Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

11888

ГХГЗЗГ-ын даргын 2003 оны 157


тоот тушаалын 2-р хавсралт

Улсын бүртгэлийн дугаар 1 
 

ГАДААДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТТАЙ АЖ АХУЙН ЫЭГЖ БАЙГУУЛЛАГАД ГАЗАР АШИГЛУУЛАХ ГЭРЭЭ 
 

2016 оны 11 сарын 02 өдөр         08413-2016/00004        Ховд аймаг, Дарви сум
Нэг. Нийтлэг үндэслэл


Монгол Улсын Газрын тухай хууль, Ховд аймаг /нийслэл/-ийн Дарви сум /дүүрэг/-ийн Засаг даргын 2016 оны 11 сарын 02 -ны өдрийн A/108 тоот шийдвэрийг үндэслэн газар ашиглуулагчийг төлөөлж , Ховд аймгийн Дарвисум /дуүрэг/-ийн газрын даамал Лхагвасүрэн овогтой Самдан газар ашиглагчийг толөөлж, МоЭнКо ххк-н Дэд захирал Жамсран овогтой Оюунчимэг нар энэхүү гэрээг байгуулав.

Энэхүү гэрээнд гэрээний салшгүй хэсэг болох дараахь зүйлийг заавал тусгах бөгөөд эдгэзрийн бүрдэл дутуу бол гэрээг хүчингүйд тооцох үндэслэл болно. Үүнд:


1.1. газрын байршил, хэмжээ, хил хязгаар, заагийг годорхой харуулсан кадастрын зураг


1.2. газар өмчлөгчөөс газар ашиглагчид гус газрыг хүлээлгэн өгсөн тухай акт;


1.3. газрын төлөв байдал, чанарыы улсын хянан баталгааг зохих журмын дагуу хийлгүүлж баталгаажуулсан баримт;

Хоёр. Гэрээний нөхцөл

2.1.Газар ашиглагчид олгосон газрын нийт хэмжээ: 176.55 га


Үүнээс:


№ | Нэгж талбарын тодорхой хэсгийг эзэмших зориулалт: 1. Ашиглалт, олборлолт явуулж буй уурхайн талбай 
Тухайн зориулалтаар эзэмших газрын хэмжээ: 176.55 га 
Төлбөрийн хэмжээ: 1412400 
2.2. Газрын төлбөрийн хэмжээ:


2.2. Газрын төлбөрийн хэмжээ: 8000 төгрөг 

Нэгжийн үнэ_1 төгрөг/үсгээр __


Бүгд үнэ 1412400 төгрөг/үсгээр_


Үүнээс:


1-р улиралд 353100 төг     3-р улиралд 353100 төг 2-р улиралд 353100 төг


4-р улиралд 353100төг

2.3. Газрын төлбөрийг улирал бүрийн эхний сарын 25-ны дотор газар ашиглуулагчийн Ховд аймаг Төрийн Сан банкин дах 16170000943 тоот дансанд шилжүүлж байна.


2.4. Газар ашиглуулах тухай эрх бүхий Засаг даргын шийдвзр гарсан өдрөөр газрын төлбөр хийх хугацааг тогтооно.


2.5. Эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр газрын төлбөрийн хэмжээ өөрчлөгдөх тохиолдолд гэрээнд өөрчлөлт оруулна. Ийнхүү газрын  төлбөрийг шинзчлэн тоггоолгоогүй бол зохих зардлыг газар ашиглагч хүлээнэ. 
 

Гурав. Газар ашиглагчийн эрх, үүрзг


3.1. гэрээний нөхцлийн дагуу газрыг ашиглах;


3.2. газар өмчлөгчөөс газрын төлев байдал, чанарын улсын хянан баталгааг гаргуулж авах;


3.3. гэрээнд үүргээ зохих ёсоор биелүүлж ирсэн бол эрхийн гэрчилгээний хугацаа дуусахад уг газрыг үргэлжлүүлэн ашиглахаар эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгуулах

3.4. газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааг тогтоосон журмын дагуу хийлгэж байх /5 жилд нэг удаа хийлгэнэ/


3.5. газрын төлбөрийг газрын ашигт шинж чанарыг ашигласан эсэхээс үл хамааран хугацаанд нь төлөх;


3.6. төлбөр төлөх, үүргээ хугацаандаа гүйцэтгээгүй тохиолдодд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 0.5 хувиар хэтэрсэн хоног тутамд алданги төлөх:


3.7. газар өмчлөгчөөс газрын ашиглалттай холбогдуулан тавьсан шаардлагыг цаг тухайд нь биелүүлэх;


3.8. Шалгарсан төслийг хэрэгжүүлж ажиллах


3.9. холбогдох хууль тогтоомжоор тогтоосон бусад эрх, үүрэг, хариуцлага хүлээх;

Дөрөв. Газар ашиглуулагчийн эрх, үүрэг


4.1. газрыг гэрээнд заасан зориулалтын дагуу ашиглаж байгаа эсэхийг хянах;


4.2. уг газрыг ашиглуулахын зэрэгцээ дараахь шаардлагыг газар ашиглагчид тавих эрхтэй. Үүнд:


