Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй


ГХГЗЗГ-ын даргын 2003 оны 157 тоот тушаалын 2-р хавсралт

                                                                                                   Улсын бүртгэлийн дугаар 345048

  
                          ГАДААДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТТАЙ АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГАД ГАЗАР                                                                  АШИГЛУУЛАХ ГЭРЭЭ 
  

2016 оны 11 сарын 02 өдөр                     08413-2016/00004                     Ховд аймаг, Дарви сум                                                                                     
                                                         Нэг. Нийтлэг үндэслэл 
Монгол Улсын Газрын тухай хууль, Ховд аймаг /нийслэл/-ийн Дарви сум /дүүрэг/-ийн засаг даргын 2009 оны 12 сарын 2 -ны өдрийн 129 тоот шийдвэрийг үндэслэн газар өмчлөгчийг төлөөлж , Дарви сум /дүүрэг/-ийн газрын асуудал эрхэлсэн албан тушаалтан Баярбямба овогтой Энхболд газар ашиглагчийг төлөөлж, МоЭнКо ХХХ-н Захирал ажилтай Гомбосүрэн овогтой Нацагдорж нар энэхүү гэрээг байгуулав. 

Энэхүү гэрээнд гэрээний салашгүй хэсэг болох дараахь зүйлийг заавал тусгах бөгөөд эдгээрийн бүрдэл дутуу бол гэрээг хүчингүйд тооцох үндэслэл болно. Үүнд: 
1.1. газрын байршил, хэмжээ, хил хязгаар, заагийг годорхой харуулсан кадастрын зураг 
1.2. газар өмчлөгчөөс газар ашиглагчид гус газрыг хүлээлгэн өгсөн тухай акт; 
1.3. газрын төлөв байдал, чанарыы улсын хянан баталгааг зохих журмын дагуу хийлгүүлж баталгаажуулсан баримт; 

                                                               Хоёр. Гэрээний нөхцөл 
2.1.Газар ашиглагчид олгосон газрын нийт хэмжээ: 1296.31 /га/. Үүнээс: 
Нэгж талбарын тодорхой хэсгийг эзэмших зориулалт: Ашиглалт, олборлолт явуулж буй уурхайн талбай

Тухайн зориулалтаар эзэмших газрын хэмжээ: 1296.31 га

Төлбөрийн хэмжээ: 0

2.2. Газрын төлбөрийн хэмжээ: 
Нэгжийн үнэ 8000 төгрөг/үсгээр/ Найман мянган төгрөг
Бүгд үнэ 10370480 төгрөг/үсгээр/  арван сая гурван зуун далан мянга дөрвөн зуун төгрөг
Үүнээс: 
1-р улиралд 2592620 төг     3-р улиралд 
2592620 төг 

2-р улиралд 2592620 төг      4-р улиралд 2592620 төг 


2.3. Газрын төлбөрийг улирал бүрийн эхний сарын 25-ны дотор газар ашиглуулагчийн Ховд аймаг Төрийн Сан банкин дах 16170000943 тоот дансанд шилжүүлж байна. 

2.4. Газар ашиглуулах тухай эрх бүхий Засаг даргын шийдвэр гарсан өдрөөр газрын төлбөр хийх хугацааг тогтооно. 
2.5. Эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр газрын төлбөрийн хэмжээ өөрчлөгдөх тохиолдолд гэрээнд өөрчлөлт оруулна. Ийнхүү газрын  төлбөрийг шинзчлэн тоггоолгоогүй бол зохих зардлыг газар ашиглагч хүлээнэ. 

  
Гурав. Газар ашиглагчийн эрх, үүрзг 
3.1. Гэрээний нөхцлийн дагуу газрыг ашиглах; 
3.2. Газар өмчлөгчөөс газрын төлев байдал, чанарын улсын хянан баталгааг гаргуулж авах; 
3.3. Гэрээнд үүргээ зохих ёсоор биелүүлж ирсэн бол эрхийн гэрчилгээний хугацаа дуусахад уг газрыг үргэлжлүүлэн ашиглахаар эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгуулах
3.4. газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааг тогтоосон журмын дагуу хийлгэж байх /5 жилд нэг удаа хийлгэнэ/

3.5 Газрын төлбөрийг газрын ашигт шинж чанарыг ашигласан эсэхээс үл хамааран хугацаанд нь төлөх; 
3.6. Төлбөр төлөх, үүргээ хугацаандаа гүйцэтгээгүй тохиолдолд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 0,5 хувиар хэтэрсэн хоног тутамд алданги төлөх
3.7. Газар өмчлөгчөөс газрын ашиглалттай холбогдуулан тавьсан шаардлагыг цаг тухайд нь биелүүлэх; 
3.8. Шалгарсан төслийг хэрэгжүүлж ажиллах

