Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 “ХӨХ НУУР XVIII " ТАЛБАЙД ГАЗРЫН ТОСНЫ ХАЙГУУЛ, АШИГЛАЛТЫН


ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТАЛААР "АШИГТ МАЛТМАЛ.ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР"


БОЛОН “ЭН ПИ АЙ" ХХК ХООРОНД ШИНЭЧЛЭН БАЙГУУЛСАН


БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААХ ГЭРЭЭ

Улаанбаатар хот


Монгол Улс


2017 он


 2

Энэхүү Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг нэг талаас Ашигт малтмал. газрын тосны


газар (цаашид "төрийн захиргааны байг/уллага' гэх). нөгөө талаас Эн Пи Ай ХХК


(цаашид "гэрзэлэгГ гэх)-ийн (гэрээлэгч нэгээс илүү аж ахуйн нэгжээс бүрдэх


тохиолдолд бүх компанийн нэрийг оруулах) хооронд (цаашид хамтад нь ’Талууд" гэх)


2017 оны ... дүгээр сарын ... -ний өдөр Улаанбаатар хотноо шинэчлэн байгуулав

Талууд газрын хэвлий болон гадаргуу дээр байгалийн байдлаараа оршиж


байгаа газрын тос нь Монгол Улсын төрийн өмч болохыг хүлэзн зөвшөөрч;


Гэрээлэгч нь Газрын тосны тухай хууль болон бусад холбогдох хууль

тогтоомж, энэхүү гэрээний дагуу газрын *осны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагааг


эрхлэх эрмэлзэлтэйгээ илэрхийлж. газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл


ажиллагааг эрхлэх санхүүгийн болон мэргэжлийн чадвартай болохыг нотолж;

Талууд дараах зүйлийг хэлэлцэн тохиролцов:

1 дүгээр зүйл. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Энэхүү гэрээний зорилго нь Газрын тосны тухай хууль болон бусад хууль


тогтоомжийн хүрээнд Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт газрын тосны хайгуул.


ашиглалтын үйл ажиллагаа эрхлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.


1.2. Гэрээлэгч нь энэхүү гэрээ хүчин төгөлдөр байх хугацаанд гэрээний


салшгүй хэсэг болох "А". “Б" хавсралтаар тодорхойлсон талбайд тусгай зөвшөөрөл


авсны үндсэн дээр газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагааг эрхлэх эрхийг


эдэлнэ.


1.3. Гэрээлэгч нь нэгээс дээш хуулийн этгээдээс бүрдэж байгаа нөхцөлд


гэрээлэгч бүр энэхүу гэрээний дагуу хүлээсэн үүргээ хариуцан биелүүлэх бвгөөд


хэрэв гэрээлэгчид үүргээ хамтран биелүүлэх бол хамтын хариуцлага хүлээнэ.

2 дугаар зүйл.Нэр томъбо

2.1. Энэхүү гэрэзнд тодорхойлсон дараах нэр томъеог дор дурдсан утгаар


ойлгоно:


2.1.1. “дагалдах хий" гэж түүхий тосонд ууссан. дагалдан илэрсэн хийг,

2.1.2. “армз-ленгф зарчим" гзж гэрээлэгч аливаа худалдааны гэрээг


гуравдагч этгээд (үүнд гэрээлэгчийн өөрийн салбар нэгж эсхүл эзэмшлийн


хамааралтай буюу өөрийн эх компаниуд болон тэдгэзрийн салбар нэгжүүд


хамаарна)-тэй байгуулах тохиолдолд дараах нөхцөлийг баримтлахыг хэлнэ:


2.1.2.1. газрын тосны үнийг зах зээлийн үнээс бууруулсан эсхүл

бууруулахад чиглэсэн аливаа үгоэн хуйвалдсан шинжийг агуулаагүй байх;


2.1.2.2. аливаа бараа, ажил үйлчилгээг зах зээлийн үнээс дээгүүр


үнэлэхгүй байх;


2.1.2.3. төлбөрийг чөлөөтэй хөрөөх валютаар хийх


2.1.3. “олборлосон газрын тос’ гэж гэрээт талбайгаас олборлож

борлуулахаар хүргэлтийн цэг дээр хөндлөнгийн эрх бүхий байгууллагын хэмжсэн


нийт тосыг.
0"'


 3
2.1.4. "хяналтын цэг" гэж газрын тосны олборлолтын болон борлуулалтын


хэмжилтийн талаар маргаан гарсан тохиолдолд түүнийг хянан шалгах зорилгоор


төрийн захиргааны байгууллагаас тогтоосон цэгийг;


2.1.5. "баррель" гэж 1,01325 бзрын агаарын даралтын дор Фаренгейтын


жаран (60) хэмийн дулаанд байгаа буюу тийм нөхцөлд тааруулсан 158,987 литрийн


хэмжээг;


2.1.6. “татан буулгалтын төлөвлөгөө гэж бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний


хугацаа дуусгавар болж, гэрээг цуцлах үед гэрээлэгчээс байгаль орчныг бүрэн гүйцэд


нөхөн сэргээх, барьсан барилга байгууламжийг татан буулгах, нүүлгэн шилжүүлэхтэй


холбогдсон үйл ажиллагааны дэс дараалал, ажлын төрөл, хэмжээ, хэрэгжүүлэх


хугацааг тусгасан баримт бичгийг;


2.1.7. “гэрээ байгуулсан өдөр" гэж газрын тосны талаарх үйл ажиллагаа


явуулах зөвшөөрлийг Монгол улсын Засгийн газраас олгосон 2015 оны 02 дугаар


сарын 29-ний өдрийг;


2.1.8. “гэрээт жил" гэж гэрээ байгуулсан өдөр буюу дараагийн жилийн уг


өдрөөс зхлэн тооцсон дараалсан хуанлийн 12 (арван хоёр) сарын хугацааг;


2.1.9. “гэрээт талбай" гэж гэрээний хавсралт "А“. 'Б"-д тодорхойлсон талбайг


хэлнэ. Гэрээтталбайн хэмжзэ нь буцаасан талбайн хэмжээгээр өөрчлөгдөнө;


2.1.10. “талбай буцааж өгөх" гзж гэрээний дагуу гэрээлэгчээс сайн дураар


буюу гэрээний дагуу гэрээт талбайг бүхэлд нь эсхүл хэсэгчлэн буцаахыг,


2.1.11. төсөв" гэж газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагааны


тодорхой үе шатанд хийгдэх ажлын төлөвлөгөөний мөнгөн илэрхийллийг;


2.1.12. “хайгуулын ажлын доод хэмжээ" гэж энэхүү гэрээний 7.2-т заасан


хайгуулын ажил болон хайгуулын хугацааг сунгахад гүйцэтгэх ажлыг;


2.1.13. “үнэлгээний талбай* гэж үнэлгээний хөтөлбөрийн дагуу үнэлгээ хийх


нь зүйтэй гэж Талуудын үзсэн геологийн нэг буюу хэд хэдэн бүтэц буюу илрэлийг,


2.1.14. "үнэлгээний хөтөлбөр' гэж нээлтийн цооногоор илрүүлсэн байгалийн


агууламж нь үр ашигтай нээлт болох эзэхийг тодорхойлох зорилгоор хийх ажлын


төлөвлөгөөг;


2.1.15. "хуанлийн cap" гэж аргын тооллын 12 (арван хоёр) сарын 1 (нэг) нь


бөгөөд энэ нь тухайн сарын эхний өдрөөс эхлэн сүүлчийн өдрийг дуустал


үргэлжлэхийг,


2.1.16. ‘хуанлийн улирал" гэж а/.нэг, хоёр. гуравдугаар cap; 61. дөрөв. тав.


зургадугаар cap; в/. долоо, найм, есдүгээр cap; г/. арав. арван нэг. арван хоердугаар


cap зэрэг аргын тооллын улирлын нэгийг;


2.1.17. “хуанлийн жил" гэж аргьн тооллын 1 дүгээр сарын 1-нд эхэлж, 12


дугаар сарын 31-нд дуусах 1 (нэг) жмлийг.


 4

2.2. Дээр дурдсанаас бусад нс-р томьёог Газрын тосны тухай хуульд


хэрэглэсэн утгаар ойлгоно.


3 дугаар зүйл. Төрийн захиргааны байгууллагын чиг үүрэг


3.1. Энэхүү гэрээтэй холбогдуулан төрийн захиргааны байгууллага дараах чиг


үүргийг хэрэгжүүлнэ:


3.1.1. газрын тосны тухай хууль. стандарт, дүрэм, журам, заавар болон


бусад холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэ-жилтийг хангуулан дэмжлэг үзүүлж. хяналт


тавих;

3.1.2. гэрээний хэрэгжилттэй холбогдсон асуудлаар төрийн холбогдох бусад


байгууллагатай харилцахад дэмжлэг үзүүлэх;


3.1.3. гэрээлэгчийн газрын тосны хайгуул, ашиглалтын болон санхүүгийн үйл


ажиллагаанд хяналт тавих;


3.1.4. төрийн захиргааны төз байгууллагад урьдчилан мэдэгдсэний үндсэн


дээр гэрээлэгчийн хайгуул ашиглалтын үйл ажиллагааг хуульд заасан үндэслэлээр


бүхэлд нь эсхүл хэсэг^лэн түр хугацаагаар зогсоох;


3.1.5. энэхүү гэрээнд болон Газрын тосны тухай хууль. холбогдох бусад


хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүрэг.


4 дүгээр зүйл. Гэрээлэгчийн эрх. үүрэг


4.1. Энэхүү гэрээтэй холбогдуулан гэрээлэгч дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ:


4.1.1. Газрын тосны тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомж. эрх бүхий


байгууллагаас баталсан газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаанд мөрдөх


дүрэм, журам, стандарт, шаардлага болон энэхүү гэрээг дагаж мөрдөх;


4.1.2. газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагааг олон улсын


стандартад нийцүүлэн явуулж. техник, технологи, тоног төхөөрөмжийг газрын тосыг


үр ашигтай олборлох шаардлагад нийцүүлэх;


4.1.3. гэрээний биелэлтийг жил бүр гаргаж. төрийн захиргааны


байгууллагаар дүгнүүлэх (энэ нь гэрээняй хугацаа дуусгавар болсон эсхүл гэрээг


цуцлах тохиолдолд мөн адил хамаарна);


4.1.4. жилд нэгээс доошгүй удаа хайгуул ашиглалтын үйл ажиллагааны


талаар төрийн захиргааны байгууллагын төлөөлөлтэй жилийн ажлын уулзалт зохион


байгуулах;


4.1.5. нутаг дэвсгэрт нь газрын тосны хайгуул ашиглалтын үйл ажиллагаа


явуулж байгаа орон нутагг жилд нэгээс доошгүй удаа уулзалт зохион байгуулж,


өөрийн үйл ажиллагааг сурталчлан танилцуулж, уулзалттай холбогдон гарах зардлыг


хариуцах;


 5

4.1.6. гэрээлэгч хөрөнгө оруулалт, өмчлөлтэй холбоотой аливаа мэдээллийг


Засгийн газрын хүсэлтээр гаргаж өгөх;


4.1.7. энэхүү гэрээний дагуу Газрын тосны тухай хуулийн 7.1.5, 7.1.6-д


зааснаас бусад өөрт ногдох газрын тосыгзахиран зарцуулах;


4.1.8. гэрээлэгчийн болон гэрээт талбайд ажиллаж байгаа ажиллагсад


хүндээр өвчлөх, байгалийн гамшигт нэрвэгдэх, гэмт халдлагад өртөх. ноцтой осолд


орох тохиолдолд гэрээлэпч Монгол Улсын Засгийн газраас дэмжлэг хүсэх;


4.1.9. гэрээлэгч газрын тосыг борлуулах зорилгоор автомашинаар тээвэрлэх


тохиолдолд хатуу хучилттай авто зам барих бөгөөд шаардагдах хөрөнгийг орд


ашиглах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд гусгах;


4.1.10. Газрын тосны тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомж болон


энэхүү гэрээнд заасан эрх, үүрэг.


5 дугаар зүйл. Гэрээлэгч эрх, үүргээ бусдад шилжүүлэх

5.1. Гэрээлэгч бүтзэгдэхүүн хуваах гэрээний эрх, үүргээ бусдад шилжүүлж


болно.


5.2. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний эрх, үүргийг бусдад шилжүүлэх тохиолдолд


Газрын тосны тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлд заасныг баримтална.


5.3. Гэрээлэгч нь бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний зрх, үүргийг бүхлээр нь эсхүл


гуравны нэг буюу түүнээс дээш хувийг Засгийн газрын зөвшөөрөлгүйгээр шилжүүлэх


эрхгүй.

6 дугаар зүйл. Талбай буцааж өгөх

6.1. Хайгуулын талбайг буцааж өгөх:


6.1.1. хайгуулын нийт хугацаа дуусахад төрийн захиргааны байгууллага.


гэрээлэгчийн харилцан тохиролцсон аииглалтын талбайгаас бусад бүх талбайг


буцаан өгнө;


6.1.2. гэрзэлзпч нь хайгуулын талбайг бүхэлд нь эсхүл хэсэгчлэн буцаах


тохиолдолд байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргзэх үүргээ холбогдох хууль


тогтоомжийн дагуу бүрэн биелүүлсэн байна.


6.2. Ашиглалтын талбай буцааж өгөх:


6.2.1. газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл. хайгуул, ашиглалтын


талбайг буцаан өгөх, хүлээн авах журмын дагуу гэрээлэгч нъ ашиглалтын талбайг


хэсэгчлэн болон бүхэлд нь буцаах хүсэлтээ төрийн захиргааны байгууллагад


хүргүүлнэ;


6.2.2. гэрээлэгч нь ашиглалтын талбайг хэсэгчлэн болон бүхэлд нь буцаах


тохиолдолд байгаль орчныг хамгаалах. нөхөн сэргээх үүргээ бүрэн биелүүлсэн


байна;


 6

6.2.3. гэрээлэгч нь ашиглалтын талбайд 12 (арван хоёр) сарын турш эсхүл


давагдашгүй хүчин зүйлийн нөлөөгөөр 24 (хорин дөрвөн) сарын хугацаанд


ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулаагүй, хүн амын эрүүл мэнд, байгаль орчин. мал


амьтанд ноцтой хохирол учруулсан, байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргзэх үүргээ


удаа дараа хэрэгжүүлээгүй нь эрх бүхий байгууллагаар тогтоогдсон болон энэхүү


гзрээнд өөрөөр заагаагүй бол талбайг хэсэгчлэн болон бүхэлд нь буцаан өгнө.


6.3. Өөрийн хүсэлтээр талбай буцааж өгөх:


6.3.1. гэрээлэгч хайгуулын ажлын доод хзмжээг бүрэн гүйцэтгэсэн


тохиолдолд талбайг бүхэлд нь эсхүл тодорхой хэсгийг өөрийн хүсэлтээр буцаан өгч


болно. Ийнхүү сайн дураараа буцааж өгсөн хэсгийг энэхүү гэрээний 6.1-д заасны


дагуу буцааж өгсөн талбайд оруулан тооцно;


6.3.2. гэрээлэгч нь хайгуулын үндсэн болон сунгалтын хугацаанд хийх


ажлын доод хэмжээг гүйцэтгээгүй байх үедээ гэрээт талбайг бүхлээр нь сайн


дураараа буцааж өгөх тохиолдолд уг талбайг буцааж өгөхөөс 30 (гуч)-аас доошгүй


хоногийн өмнө гүйцэтгээгүй ажилд ногдохтөлбөрийг Засгийн газарт төлнө.


6.4. Талбай буцааж өгөхтэй холбогдон гэрээ дуусгавар болох:


6.4.1. гэрээт талбайн буцаан өгсөн талбайн хэсгийн хувьд энэхүү гэрээ


дуусгавар болно;


6.4.2. талбайг бүхэлд нь эсхүл хэсэгчлэн буцааж өгч байгаа нь гэрээлэтийг


татан буулгах үйл ажиллагааны үүргээс чөпөөлөхгүй.

