улсын лотоодын хэрэпхээнд нийлүүлнэ.


с) Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаагаа эхлэхээс өмнө байгаль орчинд


нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийлгэж, үнэлгээний ажлын тайлангийн эх хувийг ГТГ-т


хүлээлгэн өгсөн байна.


с) Монгол Улсын хүн ам, ан амьтан, байгаль, түүх, сослын үнзт зүйл, газрын


1 адаргууг хамгаалах шаарллагатай дараах арга хэмжээ авна. Үүнд:


1. Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны явиад Гэрээлэгч нь Монгол Улсын


хүн ам, мал, ан амыан. агаар, ус, түүх, соёлын үнэт зүйл, газрын гадаргуу, байгаль


орчныг хамгаалах ажлын төловлөгвө боловсруулж, Засгийн газрын төлөөлөгч болон эрх


бүхий байгууллагаар батлуулж, хэрэгжүүлэх;


2. Гэрээний хугацаа дуусах, гэрээ хүчингүй болох, эсхүл гэрээт талбайгаас тодорхой


хэсгийг бүцааж өгөх тохиолдолд үл хөдлөх хөрөнгөнөос бусад бүх тоног төхоорөмж,


байгууламж зэргийг талбайгаас гаргаж, байгаль орчныг нөхөн сэргээх;


3. Жил бүрийн олборлолтын хөтөлбортөө хаах цооногуудын талбайн байгаль орчныг


нөхон сэргээх ажлын хөтөлбөр, түүний санхүүжилтийн талаар тусгах;


4. Газрын тоспой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахыг хориглосон нутаг дэвсгэрийн


ойр орчимд үйл ажиллагаа явуулах тохиолдолд түүнийг хамгаалахтай холбогдсон


тодорхой арга хзмжээ авч хэрэгжүүлзх;


5. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт газрын тосны хайгуул, олборлолттой холбогдсон


аливаа тэзвэрлэлтийг Монгол Улсын холбогдох хуульд нийцүүлэн зохих дүрэм, журмын


п


'Г +


дагуу хүн амын эрүүл мэнд хүрзэлэн байгаа байгаль орчинд сөрөг нөлоо үзүүлэхгүйгээр


зохион байгуулна.


ж) Гэрээт хугаиаанд олж хуримтлуулсан геологи, гидрогеологи, геохими,


геофизикийн судалгаа, петрофизик, лабораторийн шинжилгээ, өромдлөг, цооног,


цооногийн туршилт, олборлолтын болон бусад бүх анхдагч мэдээлэллийн эх хувь,


тайланг баталсан дүрмийн дагуу бэлтгэж, жил бүр ГТГ-т өгнө.


з) Газрын тосны салбарыг хөгжүүлэх, боловсон хүчин бэлтгэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.


к) Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны горимыг зөрчсөний улмаас гарах


бүх хохирлыг хариуцна.


л) Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны тодорхой хэсгийг гүйцэтгуүлэхээр


Туслан гүйцзтгэгчийг сонгон шалг аруулахад ГТГ-ын төлөөллийг санал өгөх эрхтэйгээр


оролцуулах, туслан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулахын өмнө гэрээний төслийг Засгийн


газрын төлөологчид урьдчилан танилцуулж, харилцан зөвшилцсөний үндсэн дээр гэрээ


байгуулах бөгөөд гэрээний нэг хувийг Засгийн газрын төлөөлөгчид хүргүүлнэ.


м) Гэрээлэгч нь байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ хийх эрх бүхий гүйцэтгэгчийг


сонгон шалгаруулах үйл ажиллагаанд ГТГ-ыг оролцуулна.


н) Гэрээлэгч нь ГТГ-ын толөөлогчидтэй газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны


талаар ажил төрлийн уулзалтыг жилд хоёроос доошгуй удаа зохион байгуулах бөгөөд


уулзалттай холбогдон гарах зардлыг Гэрээлэгч хариуина.


о) Гэрээлэгч нь газрын тостой холбоотой үйл ажиллагаа явуулж байгаа орон нутгийн


удирдлага, иргэдийн төлөөлөлтэй уулзалтыг жилд нэгээс доошгүй удаа зохион


байгуулж, өөрийн үйл ажиллагааг сурталчилж, танилцуулах бөгөөд уулзалттай


холбогдон гарах зардлыг Гэрээлэгч хариуцна.

ДОРӨВДҮГЭЭР ЗҮЙЛ.


ЗАРДАЛ БОЛОН ӨРТӨГ НӨХОЛТ


а) Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахад шаардагдах бүх зардлыг


Гэрээлэгч хариуцна. Гэрээлэгч нь зардлаа нөхөхийн тулд нийт олборлосон гэрээт түүхий


тосноос роялтийг хасаад үлдэх тосноос зарцуулах эрхтэй. Гэрээнд оролцогч


аль ч тал эдийн засгийн үр ашигтай нээлт болно гэсэн баталгаа гаргахгуй.


б) Гэрээлэгчийн авч ашиглах эрхтэй нийт өртө1т тосны хэмжээ нь Гэрээлэгчийн


газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны зардлуудын нийлбэртэй тэнцуү байна.


в) Гэрээлэгч газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны явцад зарцуулсан өртог,


зардлаа борлуулалт хийсэн тухай бүр нөхөж авна. Гэрээлэгч нь үил ажиллагааны нийт


зардлаа нөхөж дуустал үлдэгдэл нь дараагийн хуанлийн саруудад шилжигдэн


тооцоглоно.


г) Гзрээлэгч нь газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахал баримтлах


төлөвлолтийн болон бүртгэл тооцооны загварыг Засгийн газрын толоөлөгчтэй тохирох


бөгөөд газрын тостой холбогдох зардлын бүртгэлийн хувийг Засгийн газрын


төлөөлөгчид гаргаж өгнө. Гэрээлэгч нь газрын тостой холбогдох зардлын дүн болон


эдгээрийг нөхөж авах аргачлалын талаар Засгийн газрын төлөөлөгчид мэдэгдэнэ.


д) Гэрээлэгч нь газрын тостой холбогдох зардлыг давхардуулалгүйгээр хайгуул,


олборлолтын болон захиргааны зардал гэж ан! илна.


Эдгээр газрын тостой холбогдох зардал нь дараах дарааллаар нөхөгдөнө.


1/ хайгуулын зардал;


 2/ захиргааны зардал;


3/ олборлолтын зардал;


Тодруулга хийх уүднээс, олборлолтын зардал нь хайгуулын хугацаанд,


хайгуулын зардал нь олборлолтын хугацаанд гарч болно гэдгийг зөвшөөрөв.

е) Дээр дурьдсаныг үл харгалзан, 8.1 дүгээр зүйлийн дагуу төлөгдөх роялти болон


10 дугаар зүйлийн дагуу төлөгдөх урамшууллууд болон бусал төлбөрүүд нөхөн


төлөгдөхгүй.

ТАВДУГААР ЗҮЙЛ.


ХУГАЦАА

5.1. ХАЙГУУЛЫИ ХУГАПАА


Хайгуулын ажил явуулах хугацаа нь Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдрөос эхлэн тав (5)


жил байна. Энэхүү 5 жилийг 3 үс шатад ангилна. Нэгдүгээр үе шат нь 2 жил, хоёрдугаар


уе шат нь 2 жил, гуравдух аар үе шат нь 1 жил байна.


5.2. ХА ЙГУУЛЫН ХУГА /14 А Г СУНГАХ

а) Хайгуулын ажил явуулах хугаиааг Газрын тосны тухай хууль, түүнийг


хэрэгжүүлэх журмын дагуу сунгаж болно.


б) Гэрээлэгч нь хайгуулын ажил явуулах хугацааг сунгах хүсэлз ?авихдаа өмнөх


хайгуулын үс шатны хайгуулын ажлын хөтөлбөр, төсов, заавал гүйцэтгэх ажил үүргийг


биелүүлсэн байна. Хайгуулын ажил явуулах хугацааг сунгахдаа дараагийн үс шатанд


заавал хийх хайгуулын ажлын хөтөлбөр, төсвийг Монгол Улсын Засгийн газрын


төлоөлөгч батална.


в) Хэрэв хайгуулын эцсийн хугацаа дуусгавар болох өдөр хүртэл үр ашиггай нээлт


болох эсэх нь тодорхойгүй нээлтийн цооног байгаа бол уг нээлтийн цооног бүхий


үнэлгээний талбайн хувьд нэмэгдэл хайгуулын хугацаа нь дараах нөхилүүдийн аль нэг


нь болох хүртэл хүчин төгөлдор үргэлжилнэ. Үүнл:


1. тухайн нээлтийг үр ашигтай нээлт гэж т огтоох,


2. тухайн нээлтийг үр ашигтай бус нээлт гэж тогтоох,


3 нэмэгдэл хайгуулын хугацаа нь зургаан (6) сараас илүүгүй байна.


5.3. НЭЭЛТ БОЛОН ҮНЭЛГЭЭНЦЙ АЖИЛ

а) Хайгуулын цооногг хийсэн туршилтын ажлын явцад дараах хүснэгтээр


тодорхойлсон тосны ундарга өгч байвал уг цооногийг нээлтийн цооног гэж үзэж


Гэрээлэгч арван таван (15) хоногийн дотор Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчид


мздэгдэнэ.


Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгч нь нээлтийн цооног тогтоосон тухай


мэдэгдсэн өдрийг тухайн нээлтийн цооногийг бүртгэсэн өдөрт тооцно.

Цооногийн гүн < 500 500-1000 1000-2000 >2000


(метр)


Тосны ундарга 0.5 1.0 3.0 5.0


(тонн/өдөр)
Оил^Г


б) Хэрэв Гэрээлэгч тухайн нээлтэд унэлгээ өгөх нь зүйтэй гэж үзвэл, уг Нээлтийг


бүртгэсэн одрөөс хойш ер (90) хоногийн дотор Гэрээлэгч тус Нээят нь Үр ашигтай нээлт


мөн эсэхийг тогтоох үнэлгээний хөтөлбөр ба төсөв, үнзлгээ хийгдэх талбай (үнэлгээний


талбай)-н зураг, бусад тодорхойлолтыг Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчид


гаргаж өгно. Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгч үнэлгээний хөтөлбөр, төсвийг


баталсаны дараа Гэрээлэгч үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлж эхэлнэ.


5.4. ҮР АШИГТАЙ НЭЭЛТ


а) Үнзлгээний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж дууссан, эсвэл нэг болон түүнээс дээш


Нээлтүүд нь Үр ашигтай нээлт гэж тогтоогдвол Гэрээлэгч арван таван (15) хоногийн


дотор Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчид мэдэгдэнэ. Монгол Улсын Засгийн


газрын төлөөлөгч үр ашигтай нээлт тогтоосон тухай мэдэгдсэн өдриш тухайн Үр


ашигтай нээлтийг бүртгэсэн өдөрт тооцно.


б) Үр ашигтай нээлт нэг бүрийг бүртгэсэн өдрөөс хойш нэг зуун наян (180)


хоногийн дотор Гэрээлэгч нь Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчид олборлолтын


хөтөлбөр, төсөв, олборлолтын үйл ажиллагаа явуулах талбай (олборлолтын талбай)-н


зураг, олборлолтьш талбайн зөвшөорел авахтай холбогдсон бусад тодорхойлолт,


хүсэлтээ гаргаж өгнө. Газрын тосны газар олборлолтын хотолбөр, төсвийг хүлээн авсан


өдрөөс хойш гуч (30) хоногийн дотор хянаж, олборлолтын хөтөлбөр, төсөвт нэмэлт,


өөрчлолт оруулах шаардлагагүй гэж үзвэл ср (90) хоногийн дотор олборлолтын


төлөвлөгөө, төсвийг баталж, газрын тос олборлох тухай шийдвэр гаргана. Хэрэв


олборлолтын хөтөлбөр, !өсон1 нзмэлт, еарчлөлт оруулах шаардлагатай гэж үэвэл


Монгол Улсын Засгийн газрын төлөологч олборлолтын хөтолбер, төсвийг батлах


хугацааг нэг зуун ная (180) хоног хүртэл сунгах эрхтэй.


в) Гэрээлзгч нь Газрын тос олборлох тухай шийдвэр гарсан өдрөөс хойш ер (90)


хоногийм дотор Олборлолтын үйл ажиллагааг эхэлнэ.


5.5. YRAШИГТАЙ Н3JJITJУРЩИЛТ, ОЛБОРЛОЛТЬЩ ХУГАUAA


а) Үр ашигтай н>элт бүрийг тогтоох хугацаа нь гуршилтын олборлолтыг оролцуулаад


гурван зуун жар (360) хоног хүртэл байна.


б) Үр ашигтай нээлт бүрийн олборлолтын хугацаа нь тухайн үр ашигтай нээлтэх


олборлолт явуулахыг эрх бүхий байгууллагаас зөвшөөрох тухай шийдвэр гарсан өлрөөс


хойш хорь (20) хүртэл жил байж болно.
5.6. ҮНЭДПЭЦУИХ9Т0ЛБӨРШ ҮНЭДГЭЭНИЙ ОДБОРЛОЛТЫК


XQTWU&P БОЛОЦ ОЛРОРЛОЛТЬШ ТАЛРАЙГХЯНЛХ


Гэрэзлэгч нь нэмэлт мэдээлэл буюу судалгааг үндэслэн үнэлгээний хөтөлбөр,


олборлолтын хөтөлбөр болон талбайг өөрчлох тухай шийдвэрээ rapi ахаас арван таван


/15/ хоногийн өмнө Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлогчид мэдэгдэж, Монгол


Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчеөс бичгээр зөвшөерөл авсны үндсэн дээр тэдгээрт


өөрчлөлт оруулж болно. Гэхдээ 7 дугаар зүйлийн дагуу нэгэнт буцааж өгсөн гэрэтг


талбайи аль ч хэсгийг үнэлгээний болон олборлолтын талбайд оруулж болохгүй.
14


/ >


 5.7. ОЛБОРЛОЛТЫН ХУГА11ААГ СУНГАХ

Гэрээлэ1*ч нь боловсруулах үйллвэр барих, шингэн тос, байгалийн хий тээвэрлэх


хоолой тавих зэрэг үйлдвэрлэлийн дэд бүтэц шинээр барьж байгуулах тохиолдолд орд


ашиглах хугацааг Засгийн газрын төлөөлөгч хоср удаа тус бүр таван (5) жилээс илүүгүй


хугацаагаар сунгаж болно. Гэрээлэгч нь олборлолтын хугацаа дуусахаас жараас (60)


доошгүй хоногийн өмнө олборлолтын хугацааг сунгах саналаа Засгийн газрын


төлөөлөгчид бичгээр өгнө.

ЗУРГААДУГААР ЗҮЙЛ.


ХАЙГУУЛЫН АЖИЛ

6.1. ЗААВАЛ ГҮЙЦЭТПХ АЖИЛ ҮҮРЭГ


а) Гэрээлэгч нь гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш нэг зуун хорь (120)

хоногийн дотор Гэрээний Хавсралт “В*’-д заагдсан хайгуулын үйл ажиллагаа явуулж


эхэлнэ. Хайгуулын хугацаанд заавал хийх ажил үүргийг биелүүлж, (Хавсралт В)-д


төлөвлосөнөөс багагүй хэмжээний мөнгө зарцуулсан байна. Гэрээлэгч энэхүүүүргээ


бүрэн бислүүлээгүй бол гүйиэтгээгүй ажилд ногдох зарцуулагдаагүй хөрөнгийг тухайн


гэрээт жил дууссанаас хойш гуч (30) хоногийн дотор ГТГ-т төлнө.


б) Тухайн жил Гэрээлэгч заавал гүйцэтгэх ажил үүргээс илүү ажил, үүрэг


гуйцэтгэж, төлөвлоснөөс илүү зардал гаргасан тохиолдолд дараа жилийн гүйцэтгэх


ажил, зардалд шилжүүлэн тооцож болно.


в) Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу эхний гэрээт жилд заавал 1*үйцзтгэх наад


захын хайгуулын ажил үүргийн баталгаа болох ам. долларын баталгааг тус


комманийн хөрөнгө оруулагч Монгол Улсын Петровис ХХК батлан даана.

