Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

ГХГЗЗГ-ын даргын 2003 оны157


тоот тушаалын 1-р хавсралт

БАТЛАВ:


ЗАСАГ ДАРГА Э.ЭНХБАЯР 
 

ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ

2017 оны 6 дугаар 24 сар                № 48
Сэргэлэн сум 
 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

Монгол Улсын Газрын тухай хууль, Төв аймаг /нийслэл/-ийн Сэргэлэн-сум /дүүрэг/- ын Засаг даргын......оны .... сарын.. -ны едрийн.........тоот шийдвэрийг үндэслэн газар эзэмшүүлэгчийг төлөөлж сумын газрын даамал /Мөнхсүх овоггой Аззаяа, Газар эзэмшигчийг төлөөлж Үүртгоулд ХХК, геологич ажилтай Сүлд-Эрдэнэ овогтой Цэнгүүн нар энэхүү гэрээг байгуулав.Хоёр. Гэрээний нөхцөл

2.1 Газар эзэмшигчид олгосон 364 бүхий нэгж талбарын дугаартай газрын нийт хэмжээ Үүнээс

№ Нэгж талбарын тодорхой хэсгийг эзэмших зориулалт: Тусгай зөвшөөрөл
Тухайн зориулалтаар эзэмших газрын хэмжээ: 364
Төлбөрийн хэмжээ: 5824000
2.2 Газрын төлбөрийн хэмжээ:


Нэгжийн үнэ 16000 төгрөг /үсгээр (16000)
Бүгд үнэ 5824000 төгрөг /үсгээр/ тавин сая найман зуун хорин дөрвөн мянган төгрөг

1 -р улиралд ________ төг           
 3-р улиралд
5824000 төг 2-р улиралд ________ төг             4-р
улиралд 
________ төг 2.3. Газрын твлбврийг улирал бүрийн эхний сарын 25-иы дотор газар


эзэмшүүлэгчийн Төв аймаг Төрийн банк. 311800099665 тоот дансанд шилжүүлж байаа


2.4. Газар эзэмшүүлэх тухай эрх бүхий Засаг даргын шийдвэр гарсан өдрөөр


газрын телбөр хийх хугацааг тогтооно.


2.5. Эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр газрын телберийн хэмжээ өөрчлөгдөх тохиолдолд гэрээнд өөрчлөлт оруулна. Ийнхүү газрын төлбөрийг шинэчлэн тогтоолгоогүй бол зохих зардлыг газар эээмшигч хүлээнэ.                                                                                                   
Гурав. Газар эзэмшигчийн эрх


3.1 гэрээнд заасан зориулалтын дагуу уг газрыг эзэмших, ашиглах:


3.2. газрын төлев байдал, чанарын улсын хянан баталгааг газар өмчлөгчеес


гаргуулж авах: 

3.3 газарт учирсан хохирлыг гэм буруутай этгээдээр тогтоосон журмын дагуу нөхөн төлүүлэх;


3.4 газар эзэмшүүлэх тухай шийдвэр гаргасан зтгээдийи зөвшөөрөлтэйгээр эрхийн гэрчилгээгээ бусдад шилжүүлэх, барьцаалах;


3.5. газар эзэмшигч нь газар эзэмшүүлэх тухай шийдвэр гаргасан этгээдийн


зевшеерелтэйгээр тухайн газраа бүгдийг нь буюу эарим хэсгийг бусдад ашиглуулж болно.


3.6 газрын тухай хууль тогтоомж газар эзэмших гэрээнд заасан үүргээ зохих


Гaзар эзэмшүүлэгчийн төлөөлж гарын үсэг

Газар эзэмшигчийн гарын үсэг

- Эзэмшүүлэхээр олгосон зориулалтын бус барилга байгууламж барих, хүн


амын амьдрах орчны чанарт сөрөг нөлөө бүхий үйл ажиллагаа явуулахгүй байх

- Газрыг зориулалтын дагуу эрүул ахуйн шаардлага хангаж ажиллах

- Хот тосгоны өнгө үзэмж, эрүүл ахуйн нөхцлийг сайжруулах, газрыг хамгаалах, нөхен сэргээх шаардлагын дагуу эзэмшилд авсан газрын 10-аас доошгүй хувийг ногоон байгууламжтай байлгана