7 дугаар зуйл. Хайгуул

7.1. Хайгуулын хугацаа. хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах:


7.1.1. газрын тосны хайгуулын хугацаа нь гэрээ байгуулсан өдрөөс эхлэн 8


(найм) хүртэл жил байх бөгөөд хугацааг 3 үе шатанд ангилна. Нэгдүгээр үе шат 3


(гурван) жил, хоёрдугаар үе шат 3 (гурван) жил, гуравдугаар үе шат 2 (хоер) жил


байна;


7.1. 2. хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг хайгуулын хугацаагаар олгоно;

7.1.3. гэрээлэгч нь Газрын тосны тухай хуулийн 18.2-т заасан баримт


бичгийг бүрдүүлж, хайгуулын тусгай зөзшөөрөл авах тухай хүсэлтээ төрийн


захиргааны төв байгууллагад гаргана;


7.1.4. хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг төрийн захиргааны төв


байгууллага 2 хүртэл жилээр 2 (хоёр) удаа сунгаж болно. Энэ тохиолдолд гэрээлэгч


Газрын тосны тухай хуулийн 18.9-т зэасан баримт бичгийг бүрдүүлж. төрийн


захиргааны байгууллагаар дамжуулан төрийн захиргааны төв байгууллагад хугацаа


сунгах хүсэлтээ хүргүүлнэ;


7.1.5. хайгуулын ажлын доод хэмжээг гүйцэтгэх үүргээ хоёр буюу түүнзэс


дээш удаа биелүүлээгүй тохиолдолд хайг/улын хугацааг сунгахгүй;


 7

7.1.6. гэрээлэгч нь хайгуулын хугацааг сунгах шаардлагагүй гэж үзвэл энэ


тухай төрийн захиргааны байгууллагад хайгуулын хугацаа дуусахаас 30 (гуч)


хоногийн өмнө мэдэгдэнэ.


7.2. Хайгуулын ажлын доод хэмжээ:


7.2.1. гэрээлэгч нь энэхүү гэрээний хавсралт “В“-д тодорхойлсноос багагүй


хэмжээний ажлыг жил бүр хийж гүйцэтгэиэ;


7.2.2. гэрээлэгч нь байгаль орчныг хамгаалах. нөхөн сэргээх ажилд гэрээний


хавсралт “В"-д тусгасан зардлыг зарцуулна;


7.2.3. тухайн талбайн геологийн нөхцөл, хайгуулын ажлын үр дүнгээс


шалтгаалан ажлын доод хэмжээний нэр төрөл өөрчлөгдөж болох боловч төлөвлөсөн


хөрөнгө оруулалтын хэмжээ буурахгүй.


7.3. Хайгуулын ажлын төлөвлөгөө, төсөв батлуулах, түүний гүйцэтгэл:


7.3.1. гэрээлэгч нь эхний жилийн хайгуулын ажлын төлөвлөгөө, төсвийг


бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш 120 (нэг зуун хорь) хоногийн


дотор, дараагийн жилээс тухайн жилийн эхний улиралд багтаан гэрээт жилд


гүйцэтгэх хайгуулын ажлын нэр төрөл бүрээр нарийвчлан боловсруулж. төрийн


захиргааны байгууллагаар батлуулна. Тухайн жилийн хайгуулын ажлын төлөвлөгөө


нь энэхүү гэрээнд тусгагдсан хайгуулын ажлын доод хэмжээнээс багагүй байна;


7.3.2. гэрээлэгч нь шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны


байгууллагын зөвшөөрснөөр жилийн төсөв, төлөвлөгөөнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж


болно. Нэмэлт, өөрчлөлт оруулах төсөв. төлөвлөгөөг төрийн захиргааны


байгууллагад ирүүлснээс хойш ажлын 15 (арван тав) хоногийн дотор батална;


7.3.3. гэрээлэгч нь тухайн жилд гүйцэтгэх хайгуулын ажлын доод хэмжээг


гүйцэтгээгүй тохиолдолд Газрын тосны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээхээс


гадна гүйцэтгээгүй ажилд ногдох зарцуулагдаагүй хөрөнгийг тухзйн гэрээт жил


дууссанаас хойш 30 (гуч) хоногийн дотор төрийн захиргааны байгууллагад төлнө;


7.3.4. гэрээлэгч нь хайгуулын үйл ажиллагааг олон улсын газрын тосны аж


үйлдвэрт хэвшсзн нийтлэг дэвшилтэт аргачлалын дагуу гүйцэтгэнэ. Хайгуулын


цооногийн өрөмдлөгийг дараах тохиолдолд дууссанд тооцож, зардлыг өртөг нөхөх


зардалд оруулна:

7.3.4.1. өрөмдөх гүнд болон эсхүл зорилтот давхаргад хүрсэн;

7.3.4.2. нээлтийн цооног болсон;

7.3.4.3. өрөм нь суурь чулуулагг хүрсэн;

7.3.4.4. төрийн захиргааны байгууллага нь өрөмдлөгийн даалгаврыг


биелүүлсэн гэж үзсэн.


7 4. Нээлтийн болон үнэлгээний ажил:


 8

7.4.1. гэрээлэгч хайгуулын цооногоос газрын тос илэрснээс хойш 15 (арван


тав) хоногийн дотор энэ тухай төрийн захиргааны байгууллагад мэдэгдэж


бүртгүүлнэ;


7.4.2. гэрээлэгч газрын тос илэрсэн талаар мэдэгдсэн өдрөөс хойш 90 (ер)


хоногийн дотор уг цооногт түршилт, судалгааны ажил гүйцэтгэн. нээлтийм цооног мөн


эсэхийг тодорхойлж. төрийн захиргааны байгууллагад бүртгүүлэх бөгөөд гаэрын


тосны нээлтийн цооног бүртгэгдсэн тохиолдолд 90 (ер) хоногийн дотор үнэлгээний


хөтөлбөр, төслийг төрийн захиргааны байгууллагаар батлуулна;


7.4.3. гэрээлэгч үнэлгээний хөтөлбөрт ажил дууссанаас хойш 90 (ер)


хоногийн дотор үнэлгээний ажлын тайлангтөрийн захиргааны байгууллагад ирүүлнэ;


7.4.4. цооногийн олборлолтын туршилтын хугацаа 180 (нэг зуун ная)


хоногоос хэтрэхгүй байна;


7.4.5. олборлолтын туршилтаар олборлосон түүхий тосыг худалдаж.


экспортолж болох бөгөөд нөөц ашигласны төлбөр, ашигт газрын тосны хэмжээг


бүтээгдэхүүн хуваалтаар зохицуулна.


7.5. Үр ашигтай нзэлт


7.5.1. үнэлгээний ажлын үр дүнд үр ашигтай нээлт тогтоогдвол гэрээлэгч


15 (арван тав) хоногийн дотор төрийн захиргааны байгууллагад албан есоор


мэдэгдэх бөгөөд энэхүү мэдэгдсэн өдрийг үр ашигтай нээлтийг бүртгэсэн өдрөөр


тооцно;


7.5.2. гэрээлэгч нь баялгийи үнэлгээ. нөөцийн тооцоог төрийн захиргааиы


байгууллагаар хянуулан зохих шийдвэр гаргуулж, төрийн захиргааны тев


байгууллагын дэргэдэх Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлеөр хэлэлцүүлнз.


7.5.3. гэрээлэпч нь орд ашиглах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг төрийн


захиргааны байгууллагаар хянуулан, төрийн захиргааны төв байгууллагын дэргэдэх


Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлнэ;


7.5.4. төрийн захиргааны төв байгууллага Эрдэс баялгийн мэргэжлийн


зөвлөлийн дүгнэлт, зөвлөмжийг үндзслэн гаэрын тосны орд ашиглалтын үйл


ажиллагааны төлөвлөгөөг батална;


7.5.5. гэрээлэгч болон төрийн захиргааны байгууллагын хүсэлтээр нөөцийн


тооцоо, эдийн засгийн үнэлгээ, газрын тосны орд ашиглалтын үйл ажиллагааны


төлөвлөгөөнд хөндлөнгийн байгууллага эсхүл шинжээчээр дүгнэлт гаргуулахтай


холбогдон гарах зардлыг гэрээлэгч хари/цна.


8 дугаар зүйл. Хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаа эрхлэн явуулах


8 1. Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагаа. байгаль орчин


8.1.1. гэрээлэгч нь газрын тосны хайгуул. ашиглалтын үйл ажиллагаанд


Газрын тосны тухай хуулийн 8.1.9-т заасан дүрмийг мөрдөж ажиллана;


 9

8.1.2. гэрээлэгч хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчныг


хамгаалах, нөхөн сэргэзхтэй холбогдсон осол, зөрчил гарсан тохиолдолд төрийн


захиргааны болон холбогдох байгууллагад нэн даруй мэдэгдэж, уг зөрчлийг арилгах


арга хэмжээг шуурхай авна;


8.1.3. гэрээлэгч нь үйл ажиллагаагаа зхлэхээс өмнө байгаль орчинд


нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ хийлгэж, үнэлгээний ажлын тайлангийн эх


хувийг төрийн захиргааны байгууллагад хүлээлгэн өгнө;


8.1.4. байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлт хийх, хайгуул, ашиглалтын


барилга байгууламжийг татан буулгахад шаардагдах хөрөнгийг орд ашиглах үйл


ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгана;


8.1.5. гэрээлэгч нь хайгуул, адиглалтын үйл ажиллагааны явцад түүх,


соёлын олдвор, эд өлгийн зүйл илэрсзн тохиолдолд тухайн газарт явуулж байгаа үйл


ажиллагаагаа зогсоон, нэн даруй холбогдох байгууллагад мэдэгдэнэ.


8.2. Бараа, ажил үйлчилгээ, сургалг, хөдөлмөр эрхлэлт


8.2.1. гэрээлэгч өөрийн үйл ажиллагаанд шаардагдах бараа, ажил,


үйлчилгээ худалдан авах, туслан гүйцэтгэгч сонгохдоо Монгол Улсад бүртгэлтэй


татвар төлөгч аж ахуйн нэгжид тэргүүн ээлжинд давуу эрх олгоно;


8.2.2. гэрээлэгч энэхүү гзрээний 8.2.1-д заасан үүргээ биелүүлэх боломжгүй


тохиолдолд төрийн захиргааны байгууллагад зохих есоор мэдэгдэж, нотолсноор


энэхүү үүргээс бүрэн эсхүл хэсэгчлэн чөлеөлөгдөж болно;


8.2.3. гэрээлэгч ажиллагсдыг сонгон шалгаруулахдаа Монгол Улсын


иргэдийг тэргүүн ээлжинд авч ажиллуулна. Гэрээлэгч нь нарийн мэргэжилтэй ур


чадвар бүхий гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтэнд Монгол Улсад хөдөлмөр эрхлэх


зөвшөөрөл авах, сунгалт хийлгэхдээ Ажиллах хүч гадаадад гаргах, гадаадаас


ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай хуулийн дагуу шийдвэрлүүлнэ;


8.2.4. гэрээлэт нь адил үнэлэмж бүхий хөдөлмөрт ижил цалин олгох зарчим


баримтална;


8.2.5. гэрээний дагуу үүрэгт ажгаа гүйцэтгэж яваад үйлдвэрлэлийн ослоор


хөдөлмөрийн чадвараа түр буюу бүрмөсөн алдсан тохиолдолд гэрээлэгч нь


ажиллагсдад хөдөлмөрийн чадвар алдсаны тэтгэмжийн нөхөн төлбөрийг Монгол


Улсын хууль тогтоомжийн дагуу төлнө;


8.2.6. гэрээлэгч нь өөрийн зардлаар Монгол Улсын иргэдийг сургах. дадлага


хийлгэх замаар газрын тосны аж үйлдвзрийн бүх шатны боловсон хүчин бэлтгзхэд


анхаарч ажиллана.


8.3. Оператор компани, туслан гүйцэтгэгч


8.3.1. гэрээлэгч нь газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагааг


зөвхөн оператор компаниар дамжуулан гуйцэтгэнэ. Гэрээлэгч оператор компанитай


байгуулсан гэрээний нэг хувийг төрийн захиргааны байгууллагад өгнө;


 10

8.3.2. гэрээлэпч олератор компанийг бүртгүүлсэн болон өөрчилсөн


тохиолдолд тухай бүр төрийн захиргааны байгууллагад мэдэгдэнэ;


8.3.3. хэрвээ гэрээлэгч нь Монгол Улсад бүртгэлтэй татвар төлөгч бол өөрөө


оператор компанийн үүргийг хэрэгжүүлж болно;


8.3.4. гэрээлэгч нь газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагааны


тодорхой хэсгийг гүйцэтгүүлэх туслан гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах


ажиллагаанд төрийн захиргааны байгууллагын төлөөллийг санал өгөх эрхтэйгээр


оролцуулах бөгөөд туслан гүйцэтгэгчгэй байгуулах гэрээний төслийг төрийн


захиргааны байгууллагад урьдчилан танилцуулж хянуулна;


8.3.5. туслан гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагааны улмаас учирсан хохирлыг


Монгол Улсын Засгийн газрын өмнө гзрээлэгч хариуцна;


8.3.6. оператор компани болон туслан гүйцэтгэгч нь Компанийн тухай болон


Газрын тосны тухай хууль, энэхүү гэрээнд заасан үүргийг хүлээнэ.


8.4. Хамтарсан хороо


8.4.1. газрын тосны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага болон


гэрээлэгч нь бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш 180 (нэг зуун ная)


хоногийн дотор Хамтарсан хороог байгуулна. Хамтарсан хорооны гүйцзтгэх ажил.


ажиллах журмыг тусгай дүрмээр зохицуулна. Хамтарсан хорооны дүрмийг гэрээний


талуудын эрх бүхий төлөөлөл хамтран батална.

9 дүгээр зүмл. Ашиглалт

9.1. Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл авах, хугацааг сунгах


9.1.1. газрын тосны нөөцийг хүлээн авах тухай төрийн захиргааны төв


байгууллагын шийдвзр гарсан өдрөөс хойш 30 (гуч) хоногийн дотор гэрээлэгч


ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулах тухай хүсэлт гаргана;


9.1.2. ашиглалтын талбайн хэмжээ. түүний хилийн заагийн булангийн цэгийн


солбицлыг гэрээлэгч нь төрийн захиргааны байгууллагатай харилцан тохиролцоно;


9.1.3. гэрээлэгч ашиглалтын үйл ажиллагаагаа зхлэхээс өмнө ашиглалтын


тусгай зөвшөөрөл авах бөгөөд ашиглалтын хугацааг тусгай зөвшөөрөл олгосон


өдрөөс эхлэн тооцно;


9.1.4. гэрээлэгч нь Газрын тозны тухай хуулийн 24.4-т заасан баримт


бичгийг бүрдүүлсний үндсэн дээр ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл авах тухай хүсэлтээ


төрийн захиргааны төв байгууллагад гаргана;


9.1.5. газрын тосны ашиглалтын хугацаа 25 (хорин тав) хүртэл жил байх


бөгөөд гэрээлэгч ашиглалтын хугацааг сунгуулах хүсэлт гаргасан тохиолдолд төрийн


захиргааны байгууллага 5 (тав) хүртэл жллээр хоёр удаа сунгаж болно;


9.1.6. гэрээлэгч Газрын тосны тухай хуулийн 24.5-д заасан баримт бичгийг


бүрдүүлэн ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах хүсэлтээ төрийн


 11

захиргааны байгууллагаар дамжуулан тврийн захиргааны төв байгууллагад


хүргүүлнэ;


9.1.7. газрын тосны орд, газрын тосны хуримтлалтай хураагуур нь хоёр


болон түүнээс дээш, ашиглалтын талбайн хил заагийг дамнан байрших тохиолдолд


гэрээлэгчид нь хамтран ашиглах гэрээ байгуулан ашиглалтын нэгдсэн төсөв.