6.2. ӨРӨМЛӨХ А РГУУД


Гэрээлэгч нь 6.1-д заасан ажил үүрэг, хайгуулын иооног өрөмдөх ажиллагааг олон

улсын газрыи тосны аж үйлдвэрт хэвшсэн нийтлэг дэвшилттэй аргачлалын дагуу


гүйцэтгэнэ. Дараах тохиолдолд хайгуулын цооногийн өрөмдлөгийг дууссанд тооцож,


зардлыг өртөг нөхөх зардалд оруулна. Үүнд:


а) орөмдөх гүнд болон эсхүл зорилтот давхаргад хүрсэн,


б) нээлтийн цооног болсон,


В) өрөм нь суурь чулуулагт хүрсэн,


г) өрөм нь үл нэвтрэх биет, гсологийн хэт халуун градиснтэд хүрсэн,
6.3. ХАЙГУУЛЫН АЖЛЫН ХӨТӨЛБӨР ЬА ТӨСӨВ


Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон одрөөс хойш жар (60) хоногийн дотор, цаашид гэрээт

жил эхлэхээс срээс (90) доошгүй хоногийн өмнө Гэрээлэгч нь тухайн гэрээт жилд


гүйцэтгэх хайгуулын ажлын хөтөлбөр, төсвийг нэр торөл бүрээр нарийвчлан


боловсруулж, Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчөөр батлуулна. Мөн омнөх жилд


хийсэн ажлын тайланг танилцуулж. ГТГ-т өгнө.


Тухайн гэрээт жил эхлэхээс гучаас (30) доошгүй хоногийн өмно Гэрээлэгч, Монгол

Улсын Засгийн газрын төлөөлөгч хамтран хайгуулын ажлын хөтөлбөр, төсвийг хянан


. *5


0U 7. /г


хэлэлцэж, Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгч батална. Гэрээлэгч нь энэхүү ажлын


хөтөлбөр, тосвийг еөрчлөх зайлшгүб шаардлага гарсан тохиолдолд өөрийн саналыг


Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчид нэн даруй гаргаж өгнө. Монгол Улсын


Засгийн газрын төлөөлөгч саналыг авснаас хойш ажлын арван таван (15) өдрийн дотор


Гэрээлэгчтэй уулзаж, өөрчлөлтийг хянан хэлэлпэж батална. Хэрэв тухайн жилийн


батлагдсан төсөвт ажлаас илүү ажил хийгдэх бол хийгдэх ажлын хэмжээ, зардлын


төсвийн хэмжээг ГТГ-аар батлуулсанаар өртөг нөхөгдөх зардалд тусгана.


ДОЛДУГААР ЗҮЙЛ.


ТАЛБАЙ БУЦААЖ ӨГӨХ


7.1. ГЭРЭЭ ЁСООР ТАЛБАЙ БУ11ААЖ ӨГӨХ


Гэрээлэгч нь :


а) Хайгуулын ажлын хугацааны эхний үе шат дууссанаас хойш 174 (30) хоногийн


дотор гэрээт талбайн хорин тав (25)-аас тавин (50) хувийг буцаан өгч болно.


б) Хайгуулын ажлын хугацааны хоёр дахь үс шат дууссанаас хойш гуч (30)


хоногийн дотор гэрээт талбайн үлдсэн хэсгийн хорь (20) -оос гучин (30) хувийг буцаан


өгч болыо.


в) Хайгуулын нийт хугацаа дуусахад үнэлгээний болон олборлолтын талбайнаас


бусад бүх талбайг буцааж өгнө. Гэрээлэгч нь анхдагч гэрээт талбайг бүхэлд нь болон


аль ч хэсгийг буцааж өгөхийн өмнө түүний гадаргуугийн унаган төрхийг анх байсан


байдалд нь сэргээх арга хэмжээ авсан байна.


г) Олборлолтын талбайг буцааж өгөхийн өмнө бүх цооногуудыг хааж


битүүмжилж, олборлох, хадгалах, боловсруулах, дамжуулах бүх тоног төхөөрөмжүүдийг


талбайгаас зайлуулж, талбайг хог хаягдлаас цэвэрлэн, хөрс, усны бохирдлыг арилгаж,


талбайн гадаргуугийн унаган төрхийг сэргээсэн байна.


д) Энэхүү зүйлийн “в’\ “г” заалтыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах зардлыг


Гэрээлэгч хариуцна.


7.2. ӨӨРИЙН ХҮСЭЛТЭЭР ТАЛЬАЙ БУ11ААЖ ОГӨХ


а) Гэрээлэгч энэхүү Гэрээний хавсралт *‘В'*-д заасан ажил үүргээ гүйцэтгэсэн


тохиолдолд талбайг бүхэлд нь эсхүл тодорхой хэсгийг өөрийн хүсэлтээр буцааж өгч


болно. Ийнхүү сайн дураараа буцааж өгсөн хэсгүүдийг 7.1-д дурьдсан гэрээ ссоор


буцааж өгсөн талбайд оруулан тооцно.


б) Гэрээлэгч нь энэхүү гэрээний хавсралт “В‘Чц заасан заавал гүйцэтгэх ажил


үүргээ гүйцэтгээгүй талбайгаа сайн дураараа буцааж өгөх тохиолдолд гүйцэтгээгүй


ажилд ногдох мөнгийг тухайн талбайг буцааж өгөхөөс гучаас (30) доошгүй хоногийн


өмнөГТГ-т төлнө.


7.3. ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЛБАЙ


Гэрээлэгч үнэлгээний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн боловч үр ашигтай нээлт


тогтоогдоогүй тохиолдолд уг үнэлгээний талбайг буцааж егнө. Үнэлгээний


хөтөлбөрийн дагуу заавал гүйцэтгэх ажил үүргээ гүйиэтгээгүй байгаа үнэлгээний


16


 талбайг сайн дураараа буцааж огөх тохиолдолд гүйиэтгээгүй ажилд ногдох мөнгийг


тухайн үнэлгээний талбайг буцааж өгөхөөс гучаас (30) доошгүй хоногийн өмнө ГТГ-т


төлнө.

НАЙМДУГAАР ЗҮЙЛ.


РОЯЛТИ БА БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААЛТ

8.1. РОЯЛТИ


1. Гэрээлэгч борлуулалт хийсэн тухай бүрт Гэрээт тосноос тооцож Роялти төлнө.


Роялти нь нийт олборлосон гэрээт гүүхий тосны тэнцүү байх ба


роялтийг бэлэн мөнгөөр буюу эсвэл бутээгдэхүүнээр Агосоор/ төлж болно.


2. Роялтид төлөх төлбөрийг 8.4 дүгээр зүйлд заасны дагуу тооцож, борлуулалт


хийсэн тухай бүр төлнө. Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгч энэ талаар өөр журам


тогтоож болох ба энэ тухайгаа Гэрээлэгчид гуч (30) хоногийн омнө бичгээр мэдэгдэнэ.


8.2. ТҮҮХИЙТОС БОРЛУУЛАХ


а) Роялти болон Монгол Улсын Засгийн газарт ногдох гэрээт түүхий тосыг


хэмжилт хийсэн цэгээс тоодох бөгөөд түүхий тосыг борлуулах асуудлыг Талууд


харилцан тохиролиож, гэрээ байгуулсны үндсэн дээр шийдвэрлэнэ. Түүхий тосны


үнэлгээг худалдан авагчтай хийсэн түүхий тос борлуулах гэрээнд тохирсон үнээр


тооцно.


б) Монгол Улсын Засгийн газар нь өөрт ногдох тосыг мөнгөөр авах тохиолдолд


борлуулсан түүхий тосноос, тосоор авах тохиолдолд олборлож, хуримтлуулсан тосноос


тооиох ба энэ тухайгаа хуанлийн улирал эхлэхээс гуч (30)-аас доошгүй хоногийн омнө


Гэрээлэгчид бичгээр мэдэгдэнэ.


8.3 БҮ12ЭГДЭХПН ХУВ4.АЛТ


а) Хуанлийн cap бүрийн гэрээт түүхий тосноос роялти болон өртөгт тосыг хасаад


үлдэх хэмжээ (Хуваах тос)-г Монгол Улсын Засгийн газар болон Гэрэхлэгчийн хооронд


доорх хувиар хуваарилна. Үүнд:


1. Хэрвээ тухайн хуанлийн сард олборлосон гэрээт түүхий тосны өдрийн дундаж


олборлолтын хэмжээ нь 5000 баррсльтэй тэнцүү буюу түүнээс бага байвал:


Монгол Улсын Зяа ийн газарт


Гэрээлэгчид


2. Хэрвээ тухайн хуанлийн сард олборлосон гэрээт түүхий тосны өдрийн дундаж


олборлолтын хэмжээ нь 5001 баррсльтэй тэнцүү буюу түүнээс их боловч 10000


баррслиас бага байвал:


Мош ол Улсын Засгийн газарт


Гэрээлэгчид


Хэрвээ тухайн хуанлийн сард олборлосон гэрээт түүхий тосны өдрийн дунлаж


олборлолтын хэмжээ нь 10001 баррсльтэй тэнцүү буюу түүнэзс их боловч 15000


баррелиас бага байвал:

ХХУ--- 17


 Монгол Улсын Засгийн газарт


Гэрээлэгчид

4. Хэрвээ тухайн хуанлийн сард олборлосон гэрээт түүхий тосны өдрийн дундаж


олборлолтып хэмжээ нь 15001 баррсльтэй тэнцүү буюу түүнээс их боловч 2( ШИ


баррелиас бага байвал:

Монгол Улсын Засгийн газарт


Гэрээллчид

5. Хэрвээ тухайн хуанлийн сард олборлосон гэрээт түүхий тосны өдрийн дундаж


олборлолтын хэмжээ нь 20001 баррсльтэй тэнцүү буюу туүнээс их боловч 25000


баррелиас бага байвал:


Монгол Улсын Зас! ийн газарт


Гэрээлэгчид

6. Хэрвээ тухайн хуанлийн сард олборлосон гэрээт түүхий тосны одрийн дундаж


олборлолтын хэмжээ нь 25001 баррельтэй тэнцүү буюу түүнээс их байвал:


Монгол Улсын Засгийн газарт

Гэрээлэгчид

б) Гэрээлэгчийн нөхөж авах зардлын үлдэгдэл нь зардал нөхөх талаар гэрээгээр


тохирсон хувиас бага байх тохиолдолд Гэрээлэгчийн зардлыг нөхеөд үлдсэн тосыг


энэхүү гэрээний 8.3-ын “а”-д тохирсон хувиар Талууд хувааж авна.


в) Гэрээт түүхий тосны өдрийн дундаж хэмжээг тогтоохдоо тухайн сард олборлосон

түүхий тосны нийт хэмжээг тухайн сард олборлолт явуулсан өдрийн тоонд хуваана.

г) Хуваах тосны Монгол Улсын Засгийн газарт ногдох тосны үнэлгээг Гэрээний 8.4


дүгээр зүйлд заасны дахуу хийх бөгөөд Монгол Улсын Засгийн газарт ногдох тосны


төлбөрийг борлуулж дууссан өдроос хойш 30 хоногийн дотор ГТГ-т төлөх бөгөөд эсхүл


Монгол Улсын Засгийн газраас зөвшөөрсөн тохиолдолд оор хэлбэрээр гүйцэтгэж болно.


8.4 СЭРЭЭТ ТОСНЫ ҮНЭЛГЭЭ

а) Энэхүү Гэрээний 8.1 дүгээр зүйлд заасан, Монгол Улсын Засгийн газарт төлөх

роялти, 8.3-т заасан хуваах тосны үнэлгээг худалдан авагчтай хийсэн 1үүхий тос


борлуулах гэрээнд тохирсон үнээр тооино.

б) Роялти болои Монгол Улсын Засгийн газарт ногдох гэрээт түухий тосыг


Гэрзэлэгч зуучлан борлуулах тохиолдолд түүхий тос борлуулах, тээвэрлэхтэй


холбогдсон гэрээ байгуулахын өмнө Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчид


танилцуулж, харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр гурвалсан гэрзэ байгуулна. Монгол


Улсын нутаг дэвсгэрззс олборлосон Гэрээлэгчид ногдох түүхий тосны үнийг ижил


чанарын түүхий тосны дэлхийн зах зээлийн борлуулсан өдрийн үнээр тооцно.


в) Гэрээт түүхий тосны үнийн дүнг Гэрээлэгчийн армз-ленгф аргачлалаар чөлөөт


хөрвөх валютаар борлуулсан үнээр тооцно.
II


ГМи д/


 8.5 БОРЛУУЛАЛТЫН УРЬДЧИЛСАН TOO UP О

а) Үр ашигтай нээлт бүрийн хувьд Гэрээлэгч нь хуанлийн улирал эхлэхээс гучаас


(30) доошгүй хоногийн дотор олон улсын газрын тосны аж үйлдвэрт хэвшсэн нийтлэг


аргачлалын дагуу Гэрээлэгчийн олборлож борлуулахаар тооиолж буй түүхий тосны


дээд хэмжээ, зах зээлийн үнэ болон холбогдох бусад хүчин зүйлүүдийн тухай


урьдчилсан мэдээг Мош ол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчид хүргүүлнэ.

б) Гэрээлэгч тэрхүү мэдээнд Роялти, түүхий тосны үнэ болон Монгол Улсын


Засгийн газар, Гэрээлэгчид ногдох Гэрээт түүхий тосны тооцоог багтаасан байна.


Гэрээлэгч урьдчилан төлөвлөсөн хэмжээний газрын тосыг олборлохыг эрмэлзэнэ.


Гэрээлэгч Үр ашигтай нээлт бүхий хэд хэдэн орд цооногоос олборлох хэмжээг нэгтгэн


тооцож болно.


8.6 ЛУТАЛТ БА ХЭТРУҮЛЭЛТ

Аль нэг тал нь гэрэзт туүхий тосоо зарим үед бүрэн хэмжээгээр нь авах боломжгүй


байж болохыг хүлээн зөвшөөрч байна. (энэ тохиолдолд уг талыг дутуу авагч гэнэ). Ийм


тохиолдолд ногоо тал нь ашиглалтыг бүрэн хэмжээгээр үргэлжлүүлэн орлогыг өөрийн


талдаа хуваарилж (энэ талыг хэтрүүлэн авагч гэнэ) болно.


Гэрээлэгч хуваарилалтын зов тэнцвэрийг тогтоохын тулд дутуу авагчнйн нөхөн авах


түүхий тосны хэмжээг тооион бүртгэнэ. Хуваарилалтын зов тэнцвэрийг тогтоохын тулд


дутуу авагч талд ногдох түүхий тосыг нөхөж өгнө. Гэхдээ энэ хуваарилалтыг


үйлдвэрлэл, борлуулалтын хэвийн үйл ажиллагаанд саад учруулахгүй байх нохцлөөр


хийж гүйиэтгэнэ.

ЕСДҮГЭЭР ЗҮЙЛ.


ХИЙ11 БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТУХАЙ


Хэрэв үр ашигтай болох нь тогтоогдсон аливаа нээлтээс хий олборлох /түүхий тосны

хамт буюу ямарваа нзг өөр хэлбэрээр бололцоотой бол уг хийг олборлож, борлуулах


талаар Гэрээлэгч Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчтэй харилцан тохиролцож,


шинээр Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулах давуу эрх эдэлнэ.
АРАВДУ1 ААР ЗҮЙЛ.


УРАМШУУЛАЛ, ШИМТГЭЛ БОЛОН БУСАД ТӨЛБӨРҮҮД

10.1 УРАМШУУЛАЛ


а) Гэрээнд гарын үсэг зурсны урамшуулал: Гэрээ Монгол Улсын Засгийн газраар

батлагдсан өдрөөс хойш жар /60/ хоногийн дотор Гэрээлэгч ГТГ-т


н ам. доллар төлнө.

б) Олборлолт зхзлсний урамшуулал: Гэрээлэгч олборлолт эхлүүлст тохиолдолд


олборлолт эхэлсний урамшуулал ам. долларыг


Олборлолтын үйл ажиллагаа эхэлсэп одрөөс хойш гуч (30) хоногийн дотор 1ТГ-т төлнө.


