Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 -» rx. • ггд.. *«- ■« • 41


•*' **• .v.< *<•


*
МОНГОЛ УЛСЫН 3A( ГИЙН ГЛЧАР

БҮТЗЭГДЭХҮҮН ХУНЛЛХ ГЭРЭЭНҮҮДИЙН


БАТЛАМЖ


Монгол Газрын Тос товчоо бс-.эи АНУ-ын Территориал -сссорсмГ

ючланиар тсдгойдуулсам ааои улскш гаэрын тоскы консорциумыи


хоэронд 1995 оны 12 д>таар сэрын 11 -нд бвйпулош Тамсагийн cai


гаэрын 'Матгс-ХХ* талбаяд газрьш тос хайж олборлсх тухай Бугзэгаэхүүн


Хуваах Гэрээ, мэн гус товчоо болон Австрхгщйн -Комханд Петролеух'


O компаииар толгойлуулсая ояои уасым гаэрын тосны комсэршо/мьж


хоорснд 1995 окы 12 дугаар сарын 11-нл баЯгуулсам ТамсагчАм са»


. ирыи Тамсаг-ХХГ талбаАд ггэрын тос хаЯж олбор ох туха*


Н\тээгдэхуүн Хуваах ГэрэзыүүдиЯг Монгол Улсын Засгийн Гэзрын 1996


очы S дугаар сарьш 7-ны өдрийи 191 пхтослоор тус -ус эөвш^дрсөниАг


Моягси Улсын Засгийн Газрын псшүүн, Хвлев аж axvfl. уЯлдв.оийн сайл


микий бис гарьш үсэг зурж батаамжлав.

Эхахуу гэрээнүүп кь 1996 окы ка*ыдугаар --рьш - чы өдвр


багламжлагдсан бегеед гэрээнүуд нь мөн өдрөвс тус тус хүчмн г®гөлдвр


ОолноМОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЯН ГАЗРЫНКЭРИЯН ӨМНӨӨС


БАТЛАМЖЯЛСАН


 ГАРЧИГ
зөөлөгчид


сөөлөгчдийг томилох


згийн газрын төлөөлөгчдийн нзвтрэх эрх

Юрхойлолтууд


, томъео


цорхойлолтууд


олгох тухай
>төг зардал
'гацаа


|гуулын үе


1гуулын хугацааг сукгах


цлтийн цооногууд


цигтай нээлтүүд


Юрлолтын хугацаа


1ЛГЭЭНИЙ хөтөлбөр. олборлолтык


1өвлөгөө болон холбогдох талбайг хянах


1орлолтын хугацааг сунгах

1гууль.*н ажил


захын гүйцэтгэх ажлын хариуцлага

1өх аргууд


1уулан гүйцэтгэсэн ажлыг шилжүүлэн


юх тухай


1гуулын ажлын хөтөлбөр ба тө2өл


'албай буцааж егөх


1ГЭЭНИЙ талбай ба үр ашигтай нээлт


1Э есоор талбайг буцааж өгөх


1Йн хүсэлтээр талбайг буцаа* өгөх

‘влбөр ба бүтээгдэхүүн хуваалт


>рийн (рочлти) хузаарилалт

1ГТ тос


iax тос


V

-


 8.4 Өртөгт тосны үнэлгээ


8.5 Үйлдвэрлэлийн урьдчилсан тооцоо


8.6 Дуталт ба хэтрүүлэлт


IX ЗҮЙЛ. Хийн бүтээгдэхүүн хузаалт 171


9.1 Хийн зах зээл 17)


9.2 Хийн борлуулалт ба бүтээгдэхүүн хуваалт 17|


9.3 Хийн тэнцлийн хэлэлцээр 17


9.4 Үнэлгээ ба олборлолтын төлөвлөгөө 17


Л J X ЗҮЙЛ. Урамшуулал. татвар. газрын түрээс ба

захиргааны иимтгэл


10.1 Урамшуулал


10.2 Урамшуулал өгөх бусад тохиолдол


10.3.Урамшуулал төлөх 18'


10.4 Орлогын татвар 18


10.5 Газрын түрээс 20'


10.6 Захиргааны шимтгэл 20


XI ЗҮЙЛ. Хэмжилт 20


11.1 Бүтээгдэхүүн хуваах хэмжилт 20,


11.2 Хэмжилтийг залруулах


11.3 Хэмжилтийн бүртгэл


ХП ЗҮЙЛ. Техник ажлын мэдээлэл


22


12.1 Техник ажлын ерөкхий бүртгэл 22|


12.2 ГеофизикиЙн мэдээлэл 22


12.3 Геологи. петрофизик болон


Уйлдвэрлэлийн сорилтьгн мэдээлэл 22


айлал хийсэк мэдээлэл. газрык тос ба


хийн нөөцийн тайлангуул Ч' 22


12.5 Үйлдзэрлэлийн үйл ажиллагаа • * 221


12.6 Хамтарсан хороо • J' 23


4 12.7 Бусад ашигт малтмал ба гүний ус


12.8 Нууцлал . ■*■?* 23


ХШ ЗҮЙЛ. Нягтлак бодох бүртгэлийн мэдээлэл


13.1 Данс хөтлөлт


13.2 Нягтлан бэдох бүртгэлийн тайлан


XIY ЗҮЙЛ. Засгийн гаэркн дэкжлэг. гуслалцаа


С •*!


14.1 Нийтлэг дэмжлэг туслалцаа

ХҮ ЗҮЙЛ. Өмчийн эзэмдилт ба а^иглалт


XYI ЗҮЙЛ. Гаалийн татвараас чөлеөдөх


£ J


16.1 Гэрээлэгчкйн гаднаас оруулах зүйлс 2!


16.2 Ажиллагсдьгн гаднаас opS'yлax зүклс О I


С.*


16.3 Монголд эдэлгээнээс хасагдсан зүйлс 251


16.4 Экспорт 2!


ХҮП ЗҮЙЛ. Валсткн солилцооны эрх 26|


. 17.1 Гадаадын валют 261


17.2 Гадаадык банкин дахь дакс 261


ь


 Валют солих эрх


Уг гэрээний дагуу гүйцэтгэх төлбөр


Оролцон гүйцэтгэгч


Монголын гэрээлэгчид. матөриал болон
Онцгой тохиолдол


Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаанд


гарч болох онцгой тохиолдлууд


Үндэсний онц байдал


38


18 Дазагдашгүй хүчин зүйл


18 Гэрээ цуцлах


'.18


18 Арбитр


20


20 Мэдэгдэл


20


Эрх шилжүүлэлт


20


;2i заалт


Я*


V


*r«£


22

22 хэл


22


 ХАВСРАЛТУУД

Хавсралт A - Гэрээт талбайн зураг

Хавсралт В - Талбайн тодорхойлолт "* В-1

Хавсралт С - Тооцооны журам

Зүйл 1. Ерөнхий заалтууд


1.1 Зорилго С-1


1.2 Нэр томъео С-1


1.3 Баримт бичгийн давамгайлах байдал С-2


1.4 Үйл ажиллагааны тухай тайлан мэдээ С-2


1.5 Залруулга ба санхүүгийн шалгалт I


1.6 Валют солих

Зүйл 2. Өртөг зардал


2.1 НөХөн төлөгдөх зардал С-2


2.2 Тооцооны үндэс С-6


ЗүЙл 3. Эд хөрөкгийк тооллого


3.1 Тооллого хийх. мэдэгдэх. төлөөлөх С-6


3.2 Эд хөрөнгийн бүртгэлийг тулгак иалгаж


зохицуулах * с-6


и

Хавсралт Д - Газрын түрээс ба эахиргааны шимтгэл Д-1

Хазсралт Е - Татварыг хэрэгжүүлэх нөхцлүүд E-J


 XKl

Энэхүү Гэрээг Монгол газрын тосны Товчоо болон


Австралийн Команд Петролеум Лимитед. Монгольгн Цагаан шонхор


ОЙл иорпорац. Соко Тамсаг Монголиа. Инк. нарын хооронд


1995 оны Ь сарынИ өдөр байгуулав.

УДИРТГАЛМокгол улс нутаг дэвсгэрийкхээ Оайгалийн бүх нөөц


баялгийн цорын ганц эзэмшигч бөгөөд монгольгн ард түмний ариг


сонирхолд нийцүүлэн байгалийн нөөц баялгаа олборлон


боловсруул*. ашиглах эрхтэй.


Монгол улс энэхүү гэрээнд тодорхойлсон гэрээт талбайд


газрын тос хайх. олборлох. боловсруулах ажиллагааг хөхүүлэн


дэмжихийг эрмэлзэж байна.


Гэрээлэгч гэрээт талбайд гаэрын тос хайх. олборлох.


боловсруулах онцгой эрх эдэлнэ.


Гэрээлэгч энэ гэрээ есоор газрын тостой холбогдсон үйл


ажиллагаа явуулахад шаардагдах санхүү. техникийк болон


мэргэжлийн чадвартай болно.


Монгол Газрын тосны Товчоо (ЫГТТ) нь Газрын тосны хэрэг


эрхлэх байгууллагын үүргийг гүйцэтгэнэ. МГТТ-нь* ерөнхий


эахирал нь Ыонгол улсын нэрийн өмнөөс хэлэлцээ хийж. энэ


гэрээг хэрэгжүүлэх эрх мэдэлтэй.


Энэхүү гэрээнд тусгагдсан харилцан тохиролцоог ив үндэс


болгож. Дараах зүйлсийг үүгээр тохиролцлоо
НЭГДҮГЭЭ? ЗҮЙЛ


ТӨЛӨӨЛӨГЧИД1.1. Толөөлөгч томилох


а. Монгол улс энэ гэрээ есоор өөрийн төлөөлөгч (Засгийн


газрын твлөолөгчөөр)-оор МГТТ-ны ерөнхий захирлыг буюу


түүнийг орлох этгээдийг үүгээр томилж байна


б. Гэрээлэгч энэ гэрээ есоор өөрийн твлвелогчөөр Команд


Петролиум Лимитед компаний еренхийлөгч буюу түүнийг орлох


этгээдийг үүгээр томилж Оайна.


в. Засгийн гаэрын толевлагч буюу Гэрээлэгчийн


төлөвлвгчийг энэ гэрээний ХҮШ зүйлд заасны дагуу нөгөө талдаа


мэдэгдэх замаар өерчил* болно.


1.2. Засгийн газрын төлеолегчийн нэвтрэх эрх
1


. а. Зисгийк газрын толоөлогч гэрэут талбайд нэвтрэх боло::


газрын тостой холбогдсон бухкй л үйл ажиллагаатай тгнилцру


эрхтэй б«го*>д Гэрээлэгч нь Засгика газрын төлөеле ->■>


Эрхээ хэрэгжүүлэхийг хүссэн i; :*■: нь хих тусламжийг


байна. Гэхдээ энэхүү 1.2-т заасан аливаа үйлдэл нь газрын


тостой холбогдсон үйл ажиллагаанд буюу хувь хүний аюулгүй


байдалд зохисгүйгээр нөлвөлөх есгүй.


б. Гэрээлэгч нь Монгол улсын орон нутгийн засаг


захиргааны байгууллагын төлөологчид гэрээлэгчийн гаэрын


тостой холбогдсон үйл ажиллагаатай танилцах зохих боломжийг


олгоно.

ХОБРДУГААР ЗҮЙЛ


ТОДОРХОЙЛОЛТУУД


2.1. Нэр томъео


Энд тодорхойлсон зүйл. анги нь зөвхөн энэ гэрээнд


хэрэглэгдэнэ. Зүйл анги гэсэн нэр томъеог адил утгатай


хэрэглэнэ.


2.2. Тодорхойлолтууд


Тус гэрээний зорилгын дагуу энэхүү гэрээнд тодорхойлсон


нэр томъеонууд болон тэднээс үндэслэсэн бусад ухагдахуук.


хэлбэрүүд нь хэрэв тухайн тохиолдолд еөрөөр тайлбарлаагүй бол


энэхүү П зүйлд дурдсан агуулгатай байна.


Нэр томъео нь энд өөрөер тодорхойлогдоогүй бол Газрын


тосны тухай хуульд заасан нэр томъеоны утгыг илэрхийлнэ


"Дагалдах бодис" гэж газрын тос ба Оайгалийн хийгээс


гадна гаргаж авсан буюу тэдгээртэй холбоотой аливаа төрлкйн


бодис хийгээд тэдгээрээс гаралтай дайвар бүтээгдэхүүнийг


хэлнэ.


"Газрын тос" гэж газрын хэвлийд байгаа хамтад нь буюу


дангаар нь олборлож болох шингэн тос. хийн буюу хатуу


байдалтай нүүрс-устөрөгчийн төрэл бүрийн нэгдлииг хэлнэ.


"Гэрээ" гэдэг кь МГТТ болок Команд Петролиум Лимитед


компаний Тамсаг XXI гэрээт талбайн талаар байгуулсан энэ


гэрээг хэлнэ.


"Газрын тоскы тухай хууль" гэж 1991 оны 2-р сарын 13-ны


өдөр хүчин төгөлдөр болсок Монгол улсын Газрын тосны тухай


хуулийг хэлнэ.


"Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа" гэж газрын тос


хайх. олборлох. боловсруулах. тээвэрлэх. хадгалах ба


борлуулахтай холбоотой ажиллагааг хэлнэ.


"Газрын тосны хэрэг эрхлэх байгууллага" гэ* Монгол


гаэрын тосны Товчоо (МГТТ)-г хэлнэ.


"Гэрээлэгч'* гэж Монгол улсын нутаг дэвсгэрт газрын


тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулах талаар МГТТ-тэй гэрээ


байгуулсан Команд. Цагаан шокхор ойл норпорац. ССТАМО болон

2


 гиГ* томилсок этгээд буюу эсвэл дээрх үйл ахиллагаахш аль


сэсгийг хэрэгжүүлэх эрх олгогдсон аль нэг этгээдийг

'*Хувь нийлүлэгч" гэ* дараах тохиолдолд гэрээлэгчийн


аливаа корпорац. хувь хүхүүс буву хуулхйн бусад


Гэдийг хэлнэ. Үүнд:


1. Хувьцааныхаа тавь (50) буюу түүнээс дээш хувийг эсвэл


санал хураалтаар аийдвэрлэх өмчийхое эрхийг


гэрээлэгчид эзэмшүүлсэн аль нэг корпорац бусу хуулийн


бусад этгээд.


2. Гэрээлэгчийн хувьцаакы тавь (50) буюу түүнээс дээш


хувь буюу эсвэл санал хураалтаар шийдвэрлэдэг өмчийн


эрхийг эзэмшигч аль нэг корпорац буюу хуулкйн этгээд


"Оролцон гүйцэтгэгч- гэж газрын тостой холбогдсон үйл


(ллагаа явуулахаар Гэрээлэгчкйн хөлслөн авсан моиголын буюу


1аадын аливаа компяни буюу хувь хүнкйг хэлнэ.


Нэгж талбай" гэж уртрагийн 10 минут. вргрөгийн 10


(нуттай тэнцэх хэмжээний гаэрыг хэлнэ.


^ Үнэлгээний талбай' гэж үнэлгээний хөтөлборийн дагуу


/длах нь зүктэй гэж Гэрээлэгчийн үзсэк геологийн яэг буюу


эд хэдэн бүтэц буюу илрэлийг хэлнэ.


"Үнэлгээний хөтөлбөр" гэж үнэлгээнкй цооногуудыг өрамдеж


'нэлэлт өгөх ажлын төлевлөгвө. төсвийг хэлнэ.


"Баррель" гэж 1.01325 барьн агаарын даралтын дор


>аренгейтын 60 хзмийн дулаанд дулаанд буй 158.987 литр


(гэний эзэлхүүнмй хэмвээг хэлнэ.


"Хуанлийн хагас жил" гэ* хуанлийн 1-р сарын 1-нд эхэлж.


6-р сарын 30-нд дуугдаг жилийн эхний хагасиг. эсвэл ''-р сарьгк


1-нд эхэлж. 12-р сарын 21-нд дуусдаг жилийн сүүлийн хагаскг


тус тус хэлнэ.


"Хуанлийн cap** гэж Грегорийн хуанлийн 12 сарын нэг кь


бөгоөд тухайн сарын анхны өдрөөс эхэл*. сүүлчийн өдрийг


дуустал үргэлжлэх хугацааг хэлнэ.


Хуанлийн жил” гэж Грегорийн хуанлийн 1-р сарын 1-нд


эхэлж. 12-р сарын 31-нд дуусдаг хугацааг хэлнэ.


“Адшглалтын талбай" гэж гзрээт талбай дахь үр ашигтай


нээлт бүхий талбайг хэлнэ


"Талбай буцааж өгөх" гэж хайгуулын ажлын тодорхой үе


шатанд Гэ >гчээс өө хүсэ ф. эсвэл гэрээ всоор


гэрээт талбайн тодорхой хэсгийг буцааж өгөхийг хэлнэ.


"Орд" гэж нэг буюу хэд хэдэн цооногоор илрүүлсзн


геологийн бүтцэортз болон давхрага зүйн онцлогоороо гвслотэй


бөгеөд газрын тос олборлож болох нэг Оуюу хэд хэдэи байгалийн


агууламж бүхий талбайг хэлнэ.


"Түүхий тос" гэж газар доорх байгалийн агуулам+ид байгаа


эсвэл гадаргуу дээр ялгагч Оолон боловсруулах бусад


төхворөмжөор оруулан гаргасны дараа агаарын даралтад. шингэн


байдалд буй нүүре-устөрогчийг хзлч*». Түүнчлэн түүхий тосод


байгалийн барагшин. конденсат хийгээд ялгагч үйлдвэр эсвэл


боловсруулпх бусад тихвөрвмжид шиигэрүүлсэн байгалийн шингэн


хий багтана.


-Хэлбэлзэх ээрэглэл" гэж МГТТ болон Гэрээлэгчийн хооронд


хуваах ашигт Г( СНЫ хзмжээ. хувийг өдөрт олборяох


бүтээгдэхүүний дундяж хэмжээтэй уялдуулан тооцоолох ннгтлан


\ тгэлийн аргачлалыг хэлнэ.