төлөвлөгөө боловсруулжтөрийн захиргааны байгууллагаар батлуулна;


9.1.8. гэрээлэгч нь энэхүү гзрээний 9.1.7-д заасныг хэрэпкүүлэхээс


татгалзсан тохиолдолд Газрын тосны тухай хуулийн 25.6-д заасны дагуу


шийдвэрлэнэ.


9.2. Ашиглалтын үйл ажиллагаа


9.2.1. гэрээлэгч ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгосон өдрөөс хойш 60


(жар) хоногийн дотор ашиглалтыи эхний жилийн төсөв. төлөвлөгөөг төрийн


захиргааны байгууллагаар батлуулна;


9.2.2. гэрээлэгч шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны байгууллагын


зөвшөөрснөөр жилийн төсөв, төлөвлөгөөнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулна;


9.2.3. гэрээлэгч ашиглалтын хоёр дахь жилээс эхлэн тухайн жилийн


ашиглалтын төсөв. төлөвлөгөөний төслийг хуанлийн өмнөх жил дуусахаас 90 (ер)


хоногийн өмнө төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлнэ;


9.2.4. тухайн жилийн ашиглалтын тосев, төлевлегвө нь “Орд ашиглах үйл


ажиллагааны төлөвлөгөө’-тэй нийцсэн байна;


9.2.5. гэрээлэгч ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгосноос хойш 90 (ер)


хомогийн дотор ашиглалтын талбайн хилийн хэмжилт хийж. шав тэмдэг тавих ажлыг


холбогдох мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлнэ;


9.2.6. гэрээлэгч бүтээн байгуулалтын ажлыг гүйцэтгэхдзэ дэд бүтэц, байгаль


орчны асуудлаар холбогдох төрийн захиргааны төв болон төрийн эахиргааны


байгууллагаас зохих зөвшөөрөл авна;


9.2.7. гэрээлэгч газрын тосны хураагуурт гэмтэл учруулахгүйгээр олборлолт


явуулна.


9.3. Дагалдах хийн ашиглалт


9.3.1. гзрээлэгч гэрээт талбайгаас олборлосон түүхий тосыг дагалдан


илэрсэн болон түүнд ууссан хийг орд ашиглах үйл ажиллагааны төлөвлөгөений дагуу


төрийн захиргааны байгууллагаас зөвшвврөл авсаны үндсэн дээр дотоод үйл


ажиллагаандаа ашиглаж болно;


9.3.2. гэрээлэгч ордын дотоод үйл ажиллагаанд шаардагдах хэрэгцээнээс


илүү гарсан дагалдах байгалийн хийг худалдаж, экслортолж болох бөгөед нөөц


ашигласны төлбөр. ашигт хийн хэмжээг бүтээгдэхүүн хуваалтаар зохицуулна;


 12

9.3.3. гэрээлэгч гэнэтийн ослоосбусад үед төрийн захиргааны байгууллагын


зөвшөөрөлгүйгээр дагалдах хийг бамбардахыг хориглоно.


9.4. Татан буулгалт


9.4.1. гэрзэлэгчийн гэрээний хугацаа дуусгавар болох үед хэрэпкүүлэх татан


буулгалтын төлөвлөгөө нь “Орд ашиглах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө"-ний нэг


бүрэлдэхүүн хэсэг болох бөгөөд татан буулгалтын төлөвлөгөөнд байгаль орчныг


бүрэн гүйцэд нөхөн сэргээх болон хайгуул, ашиглалтын үед ашигласан тоног


төхөөрөмж, техник хэрэгсэл, барьсан барилга байгууламжийг татан буулгах. нүүлгэн


шилжүүлэхтэй холбогдсон үйл ажиллагааны дэс дараалал, ажлын төрөл, хэмжээ.


хэрэпкүүлэх хугацаа. шаардагдах хөрөнгө зэрэг асуудлыг тусгана


9.4.2. татан буулгалтын төлөвлөгөөг шаардлагатай тохиолдолд шинэчлэх


буюу төлөвлөгөөнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болно;


9.4.3. гэрээлэпн нь байгаль орчныг нөхөн сэргээх үүргээ бүрэн гүйцэд


биелүүлэх, хайгуул. ашиглалтын барилга байгууламжийг татан буулгах баталгаа


болгон тухайн жилийн хайгуулын аклын хөрөнгө оруулалтын гурван хувь,


ашиглалтын үед гэрээлэгчид ногдох ашигт газрын тосны нэг хувьтай тэнцэх мөнгөн


хөрөнгийг Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулдаг банкны эсхроу дансанд


байршуулна;


9.4.4. гэрээлэгч нь төрийн захиргааны байгууллагад байгаль орчны нөхөн


сэргээлт, хайгуул, ашиглалтын барилга байгууламжийг татан буулгах асуудлаар


тогтмол мэдээлэх үүрэг бүхий ажилтантай байна;


9.4.5. энэхүү гэрээний 17.1-д ззасан хөрөнгийг Засгкйн газар шилжүүлэн


авахаас татгалзсан тохиолдолд гэрээлэгч эсхүл оператор компани нь татан


буулгалтыг өөрийн зардлаар гүйцэтгэх бөгөөд уг зардлыг өртөг нөхөгдөх зардалд


тооцохгүй;


9.4.6. гэрээлэгч хайгуул. ашиглалтын талбайд татан буулгалтын ажлыг


төлөвлөгөөнд тусгасны дагуу явуулах бөгөөд холбогдох төрийн захиргааны төв


болон төрийн захиргааны байгууллзга. нутгийн удирдлагын байгууллагын


төлөөллөөс бүрдсэн комисс татан буул^алтын ажлын үр дүнг хэлэлцсэний үндсэн


дээр татаи буулгах үйл ажиллагааг дуусгавар болгон хүлээн авна,


Аравдугаар зүйл. Хэмжилт болон хэмжмлтийн залруулга


10.1. Газрын тосны хэмжилт хийхэд талууд дараах зүйлийг харилцан


тохиролцоно:


10.1.1. газрын тосны олборлол~ын тоо хэмжээ. чанарыг тодорхойлох арга.


аргачлал;


10.1.2. хүргэлтийн цэгийн байри.ил;


10.1.3. хэмжилтийн багаж хэрэгслийн төрвл.


10.1.4. хэмжилтмйн хяналт. шалгалг,


10.1.5. хэмжилтийн алдааны загруулга;


10.1.6. бусад


 13
10.2. Газрын тосны хэмжилт, хэмжилтийн арга. аргачлал, нзгж зэрэг


хэмжилттэй холбоотой асуудлыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохицуулна.


10.3. Гэрзэлэгчийн олборлосон газрын тосны хүргэлтийн цэгийг төрийн


захиргааны байгууллага, гэрээлэгч харилцан тохиролцож тогтооио. Хүргэлтийн


цзгийн байршлын талаар талууд 30 (гуч) хоногийн дотор тохиролцож чадахгүй бол


төрийн захиргааны байгууллагын нэрлэсэн газарт хүргэлтийн цэгийг тогтооно.


10.4. Хүргэлтийн цэг дээр хөндлөнгийн мэргэжлийн байгууллагаар хэмжилт


хийлгэнэ.


10.5. Төрийн захиргааны байгууллага хяналтын цзгийг тоггоож болно.


10.6. Олборлолтын туршилт болон ашиглалтын явцад олборлосон газрын


тосыг хүргэлт болон хяналтын цэг дээр хэмжил зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн


захиргааны байгууллагаас зөвшөөрөл авсан эрх бүхий байгууллагаар


баталгаажуулсан хэмжих төхөөрөмжөөр хэмжинэ. Хэмжих төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн


байдал, байнгын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, хяналт тавих зорилгоор хөндлөнгийн


мэргэшсэн байгууллагыг ажиллуулах бөгөөд холбогдох зардлыг гзрээлэгч хариуцна.


10.7. Гэрээлэгч хэмжилтийн үйл ажиллагаандаа өөрчлөлт оруулах тохиолдолд


төрийн захиргааны байгууллагад урьдчилан мэдэгдэж, харилцан тохиролцоно.


10.8. Гэрээлэгч нь хэмжих хэрэгслийг баталгаажуулах. хяналт тавих, шалгалт


хийх үйл ажиллагаатай холбогдсон бүх баримтыг хадгалах бөгөөд төрийн


захиргааны болон эрх бүхий байгууллага эдгээр баримттай танилцах эрхтэй.


10.9. Хэмжилтийн залруулга


10.9.1. хэрэв гэрээлэгч нь хэмжллтийн аль нзг багаж хэрэгсэлд тохируулга


хийх, засварлах эсхүл солихыг хүсвэл төрийн захиргааны байгууллага болон эрх


бүхий байгууллагад урьдчилан мэдэгдэж хянуулна. Хэрэв хүргэлтийн цэг дээрх


хэмжих төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагаа алдагдсан буюу хэмжилт алдаатай


хийгдсэн тохиолдолд алдаа гарсан хугацааг тоггоохдоо хэмжилт алдаатай болсныг


мэдсэн өдөр болон өмнө нь хэмжих төхөөрөмжийг хянаж шалгасан өдрийн


хоорондох хугацааны дундах өдрөөс эхлзн тооцно;


10.9.2. төрийн захиргааны байгууллага бүтээгдэхүүн хуваах аливаа


хэмжилтэд шалгалт хийх эрхтэй. Хэрэв шалгалтаар хэмжилт нь олон улсын газрын


тосны салбарт хэвшсэн нийтлэг аргачлал болон стандартад нийцэхгүй болох нь


тогтоогдвол төрийн захиргааны байгууллага тодорхой хугацаанд түүнийг залруулах


арга хэмжээ авахыг гэрээлэгчээс шаардана. Гэрээлэгч уг шаардлагыг хүлээн авсан


өдрөөс хойш тогтоосон хугацаанд залруулах арга хэмжээ авч эхлээгүй. явц мь


удаашралтай байвал төрийн захиргааны байгууллага олборлолтыг зогсоож, эрх


бүхий хөндлөнгийн гүйцэтгэгчээр хэмжилтийг хийлгэж зардлыг гэрээлэгчээр


төлүүлнэ;

10.9.3. гэрээлэгч хэмжилтийн алдаатай байх үеийн олборлолтын үнэн бодит


хэмжээг тогтоож, өмнөх хэмжилтийг залруулах бүхий л арга хэмжээ авна. Гэрээлэгч


 14

гүйцэтгэсэн залруулгын ажлын талаар төрийн захиргааны байгууллагад албан есоор


мэдэгдэж, хэмжилтийн алдаатай байх үеийн мэдээ, мэдээллийг шинэчлэн хүргүүлнэ;


10.9.4. энэхүү гэрээнд тусгагдсан бүх хэмжилтийг 1,01325 барын агаарын


даралтын дор Фаренгейтын 60 (жаран) хэмийн нөхцөлд шилжүүлэн тооцно.


11 дүгзэр зүйл. Байгалийн хий


11.1. Хайгуулын явцад байгалийн хийн агууламж илэрсэн тохиолдолд


гэрээлэгч төрийн захиргааны байгууллагад ажлын 3 (гурав) өдрийн дотор мэдэгдэх


бөгөөд төрийн захиргааны байгууллагаас тухайн гэрээлэгчтэй байгалийн хийн


талаар тусад нь гзрээ байгуулж болно.


11.2. Гэрээлэгч нь хайгуулын хугацаанд байгалийн хий хайх үүргээ


биелүүлээгүй бол тухайн талбайд байгалийн хийн чиглэлээр нээлттэй сонгон


шалгаруулалт зарлана.


12 дугаар зүйл. Төлбөр, зардал, өртөг нөхөлт, бүтээгдэхүүн хуваалт


12.1. Тусгай зөвшөөрлийн төлбөр:


12.1.1. гэрээлэгч эсхүл оператор компани нь тусгай зөөшөөрлийн төлбөрийг


Газрын тосны тухай хуульд заасны дагуу газрын тосны хайгуулын болон ашиглалтын


үед жил бүр төлнө Гэрээлэгч эсхүл оператор компани нь уг төлбөрийг гэрээт жил


эхэл нээс хойш 60 (жар) хоногийн дотор, цаашид санхүүгийн жил эхэлснээс хойш 30


(гуч) хоногийн дотор тус тус төлөх бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд Төрийн


захиргааны байгууллага нь гэрээлэгчид төлбөр төлсөн тухай нотлох баримт гаргаж


өгнө;


12.1.2. тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийг гэрэзт талбайн хэмжээгээр төлнө


12.2. өртөг нөхөгдөх зардал болон өртөгт газрын тосыгтооцох:


12.2.1. газрын тосны хайгуул, бүтээн байгуулалт, олборлолтын үйл


ажиллагаа, татан буулгалттай холбогдох бүх зардлыг гэрээлэгч хариуцна;


12.2.2. өртөгт газрын тосны хэмжээ нь хүртэл хувь байна;


12.2.3. гэрээлэгч эсхүл оператор компани нь өртөг нөхөгдөх зардлаа


борлуулалт хийсэн тухайн cap бүр өртөгт газрын тосны хувь хэмжээгээр нөхнө. Нийт


өртөг нөхөгдөх зардлаа нөхөж дуустал үлдэгдлийг дараагийн хуанлийн саруудад


шилжүүлэн тооцно;


12.2.4. гэрээлэгч эсхүл оператор компанийн өртөг нөхөгдөх зардлын


үлдэгдэл тухайн сард нөхөн авах өртөгт газрын тосны хэмжээнэзс бага байвал


зөрүүг ашигт газрын тос гэж үзэж, энэхүү гэрээний 12.5-д заасны дагуу хуваарилна;


12.2.5. бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ дуусгавар болох эсхүл гэрээлэгчийн


хүсэлтээр цуцлах тохиолдолд өртөг нөхөгдөх зардлаас нөхөгдөөгүй үлдсэн хэсгийг


гэрээлэгчид олгохгүй;


 15

12.2.6. гэрээлэпн нь хөрөнгө оруулалт, өртөг нөхөгдөх зардал. төлбөр,


урамшуулал, нөөц ашигласны төлбөр, өртөгт газрын тос, ашигг тосны хуваарилалт.


борлуулалт, орлого, зардлын бүртгэл, тооцоо зэрэг холбогдох тайлан мэдээг төрийн


захиргааны байгууллагад зохих журмын дагуу гаргаж өгч байна;


12.2.7. өртөг нөхөгдөх зардлыг төрийн аудитын байгууллагаар


баталгаажуулах бөгөөд гэрээлэгчийн эсхүл оператор компанийн тайлагнасан өртөг


нөхөгдөх зардлыг албан ёсоор баталгаажуулаагүй тохиолдолд өртөг нөхөгдөх


зардалд тооцохгүй.


12.3. Нөөц ашигласны төлбөр:


12.3.1. нөөц ашигласны төлбөрийн хэмжээ нь хувь байна;


12.3.2. нөөц ашигласны төлбөрийг нөөц ашигласны төлбөр болон тусгай


зөвшөөрлийн төлбөрийг төлөх, хуваарилах. зарцуулах журмын дагуу төлнө.


12.4. Түүхий тос борлуулах:


12.4.1. нөөц ашигласны төлбөр, өртөгт газрын тос, ашигт газрын тос болон


Засгийн газарт ногдох газрын тосыг борлуулах асуудлыг талууд харилцан


тохиролцож шийдвэрлэнэ;


12.4.2. Засгийн газар нь өөрт ногдох тосыг мөнгөн хэлбэрээр эсхүл тосоор


авч болно. Тосоор авах тохиолдолд энз тухай гэрэзпэгч эсхүл оператор компанид


урьдчилан мэдэгдэж харилцан тохиролцсж шийдвэрлэнэ.