в) Гзрэзлэгч Монгол Улсын Засгийн газарт олборлолтын урамшууллыг дараах


байдлаар төлнө:

19


Qp-iU


 1. Тухайн хуанлийн сард өдорт олборлох Гэрээт түүхий тосны дундаж хэмжээ 20000


баррелиас их байвал


2. Тухайн хуанлийн сард өлөот олборлох Гэрээт түүхий тосны дундаж хэмжээ 75000

баррелиас их байвал


10.2 СУРГАЛТЫН УРАМШУУЛАЛ


а) Гэрээлэгч гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш жил бүр Гэрээт жилийн эхнээс гуч

(30) хоногийн дотор сургал гын урамшууллыг ГТГ-т төлнө. Үүнд:

1/1 дэх жил доллар


2/ 2 дахь жил доллар


3/ 3 дахь жил доллар


4/ 4 дэх жил доллар


5/ 5 дахь жил доллар


б) Гэрээлэгч гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш хайгуулын эхний 4 жилд Монгол


Улсын их дээд сургуульд газрын тосны чиглэлээр суралцах 15 оюутанд


г элгоно. Энэхүү зардлын нийт хэмжээ баих оөгөөд


1 11' нь дангаар оюутанг сонгоно.

в) Гэрээлэгч гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш хайгуулын эхний 4 жилд


Австрали улсад ГГГ-ын 16 мэргэжилтэнг сургах бөгөол заппал тус бүрийн дүн


доллар байна. Энэхүү зардлын нийт хэмжээ байх бөгөөд 1ТГ нь тус


компанитай хамтран мэргэжилтэн сургах асуудлыг шийдвэрлэнэ.

10.3 ТАЛБАЙНМЭНЧИН


а) Гэрээлэгч Монгол Улсын Газрын тосны тухай хууль, түүнийг хэрэгжүүлэх

журмын дагуу Гэрзэт талбайн хэмжээгээр дэнчин жил бүр Засгийн газарт төлно.


i. Хайгуулын ажлын эхний үе шатанд Гэрээт


талбайн нэг хавтгай дорвөлжин километрт


ногдох (Олборлолтын талбайг оруулахгүй)


ii. Хайгуулын ажлын хоср дахь үс шатанд Гэрээт


талбайн нэг хавтгай дөрвөлжин километрт


ногдох (Олборлолтын талбайг оруулах1үй)


iii. Хайгуулын ажлын гурав дахь үс шатанд Гэрээт

талбайн нэг хавтгай дөрвөлжин киломстрт


(Олборлолтын талбайг оруулахгүй)


iv. Эрэл, хайгуулын ажлын хугацааг


Засгийн газрын шийдвэрээр сунгасан


хайгуулын хугацаанд гэрээт талбайн


нэг хавтгай дөрвөлжин километрт ногдох


(Олборлолтын талбайг оруулахгүй)

v. Олборлолтын талбайн нэг хавтгай


дөрвөлжин километр талбайд ногдох

20


г\ * 0


/ j.


 б) Гэрээлэгч нь талбайн дэнчинг Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш жар


/60/ хоногийн дотор, дараагийн гэрээт жилүүдийн талбайн дэнчинг тухайн гэрээт жил


эхэлснээс хойш гуч (30) хоногийн дотор тус тус төлөх бөгөөд Монгол Улсын Засгийн


газрын төлөөлөгч нь Гэрээлэгчид төлбөр хийгдсэнийг нотлох баримт гаргаж өгнө.


10.4 ЗА ХИРГА А НЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ШИМ ТГЭЛ


Гэрээлэгч нь Монгол Улсын Засгийн газарт газрын тосны тухай хууль, түүнийг

хэрэгжүүлэх журмын дагуу захиргааны үйлчилгээний шимтгэл төлнө. Энэхуү шимтгэлд


гэрээт талбай авах захиалга, хайгуулын хугацааг сунгах, олборлолтын талбай авах


захиалга, олборлолтын талбайн хэмжээг өөрчлөх, олборлолтын хугаиааг сунгах, газрын


тостой холбогдсон үйл ажиллагаааны аливаа эрх үүргийг шилжүүлэхэд төлөх төлбөрүүд


орно.

Гэрээлэгч нь дор дурдсан захиргааны шимтгэл төлнө. Үүнд:

а) Гзрээт талбай авах захиалга


б) Хайгуулын хугацааг сунгах

в) Монгол Улсын Засгийн газрын шийдвэрээр


хайгуулын хугацааг сунгах


г) Олборлолтын талбай авах захиалга

д) Олборлолтын талбайн хэмжээг өөрчлөхө;:


е) Олборлолтын хугацааг сунгах

ё) Газрын тостой холбогдсон үйл


ажиллагааны аливаа эрх, үүргийг шилжүүлэх


10.5 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ
Гэпээлэгч нь байгаль орчныг нөхөн сэргээх ажилд эхний таван жилд нийт


доллараас доошгүй хөрөнго, мөнгө


зарцуулна.

АРВАН НЭГДҮГЭЭР ЗҮЙЛ.


ХЭМЖИЛТ


11.1 БҮТЭЭГЛЭХҮҮН ХУВААХ ХЭМЖИЛТ

а) Гэрээнд оролцогч талуудын хооронд хуваах Гэрээт түүхий тосны хэмжээг


тодорхойлох зорилгоор хэмжилтийг (Бүтээгдэхүүн хуваах хэмжилт) олон улсын газрын


тосны үйлдвэрлэлд хэвшсэн нийтлэг аргачлал, зарчмыг үнлэслэн гуйцэтгэнэ. Гэхдээ


дээрхээс бусад (үүнд ганцаарчилсан цооногийн олборлолтын хэмжээг тогтоох хзмжилт


орно) зорилгоор өөр төрлийн хэмжилт хийгдэж болохыг харилцан тохиролцов.


б) Энэхүү хэмжих хэрэгсэл, хэмжилтийн аргачлал нь Монгол Улсын эрх бүхий


байгууллагаар баталгаажсан байна.


в) Энэхүү Гэрээнд заасны дагуу бүтээгдэхүүн хуваах хэмжилтийг Хэмжилт хийх


цэг дээр хийнэ.


• 21


Г\ / . . *. I J-


г) Талууд энэхүү 11 дүгээр зүйлд заасны дагуу бүтээгдэхүүн хуваах хэмжилт


хийгдэхээс өмнө түүхий тосыг авч ашиглах эрхгүй болохыг харнлцан хүлээн зөвшөөрөв.

П.2 ХЭМЖИЛТИЙГ ЗАЛРУУЛАХ

а) Хэрэв Гэрээлэгч нь Бүтээгдэхүүн хуваах хэмжилтийн аль нэг багаж хэрэгсэлд


тохируулга хийх, засварлах эсвэл солихыг хүсюл Монгол Улсын Засгийн газрын


төлөөлөгч, эрх бүхий байгуулагад мэдэгдэж хянуулна.


б) Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгч нь бүтээгдэхүүн хуваах аливаа


хэмжилтийг ямар ч үед ажиглах, үнэн зөвийг тодорхойлох зорилгоор шалгалт хийх


эрхтэй. Хэрэв шалгалтаар хэмжилт нь олон улсын газрын тосны аж үйлдвэрт хэвшсэн


нийтлэг аргачлал болон стандартад нийцэхгүй болох нь илэрвэл Монгол Улсын Засгийн


газрын төлөөлөгч түүнийг залруулах арга хэмжээ авахыг Гэрээлэгчээс шаардана. Хэрэв


Гэрээлэгч нь энэ шаардлагыг хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор залруулах


арга хэмжээ авч эхлээгүй, эхэлсэн ч явц нь удаашралтай байвал Монгол Улсын Засгийн


газрын төлөөлөгч олборлолтыг зогсоож, эрх бүхий хөндлөнгийн гүйцэтгэгчээр


хэмжилтийг хийлгэж зардлыг Гэрээлэгчэзр төлүүлнэ.


в) Гэрээлэгч хэмжилтийн алдаатай байх үеийн олборлолтын үнэн бодит хэмжээг


тогтоож омнөх хэмжилтийг залруулах бүхий л арга хэмжээ авна. Гэрээлэгч нь


гүйцэтгэсэн залруулгын ажлын тухай тайланг ГТГ-т хүргүүлж батлуулна. Хэрвээ


хэмжилтийн алдаа анх гарсан хугацааг тогтоох боломжгүй бол урьд хийгдсэн


шалгалтын өдөр ба алдааг илрүүлсэн өдрийн хоорондох хугацааны дундах үеийг


алдаатай хэмжилт эхэлсэн цагаар тооцно.

11.3 ХЭМЖИЛТИЙН БҮРТГЭЛ

Гэрээлэгч олборлосон гэрээт түүхий тос болон бүтээгдэхүүн хуваах хэмжилтийн


бүртгэлийн нэг хувийг хэмжилт хийсэн тухай бүр Монгол Улсын Засгийн газрын


төлөөлөгчид ирүүлнэ. Эдгээр баримтуудыг таван (5) жилийн хугацаанд хадгалах бөгөөд


Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгч нь эдгээр бүртгэлтэй танилцах эрхтэй,


Гэрээлэгч нь танилцах боломжийг хангах үүрэгтэй.
АРВЛН ХОЁРДУГААР ЗҮЙЛ.


ТЕХНИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

12.1 ТЕХНИКИЙН м эпээллийг өмчлөх

Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгч нь Гэрээлэгчийн газрын тосны үйл


ажиллагааны хөтолбор, төсөв, судалгааны үр дүнд цуглуулсан геологи, гсофизик,


петрофизик, геохими, гидрогеологи, цооногийн хаалтын тайлан болон бусад бүх эх


мэдээлэл, эдгээрийг боловсруулж тайлал хийж дүтнэсэн үр дүнгийн тайлан, геодези,


байр зүйн мэдээлэл, зураг зэрэг мэдээллийн бүх эх хувийг өмчилнө. Хоёр тал газрын


тосны үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээлэлийг нөгөө талаасаа бичгээр зөвшөөрөл


авалгүйгээр гуравдагч талд шилжүүлэхийг хориглоно.


12.2 ҮЙЛ АЖИЛЛА ГА А НЫ ЕРӨНХИЙ БҮРТГЭЛ


Гэрээлэгч газрын тосны хайгуул, олборлолт, борлуулалт, ашиглалт, боловсруулах


болон бусад үйл ажиллагааны тухай бүрггэлийг ГТГ-тай тохиролцсон загварын дагуу


хөтөлнө. Эдгээр бүртгэлийг англи хэл дээр хөтолнө. Гэрээлэгч нь энэхүү бүртгэл.


22


тайлангийн хувийг гүйцэтгэсэн өдөр, cap, улирал, жилд нь Монгол Улсын Засгийн


газрын төлөөлөгчид гаргаж өгнө.


12.3 ГЕОФИЗИКЦЙН МЭДЭЭЛЭЛ


Гэрээлэгч нь гсофизикийн анхдагч мэдээллийг Монгол Улсын Засгийн газрын


төлөөлөгчөөс баталсан Дүрмийн дагуу нэг хувийг Монгол Улсын Засгийн газрын


төлөолөгчид өгнө.


12.4 ХАЙГУУЛ. ПЕТРОФИЗИК. ЛАБОРАТОРИЙН СУЛАЛГАА БОЛОН


ОЛБОРЛОЛТЬШ ТУРШИЛТЫЛ ТУХАЙ МЭЛЭЭЛЭЛ


Гэрээлэгч энэхүү мэдээллийг олон улсын газрын тосны үйлдвэрлэлд хэвшсэн нийтлэг


аргачлал, зарчмыг үндэслэн боловсруулж, үр дүнгийн тайлал хийсэн тайлан, мэдээллийг


цахим, мөн цаасан хэлбэрээр Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчид ирүүлнэ.


Гэрээлэгч нь петрофизик, лабораторийн туршилт, шинжилгээ хийх зорилгоор чөмөг


чулуу /тавь хүртэл хувь/, шлам /тавь хүртэл хувь/, чулуулаг болон газрын тосны сорьц


дээжийг Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчөөс зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр


Монгол Улсын хилээр гаргаж болно. Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгч эдгээр


дэзжийг буцааж авах хүсэлтээ түүнийг гаргаснаас хойш нэг (1) жилийн дотор


ирүүлэхгүй бол Гэрээлэгч нь уг сорьц, дээжийг өөрийн үзэмжээр ашиглана. Гэрээлэгч


нь цооногт хийсэн туршилт үйлчилгээний ажил, туршилтын олборлолтын тайлан,


мэдээллийг гуч (30) хоногийн дотор ирүүлнэ.


12.5 БОЛОВСРУУЛСАН МЭДЭЭЛЭЛ. ГА1РЫН ТОСНЫ ҮЙЛАЖИЛЛАГААНЫ


ТАЛААРХ ТАЙЛАНГУУЛ


Гэрээлэгч нь газрын тосны хайгуулын боловсруулсан мэдээлэл болон нөөцийн тооцоо,


үнэлгээний тайлангуудыг Монгол Улсын Засгийн гаэрын төлөөлөгчид түүний баталсан


дүрмийн дагуу ирүүлж байна.


12.6 ОЛ.БОРЛОЛТЫН УЙЛ АЖИЛЛАГААНЫМЩЭЭЛЭЛ


Гэрээлэгч нь олборлолтын үйл ажиллагаа явуулж буй цооног бүрээс олборлосон тос,


хийн хэмжээ болон ЦООНО! ийн монтажийн өөрчлөлтийг үзүүлсэн бүртгэлийг хөтлөх ба


холбогдох мэдээлэл, тайланг Монгол Улсын Засгийи газрын төлөөлөгчийн баталсан


дүрмэнд заасны дагуу Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчид ирүулнэ.


12.7 АВТОМАШИН, ТЕХНИК ТОПОГ ТӨХӨӨРӨМЖ. БАРИЛГА


БАЙ1УУЛАМЖИЙИ МЭДЭЭЛЭЛ


а) Гэрээлэгч нь газрын тосны хайгуул, олборлолтын үйл ажиллагаанд зориулан


импортлох автомашин, техник, тоног тохөорөмжийн зураг төсөл, техникийн баримг


бичгийг Монгол Улсад оруулж ирэхийн өмнө ГТГ-т ирүүлнэ.


б) Барилга, байгууламжийг Монгол Улсын холбогдох хууль, тогтоомжийн дагуу


барьж байгуулах бөгөөд зураг төслийг барилгын ажил эхлэхийн өмнө, барилгын


ажилтай холбогдсон бусад баримт бичгийг ашиглалтанд хүлээн авахын өмнө ГТГ-т


ирүүлнэ.
23


 12.8 ХАМТАРСЛН ХОРОО

Газрын тосны олборлолт эхэлмэгц Гэрэзлэгч болон Монгол Улсын Засгийн газрын


төлөөлөгч олборлолт явуулж байгаа бүх агууламжийн ашиглалтын үйл ажиллагаа,


мэдээллийг судлах, түүнчлэн талуудын хоорондох асуудлыг зохииуулах эорилгоор


хамтарсан хороо байгуулна.


12.9 БУСАП АШИГТ МАЛТМАЛ


Гэрээлэгч газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааныхаа явцад бусад ашигг малтмал


илруүлбэл энэ тухай ГТГ-т арван тав (15 ) хоногийн дотор мэдэгдэнэ. Эдгээр ашигт


малтмал Мож ол Улсын төрийн өмч байна.


12.10 НУУШ1АЛ

Энэхүү гэрээний 12 дугаар зүйлд дурдсан бүх тайлан мэдээг нууцалж, ногөө талын


зөвшөөрөлгүй гуравдагч этгээдэд дамжуулж үл болно. Дээр өгүүлсэн нууцлалын талаар


хүлээх үүрэг нь дараах зүйлд хамаарахгүй. Үүнд :


1) аль нэг тал өөрийн ажиллагсад, хувь нийлүүлэгчид, зөвлөгчид, зээл олгох


этгээдүүд, мон Туслан гүйцэтгзгчид газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулах


шаардлагын хэмжээнд нууилалыг задлана.


2) аль нэг тал нь дагаж мөрдөж буй зохих хуулийн хүрээнд, Гэрээлэгчийн харъяа


байгуулла1 ын үизт цаас бүртгэгдсэн аливаа хөрөнгийн биржийн дүрэм журмыи хүрээнд


нууцыг задалж болно.


3) Гэрээлэгч нь хөрөнгө оруулж болзошгүй этгээдээ ГТГ-т мэдэгдэнэ. Уг этгээд нь


мэдээллийн нууцыг хадгалах баталгаа гаргасан байна.


АРВАН ГУРАВДУГААР ЗҮЙЛ.