цэтгэгч" гэтг МГТТ-той байгуулсак гэрээний үядсэк


азрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны аливаа хэсгккг


гэх хуулийн этгээдийг хэлнэ.


Гаэрын тосны дүрэм" гэж газркн тостой холбогдсон үйл


агааны тодорхой төрлийг гүйцэтгэх явцад мөрдөх аргачлал.


г хэлнэ.


Тазрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулах онцгои


гэж гэрээ хүчин төгөлдөр байх хугч тацаанд гэрээт талбайн


газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулах


элэгчийн эрхийг хэлнэ.


"Үр ашигтай нээлт" гэдэг нь Гэрээлэгчийн тбоцоолсон


рлох нөөц. газрын тосны үнэ. олборлох зардал зэргийг


цуулсан техник эдийн засгийн эохих хүчин зүйлсийг


галзан үр ашигтайгаар олборлох боломжтой гэж Гэрээлэгчийн


оосон нэг эсвэл хоер (2) түүнээс дээш тооны байгалийн


ламжийг хэлнэ.


"Гэрээт талбай" гэ* энэ гэрээний "А" хавсралтад зурж


лсэн. "В" хавсралтад тодорхойлсон Тамсаг XXI талбайг &


эх бөгөөд тэр талбай 7 дугаар эүйлд эаасны дагуу буцаа*


х хэмжээгээр тухай бүр багасч байна.


"Гэрээт түүхий тос" ба "Гэрээт хий“ гэж энэ гэрээкий


агуу гэрээт талбайгаас олборло* хуримтлуулсан түүхий тос ба


хийг хэлнэ. Энэ нэр томъеог тайлбарлах үүднээс "олборлосон"


гэдэг нь гадаргуу дээр гаргаж. бүтээгдэхүүн хуваах хэмжүүрийн


хэрэгслээр ^эвтрүүлсэн."хуримтлуулсан* гэдэг нь гэрээнд


оролцогч аль нэг талаас авч ашиглах болом» бүрдүүлснийг


хэлэх бвгөөд харин:


1. Гэрээт талбайн хүрээнд гадаргууны доорхи давхарга руу


шахаж оруулсан.


2. Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа (түлш. хоолой


дүүргэх. эсвэл бусад хэлбэрээр)-нд ашигласан.


3. Газрыи тостой холбогдсон үйл ажиллагааны явцад (шата.-.х.


гоожих. багасах. уурших замаар. ослоор. эсвэл бусад


байдлаар) хорогдсоныг тооцохгүй.


'Тэрээт улирал" гэж Грегорийн хуанлийн дагуу энэ гэрзэ


хүчин твгвлдөр болсон өдрөөс эхлэн дараалсан гурван (3) сарын


хугацааг хэлнэ.


"Гзрээт жил" гэж хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэх


аливаа жил эсвэл нэг жилийн хугацааг хэлнэ.


"Төлбор" (роялти) гэж Цонгол улсын Газрык хэвлкйн хууль


болон Газрын тосны хуүлийн дагуу байгалийн дахин


сэргээгдэхгүй нөец баялгийг аишгласкы телбөрийг хэлнэ.


Энэ төлбөрийг олборлосон кийт бүтээгдэхүүнд ногдуул*.


ертагт тосыг хуваарилахаас өмнө төлнө.


“Өртөгт тос" гэж Гэрээлэгчийн өртөг зардлыг нохоход


зориулах түүхий тосны хэмжээг хэлнэ.


"Үр ашигтай үйлдвэрлэл эхэлсэн өдор" гэж орд бүрийн


хувьд түүхий тосны нийт олборлолт нь хуримтлуулах естой нийт


хэмжээний доод хязгаарт хүрсэн өдрийг хэлнэ. Хуримтлуулах


естой нийт • хзмжээний доод хяэгаарыг МГТТ. Гэрээлэгч хоер


тохиролцоно.


"Олборлолтын зардал" гэдэг нь олборлолтын үйл


ажиллагаатай холбогдон гарах нийт эардал (ашиглалтын зардал


If?

-;

 BS1 -Ь!Г хэлнэ.


иглалтын зардал' гэ* гаэрин .тосни үйлдвэрлэлт.


улалт. тээвэрлэлт. хадгалдлт болон борггулалт^чй


лтой зардлыг хэлнэ.


борлолтын үйл э*иллагаа" гэ* нэг


гы^ҮР ашиг бүхий нээлтийк хөрөнгө


үйл ажиллагааг хэлэх бөгоод


а багтана:


борлолтын цооног өрөмдөх. ажиллуулах; дамжуулах


үйлдвэр. түгээгүүр бусад байгуулам* барь* байгуулах.


луулах..


f-газрын тос ялгах. баяжуулах. уснаас ялгах. шахах.


эрүүлэх. хадгалах. шатаах. тээвэрлэх болок бусад байдлаар


всруулж ашиглах.


-дахин шахаж эргэлт. даралтанд оруулах. олборлолтыг


гдүүлэх хоердогч. гуравдагч болон бусад үйл ажиллагаа


"Ашиглалтын төлөвлөгвө" гэя? үр ашигтай кээлттэй холбоо

й олборлолтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлнэ.


"Нээлтийн цооног" гэж газрын тоскы нөөц нь бүрэн


огдоогүй цооногийг хэлэх бөгөөд уг байгалийн агууламж нь


шигтай нээлт болох эсэхийг тогтоох зорилгоор цаашид


ах шаардлагатай гэж Гэрээлэгч үзсэн цооногийг хэлнэ.


"Хүчин төгөлдөр болсон ©дөр" гэж Монгол улеын Засгийн


•азраас энэхүү гэрээг баталснаас хсйихи ер (90) хоногийн


’дараах өдрийг хэлнэ.


"Хайгуулын эардал" гэж хайгуулын үйл ажиллагаатай


холбогдон гарсан нийт зардал (ашиглалтын бо лон олборлолтын


зардал орохгүй)-ыг хэлэх бөгвөд дараах үйл ажиллагаа багтана


Үүнд


1. Үр ашигтай нээлтэд багтах эсэх нь тухайк үед


тогтоогдоогүй нэг буюу хэд хэдэн байгалийк агууламжийг нээн

илрүүлэх. эсвэл


2. Үнэлгээний хөтөлбөрийг хэрэгкүүлэх


"Хайгуулын үйл ажиллагаа" гэ* агаарын ба геологи.


геофизикийн зураглал хийх. тэсэлгээ хийх. керн авах.давхарга


зүйг судлах. хайгуулын болон үнэлгээкий цооног өремдөх.


мэдээлэлд тайлал хийх болон дээрхтэй холбоотой бусад бүх үйл


ажиллагааг хэлнэ.


1Хайгуулын ve" гэдэг нь кэгдүгээр үе сат буюу эхний хоер


(2) жил. хоердугаар үе иат буюу 3.4 дэх жилүүд болон


гуравдугаар үе лат бусу 5 дахь жил болон энэхүү гэрээкий


дагуу Гэрээлзгчид олгосйн._ нэкэлт _ сунпалтын хугацааг хална.


"Хайгуулын хугацаа" гэ* хайгуулын үетэй адил байна.


"Хайгуулын ажлык хөтөлбөр" гэж хайгуулын үед


Гэрээлэгчийн гүйцэтгэх. 6.1 зүйлд тусгасан нагд захык ажил


үүргийг багтаасан хайгуулан үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг


хэлнэ.


“Орлогын татвар” гэж Монгол улсын хуулийн дагуу


ногдуулах. эсвэл орлого буюу ашгийн хэмжээгээр тогтоох бүх


татварыг хэлэх бөгеөд энэ нь татвар. орлогын болон энспортын


татвар. төлбер. хураамж ээрэг ямар ч нэр томгеотой байхаас үл


хамаарна.


"Экспорт эхлэх үр ашигтай үйлдвэрлэл" гэ* үр ашигтай
5

---------■---»
ЕээлтиЙн хувьд Гэрээлэгчийн хуваарьт түүхий тос буюу гэрээт


Ecfifir экспортлох буюу Ыонгол упсын хилийк чанадад худалдахаар


|?Ьгтмол гүйцэтгэх анхны ачилтын эхэлсэн өдрийг хэлнэ


' "Хуулийн этгээд" гэж Засгийн газрын хууль тогтоомжоор


Кгулийн этгээд болохыг нь хүлээн зөвшөөрсөн аливаа корпорац.


Ибмпани. хамтарсан үйлдзэр болон бусад этгээдийг хэлнэ.


1 "Хууль тогтоомж" гэж дагаж мөрдө* буй эсвэл энэ гэрээг


Кайгуулсны дараа хүчин төгөлдөр болох аливаа хууль бусад


Еэрхиин актыг хэлнэ.


"Байгалийн хий" гэж агаарын даралт. температурын хэвийн


’нвхцөлд хийн байдалд байгаа нүүрс-устөрөгчийг хэлэх бвгөөд


• үүнд хүнД ба хөнгөн эрдэслэг хий. гаэрын тосны олборлолтын


хий болон хүнд эрдэслэг хийгээс шингэн нүүрс-устөрөгчийг


ялгах буюу түүнээс гарга* авскы дараа үлдэх хий. түүнчлэн


шингэн буюу хийжүүлсэн нүүрс-устөрөгчтэй хамтад нь гаргаж


авсан нүүрс-устөрөгчийн бус хий тус тус багтана.


"Бүтээгдэхүүн хуваах хэмжилт’ гэ* 11 дүгээр зүйлд


заасныг хэлнэ.


"Хуваах тос’ гэж 8.3 зүйлд зааснаар олборлосон нийт


тосноос твлбөр (роялти) болон ертөгт тосыг хасаад үлдэх


хэсгийг хэлнэ.


"Улирал" гэж Грегорийн хуанлийн улирлыг хэлэх бөгввд энэ


нь нэгдүгзэрт 1.2.3 дугаар cap. хо«рдугаарт 4.5.6 дугаар cap.


гуравдугаарт 7.8.9 дүгээр cap. дөрвздүгээрт 10.11.12 дугаар


cap тус тус болно.


"Татвар" гэж Монгол улсын албан татзарын хууль болон


бусад хууль тогтоомжийн дагуу алгваа хуулийн этгээд буюу


бусад этгээд. эд хөрөнгө. гүйлгээ буюу үйл ажиллагаанд


ногдуулсан бүх татвар (орлогын татварыг оролцуулахгүй)-ыг


хэлнэ.


"Зөвлөгч" гэдэг нь газрын тос, хий хайх. олборлох ба


бүтээгдэхүүн гаргахтай холбоотой бүхий л асуудлаар МГТТ-д


зөвлөх. туслах. үйлчилгээ үзүүлэхээр МГТТ-той гэрээ


байгуулсан аливаа хүн, байгууллага. компани эсвэл бусад


хуулийн этгээдийг хэлнэ.


"Шил" гэж тухайлан заасан он. cap. өдрөөс эхлэк тооцох


Грегорийн хуанлийн дараалсан 12 сарын хугацааг хэлнэ.
ГУРАВДУГААР ЗҮЙЛ

ЭРХ ОЛГОХ ТУХАЙ
Гэрээлэгч нь гэрээт талбайд гаэрын тостой холбогдсон үйл


ажиллагна нвуулах онцгой эрх олж авах хүсэлтээ МГТТ-нд


гаргасан болно. Дээрхийг үл хязгаарлан Гэрээлэгчид дараах


эрхийг олгоно. Үүнд:


-дамжуулах хоолой. зам. гүүр. түгээх станц. сууц.


агуулах. нисэх онгоц буух талбай. радио цамхаг ба сансрын


холбооны твхворөмж зэргийг барьж байгуулах.


-гэрээт талбайд үйлдвэрлэсэн аливаа газрын тосыг газрын


тостой холбогдсон үйл ажиллагаанд ашиглах.


гаэрын тосыг гэрээт талбайгаас худалдах бусу экспортод


 тээвэрлэх.


:ыг хадгалах. түгээх.


тосны Гэрээлэгчид ногдох хэсгийг (Монголд болон


гглах эсвэл худалдах.


тосыг * худалдсанаас буюу бусад хэлбэрээр


олох бүх орлогыг гадаадад гуйвуулах буюу үлдээх


1г чөлөөтэй зарцуулах.


гэрээнд тусгагдсан бусад бүх эрхкйг эдлэх зэрэг
ДӨРӨВДҮГЭЭР ЗҮЙЛ

ӨРТӨГ ЗАРДАЛ

эгагаа ^ Сог. газршг гогтпй хслбсгдсок *.; *


,,..^ха£ шлагдагдрх сүх е~ г г. ?ят>*-jr Га'ээг.эг '


газрьн үосю;' хо^богд он ,2л . :лаг. . », j


нээлт хийвэл уг ажиллагаатай холОогдоа гарсап


ir ^эрээлэгч эТТэ гэрээний дагуу нөхөн авна. Энэ


югч аль ч тал ямар нэгэн ийм нээлт хийнэ гэсэн


»гахгүй бөгөөд хэрэв нээлт хийвэл түүнийг үр


гэсэн баталгаа гаргахгүй. Ийм учраас энэхуү


'ГР"“«р Г?*^о*?г*!»гч


faa мвн оайхгүй.
ТАйДУГлм: 1


ХУГАЦАА
ш үе


? "УЧг:


нз тал---15.1 .гуртлл yry.r.


\нууь' үе ь г * хүчмн


■}-v.vwk а:ссыя) • iI! П •’ »/ *


12) *::л байна аэдлхь
х хугацаа Са ).


с ~:-?зэл?оч нь


уулуу. г.


ИИг емнь Xd


вол мгтт

. зй


■'УГг-Ц?. г 5 > V 1 4,4


‘ хсерлг.хь У 7Л^.*. .<У'ЛДЧС" болсн 'Alt < 7Д*« :<у


т-зха !. ■■ у


хайгуулын гуравдахь хугалаа Суоу зсвзл ^ лчхй

щаа дуусах өдөр үр ашягтай болох нь


тийн цооног байгаа бол уг нээлтийн аооног


1лбайн хувьд хайгуулын эцсийн сунгасан хугацаа


~7ДИйн аль нэг нь түрүүлж тохиолдох хүртэл хүчин1 өлдөр үргэлжилнэ. Үүнд:


1. тухайн нээлтийг үр ашигтай нээлт гэж тогтоох.


> 2. тухайн нээлтийг үр ашигтай бус нээлт гэ* тогтоох


ЭСВЭЛ ;


3. хайгуулын гуравдахь ба эцсийн хугацаа дуусах есто


өөс хойш нэг (1) *ил өнгөрөх зэрэг болно.


г. Хайгуулын хугацаа болон аливаа үе шатыг даваг^аягүа. Хэрэв аливаа цооногийг нээлтийн цооног гэж тогтоовол


Гэрээлэгч 15 хоногийн дотор Засгийн газрын төлөөлөгчид эн


тухай мэдэгдэх бвгөөд ингэж мэдэгдсэк өдөр нь тухайн нээлтий


цооногийг бүртгэсэк өдер болко.


б. Нээлтийн цооног бүрийг бүртгэсэн өдрөөс хойи ер (9С


хоногийн дотор Гэрээлэгч Засгийн газрын төлөөлөгчид дараг


мэдээллийг өгнв. Үүнд:


1. Үнэлгээний хөтвлбөр ба төсөв


2. Үнэлгээний талбайн зураг. бусад тодорхой ть


Засгийн газрын төлеөлогчид гаргаж өгөх бөгөвд үкэлгуэп*


хөтөлбөрөө хэрэгжүүлж эхэлнэ.


5.4. Үр ашигтай нээлтүүд


а. Хэрэв кэг буюу хэд хэдэн нээлтийн иоонэгоор илрүүлс:


нэг буюу хэд хэдэн нээлт нь үр ашигтай гэ* тогтоогдвс


Гэрээлэгч 15 хоногийн дотор Засгийн газрын твлвөлөгчид э»


тухай мэдэгдэх бөгевд ингэж мэдэгдсэн едөр нь' тухайн >


ашигтай нээлтийг бүртгэсэн өдвр болно.


б. Үр ашигтай нээлт бүрийг бүртгэснээс хой-j нэг ^уун Hi


(180) хоногийн дотор Гэрээлэгч Засгийн газрын төлволвгч!


дараах зүйлийг гаргаж өгнө:
5.5. Олборлолткн хугадаа


Хайгуулын хугацаа аяндаа дууссан буюу түүнийг бус

хзлбэрээр зсгсоосон эсзгхйг үл харгалзен знэ гэрээ үр ашигт5.6 Үнэлгээний хвтвлбарүүд. олборлолтын төлөвлвгвөнүүд бол


холбогдох талбайнуудыг хянах тухай


Энэ гэрээний бусад заалтыг үл харгалзан Гэрээлэгч

нэмэлт мэдээлэл. судалгааны үндсэн дээр аливаа үнэлгээн


хөтөлбөр. үнэлгээний талбай. олборлолтын төлөвлвгөө болон ү

8


ашигтай нээлтийн хүрээн дэх нэг оуюу хчд хэдэн талбайн т-лаа;


Гэрээлэгчийн ХИЙСЭК ТОДОрХОЙЛОЛИ-l үе ,с хянан оерчилк C r.iv


Гэхдээ ийнхүү хянахаас омнө ҮП зүйлийн дагуу нэгэнт буцаа/т,


өгсөн гэрээт талбайн аль нэг хэсгийг үнэлгээний талбай эсвэл


үр ашигтай нээлтэд оруулж болохгүй.


Гэрээлэгч нь хяналт буюу өөрчлөлтийг хийх шийдвэр


гаргахаасаа өмнө арван тав (15) хоногийн өмнө Засгийн гаэрын


твлоөлөгчид- мэдэгдэнэ.