12.5. Бүтээгдэхүүн хуваалт:


12.5.1. ашигт газрын тосыг Монгэл Улсын Засгийн газар болон гэрээлэгчийн


хооронд доорх хувиар хуваарилна:


12.5.1.1. тухайн хуанлийн сард олборлосон гэрээт түүхий тосны өдрийн


дундаж олборлолтын хэмжээ нь аррельтэй тэнцүү буюу түүнэзс бага


байвал;


Монгол Улсын Засгийн газарт «сувь


Г эрзэлэгчид хувь


12.5.1.2. тухайн хуанлийн сард олборлосхж гэрээт түүхий тосны өдрийн


дундаж олборлолтын хэмжээ нь баррельтэй тэнцүү буюу түүнээс их


боловч аррелиас бага байвал.


Монгол Улсын Засгийн газарт хувь


Гэрээлэгчид хувь


12.5.1.3. тухайн хуанлийн сард олборлосон гэрзэт түүхий тосны өдрийн


дундаж олборлоттын хэмжээ нь баррельтэй тэнцүү буюу түүнээс их


боловч аррелиас бага байвал;


Монгол Улсын Засгийн газарт хувь


Гэрээлэгчид <увь


 16

12.5.1.4. тухайн хуанлийн саэл ппборлосон гэрээт түүхий тосны өдрийн


дундаж олборлолтын хэмжээ нь баррельтэй тэнцүү буюу түүнээс их


боловч баррелиас бага байвал;Монгол Улсын


Засгийн газарт хувь


Гэрээлэгчид <увь


12.5.2. гэрээт түүхий тосны өдрийн дундаж олборлолтын хэмжээг


тоггоохдоо тухайн хуанлийн сард олборлосои түүхмй газрын тосны нийт хэыжээг


тухайн сард олборлолт явуулсан өдрийн -оонд хуваана;


12.5.3. Засгийн газарт ногдох ашигт гаэрын тосны орлогыг дараа сарын


15 (арван тав)-ны дотор улсын төсөвт төвлөрүүлнэ.


12.6. Тосны үнэлгээ


12.6.1. талууд газрын тосны үнэлгээг тухайн хуанлийн сарын өмнөх сард


дэлхийн зах зээл дээр ижил чанары* тосыг чөлөөт валютаар худалдаалахад


хэрэглэсэн үнийн дундаж болон тухайн зах зээлийм байршил. газрын тосны зэрэглэл,


чанар, бусад физик шинж чанарыг харгалзан түүхий тосны үнийг тоггооно. Үкэ


тогтоох арга, аргачлалыг тврийн захиргааны байгууллага болон холбогдох бусад


байгууллага, гэрээлэгч нар гэрээ. хэлэлцээрээр харилцам тохкролцож, армз-ленгф


зарчмаар чөлөөт хөрвөх валютаар тооцно;


12.7. гэрээлэгч газрын тос борлуулах. тээвэрлэхтэй холбогдсон гэрээний


төслийг төрийн захиргааны байгууллагад урьдчилан танилцуулж. харилцан


тохиролцсоны үндсэн дээр гэрээ байгуулна.


12.8. нөөц ашигласны төлбөр. өр-өгт газрын тос, ашигт тосны хуваарилалт,


хэмжилт. үнэлгээ, тооцоололтой холбоотой зөрүү гарсан тохиолдолд талууд эөрүүг


энэ гэрээний 10.9-т заасны дагуу тодруулж залруулна


13 дугаар зүйл. Урамшуулал, үйлчилгээний хөлс бусад төлбвр


13.1. Гэрээлэгч гэрээнд гарын үсэгзурсны урамшуулал 150 000 /нэг зуун тавин


мянган/ ам.долларыг гэрээт жил эхэлснээс хойш 60 (жар) хоногийн дотор улсын


төсөвт шилжүүлнэ.


13.2. Гэрээлэгч эсхүл оператор компани нь олборлолт эхлүүлсэн тохиолдолд


олборлолт эхэлсний урамшуулал олборлолт


эхэлсэн өдрөөс хойш 30 (гуч) хоногийн дотор улсын төсөвт шилжүүлнэ.


13.3. Олборлолт нэмэгдүүлсний урамшуулал


13.3.1. гэрээлэгч эсхүл оператор компани нь олборлолт нэмэгдүүлсний


урамшууллыг олборлолтыг нэмэгдүүлсэн хуанлийн сарын дараагийн сард багтаан


дараах хэмжээгээр улсын төсөвт төлнө:


13.3.1.1. өдрийн дундаж олборлолтын хэмжээ баррелиас их гарсан


тохиолдолд ам.доллар;


 17

13.3.1.2. өдлийн nvHna>K олбопполтын хэмжээ баррелиас их гарсан


тохиолдолд ... __ . ам.доллар;


13.3.1.3. өдлийн дундаж олборлолтын хэмжээ баррелиас их гарсан


тохиолдолд _ . ам.доллар.


13.3.1.4. өдрийн дундаж олборлолтын хэмжээ баррелиас их гарсан


тохиолдолд ам.доллар.


13.4. Сургалтын урамшуулал


13.4.1. гэлэзлэпч эсхүл оператор компани нь сургалтын урамшуулал


парыг жил бүр төлнө;


13.4.2. гэрээлэгч эсхүл оператор компани нь гэрээт жил эхэлснээс хойш


60 (жар) хоногийн дотор, цаашид санхүүгийн жил эхэлснээс хойш 30 (гуч) хоногийн


дотор төрийн захиргааны байгууллагад сургалтын урамшууллыг төлнө.


13.5. Төлөөлөгчийн газрын үйл ажуллагааны дэмжлэг


13.5.1. гэрээлэгч эсхүл оператор компэчи нн төлийн захиргааны


байгууллагын үйл ажиллагааг дэмжихэд зориулж .долларыг


жил бүр төлнө;


13.5.2. гэрээлэгч эсхүл оператор компани нь Төлөөлөгчийн газрын үйл


ажиллагааны дэмжлэгт зориулсан төлбөрийг гэрээт жил эхэлснээс хойш 60 хоногийн


дотор, цаашид санхүүгийн жил эхэлснээс хойш 30 (гуч) хоногийн дотор төрийн


захиргааны байгууллагад төлнө.


13.6. Орон нутгийг хөгжүүлэх урамшуулал


13.6.1. гэрээлэгч эсхүл оператор компани нь орон нутгийг хөгжүүлэх


урамшуулал долларыг жил бүр төлнө;


13.6.2. гэрээлэгч эсхүл оператор компани орон нутгийг хөгжүүлэх


урамшууллыг гэрээт жил эхэлснээс хойш 60 (жар) хоногийн дотор, цаашид


санхүүгийн жил эхэлснээс хойш 30 (гуч) хоногийн дотор орон нутгийг хөгжүүлэх санд


төвлөрүүлнэ.


13.7. Засгийн газарт санал болгох бусад ашигтай нөхцөл.


13.8. Үйлчилгээний хөлс


13.8.1. гэрээлэгч нь Газрын тосны тухай хуульд заасан үйлчилгээний


хөлсийг төлнө.

14 дүгээр зүйл. Мэдээ, тайлан

14.1. Хайгуул, ашиглалтын мэдээ, тайлан


 18

14.1.1. төрийн захиргааны байгууллага нь гэрээлэгчийн хайгуул,


ашиглалтын талбайд гэрээлэгчийн хийж гүйцэтгэсэн геологи, геофизик.


гидрогеологи, геохими, өрөмдлөг, петрофизик. лабораторийн шинжилгээ зэрэг


хайгуул, ашиглалттай холбогдсон үйл ажиллагааны бүх мэдээллийн эх хувийг


өмчилнө;


14.1.2. гэрээлэгч нь хайгуул, ашиглалтын ажлын анхдалч мэдээ материал,


үр дүнгийн тайлангтөрийн захиргааны байгууллагад өгнө;


14.1.3. гэрээлэгч судалгаа, болоөсруулалт. тайлал, лабораторийн туршилт,

шинжилгээ хийх зорилгоор чулуун дээж, газрын тос, хий, шингэн болон анхдагч


мэдээ материалыг төрийн захиргааны байгууллагаас зөвшөөрөл авч, Монгол Улсын


хилээр нэвтрүүлнэ;


14.1.4. гэрээлэгч Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлсэн газрын тос, хий, шингэн.

чулуун дээжний шинжилгээний үр дүн болон чулуун дээж, анхдагч мздээ


материалыг тухайн жилийн ажил дууссанаас хойш 90 (ер) хоногийн дотор төрийн


захиргааны байгууллагад хүлээлгэн өгнө.

14.2. Олборлолтын үйл ажиллагааны тайлан


14.2.1. гэрээлэгч нь цооног тус бүрээс олборлосон түүхий тос, хийн хэмжээ.


цооногийн хийц, тоноглол болон тоноглолын өөрчлөлт, хөрөнгө оруулалт, засвар


үйлчилгээний зардлын хэмжээг үзүүлсэн бүртгэлийг хөтөлж, холбогдох мэдээлэл,


тайланг төрийн эахиргааны байгууллагад хүргүүлнэ.


14.3. Автомашин. техник, тоног төхөөрөмж. барилга байгууламжийн мэдээлэл

14.3.1. гэрээлэгч нь хайгуул. ашиглалтын үйл ажиллагаанд шаардагдах


автомашин, техник. тоног төхөөрөмж. материал түүхий эд. сэлбэг хэрэгсэл. газрын


тосны бүтэзгдэхүүнийг импортоор Монгсл Улсад оруулж ирэхийн өмнө тэдгээрийн


нэр төрөл, тоо хэмжээ. тоног төхөөремжийн зураг төсөл, техникийн баримт бичиг.


нэпк үнийн мэдээллийг төрийн захиргааны байгууллагад гаргаж өгнө;

14.3.2. гэрээлэгч Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт барих барилга


байгууламжийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу барьж байгуулах бөгөөд


тздгээрийн зураг төсөл, техникийн баримт бичгийг барилгын ажил эхлэхийн өмнө,


барилгын ажилтай холбогдсон бусад баримт бичгийг барилга ашиглалтад хүлээн


авахын өмнө төрийн захиргааны байгууллагад гаргаж өгнө.

15 дугаар зүйл. Нягтлан бодох бүртгэл

15.1. Нягтлан бодох бүрттэл

15.1.1. гэрээлэгч эсхүл оператор комлани нь газрын тосны хайгуул.


ашиглалт, бүтээн байгуулалт, татан буулгалтын үйл ажиллагаанд хамаарах нягтлан


бодох бүртгэлийг холбогдох хууль тогтоомж болон энэхүү гэрээний дагуу монгол хэл


дээр. шаардлагатай гэж үзвэл монгол. англи хэл дээр давхар хөтөлнө;

15.1.2. гэрээлэгч эсхүл опеэатор компани нь хөрөнгө оруулалт,


борлуулалтын орлоготой холбоотой гүйлгээг Монгол Улсад бүртгэлтэй арилжааны

Л-


 19


банкаар дамжуулан гүйцэтгэх бөгөөд уг гүйлгээг санхүүгийн тайланд ил тод, нээлттэй


бүрэн тусгана..


15.2. Бүртгэл тооцооны тайлан


15.2.1. гэрээлэгч эсхүл оператор компани нь санхүүгийн тайлан, өртөг


нөхөгдөх зардлын тайлан болон нөөц ашигласны төлбөр, өртөгт газрын тос, ашигт


газрын тосны хуваалтын тооцооны тайланг зохих журмын дагуу төрийн захиргааны


байгууллагад хүргүүлнэ;


15.2.2. гэрээлэгч эсхүл оператор комлани нь энэхүү гэрээний 15.2.1-д заасан


тайлан болон холбогдох бүх баримт бичгийг анх байгуулагдсан өдрөөс хойш 5 (тав)


жил эсхүл хууль тоггоомжид заасан хугацаанд хадгалах бөгөөд төрийн захиргааны


байгууллага шаардлагатай тохиолдолд эдгээр материалтай танилцаж болно.


15.3. Санхүүгийн хяналт


15.3.1. гэрээний 15.2-т заасан тайлан мэдээг Монгол Улсын хууль тогтоомж


болон энэхүү гэрээний дагуу үнэн зөв бүртгэж, тайлагнаж байгаа байдалд төрийн


захиргааны байгууллага байнгын хяналт тавьж ажиллана;


15.3.2. төрийн аудитын байгууллага нь төрийн захиргааны байгууллагатай


хамтран санхүүгийн тайлан, нягтлан бодох бүртгэлийн анхан шатны баримт болон


бусад холбогдох материалд үндэслэн өртөг нөхөгдөх зардлын тайлан, нөөц


ашигласны төлбөр, өртөгг газрын тос, ашигт газрын тосны хуваалтын тооцоог


шалгаж баталгаажуулна;


15.3.3. энзхүү гэрээний 15.3.2-т заасан шалгалт хийх явцад тус гэрээний


хүрээнд гэрээлэгчийн эсхүл оператор компанийн үйлдвэрлэлийн байр. байгууламж,


агуулах болон албан контортой очиж танилцаж холбогдох албан тушаалтнаас


шаардлагатай баримт материалыг гаргуулан авна;


15.3.4. санхүүгийн хяналт шалгалттай холбогдон гарах зардлыг гэрээлэгч


эсхүл оператор компани хариуцна.


16 дугаар зүйл. Бусад ашигт малтмал илрэх, талбай давхцах


16.1. Гэрээлэгч нь хайгуул, ашиглалтын хугацаанд газрын тос, уламжлалт бус


газрын тосноос бусад ашигг малтмал илрэх болон талбай дэвхцах тохиолдолд


Газрын тосны тухай хуулийн 42 дугаар зүйл болон бусад холбогдох хууль


тогтоомжид заасны дагуу шийдвэрлэнэ.


17 дугаар зүйл. Эд хөрөнгө өмчлөх болон шилжүүлэх


17.1. Эд хөрөнгө өмчлөх. шилжүүлэх


17.1.1. газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор


Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт оруулж ирзэн гэрээлэгчийн техник. тоног төхөөрөмж.


багаж хэрэгсэл. бараа материал, үл хөдлөх хөрөнгийг гэрээний хугацаа дуусгавар


болохоос өмнө эсхүл дуусгавар болсны дараа өмчлөх асуудлыг талууд харилцан


тохиролцож шийдвэрлэнз;


 20

17.1.2. гэрээлэгчийн газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаанд


зориулан Монгол Улсын нутаг дэвсгзрт оруулж ирсэн өртөг нь нөхөгдсөн техник,


тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, бараа материал, түүхий эд, үл хөдлөх хөрөнгө нь


гэрээний хугацаа дууссаны дараа Засгийн газар тухайн талбайд хайгуул ашиглалтын


үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэх шаардлагатай бол нэмэгдэл төлбөргүйгээр Монгол


Улсын өмч болно;


17.1.3. гэрээлэгчийн түрзэсэзр авч ашиглаж байгаа техник, тоног


төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, бусад эд хөрөнгө уг гэрээний 17.1.1, 17.1.2 дахь заалтад


хамаарахгүй.

18 дугаар зүйл. Татвар


18.1. гэрээлэгч эсхүл оператор компанийн газрын тосны хайгуул, ашиглалт,

бүтээн байгуулалт, татан буулгалтын үйл ажиллагаа явуулахтай холбогдсон татвар,


хураамж, төлбөр нь Монгол Улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа болон шинээр


батлагдсан хууль тогтоомжийн хүрээнд зохицуулагдана.


19 дүгээр зүйл. Валют солилцооны эрх

19.1. Гэрээлэгч эсхүл оператор ксмпани нь энэхүү гэрээний дагуу төлбөрийг


ам.доллартай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр төлнө.


19.2. Гадаад валютыг худалдах буюу худалдан авахад Монгопбанкнаас


тогтоосон тухайн өдрийн албан бсны ханшаар монгол төгрөгт шилжүүлэн тооцно.