НЯГТЛАН БОДОХ БУРТГЭЛ ТООЦООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ


13.1 ИНПЛАН BQ1LQK ЕГРТГМ

Гэрээлэгч нь газрын госны үйл ажиллагаанд хамаарах нягтлан бодох бүртгэлийг


Монгол улсын Нягтлан бодох бүртгзлийн тухай хууль, Хавсралт Г-д заасан журам,


болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийн дагуу Монгол хэл дээр, шаардлагатай гэж


үзвэл Монгол, Англи хэл дээр давхар хөтөлнө.


13.2 еГРТПЛтооцодщтаВДАН

Гэрэзлзгч нь бүртгэл тооцооны тайлангаа Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчид


энэхүү Гэрээний дагуу бүрдүүлж, хүргүүлж байна. Гэрээлэгч Монголд голоөлөгчийн


газраа нээсний дараа ийм бүртгэл тооцооны тайлангийн хувийг төлоөлөгчийн газаргаа


байлгах бөгөөд Монгол Улсын Засгийн гаэрын төлоолөгч түүнтэй хүссэн цагтаа


ганилцана.


13.3 САНХПТИЙН ХЯНАЛТ

а) Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгч нь Гзрээлэгчийн газрын тосны үйл


ажиллагаанд оруулсан хөрөнгө оруулалт, өртөг нөхөгдох зардалыг холбогдох хууль,


. 24

/) //. tir*


журам, энэхүү гэрээний дагуу унэн зөв бүртгэж тайлагнасаныг санхүугийн тайлан


баланс, тайлангийн нэмэлт тодруулгууд данс, дансны бичилт, бараа материалын бүртгэл


ба бараа материал, ваучер, цалингийн төлбөр, нэхэмжлэх, зэрэг анхан шатны


баримтууд, гэрээнд шууд буюу шууд бусаар хамрагдах аливаа төрлийн гэрээ, туслан


гүйютгэх гэрээ зэрэгт тулгуурлан жил бүр шалгаж баталгаажуулна. Тухайн шалгалтын


явцад Гзрээлэгчийн Монголд болон бусад газар орших газрын тосны үйл ажиллагаатай


холбогдох бүх үйлдвэрлэлийн байр, байгууламж, агуулах болон албан конторт очиж


танилцан холбогдох ажилтануудаар шаардлагатай баримт материал гаргуулан зохих


үндэслэлийн дагуу шалгах эрхтэй.


б) Бүх баримт бичиг нь гэдгээрийн бий болсон цагаас таван (5) жил эсхул хуульд


заасан журмын дагуу шаардагдах хугацаанд хадгалагдаж, шалгуулахад бэлэн байна.


в) Санхүүгийн хяналттай холбогдон гарах зардлыг Гэрээлэгч хариуцна.


АРВАН ДӨРОВДҮГЭЭР ЗҮЙЛ.


ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУСЛАЛЦАА


14.1 ЕРӨНХИЙ ТУСЛАЛиЛА


Гэрээлэгч нь газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулж, энэ гэрээний зорилгыг


биелүүлэхийн тулд Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчөөс дэмжлэг туслалцаа хүсч


болохыг талууд хүлээн зөвшөөрч байна. Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгч нь


Гэрээлэгчээс газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахад шаардагдах бусад


эрхээ хэрэгжүүлэхэд зохих дэмжлэг үзүүлнэ. Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгч


нъ Гэрээлэгчид туслуулахаар өөрийн нэг буюу хэд хэдэн ажилгныг томилон ажиллуулж


болно.


14.2 ЬУСАП ТУСЛАЛПАА


Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгч өөрийн эрх хэмжээний хүрээнд


Гэрээлэгчийн хүсэлтийн дагуу барилга байгууламж барих, тоног төхөөрөмж


суурилуулах, ажиллах хүч бэлтгэх, тээвэрлэлт хийх, аюулгүй байдлыг хангах, газар


ашиглах зөвшөөрол авахтай холбоотой асуудлаар дэмжлэг үзүүлнэ. Эдгээр барилга


байгууламж, сэлбэг хэрэгсэл, ажиллах хүч дутагдсан тохиолдолд Монгол Улсын Засгийн


газрын төлөолөгч нь тэдгээрээр хангах арга хэмжээ авна. Гэрээлэгчийн хүсэлтийн дагуу


Монгол Улсын Засгийн газрын төлвөлөгчөөс дээрх арга хэмжээтэй холбоотой гарсан


зардлуудыг Гэрээлэгч Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчид нөхөж төлөх бөгоод


уг зардлыг үйл ажиллагааны зардалд оруулна. Эдгээр нөхөн төлбөрийг тухайн үеийи


ханшаар АНУ-ын ам. доллараар гүйцэтгэнэ.


14.3 ТӨЛӨӨЛОГЧИЙН Г43РЫГ ДЭМЖИХ ҮЙЛ АЖИЛЛ.А ГА A


Гэрээлэгч нь ГТГ-аас Гэрээт талбайд ажиллах 'Гөлоогчийи газрын үйл ажиллагаанд


зориулан Гэрээт жил эхэлснээс хойш гуч /30/ хоногийн дотор ГТГ-т


ам. долларыг жил бүр төлнө.Ш UPQH Н УТ1ИЙГЛЭМЖИХ ҮЙЛ А ЖМЛЛА ГА A


а) Гэрээлэгч нь жил бүр Гэрээт жил дууссанаас хойш 30 /гуч/ хоногийн дотор орон


нутгийн хегжлийг дэмжихэд зориулан ам. долларыг гэрээт


25


талбайд хамаарах үйл ажиллагаа явуулсан сумын засаг захир1 аанд (хэрэв нэгээс дээш


сумын нутаг дэвсгэрт газрын тостой холбогдсон үйл ажнллагаа явуулсан бол тэнцүү


хувааж) өгнө.


б) Гэрээлэгчийн өгсон орон нутгийг дэмжихэд зориулсан хөрөнгөөр орон нутгийн


засаг захиргааны хийж гүйцэтгэхээр санал болгосон хөтөлбөр, төслийг харилцан


зөвшилцөж зарцуулалтанд нь Гэрээлэгч хяналт, шалгалт тавина.


АРВАН ТАВДУГААР ЗҮЙЛ.


ӨМЧИЙГ АШИГЛАХ, ӨМЧЛӨХ, ЭРХ ЬА ӨМЧ ШИЛЖҮҮЛЭХ


15.1 ТОНОГТӨХӨОРӨМЖБА ЬАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ


Гэрээлэгчийн газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаанд зориулан Монгол Улсын


нутаг дэвсгэрт оруулж ирсэн өртөг нь нөхөгдсөн тоног төхөоромж, барьж байгуулсан


барилга байгууламж, магериал түүхий эд нь Гэрээний хугацаа дууссаны дараа нэмэгдэл


төлбөргүйгээр Монгол Улсын өмч бслно.


Үүнд Гэрээлэгчийн түрээсээр авч ашиглаж буй тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл бусад


эд хөронгө хамаарахгүй болно.


15.2 ГАЗРЫН ТОСЫГЭЗЭМШИХ


Энэхүү Гэрээнин 8 зүйлийн дагуу Гэрээлэхчийн хуваарьт түүхий тос хзмжилт хийсэн


цэг дээр Гэрээлэгчийн мэдэлд шилжинэ.


15.3 ЭРХШИЛЖҮҮЛЭХ


Гэрээлэ1ч нь газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаанд оролцох эрх, үүргээ


Монгол Улсын Засгийн газрын шийдвэрээр бусдад шилжүүлж болно.


АРВАН ЗУРГААДУГААР ЗҮЙЛ.


ГАТВАР, ХУРААМЖ БОЛОН ТӨЛБОР


Гэрээлэгчийн газрын тосны үйл ажиллагаа явуулахтай холбогдсон татвар, хураамж,


төлбөр нь Монгол Улсын хэмжззнд хүчин төгөлдөр мөрдогдөж буй хууль, эрх зүйн акт


болон цаашид батлагдан гарах хуульэ эрх зүйн актуудын дагуу зохицуулагдана.


Гэрээлэгч нь Монгол Улсын аливаа хуульд болон энэхүү гэрээнд заагаагүй төлбөр,


хураамжийг төлөхгүй.


АРВАН ДОЛДУГААР ЗҮЙЛ.


ВАЛЮТ СОЛИЛЦООНЫ ЭРХ

17.1 ГАДААД ВАЛ101


Галаал валютыг худалдах буюу худалдан авахад Монгол Банкнаас тогтоосон тухайн

өдрийн албан ханшаар тооцно.

17.2 ЩЩДЫН £АНКИНДАХЬ Д<4НС

Гэрээлэгч Монгол Улсад болон хилийн чаналал гадаадын банкуудад аливаа валютын


данс нээх, гүйлгээ хийх, мөнгон хөронгийг гадаадад гаргах ба чөлөөтэй ашиглах,


хадгалах бүрэн эрхтэй болно.


 17.3 ВАЛЮТ СОЛИХ ЭРХ

Гэрээлэгч нь валюг солих дараах эрхийг эдэлнэ. Үүнд:


а) Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаанд шаардагдах бүхий л хөрөнгийг

чөлөөтэй хөрвөх валютаар гаргаж, эдгээр валютыг 17.1-д заасан ханшаар Монгол Улсын


арилжааны банкаар дамжуулан төгрөгөөр солих;


б) Хилийн чанадад мөнгөн хөронгөтэй байж, үүнийг чөлөөтэй зарцуулах;


в) Өөрт ногдох гэрээт түүхий тосыг экспортлох, худалдах буюу солих замаар


хилийн чанадад олсон бүх орлогоо гадаадад байлгах, чөлөөтэй зарцуулах;


г) Өөрт ногдох гэрээт түүхий тосыг худалдах, солих, экспортлох замаар Монгол


Улсад олсон бүх орлогоо гадаадад rapi ах буюу чөлөотэй зарцуулах;


д) Энэ гэрээний дагуу Монгол Улсад төлөх төлбөр, мөн газрын тостой холбогдсон


үйл ажиллагаанд шаардагдах бусад төлбөрийг гүйцэтгэхийн тулд Гэрээлэгчийн сонгож


авсан Монгол Улсын банкинд данстай байх.


17.4 ГЭРЭЗЦИЙ_ЛА_ГУУ.ПЙИ2Т1 'дХ ТӨЛБӨР

Гэрээлэгч тал энэ гэрээний дагуу гүйцэтгэх толбөрийг АНУ-ын доллараар хийнэ.
АРВАН НАЙМДУГААР ЗҮЙЛ.

МОНГОЛ УЛСЫИ ГҮЙЦЭТ1ЭГЧ f ЭД МАТЕРИАЛ БА АЖИЛЛАГСАД


18.1 МОНГОЛЫН ТУСЛАН ГҮЙиЭТГЭГЧ. ЭЛ МАТЕРИАЛ


БА АЖИЛЛАГСДЫГ SQHTQX ГУЛ'А Й

Гэрээлэгч ба түүний туслан гүйцэтгэгчид нь:


а) Монгол Улсын иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын санал болгож буй үнэ,

мэргэжлийн чадвар болон чанар нь Гэрээлэгчийн шаардлагыг хангаж байгаа нөхиөлд


юуны өмнө монголын Туслан гүйцэп эгчийг сонгох ба Туслан гүйцэтгэгчтэй Гэрээ


байгуулахын өмнө Монюл Улсын Засгийн газрын төлөелөгчид танилцуулж,


тохиролцоно.


б) Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн материал, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл болон

өргөн хэрэглээний барааны үнэ, чанар, тэдгээрийг нийлүүлэх хугацаа нь гадаадаас авч


болох материал, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл, өргөн хэрэглэзний бараатай жишиж


болох нөхцөлд Монголд үйлдвэрлэсэн зүйлийг сонгоно.

в) Ажиллагсдыг сонгон шалгаруулахдаа юуны өмнө зохих ёсны мэргэжилтэй


монголын иргэдийг сонгож авахьн эрмэлзэнэ. Монгол Улсын Засгийн газраас


тогтоосон хувь хэмжээнд баггаан эрх бүхий газраас зохих зөвшөөрол авсны үндсэн


дээр Гэрээлэгч нь нарийн мэргэжлийн ажлын байр, чухал албан тушаалд гадаадын


ажиллагсдыг ажиллуулах эрхтэй. Гэрээлэгч нь Монгол Улсын Туслан гүйиэтгэгчийг


сонгох, Монголд үйлдвэрлэсэн бараа, материал худалдан авах, Монгол Улсын


ажиллагсдыг авч ажиллуулахын тулд Засгийн газрын төлөөлөгчоос дэмжлэг туслалцаа


үзүүлэхийг хүсч болох ба энэ зүйлийн дагуу Гэрээлэгчийн хүлээх үүрэг, нөхцлийг


Засгийн газрын төлөөлөгчөөс Гэрээлэгчид урьдчилан мэдэгдсэн байхыг хүлээн


зөвшөөрөв. Гэрээлэгч нь гэрээний дагуу үүрэгт ажлаа гүйцэтгзж яваад үйлдвэрлэлийн

27


CjLUXt

ослоор хөдөлмөрийн чадвараа түр буюу бүрмөсөн алдсан тохиолдолд ажиллагсдад


хөдөлмөрийн чадвар алдсаны тэтгэмжийг Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу


төлнө.


г) Ажиллах хүчний талаарх бүхий л асуудлыг Ажиллах хүч гадаадад гаргах,


гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай Монгол Улсын хуулийн дагуу


шийдвэрлэнэ.


д) Гэрээлэгч нь Монгол Улсын газрын тосны мэргэжилтэй боловсон хүчинг


ажиллуулахдаа Гэрээлэгчийн гадаадаас авч ажиллуулж буй ижил моргэжил, боловсрол,


ур чадвартай гадаадын мэргэжилтэн боловсон хүчний цалингийн дунджаас доошгүйгээр


цалинжуулна.


е) Гэрээлэгч нь оорийн зардлаар Монгол Улсын иргэдийг сургах, дадлага хийлгэх


замаар газрын тосны аж үйллвэрийн бүх шатны боловсон хүчин бэлтгэхийг эрхэмлэнэ.


АРВАН ЕСДҮГЭЭР ЗҮЙЛ.


ОНЦ БАЙДАЛ


19.1 ГЛЗРЫН ТОСТОЙ XОЛБОГПСОН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЛ ГАРЧ БОЛОХ


OHU БАЙПАЛ


Онц байдал тохиолдоход Гэрээлэгч шаардлагатай гэж үзсэн бүх арга хэмжээг авах ба


элэ тухай Монгол Улсын Засгийн газрыи төлөөлөгчид нэн даруй мэдэгдэнэ


19.2 OHU БАЙДАЛ


а) Монгол Улсын нийт нутаг дэвсгэрт буюу түүний зарим хэсэгт онц байдал


зарласан тохиолдолд Монгол Улсын Засгийн газар нь Гэрээт талбайгаас олборлох


Гэрээлэгчийн хуваарьт тосыг нохөн төлөх нөхцөлтэйгээр бухлээр нь буюу хэсэгчлэн


дайчлан авч болох бөгөөд олборлолтыг дээд хэмжээнд хүртэл нэмэгдүүлэхийг


Гэрээлэгчээс шаардаж болно. Талууд олборлолтын дээд хэмжээг харилиан


тохиролцсоны үндсэн дээр тогтооно.


б) Газрын тосыг ийнхүү дайчлан авах тухай асуудлаар саналаа илэрхийлэх


боломжийг Гэрээлэгчид олгоно.


в) Газрын тосны нөөц буюу түүнтэй холбогдох аливаа байгууламжийг дайчлан


авах шийдвэр нь Монгол Улсын хуулийн дагуу Гэрээлэгчид зохих ёсоор мэдэгдсэний


үндсэн дээр явагдах ба онц байдлыг зогсоох хуртэл хугацаанд хүчин төгөлдөр байна.


ХОРЬДУГААР ЗҮЙЛ.


ДАВАГДАШГҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ


20.1 Давагдашгүй хүчин зүйл гэж гоц халдварт өвчний тархалт, дайн, үймээн,


самуун, бослого хөдөлгөөн, ажил хаялт, гал түймэр, үср, хүчтэй салхи, шуурга, газар


хөдлөлт болон байгалийн бусад гамшигг үзэгдлийг ойлгоно.