5.7. Олборлолтын хугацааг сунгах


Олборлолтын хугацаа дуусахаас наад зах нь ®ар (60)


хоногийн өмнө Гэрээлэгчээс бичгээр гаргасан хүсэлтийн дагуу


газрын тосны үйл ажиллагааны үйлдвэрлэлийн дэд бүтцийг барьж


байгуулах. гүйцэтгэх ажлын хэмжээг харгалзан олборлолтын


хугацааг дахин таван жилийн хугацаагаар хоер удаа сунгана.

ЗУРГААДУГААР ЭҮЙЛ


ХАЙГУУЛЫН АЛИЛ


6.1. Наад захын а*ил үүрэг


Гэрээлэгч нь хүчин твгөлдөр болсон өдревс хойш нэг зуун


хорь (120) хоногийн дотор хайгуулын үйл ажиллагааг эхлэх


бөгөөд дор тодорхой эаасан наад эахын а*ил үургийг хүлээнэ.


Энэ гэрээнд заасан хайгуул хийх хугацаа тус бүрт ногдох дор


тодорхойлсноос багагүй хэмжээний зардль:г гаргана.


Хайгуулын эхний үеийн наад захын аяил үүрэг


I үе шат. Эхний болон хоердахь жмл.


Л. ЛКИЛ ҮҮРЭГ - ЭХНИЙ *ИЛ


Тоцооолсон өртөг: аи.доллар


1. Гэрээт XXI талбайтай холбогдох МГТТ болок Улскн


геологкйн төвийн геологийн болон геофизикийн судалгаа.


иэдээллийг авах


ам доллар


2. Тамсагийн сав газарт Эл Си Ти / МГТТ-ны хийсэн


хүндийн хүч болон агаарын соронзон зургийг худалдан авах


ам доллар


3. Гэрээт талбайд хээркйн судалгааг хөтл«н «awnax


ам доллар


4. Вестерн Яеофизикал компаний ххйсэн чичирхийлэлт


хэижилтийн мэдээллийг боломжийн үнээр эсзэл түүнтэй тэнцэх


хэмжээкий шинэ мэдээллийг олж авах


» ам.доллар


5. Бүс нутгийн буюу наркйвчилсан чичирхийлэл хэмжилтийг


оролцуулан хоердахь жилийн ажльгн хвгвлборийг гаргах зорилгоор


гэрээт талбайн хайгуулын нарийзчи.леан үнэлгээг бэлтгэх

9


 ам.доллар


6. Сургалт дадлагажуулалт: Команд Петролиум . Лимитед


(Команд) компани нь эхний жилийн ажил үүргийн нэг хэсэг


болгон МГТТ -ны ерөнхий захирлын томилсон ажилтныг англи хэл


болон мөн ерөнхий захирлын тогтоосон мэргэжлийн дагуу


суралцуулна. Командын хүлээх үүрэг нь гэрээт нэг жилийн


хугацаанд МГТТ-ны ажилтны замын зардал. сургалт. амьжиргааны


эардлыг Төлөхөөр хязгаарлагдана.


ам.доллар


БҮГД ам.доллар


Хэрэв Команд эхний жилийн дотор цооног өрөмдөхеер


шийдвэрлэвэл I дэх үе шатны гэрээт эхний хоер жилийн ажил


үүргийг бүрэн гүйцэтгэсэнд ТОС"“л


Хэрэв Команд эхний жилд t .доллараас илүү зардал


гаргавал илүүдлийг хоердахь жил болон дараагийн жилүүдийн


үүргээс хасч тооцно.


Хэрэв Команд эхний жилд МГТТ-ны 1-ээс дээш ажилтныг


сургавал хоердахь жил болон дараагийн жилүүдийн үүргээс хасч


тооцно.

Б. АЖИЛ ҮҮРЭГ - ХОЕРДАХЬ ЖИЛ


Тооцоолсон өртөг ам.доллар


1. 500 км бүс нутгийн чичирхийлэл хэмжилтийн -судалгаа


хийнэ. Командын шаардлагьгн түвшннг хангах чичирхийлэл


хэмжилтийн судалгааг хийж чадах нөхцөлд Команд монголын


чичирхийлэлт хэкжилтийн ангиар судалгааг хийлгэхийг


эрмэлзэнэ.


ам.доллар


2. Чичирхийлэл хэмжилтийн нарийвчилсан судалгаа хийх


талбайг тодорхойлохын тулд газрын гадаргуугийн болон гүнийн


геологийк судалгааг ерөнхий чичирхийлэл хэижилтийн шинэ


мэдээлэлтэй нэгтгэн судална. Эхний 2 жилийн геологи.


геофизинийн мэдээллийг нэгтгэк Гэрээт талбайн хайгуулын


нарийвчилсан үнэлгээг бэлтгэкэ.


ам.доллар

3. Сургалт. дадлагажуулалт -Команд Гэрээт талбайн хувьд


хоердахь жилийн ажил үүргийн нэгэн хэсэг болгож. МГТт-ны


ерөнхийлөгчийн томилсон бусу згасан мэргэжлийн дагуу нэг


ажилтныг сургана. Командын хүлээх үүрэг нь ажилтны' замын


зардал. сургалт болон амьжиргганы зардлыг твлөх явдлаар


хязгаарлагдана.


ам.доллар


БҮГД


«.доллар

Хэрэв Команд хоердахь яилдээ цооног өрөндөхөөр


шийдвэрлэвэл уг цооног нь Гэрзэт жилийн ажил үүргээ Сүрэн


гүйцэтгэсэнд тооцко.

10


hi

Хэрэв Комакд монголын чичирхийлэл хэмжхлтийн ангиар


4судалгаа хийлгэхээр болбол олон улсын газрын тосны


үилдвэрлэлд хүлээн зөвшөөрөхүйц түвшинд чичирхийлэл


хэмжилтийн мэдээллийг олж авах үүднээс монголын чичирхийлэл


хэмжилтийн ангийг сургаж дадлагажу^-пмя


Хэрэв Команд хоердахь жилдээ ам.доллараас илүү


зардал гаргавал илүүдлийг гуравдахь якл болон дараагийн


жилүүдийн үүргээс хасч тооцно.


Хэрэв Команд хоердахь жилдээ МГТТ-ны нэгээс илүү


ажилтныг сургавал гуравдахь жил болон дараагийн жилүүдийн


үүргээс хасч тооцно.

Эхний үе шатны ажлын хуваарь болок Гэрээний төсөв


Эхний болон хоердахь вкл

Төсөв болон ажлык хуваарийг Гэрээнд гаркн үсэг зурснаас


хойш гуч (30) хоногийн дотор гаргаж өгнө. Гэрээний хүчин


төгөлдөр болох хугацаа кь түүнд гарын үсэг зурскаас хойи жар


(60) дахь өдрөөс эхэлнэ.
П YE ШАТ. ГУРАВЯАХЬ БОЛОН ДӨРӨВДЭХ 5ИЛ


A. АЙИЛ ҮҮРЭГ - ГУРАВДАХЬ ЖИЛ

Тооцоолсон өртөг ам.доллар


1. 300 км чичирхийлэл хэмжилгийн нарийвчилсан судалгаа


хийнэ.


• ам.доллар


2. Хайгуулын эхний цооног еремдох газрыг тодорхойлохын


тулд геологийн зураглалыг чичирхийлэл хэижилтийн шинэ


мэдээлэлтэй нэгтгэн судлах ажлыг үргэлжлүүлнэ. Гэрээт


талбайн гүнийн нэгтгэсэн шинжилгээг бэлтгэнэ.-


. ам.доллар


3. Хайгуулын нэг цооног өремдөх


ам.доллар


4. МГТТ-ны ерөнхийлөгчийн томилсон болон заасан


мэргэжлийн дагуу нэг ажилтныг сургана. Үүнд Командын


хүлээх үүрэг нь ажилтны замын зардал. сургалт.


амьжиргааны зардлыг телөх явдлаар хячгяяплягпака.


.доллар


БҮГД .доллар


Команд гуравдахь жилд нэг цооног өрөмдөнө. Хэрэв Команд


гуравдахь жилээс өмнө цооног өрөкдсөн бол гуравдахь жилийкхээ


өрөмдөх үүргээ гүйцэтгэсэнд тооцко.


Хэрэв КоманД гуравдахь жилдээ ак.доллараас илүү


зардал гаргавал илүүдлийг дөрөвдэх *ил болон дараагийн


жилүүдийк үүргээс хасч тооцно.

117

 АВИЛ ҮҮРЭГ - ДӨРӨВДЭХ яил

щоолсон өртөг ам.доллар


1. 200 км чичирхийлэл хэм*илтийн наоийвчилсан судалгаа


хийнэ. , *

2. Эхний цооногийн ам доллар


мэдээллийг геологийн зураглал болон


чичирхийлэл хэ» ийн ыинэ мэдээлэлтэй нэгтгэн


судална.


ам.доллар


3. Хайгуулын нэг цооног ерөмдөнө.


ам.доллар


4. Сургалт. далагажуулалт - Гуравдахь жилийн ажил


үүргийн нэгэн хэсэг болгон МГТТ-ны еренхий эахирлын томилсон


болон заасан мэргэжлийн дагуу нэг ажилтныг сургана. Үүнд


Командын хүлээх үүрэг нь ажилтны эакын зардал. сургалт.


амьжиргааны зардлыг төлөх явдлаар хязгаагпат'ття«а.


ам.доллар


БҮГД ам.доллар


Хэрэв Команд гурав. дөревдэх жилд уг жилүүдэд ' МГТТ-нь:


шаардагдах хэмжээнээс илүү ажилтныг сургавал илүүдлийг


тавдахь болон дараагийк жилүүдийн үүргээс хасч тооцно.


Команд нокпани нь дөревдэх жилд ам.доллараас илүү

зардал гаргавал илүү эардлцг тавдахь- болон дараагийн


жилүүдийн үүргээс хасч тооцно.Ч


Ш ҮЕ ЩАТ. ТАВДАХЬ *ИЛ.


A• АЖИЛ ҮҮРЭГ - ТАВДАХЬ ВИЛ
Тооцоолсон өртөг ам.доллар


1. Цооногийн байршлыг тодорхойлох үүднээс дөрөвдэх


жилиин цооногийн мэдээллийг геологи. геофизикийн мэдээлэлтэй


нэгтгэн судална.


_ ... 4.доллар


2. 200 нм чичирхийлэл хэмжилтийн нарийвчилсан судалгаа


X И И Н Э •


Q ам доллар


3. Хайгуулын нэг цооног өрөкпонө.


ам.доллар


4. Сургалт. дадлагажуулалт - Команд компани нь тавдахь


жилийн үүргийн нэгэн хэсэг Солгож МГТТ-ны ервнхий захиплын


томилсон буюу заасан нзргэжлийн дагуу нэг ажилтныг сургана.


Командын үүрэг нь ажилтны замын зардал. сургалт. амьжиргаакь.


зардлкг төлөх явдлаар хязгаарлагдана.


ам.доллар \


БҮГД ам.доллар


Команд тавдахь жилд иэг цооног өремдөнө. Хзрэв Коыанд тавдахь
12


Окилээс өмнө цооног өрөмдеж уг цоонэг нь гуравдахь жилкйн


'.үүрэгт тооцогдоогүй бол уг тавдахь жилийн үүрэгт тооцно.


r-Хэрэв Команд тавдахь жилд доллараас илүү зардал


'гаргавал илүү зардлыг уарагш нь дөрөвдэх болон дараачийн


жилүүдийн үүргээс хасч тооцно.


Үндсэн хугацаанд талбайг буцааж өгөх


Технинийн шинжилгээнээс үзэхэд эхний үе иатыг


үргэлжлүүлж. хоердахь үе шатанд орох баталгаа баихгүй гэж


Гэрээлэгч үзвэл цаашид үүрэг хүлээхгүйгээр гэрээт талбайг


бүхэлд нь буцааж өгно. Түүнчлэн Гэрээлэгчийн үээж байгаагаар


үр дүн нь хоердахь үе шатыг үргэлжлүүлж. гуравдахь үе шатанд


орох баталгаа болохгүй бол Гэрээлэгч цаашид үүрэг


хүлээхгүйгээр гэрээт талбайг бүхэлд нь буцааж өгнө. Аливаа


тохиолдолд гэрээлэгч нь гэрээт талбайн хорин таван (25)


хувийг. хайгуулын үндсэн хугацаа дууссан эцсийн өдрөөс хойш


гуч (30) хоногийн дотор буцааж өгнө.


6.2. Өрөмдөх аргууд


Гэрээлэгч нь 6.1-ийн дагуу өрөмдвх аливаа хайгуулын


цооногийг олон улсын газрын тосны үйлдвэрлэлд хэвшсэн нийтлэг


аргаар өрөмдөх богөөд дараах нөхцлүүдийн аль нэг нь түрүүлж


тохиолдох явдалд цооногийг өрөмдсөнд тооцно. Үүнд:


1. цооног төслийн гүнд хүрсэн.


2. цооног нь нээлтийн цооног болсон.


3. цооног нь суурь чулуулагт хүрсэн.


4. цооног нь үл нэзтрэх биетэд. геологийн хэт халуун


градиентэд хүрсэн бол дээр дурьдсанчлан газрын тосны


үйлдвэрлэлд хэвшсэн нийтлэг аргачлалын - дагуу


өрөмдлөгийг зогсоох нь зүйтэй гэж үзсэн зэрэг болно


6.3. Давуулан гүйцэтгэсэн ажлыг шилиүүлэн тсюцох тухай


Хэрэв Гэрээлэгч нь гэрээт жилийн аль нэгэнд 6.1-д заасан


наад захын ажил үүргээ давуулан гүйцэтгэсэн бол түүнийг


дараагийн гэрээт жилд гүйцэтгэх ажил үүрэгт шилжү^'лэк тооино


Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон едрөвс ©мнө Гэрээлэгчийй


гүйцэтгэсэн аливаа хайгуулын үйл ажкллагааг хайгуулын эхний


гэрээт жилд гүйцэтгэсэнд тооцно.


6.4. Хайгуулин ажлын хөтөлбмр ба төсев


Гэрээлэгч нь гэрээ хүчкн төгелдер болсон өдреөс хойш *ар


(60) хоногийн дотор үүний дараа хайгуулын үе затны жил бүрийн


эхлэхээс өмнө 30-иас доошгүй хоногийн вмнө тухайн жклд


хийхээр санал болгож буй хайгуулын үйл ажиллагааг тусгасан


гэрээт талбайд гүйцэтгэх ажлын хөтөлбөр ба төсзийг


боловсруулж. Засгийн газрын твлоөлөгчид өгнө. Тухайн жил


эхлэхээс 30-аас доошгүй хоногийн өмно Гэрээлэгч. Засгийн


газрын төлнелөгч хоер хайгуулын а*лын хөтелбөр ба төсвийг


хянаж хэлэлцэхээр уулзаж ярилцана Гзрээлэгч нь ажлын
13


 бор. төсвийнхээ еөрчлөлтийн хуулбарыг Засгкйк газрьш


лөгчид даруй огно. Энэ оорчлолт нь омнвх хувилбараас


хэн зороотэй нөхцолд уг өөрчлолтийн тухай мэдээлэл авсны


ажлын 15 өдрийн дотор Гэрээлэгч ба Засгийн газрын


өгчийн хэн нэг нь уулзах хүсэлт гаргавал тэр


өлтийг хянаж хэлэлцэхээр Гэрээлэгч ба Засгийк газрын *


лөгч дахин уулэаж ярилцана.
ДОЛДУГААР ЗҮЙЛ

ТАЛБАЙ БУЦААЖ ӨГӨХ
7.1. Үнэлгээний талбай ба үр ашигтай нээлт


Энэ 7 дугаар эүйлд заасантай үл нийцэх аливаа бусад

зүйлийг үл харгалзан Гэрээлэгч нь үнэлгээний талбай. эсвэл


үр ашигтай нээлт бүхий талбайг бүхлээр нь буюу аль нэг


хэсгийг нь буцааж өгөх үүрэг хүлээхгүй.


7.2 Гэрээ өсоор талбайг буцааж өгөх

Гэрээлэгч нь:

а. хайгуулын эхний үе шат дуусахад эсвэл дуусахаас өмнө


анхдагч гэрээт талбайн 25-аас доошгүй хувийг.


б. хайгуулын хоердугаар шат дуусахад эсвэл дуусахаас


өмнө анхдагч гэрээт талбайн мөн 25-аас доошгүй хувийг.


в. хайгуулын хугацаа дуусахад үр ашигтай нээлт.


«нэлгээний талбайнаас бусад бүх хэсгийг тус тус буиаа* огсөн


айна.


г. Гэрээлэгч нь гэрээт талбайн аль ч хэсгийг буцаа*


өгөхдөө түүний гадаргуугийн унаган төрхийг болоижийн хэрээр


сэргээсэн байна.

7.3. Өөрийн хүсэлтээр талбайг буцааж өгөх

6.1-ийн а-д дурдсанаар сайн дураараа буцааж ©гөх


талбайгаас гадна Гэрээлэгч нь гэрээт талбайг бүгдийг эсвэл


аль нэг хэсгийг нь . эсвэл хэд хэдэн хэсгийг сайн дураараа


буцааж вгч болно. Ийнхүү сайн дураараа буцааж өгсөн


хэсгүүдийг 7.2-т дурдсан гэрээ всоор буцааж өгсөй талбайд


оруулан тооцно.


Гэрээлэгч нь энэхүү ҮП зүйлийн дагуу буцаа* өгсөн гэрээт


талбайн аль ч хэсэгт үүрэг хүлээхгүй. Гэхдээ Гэрээлэгч нь


энэхүү гзрээний 6.1-д зааснар хүлээсэн наад захын а*кл


үүргээсээ татгалзах зорилгоор талбайг сайн дураараа буцаах


есгүй.