20 дугаар зүйл. Гэрээг цуцлах

20.1. Энэхүү гэрээг Газрын тоснь тухай хуулийн 12 дугаар зүйлд зааснаас


гадна дор дурдсан үндэслэлээр төрийн захиргааны байгууллагаас гаргасан саналын


дагуу Засгийн газрын шийдвэрээр цуцална:

20.1.1. гзрээлэгч гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш 180 (нэг зуун ная) хоногийн


дотор хайгуулын ажлын төлөвлөгөө. төсөзт ажлаа эхлээгүй;


20.1.2. гэрээлэгч нь гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй буюу удаа


дараа ноцтой зөрчсөн, уг зөрчлийг арилгах талаар төрийн захиргааны байгууллагаас


тоггоож өгсөн хугацаанд арилгаагүй буюу арилгаж эхлээгүй;


20.1.3. Монгол Улсын Засгийн газар хууль болон энэхүү гэрээний 20.1-д


заасны дагуу гэрээ цуцлах саналын талаар гэрээлэгчид бичгээр мэдэгдсэнээс хойш


30 (гуч) хоногийн дотор гэрээлэгч нь дээрх зөрчлийг арилгаагүй буюу арилгаж


эхлээгүй;

20.2. Гэрээг цуцалсан тохиолдолд гэрээлэгч нь тухайн гэрээт жилд хийгээгүй


ажлынхаа төлбөрийг төрийн захиргааны байгууллагад төлнө.


20.3. Гэрээлэгч нь дараах үндэслэлээр гэрээг цуцлах саналаа төрийн


захиргааны байгууллагад 90 (ер) хоногийн өмнө бичгээр мэдэгдэнэ:


■L


 21

20.3.1. газрын тосны ашиглалт явуулах нь эдийн засгийн үр ашиггүй гэж


үзсэн;


20.3.2. нэг болон түүнээс дээш жил онц байдал, давагдашгүй хүчин зүйл


үргэлжилсэн тохиолдолд.


20.4. Гэрээг цуцалсны дараа гэрээлэгч нь гэрээний 17.1-д заасан эд хөрөнгөөс


бусад газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулахад зориулж


түрээсэлсэн буюу өөрийн өмчлөлд болон эзэмшилд байгаа эд хөрөнгөө Монгол


Улсын нутаг дэвсгэрээс гаргах эрхтэй.


20.5. Байгаль орчинд бохирдол үүсгэж ноцтой хохирол учруулсан, байгаль


орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх үүргзз удаа дараа биелүүлээгүй нь эрх бүхий


төрийн байгууллагаар тогтоогдсон бол гэрээг цуцална. Гэрзэг цуцалсан нь байгаль


орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх үүргээс чөлөөлөхгүй.

21 нэгдүгээр зүйл. Нөхөн төлбөр, даатгал

21.1. Нөхөн төлбөр


21.1.1. гэрээлэгч эсхүл оператор компани хайгуул, ашиглалтын явцад худаг,


өвөлжөө, намаржаа, хаваржаа, хувийн болон нийтийн зориулалттай орон байр,


бусад барилга байгууламж, түүх, соёлын дурсгалт зүйл зэрэг бусдын өмчлөл,


эзэмшилд байгаа эд хөрөнгөд хохирол учруулсан бол хохирлыг нь бүрэн хэмжээгээр


нөхөн төлнө;


21.1.2. гэрээлэгч эсхүл оператор компани нь энэхүү гэрээний 21.1.1-д заасан


барилга байгууламж, эд хөрөнгийг шилжүүлэн байрлуулахтай холбоотой зардлыг


бүрэн хариуцна;


21.1.3. гуравдагч этгээдээс гэрээлэгчийн явуулж байгаа газрын тосны


хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагааны талаар төрийн захиргааны байгууллагад


гаргасан аливаа нэхэмжлэлтэй холбогдсон зардлыг гэрээлэгч хариуцна.


21.2. Даатгал


21.2.1. энэхүү гэрээний дагуу гэрзэлэгч. оператор компани болон туслан


гүйцэтгэгч нь газрын тосны хайгуул, ашиглалт, бүтээн байгуулалт. татан буулгалтыи


үйл ажиллагаа болон эд хөрөнгийг Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу Монгол


Улсын даатгалын компаниар даатгуулж болно;


21.2.2. Монгол Улсын даатгалын эрх бүхий компани нь энэхүү гэрээний


21.2.1-д заасан даатгалыг хийхээс татталзсан тохиолдолд гэрээлэгч. оператор


компани болон туслан гүйцэтгэгч нь төрийн захиргааны байгууллагатай


тохиролцсоны үндсэн дээр гадаад улсын даатгалын хуулийн эттээдээр даатгуулж


болно;


21.2.3. даатгалын эрх бүхий компани болон гэрээлэгч. оператор компани


эсхүл түслан гүйцэтгэгчийн хооронд байгуулсан гэрээний хүчин төгөлдөр байх


хугацаанд гарсан хохирлыг даатгалын тухай хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ;


 22

22 дугаар зүйл. Маргаан хянан шийдвэрлэх, хариуцлага


22.1. Газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагааны явцад үүсэх эд


хөрөнгийн болон бусад маргааныг Талууд хэлэлцээрийн журмаар шийдвэрлэх


эрхтэй. Хэлэлцээрийн журмэар шийдвэрлэж чадаагүй тохиолдолд Талууд гомдлоо


шүүх эсхүл арбитрт гаргаж болно.


22.2. Энэхүү гэрээтэй холбогдон гарсан аливаа маргааныг Монгол Улсын хууль


тогтоомжийн дагуу хянан шийдвэрлэнэ.


22.3. Гэрээлэгч газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагааны тодорхой


хэсгийг гүйцэтгүүлэхээр туслан гүйцэтгэгч сонгосон тохиолдолд тухайн туслан


гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагааны улмаас учирсан бүх хохирлыг Монгол Улсын Засгийн


газрын өмнө гэрээлэгч хариуцна.


22.4. Гэрээлэгч нь энэхүү гэрээнд заасан үүргэз биелүүлээгүй болон хууль


тогтоомжийг зөрчсөн бол Газрын тосны тухай хуулийн 44 дүгээр зүйл болон бусад


холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээнэ.


23 дугаар зүйл. Онц байдал, давагдашгүй хүчин зүйл


23.1. Онц байдал


23.1.1. Талууд онц байдал заргасан үед шаардлагатай гзж үзсэн бүх арга


хэмжээг авах бөгөөд энэ тухай нөгөө талдаа нэн даруй мэдэгдэнэ;


23.1.2. Монгол Улсын нийт нутаг дэвсгэрт эсхүл түүний зарим хэсэгт онц


байдал зарласан тохиолдолд Засгийн газар гэрээлэгчид ногдох газрын тос болон


газрын тосны барилга байгууламж. техник. тоног төхөөрөмжийг бүхэлд нь эсхүл


хэсэгчлэн нөхөх олговортойгоор дайчилж болно. Газрын тосыг дайчлан авах тухай


асуудлаар саналаа илэрхийлэх боломжийг гэрээлэгчид олгоно;


23.1.3. Монгол Улсад дайны болон дайн бүхий байдал зарласан тохиолдолд


төрийн захиргааны байгууллага гэрээлэгчийн тухайн үеийн техник, технологи.


үйлдвэрлэл явуулах аюулгүй нөхцөлд тохируулан олборлолтыг дээд хэмжээнд


хүртэл нэмэгдүүлэхийг гэрээлэгчээс шаардаж болно. Талууд олборлолтын дээд


хэмжээг харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр тогтооно.


23.2. Давагдашгүй хүчин зүйл


23.2.1. "Давагдашгүй хүчин зүйл" гэж гал түймэр, гоц халдварт өвчний


тархалт, гарцаагүй осол, зарласан буюу зарлаагүй дайн. үймээн, самуун, үер, хүчтэй


шуурга, газар хөдлөлт болон байгалийн бусад гамшигт үзэгдлийг ойлгоно;


23.2.2. давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас гэрээний аль нэг тал энэхүү


гэрээний нөхцөлийг биелүүлээгүй тохиолдолд гэрээг зөрчсөнд тооцохгүй;


23.2.3. давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас гэрээлэгчийн үйл ажиллагаа нэг


жилээс дээш хугацаагаар саатсан бол хайгуул. ашиглалтын хугацаан дээр нь уг


саатсан хугацааг нэмж тооцох талаар төрийн захиргааны байгууллага санал, дүгнэлт


гаргаж газрын тосны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад


хүргүүлж шийдвэрлүүлнэ;


 23
23.2.4. гэрээлэгч нь уг гэрээний 23.2-т заасан давагдашгүй хүчин зүйл


тохиолдсон өдрөөс эхлэн 30 (гуч) хоногийн дотор энэ тухай төрийн захиргааны


байгууллагад эрх бүхий байгууллагаар нотлуулсан нотолгооны хамт гаргаж өгнө.


23.3. Хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагааг түр зогсоох


23.3.1. гэрээлэгч нь техникийн осол, саатал, алдагдал гарч, удаан хугацаанд


санхүүгийн хүнд байдалд орсон нь тогтсогдсон, шүүхийн шийдвэр болон эрх бүхий


этгээдийн актаар үйл ажиллагааг зогсоосон, давагдашгүй хүчин зүйл болон бусад


шалтгаанаар хайгуул, бүтээн байгуулалт, ашиглалт, экспортын үйл ажиллагаа


зогссон тохиолдолд төрийн захиргааны байгууллагад энэ талаар нэн даруй


мэдэгдэнэ;


23.3.2. Монгол Улсад эдийн засгийн хямрал үүсэх, төсөл үр ашиггүй болох,


дэлхийн зах зээл дээр газрын тосны үнэ унах. гэрээлэгмийн үйл ажиллагаатай


холбогдуулан орон нутгийн эсэргүүцэл бий болох зэрэг тохиолдолд талуудын


хүсэлтээр газрын тосны хайгуул, ашиглалтын хугацааг түр зогсоож болно. Хайгуул,


ашиглалтын хугацааг түр зогсоохтой холбогдсон асуудлыг талууд харилцан


тохиролцож шийдвэрлэнэ;


23.3.3. үйл ажиллагааг зогсоосон хугацаагаар хайгуулын болон ашиглалтын


хугацааг сунгаж тооцно.

24 дүгээр зүйл. Мэдэгдэл

24.1. Талууд өөр хоорондоо тус тусын албан есны цахим хаягаар эсхүл энэхүү


гэрээний 24.1.1. болон 24.1.2-т заасан хаягаар мэдэгдэл хүргүүлнэ. Талууд тухайн


мэдэгдлийг хүлээж авсан талаар нөгөө талд эргэж хариу мэдэгдэх үүрэггэй.


24.1.1. Төрийн захиргааны байгууллага:


Ашигт малтмал газрын тосны газар: Монгол улс, Улаанбаатар хот 15170,


Чингэлтэй дүүрэг, Барилгачдьн талбай-3, Засгмйн газрын XII байр, баруун


жигүүр Утас/имэйл: 976-51-263628/ info@mrpam.gov.mn

24.1.2. Гэоээлэгч:


24.2. Талууд нөгөө талдаа 30 (гуч) хоногмйн өмнө урьдчилан мэдэгдсэний


үндсэн дээр мэдэгдэл хүлээж авах хаягаа өөрчилж болно.


24.3. Аль нэг тал нь нөгөө талын мэдэгдлийг хүлээж авахаас татгалзах буюу


хүлээж авах боломжгүй байдал нь нөгөө ~алын эрх ашиг хохироох үндэслэл болохгүй

25 дугаар зүйл. Бусад заалт

25.1. Хавсралт “А", *Б", “В", Т," “Д" нь энэхүү гэрээний салшгуй бүрэлдэхүүн


хэсэг болно.


 24

25.2. Талууд знэхүү гэрээний дагуу харилцаагаа сайн санааны зарчимд


үндэслэн нэгдмэл зорилтоо хэрэгжүүлэ<ийн төлөө хамтран ажиллаж. гарч болох


аливаа үл ойлголцол, маргааныг эв зүйгээр зохицуулан шийдвэрлэхийг эрмэлзэнэ.


25.3. Гэрээг монгол хэл дээр 2 (хоер) хувь үйлдэнэ. Шаардлагатай бол монгол.


англи хэл дээр үйлдэж болох бөгөөд зөрүү гарвал монгол эхийг баримтална


25.4. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний 2.1.7-д заасан өдрөөр энэхүү гэрээг хүчин


төгөлдөр болсон гэж үзнэ;


25.5. Засгийн газарт танилцуулж зөвшөерөл авсны үндсэн дээр талууд энэхүү


гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болно.

АШИГТ МАЛТМАЛ, ЭН ПИ АЙ ххк-ийгТ^ПӨӨЛЖ


ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫГТӨЛӨӨЛЖ ЕРӨНХИЙЛӨГЧг


ДАРГА:ЖАН ВАН ЖУНГ


 25

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний хавсралт “А"
Энэхүү хавсралт “А" нь “Хөх нуур XVIIГ талбайд газрын тосны хайгуул,


ашиглалтын үйл ажиллагаа эрхлэх талаар 2015 оны 02 дугаар сарын 29-ний өдөр


хүчин төгөлдөр болж 2017 оны .. дугаар сарын ...-ны өдөр “Ашигт малтмал, газрын


тосны газар" болон “Эн Пи Ай" ХХК компанийн хооронд шинэчлэн байгуулсан


Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний бүрэлдэхүун хэсэг болно.


ГЭРЭЭТ ТАЛБАЙН ЗУРАГ


 26
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний хавсралт “Б"
Энэхүү хавсралт "Б" нь "Хөх нуур XVIII” талбайд газрын тосны хайгуул,


ашиглалтын үйл ажиллагаа эрхлэх талаар 2015 оны 02 дугаар сарын 29-ний өдөр


хүчин төгөлдөр болж 2017 оны .. дугаар сарын ...-ны өдөр "Ашигт малтмал, газрын


тосны газар" болон “Эн Пи Ай" ХХК компанийн хооронд шинэчлэн байгуулсан


Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг болно.


ГЭРЭЭТ ТАЛБАЙН БАЙРЛАЛ

Талбайн хэмжээ:......кв.кмУртраг Өргөрөг


д/д град мин сек мин сек


1 115 21 50~| 48 10 0


114 59 10 0


2 49] 48


3 114 49] 59 49 ; 10


4| 115 19 59 49 10 0


5 115 7 4Tl 48 51 32


6 115 36 57 48 40] 42


7 ТТП 37 30 48 HJ 15.


XVIII 1 ■ л

талбай 4996.1$ км
I Уртраг Өргөрөг


■■ ■ ----" " ■■ 1


- Мп град мин сек град мин сек


1! 115 36 41 49 18 17


2 115 23 57 49 18 10


3 115 24 49 21 25


[ «


4 115 36 30 49 22 0


XVIII


талбай 97.61 км

Уртраг Өргөрөг

мин сек


д/д град мин сек . -----г >


1 115 59 9 49 20 38


2 115 49 21 49 11 25


3 115 43 L I4 49 13 . 53


4 115 51 35 49 23 ! 20


XVIII


талбай 196.06 км


 27
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний хавсралт “В"
Энзхүү хавсралт “В" нь ‘Хөх нуур XVIIГ талбайд газрын тосны хайгуул,


ашиглалтын үйл ажиллагаа эрхлэх талаар 2015 оны 02 дугаар сарын 29-ний өдөр


хүчин төгөлдөр болж 2017 оны .. дугаар сарын ...-ны өдөр ‘Ашигт малтмал, газрын

тосны газар" болон “Зн Пи Ай" ХХК компанийн хооронд шинэчлэн байгуулсан


Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг болно.


ХАЙГУУЛЫН АЖЛЫН ДООД ХЭМЖЭЭ
-- ЗААВАЛ ХИЙ>


ХАЙГУУЛЫН ЖИЛ ХАИГУУЛЫН АЖИЛ ЗАРДАЛ НААД ЗАХЫН


ҮЕ ШАТ (AM. ҮҮРЭГ


ДОЛЛАР) (АМЛОЛЛАР)


г УРЬДЧИЛСАН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АЖИЛ


ГЕОЛОГИ БОЛОН ГЕОФИЗИКИЙН


МЭДЭЭЛЭЛ ЧУГЛУУЛАХ, ҮНЭЛГЭЭ.