- Газрыг үр ашиггай зохистой ашиглах, хамгаалах, байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль тогтоомж болон төрийн эрх бүхий байгууллагаар газар ашиглалттай холбогдуулан тавьсан нийтлэг шаардлагыг биелүүлэх, байгаль орчны нөлөөлөх байдлын үнэлээнээс гарсан зөвлөмжийг мөрдөж ажиллах


- Ашиглалтын явцад байгаль орчинд еөрөг нөлөө үзүүлсэн бол ашиглагч өөрийн хөрөнгөөр уг элэгдэл, эвдрэлд орсон газрыг сэргээн сайжруулах


- Орчны бохирдлоос сэргийлэх арга хэмжээг газар ашиглагч өөрийн хөрөнгеөр авч хэрэгжүүлнэ.


- Газрын тухай хууль тогтоомж, газар ашиглах гэрээний нөхцөл, болзлыг удаа дараа буюу ноцтой зөрчсөн


- Хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр гэрээнд заасан зориулалтын дагуу тухайн газраа 2 жил дараалан ашиглаагүй тохиолдолд газар ашиглах эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгоно.


4.3. Газрын тухай хуулийн 35.3.1.-35.3.6.-д заасан үүргээ гүйцэтгээгүй, энэ талаар тавьсан шаардлагыг биелүүлээгүй тохиолдолд гэрээг цуцалж, мөн хуулийн 62 дугаар зүйлд зааснаар хохирлыг нөхөн төлөхийг шаардах;


4.4. газар ашиглуулах гэрээг жил бүр дүгнэх;


4.5. холбогдох хууль тогтоомжоор олгогдсон бүсад эрх, үүрэг, хариуцлага хүлээх; 
 

Тав. Газрын талаарх эд хөрөнгийн эрхийн зарим зохицуулалт


5.1. газар ашиглагчийн өмчлөлд байгаа тухайн газар дээрх үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрх өөр этгээдэд шилжвэл 2 тал харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр газар ашиглах эрхийг шилжүүлж болно гэж шийдвэрлэнэ.

5.2 энэхүү гэрээгээр ашиглах газрыг хязгааргал ашиглах эрх бүхий газар ашиглагч байгаа болон ийнхүү ашиглахаар шаардсан бол түүний газар ашиглах нөхцөл, журам нь газрын тухай хуулийн 48-р зүйлд заасан


нөхцөлийг дагаж мөрдөх бодно. Шаардлагатай гэж үзвэл энэхүү гэрээнд хавсаргаж болно.


5.3 гэрээний талуудын шаардлагатай гэж үзсэн бусад нөхцөл: Ашиглах эрх бүхий газраа зориулалтын дагуу ашиглаагүй болон тогтоосон төлбөрийг зохих журмын дагуу төлөөгүй тохиолдолд газар ашиглах эрхийг нь хүчингүй болгох хүртэл арга хэмжээ авч газар дээрх эд хөрөнгийн эрхийн асуудлыг: шүүхийн журмаар шийдвэрлэнэ. Мөн Зохих зөвшөөрөлгүйгээр газрын хэмжээнд өөрчлөлт оруулсан нөхцөлд газар ашиглах эрхийг цуцлах хүртэл арга хэмжээ авна.  
Зургаа. Бусад зүйл


6.1. Гзрээ нь газар ашиглагчид газрыг акгаар хүлээлгэн өгч, эрх бүхий Засаг дарга газар ашиглах эрхийн гэрчилгээ олгосон өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болж мөрдөгдөнө.


6.2. Энэхүү гэрээг хоёр хувь үйлдэж, талууд гарын үсэг зурсан өдрөөс эхлэн /гучин найман/ жилийн хугацаатай байгуулав.


6.3. Энэхүү гэрээтэй холбоотой бусад асуудлыг Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.


Гэрээний талуудын албан ёсны хаяг, харилцах утас:  Газар ашиглуулагч
Ховд аймгийн ГХБХГазар
Дарви сум Газрын даамал


Үтас: 95510135Газар ашиглагч: Жамсран овогтой Оюунчимэг 

Газар ашиглагчийн хаяг: Сүхбаатар, Жамъяан гүний гудамж, Жамъяан гүний гудамж гудамж, 5/3
Регистр / улсын бүртгэл /-ийн дугаар: 5141583


Банк, дансны дугаар: Хаан Банк. 5041064324


Харилцах утас: 70110567


И-мэйл хаяг:

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:

Газар ашиглуулагчийг төлеөлж: 
Ховд аймаг /нийслэл/-ын Дарви сум /дүүрэг/-ийн газрын даамал Лхагварсүрэн овогтой Самдан
/гарын үсэг/ ______________________ /тамга/

Газар ашиглагчийг төлөөлж:

МоЭнКо ХХК-н Дэд захирал Жамсран овогтой Оюунчимэг
/гарын үсэг/ ______________________ /тамга/


Энэхүү гэрээний нэг хувийг 401000435 дугаар бүхий нэгж талбарын хувийн хэрэгт хадгалав.