Гэрээлэгч нь аль ч гэрээт жил тухайн жклийн ажлын


хөтөлбврийн төсвийг МГТТ-кд өгех бөгөөд хэрэв Гэрээлэгч


төсөвт заасан ажлыг бүрэн хийж д^сахаас емке гэрээт талбайг


Оүхэлд нь Оуцааж егөх тохиолдолд 4илд зарцуулахаар төлөвлөсвн


төсвийн гүйцзтгээгүй ажилд ногдох хөрөнгийг талбайг буиаан


вгсон өдрөөс хойш зургаан (6) сарьн дстор ИГТТ-нд шилжүүлнэ.

14 НАЙМДУГЛАР ЗҮЙЛ


ТӨЛБӨР БА БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААЛТ
8.1. Толбөр (роялти)


Газрын тосны үйлдвэрлэлийн долоо аравны таван


хувийн төлбөрийг Гэрээлэгч Монголын Засгийн газарт төлнө.


8.2. Өртөгт тос


а. Гэрээлэгч нь газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны


явцад гарсан өртөг зардлыг нөхөж авах зорилгоор энэхүү 8.2-ын


дагуу хуанлийн cap ^»м гэрээт түүхий тос (өртөгт тос) болон


гэрээт хийн-дочин хувийг авч зарцуулах эрхтэй. Хуанлийн


аль ч '*лпп гэрээлэгчийн авч ашиглах эрхтэй өртөгт тосны уг


дөчин сувь нь энэхүү 8.2-т заасны дагуу тухайн үед нвхөж


аваагүй ГэрээлэгчиЙн нийт зардалтай үнэ өртгийн хувьд тэнцэх


түүхий тосны хэмжээтэЙ адил байна. Гэхдээ Гэрээлэгч нь


хуанлии» бүрийн гэрээт бүх түүхий тосны нийт хэмжээний


дөчин . . хувиас илүү ортогт тос авах эрхгүй. Түүнчлэн


Гэрээлэгчийн нөхөж аваагүй үлдсэн бүх өртөг зардал нь дараа


дараагийн хуанлийн саруудад бүрэн нөхөж дуустал шилжин


тооцогдож байна.


б. Гэрээлэгч нь газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааньг


бүх өртөг . зардлыг хайгуулын зардал. ур^гал мрдал_ ба


ашиглалтын зардал гэж давхардуулахгүйгээр ангилна. Эдгээр


өртөг зардал нь 8.2-ын дагуу дараах дарааллаар нөхегдөне


Үүнд: 1. хайгуулын зардал. 2. урсгал зардал. 3. ашиглалтын


зардал. Тодруулга хийхэд. ашиглалтын зардал нъ хайгуулын үед.


хайгуулын зардал нь ашиглалтын үед гарч болно гэдгииг ойлго*


зөвшөөрөлцөв.


в. 10.1 болон 10.2-ин дагуу Ионголын Засгийн газарт


төлсөн урамиууллыг өмнех заалтыг эс харгалэан нөхөн төлөхгүй.

8.3. Аоигт тос

а Хуанлийн сард ногдох вртөгт тосны нийт хэкжээг хасаад


үлдсэн бүх гэрээт түүхий тос (хуваах тос)-ыг МГТТ болон


Гэрээлэгчийн хооронд тухайн хуанлийн сард гаргасан хуваах


тосны өдрийн дундаж хэмжээнд тулгуурлан дор заасан


харьцаагаар хуваана. Үүнд:


1 Хуанлийн сарын хуваах госнь: өдрийк дундаж хэмжээ нь


50 000 баррелиас бага байвал


Монголын Засгийн гаэарт - Гэрээлэгчид хузь нь


ногдоно.


2 Хүанлийн сарын хуэаах тосны өдрийн дунда* хэнжээ нь


50 001 баррелиас хүртэл баррель хүрсэн


байвал


Монголын Засгийк газарт хувь. Гэрээлэгчид хувь


ногдоно.


3. ХуанлиЙн сарын хуваах тосны өдрийн дундаж хэмжээ иь

15


100 001 бзррелиас их байвал:


Монголын Засгийн газарт - Гзрззлэгчид осувь


ногдоно.


б. Хайгуул олборлолтонд зоркулсак Гэрээлэгчийн өртөг.


зардлыг өртөгт тосоор бүрэн нөхеи 1*л«***чий дараа нийт тосноос


өртөгт тпгонд зориулагдаж байг** . лйг Монголын Засгийн


газарт хувь. Гэрээлэгчид сувь ногдохоор хуваах бөгөөд;


нийт гаргасан тосны үлдсэн хэсэг болох хувийг 8.3.а-д


заасны дагуу хуваана.


в. 8.3-ын 1.2.3 болон 8.3.6-д дурдсан хуваах тосны


үйлдвэрлэлийн өселтийг хуанлийн сарын өдрийн дукдаж хэмжээнд


тулгуурлан хуваана.


Өдрийн дундаж хэмжээг тооцоолохдоо тухайн хуанлийн сард


жинхэнэ үйлдвэрлэсэн болон хуримтлуулсан хуваах тосны нийт


хэмжээг түүний үйлдвэрлэхэд зарцуулсан нийт өдркйн тоонд


хуваах замаар гаргана.

8.4 Өртөгт тосны үнэлгээ


а. Энэхүү гэрээнд өртөгт тосны үнэ нь Ыонгол улскн


Газрын тосны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх журмын 16.1-д болон


энэхүү гэрээний 8.4-т зааснаар тодорхойлогдоно.


б. Бүх өртөгт тосыг үнэлэхдээ. өмнөх хуанлийн улиралд


дэлхийн зах зээл дээр чөлөөт валютаар ижил чанарын түүхий


тосыг шууд худалдан борлуулсан үнийн (тухайн зах зээлийн


онцлог. газрын тосны чанар зэрэг бусад физик шинжийг зааж


огнө) жигнэсэн дунджийг хэрэглэнэ. Гэхдээ зэрэг. чанараараа


ялгаатай газрын тосыг өөр өөр үнээр худалдсан бол


Гэрээлэгчийн борлуулсан экспортын үкийн жигнэсэн дунджийг.


зэрэг. чанар тус бүрээр кь ялган үнэлсэн үнийг хэрэглэн


тодорхойлж болно.


в. 8.3-т заасан "экспортын үнэ" гэдэг нь бараагаар


солилцох. газар дээр нь борлуулалт хийх зэрэг тесөөтэй бусад


хэлбэрийг үл оролцуулан. хувь нийлүүлэгч биш этгээд экспортын


цэг дээр чөлөөт валютаар худалдан авсан эсвэл өврөөр


тохиролцон борлуулсан цэвэр үнийг хэлнэ.


Комисс болон бронерын шагналыг тэр хэмжээний тосыг олон

улсын газрын тосны үйлдвэрлэлд харилцан бие даасан 'талуудын


хооронд худалдахад хэрэглэглэ* байгаа ердийк хэкжээнээс


хэтрэхгүй байхаар тогтооно.


8.5. Үйлдвэрлэлийн урьдчилсан тооиоо

Анхны үр ашигтай үйлдвэрлэл эхэлснээс хойш хуанлийн

хагас жил эхлэхээс ер (90;-ээс доошгүй хоногийн дотор


Гэрээлэгч нь үр ашигтай нээлт бүрийн хувьд олон улсын гаэрын


тосны аж үйлдвзрт хэвшсэн нийтлэг аргын дагуу олборло*


борлуулах түүхий тосны хэмжээг хамгийн дээд хэмжээгээр бодож


гаргасан урьдчилсан тооцоог зах зээл болон бусад холбогдох


хүчин зүйлийн хамт Монголын Засгийн газарт танилцуулна.
8.6. Дуталт. ба х*трүүлэлт

Аль нэг тал авах естой гэрээт түүхий тосоо зарим - үед


бүрэн хэмжээгээр нь авч чалаагүп байж болохыг хүлээн зөвшөврч


 айна. (Знэ тохиолдолд уг талиг дутуу авагч гэнэ.) Ийм


Ктохиолдодд иөгоо талынх нь хувьд үйлдвэрлэл бүрэн хэмжээгээр


[үргэлжилж (энэ талыг хэтрүүлэн авагч гэнэ) болох богөөд


|хэтрүүлэн авагчтай тэнцэл буя болгох зорилгоор дутуу авагчиин


1НӨХӨН авч болох гэрээт түүхий тоснь; хэмжээг Гэрээлэгч тооцок


гбүртгэнэ. Тэнцлийг аль болох богино хугацаанд тогтоохын тулд


?дутуу авагчид нэмэлт гэрээт түүхий тосыг нөхвж өгнө. Гэхдээ


иим хуваарилалтыг үйлдвэрлэлийн хэвийн үйл ажиллагаа.


борлуулалтад саад учруулахгүй бвйх арга замаар хий*


•гүйцэтгэнэ.

ЕСДҮГЭЭР ЗҮЙЛ


ХИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААЛТ

9.1. Хийн зах зээл


Нээлтийн цооног буюу хий олборлох бололцоотой үр ашигтай


нээлт шинээр олдвол (түүхий тосны хамт эсвэл өөр байдлаар) уг


хийг олборлох. борлуулах твслийг хэрэгжүүлэх нь эдийн эасгийн


хувьд үр ашигтай гэ» үзэх нэг буюу хэд хэдэн эах зээл Монгол


улсад. эсвэл хклийн чанадад байгаа эсэхийг тогтоох ^орилтоор


аль нэг талынхаа хүсэлтээр Засгийн гаэрын твлөөлөгч.


Гэрээлэгч хоер уулэана (Байгааг кь тогтоосон зах зээлийг


цаашид "хийн үр ашигтай зах зээл“ гэнэ).


Хэрэв Засгийн газрын төлевлөгч болон Гэрээлэгч нь хийн


үр ашигтай нэг буюу хэд хэдэн зах зээл .тодорхойлж чадаагүй


буюу 9.2-т заасан борлуулалтын харилцан хүлээ* авч болохуйц


тохиролцоонд анх хүрч чадаагүй Сөгеөд өерввр тохиролцооп,'й


бол энз асуудлаар улиралд нэгээс цовнгүй удаа уулэа» байна.


9.2. Хийн борлуулалт ба бүтээгдэхүүн хуваалт


Засгийн гаэрын төлөөлөгч ба Гэрээлэгч нь хийн үр ашигтай


нэг буюу хэд хэдэн зах зээл байна гэ» үэвэл борлуулалтын


харилцан хүлээн авч болохуйц тохиролцоонд хүрэхийг эрмэлзэнэ.


Тохиролцооны аль ч тохиолдолд Гэрээлэгч нь энэ гэрээнд зааснь:


дагуу гэрээт түүхий тос авахын адилаар гэрээт хийг авч


ашиглах эрхтэй • бөгөөд харин өртөг н**хөх эорилгоог


Гэрээлэгчийн авах гэрээт хийн хувь нь хүртэл хувь байх


бөгөөд гэрээт хийн үлдсэн хэсгийг Монгол улс. Гэрээлэгч хоег


бүх гэрээт талбайн хувьд <увиар тус тус хуваа£


авна.


9.3. ХиЙн тэнцлийн тухай хэлэлцээр


Аль нэг тал гэрээт талбайгаас өөрт ногдох гэрээт хийг


бүрэн хэмжзэгэзр аваагүй аливаа тохиолдолд тооцоо'*


балансжуулж байх зорилгоор хийг тэкцэтгэх тухай хэлэлцээрий'


талууд байгуулна Энэ хэлэлцээр нь 8.6~д заасан дуталт


хэтрүүлзлтийн тухай заалтад нийцсэн байна.


9.4. Үнэлгээний ба олборлолтын төлөвлөгеө
17


Тусгай зоркулвлтын тоног төхөөре:-*.- . байгууламжийн их


хэмжээний хөрөнгй оруулалтын үр eree±ii?.i хаы ахад борлуулах


твслийг үнэлэх. боловсруулж хэрэгжүүлэх нь урт хугацааны зах


зээл. гэрээ хэлэлцээр шаардана гэдгкйг талууд хүлээн зөвшөөрч


байна. Иймд талууд тухайн хийк олборлолтын хугацаа нэг бүрийг


дээрх удаан хугацааны шаарддагаас үндэслэн харилцан


тохиролцож сунгана.


Цаашилбал. энэ гэрээний 5.3-ын б. 5-4-ийк б-г үл


харгалзан нэг болон хэд хэдэн агууламжид байгаа хкй. түүнийг


тооцоолсны үкдсэн дээр (түүхий гаэрын тосны тооцоолсон


неоцийг үл харгалзан) нээлтийг нээлтийн цооног буюу үр


ашигтай нээлт гэж тодорхойлсок бол Гэрээлэгч нь 9.2-т заасан


борлуулалтын тохнролцоонд хүрэхээс нааш үнэлгээний хөтвлбвр


буюу ашиглалтын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээхгүи


богөөд хайгуул. эсвэл ашиглалтын хугацааг тухайн нээлтийн


цооног. эсвэл үр ашигтай нээлтийг бүртгэсэн өдрөөс эхлээд


тэрхүү борлуулалтын тохиролцоонд хүрсэн өдөр хүртэл үргэлжлэх )


хугацаатай тэнцэх хугацаагаар сунгана.
АРАВДУГАА? ЗҮЙЛ


УРАМШУУЛАЛ. ТАТВАР. ГАЗРЫК ТҮРЭЭС БА


ЗАХИРГААНЫ ШИМТГЭХ


10.1. Урамшуулал
а. Гарын үсэг эурсны урамшуулал


Монгол улсын Засгийн газар уг гэрээг баталсны дараах


хоногийн дотор Гэрээлэгч нь саналын толбвр болгон


ам.долларыг МГТТ-нд толнө.


б. Үйлдвэрлэлийн урамшуулал


30 хоног дараалан өдөрт 100 000-аас дээш баррель гаэрын


тос олборлосны дараа ам.доллар төлнө.


10.2. Урамшуулал өгох бусад тохиэлдол

Гэрээлэгч нь 6.1 дүгээр зүйлийн дагуу МГТТ-нк


ажилтнуудыг сургана.

10.3. Урамшуулал төлөх

а. 10.1-д заасан бүх урамшууллыг тухайн урамшууллыг


зориулах эрхийг үүсгэх үйл чвдал буюу тодорхой өдрөөс хойш 60


хоногийн дотор АНУ-ын доллараар гөлнө.


б. 10.2-т заасан бусад урамлууллыг АНУ-ын доллараар бупу


МГТТ ба Гэрээлэгчийн тохиролцсокы дагуу төлнө.


10.4. Орлогын татвар
a. Гэрээлэгч болон түүктэй адилтгах татвар төлөгчид


хамаарах Монгол улсуи Звсгийн газркн орлогын хувиар


Гзрзэлзгч нь нийт орлогоТ зовшеөрегдсвн хвнгвлөлт бол< и орл »

твл^гдох татварын хэмжээг харуулсан *ил бүрийн тайланг Уон-ол

18


 улсын татддрин хэлбогдох байгууллагуудад танилцуулка.


б. 10.4-ийк заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Гэрээлэгчийн


газрын тостой холбогдсон татзао ногдуулбал зохих жклийн


орлогыг (татвар ногдуулах орлого; дараах байдлаар тооцоолно.


Үүнд


1. Энэ гэрээ есоор Гэрээлэгчийн хуваарьт гэрээт түүхий


тос ба гэрээт хийг худалдаж. эсвэл бусад хэлбэрээр борлуул*


олсон Гэрээлэгчийн нийт орлогын дүнгээс:


1.1. энэ гэрээний 8 дугаар ба 9 дүгээр зүйлийн дагуу


тухайн жилд өртөгт тос болон өртөгт хийгээр нөхөх зардал


болон

1.2. энэ гэрээний 8.1, 10.1-ийн б. ба 10.2 (урьдчилсан


орлого)-т заасны дагуу МГТТ-нд тухайн жилд төлсөн төлбөрийг


тус тус хасч.


2. Хавсралт Е-гийн татварыг хэрэгжүүлэх тухай заалтад


тусгасан хэлбэрээр орлон төлөгдөх татварт ногдох орлогоор


тодорхойлогдох нийт үнэтэй тэнцэх хэмжээг нэмж тооцно.


Хуанлийн нэг жилийн хугацаанд Гэрээлэгчийн өртөгт тосны


болон хийн орлогоор нөхөн төлөх естой өртөг. эардлын хэмжээ


болон 10.1. 10.2-ын дагуу хийгдсэн толбөр нь Гэрээлэгчээс


өөрт ногдох гэрээт түүхии газрын тос болон гэрээт хийг


худалдаж. эсвэл бусад хэлбэрээр борлуулж олсон орлогын нийт


хэмжээнээс хэтэрсэн нөхцөлд уг хийгдсэн төлбөр. өртөг.


зарлагаас хэтэрсэн хэмжээгээр удаах хуанлийн жил болон дараа


дараагийн жилүүдийн төлбөрөөс чөлөөлж. уг алдагдал бүрэн


нөхө1-дах хүртэл хойшлуулан суутгаж тооцно.


r:Bj МГТТ нь Гэрээлэгчийн татвар ногдох орлогод ногдуулсан


Гэрээлэг*чийн оолои төлех татварцг^-Гзаээлэгчийн өмнөос__телех -


---уурэг хулээж. тийнхүү төлж бапагдуулна. Гэрээлэгчийн өмнөөс


МГТТ-ны төлсөкорлон Т5лөх татварыг энэхүү 10.4 болон


хавсралт Е-гийн дагуу газрын тосны үйл ажиллагаакаас


Гэрээлэгчийн олсон орлого гэж үзнэ.


г. Монгол улсын Засгийн гаэар хуанлийн нэг жил дууссан


өдрөөс 150 хоногийн дотор тухайн жилийн Гэрээлэгчийн орлок


төлөх татварыг хураан авсан тухай баримтыг Гэрээлэгчкд


олгоно. Энэхүү баримт нь татварын зохих есны байгууллагаас


олгогдсон байх бөгөөд татварын хэмжээ болок икм баримтад


шаардагдах бусад зүйлийг тусгасан байна.