20.2 Даваглашгуй хүчин зүйлийн улмаас Гэрээлэгч нь ямар нэгэн үүргээ


биелүүлээгүй, гэрээнд заасан ямар нэгэн эрхээ эдэлж чадаа!үй бол үйл ажиллагаагаа


сэргээж үргэлжлүүлэх, эхлүүлэхэд шаардагдах үнлэслэлтэй хугацааг нэмж, гэрээнд


 заасан болон тухайн Хайгуул, Олборлолтын үе дээр Монгол Улсын Засгийн газрын


зөвшөөрснөөр нэмж тооцож болно.


20.3 Хэрэв нэг буюу түүнээс дээш үр ашигтай нээлтээс олборлож байсан буюу

олборлож болох байсан газрын тосны үйлдвэрлэлийг давагдашгүй хүчин зүйлийн


улмаас зогсоосон, хязгаарласан бол олборлож болох байсан хэмжээнд хүргэхийн тулд


шаардагдах хугацааг 5 дугаар зүйлд заасан хугацаан дээр нэмж тооцно. Энэхүү заалтыг


хэрэгжүүлэх зорилгоор хэрэглэсэн “хэмжээ” гэсэа ойлголт нь олборлолтын үйл


ажиллагааг зогсоогоогүй тохиолдолд үр ашигтай нээлтийн хүрээнд өрөмдсөн


цооногуудаас олборлолтын толөвлөгөөний дагуу олон улсын газрын тосны үйлдвэрлэлд


хэвшсэн практикийн дагуу олборлож болох байсан газрын тосны нийт хэмжээг хэлнэ.


Гэрээлэгч нь энд заасан олборлох ёстой газрын тосны нийт хэмжээний тухай Монгол


Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчид Хуанлийн жил бүрийн дараа ср (90) хоногийн дотор


мэдэгдэж байна.


20.4 Гэрээлэгч нь 20 дугаар зүйлд заасан давагдашгүй хүчин зүйл тохиолдсон өдроос

эхлэн 30 хоногийн дотор Монгол Улсын ЗасгиЙн газрын төлөөлөгчид эрх бүхий


байгууллагаар нотлуулсан нотолгоог гаргаж өгнө.

ХОРИН НЭГДҮГЭЭР ЗҮЙЛ.


ГЭРЭЭГ ЦУЦЛАХ


21.1 Хэрэв энэ гэрээвд гарын үсэг зурсны дараа (нэг зуун ная) 180 хоногийн дотор


гэрээ хүчин төгөлдөр болохгүй бол Гэрээлэгч нь ГТГ-т гэрээг цуцлах тухай мэдзгдзж


болно.


21.2 Хэрэв Гэрээлэгч нь гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдреөс хойш (нзг зуун хорь)120


хоногийн дотор хайгуулын хөтөлбөрт ажлаа зхлээгүй бол ГТГ нь энэ гэрээг цуцална.

21.3 Хэрэв Гэрээлэгч энэ Гэрээг санаатайгаар зөрчсөн, уг зөрчлийг арилгах талаар


Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчөөс тоггоосон хугацаанд арилгаагүй буюу


арилгаж эхлээгүй, мөн Гэрээ хэрэгжүүлэх үүднээс хөтөлбөрт болон төсөвт ажлаа


эхлээгүй бол Монгол Улсын Засгийн газар өөрийн төлөөлөгчийн саналын дагуу энэ


Гэрээг цуцлах эрхтэй болно.

21.4 Хэрэв Монгол Улсын Засгийн газар 21.2, 21.3 дугаар зүйлийн дагуу эрхээ


хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэвэл Засгийн газрын төлөөлөгч Гэрээлэгчид бичгээр мэдэгдэл


өгнө. Мэдэгдэл өгснөөс хойш 30 хоногийн дотор Гэрээлэгч нь дээрх зөрчлийг


арилгаагүй буюу арилгаж эхлээгүй ба зөрчлийг арилгахад нь давагдашгүй хүчин зүйл


саад болоогүй, гасалдуулаагүй бол энэ гэрээг цуцлах шийдвэрийг Монгол Улсын


Засгийи газрын төлөөлөгч гаргана. Ийм шийдвэрийн эсрэг Гэрээлэгч нь 22 дугаар зүйл


дэх арбитрийн тухай заалтыг ашиглах эрхтэй. Гэрээг цуцалсан тохиолдолд Гэрээлэгч нь


тухайн гэрээт жилд хийгээгүй ажлынхаа төлбөрийг ГТГ-т төлнө.


21.5 Гэрээг цуцалсны дараа Гэрээлэгч нь 15.1-д зааснаас бусад газрын тостой


холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахдаа хэрзглэхээр түрээсэлсэн буюу өөрийн бүрэн


эзэмшлийн зөовөрлөж болох бүх эд хөрөнгөө Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээс гаргах


эрхтэй.


21.6 Гэрэзлэгч нь дараах тохиолдолд энэхүү гэрээг цуцлах эрхтэй ба энэ тухайгаа


Монгол Улсын Засгийн гаэрын гөлөөлөгчид 90 (ср) хоногийн өмнө бичгээр мэдэглэнэ.

Үүнд:


Q+UJU- 29
 а) Гэрээт талбайд эдийн засгийн үр ашигтай газрын тос илрээгүй бол,


б) Олборлолтын хугацаа дууссан бол.


ХОРИН ХОЁРДУГААР ЗҮЙЛ.


МАРГААНЫГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ, ХҮЛЭЭЛГЭХ ХАРИУЦЛАГА


22.1 Гэрээнд оролцогч талуудын хооронд уг гэрээний заалттай холбогдон гарах

(түүнийг хэрэгжүүлэх, тайлбарлах, хэрэглэх, хугацаа дуусах, цуцлах эсвэл сунгах) аливаа


маргааныг эв зүйгээр шийдвзрлээгүй бол маргааныг Монгол Улсын арбитраар


шийдвэрлүүлнэ.


22.2 Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны явиад үүссэн эд хөрөнгийн

маргааныг энэхүү гэрээнд өөроөр заагаагүй бол Монгол Улсын шүүх хууль тогтоомжид


заасны дагуу хянан шийдвэрлэнэ.


22.3 Энзхүү бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний нөхцолийг оөрчлөх, гэрээг хүчингүй болгох

ззрэг гэрээтэй холбогдох асуудлаар үүссэн маргааныг Талууд хүсвэл НҮБ-ын Олон


Улсын худалдааны эрх зүйн комисс (UNCITRAL)-HftH дүрмийн дагуу зохицуулан


шийдвзрлүүлж болно.


22.4 Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа! дур мэдэн буюу эөвшөөрөлгүй

явуулсан бол тухайн этгээдийн газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахад


хэрэглэсэн тоног төхөөрөмж, эд хөронгө, олборлосон бүтээгдэхүүн, орлогыг Монгол


Улсын эрх бүхий байгууллага хураан авч улсын орлогод пшлжүүлнэ. Харин уг уйл


ажиллагаа нь гэмт хэргийн шинжтэй байвал Монгол Улсын хуулийн байгууллагаар


шийлвэрлүүлнэ.


22.5 Гэрээлэгч талууд нь энэхүү гэрээ болон Монгол Улсын холбогдох бусал хуулийг


зөрчсон үйл ажиллагаа явуулж байгууллага, иргэдэд хохирол учруулсан бол Монгол


Улсын хууль тогтоомжийн aaiyy хариуцлага хүлээнэ.


22.6 Гэрээлэгч талууд нь гэрээний үүргийг зөрчсөнөос учирсан хохирлыг гэрээнд


буюу Монгол Улсын хуулъ тогтоомжид заасны дагуу гэм буруутай тал нь нөхвн төлнө.


22.7 Гэрээлэгч газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны тодорхой ххгийг


гүйттгүүлэхээр гэрээгээр туслан гүйцэтгэгч сонгосон тохиоллолд гухайн туслан


гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагааны улмаас учирсан бүх хохирлыг Монгол Улсын Засгийн


газрын өмнө Гэрээлзгч хариуина.


ХОРИН ГУРАВДУГААР ЗҮЙЛ.


МЭДЭГДЭЛ


23. 1 Гэрээлэгчид бичгээр өгөх мэдзгдэл нь лараах тохиолдолд хүчин төгөлдир байна.

Үүид


a) Тухайн төлөөлөгчийн газарт ажиллаж буй Гэрээлэгчийн твлөолө! чид болон 23.3


дугаар зүйлд заасан Гэрээлэгчийн удирдах төвд факсаар явуулсан;


b) Тухайн төлөөлөгчийн газарт ажиллаж байгаа Гэрэзлэгчийн төлоөлөгчид

хүргуүлж, түүний1 хүлээн авсан нотолгоог авсан байх, хвэл тийм мэдэгдлийг бисчлэн


хүргэх ба аль ч тохиолдолд Гэрээлэгчийн төлөөлөгч буюу зүүний эрх мэдэл бүхий


төлоөлогчдийн нэгнэх нь хүлээн авсан тухай хариу авсан. мөн мэдэгдлийн хувийг 23.3


дугаар зүйлд заасан Гэрээлэгчийн удирдах төвд факсаар явуулсан байх.

30


л .


23.2 Гэрээлэгчээс Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчил бичгээр өгөх мэдэгдэл


нь лараахь тохиолдолд хүчин төгөлдөр байна. Үүнд :


a) Мэдэгдлийг Монгол Улсын Засгийн газрын толөөлөгчид факсаар явуулсан;


b) Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчийн ажлын газарт хүргүүлж, түүнийг


хүлээж авсан нотолюог авсан байх, эсвэл тийм мэдээллийг биечлэн хүргэх ба аль ч


тохиолдолд Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгч буюу түүний эрх мэдэл бүхий


төлөөлөгчдийн нэгнээс мэдэгдлийг хүлээн авсан тухай хариу авсан байх зэрэг болно.


23.3 Дээрх 23.1 ба 23.2-т заасан мэдэгдлийг дараах хаягаар илгээнэ. Үүнд :


а) Монгол Улсын Засгийн газар :


Газрын тосны газар


18080 Улаанбаатар хот,


Сонгинохайрхан дүүрэг,


Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж 37,


Утас: (976-11)631208,


Факс: (976-11)631239


б) Гэрээлэгч:


“Сентрал Азиаи Петролеум Корпорэйшн Лимитэд” компани


НИК ХК-ийн байр, 406 тоот


Ерөнхий сайд Амарын гуда.мж-8


Сүхбяатар лүүрэг. Улаанбаатар хот 210646


Утас/ Факс: 976-11-321799/331099


Email: amaraa@capcorp.biz


23.4 Талууд нөгоө талдаа 30 хоногийн өмнө урьдчилан мэдэгдсэний үндсэн дээр


мэдэгдэл хүлээж авах хаягаа өөрчилж болно.


23.5 Аль нэг тал нь нөгөө талын мэдэгдлийг хүлээж авахаас татгалзах буюу хүлээж


аиах боломжгүй тохиолдолд нөгөө талын эрх ашиг ямар нэг байдлаар хохирох ёсгүй.


ХОРИН ДӨРӨВ ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ.


ДААТГАЛ


24.1 Энэхүү гэрээний дах^у Гэрээлзгчийн явуулж буй бүхий л үйл ажиллагааны


хувьд Гэрээлэгч Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу даатгуулах үүрэгтэй.


24.2 Гэрээлэгч нь өөрийн Туслан гүйцэтгзгчдийг нэгэн алил даатгуулсан байхыг


шаардах бөгөөд Гэрээлэгчийн шаардлагатай гэж үзсэн нэмэлт даатгал нь даатгалын


гэрчилгээгээр батал! аажуулагдсан байх болно


24.3 Гэрээлэгч болон Туслан гүйцэтгэгч нь эд хөрөнгө, ашиг сонирхлоо Монгол


Улсын Даатгалын тухай хууль тогтоомжийн да1уу тус улсын даатгалын компанид


даатгуулна.


24.4 Хэрвээ Монгол Улсын даатгалын компани ийм даатгалыг хийх чадваргүй буюу


татгалзвал Гэрээлэгч нь Монгол Улсын Засгийн газрын төлөөлөгчтэй тохиролцсоны


үндсэн дээр гадаадын дааггалын компаниар даатгуулж болно.


24.5 Даатгалын байгууллага болон Гэрээлэгчийн хооронд байгуулсан гэрзэний


хүчин төгөлдөр байх хугацаанд гарсан хохирлыг холбогдох Монгол Улсын Даатгалын


тухай хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.


31


Ь4

 ХОРИН TAB ДУГААР ЗҮЙЛ.


ЕРӨНХИЙ ЗААЛТ


25.1 ХАВСРАЛТУУП


Хавсралт А, Б, В, Г - нь энэхуү гэрээний салшгүй бүрзлдэхүүн хэсэг болно.


25.2 ХУУЛЬ
Энэхүү Гэрээ нь Монгол Улсын хууль тогтоомжтой нийцсэн байна.

25.3 САЙН САНАА


Талууд энэхүү гэрээний дагуу харилиаагаа сайн санааны зарчимд үндэслэж, нэгдмэл


зорилтоо хэрэгжүүлэхийи төлөө хамтран ажиллаж, гарч болох аливаа үл ойлголцол,


маргааныг эв зүйгээр зохицуулан шийдвэрлэхийг эрмэлзэнэ.


25.4 ГЭРЭЭНИЙ ХЭЛ


Гэрээг монгол, англи хэлээр үйлдсэн бөгөөд эх бичвэрүүдийг тайлбарлахад хоорондоо

зөрчилдвөл монгол хэлний хувилбар нь шийдвэрлэх хүчинтэй болно.


25.5 ГЭРЭЭ ХҮЧИН ТӨГӨЛЛОР БОЛОХ. ГЭРЭЭНЛ НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ


ОРУУЛАХ


1. Энэхүү гэрээг Монгол Улсын Засгийн газар баталсан өдрийг гэрээ хүчин


төгөлдөр болсон өдор гэж үзнэ.


2. Талууд харилиан тохиролцож энэхүү Гэрээнд нэмэлт, оөрчлөлт оруулж болох


бөгөөд уг нэмэлт, өөрчлөлтийг Монгол Улсын Засгийн газраар батлуулсанаар хүчин


төгөлдор болно.


ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫГ ТӨЛӨӨЛЖ: ГЭРЭЭЛЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ


ГТГ-ЫН ДАРГА “СЕНТРАЛ АЗИАН ПЕТРОЛЕУМ


Д. АМАРСАЙХАН <ОРПОЮЙШН ЛИМИТЭД” КОМПАНИЙН


ЗАХИРАЛ ДУГЛАС МАК КЭЙ32


dJLi**' /V/


 БОГД-IV ТАЛБАИН TAJIAAP


ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР,


"СЕНТРАЛ АЗИАН ПЕТРОЛИУМ КОРПОРЭЙШН ЛИМИТЭД"


КОМПАНИЙН ХООРОНД БАЙГУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН

ХУВААХ ГЭРЭЭНИЙ


ХАВСРАЛТ "А"
ГЭРЭЭТ ТАЛБАЙ
Энэхүү хавсралт "А" нь Газрын тоскы газар, "Сентрал Азиан Пегролиум


Корпорэйшн Лимитэд" компанийн хооронд 200... оны ... дугаар сарьш .... -ныөдөр


байгуулсан Б^тээгдэхүүн хуваах гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг нь болно.

ГЭЮЭТ ТАЛБАЙН БАЙРЛАЛ

 БОГД-IV ТАЛБАЙН TAJIAAP

ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР,


"СЕНТРАЛ АЗИАН ПЕТРОЛИУМ КОРПОРЭЙШН ЛИМИТЭД"


КОМПАНИЙН ХООРОНД БАЙГУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН


ХУВААХ ГЭРЭЭНИЙ

ХАВСРАЛТ "Б"ГЭРЭЭТ ТАЛБАЙ


Энэхүү хавсралт ”Б" нь Газрын тосны хэрэг эрхлэх газар, "Сентрал Азиан Пстролиум


Корпорэйшн Лимитэд" компанийн хооронд 200... оны ... дугаар сарын .... - ны едөр


байгуулсан Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээиий бүрэлдэхүүн хэсэг нь болно.

ГЭРЭЭТ ТАЛБАЙН БАЙРЛАЛ


1. Талбайн нэр БОГД-IV


2. Талбайн хэмжээ 39011.27 кв.км.