- Барилгын зургмйг эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагаар хийж гүйцэтгүүлэх ба барилгыг мэргэжлийн байцаагчаар хянуулах

- Хот байгуулалтын ервнхий болон хэсэгчилсэн төлөвлөгөөнд өерчлөлт орсон тохиолдолд газар эзэмших гэрээг цуцлах хүртэл арга хэмжээ авах


5.3. Газрыг гэрээний нөхцөлийн дагуу эзэмшээгүй, энэ талаар тавьсан шаардлагыг биөлүүлээгүй буюу Газрын тухай хуулийн 40 1.1-40.1 6 дугаар зүйлд эаасан нөхцөл бий болсон тухайлбал эрхийн гэрчилгээ эзэмшигч газрын тухай хууль тогтоомж, газар эзэмших гэрээний нөхцөл, болзлыг удаа дараа буюу ноцтой зерчсөн;

- газрыг хүн амын эрүүл мэнд, байгаль хамгаалал. үндэсний аюулгүй байдлын ашиг сонирхолд харшаар ашигласан нь эрх бүхий байгууллагын дүгнэлтээр тогтоогдсон;

- шилжүүлж авсан эрхийн гэрчилгээгээ улсын бүртгэлд бүртгүүлж, шинээр гэрээ байгуулаагүй;

- байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээгээр тавигдсан шаардлагыг


биөлүүлээгүй; 
- эрхийн гэрчилгээ эзэмшигч газрын төлбврөө хугацаанд нь бүрэн төлөөгүй;

- хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр гэрээнд заасан зориулалтын дагуу тухайн газраа 2 жил дараалан ашиглаагүй зэрэг тохиолдолд гэрээг хүчингүй болгож, мөн хуулийн 62 дугаар зүйлд зааснаар хохирлыг нөхөн төлөхийг шаардах;

- Өмнөх гэрээний биелэлтээр илэрсэн зөрчлийг арилгуулах


5.4. газар эзэмшүүлэх гэрээгжил бүр дүгнэх;


5.5. холбогдох хууль тогтоомжоор олгогдсон бусад дээрх, үүрэг, хариуцпага хүлээх; 
 

Зургаа. Газрын талаарх зд хервнгийн эрхийн зарим зохицуулалт


6.1 газар эзэмшигчийн эзэмшилд байгаа тухайн газар дээрх үл хөдлөх эд


хөрөнгийн өмчлөх эрх өөр этгээдэд шилжвэл гезар эзэмших эрх мен адил шилжих болно гэж шийдвэрлэнэ.


6.2. энэхүү гэрээгээр эзэмших газрыг хязгаартэй эзэмших эрх бүхий газар ашиглагч байгаа болон ийнхүү ашиглахаар шаардсан бол түүнийг газар ашиглах нехцел, журам нь газрын тухай хуулийн 48-р зуйлд заасан нөхцөлийг дагаж мөрдөх болно. Шаардлагатай гэж үзвэл энэхүү гэрээнд хавсаргаж болно.

6.3. Газар эзэмшигчийн газрыг бүхэлд нь буюу зарим хэсгийг гэрээний хугацаа дуусахаас өмнө эрх бүхий байгууллага улсын тусгай хэрэгцээнд нөхөн олговортойгоор солих буюу эргүүлэн авах тухай шийдвэр гаргавал уг шийдвэрийн үндэслэл болсон талуудын урьдчилсан тохиролцоо болон бусад эрхийн ахтаар зохицуулна.

6.4. гэрээний талуудын шаардлагатай гэж үзсэн бусад нөхцөл: Эзэмших зрх бухий газраа зориулалтын дагүу ззэмшээгүй болон газрын төлбөрөө хугацаанд нь төлж барагдуулаагүй тохиолдолд газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох хүртэл арга хэмжээ авч газар дээрх эд хөрөнгийн эрхийн асуудлыг шүүхийн журмаар шийдвэрлэнэ. Мөн зохих зөвшөөрөлгүйгээр газрын хэмжээнд өөрчлөлт оруулсан нөхцөлд газар эзэмших эрхийг цуцлах хүртэл арга хэмжээ авна. 