д. Энэхүү 10 дугаар зүйлийн дагуу татвар твлөхөд


Гэрээлэгч нь кэгээс дээш тооны этгээдээс бүрдсэн байвал


"Гэрээлэгч" гэсэк үг нь хуулийн этгээд тус бүрийг нэрлэсэн


утгаа^) хэрэглэгдэнэ.


/е. Гэрээлэгч нь (түүний дотор хувь нийлүүлэгчид болон


хувьцм эзэмиигчид. түншүүд болок бусад хүү ээмиигчид) энэ


гэрээ хүчин төгөлдвр байх хугацаанд 10.2-т заасан урамиуулал.


энэхүү 10.4---т заасак озлон телех орлогын татвар. Засгийн


газрьгн байгууллагуудаас жинхэнэ үэүүлсэн үйлчилгээний ердийн


хелсийг ^галах бөгөөд харин---прттпгиц тахаар- болон бусад бүх


татвар төлөхөөс чөлөөлөгдөнө.


\е 1 МГТТ нь Гэрээлэгчийн өмнөөс төлсен буюу 10.4-ийн ж-д


зааскаар Гэрээлэгч төлбөрөөс чөлөөлөгдөх естой орлогын орлон


төлөх татвар. орлогын татвар. бусад татвар толөхийг Засгийн


газрын аль нэг байгууллага Гэрээлэгчээс шаардвал. Гэрээлэгч


 Засгкйк гаэрык төлоолс: ;тэГ: иэч доруй эовлалд**. энэхүү


шаардлагыг хэрхэх талаяр Засгийн газрын твлө^легчиРн зааврыг


дагана. Энэхүү төлбөрииг Гэрээлэгч заавал төлөх естой гэж


үзвэл Гэрээлэгчээс түүнийг толсөн баримтыг авчирмагц Монгол


улсын Засгийн гаэар нөхөн төлбөр хкйнэ.


v *. Гэрээлэгчийн гадаадьгн оролцон гүйцэтгэгч кь


тэдгээрийн гаэрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаанд ногдуулах


орлон төлөх орлогын татвар. орлогын татвар буюу бусад


татвараас чөлөөлөгдөно.


з. Гэрээлэгчийн болон оролцон гүйцэтгэчийн гадаадын


г|ажиллагсад нь Монголык Засгийн газраас ногдуулах орлогын


1татвар. аливаа нийгмийн даатгал болон аливаа улс тврийн


лайгууллагын татвар хураамжаас чөлөөлөгдөнө.


и. Энэхүү 10.4-т эаасан талуудын эрх. үүрэг нь түүнийг


дуусгавар болох хүртэл хүчинтэй байна.

10.5. Газрын түрээс

а. Гэрээлэгч нь Ионгол улсын Засгийн газрын эзэмшилд


байгаа газар дээр газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа


явуулахдаа энэ гэрээнд тусгайлан заасан эрхийг эдэлнэ.


б. Гэрээлэгч нь гэрээт талбайн хүрээнд байгаа талбайк


хувьд газрын түрээсийг 1991 оны 7 дугаар сарын 5-=нд хүчин


төгөлдөр болсон "Монгол улсьж Газрын тосни тухай хуулийг


хэрэгжүүлэх журам"-ын хавсралт 3-ин дагуу газрын түрээс


төлнө.


Гэрээлэгч нь анхны гэрээт жилийн гаэрын түрээсийг анхнь:


гэрээт жилийн хүчин төгелдор болсон вдравс хойш 90 хомогийн


дотор болон дараа дараагийн жил эхэлснээс хойш 30 хоногийн


дотор тус тус төлкө. Төлбөрийг Монголын Улаанбаатар дахь


Улсын банккы МГТТ-ны дансанд чекзэр шилжүүлнэ

10.6. Захиргааны шимтгэл

Гэрээлэгч нь МГТТ-нд дараах шимтгэл төлнв. Үүкд


ам полляп


1. Гэрээт талбайн захиалга бүрт


2. Хайгуулын хугацааг сунгах бүрт


3. Олборлолтык талбайн захиалгыг хүлээ»


авсан тухай мэдэгдэл бүрт


4. Олборлолтын гэрээт талбайг солих


эсвэл өөрчлөлт оруулах


5. Олборлолтын хугацааг сукгах бүрт


6. Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны


аль нэг эрхээ лилжүүлэх хүсэлт тавих бүрт


Гэрээлэгч нь 10.6 1-д заасан шимтгэлийг энэ гэрээг


батлагдсанаас хойа 90 хоногийн дотор МГТТ-кы заасан хаягаар


чекээр төлнө. 10.6.2. 10.6.3. 10.6.4 болон 10-6.5-д заасан


төлбөрийг Монголын Засгийн газраар батлагдсаны дараа твлнө
АРВАКН5ГДҮГЭЭР ЗҮЙЛ


хэмвилт20


-----


11.1. Бүтээгдэхүүн xyneax хэм*илт

а. Гэрээнд оролцогч талуудьгн хооронд хуваах гэрээт


түүхий тос. гэрээт хийн хэмжээг тодорхойлох зорилгоор хэмжилт


хийхдээ (бүтээгдэхүүн хуваах хэмжилт) олон улсын газрын тосны


уйлдвэрлэлд хэвшсэн нийтлэг аргачлалыг хэрэглэнэ. Гэвч бусад


( ганцаарчилсан цооногийн олборлолтын хэмжээг шалгах ба


тогтоох) зорилгоор хийж болох хэмжилт нь бүтээгдэхүүн хуваах


хэмжилтийн жишигтэй заавал нийцэх есгүй гэдгийг харилцан


тохиролцов. Бүтээгдэхүүн хуваах хэмжилт нь гэрээний дагуу


гэрээт түүхий тос. гэрээт хийн хэмжээг тодорхойлох. эдгээрийг


талуудын хооронд хуваах ажлыг хянах үүрэгтэй бөгвод өөр


зорилгоор хийсэн хэмжилтээс эөрөотэй байж.болно.


б. Энэхүү бүтээгдэхүүн хуваах хэмжилтийг экспортын тос


дамжуулах хоолойн систем. эсвэл 8 ба 9 дүгээр зүйлийн дагуу


Гэрээлэгчээс газрын тос түгээх бугад байгууламжийн төгсгөлийн


гаралтын холбоос буюу холбооснуудад. эсвэл зарим тохиолдолд


тохиромжтой байж болох өөр цэг буюу цэгүүд дээр хийнэ. Хэрэв


гэрээт түүхий тос буюу гэрээт хий нь аль нэг зорилгоор хэд


хэдэн цооног буюу нээлтэнд хамрагдаж байвал Гэрээлэгч нь


тухайн хуваарилалтыг олон улсын газрын тосны үйлдвзрлэлд


хэвшсэн нийхлэг аргачлалаар хийнэ.


в. Энэхүү 11 дүгээр зүйлд заасан бүтээгдэхүүн хуваах


хэмжилт хийхээс өмнв ногдох гэрээт түүхий тос ба гэрээт ХИЙГ


авч ашиглах эрхгүй гэдгийг харилцан ойлголцож зөвшөервв.


Гэхдээ Монгол улсын дотоод хэрэгцээг хангах зорилгоор


хуваарьт гэрээт түүхий тос 6а гэрээт хийгээ авч ашиглах


Монгол улсын Засгийн газрын эрхийг үүгээр хчзгаарлахгүй.


11.2. Хэмжилтийг залруулах


а. Хэрэв Гэрээлэгч нь бүтээгдэхүүн хузаах хэмжилтийн аль


нэг багаж хэрэгсэлд тохируулга хийх. засварлах эсвэл солихыг


хүсвэл Засгийн газрын төлөөлвгчид эохих мэдэгдэл өгөх ба


тухайн үйл ажиллагааг хянах болом* олгоно.


б. Засгийн газрын төлөөлвгч нь бүтээгдэхүүн хуваах аль ч


хэмжилтийг ямар ч үед ажиглах. хэмжилтийн нарийвчлалыг


тодорхойлох зорилгоор иалгах эрхтэй. Хэрэв хэмжилт нь олон


улсын газрын тосны үйлдвэрлэлд хэвшсэн нийтлэг аргачлалын


дагуу хийгдэхгүй байгаа нь ийк оалгалтаар илэрвэл Засгийн


газрын төлеөлөгч нь түүнийг задруулах арга хэмжээ авахыг


Гэрээлэгчээс хүсч болно. Хэрэв Гэрээлэгч энэ хүсэлтийг хүлээк


авсан өдроос хойш 30 хоногийн дотор засах арга хэмжээ авч


эхлэхгүй болон эхэлсэн ч уг эасах ажиллагааг удаааруулвал


Засгийн гаэрын төлөөлөгч нь засуулах арга хэмжээ авч зардлыг


Гэрээлэгчээр гаргуулна.


11.3. Хэмжилтийн бүртгэл


Гэрэзлэгч кь бүтээгдэхүүн хуваах хэвшнлтийн бүртгэлийг


хэмжилт хийсэн өдрвөс хок21 наах зах нь 2 жилийн хугацаагаар


хадгалах бвгөөд Засгийн газрын төлөөлөгч нь эдгээртэй


шаардлагатай гэж үзсэн ямар ч үех танилцана.21


 АРВАНХОЕРДУГААР ЗҮЙЛ . <


ТЕХНИКИЙН мэдээлэл ф

.* •


12.1. Техникийн ерөнхий бүртгэл


I я


Гэрээлэгч нь өөрийк газрын тостой холбогдсон үйл

ажиллагааны тухай техникийн бүртгэлийг олон улсын газрык


тосны үйлдвэрлэлд хэвшсэн нийтлэг горимын дагуу хөтлөх бөгөөд


энэ нь зөвхөн хайгуул. ашиглалт. олборлолт болон нэрэх


ажиллагаагаар хязгаарлагдахгүй. Эдгээр бүртгэлийг англи хэл


дээр хөтөлнө. Гэрээлэгч кь энэ бүх баримт бичиг. тайлангийн О


хувийг Засгийн газрын төлөөлөгчийн хүсэлтээр cap. * улирал.


жилээр гаргаж өгнө.


12.2. Геофизикийн мэдээлэл

Гэрээлэгч нь геофизикийн үндсэн мэдээллийг МГТТ-ны


баталсан Газрын тосны дүрмийн дагуу гаргаж өгнө. Засгийн


газрын төлөөлөгч нь эдгээр эх мэдээллийг шаардлагатай үед


шалгах. танилцах боломжтои байна.

12.3'. Геологи. петрофизик болон үйлдзэрлэлийн сорилтын

мэдээлэл

Гэрээлэгчийк гарга* вгөх мэдээллийг МГТТ-ны баталсан


Газрын тосны дүрэмд заасан байна. Сорилт. үнэлгээ хийх


зорилгоор Гэрээлэгч нь керн. шлам. чулуулаг болон газрын


тосны сорьц дээжийг авч Монголоос гаргах эрхтэй. Хэрэв


Засгийн газрын төлөөлөгч нь эдгээр дээжийг буцааж авах


хүсэлтээ гаргаснаас хойш 1 жилийн дотор тэдгээрийг шаардахгүй


бол Гэрээлэгч нь уг дээжсийг өөрийн үзэмжээр ашиглана. Хэрэв


Гэрээлэгч нь цооногт сорилт хийхээр төлөвлезөл Засгийн газрын


төлаөлөгчид сорилт хийхээр төлөвлесен едрөо мэдэгдэх ба хэрэв


Засгийн газрын төлөөлөгч хүсвэл түүнд энэ сорилтыг газар дээр


нь очиж хянах боломжийг олгоно.


12.4. Тайлал хийсэн мэдээлэл. гаэрын тос ба хийн ноөцийн


тайлангууд

Гэрээлэгчээс Засгийн газрын толөелөгчид гаргаж өгөх


тайлал хийсэн мэдээлэл. тайланг МГТТ-ны баталсак Газрын тосны


дүрэмд заасан байна.


12.5. Үйлдвэрлэлийн үйл а*иллагаа

Гэрээлэгч нь үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа явуулж буй цэг


бүрээс олборлосон тос. хийн хэмжээг үзүүлсэк бүртгэлийг


хөтлөх ба мэдээлэл. тайланг 11ГТТ-ны баталсан Газрын тосны


дүрэмд заасны дагуу Засгийн газрын төлөелөгчил гаргаж өгнө.


22

12.6. Хамтарса.. хсрос

Энэ гэрээний дагуу анхны үр аиигтай нээлтээс үр ашигтай


үйлдвэрлэл явуулж эхэлмэгц Гэрээлэгч болон Засгийн агзрын


төлввлөгч нь үйлдзэрлэл явуулж байгаа бүх агууламжийн


үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа. мэдээллийг судлах болон Засгийн


газрын төлөолөгч. Гэрээлэгчийн хооронд захиргааны


холбогдолтой асуудлуудыг зохицуулах зорилгоор хамтарсан хороо


байгуулна.


12.7. Бусад ашигт малтмал


Гэрээлэгч нь гэрээт талбайд явуулж буй газрын тостой


холбогдсон үйл ажиллагааны явцад гаэрын тостой холбоогүй


ашигт малтмалын үр ашигтай байж болохуйц нөөцийг нээвэл энэ


тухай Засгийн газрын твлөөлөгчид даруй мэдэгдэнэ. Эдгээр


ашигт малтмал нь Монгол улсын өмч байна.


12.8. Нууцлал


Талуүд нь энэхүү 12.8-д эаасныг оролцуулахгүйгээр 12


дугаар зүилийн дурдсан бүх тайлан мэдээг нууцалж. нөгөө талын


зөвшөөрөлгүй гуравдахь этгээдэд өгехгүй. Дээр өгүүлсэн


нууцлалын талаар хүлээх үүрэг нь дараах зүйлд хамаарахгүй.


Үүнд: 1. Аль кэг тал оөрийи ажиллагсад. хувь нийлүүлэгчид.


зөвлөгчид. оролцох ирээдүйтэй этгээдүүд. зээл олгох


этгээдүүд. мөн оролцон гүйцэтгэгчдэд газрын тостой холбогдсон


үйл ажиллагаа явуулах шаардлагын хэмжээнд нууцлалыг эадлах


бегөөд нууцлалыг задлахаас өмнө нууцаг задлагч тал түүнийг


мэдэх хувь хүмүүс буву хуулийн этгээдээс бичгээр тохиролцок


баталгаа гаргуулж авна. 2. Дагаж нердөж буй хууль тогтоомжийк


хүрээнд аль нэг тал нь нууцыг задалж болно.
АРВАНГУРАВДУГААР ЗҮЙЛ


НЯГТЛАН БОДОХ МЭДЗЭЛЭЛ


13.1. Нягтлан бодох бүртгэл


Гэрээлэгч нь газркн тостой холбогдсон үйл ажиллагаанд


хамаарах нягтлан бодох бүртгэлийг “С" хавсралтад эаасан


тооцооны журам болон олон улсыч газрын тосны үйлдвэрлэлд


хэвшсэн нягтлан бодох бүртгэлийн нийтлэг эарчмуудын дагуу


хөтөлнө. Эдгээр нягтлан бодох бүртгэлийг АНУ-ын доллараар


тооцоолж. англи хэл дээр хөтөлнө.


13.2. Нягтлан бодох бүртгэлийн тайлан


Гэрээлэгч нь Монголд өөрийм төлевлөгчийн газраа нээх


хүртэл нягтлан бодох эдгээр бүртгэл. тайланг Засгийн гаэрын


төлөвлөгчид гарга* өгч байна. Гэрэзлэгч Монголд төлөөлвгчийн


гачраа нээсний дараа ийм нягтлан бодох бүртгэлийн хувийг


т^лөөлөгчийн газартаа байлгах бөгөөд Засгийн газрын


ТӨЛ«»ЛвГЧИА. түүнтэй хүсс--':. ЦйПЛ. ташщх бг гско.


Гэрээлэгч кь нягтлан бодо-' бүртгс-лийн тайлан мэдзэг ьп< .лан


бодох бүртгэлийк журкын дагуу Засгийк гаэркн юя&ьлогчид


улирал тутам гаргаж өгнө.
АРВАНДӨРӨВДҮГЭЭР ЗҮЙЛ


ЗАСГИЙК ГАЗРЫН ДЭМНЛЭГ ТУСЛАЛЦАА


14.1. Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулж. энэ

гэрээний зорилгыг биелүүлэхийн тулд Гэрээлэгч .нь МГТТ-


ноос дэмжлэг туслалцаа хүснэ гэдгийг талууд хүлээн


эөвшөөрч байна. Тухайлбал. МГТТ нь Монгол улс ба


Гэрээлэгчийн хувьд энэхүү гэрээний зорилтыг харилцан


ашигтайгаар хэрэгжүүлэх үүднээс Гэрээлэгчид боломжийн


хэмжээгээр холбогдох эрхээ эдэлж. үүргээ биелүүлэх


боломжийг олгоход зохих тусламж дэмжлэгийг үзүүлэх


бөгөвд тухайлбал. Засгийн газрын зөвшөөрол. бүртгэл. '"Ч


лицвнз. виз болон Гэрээлэгчээс гаэрын тостой холбогдсон 5


үйл ажиллагаа явуулахад шаардагдах бусад зовшөерөл. эрх


дпж авахад нь тусална. Гэрээлэгчийн хүсэлтээр Засгкйн

газрын толөөлөгч нь түүнд туслуулахаар өөрийн нэг буюу


хэд хэдэн толөөлөгчөөр срон тооны ажилтнаар томилох


бөгөөд Гэрээлэгч нь тэр төлөелөгчийн эохих зардлыг


Засгийн газрын төлөөлөгчтэй урьдчилан тохиролцсон


хэмжээгээр хариуцан төлнө.
АРВАНТАВДУГААР ЗҮЙЛ


ӨМЧИ ИГ ЭЗЭМШИХ БА ӨМЧ өмчлөх

15.1. Энэ гэрээнд еөровр заагаагүй бол газрын тостой


холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахад ашигласан. гэрээт талбай


дээр байгаа. Гэрээлэгч өртөг зардлыг нь энэ гэрээний дагуу


нөхө* авсан Гэрээлэгчийн бүрэн эзэмшлийн бүх тоног төхөерекж.