3. Солбилцолын цэг

Дугаар Уртраг Өргорог Дугаар Уртраг Өргөрөг


1 9630*00' 4630*00* 13 101*3000* 4530*00*


2 97*4030* 4630*00* 14 10039*00* 453000*


3 97*4000’ 46*20*00* 15 10039*00 453839*


4 97*6030 46*20*00* 16 9937*58* 45*0839*


5 97*5000 46*10*00* 17 9937*58' 4530*00


6 981000* 46*10*00* 18 98*00*00 453000'


7 98'10*00' 46*00*00' 19 98*00*00* 45*2030


Ө 10030*00* 46*00*00 20 97*10*00 45*2030


9 10030*00* 45*50*00* 21 97*1000 453030*


10 100*50*00* 45*5000* 22 97*0000 453000*


11 100*50*00* 45*40*00 23 973000 45*48*10


12 10130*00* 45*40*00 24 963030’ 45*48*10


 БОГД-IV ТАЛБАЙН ТАЛААР


ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР,


“СЕН ГРАЛ АЗИАН ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЭЙШН ЛИМИТЭД”


КОМПАНИЙН ХООРОИД БАЙГУУЛСАН


БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААХ ГЭРЭЭНИЙ


ХАВСР.АЛТ "Г”

БҮРТГЭЛ ТООЦООНЫ ЖУРАМ


НЭГДҮГЭЭР ЗҮЙЛ

ЕРӨНХИЙ ЗААЛТУУД

1. НЭР томьР.о


200.. оны ... дугаар сарын ...-ны өдрийн Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний 2 дугаар зүйлд


тодорхойлсон нэр томьёонууд энэхүү Бүртгэл тооцооны журамд хамаарах бөгөөд алил


утга агуулна.


2. БҮРТГЭЛ ТООЦООИЫ ЖУРМЫН ЗОРИЛГО EQJJQH


МРШХ БИЧЩЙН ДАВ4МГАЙЛАХ БАЙДАЛ


Энэхуү гэрэзний бүртгэл тооиооны журмын зорилго нь гэрээлэгчийн оруулсан


хөрөнго оруулалт, зарцуулсан зардал, эд хөрөнгийн ортөг зэргийг нягтлан бодох


бүртгэлд тусгаж, санхүүгийн тайлан гаргахдаа Монгол улсад мөрдөгдож буй Нягтлан


бодох бүртгэлийн тухай хууль, үндэсний болон Нягглан бодох бүртгэлийн Олон Улсын


Стандарг (НББОУС) бусад холбсм дох хууль тогтоомж, журмыг мөрдүүлэхэд оршино.


Энэхүү бүртгэл тооиооны журмын заалтууд гэрээний заалттай үл тохирох буюу


зөрчилдөх аливаа тохиолдолд олон улсын газрын тосны аж үйлдвзрт хэвшсэн нийтлэг


зарчмыг баримтлана.


3. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАНГУУЛ


а) Гэрээлэгч нь 1ТГ-т хайгуулын ажлын туршид хуанлийн улирал бүрийн эцсээс


хой1и гуч (30) хоногийн дотор дараах тайлангуудыг шилжүүлнэ.Үүнд:


1. Санхүүгийн тайлан (иэмэлт тодруулгын хамт);


2. Зардлын дэлгэрэнгүй тайлан (зардлын төв тус бүрээр);


Дээрх тайлангууд нь өссөн дүнгээр бзлтгэгдсэн байна.


б) Олборлолтын үед Гэрээлэгч нь ГТГ-т хуанлийн улирал бүрийг дууссанаас хойш


гуч (30) хоногийн дотор дараах тайлангуудыг rapi аж oi нө. Үүнд:


1 - санхүүгийн тайлан (нэмэлт тодруулга);


2. олборлолтын тайлан;


3. экспортын мэдээ, тайлан


4. хуваах тос болон тэнцвэржүүлэлтийн тайлан;


5. зардлын дэлгэрэнгүй тайлан ( зардлын төв тус бүрээр);


6. өртог нехөлтийн тайлан;


й-^i-ULj ' 'Г


 Дээрх тайлангуудыг өссөн дүнгээр бүртгэж нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын


стандарт болон энэхүү бүртгэл тооцооны журмын дагуу хийж, тайлант жил дууссаны


дараа жар (60) хоногийн дотор ГТГ-т гаргаж өгнө.


4. САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ

а) Гэрээний 13 дугаар зүйлийн дагуу шалгалт хийхдээ, Засгийн газрын төлөөлөгч

нь Гэрээлэгчийн газрын тосны үйл ажиллагаанд оруулсан хөрөнгө оруулалт, өртөг


нөхөгдөх зардалыг холбогдох хууль, журам, энэхүү гэрээний дагуу үнэн зөв бүртгэж


тайлагнасныг санхүүгийн тайлан баланс, тайлангийн нэмэлт тодруулгууд данс, дансны


бичилт, бараа материалын бүртгэл ба бараа материал, ваучср, цалингийн телбөр,


нэхэмжлэх, зэрэг үндсэн баримтууд Гэрзэнд шууд буюу шууд бусаар хамрагдах аливаа


төрлийн гэрээ, туслан гүйцэтгэх гэрээ зэрэгт тулгуурлан жил бүрша лгаж


батал1 аажуулна. Тухайн шалгалтын явнад Гэрээлэгчийн Монголд болон бусад газар


орших газрын тосны үйл ажиллагаатай холбогдох бүх үйлдвэрлэлийн байр,


байгууламж, агуулах болон албан конторт очиж танилцан холбогдох ажилтануудаар


шаардлагатай баримт материал i аргуулан зохих үндэслэлийн дагуу шалгах эрхтэй.


б) Гэрээлэгчийн бүх баримт бичиг нь тэдгээрийн үүсэн байгуулагдсан өдрөөс хойш


таван (5) жил эсхүл хуульд заасан журмын дагуу шаардагдах хугацаанд хадгалагдаж,


шалгуулахад бэлэн байна.

5. ВАЛЮТ СОЛИХ


Гэрээлэгчийн газрын тостой холбогдох үйл ажиллагааны бүртгэл нь АНУ-ын


доллараар хийгдэнэ. АНУ-ын доллараар гарсан бүх зардал нь зарцуулсан тоо


хэмжээгээрээ бүртгэгдэнэ. Монгол улсын мөнгөн нэгжээр гаргасан зардльц гэрээний 17


дугаар зүйлд заасны дагуу АНУ-ын доллард шилжүүлж, АНУ-ын доллараас бусад


мөнгөн нэгжээр гарсан зардал нь тухайн валютыг Гэрээлэгчийн АНУ-ын долларын


данснаас худалдан авсан тохиолдолд худалдан авсан үнээр АНУ-ын долларт


шилжүүлэгдэх ба үүнээс бусад тохиолдолд Монгол Банкны албан ханшаар тооцно.


Монгол төгрөг болон АНУ-ын доллараас бусад валютыг АНУ-ын долларт


шилжүүлсэн ханшаар бүртгэл хөтөлнө.

6. БҮРТГЭЛ


Гэрээлэгч нь бүртгэлийг Монгол хэл дээр, шаардлагатай гэж үзвэл Монгол, Англи

хзл дээр давхар хөтлөх бөгөөд нягтлан бодох бүртгэлийн Олон Улсын стандарт,


Монгол Улсын хууль тогтоомж, олон улсын газрын тосны аж үйлдвэрлэлд хэвшсэн


нягтлан бодох бүртгэлийн нийтлэг зарчмуудын дагуу хөтлөнө.


7. БҮРТГЭЛИЙН ЖУГМЬ/Г ХЯНАХ

Энэхүү Бүртгэлийн журмыг Гэрээлэгч, ГТГ хоср бичгээр харилцан тохиролцсоны


үндсэн дээр ирээлүйн үйл ажиллагааг зохицуулахаар Засгийн газрын төлеөлогч нь хянан


шалгаж болно.


8. БҮРТГЭЛИЙН НАРИЙВЧИЛСАН АРГ4 ЧЛАЛ

Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш ер (90) хоногийн дотор Гэрээлэгч нь Гэрээ


болон энэхүү бүртгэл тооцооны журмын дагуу боловсруулсан дансны гүйлгэзний


бүдүүвч, зардлын нарийвчилсан ангилал, баримтлагдах зардлын төсвийн нарийвчлан


тодорхойлсон хэлбэр, үйл ажиллагааны бичлэг болон бүртгэлийн аргачлалын талаарх


. 37

/) A i i4 1 «1


 саналыг ГТГ-т ирүүлж хэлэлцэнэ. Энэхүү аргачлалыг санхүүгийн нийтлэг бүртгэл, олон


улсын газрын тосны аж үйлдвэрлэлд хэвшсэн зарчим, Монгол Улсын хууль, журмын


дагуу боловсруулна. Ийнхүү хэлэлцсэний дагуу Засгийн Газрын төлөөлөгчийн


зөвшөөрснөөр Гэрээлэгч нь цаашид ашиглагдах дансны гүйлгээний бүдүүвч,


зааварчлагыг боловсруулж ГТГ-т гаргаж өгнө.
ХОЁРДУГ ААР ЗҮЙЛ


ЗАРДАЛ, ОРЛОГО
1. НӨХӨН ТӨЛӨГЛӨХ ЗАРДАЛ


Гэрээлэгч нь Гэрээний дагуу дараах зардлуудыг хариуцаж шууд төлөх бөгөөд эдгээр


зардлуудыг Гэрээний 4 дүгээр зүйлийн дагуу ангилж, нөхөн авна.


а) Газрын эрх


Гэрээлэгч нь газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахад шаардагдах барилга


байгууламж барих талбайн эрх авахтай холбогдон гарсан зардал


б) Хедөлмөп эохлэлт


1. Гэрээлэгчийн Монголд ажиллаж буй ажиллагсдын (удирдах албан тушаалтнаас


бусад) цалин, нэмэгдэл хөлс, нэмэгдэл, шагнал, урамшуулал, амралтын олговор,


томилолт, хөдөлмөрийн чадвар түр алдах, тахир дутуугийн нөхөн олговорууд,


2. Гэрээлэгчийн Монголд ажиллахаар томилогдсон гадаадын иргэдийн (удирдах


албан тушаалтнаас бусад) амьжиргааны, орон байрны болон бусад хөнгөлөлтүүд,


3. Засгийн газрын байгууллагаас хуулийн дагуу Гэрээлэгчийн ажиллагсадын цалин


хөлсөнд хамааруулж ногдуулж буй хураамжтай холбогдсон зардлууд.


в) Ажиллагсдад узуүлэх хенгөлөлт, олгох тэтгэвзр. гзггэмж


Гэрээлэгчийн Монголд ажиллаж буй гадаад болон монгол ажиллагсдын цалин


хөлсөнд хамаарагдах ажиллагсдын амь нас болон нийгмийн даатгал, тэловэр, тэтгэмж


олгохтой холбогдон гарах зардал.


Гэнэт халагдсаны тэтгэмж монгол болон гадаад улсын ажиллагсдын хувьд адил байх


бөюод тэтгэмжийг Монгол Улсын Хөдөлмөрийн хуулийн дагуу зохицуулна.


г) Материал. тоног төхөорөмж ба сэлбзг хэрэгсэл


Гэрээлэгчийн худалдаж авсан, түрээсэлсэн буюу нийлүүлсэн матсриал, тоног


тохооромж, сэлбэг хэрэгсэл.


/ Худалдаж авсан материал


Гзрззлзгчийн худалдаж авсан материал, тоног тохоорөмж, сэлбэг хэрэгслийн зардлыг


тооцоход Гэрээлэгчид үзүүлсэн бүх хөнгөлолтийг нь хасаад түүний жинхзнэ төлсон


үнийг энэхүү журмын 2 дугаар зүйлийн 3.1-т заасан үнэлгээний зарчмын дагуу тогтооно.


2 Гэрээлэгч буюу салбар байгууллагаас нийлJ *) лсэн материал


Гэрээлэгч нь аливаа материал, tohoi төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийг еерийн буюу


салбар байгууллагынхаа нөөиөөс авч нийлүүлэхээс бусал тохиолдолд Монголын иргэн,


аж ахуйн нэгжээс худалдаж авна. Гэхдээ дээр дурдсан нөөцөөс нийлүүлсэн материалын


үнэ нь даатгал, нийл^лэлтийн адил нөхцөлд гуравдахь зтгээдээс төсөөтэй эд зүйлийг


худалдаж авч болох үнээс өндөр байх ссгүй. Уг материал, тоног төхсюрөмж, сэлбэг


хзрзгслийн үнэл1 ээг энэхүү журмын 2 дугаар зүйлийн 3.2-т заасны дагуу тогтооно.


3 Ваталгаи


 Гэрээлэгч нийлүүлж буй материал, тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэлдээ


үйлдвэрлэгчийн буюу худалдагчийн чанарын баталгаанаас өөр ямар нэгэн баталгаа


нэмж гаргахгүй бөгөөд хэрэв нийлүүлсэн материал гэмтэл согогтой байвал үйлдвэрлэгч


буюу худалдагчаас Гэрээлэгчид зөрүүг нөхөн төлөх хүргэл үүнийг орлогод авахгүй.


4. Түрээс


Түрээсэлсэн материал, тоног тохоорөмж, сэлбэг хэрэгслийн үнийг бодитой төлсөн


үнээр ТООЦНО.


д) Тээвэрлэлт

Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмж,


матсриал, сэлбэг хэрэгслийг тээвэрлэхэд гарсан зардал


е) Үйлчилгээ


1. Гэрээлэгч нь гуравдагч этгээдээс зөвлөх, гэрээт үйлчилгээ болон хангамжаар


үйлчлүүлэхтэй холбогдсон зардлын зөвшөөрлийг ГТТ-аас урьдчилан бичгээр авна. Уг


зардал нъ ижил төстэй ажил, үйлчилгээ үзүүлэх гадаадын болон Монголын байгуулагад


төлөх зардалтай ойролцоо байна.


2. Гэрээлэгч болон түүний салбар байгуулагаас Монголд болон хилийн чанадад


лабораторийн шинжилгээ хийх, загварчлах, геологи, геофизикнйн боловсруулалт,


тайлал хийх, инженерийн болон мэдээлэл боловсруулах зэрэг үйлчилгээний зардал нь


тухайн үед олон улсын газрын тосны аж үйлдвэрт дагаж буй үнэлгээтэй дүйцэхүйц


байна.


Гэрээлэгч буюу түүний салбар байгууллагаас үзүүлсэн үйлчилгээ нь ашиг

нэмэлгүйгээр зарцуулсан зардлаар тооиогдоно. Уг зардал нь тухайн үйлчилгээг ижил


нөхцөлөөр гүйцэтгэх бусад салбар байгууллага, гуравдагч этгээдэд гарах хэвийн


зардлаас илүүгүй байна.


Шаардлагатай бол, тухайн үйлчилгээ, түүнийг зохион байгуулсаны зардал зэргийг


баталсан баримтыг Гэрээлэгч, түүний салбар байгууллага, ГТГ-аар гаргуулан авна.

Гэрээлэгч, түүний салбар байгууллагаас үзүүлж байгаа үйлчилгээний зардал нь олон


улсын газрын тосны аж уйлдвзрлэлд газрын тосны компаниуд тэдгээрийн салбар


байгууллагуудад төстэй үйлчилгээ үзүулсний төлбөрт төлдөг зардлаас өндөр өртөгтэй


бол тухайн зардлыг ГТГ нь энэхүү журмын 2 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэгт хамааруулж


өртөг нөхөлтоөс хасах эрх эдэлнэ.


ж) Хохирол болон алдагдал

Доорхи з) бүлгийн дагуу даатгалд хамрагдахаас бусад тохиолдолд газар хөдлөлт, гал


түймэр, үер, шуурга, хулгай, осол буюу бусад Гэрээлэгчээс хамаарахгүй шалтгааны


улмаас учирсан хохирол, алдагдлыг нөхөн сэргээхэл гарах бухий л зардал. Гзрээлэгч нь


хохирол болон алдагдалд орсон тухайгаа нзн даруй ГТГ-т бичгээр мэдэгдзнэ.

з) Даатгалын зардал


Гэрээний 24 дүгээр зүйлд заасанчлан даатгалын компанитай байгуулсан гэрээний


дагуу төлсөн даатгалын зардлыг өртөг нөхөлтийи тооцоонд оруулна.


и) Хээриин анги, агүүл.ах болон бү^м байгуүламж


Хээрийн ангиуд, агуулах, тээвэрлэлтийн болон холбооны сисгсм, усан хангамж, зам


болон бусад байгууламжуудийг хадгалж хамгаалах, тоноглох, ажиллуулахтай


холбогдон Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн дотор гарч буй зардал.


