Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

ГХГЗЗГ-ын даргын 2003 оны 157 

тоот тушаалын 2-р хавсралт   

ИРГЭН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ 2017 оны 03 сарын 25 өдөр                     
                     
                

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 

Монгол Улсын Газрын тухай хууль, Төв аймгийн Заамар сумын Засаг даргын .... оны
...-р сарын ...-ний өдрийн ... тоот шийдвэрийг үндэслэн газар өмчлөгчийг
төлөөлж төлөөлж Төв аймгийн Заамар сумын газрын даамал Энхтөр овогтой
Өлзийсайхан, газар эзэмшигч "Нью Пэрл" ХХК-ийг төлөөлж Захирал Б
овогтой Алтанцэцэг нар энэхүү гэрээг байгуулав. 

Энэхүү гэрээнд гэрээний салшгүй хэсэг болох дараахь зүйлийг заавал тусгах
бөгөөд эдгээрийн бүрдэл дутуу бол гэрээг хүчингүйд тооцох үндэслэл болно.
Үүнд: 

1.1. Газрын байршил, хэмжээ, хил хязгаар, заагийг тодорхой харуулсан
кадастрын зураг; 

1.2. Газар эзэмшүүлэгчээс газар эзэмшигчид тус газрыг хүлээлгэн өгсөн тухай
акт; 

1.3. Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааг Монгол Улсын Засгийн
газрын 2003 оны 28 дугаар тогтоолоор баталсан журмын дагуу хийлгүүлж
баталгаажуулсан баримт;   

Хоёр. Гэрээний нөхцөл 

2.1. Газар эзэмшигчид олгосон газрын нийт хэмжээ 226.71 /га/. Үүнээс: 

Нэгж талбарын тодорхой хэсгийг ашиглах Тухайн зориулалтаар ашиглах 

зориулалт газрын хэмжээ 

1. MV-011430A                 
            226,7 /га/ 

2. _________________________ /га/ 3.  _________________________ /га/ 4.  _________________________ /га/ 2.2. Газрын төлбөрийн хэмжээ: 

Нэгжийн үнэ 16000 /Арван зургаан мянган/ төгрөг үсгээр

Бүгд үнэ 3627360 /гучин хоёр мянган/ төгрөг 

Үүнээс: 

1- р улиралд 1209120 төг       3-р
улиралд 1209120 төг 2- р улиралд 1209120 төг       4-р
улиралд_төг 
  


2.3. Газрын төлбөрийг улирал бүрийн эхний сарын 25-ны дотор газар
эзэмшүүлэгчийн 311400176714 тоот дансанд шилжүүлж байна. Банк: Төв аймаг,
Төрийн банк/Банкны салбарын нэр, дансны дугаар/Хүлээн авагч байгууллага: Төв аймгийн татварын хэлтэс

 5.4. Газар эзэмшигчийн газрыг бүхэлд нь буюу зарим хэсгийг гэрээний хупщаа дуусахаас өмнө эрх бүхий байгууллага улсын тусгай хэрэгцээнд нөхөн олговортойгоор солих буюу эргүүлэн авах тухай шийдвэр гаргавал уг шийдвэрийн үндэслэл болсон талуудын урьдчилсан тохиролиоо болон бусад эрхийн актаар зохииуулна. 
 

Гзрээний талууд шаардлагатай гэж үзсэн бусад нөхцөл: 


Зургаа. Бусад зүйл


6.1. Гэрээ нь газар эзэмшигчид газрыг актаар хүлээлгэн өгч, зрх бүхий Засаг дарга газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ олгосон өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болж мөрдөгдөнө.


6.2. Энэхүү гэрээг хоёр хувь үйлдэж нь талууд гарын үсэг зурсан өдрөөс охлэм Нэг_/үсгээр/ жилийн хугацаатай байгуулав.


6.3. Энэхүү гэрээтэй холбоотой бусад асуудлыг Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ. 
 

Гэрээний талуудын албан ёсны хаяг, харилцах утас:Газар эзэмшүүлэгч: 
ЗДТГ: Газрын даамал                                                                                                99000363 
 

Газар эзэмшигч: 

Регистр /улсын бүртгэл/- ийн дугаар 5229049 
Харилцах дансны дугаар

Харилцах утас: 99197650
ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:

Газар эзэмшүүлэгчииг төлөөлж: 
___Төв___аймаг/нийслэл/-ын 
Заамар сум /дүүрэг/-ийн газрын асуудал хариуцсан 
Энхтөр овогтой Өлзийсайхан
/гарын үсэг/ ____________ /тамга/ 

Газар эзэмшигчийг төлөөлж:  
Нью Хаппи ХХК-ны захирал Х.Буянхишиг
/гарын үсэг/ ____________ /тамга/ 
Энэхүү гэрээний нэг хувийг ____________ тоот дугаар бүхий нэгж талбарын хувийн хэрэгт хадгалав.