барилга байгуулам* болон сэлбэг хэрэгсэл нь эНэ гзрээ


дуусгавар болсны дараа нэмэгдэл төлбөргүйгээр Монгол улсын


төрийн вмч болно. Энэхүү 15.1-ийн заалт нь Гэрээлэгч өөрийн


хувь нийлүүлэгчээс болон аль нэг этгээдээс түрээсээр авч


ашигласан эд эүйлд хамаарахгүй гэдгийг харилцан ойлголцов.


15.2. Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахын тулд

Гэрээлэгчийн барьж байгуулсан бусу олж авсан бүх барилга


байгууламж болон бусад эүйл энэ гэрээг хүчин төгөлдер байх


хугацаанд Гэрээлэгчийн онцгой хэрэглээнд Засгийн газрын


зүгэзс аливаа хураамж толбвргүйгээр байх бөгөед энэ нь


тэдгээр зүйлүүд гэрээт талбайд. эсвзл гэрээт талбайк гадна

эсвэл анхдагч гэрээт талбайн буцааж огсөн хэсэг дээр байгаа


эсэхээс үл хамаарна.

15.3 8 ба 9 дүгээр зүйлийн дагуу Гэрээлэгчийн хуваарьт


түүхий тос ба гэрээт хий нь бүтээгдэхүүн хуваах хэмжилт


хийсэн цэгүүд дээр буюу Гэрээлэгч. МГТТ-ны тохиролцсон бусад


цэгүүд дээр Гэрээлэгчид шилжинэ.
24

. -ЧДУ\


 АРВАНЗУРГАДУГААР ЗҮЙЛ


ГААЛИЙН ТАТВАРААС ЧӨЛӨӨЛӨХ

16.1. Гэрээлэгчийн гаднаас оруулах зүйлс

Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахад


Гэрээлэгчид шаардлагатай бүх зүйлийг оруулахыг зовшөөрөх


бөговд эдгээр зүйлд Гэрээлэгчээс гаалийн татвар төлвхөөс


чөлоелнө. Ийнхүү чөлөөлөгдех зуйлд бүх материал. тоног


,болон бүсад зуил тухайлбал. машин т«;хник.


сэлбэг. дугуй. химийн бодис. хүнсний зүйл. бусад


^хЭрэглээ::.1бараа хамаарна гэж хэлэлцэн тохиролцов. 9
16.2. Ажиллагсдын гаднаас оруулах зүйлс


Гэрээлэгчийн гадаадын харьяат ауиллагсад нь * дараах

зүйлийг гаднаас оруулж болох бөгөөд гаалийн татвараас 9


чвлөөлөгдонө. Үүнд: гэр ахуйн хэрэглэл. хувийн хэрэглээний


бусад зүйл. үүний дотор орно. Гэхдээ эдгээр зүйл нь


зовхөн уг ажиллагсдын болон тэдний гэр бүлийн хэрэглээний > w


эориулалттай байх бөгөөд тэднээс тийнхүү оруулсан зүйлийг


хууль тогтоомжинд зааснаас өөр зорилгод хэрэглэх. эохкх


эевшөөрөлгүйгээр Монгол улсад зарж борлуулахкг хориглоно.

16.3. Монгол улсад эдэлгээнээс хасагдсан зүйлс

Гэрээлэгчийн гаднаас оруулсан аливаа эд зүйлийг зохих


татвар хураамжийг зарж борлуулах үеийн үнээр тооцон төлсөн


тохиолдолд Монгол улсад зарж борлуулж болно. Гэрээлэгчийн


гаднаас оруулсан бегөөд зөвхон хаягдал түүхий эдийн үнээр


борлуулсан буюу борлуулах зүйлийг дээр заасны адилаар


худалдаж болно. Гэрээлэгч кь энэхүү 16.3-т зааень: дагуу

худалдаж олсон орлогоо энэ гэрээнд эаасны дагуу чөлөөт


валютаар өөртөо авах. гадаадад гаргах эрхтэй.

16.4. Энспорт
а. Гэрээлэгч буюу түүний ежиллагсдаас Нонгол улсад


оруулсан богоод МГТТ-ны өмч хөрөнгө биш аливаа эүйлийг ямар


нэг татзар. бусад хураамж төлөхгүйгээр буцаан гаргаж болно.


б. Монгол улсаас Гэрээлэгчийн гаргаж байгаа газрын тосыг


газрын тосны экспорттой холбоотой татвар. бусад хураамжаас


чөлөөлох бөгөөд газрын тосьгг Монгол улсаас экспортлох аливаа


төрлийн эввшворлийг гаргаж- огне. ‘wf*.»»'


в. Гэрээлэгчийн оролцон гүйцэтгэгчид. тэдгээрийн


ажиллагсад нь энэхүү 16 дугаар зүйлд заасан Гэрээлэгч. түүний


ажиллагсдын нэгэн адил эрх эдэлнэ.


25


 АРВАНДОЛДУГААР ЗҮЙЛ


ВАЛЮТЫН СОЛИЛЦООНЫ ЭРХ

17.1. Гадаад валют


Гадаад валютыг худалдан авах буюу худалдахад Монгол


банкны тогтоосон тухайн өдрийн давамгайлах ханшийг хэрэглэнэ.


17.2. Гадаадын банкин дахь данс


Гэрээлэгч нь Монгол улсын хилийн чанадад гадаадык


банкуудад аливаа валютаар данс нээх. хадгалах. хянах.


гүйлгээнд ашиглах. мөн эдгээр дансыг бүрэн хяналтандаа


байлгах. ийм дансанд байгаа иөнгөн хервнгөө чөлөөтэй ашиглах


болон гадаадад байлгах эрхтэй.
17.3. Валют солих эрх


Гэрээлэгч нь валют солихдоо дараах эрхийг эдэлнэ. Үүнд:


а. Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаанд шаардагдах


бүх мөнгөн санг чөлөот вадвтаар нийлүүл*. эдгээр валютыг


17.1-д заасан ханшаар Монгол банкаар дамяуулан төгрөгөөр


солих.


б. Монгол улсын хилийн чанадад мөнгөн хөрөнгөтэй бай*.


түүнийг чөлөөтэй зарцуулах.


в. Газрык тосыг экспорглох. худалдах буюу солкх эамаар


Монгол улсын хилийн чанадад ог.сон бүх орлогоо гадаадад


байлгах. чөлөөтэй зарцуулах.


г. Гаэрын тосыг Монгол улсын нутаг дээр худалдах. солкх.


экспортлох замаар Монгол улсад олсон бүх орлогоо гадаадад


гаргах бүюу чөлөөтэй зарцуулах.


д. Өөрийн оролцон гүйцэтгэгч буюу гадаад орны харьяат


ажиллагсаддаа Монгол улсад буюу өөр орокд гадаад валютаар


цалин олгох. Эдгээр а*иллагсад нь зөвхөн өөрийн амьжиргааны


хэрэгцээг хангах зориулалт бүхий гадаад валютыг Ионголд


оруулах.


е. Энэ гэрээний дагуу Ионгол улсад төлөх телбөр. эсвэл


газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаанд шаардлагатай бусад


төлбөрийг гүйцэтгэхийн тулд Гэрээлэгчийн сонго* авсан


Монголын аль нэг банканд өөр орны валютын тусгай данстай


байх.


17.4. Гэрээний дагуу гүйцэтгэх төлбөр


Талууд энэ гэрээний дагуу гүйцэтгэх төлбөрийг хэрэв өөр


валютаар харилцан тохиролцоогүй бол АНУ-ын доллараар хийнэ.


17.5. Оролцок гүйцэтгэгчид

26


Гэрээлэгчийн оролцон гүйцэтгэгч болон тэдгээрийн


ажиллагсад нь энэ 17 дугаар зүйлд заасан Гэрээлэгч Оолон


түүний ажиллагсдын адил эрх эдэлнэ.


АРВАННАЙМДУГААР ЗҮЙЛ


МОНГОЛЫН ГЭРЭЭЛЭГЧИД. МАТЕРИАЛ.АбИЛЛАГСАД


Гэрээлэгч ба түүний оролцон гүйцэтгэгчид нь:


1. Монголын оролцон гүйцэтгэгчийн ажлын хөлс. мэргэжлийн


чадвар нь олон улсын үзүүлэлттэй жишиж болох нөхцөлд юуны


өмнө монголын оролцон гүйцэтгэгчийг сонгож авахыг урьтал


болгоно.


2. Монголд үйлдвэрлэсэн материал. тоног төхөөрөмж. техник


хэрэгсэл болон өргөн хэрэглээний барааны үнэ. чанар


тэдгээрийг нийлүүлэх хугацааг гадаадаас авч болох материал.


тоног төхөөрөмж. техник хэрэгсэл. өргвн хэрэглээний бараатай


жишиж болох нөхцөлд юуны өмнө Ионголд үйлдвэрлэсэн эдгээр


зүйлийг сонгож авахыг урьтал болгоно.


3. Хүн авч ажиллулахдаа юуны өмнө зохих есны мэргэжилтэй


монголын иргэдийг сонгож авахыг урьтал болгоно. Гэхдээ


Гэрээлэгч нь гол гол албан тушаалд өөрийн ажиллагсдыг


ажиллуулах эрхтэй. Ионголын иргэдийг монголын хууль


тогтоомжийн дагуу МГТТ-гоор дамжуулак цалинжуулна. Гэрээлэгч


нь монголын оролцон гүйцэтгэгч. Монголд үйлдвэрлэсэн бараа.


материал болон монголын ажиллагсдыг олж авахын тулд Засгийн


газрын төлөөлөгчоос дэмжлэг туслалцаа үзүүлэхийг хүсэх ба энэ


18 дугаар зүйлийн дагуу Гэрээлэгчийн хүлэзх үүрэг. көхцлийг


Засгийн гаэрын төлөөлөгчөөс Гэрээлэгчид урьдчилан мэдэгдсэн


байхыг хүлээн зввшөврөв.


4. Гэрээлэгч нь гэрээний дагуу үүрэгт ажлаа гүйцэтгэж чваад


үйлдвэрлэлийн ослоор хөделмарийн чадвараа түр буюу бүр алдсан


монголын ажиллагсдад хөдөлмөрийн чадвар алдсаны тэтгэмжийг


Монгол улсын хууль тогтоомкийн дагуу твлнө.АРВАНЕСДҮГЭЭР ЗҮЙЛ


ОНЦГОЙ ТОХИОЛДЛУУД

19.1 Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаанд гарч болох


онцгой трхиолдлууд


Аливаа онцгой байдал тохислдоход шаардлагатай гэж үзсэн


бүхий л арга хэмжээг авах эрхкйг Гэрээлэгчид үүгээр олгож


байна. Гэрээлэгч нь онцгой байдал тохиолдсои тухай Засгийн


газрын төлөөлөгчид аль болох түргэн мэдэгдэнэ


19.2. Үндэсний онц байдал


a. Үндэсний онц байдал тогтоосон нөхцөлд Ионгол улсын


Засгийн газар иь гэрээт талбайгаас олборлох Гэрээлэгчийн

27

 хуваарьт тосыг Оүхлээр нь буюу хэсэгчлэн Д&йчлан авч болох


бөгоөд газрын тосны олборлолтыг аюулгүй дээд хэмжээнд хүрил


нэмэгдүүлэхийг Гэрээлэгчээс шаардаж болно.


б. Газрын тосыг ийнхүү дайчлан авах тухай асуудлаар


саналаа илэрхийлэх боломжийг Гэрээлэгчид олгосны дараа тосыг


авна.


в. Газркн тосны нөөц буиу түүнтэй холбогдох аливаа


байгууламжийг дайчлан авах явдал нь Монголын хууль


тогтоомжийн дагуу байх Сөгөөд зөзхөн Гэрээлэгчид зохих есоор


мэдэгдсэнээр хийгдэх ба үндэсний онцгой Оайдлыг зогсоох


хүртэл хугацаанд хүчин төгөлдөр байна.


г. Дайчлан ашиглах алкваа тохколдолд Ыонгол улсын


Засгийн газар нь үүнээс болж Гэрээлэгчид учирсан бүх


алдагдлыг нөхөн хохиролгүй болгоно.
П


ХОРЬДУГААР ЗҮЙЛ


ДДВАГДАШГҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ

20.1. Энэхүү 20 дугаар зүйлд дурдсан "давагдашгүй хүчин зүйл"


гэдэг ойлголтод дараах зүйл багтана. Үүнд: гал түйиэр. гоц


халдварт өвчний тархалт. гарцаагүй тохиолдсон осол. .эарласан


ба зарлаагүй дайн. ажил хаялт. беенеөр нь ажлаас халах болон


хөдөлмөрийн бусад эмх замбараагүй^байдал. үер. хүчтэТГ салхи


шуурга. газар хөдлолт болон байгалийн бусад гамшигт үзэгдэл.


улс төрийн хавчилт шахалт. үймээн самуун. бослого хөдлгөен.


Засгийн газрын аль нэг байгууллагын бүтэлгүй буюу удаашралтай


ажиллагаа. тухайлбал. Гэрээт түүхий тос ба гэрээт хийг


Монголоос гаргах эсвэл газрин тостой холбогдсок үйл


1 ажиллагаанд хамаарах материал. тоног төхөөремж. мэдээлэл буюу


бусад зүйлийг гаднаас оруулах. гадаги гаргах. ашиглахтай


холбогдсон аливаа зөвшөөрлийг Засгийн газрын аль нэг эрх


бүхий байгууллагаас олгохгүй байх. эсвэл хойшлуулах зэрэг


зүйл багтана.

202. Хэрэв нэг буюу хэд хэдэн үр ашигтай нээлтээс газрын


тосны олборлож байсан буюу олборлож болох байсак хэмжээг


давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас зогсоосон буюу өөр ямар нэг


байдлаар хязгаарласан бол тэдгээрээс газрын тосыг олборло*


болох байсан хэм*ээнд хүртэл олборлож хуримтлуулахад


шаардагдах хугацааг 5 дугаар эүйлд заасан ашнглалтын хугацаан


дээр нэмж сунгана. Энэхүү эаалтыг хэрэгжүүлэх үүднээс


хэрэглэсэн "хэмжээ" гэсэн ойлголт нь ашиглалткн үйл


ажиллагааг зогсоогоогүй тохиолдолд үр ашигтай нээлт буюу


нээлтүүдийн хүрээнд өремдсөн цсоногуудаас олон улсын гаэркн


тосны үйлдвэрлэлд хэвшсэн нийтлэг практикийн дагуу олборлож


болох байсан нийт газрын тосны хэмжээг хэлнэ. Гэрээлэгч нь


энд заасан олборлох естой гаэрын тосны нийлбэр хэмжээний


толаар ЗасгиЙн газрын төлөөлөгчид хуанлийн жил бүрээс хойш 90


хоногийн дотор мэдэгдэж байна.|


 ХОРИННЭГДҮГЭЭР ЗҮЙЛ


ГЭРЭЭ ЦУЦЛАХ
21.1. Хэрэв энэ гэрээнд гарын үсэг зурсны дараа 180 хоногийн


дотор гэрээ хүчин төгөлдөр Солохгүй бол Гэрээлэгч нь «Засгийн


газрын төлөөлөгчид гэрээг цуцлахаа мэдэгдэж болно.


21.2. Хэрэв Гэрээлэгч нь гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдрөос


хойш 120* хоногийн дотор хайгуулын хөтөлбөрт ажлаа эхлээгүй


бол Засгийн газрын толөөлөгч нь энэ гэрээг цуцлахаа мэдэгдэж


болно. Гэрээлэгч нь Засгийн газрык төлөөлөгчид бичгээр


мэдэгдэн 1995 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрийн 12 цагаас


(Улаанбаатарын цагаар) өмнө энэ гэрээнээс татгалзан цуцлахыг


шийдвэрлэж болно.


21.3. Хэрэв Гэрээлэгч нь мэдсээр атлаа энэ гэрээг зөрчвөл.


тухайлбал. эд материалын зөрчил гаргаад түүнийгээ энэ гэрээнд


заасан хугацаанд арилгаагүй буюу арилгаж эхлээгүй. мөк гэрээ


хэрэгжүүлэх үүднээс төсөвт ажлаа эхлээгүй бол Монгол улсын


Засгийн газар энэ гэрээг цуцлах эрхтэй.


21.4. Хэрэв Ыонгол улсын Засгийн газар 21.2. 21.3-т заасан


эрхээ хэрэгжуүлэхээр шийдвэл Засгийн газрык телөөлөгч


Гэрээлэгчид бичгээр мэдэгдэл өгнө. Мэдэгдэл өгснөөс хойх


30 хоногийн дотор Гэрээлэгч нь дээрх эерчлийг арилгаагүй буюу


арилгаж эхлээгүй бол зөрчлийг арилгахад нь МГТт буюу


давагдашгүй хүчик эүйл саад болсогүй буюу тасалдуулаагүй бол


энэ гэрээг цуцлах тухай шийдвэрийг Монгол улс гарга* болко.


Ийм шийдвэрийн эсрэг Гэрээлэгч нь 22 дугаар зүйл дэх


арбитрийн тухай заалтыг ашиглах эрхтэй. Гэрээг цуцалсан


тохиолдолд Гэрээлэгч нь тухайн гэрээт жилийн ажил үүргийг


хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээхгүй.


21.5. Ийм цуцлалт нь Ионгол улс Са Гэрээлэгчийн эрхийг


хөндохгүй. гэрээг ийнхүү цуцалскы дараа Гэрээлэгч нь газрын


тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахдаа хэрэглэхээр


түрээсээр авсан буюу Гэрээлэгчкйн бүрэн эээмхлийн бус бусад


бүх эд хөрөнгеө Ыонголоос авч гарах эрхтэй

ХОРИНХОЕРДУГААР ЗҮЙЛ


АРБИ7Р


22.1. Гэрээнд оролцогч талуудын хооронд уг гэрээтэй


холбогдон гарах (түүнийг хэрэг**^үлэх. тайбарлах. хэрэглэх.