к) Эрх зуйн зардал
CjLt.ar'


 Гэрээт талбай, газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа, тоног төхөөрөмжийг


хамгаалах, шүүх хурлын буюу хууль зүйн туслалцаа авсан, үүний дотор өмгоологчийн


хөлс, шагнал , зөвлөхийн цалин хөлсний тодорхой хувь, мөн Гэрээний дагуух газрыи


тостой холбогдсон үйл ажиллагааны талаар талууд болон аль нэгний нь эсрэг шийдвэр


гарсантай холбоотой зардал, мөн газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа буюу энэ


гэрээний эсрэг чиглэсэн аливаа үйлдэл, гомдол, заргаас хамгаалах зорилгоор гэрээнд


оролцогч талууд буюу аль нэг тал нь урьдчилан сэргийлэхээр авсан арга хэмжээний


зардлууд. Дээр дурдсан арга хэмжээг гэрээнд оролцогч талууд буюу аль нэгнийх нь


хуульчид хэрэгжүүлсэн тохиолдолд тэдгээрт энэхүү үйлчилгээ үзүүлсний зохих


хэмжээний мөнгө төлнө.


л) Захиргааны зардал

1. Нягглан бодох бүртгэлийн Олон Улсын Стандарт (НББОУС-1-ийн 82)-д


заасны дагуу борлуулалт өртгийн аргад хамааралтай хариуцлагын товоор нь ангилдаг


аргаар удирдлагын зардлыг тусад нь бүртгэнэ. Энэ зардалд Гэрээлэгчийн Монголд буюу


гадаад дахь ерөнхий удирдлага (хувь нийлүүлэгч, ТУЗ-ын гишүүд, гүйцэтгэх болон


санхүү хариуцсан захирал, хувьцаа эзэмшигчид), болон тэдгээрт туслах ажиллагсад


(нарийн бичгийн дарга, туслах зэрэг багтах) ба тэдгэрийн үйл ажиллагаатай шууд


холбогдон гарсан бодит зардлуудыг бүртгэнэ. Үүнд : Цалин хөлс, амралтын нөхөн


олговор, нэмэгдэл урамшуулал, хуулийн дагуу буюу Засгийн газрын харьяа


байгууллагаас ногдуулсан татвар хураамж, шимтгэл, удирдлагын байрлаж буй албан


контор болон техник хэрэгсэл, тавилга, эд хогшил худалдан авах, түрээс, ашиглалтын


зардал, шатахуун, томилолт сургалт зэрэг зардлуудыг оруулна. Гэрээний дагуу дээр


дурдсан газрын тостой холбогдсон удирдлагын үйл ажиллагааны бодит зардал нь


газрыи тостой холбогдсон гэрээлэгчийн жилийн зардлын 5 хувь хүртэл байна.


Захиргааны зардлыг бусад зардалд лавхардуулан тооцохгүй.

2. Дээр дурьдсан захиргааны зардлыг бусад (энэ зүйлийн l.a-к хүртэлх) зардадц

давхардуулан тооцохгүй.
2. QPJ10IQ


Гэрээлэгч газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны явцаас орсон орлогыг зохих


дансанд бүртгэж авна. Уг орлого нь дараах ажил гүйлгээнээс бүрдэнэ:


а) Гомдол заргаас авсан орлого

Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны талаарх зарга, даатгалын орлого буюу


хөрөнгө.


б) Гуравдагч талын орлого


Өмч хөрөнгө ашиглуулсны, Гэрээлэгчээс үзүүлсэн үйлчилгээний буюу аливаа


мэдээллийн төлбөр хэлбэрээр гуравдагч талаас олсон орлого.


в) Тохиргоо бичилт


Өмнө нь дансанд бүртгэгдсэн гэмтэл согогтой материал, тоног төхөорөмжид түүний


нийлүүлэгч, үйлдвэрлэгчээс Гэрээлэ1*чид буцаан олгосон нөхөн олговор.


г) Буцааж төлсөн төлбөр

Өмнө нь дансанд бүртгэгдсэн байсан зардлаас Гэрээлэгчид буцаан төлсөн түрээс,


нөхөн төлбөр буюу бусад орлого.


д) Эд материал, тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслийг худалдах, экспортлох
Л i л л *


 Энэхүү гэрээнл тусгайлан заагаагүй бол Гэрээлэгч дансанд бүртгэлтэй байсан аливаа


эд материал, тоног төхоөрөмж, сэлбэг хэрэгслийг салбар байгууллага, эсвэл бусад


байгууллага, хувь хүнд худалдах, экспортлох буюу шилжүүлэх тохиолдолд уг


шилжүүлгийн дүн бүртгэлд тусгагдсан байна.

3. ЭЛ МАТЕРИАЛ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ БОЛОН СЭЛБЭГ ХЭРЭГСЛИЙН


ҮНЭЛГЭЭ


Тооцооны журмын 2 дугаар зүйлийн 1(г)-д заасны дагуу дансанд бүртгэлтэй эсвэл 2(д)-


д зааснаар бүртгэлд тусгагдсан матсриал, тоног төхөрөөмж болон сэлбэг хэрэгслийн


үнэлгээ дорх зарчмаар хийгдэнэ. Үүнд:


1. Доорх (3.2) зүйлд өөрөөр заагаагүй бол Гэрээлэгчийн худалдан авсан эл материал,


тоног төхөөрөмж болои сэлбэг хэрэгслийн үю нь эдгээртэй адил чанарын барааны олон


улсын зах зээл дэх үнэ, худалдан авах хэлэлцээр башуулсан тухайн үед олон улсын зах


зээлд давамгайлж байсан нийлүүлэлтийн адил нөхцөлийн үнийн жишигтэй тохирч байх


ёстой. Эл материал, тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслийн худалдан авах үнэ нь


зохих тохиолдолд худалдааиы болон бэлэн мөнгөний хямдралууд, нийлүүлэлтийн


төлбөр, тээвринн болон хүргэх зардал, даатгал, татвар, гаалийн татвар, консулын


төлбөрүүд болон бусад импортын бараанл ногдуулах төлборүүдийг урьд өмнө өөр


тооцоонд оруулсан эсэхийг харгалзан үзэж хамруулна.


2. Салбар байгууллагуудаас худалдан авсан болон тэдэнд худалдсан эд материал,


тоног төхөөромж болон сэлбэг хэрэгслийг доорх (а), (б)-д заасны дагуу үнэлнэ.


а) Шинэ эд материал, тоног төхөөромж болон сэлбэг хэрэгслүүд нь (А ангилал)


Гэрээлэгчийн гэрээ байгуулах үеийн адил чанарын барааны олон улсын зах зээлийн үнэ,


нийлүүлэлтийн алил нөхцөлийн үнийн жишигт нийиэж байх.


б) Хэрэглэж байсан эд матсриал, тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслүүд (Б, В


ангилал).


i) Эвдрэлгүй, гэмгэлгүй, үйлдвэрлэл үйлчилгээнд ашиглаж байгаа засвар үйлчилгээ


шаардагдах^й ашиглах боломжтой түүхий эд материал, гонш төхөвромж болон сэлбэг


хэрэгслүүд нь Б ангилалд хамрах бөгөөд дээрх (а)-д тодорхойлсон шинэ материал.


тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслүүдийн тухайн үеийн үнинн


үнэлэгдэнэ.


ii) Б ангилалд хамруулах боломжгүй материал, тоног тохөөрөмж болон сэлбэг


хэрэгслүүд, гэхдээ:


♦ засвар үйлчилгээний дараа үндсэн зориулалтаар нь Б ангилалын дагуу хэрэглэж


байсан боловч сайн эд материал, тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслүүдийн адил


дахин ашиглах боломжтой; эсвэл


♦ үндсэн зориулалтаараа ашиглагдах боломжтой боловч ерөнхийдөо засвар


үйлчилгээ хийх боломжгүй эд матсриал, тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслүүд нь В


ангилалд орох бегөөд дээрх (а)-д тодорхойлсон шинэ эд материал, тоног төхөөрөмж


болон сэлбэг хэрэгслүүдийн тухайн үеийн үнийн үнэлэгдэнэ. В ангиллын


эд материал, тоиог төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслүүдийн үнэ засвар ү йлчилгээний


өртө!' иийлээд Б ангиллын эд материал, тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгсл^дийн


үнээс хэтрэх!-үй байх нөхцөлд, засвар үйлчилгээний үнэ өртгийг засварлагдсан эд


матсриал, тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслүүдэд оруулна.


iii) Ь, В ангилалд орохгүй эд матсриал, тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслүүдийг


хэрэглээтэй ыь уялдуулж үнэлнэ.

41


 iv) Эд матсриал, тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслүүдийг Газрын тосны үйл


ажиллагаанд түр ашигласнаар 2)б)и)-д заасны дагуу хямдруулах боломжгүй нөхцөлд


эдгээр эд материал, тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслүүд нь хийгдсэн үйлчилгээний


үнийн дүнтэй нийцэх дансны цэвэр тооцооны дүнд үндэслэн үнэлэгдэх болно.
4. ЗАРЛЛЫН ТӨРЛҮҮЛ


Гэрээний дагуу нөхөн телогдөх зардалд үр дүнтэй хяналт хийх боломжийг хангах


зорилгоор бүх зардлуудыг зарячын төвүүд болон тэдний дэд ангилалуудад хуваан


ангилж, ГТГ-т танилцуулна.


Нарийвчилсан ангиллыг Хавсралт “Г'-ын 1.8 дугаар зүйлийн дагуу тохиролцоно.


Гэхдээ доорх ангилалууд заавал хийгдэнэ. Үүнд:


а) Талбай тус бүрээр зардлууд дараах маягаар хуваарилагдана:


1. Хайгуулын талбай.

2. Олборлолтын талбай нэг бүрчлэн.


3. Дамжуулах хоолой гэх мэт талбайн гадуур үйл ажиллагааны зардал.


4 Тодорхой талбайд хамааруулах боломжгүй зардлууд.


5. Ерөнхий зардлууд болон Удирдлагын зардлын хуваарилалт.


б) Газрын тосны үйл ажиллагаа бүрт зардлууд дараах маягаар хуваарилагдана:


I) Хайгуулын үйл ажиллагаа. Үүнд:


1. Агаарын, геологийн, геохимийн, палеонтологийн, топографийн болон бусад


судалгаа.


2. Чичирхийллийн судалгаа нэг бүрчлэн.


3. Хайгуулын болон үнэлгээний цооног нэг бурчлэн.


4. Дэд бүтэц (зам, нисэх онгоцны буудал).


5. Туслах байгууламжууд (агуулах гэх зэрэг). Эдгээрт ердийн үйлчилгээний өртөг


хуваарилалт орно (Газрын тосны үйл ажиллагаатай холбогдох зардлууд).


6. Ерөнхий зардлууд болон Удирдлагын зардлын хуваарилалт.

7. Бусад зардлууд.


ii) Олборлолтын үйл ажиллагаа. Үүнд:


1. Агаарын, геологийн, геохимийн, геофизикийн болон бусад судалгаа.


2. Олборлолтын цооног нэг бүрчлэн.


3. Хуримтлуулах шугамууд.


4 Талбайн байгууламжууд.


5. Хадгалах байгууламжууд.


6. Дамжуулах хоолой, тээврийн цистсрнүүд.


7. Дэдбүтэц.


8. Туслах байгууламжууд (агуулах гэх зэрэг). Эдгээрт ердийн үйлчилгээний өртөг

хуваарилалт орно (Газрын тосны үйл ажиллагаатай холбогдох зардлууд).


9. Ерөнхий зардлууд болон Удирдлагын зардлын хуваарилалт.


42

л . • • •- '/ '1


 iii) Ашиглалтын үйл ажиллагааг олборлолтын үйл ажиллагаатай адил ангилна.


в) Олборлогдож, хадгалагдсан газрын түүхий тос болон байгалийн хийтэй


холбогдох зардлыг дараах зарчмыг баримталж хуваарилна. Үүнд:


1. Зардлын дийлэнх хувь нь түүхий газрын тос эсвэл байгалийн хийн аль нэгэнд


хамааралтай бол аль нэгэнд нь бүрэн хуваарилна.


2. Зардлыг түүхий тос болон байгалийн хий хоёуланд нь хамааруулах боломжтой


тохиолдолд уг зардал нь талуудын харилцан тохиролцсон аргачлалын үндсэн дзэр олои


улсын газрын тосны аж үйлдвэрийн туршлагын дагуу хуваарилагдана.

5. НӨХӨН ТӨЛӨГДӨХГҮЙ ЗАРЛЛУУЛ


Өртөгт тос болон хийг тодорхойлох зорилгоор доорх зардлыг нохөн төлөгдөхгүй


зардалд тооцно. Үүнд:


а) Анхан шатны баримт бүрдүүлээгүй биет зүйлийн хувьд зөрчилтэй зардлууд.


б) Холбогдох Ажлын хөтөлбөр, Төсөв буюу зарлагын батламжлалым хүрээнд


зарцуулагдаагүй, эсвэл Гэрээнд зөвшөорөөгүй ангилалд хамрах зардал.


в) Осол, гамшгийн улмаас гарсан зардлаас бусад Гэрээлэгчийн худалдан авсан


бараа, гүйцэтгүүлсэн болон захиалсан үйлчилгоэний үнэ тухайн үеийн адил чанарын


бараа үйлчилгээний олон улсын зах зээлийн үнэ, олон улсын зах зээлд давамгайлж буй


нийлүүлэлтийн адилхан нохцөлийн үнийн жишгзэс илүү гарсан зардал.


г) Гуслан гүйцэтгэгч болон нийлүүлэгчтэй байгуулсан холбогдох Гэрээтэй үл


нийцэх бараа, үйлчилгээний төлбөрүүд.


д) Дээрх “в” хэсэгг заасны дагуу эд матсриалын байдал үнэтэйгээ таарахгүй


нөхцөлд энэ зөрчилтэй холбогдон гарсан нэмэгдэл зарлал.


с) Газрын тосны үйл ажиллагаанд онцын шаардлагагүй зардал. Үүнд нийлүүлэх


цэгээс хойш гарах үйл ажиллагааны, тухайлбал газрын түүхий тосыг Монгол Улсаас


гаргахаар ачааны машин, вагон мэтийн тээврийн хэрэгсэлд ачсаны дараах зардал.


ж) Монгол Улсын болон бусад улсад төлсөн татвар, хураамжууд.


з) Гэрээний 10 дугаар зүйлд заасны дагуу төлөгдөх урамшууллууд болон бусад


төлбөрүүд.


и) Шүүгч, Арбитрч буюу шинжээчийн асуудлыг өөрөөр шийдвэрлээгүй бол


Гэрээний 22 дугаар зүйлийн дагуу шүүх, арбитражийн болон шинжээчдийн зардал.


к) Монгол Улсын Шүүх болон эрх бүхий бусад байгууллагаас ногдуулсан хүү,


торгууль, анз.


л) ГТГ-аас бичгээр зөвшөөрөгдөөгүй ажил уйлчилгээ, аливаа хандив тусламж


н) Газрын тос хайх, олборлох, ашиглахад зориулсан шинэ тоног төхоөрөмж,


материал болон аргачлал, үйлдвэрлэлд нэвгруүлэх зорилгоор судалгаа хийхтэй


холбогдон гарсан зардал.


о) Талбайн дэнчин


ө) БХГ-ний 7 дугаар зүйлийн “в”, “г” заалтыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах зардал


ү) Зэзлийн хүүгийн зардал


п) Төлөөлогчийн газрыг дэмжих зардал


р) Орон нутгийг дэмжих зардал


* 43

Г) J I /V


с) Гэрээт талбайд ажил гүйцэтгэсэн боловч холбогдох мэдээлэл, тайлан, баримт


материалыг ГТГ-т хүлээлгэн өгөөгүй ажил, үйлчилгээний зардал


т) Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны горимыг зөрчсөнөөс гарсан зардал


ГУРАВДУГААРЗҮЙЛ


ТООЛЛОГО БОЛОН ТООЛЛОГЫН ТАЙЛАН


1. ТОГТМОЛ ТООЛЛОГО ХИЙХ. МЭЛЭГЛЭХ БОЛОН төлоолөх


ГТГ болон Гэрээлэгч харилдан тохиролцож тогтоосон зохих хугацаанд Гэрээлэгч үйл


ажиллагааны бүх эд материал, биет хөрөнгө болон барилга угсралтын төслүүдийн


тооллогыг явуулж байна. Тооллогод ГТГ оролиох боломжийг хангах үүднээс Гэрээлэгч


тооллою эхлэхээс гучаас (30) доошгуй хоногийн өмнө тооллого хийх тухай ГТГ-т


бичгээр мэдэгдэнэ. Гэрээлэгч жил бүр доод тал нь нэг удаа, мөн Гэрээг цуцлах


тохиолдолд тооллого явуулна.