ТАЙЛАЛ


ЦООНОГИЙН ГЕОФИЗИКИЙН


СУДАЛГАА


ХАЙГУУЛЫН АЖЛЫН ЕРӨНХИЙ


ТӨЛӨВЛӨЛТ


I 1 ГЕОЛОГИЙН СУДАЛГААНЫ ТӨСӨЛ |

ЧИЧИРХИЙЛЛИЙН СУДАЛГААНЫ


ТӨСӨЛ


ТАЛБАЙН ГАДАРГУУНЫ ЭРЛИЙН


АЖИЛ

ГЕОЛОГИЙН СУДАЛГАА


2 ХЭМЖЭЭСТ ЧИЧИРХИЙЛЭЛ-


300км


• НЭГДСЭН СУДАЛГАА


ЧЙЧИРХИИЛЛИ^Н МЭДЭЭЛЭЛ


БОЛОВСРУУЛАХ


ЦООНОГИЙН ДУУСГАВАР БОЛОН '


ИНЖЕНЕРИЙН АЖИЛ


ХЭЭРИЙН БОЛОН ОЛБОРЛОЛТЫН


2 БАЙГУУЛАМЖ

ТОСНЫ ХАЙГУУЛЫН ТУРШИЛТ


БОЛОН ТӨСЛИЙН ЗАГВАР


2 ХЭМЖЭЭСТ ЧИЧИРХИЙЛЭЛ-


II зоокм


3 ХЭМЖЭЭСТ ЧИЧИРХИИЛЭЛ-


40КМ2


ЦООНОГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ-


ӨРӨМДЛӨГ-1

ЦООНОГИИН ГЕОФИЗИКИЙН


СУДАЛГАА БОЛОН ТАЙЛАЛ


ДУУСГАВАР-ЦООНОГИЙН


БАЙГУУЛАМЖ


3 НЭГДСЭН СУДАЛГАА


 __ 28_____


ЧИЧИРХИЙЛЛИЙН СУДАЛГААНЫ


МЭДЭЭЛЭЛ БОЛОВСРУУЛАЛТ__


ЦООНОГИИН ДУУСГАВАР АЖИЛ-


ИНЖЕНЕРИЙН АЖИЛ


ХЭЭРИЙН БОЛОН ОЛБОРЛОЛТЫН

БАЙГУУЛАМЖ ___ __


ХАЙГУУЛЫН ТУРШИЛТ БОЛОН


ТӨСЛИЙН ЗАГВАР


2 ХЭМЖЭЭСТ ЧИЧИРХИЙЛЭЛ-


400КМ __


3 ХЭМЖЭЭСТ ЧИЧИРХИЙЛЭЛ-


40КМ2___


цооногиин мэдээлэл-


ӨРӨМДЛӨМ____

ХАИГУУЛЫН ЦООНОГ-ӨРӨМДЛӨГ-


2


4 ҮНЭЛГЭЭНИЙ цооног-


ӨРӨМДЛӨГ-3


ЦООНОГИЙН ГЕОФИЗИКЙЙН


СУДАЛГАА БОЛСН ТАЙЛАЛ


ДУУСГАВАР-ЦООНОГИЙН


БАЙГУУЛАМЖ


ХЭЭРИЙН БОЛОН ОЛБОРЛОЛТЫН


БАЙГУУЛАМЖ


ОЛБОРЛОЛТЫН ЗАРДАЛ


НЭГДСЭН СУДАЛГАА


ЧИЧИРХИЙЛЛИЙН СУДАЛГААНЫ


МЭДЭЭЛЭЛ БОЛОВСРУУЛАЛТ


ЦООНОГИЙН ДУУСГАВАР БОЛОН


ИНЖЕНЕРИЙН АЖИЛ


ХЭЭРИЙН БОЛОН ОЛБОРЛОЛТЫН


5 БАЙГУУЛАМЖ


ХАЙГУУЛЫН ТУРШИЛТ БОЛОН


ТӨСЛИЙН АЖИЛ


2 ХЭМЖЭЭСТ ЧИЧИРХИЙЛЭЛ-


350КМ


3 ХЭМЖЭЭСТ ЧИЧИРХИЙЛЭЛ-


40КМ2


цбоногиин МЭДЭЭЛЭЛ-


ӨРӨМДЛӨГ-1


ХАЙГУУЛЫН ЦООНОГ-ӨРӨМДЛӨГ-


2


ҮНЭЛГЭЭНИЙ цооног-


II ӨРӨМДЛӨГ-8


6 ЦООНОГИЙН ГЕОФИЗИКИИН


СУДАЛГАА БОЛОН ТАЙЛАЛ


ДУУСГАВАР-ЦООНОГИЙН


БАЙГУУЛАМЖ


ХЭЭРИЙН БОЛОН ОЛБОРЛОЛТЫН


БАЙГУУЛАМЖ


ОЛБОРЛОЛТЫН ЗАРДАЛ


III [j НЭГДСЭН СУДАЛГАА


29___


ЧИЧИРХИИЛЛИКН СУДАЛГААНЫ


МЭДЭЭЛЭЛ БОЛОВСРУУЛАЛТ


ЦООНОГИИН ДУУСГАВАР БОЛОН


ИНЖЕНЕРИЙН АЖИЛ^_ _


ХЭЭРИЙН БОЛОН ОЛБОРЛОЛТЫН


БАЙГУУЛАМЖ______


ХАИГУУЛЫН ТУРШИЛТ БОЛОН


ТӨСЛИЙН ЗАГВАР _____


2 ХЭМЖЭЭСТ ЧИЧИРХИЙЛЭЛ-


J300KM


3 ХЭМЖЭЭСТ ЧИЧЙРХИЙЛЭЛ-


40КМ2 ____


цооногиин мэдээлэл-


ӨРӨМДЛӨГ-1_


ХАИГУУЛЫН ЦООНОГ-ӨРӨМДЛӨГ-


J3__


ҮНЭЛГЭЭНИЙ цооног-


ӨРӨМДЛӨГ-10_


'ЦООНОГИИН ГЕОФИЗИКИИН


8 СУДАЛГАА БОЛОН ТАЙЛАЛ


Д У У С ГАВАР-ЦОО НОГИ И Н


БАЙГУУЛАМЖ


ХЭЭРИЙН БОЛОН ОЛБОРЛОЛТЫН


БАЙГУУЛАМЖ_


ОЛБОРЛОЛТЫН ЗАРДАЛ


ТОСНЫ НӨӨЦ ТОГТООЛТ БОЛОН


_ ХАЙГУУЛЫН АЖЛЫН ДҮГНЭЛТ


ниит


 30

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний хавсралт Т

Энэхүү хавсралт "Г нь “Хөх нуур XVIII' талбайд газрын тосны хайгуул.


ашиглалтын үйл ажиллагаа эрхлэх талаар 2015 оны 02 дугаар сарын 29-ний өдөр


хүчин төгөлдөр болж 2017 оны .. дугаар сарын ...-ны өдөр "Ашигг малтмал. газрын


тосны газар’ болон 'Эн Пи Ай’ ХХК компанийн хоороид шинэчлэн байгуулсан


Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг болно.

БҮРТГЭЛ, ТАЙЛАН

1 дүгээр эүйл. Ерөнхий зүйл

1.1. Газрын тосны хууль болон Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний 2 дугаар зүйлд


тодорхойлсон нзр томьбо энэхүү хавсралт Т-ийн хувьд адил утга агуулиа


1.2. Монгол Улсын холбогдох бусад хууль тогтоомжмд энэхүү хавсралт Т-д


зааснаас өөрөөр заасан бол хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөнө.


1.3. Гзрээлэт эсхүл оператор компани нь үйл ажиллагааны нягглан бодох


бүртгэлийг хөтлөхөд гэрээний 15 дугаар зүйлийг баримтална.


1.4. Гэрээлэгч эсхүл оператор компани нь гзрзэ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс


хойш 90 (ер) хоногийн дотор холбогдох хууль тоггоомж. бүтэзгдэхүүн хуваах гэрээг


баримтлан зардлын нарийвчилсан ангилал, данс. дансны бичмлт, дансиы гүйлгээний


бүдүүвч, тайлан болон бүртгэлийн зааварчилгаа зэргийг тусгасан аргачлалым төслийг


боловсруулан төрийн захиргааны байгууллагаар хянуулсмы үндсэн дээр үйл


ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллана.


1.5. Гэрээлэгч зсхүл оператор компани нь хөрөнгө оруулалт. өртөг нөхөгдөх


болон нөхөгдсөн зардал. орлогын бүртгэлийг амдоллараар хийнэ. Монгол Улсын


мөмгөм тэмдэгтээр болон бусад валютаар хийгдсэн орлого. зардлыг бүтзэгдэхүүн


хуваах гэрээний 19 дүгээр зүйлд заасны дагуу ам долларт шилжүүлж бүртгэнэ.


1.6. Гэрээлэгч эсхүл оператор компани нь хайгуулын хугацаанд дараах тайлан.


мэдээг гаргаж. хуанлийн улирал дууссанаас 30 (гуч) хоногийн дотор. тайлант жил


дууссанаас 60 (жар) хоногийн дотор төрийн захиргааны байгууллага болон холбогдох


төрийм байгууллагад хүргүүлнэ:

1.6.1. санхүүгийн тайлан, тодруулга;

1.6.2. өртөг нөхөгдөх зардлын тайлан;

1.6.3. үндсзн хөрөнгө, бараа материалын орлого. зарлага, үлдэгдлийн


дэлгэрэнгүй тайлан (тухайн үндсзн хөрөнгө. бараа материал нь өртөг нөхөгдөх


зардалд тооцогдсон эсэхийг тэмдэглэнэ);

1.6.4. захиргааны зардлын тайлан.

1.7. Гзрээлэт эсхүл оператор компани нь ашиглалтын хугацаанд дараах


тайлаи, мэдээг төрийн захиргааны байгууллага болон холбогдох төрийн байгууллагад


хүргүүлнэ:


 31

1.7.1. хуанлийн cap бүр дууссанаас хойш 20 (хорь) хоногийн дотор:


1.7.1.1. газрын тосны олборлслт, ашиглалт. борлуулалтын мэдээ. тайлан;


1.7.1.2. нөөц ашигласны төлбөр, өртөгт газрын тос, ашигт газрын тосны


тооцоо, тайлан.


1.7.2. хуанлийн улирал бүр дууссанаас хойш 30 (гуч) хоногийн дотор. тайлакт


жил дууссанаас хойш 60 (жар) хоногийн дотор


1.7.2.1. санхүүгийн тайлан. тодруулга;


1.7.2.2. үндсэн хөрөнгө, бараа материалын орлого, зарлага. үлдэгдлийн


дэлгзрэнгүй тайлан; (тухайн үндсэн хөрөнгө. бараа материал нь өртөг нөхөгдөх


зардалд тооцогдсон эсэхийгтэмдзглэнэ.)


1.7.2.3. өртөг нөхөгдөх зардлын тайлан;


1.7.2.4. захиргааны зардлын тэйлан.


1.8. Гэрээлэгч эсхүл оператор компанийн хайгуул. ашиглалт. бүтээн байгуулалт.


татан буулгалтын үйл ажиллагаанд хийх санхүүгийн хяналт шалгалт.


баталгаажуулалтыг бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний 15 дугаар зүйлд заасны дагуу хийж


гүйцэтгэнэ.

2 дугаар зүйл. Зардал


2.1. Гэрээлэгч гэрээний дагуу өртөг нөхөгдөх зардалд хяналт тавих зорилгоор


зардлын ангиллыг гаргаж төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлнэ.


2.2. Зардлын нарийвчилсан ангиллыг энэхүү хавсралтын 1.4-т заасан


аргачлалын дагуу хийнэ. Үүнд:


2.2.1. газрын тосны үйл ажиллагаанд зарцуулсан зардлыг талбай тус бүрээр


дараах байдлаар ангилна:


2.2.1.1. хайгуулын ажлын зардал;


2.2.1.2. бүтээн байгуулалтын зардал;


2.2.1.3 олборлолтын үйл ажиллагааны зардал;


2.2.1.4. татан буулгалтын зардал.


2.2.2. Батлагдсан ажлын төлөвлөгөө. төсвийн дагуу газрын тосны үйл


ажиллагаа тус бүрийн зардал дараах байдлаар хуваарилагдана:


2.2.2.1. хайгуулын ажлын зардалд:


а. газрын тосны орд нээж. нөөцийн хэмжээг тогтоох зорилгоор гүйцэтгэх


геологи, геохими, геофизик, өрөмдлөг, олборлолтын туршилтын ажилтай холбогдон


гарсан зардал;


 32

б. гэрээлэгч эсхүл оператор компанийн талбай дахь дэд бүтэц (эрчим хүч, зам,


харилцаа холбоо зэрэг), хээрийн ангийн зохион байгуулалт болон газрын тосны


хайгуулын үйл ажиллагаатай холбогдон гарах бусад зардал;


в талбай дахь ажиллагсдын ажиллах. амьдрах нөхцөлийг хангахтай


холбогдсон зардал;


г. энэхүү гэрээнд заасан хувиар тооцож. хайгуулын ажилтай холбогдон гарах


захиргааны бусад зардал.


2.2.2 2. бүтээн байгуулалтын ажлын зардалд:


а гэрээт талбайгаас олборлосон тосыг хүргэлтийн цэг хүртэл тээвэрлэх


зориулалт бүхий дамжуулах хоолой болон дэд бүтэц. шаардлагатай бусад


байгууламжийг барьж байгуулах зардал;


б. бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан хувиар тооцож. бүтээн байгуулалтын


ажилтай холбогдон гарах захиргааны бузад зардал.


2.2.2.3. олборлолтын үйл ажиллагааны зардалд (ашигпалтын талбай дахь


бүтээн байгуулалтын болон татан буулгалтын үйл ажмллагаанаас бусад):


а олборлолтын үйл ажиллагаатай холбогдон гарах зардал;


б. бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан хувиар тооцож, олборлолтын үйл


ажиллагаатай холбогдон гарах захиргааны бусад зардал.


2.2.2.4. татан буулгалтын зардалд бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний хугацаа


дуусгавар болох, гэрээ цуцлах үед гэрээлэгч эсхүл оператор компаниас байгаль


орчныг нөхөн сэргээх, хайгуул, ашиглалтын цооногийг хаах, барилга байгууламжийг


татан буулгах, нүүлгэн шилжүүлэхтэй холбогдсон зардал хамаарна.


2.3. Өртөг нөхөгдөх зардалд гэрэзлэгч эсхүл оператор компани болон туслан


гүйцэтгэгч компанийн гүйцэтгэж байгаа хайгуул, бүтээн байгуулалт. олборлолтын үйл


ажиллагаа, татан буулгалттай холбогдон гарсан дараах зардлыг тооцно:


2.3.1. хөдөлмөр эрхлэлттэй холбогдон гарах зардал:


2.3.1.1. газрын тосны хайгуул, бүтээн байгуулалт. олборлолт, татан


буулгалтын үйл ажиллагаанд шууд болон зайлшгүй оролцох гэрээлэгчийн эсхүл


оператор компанийн Монгол Улсад байнгын оршин суугч гадаад ажиллагсдын:


(2.3.11.1-д заасан зардалд цалин хөлс болон түүнтэй адилттах зардал нь хамаарах


ажиллагсдаас бусад)


а. цалин хөлс, урамшуулал;


б. нийтээр тэмдэглэх баярын өдөр ажилласан цалин хөлс, ээлжийн амралтын


олговор, хөдөлмөрийн чадвар түр алдах болон тахир дутуугийн нөхөн олговор,


амьжиргаа, орон байрны бусад хөнгөлөлт;


в цалин хөлс болон тэтгэвэр. тэтгэмж олгохтой холбогдон гарах зардал,


 33

г. цалин хөлсөд хамааруулж холбогдох хуулийн дагуу ногдуулж байгза татвар


хураамж.

