Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

ГХГЗЗГ-ын даргын 2003 оны 157 

тоот тушаалын 2-р хавсралт 

Улсын бүртгэлийн дугаар:   

ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГАД ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ 2017 оны 01 сарын 31 өдөр                                                       Заамар сум                                     

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 

Монгол Улсын Газрын тухай хууль, Төв аймгийн Заамар сумын Засаг даргын ____ оны __-р сарын __-ний өдрийн ___ тоот шийдвэрийг үндэслэн газар өмчлөгчийг
төлөөлж төлөөлж Төв аймгийн Заамар сумын газрын даамал Энхтөр овогтой
Өлзийсайхан, газар ашиглагч "Бумбат эко заамар" ХХК-ийг төлөөлж захирал Б.Баатар нар энэхүү гэрээг байгуулав. 

Энэхүү гэрээнд гэрээний салшгүй хэсэг болох дараахь зүйлийг заавал тусгах
бөгөөд эдгээрийн бүрдэл дутуу бол гэрээг хүчингүйд тооцох үндэслэл болно.
Үүнд: 

1.1. Газрын байршил, хэмжээ, хил хязгаар, заагийг тодорхой харуулсан
кадастрын зураг; 

1.2. Газар өмчлөгчөөс газар ашиглагчид тус газрыг хүлээлгэн өгсөн тухай
акт; 

1.3. Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааг зохих журмын
дагуу хийлгүүлж баталгаажуулсан баримт;   

Хоёр. Гэрээний нөхцөл 

2.1. Газар эзэмшигчид олгосон газрын нийт хэмжээ 426.09 /га/. Үүнээс: 

Нэгж талбарын тодорхой хэсгийг ашиглах Тухайн зориулалтаар ашиглах 

зориулалт газрын хэмжээ 

1. Ашиглалт малтмал олборлох MV-000290                 426.09 /га/ 

2. _________________________ /га/ 2.2. Газрын төлбөрийн хэмжээ: 

Нэгжийн үнэ 16 000,0 /Арван зургаан мянган/ төгрөг 

Бүгд үнэ 6,817,440 /зургаан сая найман зуун арван долоон мянга дөрвөн зуун дөч/ төгрөг 

Үүнээс: 

1- р улиралд 1,704,360 төг       3-р улиралд 
1,704,360төг 


2- р улиралд 
1,704,360 төг       4-р улиралд 1,704,360 төг   

2.3. Газрын төлбөрийг улирал бүрийн эхний сарын 25-ны дотор газар
эзэмшүүлэгчийн Төв аймаг Төрийн caн банк Хүлээн авагч С.Э.З.Б.З Хэлтэс
140000943 тоот дансанд шилжүүлж байна. 

2.4. Газар эзэмшүүлэх тухай эрх бүхий Засаг даргын шийдвэр гарсан өдрөөр
газрын төлбөр хийх хугацааг тогтооно. 

2.5. Эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр газрын төлбөрийн хэмжээ
өөрчлөгдөх тохиолдолд гэрээнд өөрчлөлт оруулна. Ийнхүү газрын төлбөрийг
шинэчлэн тогтоолгоогүй бол зохих зардлыг газар эзэмшигч хүлээнэ. 


6.2. Энэхүү гэрээг хоёр хувь үйлдэж талууд гарын үсэг зурсан өдрөөс эхлэн 3 /гурван/ жилийн хугацаатай байгуулав.

6.3. Энэхүү гэрээтэй холбоотой бусад асуудлыг
Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ. 


Гэрээний талуудын албан ёсны хаяг, харилцах
утас: 


Газар ашиглуулагч:

Заамар сум: 

Харилцах утас: 99000363 Газар ашиглагч:  

Хаяг: Улаанбаатар хот Хан-Уул дүүрэг 12-р хороо, Булгын 18,
849 тоотРегистр /улсын бүртгэл/- ийн дугаар: 5906865                                                     


Харилцах дансны дугаар_ 

Харилцах утас: 77002277, Факс: 77003377 

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН: ГАЗАР ӨМЧЛӨГЧ: ТӨВ АЙМГИЙН ЗААМАР СУМЫН ГАЗРЫН ДААМАЛ
Э.ӨЛЗИЙСАЙХАН ГАЗАР АШИГЛАГЧ: 

“БАЯНГОЛ ЭКО ЗААМАР” ХХК-ийг төлөөлж, Б.БААТАР                         

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ 

Энэхүү гэрээний нэг хувийг __________________ тоот дугаар бүхий нэгж талбарын
хувийн хэрэгт хадгалав.