Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

ГХГЗЗГ-ын даргын 2003 оны 157


тоот тушаалын 2-р хавсралт

Улсын бүртгэлийн дугаар 9019022110 
 

ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГАД ГАЗАР ЭЗЭМ1ПҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ

2017 оны 01 сарын 31 өдөр                                                              Заамар сум

Нэг. Нийтлэг үндэслэл


Монгол Улсын Газрын тухай хууль, Төв аймгийн Заамар сумын Засаг даргын 2013 оны 08-р сарын 05-ний өдрийн 226 тоот шийдвэрийг үндэслэн газар өмчлөгчийг төлөөлж төлөөлж Төв аймгийн Заамар сумын газрын даамал Энхтөр овогтой Өлзийсайхан, газар эзэмшигч "Бумбат" ХХК-ийг төлөөлж Гүйцэтгэх захирал С.Мэндээ нар энэхүү гэрээг байгуулав.


Энэхүү гэрээнд гэрээний салшгүй хэсэг болох дараахь зүйлийг заавал тусгах бөгөөд эдгээрийн бүрдэл дутуу бол гэрээг хүчингүйд тооцох үндэслэл болно. Үүнд:


1.1. Газрын байршил, хэмжээ, хил хязгаар, заагийг тодорхой харуулсан кадастрын зураг;


1.2. Газар эзэмшүүлэгчээс газар эзэмшигчид тус газрыг хүлээлгэн өгсөн тухай акт;


1.3. Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааг зохих журмын дагуу хийлгүүлж баталгаажуулсан баримт; 
 

Хоёр. Гэрээний нөхцөл


2.1. Газар эзэмшигчид олгосон газрын нийт хэмжээ 4 /га/. Үүнээс:


Нэгж талбарын тодорхой хэсгийг ашиглах Тухайн зориулалтаар ашиглах


зориулалт газрын хэмжээ


1. Тосгон 4 /га/


2. _________________________ /га/2.2. Газрын төлбөрийн хэмжээ:


Нэгжийн үнэ 8 000,0 /найман мянган/ төгрөг


Бүгд үнэ 32,000 /гучин хоёр мянган/ төгрөг


Үүнээс:


1- р улиралд_төг                  3-р улиралд_төг


2- р улиралд 32.000 төг       4-р улиралд_төг 
 

2.3. Газрын төлбөрийг улирал бүрийн эхний сарын 25-ны дотор газар эзэмшүүлэгчийн Төв аймаг Төрийн caн банк Хүлээн авагч С.Э.З.Б.З Хэлтэс 140000943 тоот дансанд шилжүүлж байна.


2.4. Газар эзэмшүүлэх тухай эрх бүхий Засаг даргын шийдвэр гарсан өдрөөр газрын төлбөр хийх хугацааг тогтооно.


2.5. Эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр газрын төлбөрийн хэмжээ өөрчлөгдөх тохиолдолд гэрээнд өөрчлөлт оруулна. Ийнхүү газрын төлбөрийг шинэчлэн тогтоолгоогүй бол зохих зардлыг газар эзэмшигч хүлээнэ. 
 

Гурав. Газар эзэмшигчийн эрх, үүрэг

6.3. Энэхүү гэрээтэй холбоотой бусад асуудлыг Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.
Гэрээний талуудын албан ёсны хаяг, харилцах утас:


Газар эзэмшүүлэгч:

Заамар сум: 
Харилцах утас: 99000363Хаяг: Улаанбаатар хот Хан-Уул дүүрэг 15-р хороо Махатма


Гандигийн гудамж-39 

Регистр /улсын бүртгэл/- ийн дугаар: 2075652 

Газар эзэмшигч:                                                      
Харилцах дансны дугаар_


Харилцах утас: 77002277, Факс: 77003377
ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭГЧ: 
ТӨВ АЙМГИЙН ЗААМАР СУМЫН ГАЗРЫН ДААМАЛ Э.ӨЛЗИЙСАЙХАН 

ГАЗАР ЭЗЭМШИГЧ :

“БУМБАТ” ХХК-ийг төлөөлж, 
С.МЭНДЭЭ                          
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ


Энэхүү гэрээний нэг хувийг __________________ тоот дугаар бүхий нэгж талбарын хувийн хэрэгт хадгалав.