Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГАД ГАЗАР АШИГЛУУЛАХ ГЭРЭЭ                  
Нэг. Нийтлэг үндэслэл


Монгол Улсын Газрын тухай хууль Хэнтий аймгийн Галшар сумын Засаг


даргын 2011 оны 11-р сарын 17-ны өдрийн 123 тоот шийдвэрийг үндэслэн газар өмчлөлийг төлөөлж Хэнтий аймгийн Галшар сумын Газрын албны мэргэжилтэн Дорждэрэм овогтой Шижирбаяр, газар ашиглагчийг төлөөлж Уурхайн дарга


ажилтай Өөдөс овогтой Чойжилсүрэн нар энэхүү гэрээг байгуулав.


Энэхүү гэрээнд гэрээний салашгүй хэсэг болох дараах зүйлийг заавал тусгана.

Үүнд:


1 1 Ашигт малтмал ашиглах лиценз^эй талбайн хилийг тогтоож шав тэмдэг тавьсан


акт.


1.2. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ тухайн жилийн Байгаль хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр.

1.3. Газрын харилцаа геодези зураг зүйн газраас газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааг гаргуулах. 
 

Хоёр. Гэрээний нөхцөл.


2.1. Лицензийн талбайн нийт хэмжээ 91,5 /га/. Үүнээс:


Лицензээр олгосон талбайн зориулалт Тухайн зориулалтаар ашиглах


газрын хэмжээ


1 .....................91.5.............. ...................91.5.....................


2 ...........................................  ..............................................


3 ........................................... ..............................................


4 ........................................... ................................................


2.2. Газрын төлбөрийн хэмжээ:


Нэг га талбайн үнэ ......8000........төгрөг


/ ........................Найман мянган төгрог......................../үсгээр/


Бүгд үнэ ... 732000... төгрөг


/..................Долоон зуун гучин хоёр мянган тогрөг.............../үсгээр/

Үүнээс:


2-р улиралд . 732000.....төг 3-р улиралд............0..........Төг


2.3 Газрын төлбөрийг улирал бүрийн эхний сарын 25-ны дотор газар ашиглуулагчийн Галшар Төрийн сан 18000094 тоот дансанд шилжүүлж байна.


2.4. Эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр газрын төлбөрийн хэмжээ өөрчлөгдөх


тохиолдолд гэрээнд өөрчлөлт оруулна. Ийнхүү газрын төлбөрийг шинчлэн тогтоолгоогүй бол зохих зардлыг газар ашиглагч хүлээнэ.


 3.2. Гэрээнд хүлээсэн үүргээ зохих ёсоор биелүүлж ирсэн бол гэрээний хугацаа дуусхад уг гэрээг үргэлжлүүлэн ашиглахаар гэрээний хугацааг сунгуулах


3.3. Газрын төлбөрийг газрын ашигт шинж чанарыг ашигласан эсэхээс үл хамааран


хугацаанд нь төлөх


3.4. Газрын төлөв байдал чанарын хянан баталгааны ажлыг тогтоосон хугацаанд


хийлгэж байх

3.5. Төлбөр төлөх үүргээ хугацаандаа n/йцэтгэх тохиолдолд гуйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 0.5 хувиар бодож хэтэрсэн хоног тутамд алданги төлөх


3.6. Газар өмчлөгчөөс газрын ашиглалттай холбогдуулан тавьсан шаардлагыг цаг


тухайд нь биелүүлэх


3.7. Тухайн жилд нөхөн сэргээлт хийгдэх бол:

Нөхөн сэргээлтийн төрөл                                         Талбайн хэмжээ 
Техникийн нөхөн сэргээлт

Биологийн нөхөн сэргээлт 

Давтан нөхөн сэргээлт


3.8. Холбогдох хууль тоггоомжоор тогтоосон бусад эрх, үүрэг, хариуцлага хүлээх


3.9. Газрын хөрсийг эвдрэл гэмтлээс Яамгаалах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх

Дөрөв. Газар ашиглуулагчийн эрх үүрэг


4.1. Газрыг гэрээнд заасны зохицуулалтын дагуу ашиглаж байгаа эсэхийг хянах


4.2. Уг газрыг ашиглуулхын зэрэгцээ дараах шаардлагыг газар ашиглагчид тавих


эрхтэй.

Үүнд: ........................................................................................................................
4.3. Тазрын тухай* хуулийн 35.3.2, 35.3.5-д заасан үүргээ гүйцэтгээгүй, энэ талаар


тавьсан шаардлагыг биелүүлээгүй тохиолдолд гэрээг цуцалж, мөн хуулийн 62-р


зүйлд зааснаар хохирлыг нөхөн рөлхийг шаардах.


4.4. Холбогдох хууль тогтоомжоор олгогдсон бусад эрх, үүрэг, хариуцлага хүлээх. 


Тав. Газрын талаарх эд хөрөнгийн эрхийн зарим зохицуулалт


5.1. Газар ашиглагчийн өмчлөлд байгаа тухайн газар дээрх үл хөдлөх эд хөрөнгийн


өмчлөх эрх өөр этгээдэд шилжвэл..........Хуулийн дагуу.......шийдвэрлэнэ.


5.2. Энэхүү гэрээгээр ашиглах газрыг хязгаартай ашиглах эрх бүхий газар ашиглагч


байгаа бол ийнхүү ашиглахаар шаардсан бол түүний газар ашиглах нөхцөл, журам нь


 тус тус болно,

Шаардлагатай гэж үзвэл энэхүү гэрээнд хавсаргаж болно.


5.3. Гэрээний талуудын шаардлагатаЙ гэж үзсэн бусад нөхцөл:Зургаа. Бусад зүйл


6.1. Энэхүү гэрээг хоёр хувь үйлдэж, талууд гарын үсэг зурсан өдрөөс эхлэн


................................../үсгээр/ жилийн хугацаатай байгуулав.


6.2. Энэхүү гэрээтэй холбоотой бусад асуудлыг Монгол Улсын холбогдох хууль

тогтоомжын дагуу шийдвэрлэнэ.


Гэрээний талуудын албан ёсны хаяг, харилцах утас:


Газар ашиглуулагч: .. Хэнтий аймаг.........


.................................Галшар сум............


.................................ЗДТГазар.........№51233121...


Газар ашиглагч: .........Норд-виндХХК.....................................................


Регистр /улсын бүртгэл/ -ийн дугаар ......5003539...............................................


Харилцах дансны дугаар ..................................................................................


Харилцах утасны дугаар ...............................................................................

ГЭРЭЭ БАИГУУЛСАН:

Газар өмчлөгчийг төлөөлж: 
Хэнтий аймгийн Галшар сумын
Газрын албны мэргэжилтэн Дорждэрэм овогтой Шижирбаатар 

Газар ашиглагчийг төлөөлж 
Уурхайн дарга Өөдөс овогтой Чойжилсүрэн


Энэхүү гэрээний нэг хувийг.......................................тоот дугаар бүхий нэгж талбарын хувийн хэрэгг хадгалав.