Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

ГХГЗЗГ-ын даргын2003 оны 157 тушаалын


1 дугаар хавсралт


№ 05


ИРГЭН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ

2017 оны 03 сарын 24 өдөр 
 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл


Монгол Улсын Газрын тухай хууль, Төв аймаг/нийслэл/-ийн Заамар сум/дүүрэг/-ын Засаг даргын 2017 оны 02-р сарын 22-ны өдрийн тоот шийдвэрийг үндэслэн газар эзэмшүүлэгчийг төлөөлж Заамар сумын /дүүрэг/-ын газрын асуудал эрхэлсэн албан тушаалтан Энхтөр овогтой Өлзийсайхан , газар эзэмшигчийг төлөөлж Алтан Заамар ХХК /-ны


/иргэн, хуулийн этгээдийн нэр/ 
Үйл/а/х ажилтай Д овогтой Дамчаа нар энэхүү гэрээг байгуулав.

Энэхүү гэрээнд гэрээний салшгуй хэсэг болох дараахь зүйлийг заавал тусгах бөгөөд эдгээрийн бүрдэл дутуу бол гэрээг хүчингүйд тооцох үндэслэл болно.Үүнд:


1. газрын байршил, хэмжээ, хил хязгаар, заагийг тодорхой харуулсан кадастрын зураг;


2. газар эзэмшүүлэгчээс газар эзэмшигчид тус газрыг хүлээлгэн өгсөн тухай акт;


3. газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааг Монгол Улсын Засгийн газрын 2003 оны 28 дугаар тоггоолоор баталсан журмын дагуу хийлгүүлж баталгаажуулсан баримт; 
 

Хоёр. Гэрээний нөхцөл


2.1. Газар эзэмшигчид олгосон газрын нийт хэмжээ Үүнээс:


Тухайн зориулалтаар эзэмших


Нэгж талбарын тодорхой хэсгийг эзэмпшх зориулалт газрын хэмжээ

1. 7713А              272.09 га

2. 7712А             1336.26 /га/


3. _ /га

4. /га/2.4. Газрын төлбөрийн хэмжээ


Нэгжийн үнэ.... 16000......./ төгрөг / Арван зургаан мянган төгрөг үсгээр/


Бүгд 25765500 үнэ төгрөг / төгрөг 00 мөнгө /


Үүнээс:


1- р улиралд 8588500 төг 3-р улиралд 8588500 төг 

2- р улиралд 8588500 төг 4-р улиралд 8588500 төг 
2.5. Газрын төлбөрийг улирал бүрийн эхний сарын 25-ны дотор газар эзэмшүүлэгчийн 311400176714 тоот дансанд шилжүүлж байна. Банк: Төв аймаг, Төрийн банк


/Банкны салбарын нэр, дансны дугаар/ 
Хүлээн авагч байгууллага: Төв аймгийн Татварын хэлтэс

2.6. Газар эзэмших тухай эрх бүхий Засаг даргын шийдвэр гарсан өдрөөр газрын төлбөр хийх хугацааг тооцно.


2.7. Эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр газрын төлбөрийн хэмжээ өөрчлөгдөх тохиолдолд гэрээнд өөрчлөлт оруулна. Ийнхүү газрын төлбөрийг шинэчлэн тогтоолгоогүй бол зохих зардлыг газар эзэмшигч


хүлээнэ. 
 

Гурав. Газар эзэмшигчийн эрх, үүрэг 

3.1. гэрээний нөхцөлийн дагуу газрыг эзэмших, ашиглах;


3.2. газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааг газар өмчлөгчөөс гаргуулж авах;


3.3. газарт учирсан хохирлыг гэм буруутай этгээдээр тогтоосон журмын дагуу нөхөн төлүүлэх;


3.4. гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зохих ёсоор биелүүлж ирсэн бол эрхийн гэрчилгээний хугацаа дуусахад уг газрыг үргэлжлүүлэн эзэмшихээр гэрчилгээний хугацааг сунгуулах;


3.5. газрын төлбөрийг газрын ашигт шинж чанарыг ашигласан эсэхээс үл хамааран хугацаанд нь төлөх;


3.6. төлбөрийг хугадаанд нь гүйцэтгээгүй тохиолдолд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 0.5 хувиар хоног тутам алданги төлөх;


3.7. эзэмшлийн газраа бүхэлд нь буюу зарим хэсгийг бусдад ашиглуулах бол эрх бүхий Засаг даргаас зөвшөөрөл авч, энэ тухай улсын бүртгэлд бүртгүүлэх;


