Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

ГХГЗЗГ-ын даргын 2003 оны 157 

тоот тушаалын 2-р хавсралт Улсын бүртгэлийн дугаар 9019007011 
  


ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГАД ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ 2017 оны 01 сарын 31 өдөр 

Заамар сум 
Нэг. Нийтлэг үндэслэл 

Монгол Улсын Газрын тухай хууль,Төв аймгийн Заамар сумын Засаг даргын
2013 оны 08-р сарын 05-ний өдрийн 119 тоот шийдвэрийг үндэслэн газар
өмчлөгчийг төлөөлж төлөөлж Гөв аймгийн Заамар сумын газрын даамал Энхтөр
овогтой Өлзийсайхан, газар ашиглагч "Алтандорнод Монгол” ХХК-ийг
төлөөлж Гүйцэтгэх захирал М.Идэр нар энэхүү гэрээг байгуулав. 

Энэхүү гэрээнд гэрээний салшгүй хэсэг болох дараахь зүйлийг заавал тусгах
бөгөөд эдгээрийн бүрдэл дутуу бол гэрээг хүчингүйд тооцох үндэслэл болно.
Үүнд: 

1.1. Газрын байршил, хэмжээ, хил хязгаар, заагийг тодорхой харуулсан
кадастрын зураг; 

1.2. Газар өмчлөгчөөс газар ашиглагчид тус газрыг хүлээлгэн өгсөн тухай
акт; 

1.3. Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааг зохих журмын
дагуу хийлгүүлж баталгаажуулсан баримт; Хоёр. Гэрээний нөхцөл 

2.1. Газар ашиглагчид олгосон газрын нийт хэмжээ 530.12 /га/. Үүнээс: 

Нэгж талбарын тодорхой хэсгийг ашиглах зориулалтТухайн зориулалтаар ашиглах газрын
хэмжээ 

1. Ашигт малтмал олборлох MV-004412          
530.12 /га/ 


2. _____________________________ /га/ 2.2.Газрын төлбөрийн хэмжээ: 

Нэгжийн үнэ 16 000.0 /Арван зургаан мянган/ төгрөг 

Бүгд үнэ 8,481,920 /найман сая дөрвөн зуун наян нэгэн мянга есөн зуун хорин/ төгрөг 

Үүнээс: 1- р улиралд 2,120,480 төг 3-р улиралд 
2,120,480 төг 


2- р улиралд 
2,120,480 төг 4-р улиралд 2,120,480 төг   


2.3. Газрын төлбөрийг улирал бүрийн эхний сарын 25-ны дотор
газар ашиглуулагчийн Төв аймаг Төрийн сан банкин Хүлээн авагч С.Э.З.Б.З
Хэлтэс 140000943 тоот дансанд шилжүүлж байна. 

2.4. Газар ашиглуулах тухай эрх бүхий Засаг даргын шийдвэр гарсан өдрөөр
газрын төлбөр хийх хугацааг тогтооно. 

2.5. Эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр газрын төлбөрийн хэмжээ
өөрчлөгдөх тохиолдолд гэрээнд өөрчлөлт оруулна. Ийнхүү газрын төлбөрийг
шинэчлэн тогтоолгоогүй бол зохих зардлыг газар ашиглагч хүлээнэ. 

6.2. Энэхүү гэрээг хоёр хувь үйлдэж талууд
гарын үсэг зурсан өдрөөс эхлэн 3 /гурван/ жилийн хугацаатай
байгуулав. 


6.3. Энэхүү гэрээтэй холбоотой бусад асуудлыг
Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ. 


Гэрээний талуудын албан ёсны хаяг, харилцах
утас: 
Газар ашиглуулагч:

Заамар сум: 

Харилцах утас. 99000363 Хаяг: Улаанбаатар хот Хан-Уул дүүрэг 15-р хороо
Махатма 


Гандигийн гудамж-39 Газар ашиглагч:       
                     
                     
      

Регистр /улсын бүртгэл/- ийн дугаар: 2112868 

Харилцах дансны дугаар_ 

Харилцах утас: 77002277, Факс: 77003377 

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН: ГАЗАР ӨМЧЛӨГЧ: ТӨВ АЙМГИЙН ЗААМАР СУМЫН ГАЗРЫН ДААМАЛ
Э.ӨЛЗИЙСАЙХАН
ГАЗАР АШИГЛАГЧ:  "АЛТАН ДОРНОД МОНГОЛ" ХХК-ийг
төлөөлж,М.ИДЭРГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ       
                     
       Энэхүү гэрээний нэг хувийг _________________ тоот дугаар бүхий нэгж талбарын
хувийн хэрэгт хадгалав.