2.3.1.2. Монгол Улсын иргэм болон Монгол Улсад байнгын оршин суугч


гадаадын иргэн ажиллагсдад (цалин хөлс болон түүнтэй адилтгах зардал нь хамаарах


2.3.11.1-д заасан зардалд хамаарах ажиллагсдаас бусад) Монгол Улсын


Хөдөлмөрийн хуулийн дагуу олгогдсон гэнэт халагдсаны тэтгэмж.


2.3.2 тоног төхөөрөмж, материалын зардалд гэрэзлэгчийн эсхүл оператор


комланийн худалдаж авсан, түрээсэлсэн тусгай зориулалтын дараах машин. техник


хэрэгсэл. тоног төхөөрөмж. тоиоглол. түүхий эд. материал, химийн болон тэсрэх


бодис, сэлбэг хэрэгсэл хамаарна:


2.3.2.1. гэрээлэгч эсхүл олератор компанийн худалдаж авсан тусгай


зориулалтын машин, техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, тоноглол, түүхий эд.


материал, химийн болон тэсрэх бодис, сэлбэг хэрэгслийн үнийг гэрээлэгч эсхүл


оператор компанид үзүүлсэн бүх хөмгөлөлтийг нь хасаад түүний бодит төлсөн үнийм


дүнг энэхүү хавсралтын 4 дүгээр зүйлд заасаи үнэлгээний зарчмын дагуу тогтоож


зардалд тооцно;


2.3.2.2. тоног төхөөрөмж, бараа материалын зардлыг нягтлан бодох


бүртгэлд зхэлж авсан дарааллын дагуу зарлагадах аргачлалаар бүртгэнэ;


2.3.2.3. гэрээлэгч эсхүл оператор компани нь аливаа материал. тоног


төхөөрөмж. сэлбэг хэрэгслийг өөрийн салбар байгууллагын нөөцвөс авч ашиглаж


болох бөгөөд бусад тохиолдолд Монгол Улсын иргэн. аж ахуйи нэгжээс тэргүүн


ээлжинд худалдаж авна;


2.3.2.4. гэрээлэгчийн өөрийн салбар байгууллагын нөөцөөс авч ашигласан


материалын үнэ нь даатгал, нийлүүлэлтийн адил нөхцөлд гуравдахь этгээдээс


төсөөтэй эд зүйлийг худалдаж авч болох үнээс бага байна. Уг материал, тоиог


төхөөрөмж. сэлбэг хэрэгслийн үнэлгзэг энэхүү хавсралтын 4 дүгээр зүйлд заасиы


дагуу тогтооно;


2.3.2.5. гэрээлэгч эсхүл оператор компани нь худалдан авч байгаа


материал, тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрзгсэлдээ үйлдвэрлэгчийн буюу худалдагчийн


чанарын баталгаанаас өөр ямар нэгэн баталгаа нэмж гаргахгүй бөгөөд хэрэв


худалдан авсан материал гэмтэл согогтой байвал үйлдвэрлэгч буюу худалдагчаас


гэрээлэгч эсхүл оператор компанид зөрүүг нөхөн төлөх хүртзл орлогод авахгүй;


2.3.2.6. түрээсэлсэн тусгай зориулалтын машин. тоног төхөерөмж, техник


хэрэгслийн үнийг бодитой төлсөн үнээр тооцно. Гэхдээ үнэ нь гуравдахь этгээдээс


төсөөтэй эд зүйлийг түрээсэлж болох үнээс бага байна.


2.3.3. тээвэрлэлттэй холбогдон гарах зардалд газрын тосны хайгуул, бүтээн


байгуулалт. ашиглалт, татан буулгалтын үйл ажиллагаанд шаардлагатай тусгай


зориулалтын машин, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл. бараа материалыг


тээвэрлэхэд гарсан зардал хамаарна;


2.3.4. үйлчилгээтэй холбогдон гарах зардал:


 34


2.3.4.1. гуравдагч этгээдээс үзүүлэх үйлчилгээтэй холбогдон гарах


зардалд гэрээлэгчийн эсхүл оператор компанийн салбар компаниас бусад гуравдагч


этгээдийи үзүүлсэн зөвлөх. гэрээт үйлчилгээ болон хангамжаар үйлчлүүлэхтэй


холбогдсон бодит зардал хамаарна;


2.3.4.2. гэрэзлэгч эсхүл оператор компани нь тухайн жилийн батлагдсан


төсөв, төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй 2.3 4.1-д заасан зардал гарахаар бол зөөшөерлийг


төрийн эахиргааны байгууллагаас урьдчилан бичгээр авах бегөөд уг зардал нь ижил


төстэй ажил, үйлчилгээ үзүүлэх гадаадын болон Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж


байгаа байгууллагад төлөх зардалтай ойролцоо байна;


2.3.4.3. гзрээлэгч эсхүл олератор компани нь аливаа үйлчилгээг худалдан


авахдаа Монгол Улсын иргэн, аж ахуйн нэгжид тэргүүн ээлжинд давуу эрх олгоно:


2.3.4.4. гэрээлэгч эсхүл оператор компанийн салбар компаниудыи үйл


ажиллагааны зардал:


а. гэрээлэгч болон түүний салбар байгууллагаас Монгол Улсад болон хилийн


чанадад лабораторийн шинжилгээ хийх, загварчлах, геологи. геофизикийн


боловсруулалт, тайлал хийх. инженерийн болон мэдээлэл боловсруулах зэрэг


үйлчилгзэний бодит зардал байна;


б. гэрээлэгч буюу түүний салбар байгууллагаас үзүүлсэн үйлчилгээ нь ашиг


нэмэлгүйгээр зарцуулсан эардлаар тооцогдоно. Уг зардал нь тухайн үйлчилгээг ижил


нөхцөлөөр гүйцэтгэх бусад салбар байгууллага. гуравдагч этгээдэд гарах зардлаас


илүүгүй байна;


в. гэрээлэгч эсхүл оператор компанийн салбар байгууллагаас үзүүлж байгаа


үйлчилгээний зардал нь бодит зардлаас өндөр бол зөрүүг өртөг нөхөлтөөс хасч


тооцно.

2.3.5. харилцаа холбооны зардалд гэрээт талбайд ашиглах радио. бичил


долгионы төхөөрөмж зэрэг харилцаа холбооны системийг худалдан авах, түрээслэх,


суурилуулах. ажиллуулах, засварлах, арчлахтай холбогдон гарах зардал хамаарна;


2.3.6. гэрээлэгч эсхүл оператор компанийн газрын тосны хайгуул,


ашиглалтын талбай дахь албан контор. агуулах, архив, орон байр болон бусад


байгууламжийг барих, арчлах, ашиглах бодит зардал нь хээрийн анги, агуулах болон


бусад байгууламжийн зардалд хамаарна;


2.3.7. байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх зардал:


2.3.7.1. гэрээт талбайд түүх, соелын олдвор. эд өлгийн зүйл бүхий газрыг


тогтоох. хамгаалах, археологийн судалгаа бусад судалгаа хийхтэй холбогдон гарсан


зардал;

2.3.7.2. байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх ажлын зардал;


2.3.7.3. энэхүү гэрээний дагуу болон эрх бүхий байгууллагын шаардлагаар


хийсэн байгаль орчны үнэлгээ. хяналт-шинжилгээ. бусад судалгааны зардал;


 35


2.3.7.4. байгаль орчньг бохирдлоос хамгаалах, нөхөн сэргээх


дэвшилтэд тоног төхөөрөмжийн зардал.


2.3.8. энэхүү гэрээний 21.2-т заасны дагуу даатгалын компанитай байгуулсан


гэрээний дагуу төлсөн даатгалын зардлыг өртөг нөхөгдөх зардлын тооцоонд оруулна;


2.3.9. хууль зүйн үйлчилгээтзй холбогдон гарах зардал:


2.3.9.1. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт гэрээлэгч эсхүл оператор компанийн


газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаанд шууд хамаарах асуудлаар үүосэн


аливаа маргааныг шүүхээр шийдвэрлэх эсхүл газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл


ажиллагаатай холбогдуулан аливаа гуравдагч этгзэдээс гаргасан гомдлыг


шийдвэрлэхтэй холбогдуулан гарах зардал эсхүл төрийн захиргааны байгууллага


болон гэрээлэгч эсхүл оператор компани нэгдмэл сонирхлоо хамгаалах шаардлагаар


авсан хууль зүйн үйлчилгээний төлбөрийн зардал;


2.3.9.2. өмгөөлөгчийн хөлс, шүүхийн зардал, гомдол. нэхэмжлэлийг судлах,


нотлох баримт цуглуулахад гарсан зардал (гэрээлзгч эсхүл оператор компанийн хувь


эзэмшигч, хөрөнгө оруулагч, туслан гүйцэтгэгч нарын хооронд үүссэн маргаантай


холбогдон гарсан хуулийн зардал өртөг нөхөгдөх зардалд хамаарахгүй);


2.3.9.3. гэрэзлэпч эсхүл оператор компанийн эсхүл түүний салбар


компанийн хуульч нь өөрийн компанидаа хууль зүйн үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбогдон


гарах зардлыг энэхүү хавсралтын 2.3.1 эсхүл 2.3.4.4-т заасан зардалд хамааруулан


тооцно.

2.3.10. гэрээлэгч эсхүл оператор компани нь өөрийн ажиллагсдыг


(захиргааны ажиллагсдаас бусад) гүйцэтгэж байгаа ажил, мэргзжлийн чиглэлээр


богино хугацааны сургалтад хамруулах, дадлагажуулахад зарцуулсан зардлыг


сургалтын зардалд тооцно;


2.3.11. захиргааны зардал:


2.3.11.1. захиргааны зардалд гэрээлэгч эсхүл оператор компанийн Монгол


Улсад болон гадаад дахь ерөнхий удирдлага (үүний дотор хувь нийлүүлэпнийн зардал


багтана) болон хянах, үйлчлэх, зөвлөх үүрэг бүхий захиргааны ажилтай холбогдон


гарах зардлыг бүртгэнэ. Тухайлбал, цалин хөлс. амралтын мөнгө, шагнал,


урамшуулал, нөхөн олговор, түрээс, тээвэр. шатахуун томилолт. сургалт болон албан


конторын тавилга. тоног төхөөрөмж худалдан авах зэрэг бусад ижил төстэй бүх


зардлыг багтаана


2.3.11.2. захиргааны 2.3.11.1 -д заасан зардал нь гэрээлэгч эсхүл оператор


компанийн тухайн жилийн өртөг нөхөгдөх зардлын:


а. эхний 10 сая амдолларт 5 хувь;


б. дараагийн 20 сая ам.долларт 4.6 хувь;


в. 30 сая ам.доллараас их болсон тохиолдолд захиргааны зардлын хувь,


хэмжээг хоёр тал харилцан тохиролцож шийдвэрлэнэ.


2.3.11.3. тухайн жилийн өртэг нөхөгдөх зардал дээр 2.3.11.2-т заасан


хувиар тооцсон захиргааны зардлыг нэмж нийт өртөг нөхөгдөх зардлыг тооцно;


 36


2.3.11.4 захиргааны зардлыг бусад (энэ хавсралтын 2.3.1-2.3.10


хүртэлх) зардалд давхардуулан тооцохгүй;


2.3.11.5. төрийн захиргааны байгууллага нь шаардлагатай үед


гэрээлэгчийн захиргааны зардлыг хямана.


2.4. Өртөг нөхөгдөхгүй зардалд дараах зардлыг хамааруулна:


2.4.1. анхан шатны баримт бүрдүүлээгүй. эөрчилтэй. хангалттай


баримтжуулаагүй. бүртгэлгүй зардал;


2.4.2. холбогдох ажлын төлөвлөгөө. төсвийн дагуу зарцуулагдаагүй.


хэтрүүлсэн эсхүл гэрээнд зөвшөөрөөгүй ангилалд хамаарах зардал;


2.4.3. гэрээлэгч эсхүл оператор компанийн худалдан авсан бараа,


гүйцэтгүүлсэн болон захиалсан үйлчилгээний үнэ тухайн үеийн адил чанарын бараа,


үйлчилгээний ижил нөхцөл дэх бодит үнийн жишгээс илүү гарсан зардал;


2.4.4. туслан гүйцэтгэгч болон нийлүүлэгчтэй байгуулсан гэрээнд заасиаас


өөр бараа, үйлчилгээний төлбөр;


2.4.5. энэхүү хавсралтын 2.4.3-т заасны дагуу бараа. үйлчилгээ нь үнэтэйгээ


таарахгүй нөхцөлд уг зөрчилтэй холбогдсн гарсан нэмэгдэл зардал;


2.4 6. газрын тосны үйл ажиллагаанд хамаарахгүй зардал;


2.4.7. Монгол Улс болон бусад улсад төлсөн татвар. хураамж;


2.4.8. энэхүү гэрээний 12.1 болон 13 дугаар зүйлд заасмы дагуу төлөгдөх


төлбөр, урамшуулал;


2.4.9. гэрээлэгч эсхүл оператор компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой


гарсан маргааныг шүүх өөрөөр шийдвэрлээгүй бол энэхүү гэрээний 22 дугаар зүйлийн


дагуу гарсан шүүхийн зардал;


2.4.10. гэрээлэгч эсхүл оператор компанийн хууль тогтоомж болон энэхүү


гэрээг зөрчсөний улмаас үүссэн зардалд гэрээлэгч, түүний оператор компани болон


туслан гүйцэтгэгчийн аливаа хайнга хайхрамжгүй үйлдэл. эс үйлдэл, ухамсартайгаар


гаргасан зөрчлийн улмаас гарсан зардал (үүнд хайхрамжгүйгээр эсхүл


ухамсартайгаар зөрчил гаргасан эсэхээ хүлээн зөвшеөрч. сайн дурын үндсэн дээр


тухайн төлбөрийг төлсөн эсэхээс үл хамааран хайхрамжгүй эсхүл ухамсартайгаар


зөрчил гаргасан үндэслэлээр үүссэн аливаа маргааныг шийдвэрлэхэд төлсөн төлбөр


орно.);

2.4.11. Монгол Улсын шүүх болон эрх бүхий бусад байгууллагаас ногдуулсан


торгууль. анз;


2.4.12. гзрээний талын ашиг сонирхол. нэр хүндийг дээшлүүлэх, олон нийтгэй


харилцах харилцааг сайжруулахтай холбогдон гарсан бөгөөд төрийн захиргааны


байгууллагаас бичгээр зөвшөөрөгдөөгүй хандив болон бусад зардал;


 37


2.4.13. газрын тос хайх, олборлох. ашиглахад зориулсан шинэ


тоног төхөөрөмж, материал болон аргачлалыг үйлдвэрлэлд нзвтрүүлэх зорилгоор


судалгаа хийхтэй холбогдон гарсан зардал;


2.4.14. зээлийн хүүгийн зардал (эсхүл зээлийн хүүгийн шинж чанар бүхий.