хугацаа дуусах. цуцлах эсвэл сунгах) аливаа маргаакыг эв


зүйгээр шийдвэрлээгүй бол энэхүү гэрээ хүчин тогвлдвр болмогц


үйлчлэх НҮБ-ьн олон улсын худалдааны эрх эүйн байгууллагь:н


арбитрийь: дүрмийн дагуу шийдвэрлүүлнэ Бүх үйл ажиллагааг


англи хэл дээр язуулах 6өгв©д Швейцарын Цюрих хотод хийно.


АрОитрч нар нь англи хэлийг чөлөөтэй эззг. ?эн байна.


Арбитрийн зөвлолийн шийдьэр нь эцсийнх болох г-»гоөд аливаа


тал нь саатуулах буюу удаашруулан сунжруулах үйл ажиллагаа


явуулаагүй тохиолдолд тусгайлсан. шийтгэлийн үр дагавартай


зориудын хор хонөөлийг агуулах есгүй.


22.2. Гүйцэтгэгч болок Монгол улс. хоршооллын болон улсын


байгууллаг^уд. үйлдвэрийн газрууд. хувь хүмүүсийн хооронд.


түүнчлэн гүйцэтгэгч болон гадаадын хөрөнгө оруулагч компанм.


үйлдвэрийн болон бусад газрууд. мөн хувь хүмүүсийн хооронд


гэрээлэгчийн үйл ажиллагаатаи холбогдсок аливаа маргаан


гарвал Монгол улсын шуүх болон арбитрийн байгууллага өорсдийн


эрх мэдлийн хүрээнд шиидвэрлэнэ.


22.3. Газрын тосны гэрээнд оролцсгч тал болсон гадаадын аль


нэг хөрөнгө оруулагч нь газрын тосны гэрээтэй холбоотой буюу


түүнээс үүдсэн аливаа маргаан.эөрчилдеөн. гомдлыг энэхүү


гэрээ хүчин төгөлдвр болох вдровс үйлчлэх НҮБ-ын олон улсын


худалдааны эрх зүйн байгууллагын дүрмийн дагуу арбитраар


хянан шийдүүлнэ.


22.4. Шийдвэр гартал Гэрээлэгч нь пг/йдвэртэй холбоотой эсвэл


түүнд нөлөө үзүүлж болох бүх ажиллагаагаа болон бусад ажлаа


зогсоох буюу хааж болох боловч энэ тухай түүнээс шаардахгүй.


Хэрэв гарсан шийдвэр нь гомдлыг үндэслэлтэй гэж үзвэл тэр


шийдвэрт нөхөж төлех тухай эаалтыг гомдол гаргагчид


ашигтайгаар тусгах ба харин гомдлын аливаа шалтгаакыг шийдвэр


гарсан өдрөөс хойш 90 хоногийя дотор арилгаж эхэлнэ.


22.5. Арбитрийн шийдвэрийг зохкх эрх мэдэл бүхий аүүхэд


шилжүүлж. мон шүүхэд хандан. уг ишйдвэрийг хууль эүйн хувьд


хүлээн авч хэрэгжүүлэх дарааллыг тогтоож вгехийг хүсч болно


22.6. Шийдвэрүүдийг хэрэгжүүлж эхлэх хугацааг боломжтой бүх


тохиолдолд уул шийдвэрүүдэд зааж өгөхийг талууд хүсч байгаа


бөгөөд харин Гэрээлэгчийн эсрэг гарсан аливаа шийдвэрт заасан


хугацаа нь аль ч тохиолдолд 90 хоногоос багагүй байна


22.7. Гэрээнд оролцогч талууд нь энэ гэрээтэй холбогдсон


өөрсдийн харилцаагаа сайн санаа. итгэлцлийн зарчимд


үндэслэнэ. Талууд өөр өөр үндэстнүүдийг толөөлж байгааг


харгалзан энэхүү гэрээг Монгол улсад болон Гэрээлэгчийн эх


оронд тогтсон түгээмэл зарчим үгүй нөхцөлд арбитр нь олон


улсын газрын тосны .үйлдвэрлэлийн хэвшсэн зарчмуудыг


баримтална.
ХОРИКГУРАВДУГААР ЗҮЙЛ


МЭДЭГДЭЛ


23.1. Гэрээлэгчид бичгээр өгөх мэдэгдэл нь телексээр явуулж.


түүнийг хүлээж авсан тухай хариу вгсөн тохиолдолд хүчин


твголдор болно. Гэрээлэгч нь Монгол улсад төлөөлөгчийн гаэраа


нээсний дараа Засгкйи гаэрын толвөлө:чаес Гэрээлэгчкд ггет


мэдэгдэл нь дараах тохиолдолд хүчип үөголдор байна. ҮүнА


1. Ийм төлөөлөгчийн гаэарт а^ллла.- буй Гэрээлэг;


төлөөлөгчид болон 23.3-т заасан Гэрээлэгчиян удирдах т©р,г


телекс явуулж. түүнийг хүлээн авсан тухай харку авсан байх.


эсвэл


2. Энэ төлөөлөгчийн газарт ажиллаж байгаа ГэрЗэлэгчиин


төлөөлөгчид элчээр хүргүүл*. түүнийг хүлээн авсан нотолгоог


авсан байх. эсвэл тийм мэдэгдлийг биечлэн хүргэх ба аль ч


тохиолдолд Гэрээлэгчийн төлвөлөгч буюу түүний эрх мэдэл бүхий


төлөөлөгчдийн нэгнээс кь хүлээн азсан тухай хариу авсан. мөн


мэдэгдлийн хувийг 23.3-т заасан Гэрээлэгчийн удирдах төвд


телексээр явуулж. хүлээн авсан тухай хариу авсан байх зэрэг


болно.


23.2. Гэрээлэгчээс Засгийн газрын телеөлөгчид бичгээр өгөх


мэдэгдэл нь дараах тохиолдолд хүчин төгөлдөр байна. Үүнд:


1. Мэдэгдлийг Засгийн газрын төлөөлөгчид телексээр явуулж.


хүлээн авсан тухай хариуг авсан байх.эсвэл


2. Засгийн газрын төлөвлөгчийн ажлын газарт элчээр хүргүүл*.


түүнийг хүлээж авсан нотолгоог авсан байх. эсвэл тийк


мэдээллийг бкечлэн хүргэх ба аль ч тохиолдолд Засгийн газрык


төлөөлөгч буюу түүний эрх мэдэл бүхий төлвөлэгчдийн нэгнээс


мэдэгдлийг хүлээн авсан тухай хариу авсан байх зэрэг болно.


23.3. Дээрх 23.1 ба 23.2-т заасан мэдэгдлийг дараах хаягаар


илгээнэ. Үүнд:


а. Монгол улсын Засгийн газркн телоөлөгч


МГТТ-ны еронхий захирал. Телекс: 79235 МГТ МН


Улаанбаатар-37.


Монгол улс Факс: 976-1-331176
б.Гэрээлэгч:


_ '__ Факс:


Команд Петролиум Лимитод


_' _ Факс:


Цагаан Шонхор Ойл Корпорац


____ Факс:


СОКО Тамсаг Монгол Инк.


23.4. Нөгөо- талдаа 30 хоногийн өмнө урьдчилан мэдэгдэх үкдсэн


дээр аль лэг тал нь мэдэгдэл хүлээж авах хаягаа өөрчил»


болно. Гэхдээ уг шинэ хаяг нь нөгөө талд аливаа хэлбэрийн


зохимжгүй чирэгдэл учруулахгүй байх естой.


23.5. Аль нэг тал нь нөгөө талын мэдэгдлийг хүлээж авахаас


татгалзах буюу хүлээж анах боломжгүй тохиолдолд нөгөв талык


эрх ямар ч байдлаар буурах буюу хөндөгдөх есгүй.
31


 ХОРИНДӨРӨВДҮГЭЭР ЗҮЙЛ


ЭРХ ШИЛВҮҮЛЭЛТ

24.1. Анхдагч Гэрээлэгч болон гүйцэтгэгч бус дараагийн


гэрээлэгчид нь Монгол улсын Засгийн газрын бичгээр егсөн


зөвшөөрөлгүйгээр өөрсдийн эрх үүргийг бүрнээр буюу аль нэг


хэсгийг бусдад шилжүүлж болохгүй. ИЙм хүсэлтийг


үндэслэлгүйгээр татгалзахгүй.


24.2. Хэрэв Гэрээлэгч нь гаэрын тос олж илрүүлээд газрын


тостой холбогдсон аливаа үйл ажиллагаанд зориулж. нэг ба


түүнээс дээш тооны зээлдүүлэгч байгууллагаар санхүүжилт


хийлгэхийг хүсвэл тийм зээлдүүлэгч байгууллагуудад баталгаат


хүү төлөх нөхцөлтэйгээр энэ гэрээгээр хүлээсэн эрх ба үүргээ


бүрнээр нь эсвэл аль нэг хэсгийг нь Монголын Засгийн гаэрын


бичгээр өгсөн зөвшөөрлийн дагуу дээрх байгууллагуудад


шилжүүлж болох бөгөөд тийм зөвшөөрөл олгохоос Монголын


Засгийн 1*азрын зүгээс үндэслэлгүйгээр татгалзахгүй.


24.3. Энэхүү 24 дүгээр зүйлийн заалтуудын дагуу энэ гэрээ нь


түүнд оролцогч талууд. тэднийг залгамжлагчид болон эрх


шилжүүлэн авсан этгээдүүдийн хувьд дагаж мврдөгдөх бвгоөд


тэдний эрх ашигт үйлчилнэ.
32


 ХОРИНТАВДУГААР ЗҮЙЛ


ЕРӨНХИЙ ЗААЛТ

25.1. ХавсралтууД


Хавсралт А.В.С болон Д нь энэхүү гэрээний бүрэлдэхүүн


хэсэг бөгөөд тэдгээрийн заалтууд нь энэ гэрээний нэгэн адил


хүчин тогөлдөр байна.


25.2. Хуулиуд


Гэрээлзгч нь Монгол улсын хуулийг дагаж мөрдөх бөгөөд


Гэрээлэгчийн урьдчилан бичгээр өгсөн зовшөөрөлгүйгээр энэ


гэрээний дагуу түүний эрхийг үгүйсгэхгүй. эсвэл өөрчлөхгүй.


25.3. Сайн санаа


Талууд энэхүү гэрээний дагуу харилцаагаа сайн санааны


зарчимд үндэслэж. хамтын зорилтоо хэрэгжүүлэхийн төлөө зохих


есоор хамтран ажиллаж. гарч болох аливаа үл ойлголцох явдал.


маргааныг эв зүйгээр зохицуулан энэ гэрээнд заасан аливаа


зөвшөөрлийг үндэслэлгүйгээр татгалзах буюу хойшлуулахгүй.


25.4. Гэрээний хэл


Гэрээг монгол болон англи хэл дээр үклдэв. Монгол болон


англи хэл дээрх хувилбаруудын хооронд ямар нэгэн зөрчнл


гарвал англи хэл дээрх хувклбарыг голлон бархмтална.


Дээр дурдсан бүх зүйлийг нотлон Засгийн газрын төлөөлөгч


болон Гэрээлэгч энэхүү гэрээг 1995 оны \1^ сарын I I -нд


байгуулсан бөгөөд энд заасны дагуу хүчин тегөлдөр болно.
ЦАГААН ШОНХОР ОЙЛ КОРПОРАЦ СОКО ТАМСАГ МОНГОЛИА ИНК.

--Sj.33


 МОНГОЛ ГАЗРЫН тосны товчоо


БОЛОН


КОМАНД ПЕТРОЛИУМ ЛИМИТЕД.


ЦАГААН ШОНХОР ОЙЛ КОРПОРАЦ.


КО ТАМСАГ МОНГОЛИА ИНК. НАРЫН


(ГЭРЭЭЛЭГЧ)


ХООРОНД БАЙГУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААХ ТУХАИ


ГЭРЭЭНИЙ “А" ХАВСРАЛТ


1995 оны 12. сарын 11 өдөр


ГЭРЭЭТ ТАЛБАЙН ЗУРАГ34


I


NL.. B

COisi/vilEAXX:


0

Loneitude Latitude


117* 29' 58" 47* 46' 00"


1.


2. 117*29' 58" ‘47* 301 00"


3. 117* 39' 58" 47* 30' 00"

4. 117* 39' 58" 46* 50' 00-


5. 117* 10' 00" 46* 50-00"


6. 117* 101 00" 46* 30' 00"

7. 116* 30'00" 46* 30' 00"

8. 116'29'58” 47* 50' 48"


 С-1


МОНГОЛ ГАЗРЫН ТОСНЫ ТОВЧОО БОЛОН


КОИАНД ПЕТРОЛИУМ ЛИМИТЕД.


ЦАГААН ШОНХОР ОЙI КОРПОРАЦ.


СОКО ТАМСАГ МОНГОЛИА. ИНК. НАРЫН


ХООРОНД БАЙГУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААХ


ТУХАЙ ГЭРЭЭНИЙ -С- ХАВСРАЛТ


1995 оны /2 сарын 111 ЖУРАМ
1ЭГДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. Ервнхий заалтууд

орилго

гЭнэхүү бүртгэл тооцооны журмын зорилго нь гэрээний дагуу


өртөг. зардал. бараа материалын нөөцийк * орлого.


гыг тодорхойлох эрх тэгш арга замьгг тогтооход оршино.


эв эдгээр арга замын аль нэг кь Гэрээлэгч буюу Монгол


ын Засгийн газрын хувьд шударга. эрх тэгш бус болох нь

»тлогдвол. талууд уулзаж. дээрх арга замын аударга. эрх тэгц


аливаа зүйлийг залруулахад шаардлагатай өөрчлөлтүүдийн


аар тохиролцохыг хичээнгүйлэн эрмэлзэнэ.


Нэр томъеоЭнэхүү бүртгэл тооцооны журмыг хэрэгжүүлэх үүднээс энд


•глэсэн нэр томъеоны агуулга нь өөрөөр илэрхий заагдсакаас


:ад тохиолдолд энэхүү гэрээнд тодорхойлсон нэр томъеонууд


'С" хавсралт гэж гэрээнд хавсрагдсан. бүртгэл тооцооны


)амд заасан нэр томъөотой адил утга агуулгатай байна.


 C-2

1.3. Баримт бичгийн давамгайлах байдал

Энэхүү бүртгэл тооцооны журам. гэрээний хооронд үл


тохирох буюу зөрчилдөх аливаа тохиолдолд гэрээг баримтална.

1.4. Үйл ажиллагааны тухай тайлан мэдээ


* •


Гэрээлэгч нь хүчин тогөлдвр болсон өдрввс эхлэн улирал

бүр дууссаны дараа 90 хоногийн дотор тухайк улиралд явуулсан


газрын тостой холбогдсон үйл авиллагааны-олборлолт. орлого.


зарлагыг тусгаж дээрх үзүүлэлтүүдийг зоххх ангиллаар нэгтгэн


дүгнэсэн үйлдвэрлэл. өртөг нөхөлтийн тайлан мэдээг хүчин


төгөлдор болсон едраөс хойшхи байдлаар дүгнэсэн хураангуй


мэдээллийн хамт Засгийн газрын төлөөлөгчид бүрдүүлж өгна. О


1.5. Засгийн гаэрын төлөөлөгч нь Гэрзэлэгчээс үйлдвэрлэл ба


о


вртөг нехөлтийн тухай тайлан мэдээ нэг бүрийг хүлээн авсан


өдраөс хойш хоер жилийн дотор тухайк тайлангийн бүртгэл


тооцоо. туслах баримт бичиг буюу үйлдвэрлэл. өртөг нахалтийн


тухай тайланд гарсан аливаа алдааг засах эрхтэй. Үйлдвэрлэл.


өртвг нөхөлтийн тухай аливаа тайлан буюу түүний хэсгийн


талаар Засгийн гаэрын твлввлөгчөос бичгээр мэдэгдэл


гаргаагүй. эсвэл бичгээр гаргасан мэдэгдлийн шалтгаанкг


эохицуулсан бол дээрх дээрх мэдээ такланг гаргаж өгсөн өдрвөс


хоер жилийн эцэст эдгээрийг үнэн зөв гэж тооцох бөгвөд цаашид


шалгахгүй.


1.6. Валют солих

АНУ-ын доллараар хийсэн зарлагыг жинхэнэ зарцуулсан


хэмжээгээр нэхэмжилнэ. АНУ-ын доллараас бусад валютаар хийсэн


зарлагыг жинхэнэ зарцуулсан хэмжээгээр нэхэмжилнэ. АНУ-ын


доллараас бусад валютаар хийсэк зарлагыг тухайн валютыг сольж


авсан тухайн үеийн ханшийг баримтлан АНУ-ын долларт шилжүүлэн


тооцно. Бусад валютыг АНУ-ын долларт шилжүүлэхэд баримталсан ')


ханшны бүртгэл тооцоог хетөлж байна.


О

ХОЕРДУГААР ЗҮЙЛ. Өртөг. эардал

2.1. Нөхен төлөгдөх эардал

Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахтай

холбогдон Гэрээлэгч болон хувь нийлүүлэгч дараах өртаг


зардлыг нөхөж авна. Үүнд:


а. Ажиллагсад


1. Энэ гэрээний дагуу төрөл бүрийн үйл ажиллагаанд


тогтмол буюу ажлын бүрэн цагаар а+иллахаар томилогдсон буюу |
37 <


оролцсон ажкялагсдын цалин. хөлс болон дээрх үйл ажиллагаакд


түр хугац*- буюу ажлын бүрэн бус цагаар ажиллчхяар


томилогдсон бүюу оролцсон ажиллагсдын цалин хөлсний эохих


хувь хэмжээ. Дээрхийг үл харгалзак тайбарлах үүднээс. энэ


зүйлийн 2.1.а.1-д заасан ажиллагсдын цалин. хөлскйг дээрх


ажиллагсад нь Монгол дахь ийм үйл ажиллагаанд томилогдсон


буюу оролцсон. эсвэл Монгол улсад буюу Монгол улсаас ирэх.


