Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

(4322А)

2009 оны 12 сарын 2-ны өдөр                           Улсын бүртгэлийн дугаар 002

  
ГАДААДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТТАЙ АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГАД ГАЗАР АШИГЛУУЛАХ ГЭРЭЭ 
  

2009 оны 12 сарын 2 өдөр                                                  Дарви аймаг, хот, сум                                                                                     
Нэг. Нийтлэг үндэслэл 
Монгол Улсын Газрын тухай хууль, Ховд аймаг /нийслэл/-ийн Дарви сум /дүүрэг/-ийн засаг даргын 2009 оны 12 сарын 2 -ны өдрийн 124 тоот шийдвэрийг үндэслэн газар өмчлөгчийг төлөөлж , Дарви сум /дүүрэг/-ийн газрын асуудал эрхэлсэн албан тушаалтан Баярбямба овогтой Энхболд газар ашиглагчийг төлөөлж, МоЭнКо ХХХ-н Захирал ажилтай Гомбосүрэн овогтой Нацагдорж нар энэхүү гэрээг байгуулав. 

Энэхүү гэрээнд гэрээний салашгүй хэсэг болох дараахь зүйлийг заавал тусгах бөгөөд эдгээрийн бүрдэл дутуу бол гэрээг хүчингүйд тооцох үндэслэл болно. Үүнд: 
1.1. газрын байршил, хэмжээ, хил хязгаар, заагийг годорхой харуулсан кадастрын зураг 
1.2. газар өмчлөгчөөс газар ашиглагчид гус газрыг хүлээлгэн өгсөн тухай акт; 
1.3. газрын төлөв байдал, чанарыы улсын хянан баталгааг зохих журмын дагуу хийлгүүлж баталгаажуулсан баримт; 

Хоёр. Гэрээний нөхцөл 
2.1.Газар ашиглагчид олгосон газрын нийт хэмжээ: 54 /га/. Үүнээс: 
Нэгж талбарын тодорхой хэсгийг эзэмших зориулалт

Тухайн зориулалтаар эзэмших газрын хэмжээ

1. Уурхайн талбай (HS_T-09-010)          39.7 /га/

2.  Уурхайн талбай (HS_T-09-011)          15.33 /га/

3. ..............................................    .....................  /га/

4. ..............................................    ..................... /га/


2.2. Газрын төлбөрийн хэмжээ: 
Нэгжийн үнэ 8000 төгрөг/үсгээр/ Найман мянган төгрөг
Бүгд үнэ 432000 төгрөг/үсгээр/  
Үүнээс: 
1-р улиралд .................  төг     3-р улиралд ................... төг 
2-р улиралд ................. төг      4-р улиралд ................... төг 

2.3. Төрийн сан 160400995 тоот дансанд шилжүүлж байна. <o:p></o:p>

/Банкны салбарын нэр, дансны нэр/
2.4. Газар ашиглуулах тухай эрх бүхий Засаг даргын шийдвэр гарсан өдрөөр газрын төлбөр хийх хугацааг тогтооно. 
2.5. Эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр газрын төлбөрийн хэмжээ өөрчлөгдөх тохиолдолд гэрээнд өөрчлөлт оруулна. Ийнхүү газрын  төлбөрийг шинзчлэн тоггоолгоогүй бол зохих зардлыг газар ашиглагч хүлээнэ. 

  
Гурав. Газар ашиглагчийн эрх, үүрзг 
3.1. Гэрээний нөхцлийн дагуу газрыг ашиглах; 
3.2. Газар өмчлөгчөөс газрын төлев байдал, чанарын улсын хянан баталгааг гаргуулж авах; 
3.3. Гэрээнд үүргээ зохих ёсоор биелүүлж ирсэн бол эрхийн гэрчилгээний хугацаа дуусахад уг газрыг үргэлжлүүлэн ашиглахаар эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгуулах
3.4. Газрын төлбөрийг газрын ашигт шинж чанарыг ашигласан эсэхээс үл хамааран хугацаанд нь төлөх; 
3.5. Төлбөр төлөх, үүргээ хугацаандаа гүйцэтгээгүй тохиолдолд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 0,5 хувиар хэтэрсэн хоног тутамд алданги төлөх
3.6. Газар өмчлөгчөөс газрын ашиглалттай холбогдуулан тавьсан шаардлагыг цаг тухайд нь биелүүлэх; 
3.7. Холбогдох хууль тогтоомжоор тогтоосон бусад эрх, үүрэг, хариуцлага хүлээх; 