зээлийн хүүгийн оронд төлсөн эсхүл зээлийн хүүгийн бизнесийн үйлчлэл бүхий аливаа


төлбөр) зээлийн бүтээгдэхүүний тухайд гарсан бусад зардал, банкны хураамж,


валютын ханшийн алдагдал болон ханшийн алдагдлаас урьдчилан сэргийлэх


зорилгоор авах арга хэмжээний зардал;


2.4.15. гэрээлэгч гуравдагч этгээдтэй хамтран компани үүсгэн байгуулах


эсхүл хамтран ажиллахгай холбоотой гарсан зардал (Үүнд энзхүү гэрээнд заасан хувь


оролцооны эрх шилжүүлэхтэй холбогдуулан төлсөн аливаа төлбөр, шимтгэл,


худалдан авах зардал, үүний дотор цэвэр ашгийн хувь. эрх худалдах болон түүнтэй


адилтгах аливаа төлбөрийг мөн хамруулна);


2.4.16. хувьцаа гаргах болон ногдол ашигтөлөх зардал;


2.4.17. зээлийн хөрөнгийн болон үнэт цаас, хувьцааны буцаан төлөлт;


2.4.18. бүтээгдэхүүн хуваалтаар гэрээлэгчид эсхүл оператор компанид ногдох


газрын тосонд ногдуулсан төлбөр болон эдгээртэй төстэй зардал;


2.4.19. гэрээ хэлэлцээ хийх, гарын үсэг зурах, батлуулахтай холбоотой


зардал;

2.4.20. гэрээт талбайд ажил гүйцэтгэсэн боловч холбогдох мэдээлэл, тайлан,


баримт материалыг төрийн захиргааны байгууллагад хүлээлгэн өгөөгүй ажил.


үйлчилгээний зардал эсхүл хүлээлгэн өгсөн боловч шаардлагад нийцэхгүйн улмаас


хүлээн аваагүй ажил. үйлчилгээний зардал;


2.4.21. энэхүү гэрээнд заасан санхүүгийн хяналт шалгалт, баталгаажуулалт


болон нягглан бодох бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбоотой зардал. хураамж.


компанийн дотоод хяналт шалгалт, санхүүгийн тайлан тооцоо, бүртгэлтэй холбогдон


гарсан зардал;


2.4.22. үндсэн хөрөнгийн элэгдэл хорогдлын шимтгэл;


2.4.23. гэрээлэгч эсхүл оператор компанийн хариуцлагагүй байдлын улмаас


устсан, алдагдсан эсхүл төрийн захиргааны байгууллагын зөвшөөрөлгүй худалдсан,


шилжүүлсэн эд хөрөнгийн зардал.


3 дугаар зүйл. Орлого


3.1. Гэрээлэгч эсхүл оператор компани олсон орлогоо зохих дансанд бүртгэж,


холбогдох тайлан, мздээнд тусгана. Гэрээлэгч эсхүл оператор компани дараах үйл


ажиллагаанаас орлого олно:

3.1.1. гэрээлэгч эсхүл оператор компанийн үндсэн үйл ажиллагааны орлого:


3.1.1.1. газрын тосны ашиглалтын талбайгаас олборлосон тосыг


борлуулсан эсхүл бусад байдлаар шилжүүлсний төлбөрт хүлээн авсан орлого;


 38

3.1.1.2. хайгуулын болон үнэлгээний цоомогт хийсэн олборлолтын


туршилтын үйл ажиллагаанаас олборлосон тосыг борлуулсан болон бусад байдлаар


шилжүүлсний төлбөрт хүлээн авсан орлого.


3.1.2. үндсэн үйл ажиллагааны срлогоос бусад орлого:


3.1.2.1. эд хөрөнгед учирсан хохирлын улмаас даатгалын гэрээний дагуу

олсон орлого (даатгалын шимтгэл нь нөхэн төлөгдөх зардалд тооцогдсон);


3.1.2.2. гаэрын тосыг хүргэлтийн цэг хүртэл тээвэрлэх явцад устсан. олсон


эсхүл алдагдсаны улмаас даатгалын гэрээний дагуу олсон орлого (даатгалын


шимтгэл нь нөхөн төлөгдөх зардалд тооцогдсон) эсхүл гэм хорын нөхөн төлбөр;


3.1.2.3. гэрээлэгч эсхүл оператор компанийн дансанд бүртгэлтэй ертег нь


нөхөгдөх эсхүл нөхөгдсөн аливаа эд материал, тоног төхөөрөмж. сэлбэг хэрэгслийг


салбар байгууллага эсхүл бусад байгууллага, хувь хүнд худалдах. экслортлох.


шилжүүлэх, түрээслүүлэх үйл ажиллагаанаас олсон орлого;


3.1.2.4 газрын тосны үйл ажиллагаанаас олсон мэдээллийг борлуулсны


орлого;


3.1.2.5. газрын тосны үйл ажиллагааны талаар гарсан заргаас олсон


орлого.

4 дүгээр зүйл. Бараа материал. тоног төхөөрөмж


болон сэлбэг хэрэгслийн үнэлгээ

4.1. Гэрзэлэгч эсхүл оператор ксмпанийн бүртгэлд тусгах материал. тоног


төхөрөөмж болон сэлбэг хэрэгслийн үнэл*ээг дараах зарчмаар хийнэ.


4.1.1. энэхүү хавсралтын 4.1.2-т өөрөөр заагаагүй бол худалдан авсан эд


материал, тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслийн үнэ мь эдгээртэй адил чанарын


барааны олон улсын зах зээлийн үнэ, худалдан авах хэлэлцээр байгуулах үед олон


улсын зах ззэлд давамгайлж байсан нийлүүлэлтийн адил нөхмөлийн үнийн жишигтэй


нийцсэн байна;


4.1.2. салбар байгууллагаас худалдан авсан болсж тэдэнд худалдсан эд

материал, тоног төхөөрөмж болон сэлбзг хэрэгслийг дараах байдлаар үнэлнэ:


4.1.2.1. шинэ эд материал. тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгсэл нь


(эдгээрийг “А“ ангилалд хамааруулна) гэрээлэгчийн гэрээ байгуулах уеийн адил


чанарын барааны олон улсын зах зээлийн үнэ. нийлүүлэлтийн адил нөхцөлийн үнийн


жишигт нийцэж байх;

4.1.2.2. хэрэглэж байсан эд материал, тоног төхөөрөмж болон сэлбэг


хэрэгсэл: (эдгээрийг "Б", "В" ангилалд хамэаруулна)

а. Эвдрэл гэмтэлгүй. үйлдвэрлэл үйлчилгээнд ашиглаж байгаа засвар үйлчилгээ


шаардагдахгүй ашиглах боломжтой түүхий эд материал. тоног төхөөрвмж болом


сэлбэг хэрэгсэл нь “Б" ангилалд хамаарагдах бөгөөд эдгээрийн үнийг 4.1.2.1-д заасан


 39


шинэ материал, тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслийн зах зээлийн үнийн 75


хувиар үнэлнэ;


б. “Б" ангилалд хамаарагдахгүй, засвар үйлчилгээ хийсний дараа үндсэн


зориулалтаар ашиглах материал, тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хэрзгсэл нь


“В” ангилалд хамаарагдах бөгөөд эдгээрийн үнийг 4.1.2.1-д заасан шинэ эд материал,


тоног төхөөрөмж болон сэлбэг хэрэгслийн зах зээлийн үнийн 50 хувиар үнэлнэ.оОо


 1/3


ПРОТОКОЛ

2017 оны 1 дүгээр Бээжин хот


сарын 16-ны өдөр
Газрын тосны хайгуулын Хөхнуур XVIII талбайд Газрын тосны газар /хуучин


нэрээр/ “Эм Пи Ай" ХХК-ийн хооронд байгуулсан Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ МУ-ыи


Засгийн газрын 2009 оны 07 дугаар сарын 29-ний өдрийн 238-р тогтоолоор батлагдаж


хүчин төгөлдөр болсоныг,


Хөхнуур XVIII талбайн Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг Засгийн газрыи 2015 оны 3


дугаар сарын 16-ны өдрийн 104 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Бүтээгдэхүүн хуваах


гэрээний загвар”-т нийцүүлэн шинэчлэхийг МУ-ын Засгийн газрын 2016 оны 2 дугаар


сарын 29-ний 130 дугаар тогтоолоор зөвшөөрснийг ТУС ТУС ҮНДЭСЛЭН,


Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2016 оны А/57 тоот тушаалаар


байгуулагдсан ажлын хэсэг болон “Эн Пи Ай" ХХК-ийн төлөөлел Хөхнуур XVIII талбайд


байгуулсан Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг ШИНЭЧЛЭН БАЙГУУЛАХ ХЭЛЭЛЦЭЭГ ХИЙЖ


ДАРААХ ЗҮЙЛИЙГ ХАРИЛЦАН ТОХИРОЛЦОВ:


Үүнд:


1. 2009 оны 07 дугаар сарын 29-ний өдрийн 238-р тогтоолоор батлагдаж хүчин


төгөлдөр болсон Хөх нуур XVIII талбайн Бүтээгдэхүүн хуваах гэрзэний үндсэн


нөхцлүүдийг өөрчлөхгүйгээр гэрээг шинэчлэх талаар хоёр тал харилцан


тохиролцов.


2. Эн Пи Ай ХХК нь Бүтээгдэхүүн хуваах гэрэзний шинэчилсэн төсөлд өгөх


эцсийн саналаа 2017 оны 2 дугаар сарын 28-ны өдрөөс өмнө ажлын хэсэгт


ирүүлнэ.


3. Хөхнуур XVIII талбайн Бүтээгдэхүүм хуваах гэрээг шинэчлэх үед хайгуулын 7


дахь жил үргэлжилж байгаатай холбогдуулан гэрээний хавсралт В-д


хайгуулын ажлын доод хэмжээг үлдэж буй хугацаанд нийцүүлэн


боловсруулна. Хавсралт В-д заасан хайгуулын ажил үүргийн нэр төрөл


өөрчлөгдөж болох боловч хөрөнгө оруулалтын хэмжээ өөрчлөгдөхгүй.


Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний хайгуульш хугацаа /8 дахь жил/ 2018.07.28-ны


өдөр дуусгавар болно.


4. “Эн Пи Ай" ХХК нь Хөх нуур XVIII талбайн 2016, 2017 оны Бүтээгдэхүүн хуваах


гэрээний 10.2-т заасан Сургалтын урамшуулал, 10.3-т заасан талбайн дэнчин.


Я|*1


 2/3
14.3-т заасан төлөөлөгчийн газрыг дэмжих үйл ажиллагаа, 14.4-т заасан орон


нутгийг дэмжих үйл ажиллагааны төлбөрийг 2017 оны 1 дүгээр улиралд


багтаан төлж барагдуулахыг хүгээн зөвшөөрөв.


5. Хөх нуур талбайн Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний 2017 оны Тусгай


зөвшөөрлийн төлбөрийг 2017 оны 1-р улиралд баггаан төлж барагдуулах ба


цаашид Газрын тосны тухай хуулийн 30.7 дахь заалтыг баримтална.


6. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний төсөлд Ашигт малтмал. газрын тосны газрын


дарга болон “Эн Пи Ай" ХХК -ийн захирал гарын үсэг зурснаар гзрээ


шинэчлэх ажил дуусгавар болно.


7. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний төслийн хавсралт Т-ын 2.3.11.2-т заасан


захиргааны зардал нь гэрээг шинэчлэн батлагдсанаас хойш тухайн жилийн

өртөг нөхөгдөх зардлын эхний ' ам долларт 5 хувь. дараагийн! ам


долларт 4.6 хувь, ам доллараас илүү гарсан тохиолдолд захиргааны


зардлын хувь. хэмжээг хоёр тал харилцан тохиролцож шийдвэрлэнэ.


АЖЛЫН ХЭСГИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ: ГЭРЭЭЛЭГЧИЙГТӨЛӨӨЛЖ:
Л. РАДНААСҮРЭН ЕРӨНХИЙ ЗАХИРАЛ

ЖАНГ ВАН ЖУНГ

АЖЛЫН ХЭСГИЙГ ГИШҮҮД:

Хууль, эрх зүйн хэлтсийн даргын үүргийг


түр орлон гүйцэтгэгч:
Ж|!Я2


 ГАЗРЫН ТОСНЫ ХАЙГУУЛЫН ХӨХ-НУУР XVIII ТАЛБАЙД

Ашигт малтмал, газрын тосмы газар болон "Эн Пи Ай" ХХК-ийн хооронд байгуулсан Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ (БХГ)-г


Засгийн газрын 2015 оны 104-р тогтоолоор батлагдсан БХГ-ний загварын дагуу шинэчилэхэд орсон өөрчлөлтүүд
No Бүтээгдхүүн хуваах гэрээний Компанийн санал Компанийн тайлбар АМГТГ-ын санал,

загварын заалт тайлбар


1 2.1.7. "гэрээ байгуулсан одөр’ 2.1.7 заалтыг хасах Газрын тосны тухай хууль 2.1.7. “гэрээ байгуулсан


гэж төрийн захиргааны төв шинэчлэн батлагдахаас өмнө өдөр" гэж газрын тосны


байгууллагаас хайгуулын байгуулсан гэрээнүүдийн хувьд талаарх үйл ажиллагаа


тусгай зөвшоорөл олгосон Засгийн газраас газрын тосны явуулах зөвшөөрлийг


өдрийг; талаар үйл ажиллагаа явуулах Монгол улсын Засгийн


зовшөөрөл олгосон тогтоолын газраас олгосон 2016


огноог гэрээ хүчин төгөлдөр оны 02 дугаар сарын 29-


болох өдөр гэж тооцож байсан. ний өдрийг гэж өөрчлөх

2 61.1. хайгуулын нэгдүгээр үе 6.1.1 заалтыг хасах Талбай буцаахтай холбогдсон 2014 оны 4-р сарын 08-


гэрээний хэрэгжилтийг


шатанд гэрээт талбайн иы өдөр ГТГ-тай


хангасан протокол үилдэж БХГ-нд


доошгүй хувийг буцаан өгнө заасан нийт талбайгаас


6.1.2. хайгуулын ховрдугаар үе 6.1.2 заалтыг хасах 4585 км2 талбайг буюу


шатанд гэрээт талбайн үлдсэн 46,5 хувийг буцаасан


хэсгийн талбайн учир гэрээний


доошгүй хувийг хэрэгжилтийг хангасан


буцаан вгнө; гэж үзэж саналыг хүлээн


авах боломжтой


3 7.2.3. тухайн талбайн 7.2.3. тухайн талбайн Гэрээлэгч талаас энэхүү Хөрөнгө оруулалтын

геологийн нөхцөл, хайгуулын геологийн нөхцөл, хайгуулын ажлын доод хэмжээг хэмжээ өөрчлегдөхгүй


ажлын үр дүнгээс шалтгаалан хайгуулын ажлын үр бууруулахгүйгээр хөрөнгө гэснийг буурахгүй болгон


ажлын доод хэмжээний нэр дүнгэзс шалтгаалан оруулалт нэмэгдэгдүүлэх өөрчлөх саналыг хүлээн


1


 төрөл өөрчлөгдөж болох түхайн жилийн ажлын боломжтой имгэсмээр засгийн авах боломжтой. •


боловч төлөвлөсөн хөрөнгө хэмжээний нэр тврел. газарт илүү амлалт егч байгаа


оруулалтын хэмжээ төлөвлөсөн хөрвнгө •


өөрчлөгдөхгүй оруулалтын хэмжээ


өөрчлөгдөж болох боловч


хайгуулын хугацаанд


төлөвлөсвн нийт хөрөнгө


оруулалтын хэмжээ


■■■ - ■ - буурахгүй
Ажлын хэсгийн дарга богоөд Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийнj»aMHbi


Түлшний бодлогын гаэрын дарга: Ч.Чулуунбат


Ажлын хэсгийн дэд дарга бөгөөд АМГТГ-ын орлогч дарга Л. Раднаасүрэн

Ажлын хэсгийн нарийн бичийн дарга бөгөөд


АМГТГ-ын Хууль эрх зүйн хэлтсийн дарга: Ж.Батмагнай-


нсс~


Гишүүд:Ч.Наранцэцэг


Т.Мөнхбаяр


С.Шинэ*Од


С.Түвшиибаяр

'Эн Пи Ай" ХХК; Гүйцэтгэх захирал


Төслийн менежер: Ван Шин Е


Хайгуулын албаны дарга: Хан Линг


Санхүүгийи албаны дарга: Ж.Сайнцогт ^


ЧЧанцалдулам 'fo


2