3.9 Холбогдох хууль тогтоомжоор тогтоосон бусад эрх, үүрэг, хариуцлага хүлээх; 


Дөрөв. Газар ашиглуулагчийн эрх, үүрэг

4.1. Газрыг гэрээнд заасан зориулалтын дагуу ашиглаж байгаа эсэхийг хянах; 

4.2. Уг газрыг ашиглуулахын зэрэгцээ дараахь шаардлагыг газар ашиглагчид тавих эрхтэй. Үүнд: 
Уг газрыг зориулалтан дагуу ашиглан нөхөн сэргээлтийг цаг тухайд нь хийх, гэрээнд заасан үүргээ биелүүлж байх, газрын төлбөрийн хэмжээ шинэчлэгдсэн тохиолдолд төлбөрийг тухайн үеийнхээр тооцож мөрдөнө. 
"Газрын тухай" хуулийн 35.3.1.-35.3.6.-д заасан үүргээ гүйцэтгээгүй, энэ талаар тавьсан шаардлагыг биелүүлээгүй тохиолдолд гэрээг цуцалж, мөн хуулийн 62 дугаар зүйлд зааснаар хохирлыг нөхөн төлөхийг шаардах; 
4.4. газар ашиглуулах гэрээг жил бүр дүгнэх; 

4.5. холбогдох хууль тогтоомжоор олгогдсон бүсад эрх, үүрэг, хариуцлага хүлээх; 

Тав. Газрын талаарх эд хөрөнгийн эрхийн зарим зохицуулалт 
5.1. Газар ашиглагчийн өмчлөлд байгаа тухайн газар дээрх үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрх өөр этгээдэд шилжвэл 2 тал харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр газар ашиглах эрхийг шилжүүлж болно гэж шийдвэрлэнэ.
5.2 Энэхүү гэрээгээр ашиглах газрыг хязгаартай ашиглах эрх бүхий газар ашиглагч байгаа болон ийнхүү ашиглахаар шаардсан бол түүний газар ашиглах нөхцөл, журам нь газрын тухай хуулийн 48-р зүйлд заасан нөхцөлийг дагаж мөрдөх болно. Шаардлагатай гэж үзвэл энэхүү гэрээнд хавсаргаж болно. 
5.3 гэрээний талуудын шаардлагатай гэж үзсэн бусад нөхцөл: Ашиглах эрх бүхий газраа зориулалтын дагуу ашиглаагүй болон тогтоосон төлбөрийг зохих журмын дагуу төлөөгүй тохиолдолд газар ашиглах эрхийг нь хүчингүй болгох хүртэл арга хэмжээ авч дээрх эд хөрөнгийн эрхийн асуудлыг шүүхийн журмаар шийдвэрлэнэ. Мөн Зохих зөвшөөрөлгүйгээр газрын хэмжээнд өөрчлөлт оруулсан нөхцөлд газар ашиглах эрхийг цуцлах хүртэл арга хэмжээ авна. 

Зургаа. Бусад зүйл 
6.1. Гэрээ нь газар ашиглагчид газрыг актаар хүлээлгэн өгч, эрх бүхий засаг дарга газар ашиглах эрхийн гэрчилгээ олгосон өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болж мөрдөгдөнө. 
6.2. Энэхүү гэрээг хоёр хувь үйлдэж, талууд гарын үсэг зурсан өдрөөс эхлэн /гучин найм/ үсгээр жилийн хугацаатай байгуулав. 
6.3. Энэхүү гэрээтэй холбоотой бусад асуудлыг МУ-ын холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.


Гэрээний талуудын албан ёсны хаяг, харилцах утас:  

Газар ашиглуулагч: Ховд аймгийн ГХБХГазар

Дарви сум Газрын даамал

Утас: 95510135

Газар ашиглагч: Жамсран овогтой Оюунчимэг

Газар ашиглагчийн хаяг: Сүхбаатар, 1-р хороо, Жамъяан гүний гудамж гудамж, 5/3 

Регистр / улсын бүртгэл /-ийн дугаар: 5141583, 9019023025
Харилцах дансны дугаар: ХААН Банк, 5041064324
Харилцах утас: 70110567

И-мэйл хаяг: 


ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН: 

Газар ашиглуулагчийг төлөөлж: 

Ховд аймаг /нийслэл/-ын Дарвисум /дүүрэг/-ийн газрын даамал Лхагвасүрэн овогтой Самд  

                                /гарын үсэг/ _____________________ /тамга/

Газар ашиглагчийг төлөөлж: 

МоЭнКо ххк-н Дэд захирал Жамсран овогтой Оюунчимэг

/гарын үсэг/ _____________________ /тамга/


Энэхүү гэрээний нэг хувийг 8401000434 дугаар бүхий нэгж талбарын хувийн хэрэгт хадгалав.