Дөрөв. Газар ашиглуулагчийн эрх, үүрэг

4.1. Газрыг гэрээнд заасан зориулалтын дагуу ашиглаж байгаа эсэхийг хянах; 

4.2. Уг газрыг ашиглуулахын зэрэгцээ дараахь шаардлагыг газар ашиглагчид тавих эрхтэй. Үүнд: 
Уг газрыг зориулалтан дагуу ашиглан нөхөн сэргээлтийг цаг тухайд нь хийх, гэрээнд заасан үүргээ биелүүлж байх, газрын төлбөрийн хэмжээ шинэчлэгдсэн тохиолдолд төлбөрийг тухайн үеийнхээр тооцож мөрдөнө. 
"Газрын тухай" хуулийн 35.3.1.-35.3.6.-д заасан үүргээ гүйцэтгээгүй, энэ талаар тавьсан шаардлагыг биелүүлээгүй тохиолдолд гэрээг цуцалж, мөн хуулийн 62 дугаар зүйлд зааснаар хохирлыг нөхөн төлөхийг шаардах; 
4.4. газар ашиглуулах гэрээг жил бүр дүгнэх; 


4.5. холбогдох хууль тогтоомжоор олгогдсон бүсад эрх, үүрэг, хариуцлага хүлээх; 

Тав. Газрын талаарх эд хөрөнгийн эрхийн зарим зохицуулалт 
5.1. Газар ашиглагчийн өмчлөлд байгаа тухайн газар дээрх үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрх өөр этгээдэд шилжвэл Газрын тухай хуулийн 38.47-р зүйлээр шийдвэрлэнэ.
5.2 Энэхүү гэрээгээр ашиглах газрыг хязгаартай ашиглах эрх бүхий газар ашиглагч байгаа болон ийнхүү ашиглахаар шаардсан бол түүний газар ашиглах нөхцөл, журам нь Газрын тухай хуулийн 48-р зүйлээр
5.3 гэрээний талуудын шаардлагатай гэж үзсэн бусад нөхцөл Тухайн газрыг зориулалтын дагуу ашиглаж байгаа явцад хяналт, шалгалт хийгээд шаардагдах зардлыг газар ашиглагч байгууллага хариуцах. 


Зургаа. Бусад зүйл 
6.1. Гэрээ нь газар ашиглагчид газрыг актаар хүлээлгэн өгч, эрх бүхий засаг дарга газар ашиглах эрхийн гэрчилгээ олгосон өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болж мөрдөгдөнө. 
6.2. Энэхүү гэрээг хоёр хувь үйлдэж, талууд гарын үсэг зурсан өдрөөс эхлэн ........... /үсгээр/ жилийн хугацаатай байгуулав. 
6.3. Энэхүү гэрээтэй холбоотой бусад асуудлыг МУ-ын холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.


Гэрээний талуудын албан ёсны хаяг, харилцах утас:  

Газар ашиглуулагч: Ховд аймаг Дарви сум

Газрын даамал Б.Энхболд

Газар ашиглагч: Улаанбаатар - 210646 Чингэлтэй дүүрэг 4-р хороо, 

Барилгачдын талбай 4-4 "Max Tower" оффис төв

10 давхарт 

Утас: 976-70110567


Регистр / улсын бүртгэл /-ийн дугаар
Харилцах дансны дугаар 5041064324 ХААН Банк
Харилцах утас: 976-7011-0567 


5. Гэрээ байгуулсан: 

Газар өмчлөгчийг төлеөлж: 

Дарви сум (дүүрэг)-ын газрын асуудал хариуцсан 

Албан тушаалтан Д.Түмэндэмбэрэл

____________________________ (нэр) (гарын үсэг) 

Газар эзэмшигч: 

Ховд аймаг (нийслэл)-ийн Дарви сум (дүүрэг)-ын Мөрөн баг (хороо)-ийн нутаг Дэвсгэрт орших "МОЭНКО" ХХК (аж ахуйн нэг байгууллагын нэр) захирал Г.Нацагдорж

____________________________ (нэр) (гарын үсэг) 


Гэрээг улсын бүртгэлд 2009 оны 12-р сарын 2-ны өдөр бүртгэв. 

Бүртгэсэн: _______________________ (нэр) (гарын үсэг)