Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

ГХГЗЗГ-ын даргын 2003 оны 157 

тоот тушаалын 1 дугаар хавсралт 
  

02


ИРГЭН ХУУЛИЙН ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ 2017 оны 02 сарын 10 өдөр    
                                                        


Нэг. Нийтлэг үндэслэл 

Монгол Улсын Газрын тухай хууль, Төв аймгийн Заамар сумын Засаг даргын 2011 оны 06-р сарын 13-ний өдрийн 134 тоот шийдвэрийг үндэслэн газар өмчлөгчийг
төлөөлж төлөөлж Заамар сумын газрын асуудал эрхэлсэн албан тушаалтан Энхтөр овогтой
Өлзийсайхан, газар эзэмшигчийг төлөөлж "Уулс Заамар" ХХК-ийг төлөөлж Захирал ажилтай Зундуй-Ёндон овогтой Батбаатар нар энэхүү гэрээг байгуулав. 

Энэхүү гэрээнд гэрээний салшгүй хэсэг болох дараахь зүйлийг заавал тусгах
бөгөөд эдгээрийн бүрдэл дутуу бол гэрээг хүчингүйд тооцох үндэслэл болно.
Үүнд: 

1.1. Газрын байршил, хэмжээ, хил хязгаар, заагийг тодорхой харуулсан
кадастрын зураг; 

1.2. Газар эзэмшүүлэгчээс газар эзэмшигчид тус газрыг хүлээлгэн өгсөн тухай
акт; 

1.3. Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааг Монгол Улсын Засгийн
газрын 2003 оны 28 дугаар тогтоолоор баталсан журмын дагуу хийлгүүлж
баталгаажуулсан баримт; 
  


Хоёр. Гэрээний нөхцөл 

2.1. Газар эзэмшигчид олгосон газрын нийт хэмжээ 802.19 /га/. Үүнээс: 

Нэгж талбарын тодорхой хэсгийг ашиглах 

Тухайн зориулалтаар ашиглах зориулалт газрын хэмжээ 

1. Алт олборлох- 926А                   802,19 /га/ 

2. _________________________ /га/3.  _________________________ /га/4.  _________________________ /га/ 2.2. Газрын төлбөрийн хэмжээ: 

Нэгжийн үнэ 16000 /Арван зургаан мянган/ төгрөг үсгээр

Бүгд 12835040 /Арван хоёр сая найман зуун гучин таван мянга дөчин төгрөг 00 мөнгө/ төгрөг 

Үүнээс: 

1- р улиралд 4287300 төг       3-р
улиралд 
4287300 төг 2- р улиралд 4287300 төг       4-р
улиралд_төг   

2.3. Газрын төлбөрийг улирал бүрийн эхний сарын 25-ны дотор газар
эзэмшүүлэгчийн 140000943 тоот дансанд шилжүүлж байна. Банк: Төв аймаг,
Төрийн банк Хүлээн авагч байгууллага: Тө. Газрын төлбөр /Банкны салбарын нэр, дансны дугаар/

5.4. Газар эзэмшигчийн газрыг бүхэлд нь буюу
зарим хэсгийг гэрээний хугацаа дуусахаас өмнө эрх бүхий байгууллага улсын
тусгай хэрэгцээнд нөхөн олговортойгоор солих буюу эргүүлэн авах тухай шийдвэр
гаргавал уг шийдвэрийн үндэслэл болсон талуудын урьдчилсан тохиролцоо болон
бусад эрхийн актаар зохицуулна. 


5.5. Гэрээний талууд шаардлагатай гэж үзсэн
бусад нөхцөл: 
Зургаа. Бусад зүйл 

6.1. Гэрээ нь газар эзэмшигчид газрыг актаар
хүлээлгэн өгч, эрх бүхий Засаг дарга газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ олгосон
өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болж мөрдөгдөнө. 


6.2. Энэхүү гэрээг хоёр хувь үйлдэж нь талууд
гарын үсэг зурсан өдрөөс эхлэн _Нэг_/үсгээр/ жилийн хугацаатай байгуулав. 


6.3. Энэхүү гэрээтэй холбоотой бусад асуудлыг
Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.   

Гэрээний талуудын албан ёсны хаяг, харилцах утас: Газар эзэмшүүлэгч:

ЗДТГ: Газрын даамал  

99000363 Газар эзэмшигч: 

Регистр /улсын бүртгэл/- ийн дугаар 

Харилцах дансны дугаар 

Харилцах утас:   

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН: Газар эзэмшүүлэгчийг төлөөлж: Төв аймаг/нийслэл/-ын 

Заамар _сум /дүүрэг/-ийн газрын асуудал хариуцсанЭнхтөр овогтой Өлзийсайхан/гарын үсэг/ ________________ /тамга/ 


Газар эзэмшигчийг төлөөлж: 
Уулс Заамар ХХК-ны захирал З.Батбаатар

/гарын үсэг/ ________________ /тамга/ Энэхүү гэрээний нэг хувийг тоот дугаар бүхий нэгж талбарын хувийн хэрэгт
хадгалав.