буцах хүрээнд л энэхүү 2.1.а.1-д заасны дагуу нөхөж авна.


2. Ажиллагсдын цалин. хөлсөнд хамаарах амьжиргаа.орон


байрни зардал. баяр еслолын үеийн амралт. өвчлөлт. ээлжийн


амралт болон хедөлмөрийн чадвар алдахад олгох хөнгөлөлт.


урамшуулал. илүү цагийн болон бусад хөлсийг төлөхөд гарах


ертөг зардал


3. Бүх ажиллагсдын амь даатгах. эмнэлэгт хэвтэж


эмчлүүлэх. тэтгэвэр тогтоох. чөлөөнд гарах. хувьцаа худалдаж


авах. хадгаламжийн дэвтэр нээх зэрэг хөнгөлвлттэй холбогдон


гарах өртөг эардал


4. Хөдөлмөрийн гэрээ цуцалсны тэтгэмжийг Ионгол улсын


хөдөлмөрийн хуульд заасан хэмжээний хамгийн дээд түвпингээр


тооцож. цалингийн тогтмол хувиар бодож олгосон зардал зэрэг


болно.


б. Үйлчилгээ


1. Зөвлөгч авах. гуравдахь этгээдээс гэрээт болон ахуй


үйлчилгээгээр үйлчлүүлэхтэй холбогдох зардал


2. Гэрээлэгч буюу хувь нийлүүлэгчээс Ыонголд байгаа.


эсвэл хилийн чанад дахь байгууламжид гэрээний дагуу зардлыг


нь шууд нвхвж авахгүй ажил үйлчилгээ хийхэд гарах зардал.


Гэрээлэгчийн буюу хувь нийлүүлэгчийн бүрэк мэдлийн өмч болох


тоног тохөөрөмжийг ашигласны төлбөрийг нэхэм:«лэхдээ өмч


эзэмшлийн болон ашиглалтын зардлаас бодо* тогтоосон түрээсийн


тарифыг баримтлах боловч энэ тариф нь Монголд тухайн үед


мөрдвж буй өрсөлдөхүйц тарифаас хэтрэхгүй.


3. Гэрээний 14.1-д заасны дагуу Засгийн газрын


төлөвлөгчийн зүгээс үзүүлсэн ажил үйлчилгээтэй холбогдон


гарах зардал


в. Хуулийн зардал


Энэ гэрээтэй холбогдон шаардагдах шүүх хурал буюу хууль


зүйн бусад үйлчилгээ. үүний дотор хуулийн зөвлөгчдөд өгөх


хөлс. харамж. газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны талаар


талуудын болон аль нэгний нь эсрэг шийдвэр гарсантай


холбоотой зардал. мөн газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа


буюу энэ гэрээнкй эсрэг чиглэсэн аливаа үйлдэл. гомдол.


заргаас хамгаалах эорилгоор гэрээнд оролцогч талууд буюу


аль нэг тал нь урьдчилан сэргийлэхээр авах арга хэмжээний


зардлууд энд багтана.


г. Газрын түрээсийн төлбөр ба замын зөвшөөрөл


Монгол улсын Газрын тосны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх


журмын 10 дугаар хэсгийн 15.4 болон Д хавсралтад заасан


газрын түрээсийн төлбөр. замын зөвшөөрөл. газар эдэлбэрийн


Оусад эрхийг олж авах. шинэчлэх. буцааж өгөхтэй холбогдон


 С -4

гярях эардал энд багтака.

д. Зпхиргааны шиктг.
Монгол улсын Газрын тосны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх


журам. IҮ хэсэг хавсралт Д-д заасан захиргааны шимтгэл
е. Материал


Гэрээлэгчийн худалдаж авсан буюу нийлүүлсэн материал.


тоног төхөврөмж. сэлбэг хэрэгслийн зардал:


1. Худалдаж авсан материал


Гэрээлэгчийн худалдаж авсан тоног твхеөремж. материал,


сэлбэг хэрэгслийн зардлыг нөхохдоө гэрээлэгчид үзүүлсэн элдэв


хонголөлтийг нь хасаад түүний жинхэнэ төлсөн үнээр нь


нэхэмжилнэ.


2. Гэрээлэгч буюу хувь нийлүүлэгчийн нийлүүлсэн материал


Гэрээлэгч нь аливаа материалыг вөрийн буюу хувь


нийлүүлэгчийнхээ нөөцөөс авч нийлүүлснээс бусад тохиолдолд


материалыг боломжтой үедээ шууд худалдаж авна. Гэхдээ


Гэрээлэгчийн өөроө нийлүүлсэн материал нь даатгал.


ниилүүлэлтийн адил нөхцөлд гуравдахь этгээдээс твсөөтэй эд


зүйлийг худалдаж авч болох үнээс өндөр байх есгүй.


3. Гэрээлэгчийн нийлүүлсэн материалын баталгаа


Гэрээлэгч нь нийлүүлж байгаа материалддаа үйлдвэрлэгчийн


буюу худалдагчийн батилгаанаас гадна ямар нэгэн баталгаа нэмж


гаргахгүй бөгөөд хэрэв нийлүүлсэн материал гэмтэл согогтой


байзал үйлдвэрлэгч буюу худалдагчаас Гэрээлэгчид зөрүүг төлөх


хүртэл орлогод авахгүй.


ж. Контор. хээрийн анги. агуулах болон бусад байгуулам*


Контор. салбар контор. хээрийн анги. агуулах. холбоо.


усан хангамж. эам болон тээврийн бусад систем зэрэг аливаа


байгууламжийг апиглах. тоноглох. тохижуулах. ажиллуулахтай


холбоотой зардал


з. Даатгал. гомдол зарга


Хэрэглэгчдэд учирсан хохирлын хариуцлага. өмч хөрөнгийн


гэмтэл. улс төрийн үйл явдлаас гарч болох хохирлоос даатгах.


мвн ажиллагсад буюу хөндлөнгийн этгээдийн емнө ГэрЗэлэгчийн


буюу Монгол улсын. хуулийн дагуу хүлээх хариуцлагын зэрэг


бусад даатгалтай холбоотой зардал. Ийм даатгал буюу гомдол


заргаас гарах зардлыг зохих зарлагкн даксанд оруулна. Аль


нэг тодорхой аюул ослоос тусгайлан даатгуулаагүй бол гарсак


аливаа алдагдал. түүнтэй уялдан гарч болох зарга. хохирлыг


зохицуулах. шийдвэр гаргуулахтай холбоотой зардлыг зарлагын


зохих зүйлээс нэхэмжилнэ.

И. Хохирол болон алдагдал


Гал түймэр. үер. шуурга. хулгай. осол буюу Оусад


шалтгаанк улмаас учирсан хохирол болон аллагпалтай холбоотой


эардал. Гэхдээ Гэрээлэгч нь АНУ-ын доллараас давсан


хохирол алдагдлын талаар тухай бүр Засгийн газрын төлоөлвгчид


Уг алдагдлы* тухай мэдээлсний дараа буюу Гэрээлэгч энэ ryxafl


мэдзэ авснаас хойи 5 хоногийк дотор бичгээр иэдэгдсэн байка.

39


05


к. Ыөнгө солиход олох ашиг Са алдагдал


Гэрээний дагуу мөнгө солкх явцад олох ашиг болон


алдагдал.


л. Хүү


Олборлолтын зардалд зориулан Гэрээлэгч нь зээл авахтай


холбоотой үүссэн эардал. Гэхдээ энд эаасан хүү нь Гэрээлэгч


нь зээл авсак тухайн өдрийн Хойд Америкийн Ситибанк буюу


түүнийг эалгамжлагч аливаа банннаас тухайн хэмжээний зээл


олгоход ногдуулдаг хүүний хэмжээнээс хэтрэх есгүй.


м. Тээвэрлэлт


Ажиллагсад. тоног төхөөрвм». материал. сэлбэг хэрэгсэл


болон газрын тос тээвэрлэхэд гарсан зардал. Ажиллагсдын


тээврийн зардалд Гэрээлэгчээс энэ талаар баримталж буй


бодлогын хэмжээнд дараах зүйл багтана. Үүнд: Ажиллагсад болон


тэдний гэр бүлийнхэн томилогдон ажиллаж буй газраас ээлжийн


амралтаар нутагтаа очих ба буцаж ирэх замын зардал.


ажиллагсад болон тэднкй гэр бүлкйнхэн нэг газраас нвгва


газарт шилжихтэй холбогдсон замын зардал. Гэхдээ ажиллагсад


болон тэдний гэр бүлийнхэн Монголд ажиллаж байгаа газраас


өөрийнхөө нутгаас өөр газар силжихэд гарах замын эардал нь


нутаг орондоо буцах тохиолдолд гарах байсан зардлаас хэтрэх


есгүй.


н. Бусад зардал


Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны явцад энэхүү


2-р зүйлд зааснаас бусад зардал.


о. Эх компаний захиргааны нэмэгдэл зардал


1- Гэрээний дагуу газрын тостой холбогдсон үйл


ажиллагааны явцад Монгол улсын хилийн чанадад Гэрээлэгчийн эх


номпанийн (үүний дотор хувь нийлүүлэгч багтана) ажиллагсдын


гүйцэтгэх ажил үйлчилгээ болон конторын ажилд хамаарах ,£>.*' У*


захиргааны - нэмэгдэл зардал нь гаэрын тостой холбоотр#. ; *


Гэрээлэгчийн жилийн зардлын 10 хувь байна. I' 1 r 1


2. Гэрээлэгчийн эх компании Монгол улсйн хилийн чанадад лг/и


гарсан бусад эахиргааны нэмэгдэл зардлын алиныг ч нохөк •. '


төлөхгүй. Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаатай


холбогдуулан Гэрээлэгчийн эх компаниас гүйцэтгэж. улмаар


дурдсан хувь хэмжээгээр нөхөн төлвгдөх ажил үйлчилгээнии


жишээнд удирдлага. санхүү. нягтлан бодох. бэлтгэн нийлүүлэх.


компыотерийн ажил үйлчилгээ ба захиргаа орко.


3. 2.1.M.1 болон 2.1.м.2-ын заалтууд нь 2.1.а Солок


2.1.6.2-ын дагуух ажиллагсад. ажил үйлчилгээний • зардал


нэхэмжлэхийг хориглохгүй.


п. Ортог нохөх зорилгоор газрын тосны а» үйлдвэрт


хэвшсэн практикийн дагуу ийм бүх зардлыг cap тутах хайгуул.


урсгал болон ашиглалтык зардалд шингээн хуваарилах буюү -УУД


нэхэмжилнз.
40


 С-6


2.2. Тооцооны үндэс

Гэрээлэгч нь энэ гэрээтэй холбогдох тооцооны даксыг


өссөн дүнгээр хөтөлнө. Энд хэрэглэсэн "өссен дүнгээр" ГЭДЭГ


нь тухайн зардлыг хэзээ төлснөөс үл шалтгаалан уг зардлыг


гарсан цаг хугацаанд нь хамааруулан тооцохыг хэлж буй болно.ГУРАВДУГААР ЗҮЙЛ. Эд хөрөнгийн тооллого


3.1. Тогтмол тооллого хийх. мэдэгдэх. төлөөлөх


Засгийн газрын төлөөлөгч. Гэрээлэгч хоерын хооронд


тохиролцсон боломжтой хугацаанд Гэрээлэгч нь газрын тостой


холбогдсон үйл ажиллагааны зориулалттай материал. эд


хөрөнгийн болон барилгын ажлын тослүүдэд эд хөрөнгийк


тооллого хййж. бүртгэл хөтөлнө. Эд хөрөнгийн тооллого


явуулахад Засгийн газрын төлөөлөгч эсвэл түүний томилсон


төлөөлөгчийг биечлэн байлцуулахын тулд Гэрээлэгч нь тооллого


хийх тухай тооллого эхлэхээс наад зах нь 30 хоногийн өмые


Засгийн газрын телөөлөгчид бичгээр мэдэгдэнэ. Тооллого


явуулахад Засгийн газрын телөэлегч байлцаж чадахгүй бол


Засгийн газрын төлөөлөгч Гэрээлэгчийн хүргүүлсэн тооллогын


дүнгийн хувийг хүлээж авах үүрэгтэй.


3.2. Эд хөрөнгийн бүртгэлийг тулган шалга*. зохицуулдх тухай


Гэрээлэгч. Засгийн гаэрын толөөлөгч хоер хамтрак эд


хврөнгийн тооллогын бүртгэлийг тулган шалгаад. илүүдэл буюу


дуталтын жагсаалтыг гаргаж. Гэрээлэгч нь зөрүүг залруулна


41


 D-lМОНГОЛ ГАЗРЫН тосны товчоо


БОЛОН


КОКАНД ПЕТРОЛИУМ ЛИМИТЕД.


ЦАГААН ШОНХОР ОЙЛ КОРПОРАЦ.


СОКО ТАЫСАГ ИОНГОЛИА.ИНК.


СГЭРЭЭЛЭГЧ)


НАРЫН ХООРОНД БАИГУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХУҮН ХУВААХ


ТУХАИ ГЭРЭЭНИЙ -Д- ХАВСРАЛТ


1995 оны 1Z сарын 11

ГАЗРЫН ТОСНЫ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГ&ҮҮЛЭХ ВУРМЫН ХАВСРАЛТ 3


ГАЗРЫН ТҮРЭЭСИЙК ТӨЛБӨР БА ЗАХИРГААНУ ШИМТГЭЛ

1. Гэрээлэгч жил бүр газрык түрээсийн Тариф


төлбөр төлнө. Үүнд: ам.доллар


а. Хайгуулын эхний үед гэрээт талбайн


хавтгай дөрволжин нилометр бүрт


(олборлолтын талбайг оролцуулахгүй)


б. Хайгуулын хоердахь үед гэрээт талбайн


хавтгай дөрвөлжин километр бүрт


(олборлолтын талбайг оролцуулахгүй)


в. Хайгуулын гуравдахь үед гэрээт талбайк


хавтгай дөрвөлжин километр бүрт


(олборлолТын талбайг оролцуулахгүй)


г. Олборлолтын талбайн нэг хавтгай дөрвөлжин


километр бүрт


2. Захиргааны үйлчилгээний шимтгэл


а. Гэрээт талбай авах захиалга бүрт


б. Хайгуулын хугацаа сунгахад


в Олборлолтын талбай авах захиалга бүрт


г. (.'лборлолтын талбайн хэмжээг өөрчлөхөд


д. Олборлолтын хугацааг сунгахад


е- Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны


аливаа эрх үүргийг шилжүүлэх


42


*
 E-lМОНГОЛ ГАЗРЫН тосны товчоо


BOJOH


КОМАНД ПЕТР01ИУМ ЛИМКТЕД.


ЦАГААН ШОНХОР ОЙЛ КОРПОРАЦ.


СОКО ТАЫСАГ ЫОНГОЛИА.ИНК. НАРЫН


(ГЭРЭЭЛЭГЧ)


ХООРОНЛ БАЙГУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААХ


ТУХАИ ГЭРЭЭНИЙ -Е- ХАВСРАЛТ


1995 оны 12. сарын 11

ТАТВАРЫН ТУХАЙ ЗААЛТУУДГэрээлэгч нь аливаа орлогын татварын оронд орлон


төлөгдөх татварыг төлөх учиртай бөгвод үүнийг МГТТ нь


Гэрээлэгчийн өмнөөс хариуцан тел* барагдуулна. Гэрээлэгчийн


өмнөос МГТТ-ны хариуцан твл* барагдуулсан орлогын орлон


төлөгдех-аливаа татвар нь Гэрзэлэгчийн хувьд нэмэлт орлого


болох бөгөөд энэхүү нэмэлт орлого нь орлогын орлон нөхөгдөх


татварт мөн адил хамаарагдана (энэ нь Гэрээлэгчийн орлого нь


МГТТ-ны хариуцан төлж барагдуулах татварыг багтаан "өснө"


гэсэн үг болно).


Гэрээний 10.4.6-д тодорхойлсон Гэрээлэгчийн татвар


толвөл зохих нийт орлогоос түүний өсөн нэмэгдсэн орлогын


орлон твлөгдөх татвартай тэкцэх хэмжээний мөнгмйг хассанаар


"Гэрээт орлого" болно. "Өсөн нэмэгдсэн үнэ" гэдэг нь татвар


төлөх орлогыг тооцоолж гаргахын тулд гэоээт орлого дээр нэмэх


нэгэн хэмжээ болно. Ийнхүү өсөн немэгдсэн үнэ нь орлогын


орлон төлөгдөх татвартай тэнцүү байна. ;*.ймд


Татвар төлөгдөх орлого - Гэрээт орлого ♦ Өсөн кэмэгдсэн


унэ


Өсөн нэмэгдсэн үнэ - Татвар төлөх орлогод ногдох орлогын


орлон төлвгдвх татвар


Жишээлбэл. хэрэв орлогын орлон төлогдөх татварт ногдох


хувь тогтмол байвал.


Өсөк нэмэгдсэн үнэ - Татварт когдох хувь х Татвар төлех


орлого


Эхний болон суүлчийн тэгшитгэлийг нийлүүлбэл.
43---


Гэрэзт орло: э х татварт ног,\ >х хуь^


нямзгдсэн үнэ = ----------------------------


I - -.гтварт когдох уув»>


Дээрх тооцоог дараа:: т^оны ^ишээгээр харуулоня. гзрээт


10 доллар. татварт ногдох хувь 30 хувь гз.т. ^дбсл.


нэмэгдсэн үнэ:

10 доллар х 0.3


------------- 4.29 доллар болно.


1 - 0.3

Жишээ:


орлого 10 доллар дээр нэмэх нь


нэмэгдсэн үнэ 4.29 доллар. тэнцүү


төлөх орлого 14.29 дсллар болно.


заасан

4.29 долларыг хасвал


10 доллар болно.


<---