Жич: "хүндэтгэх үзэх шалтгаангүйгээр ..." гэдгийг гэнэтийн давагдашгүй хүчний эсхүл байгалийн тогтолцооны өөрчлөлтөөс тухайн газарт нь эвдрэл, элэгдэл, цөлжилт бий болсон, бусдын хууль бус үйлдэл зэрэг газар эзэмшигчээс хамаарах шалтгаан байхгүй байдлыг ойлгоно. 
"... зориулалтын дагуу газраа 2 жил дараалан ашиглаагүй” гэдгийг газар


эзэмшүүлэх тухай гэрээ хийгдсэнээс хойш хуанлийн бүтэн 2 жилийн дотор газар эзэмшигч нь тухайн газар дээрээ гэрээнд заасан нөхцвл, болзол, зориулалтыи дагуу тодорхой үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлээгүй /барилга, байгууламж, зам талбай бариагүй, тариалан эрхлэзгүй г. м/ байхыг ойлгоно. 
 

Долоо. Бусад зүйл

7.1. Гэрээ нь газар эзэмшигчид газрыг актаар хүлээлгэн өгч, эрх бүхий Засаг дарга газар эзэмших эрхийн гзрчилгзэ олгосон өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болж мөрдөгдөнө. 

7.2. Газар олгох техникийн нөхцөл болон холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудын дүгнэлтийн дагуу тухайн газар дээр байрлаж буй инженерийн шугам сүлжээг холбогдох байгууллагаас зөвшөөрөл авсаны үндсэн дээр нүүлгэн шилжүүлэх ба түүнтэй холбогдон гарах зардлыг газар эээмших эрх авсан байгууллага, аж ахуйннэгж, иргэн хариуцна.


7.3 Энэхүү гэрээг гурван хувь үйлдэж талууд гарын үсэг эурсан өдреөс эхлэн Нэг /үсгээр/ жилийн хугацаатай байгуулав.


7.4. Гаэар эзэмшүүлэх гэрээг талууд Жил бүр дүгнэх ба гаэар ззэмшигч гэрээний биелэлтийг жил бүрийн 06-р сарын 25-ны дотор багтаан тайлагнаж, газар эзэмшүүлэгч 07-р сарын 01-ний дотор багтаан дүгнэнэ.


7.5. Газар эзэмшүүлэх гэрээг дүгнүүлээгүй, өмнөх гэрээний биелэлт тооцсон дүгнэлтээр илэрсэн зөрчлүүдийг арилгах арга хэмжээ аваагүй, дахин давтагдсан тохиолдолд Газрын тухай хууль тогтоомжийн дагуу газар эзэмших, эрхийн гэрчилгээ, хүчингүй болгох саналыг холбогдох албан тушаалтанд уламжлан шийдвэрлүүлнэ


7.6.Энэхүү гэрээтэй холбоотой бусад асуудлыг Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомжийи дагуу шийдвэрлэнэ


7.7 Газар эзэмшигч, ашиглагч нь жил бүр “газар эзэмших ашиглах гэрээн дүгнэх хуудас“- аар гэрээг дүгнүүлоэн тохиолдолд 1 жилээр сунгана.

Гэрээний талуудын албан ёсны хаяг, харилцах утас:


Сэргэлэн сум ЗДТГ

Газар эзэмшүүлэгч: Хаяг______________________________

Утас:_96683596_

Газар эзэмшигч: Хаяг: Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, Туул өргөө 85-25

Регистр / улсын бүртгэл /-ийн дугаар 9019024068
Банкны нэр:_____           Дансны дугаар:


Харилцах утас:_              И-мэйл хаяг: 
 

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:

Газар эзэмшүүлэгчийг төлөөлж: 
Төв аймаг /нийслэл/-ын Сэргэлэн сумын газрын асуудал эрхэлсэн албан тушаалтан Мөнхсүх овогтой Аззаяа
/гарын үсэг/ ______________ /тамга/

Газар эээмшигчийг төлөөлж:Сүлд-Эрдэнэ овогтой Цэнгүүн
/гарын үсэг/ ______________ /тамга/


Энэхүү гэрээний нэг хувийг _________________ дугаар бүхий нэгж талбарын хувийн хэрэгт хадгалав.