3.8. газар эзэмшүүлэгчээс газрын эзэмшил, ашиглалттай холбогдуулан тавьсан шаардлагыг цаг тухайд нь биелүүлэх;


3.9. холбогдох хууль тогтоомжоор тогтоосон бусад эрх, үүрэг, хариуцлага хүлээх; 
 

Дөрөв. Газар эзэмшүүлэгчийн эрх, үүрэг


4.1. газар эзэмшигч газрыг гэрээний дагуу эзэмшиж байгаа эсэхийг хянах;


4.2. уг газрыг эзэмшүүлэхийн зэрэгцээ дараахь шаардлагыг газар эзэмшигчид тавих эрхтэй. Үүнд;


1. Зориулалтын дагуу ашиглах


2. Байгаль орчны ерөнхий үнэлгээ хийлгэх


4.3. газрыг гэрээний нөхцлийн дагуу эзэмшээгүй, энэ талаар тавьсан шаардлагыг биелүүлээгүй буюу Газрын Тухай, хуулийн 40.1.1.- 40.1.6. дугаар зүйлд заасан нөхцөл бий болсон тохиолдолд гэрээг хүчингүй


болгож, мөн хуулийн 62 дугаар зүйлд зааснаар хохирлыг нөхөн төлөхийг шаардах;


4.4. газар эзэмших гэрээг жил бүр дүгнэх;


4.5. холбогдох хууль тогтоомжоор олгогдсон бусад эрх, үүрэг, хариуцлага хүлээх; 
 

Тав. Газрын талаарх эд хөрөнгийн эрхийн зарим зохицуулалт


5.1. Газар эзэмшигчийн өмчлөлд байгаа тухайн газар дээрх үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрх өөр этгээдэд шилжвэл_____шийдвэрлэнэ.


5.2. Газар эзэмших эрх болон гэрээний хугацаа дуусгавар болоход тухайн газар дээрх барилга байгууламж, бусад эд хөрөнгийг хэрхэх тухай анх эрх олгосон шийдвэрт заасан бол тэр дагуу, харин заагаагүй бол _________гэж шийдвэрлэнэ.


5.3. Энэхүү гэрээгээр эзэмших эзэмшил газрыг хязгаартай ашиглах эрх бүхий газар ашиглагч байгаа болон ийнхүү ашиглахаар шаардсан бол түүний газар ашиглах нөхцөл, журам нь тус тус болно. Шаардлагатай гэж үзвэл энэхүү гэрээнд хавсаргаж болно.


5.4. Газар эзэмшигчийн газрыг бүхэлд нь буюу зарим хэсгийг гэрээний хугацаа дуусахаас өмнө эрх бүхий байгууллага улсын тусгай хэрэгцээнд нөхөн олговортойгоор солих буюу эргүүлэн авах тухай шийдвэр гаргавал уг шийдвэрийн үндэслэл болсон талуудын урьдчилсан тохиролцоо болон бусад эрхийн актаар зохицуулна.


5.5. Гэрээний талууд шаардлагатай гэж үзсэн бусад нөхцөл:
Зургаа. Бусад зүйл


6.1. Гэрээ нь газар эзэмшигчид газрыг актаар хүлээлгэн өгч, эрх бүхий Засаг дарга газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ олгосон өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болж мөрдөгдөнө.


6.2. Энэхүү гэрээг хоёр хувь үйлдэж нь талууд гарын үсэг зурсан өдрөөс эхлэн _Нэг_/үсгээр/ жилийн хугацаатай байгуулав.


6.3. Энэхүү гэрээтэй холбоотой бусад асуудлыг Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ. 
 

Гэрээний талуудын албан ёсны хаяг, харилцах утас:


Газар эзэмшүүлэгч:

3ДТГ: Газрын даамал

99000363


Газар эзэмшигч:

Регистр /улсын бүртгэл/- ийн дугаар

Харилцах дансны дугаар

Харилцах утас: 

 

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН: 

Газар эзэмшүүлэгчийг төлөөлж: 
Төв аймаг/нийслэл/-ын Заамар сум /дүүрэг/-ийн газрын асуудал хариуцсан Энхтөр овогтой Өлзийсайхан
/гарын үсэг/ _ /тамга/ 
  
Газар эзэмшигчийг төлөөлж:

............... ХХК-ны захирал

/гарын үсэг/ _ /тамга/ 


Энэхүү гэрээний нэг хувийг тоот дугаар бүхий нэгж талбарыи хувийн хэрэгт хадгалав.