2. ТООЛЛОГЫН БҮРТГЭЛИЙГ_ТУЛГАН ШАЛГАЖ. ЗОХИЦУУЛАХ ТУХАЙ


Гэрээлэгч, ГТГ хоёр хамтран эд хөрөнгийн тооллогын бүртгэлийг тулган шалгаад,


илүүдэл буюу дуталтын жагсаалтыг гаргаж, Гэрээлэгч нь зөрүүг залруулна.


3. ТООЛЛОГЫН ТАЙЛАН


а) Гэрээлэгч нь олон улсын газрын тосны аж үйлдвэрийн нягтлан болох


бүртгэлийн жишгийн дагуу газрын тосны үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэж буй эд


хөрөнгийн нарийвчилсан бүртгэл хийнэ.


б) Гэрээлэгч нь доорх зүйлүүдийг агуулсан тооллогын тайланг ГТГ-т улирал


тутамд ирүүлнэ. Үүнд:


1. Хянах боломжтой бүх эд хөрөнгө, материалын тодорхойлолт болон код.


2. Эд хөрөнгө тус бүрийн дансанд бүртгэгдсэн үнийн дүн.


3. Эл хөрөнгийг дансанд бүртгэсэн он, cap, өдор.


4 Эдгээр эд хоронгийн өртөг Гэрээний 15 дугаар зүйлийн дагуу нөхөгдсөн эсэх.


4. 1ЭШЭП7ЭГЭЭ


Энэхүү хавсралт “Г” -нйн 1.8 дугаар зүйлд зааснаар тохиролцсон аргуудып дагуу бүх


эд хөронгө нь хяналтын үйл ажиллагааг хялбарчлах зохих код буюу тэмдэглэгээтэй байх


ёстой.


ДӨРӨВДҮГЭЭР ЗҮЙЛ


ОЛБОРЛОЛТЫГХЭМЖИХ БА ОЛБОРЛОЛТЫН ТАЙЛАН


1. Олборлол I ын тайланг доорх зарчмуудын дагуу бэлтгэнэ. Үүнд:


а) Хуваах тос буюу хий, өртөгт тос буюу өртог нөхөх хийг Гэрээний VIII, IX зүйлд


заасан талбайгаас олборлосон болон хадгалсан нийт түүхий тос буюу нийт хийний


хэмжээг үндэслэн тодорхойлно.


б) Олборлосон хийгээд нөөцөлсөн түүхий тос болон хийн нийт хэмжзэг


Олборлолтын талбай дахь ачих цэгг өдөр бүр тодорхойлно. Уг талбайн ачих цэгт олон


торлийн зэрэглэл бүхий түүхий тосыг юүлэх бөгөөд ийм түүхий тосны зэрэглэлийг ГТГ,


Гэрээлэгчийн хооронд хэлэлпэн тохироогүй бол тус бүрчлэн ангилан тоггооно. Ачих


ЦЭ1 нь Олборлолтын талбайд байх агаад дамжуулах хоолой, төмөр зам, машинаар


Олборлолтын талбайгаас тээвэрлэхээс өмно энэ цэгт түүхий тосыг хэмжиж


тодорхойлно.


 в) Олборлож хадгалсан түухий тос болон байгалийн хийг өдөр болгон баррелиар


Бүтээгдэхүүн хуваах цэг дээр, харин ГТГ, Гэрээлэгчийн харилцан тохиролцсон цэгт


хэмжих ба тээвэрлэлтийн цэг(үүд)-ээр чанарын хувьд ялгаатай түүхий тос ирж байвал


гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол хэмжээг нь тусад нь тодорхойлно.


г) Түүхий тосны хэмжээг хэвийн температур, даралтад байхад нь тодорхойлох ба


агуулах усны хэмжээ, тунамал хурдасны байдлаас шалтгаалан засвар оруулна. Түүхий


тосны НЯ1Т, хүхрийн агууламж болон бусад чанарын тодорхойлолтуудыг тогтмол


шалгаж, бүртгэж байх ёстой.


д) Байгалийн хийн хэмжээг хэвийн температур болон даралтад байхад нь


тодорхойлно. Дулаан ялгаруулах чадвар (калориность). хүхрийн агууламж болон бусад


чанарын тодорхойлолтуудыг тогтмол шалгаж, бүртгэж байна.


е) Газрын тосны үйл ажиллагаанд зарцуулсан түүхий тосны хэмжээг өдөр болгон


хэмжиж, бүртгэж байна. Эдгээр нь:


I. дахин шахах;


II. дахин боловсруулах;


III. хайгуул, олборлолтын болон дамжуулах хоолойд шахахад шаардагдах гэх мэт


талбайн үйл ажиллагааны эрчим хүчний хэрэглээнд зарсан.


ж) Шатаасан буюу ууршсан түүхий тос, байгалийн хийг өдөр болгон бүртгэнэ.


з) Түүхий тосны бэлэн нөөцийн хэмжэзг хуанлийн cap бүрийн эхэн, эцэст хамгийн


багаар нь тооцож тогтоосон байна.


2. Тухайн цооног ба талбайгаас анхны (туршилтын ба элийн засгийн үр ашигтай)


олборлолт эхэлмэгц олборлолтын талбай бүрээр доор заасан мэдээллуүдийг багтаасан


олборлолтын тайланг Гэрээлэгч cap бүр гаргаж өгнө. Үүнд:


а) Олборлож, хадгалсан түүхий тосны хэмжээ


б) Олборлож, хадгалсан байгалийн хийн хэмжээ


в) Өрөмдлөг явуулах, олборлох болон хадгалах сав уруу шахахад ашигласан


түүхий тосны хэмжээ


г) Ууршуулсан байгалийн хийн хэмжээ


д) Сарын эхний түүхий тосны нооцийн хэмжээ


е) Сарын эцсийн түүхий тосны нөөцийн хэмжээ


ё) Борлуулсан түүхий тосны хэмжээ


ТАВДУГААР ЗҮЙЛ


ОЛБОРЛОЛТЫН ТАЙЛАНГИЙН


ҮНЭЛГЭЭ


1- Гэрээлэгч нь хуанлийн улирал бүр энэхүү Гэрээний дагуу олборлож, нийлүүлэх


дэп борлуулсан түүхий тос, байгалийн хийн үнэлгээг тооиоолсон тайланг бэлтгэх ёстой.


Олборлолтын тайлангийн үнэлгээ нь дараах зүйлүүдийг агуулна. Үүнд:


а) ГТГ ба Гэрээлэгчээс баримтжуулсан тухайн хуанлийн улирлын турш гуравдагч

этгээдэд борлуулсан түүхий тосны хэмжээ, үнэ


б) ГТГ ба Гэрээлэгчээс баримтжуулсан тухайн хуанлийн улиралын турш гуравдагч


этгээдээс өөр этгээдэд борлуулсан түүхий тосны хэмжээ, үнэ

45


CJLl.il, 6


в) Гэрээний 8-4 зүйл хамаарагдах тохиолдолд гүүхий тосны үнэлгээ тогтоох


зорилгоор газрын тос экспортлогч гол гол орнуудын түүхий тосны үнэлгээний талаарх


боломжтой мэдээлэл


г) ГТГ ба Гэрээлэгчээс баримтжуулсан борлуулсан байгалийн хийн хэмжээ, үнэ


ЗУРГААДУГаар зүйл


ӨРТӨГ НӨХӨЛТИЙН ТАЙЛАН


1. Гэрээлэгч нь уүргийнхээ дагуу хуанлийн улирал бүр дорх зүйлүүдийг агуулсан


өртөг нөхөлтийн тайлан бэлтгэх ёстой. Үүнд:


а) Хуанлийн улирлын туршид гарсан нөхөгдөх зардал;


б) Хуанлийн улиралд нөхөгдөх нийт зардал;


г) Хуанлийн улирлын туршид Гэрээлэгчийн авсан өртөгт тос ба өртөг нөхөлтийн


байгалийн хийн хэмжээ, үнэ;


д) Хуанлийн улиралд нөхсөн зардлын хэмжээ;


е) Дараагийн хуанлийн улиралд шилжүүлэн нөхөгдөх зардал;


2. ХЯНАЛТЫН ТА ЙЛА НГУУД


Гэрээлэгч нь өртөг нөхөлтийн данс ба тэнцүүлэх сөрөг данс нээж нөхөгдөх зардлын


үлдэж буй хэмжээ, нөхөгдсөн хэмжээг хянах бөгөөд энэ дансны мэдээллийг улирал бүр


ГТГ-т гаргаж өгнө.


ДОЛДУГААР ЗҮЙЛ


ОРЛОГО ЗАРЛАГЫН ТАЙЛАН


Гэрээлэгч нь үүргийнхэз дагуу хуанлийн улирал бүр орлого зарлагын тайланг гаргаж


өгнө. Энэ тайлан нь дараах зүйлүүлийг тусгасан байна. Үүнд:


а) Энэхүү Бүртгэл тооцооны журамд тохирсон зардлын ангилал ба зардлын төвд


үндэслэн, төсөвт тусгах хуанлийн жилийн зардал, орлого;


б) Энэхүү Гэрээний дагуу нөхөгдөх зардал гэж тогтоосон, тухайн хуанлийн улиралд


хуримтлагдсан зардал ба орлого;


в) Хараахан шийдвэрлээгүй байгаа хуанлийн жилийн хуримтлагдсан зардал ба орлого;


г) Төсөвт оруулах Гэрээний дагуу зөвшөөрсөн өөрчлөлтүүд;


д) Жилийн эцсийн хуримтлагдсан зардлын урьдчилсан тооиоо;


е) Дээрх (г) зүйлийн дагуу засварласан төсөв ба урьдчилсан тооцооны хоорондын


ялгаа, тайлбар.


НАЙМДУГААР ЗҮЙЛ


ХУВААХ ТОС БА АШИГТ ТОСНЫ ТАЙЛАН МЭДЭЭ


Гэрээлэгч доорх тайлан, мэдээг улирал бүр ГТГ-т ирүүлнэ. Үүнд:


а) Тухайн улирлын турш олборлосон Түүхий тос;


б) Тухайн улирлын эцэст олборлосон болон хуримтлагдсан Түүхий тосны хэмжээ;


в) Тухайн улирлын ГТГ ба Гэрээлэгчид ногдох Ашигт тос;


г) Тухайн улирлын эиэст ГТГ ба Гэрээлэгчид ногдох Ашигт тосны хуритлагдсан нийт


хэмжээ;


д) Тухайн улиралд Гэрээлэгчийн авах Өртөгт тосны хэмжээ:


е) Тухайн улирлын эцэст Гэрээлэгчийн авах Өртөгт тосны хуримтлагдсан хэмжээ;
46


 МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙДЫН

3 АХИ РАМЖ2009 оны 7 дугаар Улаанбаатар


сарын 1-ний өдөр Дугаар 62 хот
Гарын үсэг зурах эрх


олгох тухай
Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын Зөвлөлийн 2009


оны 6 дугаар сарын 5-ны өдрийн 13/32 дугаар зөвлөмжийг


үндэслэн газрын тосны хайгуулыи "Богд-IY" болон "Онги-Ү"


талбайд Газрын тосны газар "Сентрал азиан петролеум


корпорэшн лимитэд" ХХК-тай байгуулах бүтээгдэхүүн хуваах


гэрээнүүдэд гарын үсэг зурах эрхийг Газрын тосны газрын


дарга Д.Амарсайханд олгосугай.гт-г


-р п----


Монгол Улсын Ерөнхий сайд С. БАЯР


i ' ■ !i


 МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН

т о гт о о л2009 оны 7 дугаар Улаанбаатар


сарын 29-ний өдөр Дугаар 235 хот
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ


батлах тухай
Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


Газрын тосны хайгуулын "Богд-IY" талбайд газрын


тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулах талаар Газрыи


тосяы газар, "Сентрал азиан петролеум корпорэйшн лимитэд"


ХХК-ийн хооронд 2009 оны 7 дугаар сарын 8-ны өдөр


байгуулсан Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ, Газрын тосны


хайгуулын "Онги-Ү" талбайд газрын тостой холбогдсон үйл


ажиллагаа явуулах талаар Газрын тосны газар "Сентрал азиан


петролеум корпорэйшн лимимэд" ХХК-ийн хоорояд 2009 оны 7


дугаар сарын 8-яы өдөр байгуулсан Бүтээгдэхүүя хуваах


гэрээг тус тус баталсугай.
..---.


Мфггад' Улсын Ерөнхий сайд С.БАЯР

•I


^ 1


' J Эрдэс баялаг, эрчим


хүчдий сайд Д. ЗОРИГТ


<;>


 МОНГОЛ УЛСЫН


ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН


ЗӨВЛӨЛИЙН зөвломж


2.009 оиы 06 яоын oS»amр Дүгллр 13/32, Улаамбмтвр *07

Газрын тосны Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ П


байгуулах тухай

Моншл Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 2009 оны 6 дугаар


сарын 05-ны өдрийн хуралдаанаар “Газрын тосны Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ


байгуулах тухай” Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн, Эрдэс баялаг, эрчим


хүчний сайд Д.Зоригтын илтгэлийг хэлэлцээд ШИЙДВЭРЛЭСЭН нь:

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Газрын тосны газартай


Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг хайгуулын “Төхөм Хойд-Х” ба “Цайдам-XXVI"


талбайд “Сансрын геологи хайгуул” ХХК-тай, “Богд-IV” ба “Онги-V” талбайд


“Сснтрал азиан петролеум корпорэшн лимитед” ХХК-тай тус тус байгуулахыг


зарчмыи хувьд дэмжихийг Зөвлөмж болгов.МОНГОЛ УЛСЫН МОНГОЛ УЛСЫН МОНГОЛ УЛСЫН


ЕРӨНХИЙЛӨГЧ ИХ ХУРЛЫН ДАРГА ЕРӨНХИЙ САЙД

Н.ЭНХБАЯР Д.ДЭМБЭРЭЛ С.БАЯР

ХУУЛБАРҮНЭН:


НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА М.ГАНБОЛД


s>. -v-i! -h п


 МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙДЫН


3 АХИ РАМЖ

*
2009 оны 7 дугаар Улаанбаатар


сарын 1 - ний өдөр Дугаар 62 хот
Гарын үсэг зурах эрх


олгох тухай
Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын Зөвлөлийн 2009


оны 6 дугаар сарын 5-ны өдрийн 13/32 дугаар зөвлөмжийг


үндэслэн газрын тосны хайгуулын "Богд-IY" болон "Онги-Ү"


талбайд Газрын тосны газар "Сентрал азиан петролеум


корпорэшн лимитэд" ХХК-тай байгуулах бүтээгдэхүүн хуваах


гэрээнүүдэд гарын үсэг зурах эрхийг Газрын тосны газрын


дарга Д. Амарсайханд олгосугай.

Монгол Улсйн Ерөнхий сайд С. БАЯР


 МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН

т о г т о о л
2009 оны 7 дугаар Улаанбаатар


сарын 29-ний өдөр Дугаар 235 хот
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ


батлах тухай
Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


Газрын тосны хайгуулын "Богд-IY" талбайд газрын


тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулах талаар Газрын


тосны газар, "Сентрал азиан петролеум корпорэйшн лимитэд"


ХХК-ийн хооронд 2009 оны 7 дугаар сарын 8-ны өдөр


байгуулсан Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ, Газрын тосны


хайгуулын "Онги-Ү" талбайд газрын тостой холбогдсон үйл


ажиллагаа явуулах талаар Газрын тосны газар "Сентрал азиан


петролеум корпорэйшн лимимэд" ХХК-ийи хооронд 2009 оны 7


дугаар сарын 8-ны өдөр байгуулсан Бүтээгдэхүүн хуваах


гэрээг тус тус баталсугай.


*|| М($игол УЛСЫН Ерөнхий сайд С.БАЯР
Эрдэс баялаг, эрчим


хүчний сайд Д. ЗОРИГТ